You are on page 1of 2
Unitatca Administrativ Teritor COMUNA PERIAM - Jud. Timis REGISTRA] 2 GENERALA Nr. RAPORT DE ACTIVITATE?? 22-62 2/2 204 | ‘AL CONSILIERULUI LOCAL A USVAT VIORICA Prezentul raport de activitate face referire la intreaga mea activitate desfaigurata ca si consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Periam, in perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, in anul 2018 mi-am desfasurat activitatea de consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Periam, in conformitate cu prevederile legale si conform Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Periam, fiind secretar in cadrul comisiei pentru ,,Administrarea Domeniului Public si Privat al Comunei Periam, Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Administratie Publica, Juridicd si de Disciplind, Aptrarea Ordinii, Linistii Publice si a Drepturilor Cetifenesti" si secretar al Comisiei de validare, exprimandu-mi dorinja de implicare in problemele cetiitenilor si rezolvarea cerin{elor acestora, indeplinind cu seriozitate toate cele promise locuitorilor comunei noastre. Temeiul legal care a stat la baza tntocmii prevederi ~ art.36 si art.S1 din Legea nr.215/2001 privind administratia public’ local, republicat& (F1), cu modificarile si completirile ulterioare; + art.3-4, Cap.II, Cap.IV si Cap. VI din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completirile ulterioare; - _art.121 din Constitutia Roméniei, Printr-o abordare sistematicd si pragmatic’, subliniez faptul cA activitatea pe care am desftigurat-o in calitate de consilier local, reprezentant legal al colectivitatii locale, se prezint astfel: ~ _participarca la gedinfele ordinare sau extraordinare ale consiliului local; - _ participarea la gedinfele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; - luari de cuvant, intrebati i interpeliri adresate in cadrul gedinfelor consiliului local; - consultiri cu primarul, anterior redactirii proiectelor de hotérdre supuse aprobarii consiliului local; ~ _ discutii si consultéri cu primarul comunei la intocmirea proiectelor de buget local; - participarea la intdlnirile cu cetitenii, fie pentru informarea locuitorilor cu diverse probleme de interes cetditenese, fie pentru prezentarea proiectelor la nivelul localitatii; - participarea la intdlnirile de consultare a cetitenilor cu privire la Iuarea hotitrilor privind salubrizarea localitatii, inchirieri de terenuri, administrarea domeniului public/privat al comunei, a piefei etc. Am susfinut permanent proiectele ce reprezentau prioritate pentru comuna gi am aprobat acordarea sumelor necesare functionéirii institutiilor din comuna noastra: liceu, gridinita, primarie, SPCLEP, biserici.. Proiectele pe care le-am popularizat in randul cetatenilor au fost: 1. Continuarea si finalizarea retelei de canalizare in comuna Periam, modemizarea drumurilor comunale, reabilitarea si dotarea Ciminului Cultural Periam; 2. Modemizarea parcului de joac& pentru copii in centrul comunei; 3. Crearea de perdele forestiere in jurul localitatii prin plantarea de arbori si arbusti; 4, Reabilitarea sistemului de hidroamelioratiuni compus din canalele de irigatii adiacente Canalului Aranca; 5. infiintarea parcului industrial Periam; 6. infiinfarea centrului de colectare a produselor agricole si a pietei agro-alimentare; acestui raport se regiseste in ummitoarele 7. Crearea de locuinte sociale gi a unei cantine sociale pentrs locuitorii in varst si cu probleme sociale; 8. Acordarea de terenuri tinerilor csatoriti pentru construirea de locuinte; 9. Construirea de locuinte sociale pentru invatatori, profesori, medici, asistente medicale, politisti si specialisti in agricultura; 10. Valorificarea potentialului apelor termale prin crearea centrului balnear gi de agrement Periam; 11, Reabilitarea fondului locativ inchiriat sau concesionat; 12, Modemizarea terenului de sport si a bazei sportive multifunctionale a localitatii, Aceste proiecte au apirut ca o necesitate anuntati si de strategia de dezvoltare @ localitati, dar si ca semnale primite de la cetZteni pe parcursul timpului, probleme pe care le-am discutat cu primarul localitatii si pe care am incercat sa le solutionam, in cadrul consultérilor care au avut loc Ja comisiile de specialitate gi in cadrul sedintelor consiliului local am avut interventii privind repartizarea echilibrati a sumelor pe capitole in bugetul local. Am avut contact permanent cu cetatenii din comund si mare parte din dorintele lor s-au materializat in hotardri de consiliu local pe care le-am sustinut: locuri de casi pentru tineri, inventarul domeniului public si privat, inchirieri gi concesiuni. Am fost deschis4 acordarii sprijinului oricirui investitor local, agent economic, crescitor de animale, legumicultor. Cu fiecare ocazie in care ceti{enii mi-au solicitat 0 anume informatie, m-am documentat gi am prezentat realist situafia pentru care cerea kémuriri De asemenea, pentru a exista o congruenta intre statutul de ales local gi atribufiile autorititii publice locale din care fac parte, respectiv Consiliul Local al Comunei Periam, am participat activ si efectiv la mai multe evenimente social-culturale, care au avut loc in perioada la care se refer raportul meu gi anume: ~ Zilele Comunei Periam; - Scrbari scolare; ~ Centenarul Marii Uniri - Ziua National a Romaniei - 1 Decembrie; - Evenimentul cultural ,Obiceiuri de Criciun”. ‘Sunt convinsi c& raportul prezentat nu este unul exhaustiv; incere ca in cadrul activitatii de consilier local si ma inspir din experienta de viaté si cea profesionald pe care le detin si incere si fnfeleg in profunzime fenomenul actului administrativ, consultind in acest sens documente de specialitate si conluerénd cu secretarul consiliului local. Ascult si apoi pareurg, in mod logic, pasii pe care ii consider esentiali, in asa fel inet raportul de drept administrativ ce se creeazii intre mine si cetiitean si fie cat mai eficient Voi face ca singurul obstacol transparent care si existe intre mine si cetdfeanul din comuna mea sa fie numai LEGEA. Imi dorese, pe viitor, sé am o bund desfaigurare a mandatului de consilier local gi s& fiu utila comunitati locale din care fac parte, pentru a putea afirma - la incheierea mandatului - cd am realizat ceva pentru comunitate. Consilier local, USVAT VIORICA (pet