ORDIN Nr. 863 din 2 iulie 2008 ORDIN Nr.

863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii" Text în vigoare începând cu data de 12 mai 2009 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 12 mai 2009. Act de bază #B: Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 Acte modificatoare #M1: Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuinţei nr. 276/2009 Modificările şi completările efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1. #B Ţinând cont de Avizul nr. 90.587 din 9 iunie 2008 al Ministerului Economiei şi Finanţelor, în temeiul art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutuluicadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii şi al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor emite următorul ordin: ART. 1 Se aprobă "Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. ANEXA 1 INSTRUCŢIUNI de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii ART. 1 În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. c), proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia ce conţine părţi scrise şi desenate privind realizarea obiectivului de investiţii: execuţia lucrărilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalaţiilor tehnologice, acţiunile de asigurare şi certificare a calităţii, acţiunile de punere în funcţiune şi teste, precum şi acţiunile de predare a obiectivului de investiţii către beneficiar. Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului.

Pag 1 din 18

testele. . în conformitate cu prevederile legale. c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei. încercările. d) geologia.2. trebuie să fie astfel concepute încât. Descrierea generală a lucrărilor 2. breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare. i) trasarea lucrărilor. Părţile scrise 1. . Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi. g) sursele de apă. să se poată determina cantităţile de lucrări. pe baza lor. localitatea. testele.1. Memorii tehnice pe specialităţi. Pag 2 din 18 . vizând în special explicitarea desenelor. precizări şi prescripţii complementare planşelor. e) împreună cu planşele. modul de realizare.amplasamentul (judeţul. condiţiile tehnice şi tehnologice. şi nu trebuie să fie restrictive. cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic. Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii. calitatea. gaze. Rolul şi scopul caietelor de sarcini: a) fac parte integrantă din proiectul tehnic. Proiectul tehnic se verifică pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi de Ministerul Dezvoltării.ORDIN Nr. b) topografia. descriu lucrările care se execută. energie electrică. 3. fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a se depăşi costul lucrării stabilit în faza de studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare. seismicitatea.1.elaboratorul proiectului. 3. b) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii. 863 din 2 iulie 2008 Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă. adresa poştală şi/sau alte date de identificare). f) devierile şi protejările de utilităţi afectate.titularul investiţiei. nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură. Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare. Caietele de sarcini Sunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor. Conţinutul-cadru al proiectului tehnic este următorul: A. notele explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general. În cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente: a) amplasamentul. Date generale: . căile de comunicaţii şi altele asemenea. inclusiv cele tehnologice. etapă în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici. j) antemăsurătoarea.beneficiarul investiţiei. telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii. costurile lucrărilor şi utilajelor. . prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe.denumirea obiectivului de investiţii. elementele şi soluţiile principale ale lucrării şi în care au fost obţinute toate avizele şi acordurile de principiu. forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor. h) căile de acces permanente. testele şi probele acestora. ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final. . c) planşele. d) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite. care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate. condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare. verificările şi probele acestor lucrări. 2. e) prezentarea proiectului pe specialităţi. 2. precum şi cerinţele.

utilaje. teste. toleranţe şi altele asemenea. toleranţe. forma. c) caiete de sarcini pentru recepţii. d) dimensiunea. probe. chimice.2. caietele de sarcini pot fi: a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor. de calitate. NOTĂ: Formularele F1 . f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se poate utiliza formularul F3. echipamente tehnologice şi confecţii diverse. g) stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste. d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice.3. Listele cu cantităţile de lucrări Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine: a) centralizatorul cheltuielilor. i) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei. probe. prezentate sintetic. în vederea decontării. d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice. NOTĂ: Pag 3 din 18 . 4. montaj. Breviarele de calcul. verificări şi puneri în funcţiune. care trebuie respectate la materiale. 863 din 2 iulie 2008 f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi . aspectul şi descrierea execuţiei lucrării. vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul.arhitecţi şi ingineri specialişti -. teste. utilaje. teste şi altele asemenea. c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3). normativele şi alte prescripţii. g) condiţiile de recepţie. b) nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea. c) proprietăţile fizice. pentru materialele componente ale lucrării. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6) Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii. b) caiete de sarcini speciale. pentru fiecare categorie de lucrare. măsurători. e) ordinea de execuţie.2. pe obiecte (formularul F2). În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii. inclusiv dotări (formularul F4). teste.1. j) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea). Tipuri de caiete de sarcini 3. 3. probe. 3. precum şi tipurile de programe utilizate. verificări ale lucrării. h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată.F5. e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5). de aspect.). caietele de sarcini pot fi: a) caiete de sarcini generale. verificări. pe obiectiv (formularul F1). cu indicarea standardelor. b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale. care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii. culori. completate cu preţuri unitare şi valori. care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte.ORDIN Nr. 3. aspect. execuţie. verificări. devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate. Conţinutul caietelor de sarcini Caietele de sarcini trebuie să cuprindă: a) breviarele de calcul. semifabricate.2. În funcţie de destinaţie.2. care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent pentru fiecare lucrare. b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări. 5. probe. confecţii. f) standardele. probe.

