You are on page 1of 2
Unitatea Administrativ Teritoriala COMUNA PERIAM - Jud. Timig REGISTRATUBA “GENERALA ROMANIA JUDETUL TIMIS, ‘CONSILIUL LOCAL PERIAM RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE SPECIALITATE I pentru «ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC $I PRIVAT AL COMUNEI PERIAM, AMENAJAREA TERITORIULUI $I URBANISM, ADMINISTRA TIE PUBLICA, JURIDICA SI DE DISCIPLINA, APARAREA ORDINII, LINISTIT PUBLICE $I A DREPTURILOR CETATENESTD, in anul 2018 Avand in vedere prevederile art50 alin.3 din Legea nr.393/2004 privind Statunil alesilor locali, cu modificarile si completirile ulterioare, comisiile de specialitate din cadrul consiliului local sunt obligate si prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi ficut public prin grija secretarului. Potrivit art.44 alin.1 al Legii nr.215/2001 privind administratia publicd locald, republicata (r1), cu modificdrile si completarile ulterioere, principala activitate pe care 0 desfigoari comisia de specialitate este dezbaterea si avizarea proiectelor de hotardre care se supun aprobirii consiliului local. Comisia de specialitate II pentru Administrarea Domeniului Public si Privat al Comunei Periam, Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Administrafie Publica, Juridica si de Disciplina, Apirarea Ordinii, Linistii Publice si a Drepturilor Cetifenesti a fost constituits prin Hotirarea Consiliului Local Periam nr.6/18.07.2016, fiind compusa din urmatorii consilieri locali: - ARNAUTU ELENA-MARIANA, presedinte - USVAT VIORICA, secretar - CAPUSAN IONEL, membru - DUMITRAS VIOREL, membru - BUCSE ADRIANA, membru. in perioada de mandat 01.01.2018 - 31.12.2018, Comisia de specialitate II s-a intrunit de cate ori a fost convocata si a luat fn discutie toate proiectele de hotirare transmise acesteia, Dintre aceste proiecte, toate au fost avizate favorabil cu majoritatea voturilor comisiei de specialitate. Nu au fost depuse amendamente la proiectele de hotarare repartizate Comisiei de specialitate II pentru avizare. Au fost avizate proiecte de hotirare care vizeazi in principal: - Vanzarea, inchirierea, concesionarea bunurilor din domeniul privat al comunei; - _ Inchirierea sau concesionarea bunurilor din domeniul public al comunei; ~ Aprobarea unor documentafii cadastrale pentru dezmembrarea/alipirea unor imobile aflate in proprietatea Comunei Periam; - Constatarea apartenentei unor terenuri la domeniul privat al Comunei Periam; - Aprobarea Planului de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor gi combaterea efectelor poluarilor accidentale din Comuna Periam pentru perioada 2018-2021; - Stabilirea si sanctionarea unor contraventii pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Periam; - Aprobarea Strategiei anuale de Achizitii Publice a Comunei Periam, a Clubului Sportiv »AVANTUL” Periam, precum gi a Serviciului Public de Alimentare cu Apa si Canalizare (S.P.A.A.C.) Periam. Membrii comisiei de specialitate au avut intdlniri periodice cu cetitenii, ocazie cu care au identificat o serie de probleme ce urmau si fie puse pe agenda de lucru a autoritijilor administratiei publice locale. {n limita timpului disponibil, o parte din membrii comisiei s-au implicat activ in organizarea gi desftigurarea activititilor desfgurate de consiliul local. Pe vitor, Comisia de specialitate II isi propune o prezentii mai activa att in consiliul local, c&t gi pentru realizarea unui parteneriat cu cet&tenii in vederea identificarii nevoilor comunitatii, probleme care implicit vor intra in dezbaterea plenului consiliului local. PRESEDINTE, CONSILIER LOCAL: ARNAUTU ELENA-MARIANA CONSILIERILOCALI: 1. USVAT VIORICA, secretar 2. CAPUSAN IONEL, membru 3. DUMITRAS VIOREL, membru A 4 4, BUCSE ADRIANA, membru { > ——