You are on page 1of 15
Inspectoratul Scolar Judetean gy NaTIonate Iasi ‘Simularea examenului de bacalaureat, decembrie 2016, Proba E. d) - Fizica Filiera teoretici — profil real Sut obligatorii toate subiectele dintr-o singuri arie tematic& dinte cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA $1 UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA. Se acorda 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efeetiv este de 3 ore ) 7: tal A. MECANICA | Se considera acceleratia gravitational’ g= 10 mis’. SUBIECTUL L. (30 puncte) Pentru itemii 1-10 seriefi pe foaia de rispuns litera corespunzatoare rispunsului considerat corect. 1. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizicd, pentru energia cinetica este valabila relatia a. kx? /2 b. mv? ¢. p’/(2m) a. mgh Gp) 2. Un corp cade liber pe verticala de la indltimea H fata de sol. Considerim c& energia potential gravitafionala este nulé la nivelul solului. In absenta frecérilor, la 0 inaltime = H/4, energia cinetica a corpului va reprezenta o fractiune din energia mecanica inifiala egala cu: a. 12,5% b. 25% ©. 50% d. 75% Gp) 3, Simbolurile marimilor fizice gi ale unitailor de masura find cele utilizate in manualele de fizicd, unitatea de msurd in S.1. a marimii fizice exprimate prin relafia 0,5p°m"' este: 1 W bd eN ams? Gp) 4. Despre vectorul vitezA instantanee se poate afirma ca: a. este perpendicular pe traiectorie la fiecare moment de timp b. are intotdeauna directia vectorului viteza medie ¢. este tangent la traiectorie 1a fiecare moment de timp d. nu exist nicio regula eu privire la orientarea in spajiu Gp) 5, Asupra unui punct material acfioneaz o forta variabilA in timp: in primele 10 secunde forta creste liniar de la 0 la 10 N, apoi 5 secunde raméne constant, dupa care scade liniar la 0 in urmatoarele 15 secunde. Variatia impulsului punctului material in ultimele 20 de secunde este: a. 75 N's b. 125 N's ©. 150. N's 4.175 N's Gp) 6. Un resort elastic, inifial nedeformat, este intins cu 10 cm, lucrul mecanic efectuat de forta deformatoare fiind de 10 J. Lucrul mecanic necesar pentru a intinde resortul cu inca 10 em va fi: a.10J b.203 303 405 @p) 7. 0 bila aruneata pe verticala in sus revine in punctul de lansare cu viteza de 36 km/h. Daca frecarea este neglijabila, inaljimea maxima la care a ajuns bila este asm b.10m 20m, 4.40 m Gp) 8, Asupra unui corp actioneaza o forta orientata pe directia axei Ox, a cdrei valoare depinde de coordonata x dupa legea F(x) =2x+1 (N). Lucrul mecanie efectuat de forfa F la deplasarea corpului intre punetele cu coordonatele x,=2m gi x, =4m are valoarea de: a23 b.5J 69d ais Gp) 9, Simbolurile marimilor fizice gi ale unitailor de masura find cele utilizate in manualele de fizica, unitatea de masurd in SL. a constantei elastice a unui fir poate fi a. Nem’ b. kgm?s? em d. kgs? Gp) 10. Un copil se afl intr-un lift care urcd cu acceleratia a=1ms’. Raportul dintre fora de reactiune a podelei liftului si greutatea copilului este: a. 0,9 bl ell 1,2 Gp) ‘imularea examenului de bacalaureat, decembrie 2016 Proba E. d) ~fiicd Filiera teoretic’ ~ profil real ‘A. MECANICA pag.1 Inspectoratul §colar Judetean inerenyt EqueaTiel NATIONALE Iasi ‘OURERAN SU ATICY SUBIECTUL Tht (15 punete) Rezolvafi urmiitoarea problema: O lad’ cu masa m=20kg se deplaseaza pe o suprafata orizontald sub actiunea unei forje F orientata sub un unghi a sub nivelul orizontalei, Migcarea are loc cu frecare, coeficientul de frecare la alunecare fiind 1. a, Reprezentati toate forfele care se exercité asupra corpul b, Calculafi valoarea accelerafiei daca F =100N, sina =0,6 si 1 =0,1. ¢. Considerind c& lada pleacd din repaus, calculafi valoarea vitezei la care ajunge dupa Ar = 2s 4d. Daca in momentul in care lada a atins viteza de v, =6nvs forta isi inceteaza actiunea si lada continu si alunece pe o suprafati orizontalé pentru care yu’ = 4,1, determinai distanfa dupa care viteza scade la jumatate si distanta parcursa pana la oprire, SUBIECTUL 11.2 (15 puncte) Rezolvafi urmitoarea problema: Un corp cu masa m=5kg coboari liber, cu accelerajia a=3V2 mvs? © suprafati inclinaté sub unghiul a= 45° fata de orizontala. a. Calculafi valoarea coeficientului de frecare la alunecare dintre corp si suprafat’. b. Calculafi valoarea unei forte, orientata in ungul suprafetei inclinate, sub actiunea careia corpul ar urca cu accelerajia a. ¢. Calculafi valoarea minima a unei forte orizontale care ar menfine corpul in echilibru pe suprafata inclinata, daci = 0,4. 