You are on page 1of 3

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14


Prezenţi: 13
Pentru: 13
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
pentru modificarea şi completarea H.C.L. Periam nr.28/19.04.2018 privind aprobarea înființării
societății comerciale „AQUA PERIAM” S.R.L., având ca unic acționar
UAT-Comuna Periam, Județul Timiș

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2019, având în vedere
următoarele:
- adresa nr.380/17.12.2018 a Societăţii Comerciale „AQUA PERIAM” S.R.L. înregistrată la
Primăria Comunei Periam sub nr.9544/18.12.2018, prin care solicită schimbarea codurilor CAEN principal
şi secundar ale societăţii;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.
311/17.01.2019 întocmit de domnul Marica Florian, inspector de specialitate IA - promotor local în cadrul
Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport Public al Primăriei Comunei
Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.28/19.04.2018 privind aprobarea înființării societății comerciale
„AQUA PERIAM” S.R.L., având ca unic acționar UAT-Comuna Periam, Județul Timiș;
- prevederile Actului Constitutiv al S.C. „AQUA PERIAM” S.R.L. aprobat de Consiliul Local al
Comunei Periam prin Hotărârea nr.28/19.04.2018;
- prevederile H.C.L. Periam nr.42/25.05.2017 privind înființarea Serviciului public de alimentare cu
apă și canalizare al Comunei Periam, având personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al
Comunei Periam;
- prevederile art.7 lit.c, art.70, art.113 lit.c și ale art.115 din Legea nr.31/1990 privind societățile
comerciale, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.35 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.8 alin.1 și art.22 alin.1-3 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități
publice, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;
- faptul că activitatea de captare, tratare şi distribuţie a apei (cod CAEN 3600) precum şi activitatea
de colectare şi epurare a apelor uzate (Cod CAEN 3700) au fost preluate de către Serviciul Public de
Alimentare cu Apă şi Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam,
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
1
În temeiul prevederilor art.17, art.36 alin.1, art.36 alin.2 lit.d, art.36 alin.6 lit.a pct.16, art.45 alin.1
şi ale art.115 alin.1 lit.b, alin.3 şi alin.6-7 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Art.2 al H.C.L. Periam nr.28/19.04.2018 privind


aprobarea înființării societății comerciale „AQUA PERIAM” S.R.L., având ca unic acționar UAT-Comuna
Periam, Județul Timiș, după cum urmează:
„Art.2. - Societatea Comercială „AQUA PERIAM” S.R.L. are ca domeniu principal de activitate -
cod CAEN 432 - Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru
construcţii, având ca activitate principală - cod CAEN 4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire
şi de aer condiţionat iar ca și activităţi secundare - cod CAEN 4312 - Lucrări de pregătire a terenului, cod
CAEN 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții, cod CAEN 4331 - Lucrări de ipsoserie, cod
CAEN 4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie, cod CAEN 4333 - Lucrări de pardosire şi placare a
pereţilor, cod CAEN 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri, cod CAEN 4339 - Alte
lucrări de finisare, cod CAEN 4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii, cod CAEN
4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a., cod CAEN 8130 - Activităţi de înteţinere peisagistică.”

Art.2. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.1 la H.C.L. Periam nr.28/19.04.2018


privind aprobarea înființării societății comerciale „AQUA PERIAM” S.R.L., având ca unic acționar UAT-
Comuna Periam, Județul Timiș, respectiv se aprobă modificarea şi completarea art.7 al Actului Constitutiv
al Societăţii Comerciale „AQUA PERIAM” S.R.L., după cum urmează:
„Art.7. (1) Obiectul principal de activitate al Societății va f i executarea lucrărilor de instalaţii
electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii.
(2) Î n condițiile legii se stabilește:
Domeniul de activitate:
Cod CAEN Rev.2 - 432 - Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte
lucrări de instalaţii pentru construcţii.
Activitatea principală:
Cod CAEN Rev.2 - 4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer
condiţionat.
Activități secundare:
Cod CAEN Rev.2 - 4312 - Lucrări de pregătire a terenului;
Cod CAEN Rev.2 - 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
Cod CAEN Rev.2 - 4331 - Lucrări de ipsoserie;
Cod CAEN Rev.2 - 4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie;
Cod CAEN Rev.2 - 4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor;
Cod CAEN Rev.2 - 4339 - Alte lucrări de finisare;
Cod CAEN Rev.2 - 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri;
Cod CAEN Rev.2 - 4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii;
Cod CAEN Rev.2 - 4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a
Cod CAEN Rev.2 - 8130 - Activităţi de înteţinere peisagistică.”

Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare
acesteia.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş Cornel,


primarul Comunei Periam şi domnul Sandu Constantin-Marius, administrator al S.C. „AQUA PERIAM”
S.R.L.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

2
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor
cu caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Domnului Sandu Constantin-Marius;
- Compartimentului Dezvoltare Economico-Socială, Urbanism și Transport Public;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe;
- Oficiului Registrului Cormerțului Timiș;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
 ARNĂUTU ELENA-MARIANA
L.S.
_________________  BRONȚ DACIANA

___________________________

Nr. 5 din 31.01.2019


3