You are on page 1of 2
Unitatea Administrativ 7 COMUNA PERIAM - Jud. Timis REGISTRATYRA, GENERALA Ne L ziua 26 tuna 27 an 20/4 RAPORT DE ACTIVITA’ "AL CONSILIERULUI LOCAL. VLAD MARIA-ADRIANA La data de 28.06.2018, mi-a fost validat mandatul de consilier local prin Hotirdrea Consiliului Local Periam nr.45/28.06.2018, in locul rimas vacant ca urmare a demisiei consilierului local Popus Mirela-Andreea. in mandatul meu de consilier local vreau s’-mi exprim dorin{a de implicare in problemele cetajenilor si s& rezolv cerinfele acestora. Dup’ validare, am depus jurmantul de credinta si am inceput si-mi indeplinesc cu seriozitate toate cele promise locuitorilor comunei noastre. Prezentul raport de activitate face referire la intreaga mea activitate desfigurata ca si consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Periam, in pericada 28.06.2018- 31.12.2018, Incepand cu data de 28.06.2018 mi-am desfésurat activitatea de consilier locel in cadrul Consiliului Local al Comunei Periam, in conformitate cu prevederile legale si conform Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Periam, fiind membru in Comisia de specialitate pentru ,,Activitdti Economico-Financiare si Programe de Dezvoltare Economico- Sociale, Buget si Agriculturd”, exprimindu-mi dorinta de implicare in problemele cetitenilor si rezolvarea cerinfelor acestora gi indeplinind cu seriozitate toate cele promise locuitorilor comune noastre. Temeiul legal care a stat 1a baza intocmirii acestui raport se regiseste in urmatoarele prevederi: ~ art.36 si art.51 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica local, republicata (r1), cu modificarile si completarile ulterioare; - art3-4, Cap.II, Cap.IV gi Cap. V1 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alegilor locali, eu modificarile si completirile ulterioare; = art.121 din Constitutia Romaniei. Printr-o abordare sistematic’ si pragmatici, subliniez faptul ci activitatea pe care am desfigurat-o in calitate de consilier local, reprezentant legal al colectivititii locale, se prezinté astfel: - participarea la sedintele ordinare sau extraordinare ale consiliului local; ~ _ participarea la sedinfele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; ~ luari de cuvant, intrebari si interpelari adresate fn cadrul sedinfelor consiliului local; - consultéri cu primarul, anterior redactirii proiectelor de hotarare supuse aprobarii consiliului local; ~ discutii $i consultéri cu primarul comunei la intocmirea proiectelor de buget local; - participarea la intilnirile cu cetitenii, fie pentru informarea locuitorilor cu diverse probleme de interes cetéjenese, fie pentru prezentarea proiectelor la nivelul localitatii; - participarea la inténirile de consultare a cetifenilor cu privire la Iuarea hotStarilor privind salubrizarea localitatii, inchirieri de terenuri, administrarea domeniului public/privat al comunei, a piefei etc. Am sustinut permanent proiectele ce reprezentau prioritate pentru comuna si am aprobat acordarea sumelor necesare functionarii institutiilor din comuna noastra: liceu, gradinité, primérie, SPCLEP, biserici. Proiectele pe care le-am popularizat in rndul cetafenilor au fost: 1. Continuarea si finalizarea refelei de canalizare in comuna Periam, modemizarea crumurilor comunale, reabilitarea si dotarea Caminului Cultural Periam; 2. Modemizarea parcului de joaci pentru copii in central comuneis 3. Crearea de perdele forestiere fn jurul localitatii prin plantarea de arbori gi arbusti; 4, Reabilitarea sistemului de hidroamelioratiuni compus din canalele de irigatii adiacente ‘Canalului Aranca; 5. Infiintarea parcului industrial Periam; 6. infiintarea centrului de colectare a produselor agricole si a pietei agro-alimentare; 7. Crearea de locuinte sociale gi a unei cantine sociale pentru locuitorii in varsta si cu probleme sociale; 8. Acordarea de terenuri tinerilor cdsitoriti pentru construirea de locuinte; 9. Construirea de locuinte sociale pentru invatatori, profesori, medici, asistente medicale, polititi si specialisti in agricultura; 10, Valorificarea potentialului apelor termale prin crearea centrului balnear si de agrement Periam; 11, Reabilitarea fondului locativ inchiriat sau concesionat; 12. Modernizarea terenului de sport sia bazei sportive multifunctionale a localitati. Aceste proiecte au apfrut ca o necesitate anuntati si de strategia de dezvoltare a localitati, dar si ca semnale primite de la cetfteni pe parcursul timpului, probleme pe care le-am discutat cu primarul localititii gi pe care am incercat s& le solution’m. {In cadrul consultérilor care au avut loc la comisiile de specialitate gi in cadrul sedintelor consiliului local am avut intervenfii privind repartizarea echilibrata a sumelor pe capitole in bugetul local. Am avut contact permanent cu cetitenii din comuni si mare parte din dorintele lor s-au materializat in hotirari de consiliu local pe care le-am sustinut: locuri de casa pentru tineri, inventarul domeniului public si privat, inchirieri si concesiuni. Am fost deschis& acordarii sprijinului oricdrui investitor local, agent economic, crescator de animale, legumicultor. Cu fiecare ocazie in care cetitenii mi-au solicitat 0 anume informatie, m-am documentat gi am prezentat realist situatia pentru care cerea Himuriri De asemenea, pentru a exista 0 congruenti intre statutul de ales local gi atributiile autoritatii publice locale din care fac parte, respectiv Consiliul Local al Comunei Periam, am participat activ si efectiv la mai multe evenimente social-culturale, care au avut loc in perioada la care se referi raportul meu si anume: - Zilele Comunei Periam; - Serbairi scolare; - Centenarul Marii Uniri - Ziua National a Roméniei - 1 Decembrie; - Evenimentul cultural ,,Obiceiuri de Craciun”. Sunt convinsi cd raportul prezentat nu este unul exhaustiv; incere ca in cadrul activititii de consilier local si ma inspir din experienta de viat& gi cea profesionala pe care le detin si incerc s& infeleg in profunzime fenomenul actului administrativ, consultind in acest sens documente de specialitate si conlucrand cu secretarul consiliului local. Ascult si apoi parcurg, in mod logic, pasii pe care fi consider esentiali, in aga fel inedt raportul de drept administrativ ce se creeaza intre mine si cetdtean s@ fie ct mai eficient. Voi face ca singurul obstacol transparent care s& existe intre mine si cetteanul din comuna ‘mea sd fie numai LEGEA. imi dorese, pe viitor, s% am o bund desftigurare a mandatului de consilier local gi s8 fiu utili comunitiii locale din care fac parte, pentru a putea afirma - la incheierea mandatului - c& am realizat ceva pentru comunitate. Consilier local, VLAD MARIA-ADRIANA, Hs