You are on page 1of 2
COMUNA PERIAM - Ju. Tims ae “Ye GENERALA ait ‘AL CONSILIERULUI LOCAL STRUTINSCHI RODICA Prezentul raport de activitate face referire la intreaga mea activitate desfaigurata ca si consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Periam, in perioada 01.01.2018 - 31.12.; 2018, in anul 2018 mi-am desftisurat activitatea de consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Periam, in conformitate cu prevederile legale gi conform Regulamentului de Organizare gi Functionare al Consiliului Local Periam, fiind secretar in Comisia de specialitate pentru ,, Activitdfi Economico-Financiare si Programe de Dezwoltare Economico-Sociale, Buget si Agricultura”, exprimandu-mi dorinfa de implicare in problemele cetitenilor si rezolvarea cerintelor acestora gi indeplinind cu seriozitate toate cele promise locuitorilor comunei noastre. ‘Temeiul legal care a stat la baza intocmirii acestui raport se regiseste in urmatoarele prevederi: ~ art.36 gi art 51 din Legea nr-215/2001 privind administratia public& local%, republicati (11), cu modificatile si completarile ulterioare; ~ art.3-4, Cap.II, Cap.IV si Cap. VI din Legea nr.393/2004 privind Statutul alegilor locali, cu modificarile si completiile ulterioare; = art.121 din Constitutia Romanici. Printr-o abordare sistematic& si pragmaticd, subliniez faptul c& activitatea pe care am desfigurat-o in calitate de consilier local, reprezentant legal al colectivitii locale, se prezinté astfel: ~ participarea la sedintcle ordinare sau extraordinare ale consiliului local; - participarea la gedintele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; ~ Iudri de cava, intrebari si interpeldri adresate in cadrul sedinfelor consiliului local; - consultiri cu primarul, anterior redactirii proiectelor de hotardre supuse aprobirii consiliului local; ~ discutii si consultari cu primarul comunei la intocmirea proicctelor de buget local; - participarea la intalnirile cu cetitenii, fie pentru informarea locuitorilor cu diverse probleme de interes cetitenesc, fie pentru prezentarea proiectelor la nivelul ~ participarea la intlnirile de consultare a cetitenilor cu privire la luarea hotatérilor privind salubrizarea localitatii, inchirieri de terenuri, administrarea domeniului public/privat al comune, a pietei etc. ‘Am sustinut permanent proiectele ce reprezentau prioritate pentru comuna si am aprobat acordarea sumelor necesare functionari institutiilor din comuna noastra: liceu, gradinité, primérie, SPCLEP, biserici. Proiectele pe care le-am popularizat in randul cetitenilor au fost: 1. Continuarea si finalizarea retelei de canalizare in comuna Periam, modemizarea drumurilor comunale, reabilitarea si dotarea Céminului Cultural Periam; 2. Modemizarea parcului de joacd pentru copii in centrul comune’; 3. Crearea de perdele forestiere in jurul localitatii prin plantarea de arbori si arbusti; 4. Reabilitarea sistemului de hidroamelioratiuni compus din canalele de irigatii adiacente Canalului Aranca; 5. infiintarea parcului industrial Periam; 6. infiintarea centrului de colectare a produselor agricole a pietei agro-alimentare; 7. Crearea de locuinfe sociale si a unei cantine sociale pentru locuitor probleme sociale; 8. Acordarea de terenuri tinerilor cdsitoriti pentru construirea de locuinte; 9. Construirea de locuinte sociale pentru invatitori, profesori, medici, asistente medicale, politisti si specialisti in agricultural 10, Valorificarea potentielului apelor termale prin crearea centrului balnear gi de agrement Periam; 11. Reabilitarea fondului locativ inchiriat sau concesionat; 12, Modernizarea terenului de sport gi a bazei sportive multifunctionale a localitatii. Aceste proiecte au aparut ca 0 necesitate anuntata si de strategia de dezvoltare a localitati, dar i ca semnale primite de la cetateni pe parcursul timpului, probleme pe care le-am discutat cu primarul localitatii i pe care am incercat si le solutionam. in cadrul consultirilor care au avut loc la comisiile de specialitate gi in cadrul gedinfelor consiliului local am avut interventii privind repartizarea echilibrati a sumelor pe capitole in bugetul local. in varstd $i cu Am avut contact permanent cu cetitenii din comuna si mare parte din dorintele lor s-au ‘materializat in hot&rari de consiliu local pe care le-am sustinut: locuri de casi pentru tineri, inventarul domeniului public si privat, inchirieri i concesiuni. Am fost deschist acordarii sprijinului oricérui investitor local, agent economic, crescator de animale, legumicultor. Cu fiecare ocazie in care cetifenii mi-au solicitat anume informatie, m-am documentat gi am prezentat realist situafia pentru care cerea limuriri. De asemenea, pentru a exista 0 congruent intre statutul de ales local si atributiile autoritatii publice locale din care fac parte, respectiv Consiliul Local al Comunei Periam, am participat activ gi efectiv la mai multe evenimente social-culturale, care au avut loc in perioada la care se refer’ raportul meu si anume: =» Zilele Comunei Periam; - Serbiri scolare; - Centenarul Marii Uniri - Ziua Nationala a Roméniei - Evenimentul cultural ,Obiceiuri de Créciun”. Sunt convinsd cd raportul prezentat nu este unul exhaustiv; incere ca in cadrul activititii de consilier local s ma inspir din experienta de viat gi cea profesionala pe care le dein si incere si fnteleg in profunzime fenomenul actului administrativ, consultnd in acest sens documente de specialitate si conlucrand cu secretarul consiliului local. Ascult si apoi parcurg, in mod logic, pasii pe care fi consider esentiali, in aga fel incét raportul de drept administrativ ce se creeazi intre mine gi cetitean sii fie cat mai eficient. Voi face ca singurul obstacol transparent care s& existe intre mine gi cetdfeanul din comuna mea si fie numai LEGEA. ‘imi dorese, pe viitor, si am o buna desfigurare a mandatului de consilier local si s& fiu utila comunititii locale din care fac parte, pentru a putea afirma - la incheierea mandatului - c& am realizat ceva pentru comunitate. 1 Decembrie; Consilier local, STRUTINSCHI RODICA a tiny ne