You are on page 1of 2
Unitatea Administrativ Tertoriala COMUNA PERIAM - Jud. Timis REGISTRATURA GENERALA Nr, ziua24 luna _O/ an 20/4 RAPORT DE ACTIVITATE ‘AL CONSILIERULUI LOCAL TAMAS CRISTIAN-MARIAN Prezentul raport de activitate face referire la intreaga mea activitate desfésurati ca si consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Periam, in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, in anul 2018 mi-am desfigurat activitatea de consilier local in cadrul Consiliului Local al ‘Comunei Periam, in conformitate cu prevederile legale si conform Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Periam, fiind membru in Comisia de specialitate pentru ,, Activitdfi Social-Culturale si Culte, Protectia Mediului si Turism, Munca si Protectie Socialit, Protectie Copii, Tineret si Sport, Invajémént, Sinatate si Familie”, expriméndu-mi dorinfa de implicare in problemele cetitenilor si rezolvarea cerintelor acestora si indeplinind cu seriozitate toate cele promise locuitorilor comunei noastre. Temeiul legal care a stat la baza intocmirii acestui raport se regdseste in urmatoarele prevederi ~ art.36 si art.51 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata (11), cu modificarile si completarile ulterioare; - _art.3-4, CapII, Cap.IV gi Cap. VI din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completirile ultericare; = art.121 din Constitutia Romaniei. Printr-o abordare sistematicd si pragmatic8, subliniez faptul c& activitatea pe care am desfagurat-o in calitate de consilier local, reprezentant legal al colectivitatii locale, se prezinté astfel ~ participarea la gedintele ordinare sau extraordinare ale consiliului local; ~ participarea la gedinfele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; - luari de cuvant, intrebari si interpeliri adresate in cadrul sedintelor consiliului local; - consultiri cu primarul, anterior redactirii proiectelor de hotirére supuse aprobarii consiliului local; ~ discutii si consultari cu primarul comunei la intocmirea proiectelor de buget local; - participarea la intélnirile cu cetétenii, fie pentru informarea locuitorilor cu diverse probleme de interes cet&jenese, fie pentru prezentarea proiectelor la nivelul localitati; - participarca la intalnirile de consultare a cetétenilor cu privire le luarea hotitirilor privind salubrizarea localititii, inchirieri de terenuri, administrarea domeniului publiciprivat al comunei, a piefei ete. Am sustinut permanent proiectele ce reprezentau prioritate pentru comund si am aprobat acordarea sumelor necesare functionérii institutillor din comuna noastr&: liceu, grédinita, primarie, SPCLEP, biserici. Proiectele pe care le-am popularizat in randul cetdienilor au fost: 1. Continuarea si finalizarea refelei de canalizare in comuna Periam, modemizarea drumurilor comunale, reabilitarea gi dotarea Céminului Cultural Periam; 2. Modemizarea parcului de joaca pentru copii in centrul comunei; 3. Crearea de perdele forestiere in jurul localititii prin plantarea de arbori si arbustis 4, Reabilitarea sistemului de hidroamelioratiuni compus din canalele de irigatii adiacente Canalului Aranca; 5. infiintarea parcului industrial Periam; 1 . infiintarea centrului de colectare a produselor agricole si a pietei agro-alimentare; 7. Crearea de locuinte sociale gi a unei cantine sociale pentru locuitorii in varsta gi cu probleme sociale; 8. Acordarea de terenuri tinerilor csatoriti pentru construirea de locuinte; 9. Construirea de locuinte sociale pentra invatitori, profesori, medici, asistente medicale, politisti gi specialisti in agriculturs; 10, Valorificarea potentialului apelor termale prin crearea centrului balnear si de agrement Periam; 11. Reabilitarea fondului locativ inchiriat sau concesionat; 12, Modernizarea terenului de sport si a bazei sportive multifunctionale a localitatii. Aceste proiecte au aparut ca o necesitate anuntati gi de strategia de dezvoltare a localitati, dar si ca semnale primite de la cetateni pe parcursul timpului, probleme pe care le-am discutat cu primarul localitaiti si pe care am incercat si le solutionam. in cadrul consultarilor care au avut loc la comisiile de specialitate si in cadrul sedintelor consiliului local am avut interventii privind repartizarea echilibrati a sumelor pe capitole in bugetul local. ‘Am avut contact permanent cu cetitenii din comund si mare parte din dorinfele lor s-au ‘materializat in hotrari de consiliu local pe care le-am sustinut: locuri de casi pentru tineri, inventarul domeniului public si privat, inchirieri gi concesiuni. Am fost deschis acordarii sprijinului oricérui investitor local, agent economic, cresc&tor de animale, legumicultor. Cu fiecare ocazie in care cetifenii mi-au solicitat © anume informatie, m-am documentat gi am prezentat realist situatia pentru care cerea lamuriri. De asemenea, pentru a exista o congruent& intre statutul de ales local gi atributiile autoritéfii publice locale din care fac parte, respectiv Consiliul Local al Comunei Periam, am participat activ gi efectiv la mai multe evenimente social-culturale, care au avut loc in perioada la care se referd raportul meu gi anume: ~ » Zilele Comunei Periem; ~ Serbarri scolare; ~ Centenarul Marii Uniri - Ziua National a Romfniei - 1 Decembrie; - Evenimentul cultural ,,Obiceiuri de Craciun”. Sunt convins c& raportul prezentat nu este unul exhaustiv. Incere ca in cadrul activitatii de consilier local si ma inspir din experienta de viati, profesional pe care le detin si incere si inteleg in profunzime fenomenul actului administrativ, consulténd in acest sens documente de specialitate si conluerand cu secretarul consiliului local. Ascult si apoi parcurg, in mod logic, pasii pe care ii consider esentiali, in asa fel incit raportul de drept administrativ ce se creeaza intre mine gi cetiitean si fie cat mai eficient. Voi face ca singurul obstacol transparent care s& existe intre mine gi cetdfeanul din comuna mea si fie numai LEGEA. Imi dorese, pe viitor, si am o bund desfigurare a mandatului de consilier local gi si fiu util comunitatii locale din care fac parte, pentru a putea afirma - la incheierea mandatului - c& am realizat ceva pentru comunitate, Consilier local, TAMAS CRISTIAN-MARIAN