You are on page 1of 2
Unitatea Administrativ Toritoriala COMUNA PERIAM - Jud. Timig FomANtA REGISTRATURA GENERALA JUDETUL TIMIS Wy CONSILIUL LOCAL PERIAM Ne ABD a ziua 25 luna A/ ane “S RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE SPECIALITATE I pentru «ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE SI PROGRAME DE . DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET $I AGRICULTURA» in anul 2018 Avnd in vedere prevederile art.50 alin.3 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor Jocali, cu modificarile si completatile ulterioare, comisiile de specialitate din cadrul consiliului local sunt obligate si prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi ficut public prin grija secretarului. Potrivit art.44 alin.1 al Legit nr.215/2001 privind administratia publica local, republicaté (11), cu modific&tile gi completirile ulterioare, principala activitate pe care o desfagoar comisia de specialitate este dezbaterea si avizarea proiectelor de hotrére care se supun aprobarii consiliului local. Comisia de specialitate I pentru Activitdiqi Economico-Financiare $i Programe de Dezvoltare Economico-Sociale, Buget si Agricultura din cadral Consiliului Local al Comunei Periam - a fost constituité prin Hotdrarea Consiliului Local Periam nr.6/18.07.2016, find compus& inifial din urmiitorii consilieri locali: - HARDALAU ANISOARA, presedinte. - STRUTINSCHI RODICA, secretar - HULBAR FLORIN, membru - CANTAUZ TODORICA, membru - POPUS MIRELA-ANDREEA, membru. {n decursul anului 2018, in componenfa comisici de specialitate I au intervenit modificari, dup cum urmeaza: ~ incepand cu data de 28.06.2018, domnigoara Popus Mirela-Andreea nu mai define calitatea de consilier local, urmare a demisici; - incepand cu aceeasi dati, respectiv 28.06.2018, doamna Vlad Maria-Adriana este validata ca si consilier local in locul devenit vacant in cadrul Consiliului Local Periam, urmare a demisiei consilierului local Popus Mirela-Andreea, la finele anului 2018, componenfa comisici 1 fiind urmatoarea: oe - HARDALAU ANISOARA, pregedinte - STRUTINSCHI RODICA, secretar - HULBAR FLORIN, membru - CANTAUZ TODORICA, membru a0 - VLAD MARIA-ADRIANA, membru, fn perioada de mandat 01.01.2018 - 31.12.2018, Comisia de specialitate I s-a intrunit 0 dati pe lund si a luat in discutie toate proiectele de hotarare transmise acesteia. Dintre aceste proiecte, toate au fost avizate favorabil cu majoritatea voturilor comisici de specialitate, Nu au fost depuse amendamente la proiectele de hotirare repartizate Comisiei de specialitate I pentru avizare. Au fost avizate proiecte de hotirére care vizeazi in principal: ~ Bugetul local; - Stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a tarifelor pentru unele servicii de interes local la nivelul Comunei Periam; - Stabilirea si aprobarea structurii organizatorice si a statului de funetii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam gi ale SPCLEP Periam; ~ Stabilirea salariilor angajatilor Primariei Comunei Periam si ai SPCLEP Periam, ale angajatilor Serviciului Public de Alimentare cu Api si Canalizare (S.P.A.A.C.) Periam, precum si ale angajatilor din cadrul Societatii Comerciale ,AQUA PERIAM? S.R.L.; - Aprobarea raportului primarului privind starea economica, sociala si de mediu a unitdtii administrativ-teritoriale (U.A.T.) Comuna Periam; - Aprobarea Planului anual de ocupare a funcfiilor publice la nivelul Comunei Periam; - Aprobarea numarului maxim de posturi pentru asistenfii personali; - Aprobarea numarului maxim de indemnizatii care se pot acorda persoanelor cu handicap; - Aprobarea Strategiei anuale de Achizitii Publice a Comunei Periam, a Clubului Sportiv »AVANTUL” Periam, precum si a Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare (S.P.A.A.C.) Periam. Membrii comisiei de specialitate au avut intalniri periodice cu cetijenii, ocazie eu care au fost identificate o serie de probleme ce urmau sé fie puse pe agenda de Iucru a autoritajilor administratiei publice locale. in limita timpului disponibil, o parte din membrii comisiei s-au implicat activ in organizarea gi desfigurarea activitajilor desfigurate de consiliul local. Pe viitor, Comisia de specialitate I isi propune o prezent mai activi atét in consiliul local, edt si pentru realizarea unui parteneriat cu cetdfenii in vederea identificarii nevoilor comunitafii, probleme care implicit vor intra in dezbaterea plenului consiliului local. PRESEDINTE, CONSILIER LOCAL: HARDALAU ANISOARA. Men — CONSILIERI LOCALI: 1. STRUTINSCHI RODICA, secretar 2, HULBAR FLORIN, membru 3. CANTAUZ TODORICA, membru = 4. VLAD MARIA-ADRIANA, membru :