You are on page 1of 2
REGISTRATURA ( } Ne 449 | ziua_2o tuna ¢7_an Ja" I ee ENERALA RAPORT DE ACTIVITATE ‘CONSILIERULUI LOCAL ARNAUTU ELENA-MARIANA Prezentul raport de activitate face referire la intreaga mea activitate desfisurata ca si consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Periam, in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018. fn anul 2018 mi-am desfaigurat activitatea de consilier local in cadrul Consiliului Local al ‘Comunei Periam, in conformitate cu prevederile legale si conform Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Periam, de la data de 18.07.2016 fiind aleasa presedinte a Comisiei de specialitate pentru ,,Administrarea Domeniului Public si Privat al Comunei Periam, Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Administratie Publicd, Juridicit si de Disciplind, Apérarea Ordinii, Linistii Publice si a Drepturilor Cetdfenesti", expriméndu-mi dorinta de implicare in problemele cetitenilor si rezolvarea cerintelor acestora si indeplinind cu seriozitate toate cele promise locuitorilor comunei noastre. Temeiul legal care a stat la baza intocmirii acestui raport se regiseste in urmatoarele prevederi: ~ art.36 gi art.51 din Legea nr.215/2001 privind administratia publicd locala, republicati (11), cu modificatile si completirile ulterioare; - art.3-4, Cap. Il, Cap.IV si Cap. V1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare; art.121 din Constitutia Romianiei. Printr-o abordare sistematicy si pragmatic’, subliniez faptul c& activitatea pe care am desfiigurat-o in calitate de consilier local, reprezentant legal al colectivititii locale, se prezinté astfel: ~ participarea la sedintele ordinare sau extraordinare ale consiliului local; - _participarea la sedintele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; - luari de cuvant, intrebari gi interpeliri adresate in cadrul sedintelor consiliului local; - consultiri cu primarul, anterior redactirii proiectelor de hotarare supuse aprobarii consiliului local; - discutii si consult&ri cu primarul comunei la intocmirea proiectelor de buget local; - participarea la intalnirile cu cetaitenii, fie pentru informarea locuitorilor cu diverse probleme de interes cetitenesc, fie pentru prezentarea proiectelor la nivelul localititi; - participarea la intélnirile de consultare a cetitenilor cu privire la luarea hotitérilor privind salubrizarea localitatii, inchirieri de terenuri, administrarea domeniului public/privat al comunei, a pietei ete. ‘Am susfinut permanent proiectele ce reprezentau prioritate penta comuna si am aprobat acordarea sumelor necesare functionérii institutiilor din comuna noastra: liceu, gradinit’, primirie, SPCLEP, biserici. Proiectele pe care le-am popularizat in rindul cetitenilor au fost: 1. Continuarea $i finalizarea retelei de canalizare in comuna Periam, modemizarea crumurilor comunale, reabilitarea si dotarea Céminului Cultural Periam; 2. Modemizarea parcului de joaca pentru copii in centrul comunei; 3. Crearea de perdele forestiere in jurul localititii prin plantarea de arbori si arbustis 4, Reabilitarea sistemului de hidroamelioratiuni compus din canalele de irigatii adiacente Canalului Aranca; 5. infiinqarea pareului industrial Periam; 1 infiintarea centrului de colectare a produselor agricole si a pietei agro-alimentare; Crearea de locuinte sociale si a unei cantine sociale pentru locuitorii in varsta si cu probleme sociale; Acordarea de terenuri tinerilor cAsatoriti pentru construirea de locuinte; Construirea de locuinte sociale pentru invatatori, profesori, medici, asistente medicale, politisti si specialisti in agricultura; 10. Valorificarea potentialului apelor termale prin crearea centrului balnear si de agrement Periam; 11. Reabilitarea fondului locativ inchiriat sau concesionat; 12, Modernizarea terenului de sport si a bazei sportive multifunctionale a localitati. Aceste proiecte au aplrut ca o necesitate anuntat si de strategia de dezvoltare a localitati, dar si ca semnale primite de la cetiteni pe parcursul timpului, probleme pe care le-am discutat cu primarul localititi si pe care am incercat si le solution. in cadrul consultirilor care au avut loc la comisiile de specialitate gi in cadrul sedintelor consiliului local am avut interventii privind repartizarea echilibrat& a sumelor pe capitole in bugetul local. ae oe Am avut contact permanent cu cetatenii din comuna si mare parte din dorinfele lor s-au materializat in hotarari de consiliu local pe care le-am sustinut: locuri de casi pentru tineri, inventaral domeniului public si privat, inchirieri si concesiuni. Am fost deschisi acordirii sprijinului oricdrui investitor local, agent economic, crescator de animale, legumicultor. Cu fiecare ocazie in care cetifenii mi-au solicitat 0 anume informatie, m-am documentat gi am prezentat realist situatia pentru care cerea limuriri. De asemenea, pentru a exista o congruent intre statutul de ales local gi atributiile autoritatii publice locale din care fac parte, respectiv Consiliul Local al Comunei Periam, am participat activ si efectiv 1a mai multe evenimente social-culturale, care au avut loc in perioada la care se referi raportul meu si anume: Zilele Comunei Periam; ~ Serbair gcolare; - Centenarul Marii Uniri - Ziua National a Roméniei - 1 Decembrie; - Evenimentul cultural ,,Obiceiuri de Criciun”. Sunt convinsa ci raportul prezentat nu este unul exhaustiy; incere ca in cadrul activititii de consilier local si ma inspir din experienta de viati gi cea profesionala pe care le detin si incere si inteleg in profunzime fenomenul actului administrativ, consultind in acest sens documente de specialitate si conlucrand cu secretarul consiliului local. Ascult gi apoi parcurg, in mod logic, pasii pe care fi consider esentiali, in age fel inedt raportul de drept administrativ ce se creeazi intre mine gi cetajean sa fie ct mai ficient. Voi face ca singurul obstacol transparent care s existe intre mine si cetafeanul din comuna mea sa fie numai LEGEA. mi doresc, pe viitor, si am o bund desftigurare a mandatului de consilier local si sa fiu util comunitatii locale din care fac parte, pentru a putea afirma - la incheierea mandatului - cd am realizat ceva pentru comunitate. __ Consilier local, ARNAUTU ELENA-MARIANA