detalii. descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie).planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice. inclusiv cote.scheme ale instalaţiilor hidraulice. marca betoanelor. toleranţe. Planşe de arhitectură Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect.planşele principale de amplasare a obiectelor. secţiuni. dimensiuni. profiluri longitudinale/transversale. Părţile desenate Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia. protecţii şi izolaţii hidrofuge. orientărilor. inclusiv cote. depozite de pământ. cu înscrierea cotelor de nivel. .scheme cinematice. . comunicaţii. manipularea. detalii montaj.2. funcţiuni. B. planşele principale de tehnologie şi montaj. în general.descrierea soluţiilor constructive.planşe de ansamblu. cu indicarea principalilor parametri. a lucrărilor privind stratul vegetal. . platformelor şi altele asemenea. depozitarea şi montajul. precum şi ale instalaţiilor tehnologice.planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului.planşele principale privind construcţiile subterane. arii. a cotelor trotuarelor. toleranţe şi altele asemenea. a distanţelor de amplasare. . cote de nivel. cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care.planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate. Planşele principale ale obiectelor Sunt planşe cu caracter tehnic.planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare. 2. de automatizare. a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice Vor cuprinde. . . reţele de combustibil. a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor. . cuprind: 2. 2. pneumatice. inclusiv cote. a coroziunii şi altele asemenea. şi cuprind: . Planşe de structură Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă. şi anume: .planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice. care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni. în principal. . iluminat şi altele asemenea.F6 fac obiectul anexei nr. .0. volumul pământului transportat (excedent şi deficit). alcătuirea şi execuţia instalaţiilor. a cotei +/. aleilor pietonale. secţiuni. Pag 4 din 18 . . 863 din 2 iulie 2008 Formularele F1 . cuprinzând amplasarea lor. ariile şi marca secţiunilor din oţel. de regulă. dimensiuni. Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii. apă. se compun din: 1.planşa de încadrare în zonă. săpături-umpluturi. recomandări privind transportul. 2. . Planşele principale se elaborează pe obiecte şi. precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură. cofraj şi armare. dimensiuni.ORDIN Nr. reperelor de nivelment şi planimetrice.1. axelor. dimensiuni. 2. protecţii împotriva agresivităţii solului. cu înscrierea volumelor de terasamente. 1. distanţe. vederi. coordonatelor. cu toate caracteristicile acesteia.planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate. .00. care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei.3. electrice. Planşe generale: Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind: .scheme ale fluxului tehnologic. cu înscrierea condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de fundare. trotuarelor.planşele topografice principale.4. precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice. Planşe de instalaţii Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea.

