You are on page 1of 2
ziva 25 tuna _e/ an JO/g RAPORT DE ACTIVITATE "AL CONSILIERULUI LOCAL. HULBAR FLORIN Prezentul raport de activitate face referire la intreaga mea activitate desfigurati ca si consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Periam, in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018. in anul 2018 mi-am desfigurat activitatea de consilier local in cadrul Consiliului Local al ‘Comunei Periam, in conformitate cu prevederile legale si conform Regulamentului de Organizare si Funetionare al Consiliului Local Periam, fiind membru in Comisia de specialitate pentru ,, Aetivitti Economico-Financiare si Programe de Decvoltare Economico-Sociale, Buget si Agricultura”, expriméndu-mi dorinfa de implicare in problemele cetitenilor si rezolvarea cerinfelor acestora gi indeplinind cu seriozitate toate cele promise locuitorilor comunei noastre. Temeiul legal care a stat la baza intocmirii acestui raport se regiseste in urmatoarele prevederi = art.36 gi art.51 din Legea nr.215/2001 privind administratia publicd local, republicatd (r1), cu modificaiile si completarile ulterioare; - art.3-4, Cap.II, Cap.IV si Cap.VI din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificatile si completarile ulterioare; art.121 din Constitutia Roméniei. Print-o abordare sistematic’ si pragmaticl, subliniee faptol oX aotivitetea pe care am desfigurat-o in calitate de consilier local, reprezentant legal al colectivitati locale, se prezinta astfel: - _ participarea la sedintele ordinare sau extraordinare ale consiliului local; - participarea la gedintele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; - luari de cuvant, intrebari gi interpelari adresate in cadrul sedintelor consiliului local; ~ consultiri cu primarul, anterior redactirii proiectelor de hotirére supuse aprobarii consiliului local; - — discutii si consultari cu primarul comunei la intocmirea proiectelor de buget local; - participarea la intalnirile cu cetitenii, fie pentru informarea locuitorilor cu diverse probleme de interes cetienesc, fie pentru prezentarea proiectelor la_nivelul localitati; - participarea a intalnirile de consultare a cetitenilor cu privire la Tuarea hotitérilor privind salubrizarea localititii, inchirieri de terenuri, administrarea domeniului public/privat al comune, a pietei ete. Am susfinut permanent proiectcle ce reprezentau prioritate pentru comuni gi am aprobat acordarea sumelor necesare functioniirii institutiilor din comuna noastra: liceu, grédinifs, primarie, SPCLEP, biserici. Proiectele pe care le-am popularizat in réndul cetitenilor au fost: 1, Continuarea si finalizarea retelei de canalizare in comuna Periam, modernizarea drumurilor comunale, reabilitarea si dotarea Caminului Cultural Periam; 2. Modemizarea parcului de joacd pentru copii in centrul comunei; 3. Crearea de perdele forestiere in jurul localitatii prin plantarea de arbori si arbusti; 4, Reabilitarea sistemului de hidroamelioratiuni compus din canalele de irigatii adiacente Canalului Aranca; 5. infiintarea parcului industrial Periam; 1 6. Infiintarea centrului de colectare a produselor agricole gi a pietei agro-alimentare; 7. Crearea de locuinte sociale si a unei cantine sociale pentru locuitorii in varsta gi cu probleme sociale; 8. Acordarea de terenuti tinerilor cdsatoriti pentru construirea de locuinte; 9. Construirea de locuine sociale pentru invatitori, profesori, medici, asistente medicale, politisti si specialisti in agricultura; 10. Valorificarea potentialului apelor termale prin crearea centrului balnear si de agrement Periam; 11. Reabilitarea fondului locativ inchiriat sau concesionat; 12. Modernizarea terenului de sport si a bazei sportive multifunctionale a localitatii. Aceste proiecte au apirut ca 0 necesitate anuntati si de strategia de dezvoltare a localitati, dar gi ca semnale primite de la cetiteni pe parcursul timpului, probleme pe care le-am discutat cu primarul localitatii si pe care am incercat si le solution’. in cadrul consultarilor care au avut loc la comisiile de specialitate si in cadrul sedintelor consiliului local am avut interventii privind repartizarea echilibraté a sumelor pe capitole in bugetul local ‘Am avut contact permanent cu cetifenii din comund si mare parte din dorinfele lor s-au materializat in hotirdri de consiliu local pe care le-am sustinut: locuri de casi pentru tineri, inventarul domeniului public gi privat, inchirieri gi concesiuni. Am fost deschis acordirii sprijinului oricdrui investitor local, agent economic, crescator de animale, legumicultor. Cu fiecare ocazie in care cetitenii mi-au solicitat o anume informatie, m-am documentat si am prezentat realist situafia pentru care cerea lémuriri. De asemenea, pentru a exista 0 congruenfé intre statutul de ales local si atributiile autoritatii publice locale din care fac parte, respectiv Consiliu) Local al Comunei Periam, am participat activ gi efectiv la mai multe evenimente social-culturale, care au avut loc in perioada la care se referé raportul meu si anume: - Zilele Comunei Periam; - Serbiiri scolare; - Centenarul Mari Uniri - Ziua National a Romaniei - 1 Decembrie; - Evenimentul cultural ,Obiceiuri de Criciun”. Sunt convins ca raportul prezentat nu este unul exhaustiv. Incere ca in cadrul activitatii de consilier local s& ma inspir din experienta de viatd, profesionala pe care le detin si incere si inteleg in profunzime fenomenul actului administrativ, consultand in acest sens documente de specialitate si conlucrand cu secretarul consiliului local. Ascult si apoi parcurg, in mod logic, pagii pe care fi consider esentiali, in aga fel incét raportul de drept administrativ ce se creeazA intre mine si cetdtean si fie ct mai eficient. Voi face ca singural obstacol transparent care si existe intre mine si cetfiteanul din comuna mea si fie numai LEGEA. imi doresc, pe viitor, s& am o buna desftigurare a mandatului de consilier local si s& fiu util comunititii locale din care fac parte, pentru a putea afirma - Ia incheierea mandatului - ci am realizat ceva pentru comunitate, Consilier local, HULBAR FLORIN -