You are on page 1of 2
Unitatea Administrativ Toritoriala COMUNA PERIAM - Jud. Tims REGISTRATURA GENERALA ; Re The | ziua_2> tina O7 an _2o*d | RAPORT DE ACTIVITATE ‘AL CONSILIERULUI LOCAL RUS ADRIAN Prezentul raport de activitate face referire la intreage mea activitate desfiigurati ca si consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Periam, in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018. {in anul 2018 mi-am desfaigurat activitatea de consilier local in cadrul Consiliului Local al ‘Comunei Periam, in conformitate cu prevederile legale gi conform Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Periam, fiind secretar in Comisia de specialitate pentru ,,Activi Social-Culturale si Culte, Protectia Mediului si Turism, Munca si Protectie Sociala, Protectis Copii, Tineret si Sport, Invajimant, Sdnatate si Familie”, exprimandu-mi dorinta de implicare in problemele cetitenilor si rezolvarea cerinfelor acestora si indeplinind cu seriozitate toate cele promise locuitorilor comunei noastre. Temeiul legal care a stat la baza intocmirii acestui raport se regaseste in urmatoarele prevederi: - art.36 gi art.51 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata (c1), cu modificarile si completirile ulterioare; ~ art.3-4, Cap.II, Cap.IV gi Cap. VI din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completirile ulterioare; = art.121 din Constitutia Romanie. Printr-o abordare sistematic& si pragmaticd, subliniez faptul cA activitatea pe care am desfaigurat-o in calitate de consilier local, reprezentant legal al colectivitatii locale, se prezinti astfel: - participarea la sedintele ordinare sau extraordinare ale consiliului local; - participarea la sedin{ele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; - luari de cuvant, intrebari gi interpeltiri adresate in cadrul sedintelor consiliului local; - consultiri cu primarul, anterior redactisii proiectelor de hotarare supuse aprobarii consiliului local; ~ discutii si consultéri cu primarul comunei la intocmirea proiectelor de buget local; ~ participarea la intélnirile cu cetitenii, fie pentra informarea locuitorilor cu dive probleme de interes cet&tenese, fie pentru prezentarea proiectelor la nivelul localital - participarea la intélnirile de consultare a cetitenilor cu privire la luarea hotitérilor privind salubrizarea localitatii, inchirieri de terenuri, administrarea domeniului public/privat al comunei, a pietei ete. Am sustinut permanent proiectele ce reprezentau prioritate pentru comuné si am aprobat acordarea sumelor necesare functionarii institutiilor din comuna nostra: liceu, gridinité, priméric, SPCLEP, biserici. Proiectele pe care le-am popularizat in randul cetitenilor au fost: 1. Continuarea si finalizarea retelei de canalizare in comuna Periam, modemizarea drumurilor comunale, reabilitarea si dotarea Caminului Cultural Periam; 2. Modemizarea parcului de joaca pentru copii in centrul comunei; 3. Crearea de perdele forestiere in jurul localititii prin plantarea de arbori si arbusti; 4, Reabilitarea sistemului de hidroamelioratiuni compus din canalele de irigatii adiacente Canalului Aranca; 5. infiintarea parcului industrial Periam; 1 6. infiintarea centrului de colectare a produselor agricole gi a pietei agro-alimentare; 7. Crearea de locuinte sociale gi unei cantine sociale pentru locuitorii in varsta gi cu probleme sociale; 8. Acordarea de terenuri tinerilor cisatoriti pentru construirea de locuinte; 9. Construirea de locuinte sociale pentru invatatori, profesori, medici, asistente medicale, politisti si specialisti in agricultura; 10, Valorificarea potentialului apelor termale prin crearea centrului balnear si de agrement Periam; 11. Reabilitarea fondului locativ inchiriat sau concesionat; 12. Modernizarea terenului de sport si a bazei sportive multifunctionale a localitatii. Aceste proiecte au aparut ca o necesitate anuntatd gi de strategia de dezvoltare a localit dar gi ca semnale primite de la cetiteni pe parcursul timpului, probleme pe care le-am discutat cu primarul localititii si pe care am fncercat si le solutionam. in cadrul consultérilor care au avut loc la comisiile de specialitate gi in cadrul sedintelor consiliului local am avut interventii privind repartizarea echilibrata a sumelor pe capitole in bugetul local, Am avut contact permanent cu cetitenii din comuna si mare parte din dorinfele lor s-au ‘materializat in hotirari de consiliu local pe care le-am susfinut: Jocuri de casa pentru tineri, inventarul domeniului public gi privat, inchirieri si concesiuni. Am fost deschis acordarii sprijinului oriedrui investitor local, agent economic, crescator de animale, legumicultor. Cu fiecare ocazie in care cetatenii mi-au solicitat 0 anume informatie, m-am documentat gi am prezentat realist situatia pentru care cerea limuriri. De asemenea, pentru a exista o congruenté intre statutul de ales local si atribufiile autoritagii publice locale din care fac parte, respectiv Consiliul Local al Comunei Periam, am participat activ gi efectiv la mai multe evenimente social-culturale, care au avut loc in perioada la care se refer’ raportul meu gi anume: - Zilele Comunei Periam; ~ Serbari seolare; - Centenarul Marii Uniri - Ziua National a Roméniei - | Decembrie; - Evenimentul cultural ,Obiceiuri de Craciun”. Sunt convins cd raportul prezentat nu este unul exhaustiv. Incere ca in cadrul activitatii de consilier local si ma inspir din experienta de viata, profesional pe care le detin i incerc si inteleg in profunzime fenomenul actului administrativ, consultind in acest sens documente de specialitate gi conluerand cu secretarul consiliului local, Ascult si apoi parcurg, in mod logic, pasii pe care fi consider esentiali, in aga fel incAt raportul de drept administrativ ce se creeazi intre mine si cet&tean sA fie cat mai eficient. Voi face ca singurul obstacol transparent care s existe intre mine si cetateanul din comuna mea si fie numai LEGEA. Imi doresc, pe viitor, si am 0 bund desfigurare a mandatului de consilier local gi s fiu util comunitii locale din care fac parte, pentru a putea afirma - la incheierea mandatului - c& am realizat ceva pentru comunitate,