You are on page 1of 2
Unitatea Ad GOMUNA PERIAM - Jud. Tims REGISTRATYRA, GENERALA RA Ne 4. Hy PORT DE ACTIVITAT Eva 110m a0 2 | AL CONSILIERULUI LOCAL HARDALAU ANISOARA Prezentul raport de activitate face referire la intreaga mea activitate desfiguratai ca si consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Periam, in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, in anul 2018 mi-am desf¥gurat activitatea de consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Periam, in conformitate cu prevederile legale si conform Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Periam, de la data de 18.07.2016 find aleasa pregedinte in cadrul comisiei pentru ,, Activitifi Economico-Financiare si Programe de Dezvoltare Economico-Sociale, Buget si Agricultura” si pregedinte al Comisiei de validare, exprimandu-mi dorinta de implicare in problemele cetitenilor gi rezolvarea cerintelor acestora, indeplinind cu seriozitate toate cele promise locuitorilor comunei noastre. Temeiul legal care a stat la baza intocmirii acestui raport se regiseste in urmatoarele prevederi: - art.36 gi art.51 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicati (1), cu modificdrile si completirile ulterioare; = art.3-4, Cap.II, Cap.1V gi Cap. VI din Legea nr.393/2004 privind Statutul alegitor locali, eu modificdrile si completirile ulterioare; = _art.121 din Constitutia Roméniei. Printr-o abordare sistematic’ si pragmatic’, subliniez faptul c& activitatea pe care am desfigurat-o in calitate de consilier local, reprezentant legal al colectivitii locale, se prezint& astfe!: - patticiparea la sedintele ordinare sau extraordinare ale consiliului local; - _ participarea la sedintele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; ~ _ luati de cuvant, intrebari si interpelari adresate in cadrul sedintelor consiliului local; ~ consultiri cu primarul, anterior redactirii proiectelor de hotirare supuse aprobarii consiliului local; - discutii si consultiri cu primarul comunei la intocmirea proiectelor de buget local; - participarea la intalnirile cu cetétenii, fie pentru informarea locuitorilor eu diverse probleme de interes cetatenesc, fie pentru prezentarea proiectelor la nivelul localitatii; - participarea la intalnirile de consultare a cetaenilor cu privire la Iuarea hotitrilor privind salubrizarea localititii, inchirieri de terenuri, administrarea domeniului public/privat al comunei, a piefei ete. Am sustinut permanent proiectele ce reprezentau prioritate pentru comund si am aprobat acordarea sumelor necesare functionarii institutiilor din comuna noastra: liceu, gridinité, primirie, SPCLEP, biserici Proiectele pe care le-am popularizat in randul cetitenilor au fost: 1. Continuarea si finalizarea retelei de canalizare in comuna Periam, modemizarea crumurilor comunale, reabilitarea si dotarea Ciminului Cultural Periam; 2. Modemizarea parcului de joacd pentru copii in centrul comunei; 3. Crearea de perdele forestiere in jurul localitati prin plantarea de arbori si arbusti; 4. Reabiliterea sistemului de hidroamelioratiuni compus din canalele de irigatii adiacente Canalului Aranca; 5. Infiintarea parcului industrial Periam; 6. Infiintarea centrului de colectare a produselor agricole gi a piet agro-alimentare; 7. Crearea de locuinte sociale si a unei cantine sociale pentru locuitorii in varsta gi cu probleme sociale; 8, Acordarea de terenuri tinerilor cdsdtoriti pentru construirea de locuinte; 9. Construirea de locuinte sociale pentru invatatori, profesori, medici, asistente medicale, politisti gi specialisti in agricultura; 10. Valorificarea potentialului apelor termale prin crearea centrului balnear si de agrement Periam; 11. Reabilitarea fondului locativ inchiriat sau concesionat; 12. Modemnizarea terenului de sport $i a bazei sportive multifunctionale a localitati, Aceste proiecte au apirut ca o necesitate anuntata si de strategia de dezvoltare a localititii, dar si ca semnale primite de la cetéteni pe parcursul timpului, probleme pe care le-am discutat cu primarul localitatii si pe care am incercat si le solutionim. in cadrul consultirilor care au avut loc la comisiile de specialitate gi in cadrul sedintelor consiliului local am avut interventii privind repartizarea echilibrata a sumelor pe capitole in bugetul local. ‘Am avut contact permanent cu cetifenii din comun& si mare parte din dorintele lor s materializat in hotaréri de consiliu local pe care le-am sustinut: locuri de casa pentru tineri, inventarul domeniului public si privat, inchirieri si concesiuni. Am fost deschis’ acordarii sprijinului oricrui investitor local, agent economic, crescitor de animale, legumicultor. Cu fiecare ocazie in care cetitenii mi-au solicitat 0 anume informatie, m-am documentat gi am prezentat realist situatia pentru care cerea limuriri. De asemenea, pentru a exista 0 congruenta intre statutul de ales local si atributiile autoritatii publice locale din care fac parte, respectiv Consiliul Local al Comunei Periam, am participat activ si efectiv la mai multe evenimente social-culturale, care au avut loc in perioada la care se refer’ raportul meu gi anume: ~ ° Zilele Comunei Periam; ~ Serbari scolare; - Centenarul Marii Uniri - Ziua Nationala a Roméniei - 1 Decembrie; - Evenimentul cultural ,Obiceiuri de Criciun”. Sunt convins’ cd raportul prezentat nu este unul exhaustiv; incere ca in cadrul activitatii de consilier local si ma inspir din experienta de viata si cea profesionala pe care le detin si incere si infeleg in profunzime fenomenul actului administrativ, consultind in acest sens documente de specialitate si conlucrénd cu secretarul consiliului local. Ascult si apoi parcurg, in mod logic, pasii pe care fi consider esentiali, in aga fel ineat raportul de drept administrativ ce se creeaza intre mine si cettean sé fie cAt mai eficient, Voi face ca singurul obstacol transparent care s& existe intre mine si cetiteanul din comuna mea si fie numai LEGEA. imi doresc, pe viitor, si am o bund desfagurare a mandatului de consilier local si s& fiu util comuniti{ii locale din care fac parte, pentru a putea afirma - la incheierea mandatului - c am realizat ceva pentru comunitate. Consilier local, HARDALAU ANISOARA