You are on page 1of 2
iotrativ COMUNA PERIAM - Jud. Tims REGISTRATU GENERALA Ne a ziua 20 Wuna p/ an 264i RAPORT DE ACTIVITATE ‘AL CONSILIERULUI LOCAL DUMITRAS VIOREL Prezentul raport de activitate face referire la intreaga mea activitate desfigurati ca si consilier local in cacrul Consiliului Local al Comunei Periam, in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018. in anul 2018 mi-am desfiigurat activitatea de consilier local in cadrul Consiliului Local al Comune’ Periam, in conformitate cu prevederile legale si conform Regulamentului de Organizare gi Functionare al Consiliului Local Periam, fiind membru in Comisia de specialitate pentru Administrarea Domeniului Public si Privat al Comunei Periam, Amenajarea Teritoriului $i Urbanism, Administratie Publica, Juridica gi de Disciplina, Apararea Ordinii, Linistii Publice si a Drepturilor Cetifenesti”, exprimandu-mi dorinta de implicare in problemele cetitenilor si rezolvarea cerintelor acestora si indeplinind cu seriozitate toate cele promise locuitorilor comunei noastre, Temeiul legal care a stat la baza Intocmirii acestui raport se regiseste in urmatoarele prevederi: = art-36 si art 51 din Legea nr.215/2001 privind administratia publici local, republicatt (11), cu modificarile si completarile ulterioare; - art.3-4, Cap.II, Cap.IV si Cap. VI din Legea nr.393/2004 privind Statutul alegilor locali, cu modificarile si completirile ulterioare; = _art.121 din Constitutia Romaniei. Printr-o abordare sistematicd si pragmaticd, subliniez faptul c& activitatea pe care am desfigurat-o in calitate de consilier local, reprezentant legal al colectivitajii locale, se prezinti astfel: ~ participarea la sedintele ordinare sau extraordinare ale consiliului local; ~ _participarea la sedintcle comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; - luari de cuvént, intrebari gi interpeltiri adresate in cadrul gedinfelor consiliului local; - consultiri cu primarul, anterior redactirii proiectelor de hotarére supuse aprobarii consiliului local; - discutii si consultiri cu primarul comunei la intocmirea proiectelor de buget local; - participarea la intdlnirile cu cetatenii, fie pentru informarea locuitorilor cu diverse probleme de interes cetitenesc, fie pentru prezentarea proiectelor la nivelul - participarea Ja intalnirile de consultare a cetitenilor cu privire la luarea hotdtérilor privind salubrizarea localititii, inchirieri de terenuri, administrarea domeniului public/privat al comunei, a pietei etc. ‘Am sustinut permanent proiectele ce reprezentau prioritate pentru comund si am aprobat acordarea sumelor necesare functionarii institutiilor din comuna noastra: liceu, gridinita, primarie, SPCLEP, biserici. Proiectele pe care le-am popularizat in randul cetatenilor au fost: 1. Continuarea si finalizarea retelei de canalizare in comuna Periam, modemizarea drumurilor comunale, reabilitarea si dotarea Caminului Cultural Periam; 2. Modemizarea parcului de joaca pentru copii in central comunei; 3. Crearea de perdele forestiere in jurul localitatii prin plantarea de arbori si arbusti; 4. Reabilitarea sistemului de hidroamelioratiuni compus din canalele de irigatii adiacente Canalului Aranca; infiintarea parcului industrial Periam; infiintarea centrului de colectare a produselor agricole si a pietei agro-alimentare; Crearea de locuinte sociale gi a unei cantine sociale pentru locuitorii in varst& gi cu probleme sociale; 8. Acordarea de terenuri tinerilor cisStoriti pentru construirea de locuint 9. Construirea de locuinje sociale pentru invafatori, profesori, m: medicale, politisti si specialisti in agriculturas 10, Valorificarea potenfialului apelor termale prin crearea centrului balnear si de agrement Periam; 11, Reabilitarea fondului locativ inchiriat sau concesionat; 12. Modernizarea terenului de sport gi a bazei sportive multifunctionale a localitatii. Aceste proiecte au apirut ca o necesitate anuntati si de strategie de dezvoltare a localitatii, dar si ca semnale primite de la cetéjeni pe parcursul timpului, probleme pe care le-am discutat cu primarul localititi si pe care am incercat si le solutioném. in cadrul consultarilor care au avut loc la comisiile de specialitate si in cadrul gedintelor consiliului local am avut interventii privind repartizarea echilibrata a sumelor pe capitole in bugetul local. naw ici, asistente ‘Am avut contact permanent cu cetitenii din comund gi mare parte din dorintele lor s-au materializat in hotéréri de consiliu local pe care le-am sustinut: locuri de casi pentru tineri, inventaral domeniului public si privat, inchirieri si concesiuni, Am fost deschis acordarii sprijinului oricdrui investitor local, agent economic, crescitor de animale, legumicultor. Cu fiecare ocazie in care cetitenii mi-au solicitat 0 anume informatie, m-am documentat gi am prezentat realist situatia pentru care cerea lamuriri, De asemenea, pentru a exista o congruenta intre statutul de ales local si atributiile autoritatii publice locale din care fac parte, respectiv Consiliul Local al Comunei Periam, am participat activ si efectiv la mai multe evenimente social-culturale, care au avut loc in perioada la care se refera raportul meu si anume: - Zilele Comunei Periam; - Serbiiri scolare; - Centenarul Marii Uniri - Ziua National a Roméniei - 1 Decembrie; - Evenimentul cultural ,Obiceiuri de Criciun” Sunt convins cd raportul prezentat nu este unul exhaustiv. incere ca in cadrul activitatii de consilier local s& ma inspir din experienta de viaté, profesionala pe care le defin si incere si inteleg fn profunzime fenomenul actului administrativ, consulténd in acest sens documente de specialitate si conluerdnd cu secretarul consiliului local. Ascult si apoi parcurg, in mod logic, pasii pe care fi consider esentiali, in aga fel incét raportul de drept administrativ ce se creeaz intre mine si cetifean sa fie edt mai eficient. Voi face ca singurul obstacol transparent care si existe intre mine gi cetd{eanul din comuna mea si fie numai LEGEA. imi doresc, pe viitor, si am o buna desfisurare a mandatului de consilier local si s& fiu util comunititii locale din care fac parte, pentru a putea afirma - la incheierea mandatului - ci am realizat ceva pentru comunitate.