You are on page 1of 2
Unitaton Admiatstrati Tertorita COMUNA PERIAM - Jud, Tint REGISTRAJURA GENERALA ziua ee june pf an 22/9 RAPORT DE ACTIVITATE eect L CONSILIERULUI LOCAL HOJDA DIANA-MIHAELA Prezentul raport de activitate face referire la intreaga mea activitate desfiigurati ca si consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Periam, in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018. in anul 2018 mi-am desfigurat activitatea de consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Periam, in conformitate cu prevederile legale si conform Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Periam, de la data de 18.07.2016 fiind aleasi presedinte al Comisiei de specialitate pentru ,, Activitdfi Social-Culturale si Culte, Protectia Mediului si Turism, Muned si Protectie Sociali, Protectie Copii, Tineret si Sport, Inviitémant, Sainittate si Familie” $i membru al Comisiei de vatidare, exprimandu-mi dorinta de implicare in problemele cetitenilor gi rezolvarea cerintelor acestora si indeplinind cu seriozitate toate cele promise locuitorilor comunei noastre. Temeiul legal care a stat la baza intocmirii acestui raport se regiseste in urmatoarele prevederi: ~ art.36 si art.51 din Legea nr.215/2001 privind edministratia public locald, republicata (11), cu modificatile si completirile ulterioare; + art.3-4, Cap.ll, Cap.1V si Cap. VI din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificrile si completirile ulterioare; art.121 din Constitutia Romaniei. Print-o abordare sistematicd si pragmatic, subliniex faptnl cX antvitsten pe core am desfiigurat-o in calitate de consilier local, reprezentant legal al colectivitafii locale, se prezint& astfel: = participarea la sedintele ordinare sau extraordinare ale consiliului local; ~ participarea la gedinfele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; - _luati de cuvant, intrebari si interpelari adresate in cadrul gedinfclor consiliului local ~ consultiri cu primarul, anterior redactirii proiectelor de hotarare supuse aprobirii consiliului local: - discutii si consultiri cu primarul comunei le intocmirea proiectelor de buget local; ~ participarea la intalnirile cu cetitenii, fie pentru informarea locuitorilor cu diverse probleme de interes cetitenesc, fie pentru prezentarea proiectelor la nivelul localitatii; - participarea la intilnirile de consultare a cetitenilor cu privire la luarea hotitérilor privind salubrizarea localititii, inchirieri de terenuri, administrarea domeniului public/privat al comunei, a pietei etc. Am sustinut permanent proiectele ce reprezentau prioritate pentru comuni si am aprobat acordarea sumelor necesare functionarii institutiilor din comuna noastra: liceu, gridiniti, primarie, SPCLEP, biserici. Proiectele pe care le-am popularizat in randul cetitenilor au fost: 1. Continuarea si finalizarea retelei de canalizere in comuna Periam, modemizarea drumurilor comunale, reabilitarea gi dotarea Caminului Cultural Periam; 2. Modemizarea parcului de joacd pentru copii in centrul comune; 3. Crearea de perdele forestiere in jurul localitati prin plantarea de arbori si arbusti; 4. Reabilitarea sistemului de hidroameliorati adiacente Canalului Aranca; Infiinfarea parcului industrial Periam; Infiintarea centrului de colectare a produselor agricole gi a pietei agro-alimentare; Crearea de locuinte sociale gi a unei cantine sociale pentru locuitorii in varstd gi cu probleme sociale; Acordarea de terenuri tinerilor cAs&toriti pentru construirea de locuinte; Construirea de locuinfe sociale pentru invafitori, profesori, medici, asistente medicale, polifisti si specialisti in agriculturd; 10. Valorificarea potenfialului apelor termale prin crearea centrului balnear si de agrement Periam; 11. Reabilitarea fondului locativ inchiriat sau concesionat; 12, Modernizarea terenului de sport gi a bazei sportive multifunctionale a localititi Aceste proiecte au ap&rut ca o necesitate anuntati si de strategia de dezvoltare a localitatii, dar si ca semnale primite de la cetijeni pe parcursul timpului, probleme pe care le-am discutat cu primarul localitati si pe care am incercat si le solutionam. In cadrul consultirilor care au avut loc la comisiile de specialitate si in cadrul sedintelor consiliului local am avut interventii privind repartizarea echilibrati a sumelor pe capitole in bugetul local. compus din canalele de irigatii saw o ‘Am avut contact permanent cu cetitenii din comun& si mare parte din dorintele lor s-au materializat in hotiréri de consiliu local pe care le-am sustinut: Jocuri de casi pentru tineri, inventarul domeniului public si privat, inchirieri si concesiuni, Am fost deschisé acordarii sprijinului oricdrui investitor local, agent economic, crescitor de animale, legumicultor. Cu fiecare ocazie in care cetatenii mi-au solicitat 0 anume informatie, m-am documentat si am prezentat realist situatia pentru care cerea lamuriri. De asemenea, pentru a exista o congruenté intre statutul de ales local gi atributiile autorita publice locale din care fac parte, respectiv Consiliul Local al Comunei Periam, am participat activ si efectiv 1a mai multe evenimente social-culturale, care au avut loc in perioada la care se referd raportul meu gi anume: Zilele Comunei Periam; - Serbiri scolare; - Centenarul Marii Uniri - Ziua Nationala a Romniei - 1 Decembrie; - Evenimentul cultural ,Obiceiuri de Criciun”. Sunt convins& c& raportul prezentat nu este unul exhaustiv; incere ca in cadrul activitatii de consilier local si ma inspir din experienta de viata gi cea profesionali pe care le detin gi incere si injeleg in profunzime fenomenul actului administrativ, consultind in acest sens documente de specialitate gi conlucrénd eu secretarul consiliului local Ascult si apoi parcurg, in mod logic, pasii pe care ii consider esentiali, in aga fel incat raportul de drept administrativ ce se creeaza intre mine si cetifean si fie e€t mai eficient. Voi face ca singural obstacol transparent care si existe intre mine si cetifeanul din comuna mea si fie numai LEGE, Imi doresc, pe viitor, s& am o bund desfagurare a mandatului de consilier local si s& fiu comunititii locale din care fac parte, pentru a putea afirma - la incheierea mandatului - ci am realizat ceva pentru comunitate, Consilier local, HOJDA DIANA-MIHAELA