You are on page 1of 2
Unitatea Administratv Tertoriala COMUNA PERIAM - Jud. Timis REGISTRATURA GENERALA ROMANIA Lh JUDETUL TIMIS, Mr AT CONSILIUL LOCAL PERIAM | zua 23 wna G7 an _LA/4 | RAPORT DE ACTIVITATE . pentru «ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE $I CULTE, PROTECTIA MEDIULUI $I TURISM, MUNCA $I PROTECTIE SOCIALA, PROTECTIE COPI, TINERET SI SPORT, INVATAMANT, SANATATE $I FAMILIE» in anul 2018 Avand in vedere prevederile art.50 alin.3 din Legea nr.393/2004 privind Stal alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, comisiile de specialitate din cadrul consiliului local sunt obligate si prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi ficut public prin grija seoretarului. Potrivit art44 alin.1 al Legii mr.215/2001 privind administrasia publied focal, republicatt (F1), cu modificarile si completirile ulterioare, principala activitate pe care o desfsoari comisia de specialitate este dezbaterea si avizarea proiectelor de hot&rdre care se supun aprobérii consiliului local. Comisia de specialitate III pentru Activitafi Social-Culturale si Culte, Protectia Mediului si Turism, Muncd si Protectie Sociald, Protectie Copii, Tineret si Sport, Invittimant, Sinétate si Familie a fost constituité prin Hotarérea Consiliului Local Periam nr.6/18.07.2016, find compusi din urmatorii consilieri locali: - HOJDA DIANA-MIHAELA, pregedinte - RUS ADRIAN, secretar - AVRAM IOAN-MIRCEA, membru - ISA] LUCIA-EMILIA, membru pani in data de 27.04.2018 - TAMAS CRISTIAN-MARIAN, membru. {n perioada de mandat 01.01.2018 - 31.12.2018, Comisia de specialitate III s-a intrunit de cate ori a fost convocati si a luat in discutie toate proiectele de hotardre transmise acesteia. Dintre aceste proiecte, toate au fost avizate favorabil cu majoritatea voturilor comisiei de specialitate. Nu au fost depuse amendamente la proiectele de hotirare repartizate Comisiei de specialitate IIT pentru avizare. ‘Au fost avizate proiecte de hotirare care vizeaza in principal: ~ Refeaua unititilor de inva}amént preuniversitar de stat ale Comunei Periam; - _Aprobarea Agendei Cultural-Sportive a Comunei Periam; - Desemnarea din partea Consiliului Local Periam a trei consilieri locali care sa faci parte din Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Periam precum si a reprezentantului Consiliului Local Periam in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calititii constituita la nivelul Liceului Teoretic Periam; - Conferirea titlului de ,,Cetatean de onoare al Comunei Periam”, doamnei AURELIA COMLOSAN; - Modificarea si completarea H.C.L. Periam nr.75/14.10.2009 privind infiintarea Clubului Sportiv ,AVANTUL” Periam; - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Primariei Comunei Periam, precum si al SPCLEP Periam; - Aprobarea Regulamentului Intern al Primiriei Comunei Periam, precum si al SPCLEP Periam; - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de Asisten{& Social din cadrul Primariei Comunei Periam, Judetul Timis; - Aprobarea acordiiri unor ajutoare financiare, ca ajutor de inmormantare, beneficiarilor de ajutor social sau persoanelor care au o situatie material’ precar’; - Aprobarea Strategiei anuale de Achizitii Publice a Comunei Periam, a Clubului Sportiv »AVANTUL” Periam precum gi a Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare (S.P.A.A.C.) Periam, Membrii comisiei de specialitate au avut intélniri periodice cu cetieni ocazie cu care au identificat o serie de probleme ce urmau sé fie puse pe agenda de lucru a autoritajilor administratiei publice locale. in limita timpului disponibil, o parte din membrii comisiei s-au implicat activ in organizarea si desfigurarea activititilor desftigurate de consiliul local. Pe viitor, Comisia de specialitate III isi propune o prezenj& mai activi atat in consiliul local, At gi pentru realizarea unui parteneriat cu cetitenii in vederea identific&rii nevoilor comunitatii, probleme care implicit vor intra in dezbaterea plenului consiliului local. PRESEDINTE, CONSILIER LOCA! HOJDA DIANA-MIHAELA CONSILIERI LOCALI: 1. RUS ADRIAN, seeretar 3. TAMAS CRISTIAN-MARIAN, membru 2. AVRAM IOAN-MIRCEA, membru Y fe | Heo