You are on page 1of 2
Unitatoa Administrativ Terorials COMUNA PERIAM - Jud. Timis REGISTRAJURA Nr 46d ziva 25 luna p/ an 20/4 RAPORT DE ACTIVITATE CONSILIERULUI LOCAL CAPUSAN IONEL Prezentul raport de activitate face referire la fntreage mea activitate desfiguratii ca si consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Periam, in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018. In anul 2018 mi-am desfagurat activitatea de consilier local in cadral Consiliului Local al Comunei Periam, in conformitate cu prevederile legale si conform Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Periam, fiind membru in cadrul comisiei pentru ,, Administrarea Domeniului Public si Privat al Comunei Periam, Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Administratie Publica, Juridica si de Disciplind, Apdrarea Ordinii, Linistii Publice sia Drepturilor Cetijenesti si membru al Comisiei de validare, expriméndu-mi dorinfa de implicare in problemele cetitenilor gi rezolvarea cerintelor acestora, indeplinind cu seriozitate toate cele promise locuitorilor comunei noastre Temeiul legal care a stat Ja baza intocmirii acestui raport se regiseste in urmatoarele prevederi: - art.36 si art.5I din Legea nr.215/2001 privind administratia publicd locala, republicati (r1), cu modificarile si completarile ulterioare; - art.3-4, Cap.II, Cap.IV si Cap. VI din Legea nr.393/2004 privind Statutul alegilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare; art.121 din Constitutia Roméniei. Print-o abordare sistematia gi pragmaticd, subliniez faptul 8 activitatea pe care am desfigurat-o in calitate de consilier local, reprezentant legal al colectivititii locale, se prezint& astfel: ~ participarea la gedintele ordinare sau extraordinare ale consiliului local; ~ _participarea la gedintele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; - lu&ri de cuvant, intrebari gi interpeltiri adresate in cadrul sedintelor consiliului local; - consultiri cu primarul, anterior redactarii proiectelor de hotérare supuse aprobarii consiliului local; ~ discutii si consultari cu primarul comunei la intocmirea proiectelor de buget local; - participarea la intalnirile cu cet8jenii, fie pentru informarea locuitorilor eu diverse probleme de interes cetdenesc, fie pentru prezentarea proiectelor la nivelul locelitati; - participarea la intalnirile de consultare a cetifenilor cu privire la Iuarea hotitarilor privind salubrizarea localititii, inchirieri de terenuri, administrarea domeniuhii public/privat al comunei, a piefei etc. ‘Am sustinut permanent proiectele ce reprezentau prioritate pentru comuni gi am aprobat acordarea sumelor necesare functionarii institufilor din comuna noastr&: liceu, grédinit’, primarie, SPCLEP, biserici. Proiectele pe care le-am popularizat in randul cetifenilor au fost: 1, Continuarea si finalizarea refelei de canalizare in comuna Periam, moderizarea drumurilor comunale, reabilitarea si dotarea Céminului Cultural Periam; 2. Modemizarea parcului de joaca pentru copii in central comunei; 3. Crearea de perdele forestiere in jurul localitatii prin plantarea de arbori si arbusti; 4, Reabilitarea sistemului de hidroamelioratiuni compus din canalele de irigatii adiacente Canalului Aranea; 5. {nfiintarea parcului industrial Periam; 6. Infiinfarea centrului de colectare a produselor agricole si a pictei agro-alimentare; 7. Createa de locuinte sociale gi a unei cantine sociale pentru locuitorii in varst& gi cu probleme sociale; 8. Acordarea de terenuri tinerilor cdsitoriti pentru construirea de locuinte; 9. Construirea de locuinte sociale pentru invatatori, profesori, medici, asistente medicale, politisti si specialisti in agricultura, 10. Valorificarea potentialului apelor termale prin crearea centrului balnear si de agrement Periam; 11, Reabilitarea fondului locativ inchiriat sau concesionat; 12. Modemizarea terenului de sport sia bazei sportive multifunctionale a localitati Aceste proiecte au aparut ca o necesitate anuntata si de strategia de dezvoltare a localit dar gi ca semnale primite de la cetfteni pe parcursul timpului, probleme pe care le-am discutat cu primarul localitati si pe care am incercat si le solution’m. fn cadrul consultirilor care au avut loc la comisiile de specialitate gi in cadrul sedintelor consiliului local am avut interventii privind repartizarea echilibratd a sumelor pe capitole in bugetul local. Am avut contact permanent cu cetifenii din comuna si mare parte din dorinfele lor s-au materializat in hotarari de consiliu local pe care le-am susfinut: locuri de cas pentru tineri, inventarul domeniului public gi privat, inchirieri si concesiuni. Am fost deschis acordarii sprijinului oric&rui investitor local, agent economic, cresctor de animale, legumicultor. Cu fiecare ocazie in care cetifenii mi-au solicitat o anume informatie, m-am documentat si am prezentat realist situafia pentru care cerea lmuriri. De asemenea, pentru @ exista 0 congruenti intre statutul de ales local si atributile autoritaii publice locale din care fac parte, respectiv Consiliul Local al Comunei Periam, am participat activ gi efectiv la mai multe evenimente social-culturale, care au avut loc in perioada la care se refera raportul meu gi anume: - Zilele Comunei Periam; - Serbiir scolare; - Centenaral Mari Uniri - Ziua Nationalé a Romfniei - 1 Decembrie; - Evenimentul cultural ,Obiceiuri de Criciun”. Sunt convins cd raportul prezentat nu este unul exhaustiv. incere ca in cadrul activititii de consilier local si ma inspir din experienta de viatd, profesional pe care le detin gi incere sa inteleg in profunzime fenomenul actului administrativ, consultind in acest sens documente de specialitate si conluerdnd cu secretarul consiliului local. Ascult gi apoi parcurg, in mod logic, pasii pe care ii consider esentiali, in aga fel incdt raportul de drept administrativ ce se creeazi intre mine si cetiitean sa fie ct mai eficient. Voi face ca singurul obstacol transparent care si existe intre mine si cetiteanul din comuna mea sa fie numai LEGEA. ‘imi dorese, pe viitor, si am o buna desfagurare a mandatului de consilier local si sa fiu util comunitatii locale din care fac parte, pentru a putea afirma - la incheierea mandatului - c&i am realizat ceva pentru comunitate. Consilier local, CAPUSAN IONEL by,