4d. Comparaji variajia impulsului corpului in a treia secunda de coborire liber pe suprafaja inclinata cu variafia impulsului in secunda a cincea de coborare liber. SUBIECTUL HILL (1S punete) Recolvafi urmatoarea problemi: locomotiva cu puterea constant. P = 600kW tracteazi un tren cu masa total m= 240t pe o cale ferata orizontald. Forta de rezisten la inaintare intampinata de tren este constant, avaind valoarea egalai cu 1% din greutatea trenului, Calculati a. viteza maxima atinsa de tren; b. raportul accelerafiilor trenului, aj, v, =12mis, . lucrul mecanic efectuat de forta de tractiune in timpul Ar =I min; d. lucrul mecanie efectuat de forfa de rezistenf’ in timpul cresteri vitezei de la v, la v,, dacd aceasta crestere a vitezei a fost realizatd in 30 secunde. SUBIECTUL M112 (15 puncte) Rezolvati urmitoarea problema: Un corp cu masa m = 500g,aflat initial in repaus, este suspendat de un fir inextensibil si de mast neglijabila avand lungimea /=50cm. Firul este scos din pozitia de echilibru gi adus sub un unghi a =60° fata de verticala, dupa care este lsat liber. Se considera c& energia poteniala gravitational a sistemului corp- pimént este nula in pozitia de echilibru. Determinati: a. lucrul mecanic efectuat de forta de greutate in timpul revenirii corpului in pozitia de echilibru; b. valoarea vitezei corpului la trecerea prin pozitia de echilibru; ¢. indljimea fafa de pozitia de echilibru la care energia cineticd a corpului este egala cu 75% din energia potenfiala gravitajionala a sistemului corp-pamént in momentul respectiv; d, iniljimea la care ajunge sistemul fata de pozitia de echilibru daca in momentul trecerii prin pozitia de echilibru corpul se cupleazii cu un alt corp aflat in repaus, cu masa m, = 1kg, /a,, pentru momentele in care viteza are valoarea v,=6m/s si ‘imularea examenului de bacalaureat, decembrie 2016 Proba E. d) ~fizicdFiliera teoretic’ ~ profil real ‘A. MECANICA pag.2 Iasi SUSIE Inspectoratul $colar Judetean @ sunrereny EQU Simularea examenului de bacalaureat, decembrie 2016, Proba E. d) - Fizica Filiera teoretica ~ profil real Sunt obligatorii toate subiectele dints-o singur® arie tematicd dintre cele patru previzute de program®, adict: A. MECANICA, B, ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA Se acorda 10 punete din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore : Varianta 1 B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA Se considera: numarul lui Avogadro Nj, = 602-10" mol ' , constanta gazelor ideale R = 8,31 J/mol-K. SUBIECTUL I (30 puncte) Pentru itemii 1-10 seriefi pe foaia de rispuns litera corespunzitoare raspunsului considerat corect. 1, Un gaz cu masa molara p si densitate p se afl inchis intr-un vas. Numarul de molecule confinute in unitatea de volum este: =f PN« PN, PH Sho b. nee a. aN; Gp) 2. Procesul termodinamic in care cldura absorbitd de la mediul exterior este transformata integral in lucru mecanic este: ‘a. comprimare izobara b. comprimare izoterma ¢. destindere adiabatica d. destindere izoterma Gp) 3. Un vas cilindric orizontal inchis la capete este imparjit in doud compartimente (1 si 2) cu ajutorul unui piston care se poate migca fara frecare, astfel incdt V,=4;, ca in figura aléturata. Stiind c& in compartimentul 1 se afld oxigen (44,, =32g/ mol ), iar al doilea confine hidrogen (44, =2g/ mol), cele doua gaze fiind in echilibru termic, raportul maselor m,|m, este: a. l/4 b.2 a4 as Gp) 4. O cantitate constant de gaz ideal avdnd exponentul adiabatic y = 1,4 se destinde lent la presiunea atmosfericd. Caldura schimbaté de gaz cu mediul exterior in cursul transformarii este Q = 140 J. Variafia energiei interne a gazului are valoarea: a.80J b.90F 1001 4.1105 Gp) 5. Un gaz ideal isi poate dubla volumu! prin patru procese termodinamice diferite, pornind din aceeasi stare initial. Lucrul mecanic este mai mare pentru o destindere: ‘a.izotermi —b. izobari—e.adiabaticd ad. este acelasi in orice destindere Gp) 6. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizicd, NU este corecta relatia: aR=C.-C, bBR=MC 4) Cp=G RIM dG = (CHR) Gp) 7. Un gaz ideal trece din starea 1 in starea 3 fie direct, pe drumul a, fie prin starea .°1 intermediara 2, conform figurii alaturate, Relatia dintre lucrurile mecanice schimbate de gaz cu exteriorul este: hs a Ls =150L3, be Ly3=133L3 Lys =0,75Ly5 de L,,=0,50L35 (3p) 8. O bard din cupru are masa m=0,4kg. CAldura specific’ a cuprului are valoarea 85.1((kg-K) . Capacitatea caloric’ a barei din cupru este egala cu: a 154K b, 308/K e. 481,25 /K 4, 962,53 K Gp) 9. Pentru fiecare ciclu al unui motor Diesel, raportul dintre lucrul mecanic efectuat si modulul caldurii cedate este 2/3; raportul dintre cdldura primita si lucrul mecanic efectuat este: as b.2,5 3 4.5 Gp) 10, Doud butelii avand volumele V, respectiv 3V, sunt umplute cu acelasi tip de gaz aflat la aceeasi temperatura si la presiunile p, respectiv 3p. Buteliile sunt puse in legdtura printr-o conduct de volum neglijabil. Temperatura menjindndu-se constant, presiunea finald a amestecului celor doua gaze este: ‘Simularea examenului de bacalaureat, decembrie 2016 Proba E. d) ~fizicdFiliera teoretic& ~ profil real B, ELEMENTE DE TERMODINAMICA, ag. 3