You are on page 1of 4
Unitatea Administrativ Tostoriata COMUNA PERIAM - Jud Timis REGISTRATURA GENERALA Ne 7 iva _24 lune e/_an RAPORT DE ACTIVITAT) AL) VICEPRIMARULUI AVRAM IOAN-MIRCEA (care si-a pastrat si calitatea de CONSILIER LOCAL) Prezentul raport de activitate face referire la intreaga mea activitate desfagurat atat ca viceprimar al Comunei Periam cit si ca gi consilier local in cadrul Consiliului Local. fn anul 2016 am candidat la alegerile locale din data de 05.06.2016 pentru functia de consilier local. Am obinut mandatul de consilier local datorita votului acordat de cltre concetajenii mei cu care am o relatie bazatd pe respect si ineredere. Potrivit art.57 din Legea nr. 215/201 a administratiei publice locale, republicata (r1), cu modificarile si completdrile ulterioare, comunele au céte un primar si un viceprimar, alesi in condifiile legii. Prin Hotirarea Consiliului Local Periam nr.5/22.06.2016, am fost ales viceprimar de c&tre majoritatea colegilor mei din consiliul local. anul 2018, ine: Viceprimarul este subordonat primarului si fnlocuitorul de drept al acestuia, care ii poate delega atributiile sale. Viceprimarul este ales cu votul majorititii consilierilor locali in funcfic, din randul membrilor acestuia, Pe durata exercitérii mandatului, viceprimarul isi pistreaz statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut. Raportul de fafé este un document sintetic ce scoate in evidenja o parte din activitatea viceprimarului pe anul 2018. Acest raport se doreste a fi expresia unei deschideri si a unei transparente totale a activitafii pe care o desfisurdm in interesul comunitafii noastre locale. Pe parcursul anului 2018, m-am implicat in rezolvarea problemelor ridicate de cetifeni, probleme identificate atat in comuna, prin intalniri ocazionale, cét si la primarie in audienfe. Conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, am identificat, repartizat si supravegheat beneficiarii de venit minim garantat care sunt apfi de munca gi obligati si presteze orele de munca stabilite de lege, am intocmit situafiile de lucrari efectuate de acestia si am intocmit lunar prezenfa la muned a acestora, Conform 0.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul National de Managemant al Situatiilor de Urgensa, cu modificirile $i completirile ulterioare, cu ocazia controalelor si verificirilor desfisurate de catre Inspectoratul pentru Situafii de Urgent’ ,BANAT™ al Judefului Timis, am contribuit la buna desfigurare a acestora. Cu ocazia atenfionarilor privind fenomenele meteorologice deosebite, am asigurat serviciul de permanenfi la sediul Primariei Comunei Periam. ‘Am dus la indeplinire orice sarciné incredintati de primarul comunei sau de c&tre Consiliul Local Periam urmirind totodati mentinerea unei relatii cat mai deschise si transparente cu toate institufile publice locale. ite de VICEPRIMAR, in calitate de CONSILIER LOCAL Pe tot parcursul anului 2018 mi-am desfigurat activitatea de consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Periam, in conformitate cu prevederile legale si conform Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Periam, fiind membru in cadrul comisiei pentru Aetivitdfi Social-Culturale si Culte, Protectia Mediului si Turism, Muncit si Protectie Social, Protectie Copit, Tineret si Sport, Invitéimant, Siinitate $i Familie, expriméndu-mi dorinta de implicare in problemele cetifenilor si rezolvarea cerinfelor acestora, indeplinind cu seriozitate toate cele promise locuitorilor comunei noastre. Temeiul legal care a stat la baza intocmirii acestui raport se regiiseste in urmatoarele prevederi: = art.36 gi art.51 din Legea nr.215/2001 privind administratia public local, republicata (1), cu modificarile si completirile ulterioare; + art.3-4, Cap, Cap IV si Cap. VI din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completirile ulterioare; = art.121 din Constitutia Roménici. Printr-o abordare sistematicd si pragmatic’, subliniez faptul c& activitatea pe care am desfiisurat-o in calitate de consilier local, reprezentant legal al colectivitifii locale, se prezinta astfel: ~ participarea la sedintele ordinare sau extraordinare ale consiliului local; - participarea la sedintele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; + luari de cuvant, intrebit si interpelari adresate in cadrul gedinfelor consiliului local; - consultiri cu primarul, anterior redactarii proiectelor de hotirire supuse aprobarii consiliului local; ~ discutii si consultari cu primarul comunei la intocmirea proiectului de buget local; - participarea la intdlnirile cu cetatenii, fie pentru informarea locuitorilor cu diverse probleme de interes cetatenese, fie pentru prezentarea proiectelor la nivelul localitay - participarea la intalnirile de consultare a cetatenilor cu privire Ia luarea hotitarilor privind salubrizarea localitatii, inchirier/concesionari de terenuri, administrarea domeniului public/privat al comunei, a pietei etc. Am sustinut permanent proiectele ce reprezentau o prioritate pentru comund si am aprobat acordarea sumelor necesare functiondrii institutiilor din comuna noastra: licen, gradinita, primérie, SPCLEP, biserici. Proiectele pe care le-am popularizat in randul cetatenilor au fost: 1, Continuarea si finalizarea refelei de canalizare in Comuna Periam, modemizarea