You are on page 1of 1

DIVENDRES, 1 DE FEBRER DEL 2019 el 3 de vuit 27

Redacció i Seu social:
Papiol, 1 - 08720
Impressió:
Vilafranca del Penedès
IMPRINTSA
Tel. 93 892 10 35
redaccio@el3devuit.cat
Dipòsit Legal:
maquetacio@el3devuit.cat
B-43447-1982
administracio@el3devuit.cat

Editat amb la col·laboració de Delegació El Vendrell: Difusió controlada per el3devuit.cat
Publicitat Ctra. Santa Oliva, 27-35 Membre de w w w . e l 3 d e v u i t . c a t
Generalitat de Catalunya Alt i Baix Penedès: (Edifici RTV El Vendrell) redaccio@el3devuit.cat
Departament Tel. 93 892 10 35 43700 El Vendrell Donem suport a: maquetacio@el3devuit.cat
de la Presidència maquetacio@el3devuit.cat Tel. 977 66 41 61
www.vegueriapenedes.cat
administracio@el3devuit.cat

Córrer per salut El tapís d’avui dia 1 Política i Religió
Es defineix formalment com
la forma de caminar durant
de febrer En l’article anterior vaig ma-
nifestar el meu reconeixe-
la qual en un moment donat
El Penedès Amb ulls
Any 1816 Vila Diodati, Su- ment al P. Lluís Duch, mon-
tots dos peus estan separats de ïssa. Mary mirava per la fi-
Cues de pansa jo de Montserrat, traspassat
terra, però sens dubte córrer és
molt més que això. Els darrers també nestra com la inesperada
pluja estiuenca i destruc-
el mes de novembre de l’any
passat. Hi vaig fer referència cristians
mesos he contestat moltes
vegades a la pregunta sobre si existeix... tora ofegava la bellesa de
muntanyes que lluitaven i
a dues obres que m’havien
fet impacte, però que no són
m’havia aprimat molt. La res- es feien valentes en aquell ni de bon tros les més signi-
posta ha estat la mateixa: Sí i sense-sentit natural. Esta- ficatives i més importants.
per salut. Em vaig proposar va tan fascinada per aquella Arran d’una notícia recent he
aprimar-me per tenir el meu batalla que no era ni capaç volgut recuperar la memòria
pes natural i que la vida seden- de dissimular que no estava d’un llibre que vaig llegir a la
tària dels darrers anys m’havia parant l’orella a les històries tardor del 2014 i que havia
fet abandonar. En deu mesos fantasmagòriques i apoca- sortit al febrer d’aquell ma- Miquel Raventós
m’he aprimat 40 Kg sense líptiques d’en George, a qui teix any: Religión y Política miquelrasu@gmail.com
fer cap dieta especial sinó, Daniel Garcia tothom ja coneixia pel seu Maria Vendrell (Fragmenta, Barcelona).
sempre amb el suport de la pseudònim Lord Bryon. Hi Sovint el P. Duch, en els seus
família, aplicar el principi de
Peris vivia des de feia poc a Gine-
Morist llibres, fa ús del neologisme “La separació
cremar més calories que les in- www.danielgarciaperis.cat bra, fugit d’Anglaterra pels Sant Pau d’Ordal coimplicació per dir-nos que
gerides, canviar alguns hàbits seus affairs amorosos i ru- dues realitats no sols no es- resulta
alimentaris i fer més esport. mors d’una possible relació tan separades ni juxtaposa- impossible”
Primer, vaig començar incre- incestuosa amb la seva ger- des, sinó que estan engalza-
mentant les caminades per manastra. Just quan Clair- Mary Shelly, des l’una en l’altra. Ell afirma adoneu d’una d’aquestes con-
la muntanya i les vinyes, per Hem de Clarimont els estava servint
una vida clarament que religió i políti- crecions històriques. Diu:
ja des de l’estiu córrer pel pla, les últimes tasses de te de la ca (encara que li agrada més «”Nos basamos en la ideolo-
tant que fins i tot m’he aficio-
considerar-nos llarga tarda, Byron d’un salt frankensteniana parlar d’allò religiós i allò po- gía de un revolucionario que
nat a participar a curses popu- satisfets que al els va proposar un joc: es- lític) són realitats constituti- vivió hace más de 2.000 años
lars i associar-me a l’A.E. Cór- criure un relat breu, curt i ves de l’ésser humà, formen y basaba toda su doctrina en
