You are on page 1of 2
COMUNA PERIAM - Jud Tims } REGISTRATURA GENERALA Nr. Yep ziua_24 luna A/_ an JOS RAPORT DE ACTIVITA’ ‘AL CONSILIERULUI LOCAL BUCSE ADRIANA Prezentul raport de activitate face referire la intreaga mea activitate desfigurati ca si consilicr local in cadrul Consiliului Local al Comunei Periam, in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018. in anul 2018 mi-am desftigurat activitatea de consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Periam, in conformitate cu prevederile legale gi conform Regulamentului de Organizare $i Functionare al Consiliului Local Periam, fiind membru in cadrul Comisiei de specialitate pentra »Administrarea Domeniului Public si Privat al Comunei Periam, Amenajarea Teritoriului $i Urbanism, Administrajie Publicd, Juridica si de Disciplind, Apararea Ordinii, Linistii Publice Drepturilor Cetiitenesti” si membru al Comisiei de validare, exprimindu-mi dorinta de implicare in problemele ceti{enilor si rezolvarea cerinfelor acestora si indeplinind cu seriozitate toate cele promise locuitorilor comunei noastre, Temeiul legal care a stat la baza intocmirii acestui raport se regiseste in urmitoarele prevederi - art.36 gi art.51 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata (r1), cu modificarile si completirile ulterioare; + art.3-4, Cap.II, Cap.IV gi Cap.VI din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, ou modificarile si completirile ulterioare; = _art.121 din Constitutia Romaniei. Printr-o abordare sistematicd si pragmaticd, subliniez faptul desfiigurat-o in calitate de consilier local, reprezentant legal al colectivitatii locale, se prezinta astfel: - _ participarea la sedintele ordinare sau extraordinare ale consiliului local; ~ _ participarea la gedinfele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; - _ luari de cuvént, intrebiri gi interpeliri adresate in cadrul gedintelor consiliului local; - consultiri cu primarul, anterior redactarii proiectelor de hotirére supuse aprobirii consiliului local; = discufii $i consultari cu primarul comunei Ia intocmirea proiectelor de buget local; - participarea la intilnirile eu ceti{enii, fie pentru informarea locuitorilor cu diverse probleme de interes cetatenese, fie pentru prezentarea proiectelor la nivelul localititii; - participarea la intélnirile de consultare a cetitenilor cu privire la luarea hotitarilor privind salubrizarea localititii, inchirieri de terenuri, administrarea domeniului publie/privat al comunei, a pietei ete. Am sustinut permanent proiectele ce reprezentau prioritate pentru comund si am aprobat acordarea sumelor necesare functionarii institutiilor din comuna noastra: liceu, gridinita, primarie, SPCLEP, biserici. Proiectele pe care le-am popularizat in randul cetatenilor au fost: 1. Continuarea $i finalizarea retelei de canalizare in comuna Periam, modemizarea drumurilor comunale, reabilitarea si dotarea Caminului Cultural Periam; 2. Modemizarea parcului de joac& pentru copii in centrul comunei; 3. Crearea de perdele forestiere in jurul localititii prin plantarea de arbori si arbusti 4, Reabilitarea sistemului de hidroamelioratiuni compus din canalele de irigatii adiacente Canalului Aranea; 5. infiintarea parcului industrial Periam; 1 6. infiintarea centrului de colectare a produselor agricole si a pietei agro-alimentare; 7. Crearea de locuinte sociale gi a unei cantine sociale pentru locuitorii in varsta si cu probleme sociale; Acordarea de terenuti tinerilor efsatoriti pentru construirea de locuinte; Construirea de locuinte sociale pentru invatatori, profesori, medici, asistente medicale, politisti si specialisti in agricultura, 10. Valorificarea potentialului apelor termale prin crearea centrului balnear si de agrement Periam; 11, Reabilitarea fondului locativ inchiriat sau concesionat; 12. Modemizarea terenului de sport si a bazei sportive multifunctionale a localitati. Aceste proiecte au aparut ca o necesitate anuntati si de strategia de dezvoltare a localitati, dar si ca semnale primite de la cetfteni pe parcursul timpului, probleme pe care le-am discutat cu primarul localititii si pe care am incercat s& le solutionam. in cadrul consultirilor care au avut loc la comisiile de specialitate gi in cadrul sedintelor consiliului local am avut interventii privind repartizarea echilibrati a sumelor pe capitole in bugetul local. ‘Am avut contact permanent cu cetatenii din comund si mare parte din dorinfele lor s-au materializat in hotarari de consiliu local pe care le-am sustinut: locuri de casa pentru tineri, inventarul domeniului public si privat, inchirieri si concesiuni. Am fost deschis& acordarii sprijinului oricdrui investitor local, agent economic, crescitor de animale, legumicultor. Cu fiecare ocazie in care cetétenii mi-au solicitat o anume informatie, m-am documentat $i am prezentat realist situatia pentru care cerea limuriri. De asemenea, pentru a exista 0 congruent intre statutul de ales local gi atributiile autoritatii publice locale din care fac parte, respectiv Consiliul Local al Comunei Periam, am participat activ si efectiv la mai multe evenimente social-culturale, care au avut loc in perioada la care se refera raportul meu si anume: - Zilele Comunei Periam; - Serbari scolare; - Centenarul Marii Uniri - Ziua National a Roméniei - 1 Decembrie; ~ Evenimentul cultural ,Obiceiuri de Critciun”. ‘Sunt convins& ci raportul prezentat nu este unul exhaustiy; incere ca in cadrul activitatii de consilier local sii ma inspir din experienta de viata si cea profesionala pe care le detin gi incere si fnfeleg in profunzime fenomenul actului administrativ, consulténd in acest sens documente de specialitate si conlucrénd cu secretarul consiliului local. Ascult si apoi parcurg, in mod logic, pasii pe care fi consider esentiali, im aga fel inet raportul de drept administrativ ce se creeaz intre mine si cetftean si fie ct mai eficient. Voi face ca singurul obstacol transparent care s& existe intre mine si cetteanul din comuna ‘mea si fie numai LEGEA. imi dorese, pe viitor, si am o bund desfagurare a mandatului de consilier local si s& fiu utili comunititii locale din care fac parte, pentru a putea afirma - la incheierea mandatului - ci am realizat, ceva pentru comunitate. Consilier local, BUCSE ADRIANA oe