You are on page 1of 2

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 31 IANUARIE 2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Periam,
care îşi desfăşoară lucrările în Sala de şedinţe a Primăriei Comunei Periam

În conformitate cu prevederile art.39 alin.1, ale art.61 şi ale art.117 lit.b din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată (r1), modificată şi completată, participă la lucrările şedinţei ordinare
domnul primar DUMITRAȘ CORNEL, doamna secretar Bronţ Daciana, precum și următorii consilieri locali
ai Comunei Periam: ARNĂUTU ELENA-MARIANA, AVRAM IOAN-MIRCEA, BUCȘE ADRIANA,
CANTAUZ TODORICĂ, CĂPUŞAN IONEL, DUMITRAȘ VIOREL, HĂRDĂLĂU ANIŞOARA, HOJDA
DIANA-MIHAELA, HULBĂR FLORIN, RUS ADRIAN, STRUTINSCHI RODICA, TAMAȘ CRISTIAN-
MARIAN și VLAD MARIA-ADRIANA.
Sunt prezenţi toți consilierii locali (13).
Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Periam prin Dispoziţia nr.9 din data de 25 ianuarie
2019, iar consilierii locali au fost convocaţi telefonic şi prin invitaţia nr.475/25.01.2019, când le-a fost adusă
la cunoştinţă şi ordinea de zi.
Primarul Comunei Periam, domnul DUMITRAŞ CORNEL propune următoarea

ORDINE DE Z I:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale


aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam pentru anul 2019;
- iniţiator:primar; raport:comisia de specialitate nr. I
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Periam nr.28/19.04.2019
privind aprobarea înființării societății comerciale „AQUA PERIAM” S.R.L., având ca unic acționar UAT-
Comuna Periam, Județul Timiș;
- iniţiator:primar; raport:comisia de specialitate nr. II
3. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat la
nivelul Comunei Periam, rețea care va funcționa în anul școlar 2019-2020;
- iniţiator:primar; raport:comisia de specialitate nr. III
4. Diverse.

Doamna secretar înștiințează consiliul local despre faptul că doamna consilier local Usvat Viorica, a
anunțat în prealabil că nu poate participa la ședința ordinară a Consiliului Local Periam, fiind plecată din
localitate și supune la vot Procesul-verbal al şedinţei anterioare, respectiv al şedinţei extraordinare cu
convocare de îndată a Consiliului Local Periam, care a avut loc în data de 04.01.2019.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (13 voturi).

Doamna consilier local Arnăutu Elena-Mariana, preşedinte de şedinţă, supune la vot Ordinea de zi.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (13 voturi).

I. Se trece la punctul 1 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Hărdălău Anișoara, președintele comisiei I, dă citire materialelor de la
punctul 1: adresa Instituției Prefectului-Jud.Timiș, referatul prezentat de secretarul Comunei Periam,
Proiectul de hotărâre nr.1/25.01.2019 privind stabilirea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam pentru anul 2019 şi
raportul comisiei I.
Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.1/25.01.2019.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 1/25.01.2019.
1
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (13 voturi).

II. Se trece la punctul 2 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Arnăutu Elena-Mariana, președinte de ședință și președintele comisiei II, dă
citire materialelor de la punctul 2: adresa S.C. „AQUA PERIAM” S.R.L., raportul compartimentului de
specialitate - inspector de specialitate IA, Proiectul de hotărâre nr.2/25.01.2019 privind modificarea şi
completarea H.C.L. Periam nr.28/19.04.2019 privind aprobarea înființării societății comerciale „AQUA
PERIAM” S.R.L., având ca unic acționar UAT-Comuna Periam, Județul Timiș şi raportul comisiei II.
Comisia de specialitate II avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.2/25.01.2019.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.2/25.01.2019.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (13 voturi).

III. Se trece la punctul 3 al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Hojda Diana-Mihaela, președintele comisiei III, dă citire materialelor de la
punctul 3: adresa Inspectoratului Școlar Județean Timiș, adresa Liceului Teoretic Periam, raportul Comisiei
III din cadrul Consiliului Local Periam, referatul prezentat de Primarul Comunei Periam, avizul conform al
I.S.J. Timiș, raportul compartimentului de specialitate - referent III asistent-soluționare petiții, Proiectul de
hotărâre nr.3/25.01.2019 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat la
nivelul Comunei Periam, rețea care va funcționa în anul școlar 2019-2020 şi raportul comisiei III.
Comisia de specialitate III avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr.3/25.01.2019.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr.3/25.01.2019.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (13 voturi).

IV. Se trece la punctul 4 al Ordinii de zi: DIVERSE.


a). Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale privind activitatea desfășurată
de secretarul Comunei Periam, în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018.
Doamna consilier local Hărdălău Anişoara propune acordarea notei 5 pentru activitatea secretarului
desfăşurată pe parcursul anului 2018.
Nu se mai fac alte propuneri.
Se supune la vot propunerea doamnei consilier local Hărdălău Anişoara.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (13 voturi).
b). Referatul nr.365/21.01.2019 prezentat de secretarul Comunei Periam, referitor la rapoartele
privind activitatea desfășurată în anul 2019 de către comisiile de specialitate din cadrul consiliului local,
precum și de către viceprimar și consilierii locali; consiliul local ia act de conținutul acestuia.
c). Prezentarea rapoartelor privind activitatea desfășurată pe parcursul anului 2018 în cadrul
Consiliului Local al Comunei Periam, de către comisiile de specialitate, viceprimar și consilierii locali; consiliul
local ia act de conținutul acestora.

În încheiere, doamna consilier local Arnăutu Elena-Mariana, preşedinte de şedinţă, mulţumeşte


tuturor celor prezenţi pentru participare la şedinţă şi declară închise lucrările şedinţei ordinare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ


Consilier local, Secretar Comună,
ARNĂUTU ELENA-MARIANA BRONŢ DACIANA