rer a Gelida. Diumenge passat
Penedès hi hagi talentós de terror. Fou així dolor de la pèrdua dels seus part d’allò estructural que el amor, San Juan y San Fran-
vaig fer per primer cop la 10K tan bon nivell de com Mary aquella mateixa dos següents fills, van viure constitueix l’ésser humà i no cisco de Asís”. Así se definía
de Vilafranca. Porto molt poc nit va escriure el llibre que sedentàriament per Itàlia on es poden separar. Tota religió ayer el líder de Vox en Anda-
en això del “running”, tan-
curses urbanes poca gent s’ha llegit, però van veure créixer el quart i -diu ell- té apetències políti- lucía, el juez en excedencia
mateix he tingut oportunitat la història del qual tothom sa fill, Percy Florence. Quan ques, és a dir, es vol fer pre- Francisco Serrano, durante
d’apuntar-me a unes quantes a animar els participants. A la coneix i explica, Frankens- semblava que bufava l’espe- sent al carrer, i tota política té la primera intervención, en
i informar-me sobre totes les vegueria havia corregut prèvi- tein o el Prometeu Modern. rança de nou, un matí Percy apetències religioses, és a dir, la historia de la reciente de-
que s’organitzen a Catalunya ament la ReisRace d’Igualada, Per falta de diners, la jove va sortir en barca, i uns dies es vol fer present als temples. mocracia española, de un re-
per tal de planificar-me. Vaig amb tortell de reis per a tots parella -Mary Wollstone- més tard se’l van trobar ofe- Duch posa molts exemples presentante de la extrema
poder confirmar in situ el que els corredors, i la prova de 10 craft i Percy Shelly- va po- gat a les costes del golf de la per a convèncer-nos d’aques- derecha en el Parlamento
ja havia trobat referenciat en Km de la Mitja Marató de Sit- sar fi al seu viatge romàntic Spezia. Amb el seu fill, va ta coimplicació. També repe- andaluz».
blogs i webs especialitzats, ges, corrent a tocar del mar. i clandestí per Europa, i van tornar a Londres on hi va teix sovint l’expressió «per a L’autor de l’article carrega
que aquesta és una de les més Hem de considerar-nos satis- tornar a Anglaterra. Aquell viure els seus últims anys bé i per a mal», volent dir que amb claredat i contundèn-
ben organitzades, i amb millor fets que al Penedès hi hagi tan setembre va perdre el seu dedicada a la seva obra. Morí les concrecions històriques cia contra aquesta abusiva
ambient de públic. D’entrada bon nivell de curses urbanes. primer fill. Persistent per- tal dia com avui, 1 de febrer, d’aquesta coimplicació poden i fraudulenta interpretació
la Mini10K, amb una altíssima Abans havia fet la Sant Silves- què li publiquessin l’obra, d’un tumor cerebral. Una es- ser lloables o funestes, per d’aquest «revolucionari»
inscripció i amb el seu caràcter tre de Gelida, amb contínues va haver de veure la llum des criptora única amb una vida a bé o per mal. I ara em vull que és justament Jesús de
solidari, ja és tota una garan- pujades i baixades, tal com és de l’anonimat, i amb renecs que va trampejar sempre en- referir a l’article de Jesús Bas- Natzaret.
tia. Després, són clau de l’èxit la vila. La propera etapa de la que era autoria d’en Percy, tre la creació i la destrucció, tante a Religión digital, titulat: No tinc més espai i ho aprofi-
el recorregut cèntric i la cele- meva particular ruta penede- amb qui va casar-se tot i el la rebel·lia i l’obediència, «Vox: los Judas del Evangelio» to per a recomanar-vos la lec-
bració a unes hores que afa- senca serà a la Cursa de Sant rebuig del seu pare. Malgrat la vida i la mort. Una vida i datat a 17 de gener. En copio tura sencera de l’article de Je-
voreix que la gent s’hi apropi Valentí de Les Cabanyes. els infortunis econòmics i el frankensteniana. el primer paràgraf, perquè us sús Bastante a Religión digital.

TONI GUASP