You are on page 1of 2
Unitatoa Administrativ Teritoriala, COMUNA PERIAM - Jud. Timis REGISTRATURA GENERALA Nr 7 ziva 2 una 27 an 20/9 RAPORT DE ACTIVITATE 1L CONSILIERULUI LOCAL CANTAUZ TODORICA Prezentul raport de activitate face referire la intreaga mea activitate desfiguratd ca gi consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Periam, in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018. {in anul 2018 mi-am desfigurat activitatea de consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Periam, in conformitate cu prevederile legale si conform Regulamentului de Organizare gi Functionare al Consiliului Local Periam, fiind membra in Comisia de specialitate pentru ,, Aetivitdti Economico-Financiare si Programe de Dezvoltare Economico-Sociale, Buget si Agriculturi”, exprimandu-mi dorinta de implicare in problemele cetienilor si rezolvarea cerinfclor acestora si indeplinind cu seriozitate toate cele promise locuitorilor comunei noastre. Temeiul legal care a stat la baza intocmirii acestui raport se regiseste in unmitoarele prevederi: ~ art.36 si art.51 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica local, republicaté (rl), cu modificarile si completarile ulterioare; - art.3-4, Cap.Il, Cap.IV si Cap. VI din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificirile si completarile ulterioare; - art.121 din Constitutia Roméniei. Printr-o abordare sistematick si pragmatic, subliniez faptul cA activitatea pe care am desftigurat-o in calitate de consilier local, reprezentant legal al colectivitati locale, se prezinti astfel: - participarea la sedintele ordinare sau extraordinare ale consiliului local; - _participarea la sedintele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; - Inari de cuvant, intrebari gi imterpeltiri adresate in cadrul gedintelor consiliului local; consultiri cu primarul, anterior redactiirii proiectelor de hotarére supuse aprobarii consiliului local; - discutii si consultari cu primarul comunei la intocmirea proiectelor de buget local; ~ participarea la intalnirile cu cetijenii, fie pentru informarea locuitorilor cu diverse probleme de interes cetdjenesc, fie pentru prezentarea proiectelor la nivelul localititiis - participarea la intdlnirile de consultare a cetienilor cu privire la Iuarea hotitérilor privind salubrizarea localititii, inchirieri de terenuri, administrarea domeniului publiciprivat al comunei, a piefei etc. Am sustinut permanent proiectele ce reprezentau prioritate pentru comunai $i am aprobat acordarea sumelor necesare functionarii institufiilor din comuna noastra: liceu, gridiniti, primirie, SPCLEP, biserici Proiectele pe care le-am popularizat in randul cetifenilor au fost: 1. Continuarea si finalizarea refelei de canalizare in comuna Periam, modemizarea drumurilor comunale, reabilitarea si dotarea Céminului Cultural Periam; 2. Modemizarea parcului de joacd pentru copii in centrul comunei; 3. Crearea de perdele forestiere in jurul localitati prin plantarea de arbori si arbustis 4. Reabilitarea sistemului de hidroamelioratiuni compus din canalele de irigatii adiacente Canalului Aranca; 5. Infiintarea parcului industrial Periam; 1 infiintarea centrului de colectare a produselor agricole gi a pietei agro-alimentare; Crearea de locuinte sociale si a unei cantine sociale pentru locuitorii in varsta gi cu probleme sociale; Acordarea de terenuri tinerilor csitoriti pentru construirea de locuinte; Construirea de locuinte sociale pentru invatitori, profesori, medici, asistente medicale, politisti si specialisti in agricultura; 10. Valorificarea potentialului apelor termale prin crearea centrului balnear si de agrement Periam; 11. Reabilitarea fondului locativ inchiriat sau concesionat; 12, Modemizarea terenului de sport si a bazei sportive multifunctionale a localitati. Aceste proiecte au apirut ca o necesitate anuntata si de strategia de dezvoltare a localitatii, dar gi ca semnale primite de la cetateni pe parcursul timpului, probleme pe care le-am discutat cu primarul localititii si pe care am incercat si le solutionam. in cadrul consultirilor care au avut loc la comisiile de specialitate gi in cadrul gedintelor consiliului local am avut interventii privind repartizarea echilibrat a sumelor pe capitole in bugetul local. 2S ee ‘Am avut contact permanent cu cetitenii din comuna si mare parte din dorintele lor s-au materializat in hot&réri de consiliu local pe care le-am sustinut: Jocuri de cas pentru tineri, inventarul domeniului public si privat, inchirieri si concesiuni. Am fost deschis acordirii sprijinului oricdrui investitor local, agent economic, crescator de animale, legumicultor. Cu fiecare ocazie in care cetienii mi-au solicitat o anume informatie, m-am documentat si am prezentat realist situatia pentru care cerea imuriri. De asemenea, pentru a exista o congruent intre statutul de ales local si atributiile autoritatii publice locale din care fac parte, respectiv Consiliu! Local al Comunei Periam, am participat activ gi efectiv la mai multe evenimente social-culturale, care au avut loc in perioada la care se refers raportul meu si anume: - Zilele Comunei Periam; - Serbiti scolare; - Centenarul Marii Uniri - Ziua Nationala a Romaniei - 1 Decembrie; - Evenimentul cultural ,Obiceiuri de Criciun”. ‘Sunt convins ci raportul prezentat nu este unul exhaustiv. incere ca in cadrul activitatii de consilier local si ma inspir din experienta de viaté, profesionala pe care le detin gi incere si inteleg in profunzime fenomenul actului administrativ, consultand in acest sens documente de specialitate si conlucrand cu secretarul consiliului local. Ascult si apoi parcurg, in mod logic, pasii pe care ii consider esentiali, in aga fel incat raportul de drept administrativ ce se creeaza intre mine si cetatean si fie cit mai eficient. Voi face ca singurul obstacol transparent care sa existe intre mine si cetiteanul din comuna ‘mea si fie numai LEGEA. Imi dorese, pe viitor, si am o bund desfisurare a mandatului de consilier local gi si fiu util comunititii locale din care fac parte, pentru a putea afirma - la incheierea mandatului - c& am realizat ceva pentru comunitate. Consilier local, CANTAUZ/TODORICA,