dimensiunilor de amplasare. Lucrările de intervenţii de complexitate redusă sunt acele lucrări de mică amploare şi dificultate. care fac obiectul lucrărilor de intervenţii definite la art. dimensiuni. b) elaborarea studiului de fezabilitate pentru întregul proiect complex de investiţii. cu durată scurtă de execuţie. după caz. care cuprinde atât lucrări de construcţii pentru realizarea obiectivelor de investiţii noi. sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură. cu evidenţierea distinctă pe capitole şi subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrărilor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente. inclusiv fişe cuprinzând parametrii. inclusiv instalaţiile aferente. inclusiv instalaţiile aferente. a). inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării. a) şi b). 2 "Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate". (2) Elementele specifice din documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii care se includ în studiul de fezabilitate elaborat în condiţiile alin. b) şi ale art. vederi. în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant). asimilate obiectivelor de investiţii. producători ori comercianţi sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa. a releveelor de degradări şi avarii. tablouri de dotări şi altele asemenea. c) întocmirea devizului general pentru întregul proiect complex de investiţii. în principal. cu excepţia intervenţiilor la elemente structurale. . Pag 5 din 18 . 2 În aplicarea prevederilor art.ORDIN Nr. care se elaborează cu respectarea structurii prevăzute la lit.dotări PSI. punctul 2 "Descrierea investiţiei" din anexa nr. NOTĂ: La elaborarea proiectelor materialele. (3) lit. . fără elaborarea distinctă a acesteia. . d) din hotărâre. inclusiv a schemelor tehnologice de montaj. tehnologice şi de montaj. în ansamblu şi în detaliu. cu includerea elementelor specifice din documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente. pentru lucrări de intervenţii de complexitate redusă. performanţele şi caracteristicile acestora. Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist. precum şi a datelor referitoare la condiţii de execuţie. inclusiv instalaţiile aferente. confecţiile. inclusiv extinderi. secţiunea "Informaţii generale privind proiectul". A "Piese scrise". în examinarea construcţiei la faţa locului. 3 "Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. inclusiv instalaţii aferente. (3) lit. cum ar fi lucrările de reabilitare a drumurilor de interes local clasate. raportul de expertiză tehnică poate fi elaborat prin metoda evaluării calitative. pentru: . 2^1 (1) În aplicarea prevederilor art. secţiuni. 3 lit. A "Piese scrise". utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri. secţiunea "Descrierea investiţiei" din anexa nr. calcule inginereşti. care constă. ART. nomograme. cu indicarea geometriilor. .planşe de montaj. inclusiv cote. (1) lit. .piese de mobilier. 5 alin. care se execută la construcţii existente. exploatarea şi comportarea în timp a construcţiei. performanţe şi caracteristici. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică.elemente de inventar gospodăresc. (1) privesc în principal: a) descrierea situaţiei existente a obiectivului de investiţii şi concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic.dotări necesare securităţii muncii.diagrame. prestaţiilor. 2. a) şi alin. .5. 3 lit. Planşe de dotări Cuprind planşe de amplasare şi montaj.liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice. se elaborează în următoarele etape: a) efectuarea expertizei tehnice/auditului energetic la construcţiile existente. documentaţia tehnico-economică pentru proiectul complex de investiţii.alte dotări necesare în funcţie de specific. 28/2008 şi se includ distinct la lit. cât şi lucrări de construcţii pentru realizarea intervenţiilor la construcţii existente. #M1 ART. precum şi în analiza proiectului tehnic al construcţiei. 863 din 2 iulie 2008 . 5 alin.

secţiunea "Indicatori de apreciere a eficienţei economice" din anexa nr. lit. 8 În aplicarea prevederilor anexei nr. a) şi alin. A "Piese scrise". afectate de investiţie. b). B "Piese desenate". 6 În aplicarea prevederilor anexei nr. A "Piese scrise". 3 "date tehnice ale investiţiei". respectiv amplasamente propuse şi amplasamente recomandate de către elaborator. identificarea proprietarilor. lit. 2 "Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate". B "Piese desenate". a devizelor generale. vor fi luate în considerare prevederile anexei nr. pct. (1) lit. 3 "date tehnice ale investiţiei". 1 "Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate". după caz. secţiunea "Informaţii generale privind proiectul". situaţia ocupării definitive de teren priveşte. cu detalierea avantajelor acestui amplasament. a consumurilor de utilităţi şi altele asemenea. actualizarea studiilor de fezabilitate/documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii. A "Piese scrise". 3 "Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 2 şi ale anexei nr. în condiţiile legii. 2. ART. lit. ART. lit. şi la alte scări grafice. A "Piese scrise". subsecţiunea "Informaţii despre terenul din amplasament". A "Piese scrise". descrierea. pct. 5 alin. 28/2008 şi se includ distinct la lit. pct. planul general poate fi prezentat. 28/2008 şi se include distinct la lit. secţiunea "Informaţii generale privind proiectul".ORDIN Nr. 2 "Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate". cât şi amplasarea în intravilan şi/sau extravilan. 7 În aplicarea prevederilor anexei nr. pct. 5 În aplicarea prevederilor anexei nr. (3) lit. 3 "Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii" la Hotărârea Guvernului nr. 1 "Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate". prevăzută în actele normative în vigoare. statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat va include atât categoriile de folosinţă ale terenului. 2 "Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate". 2 "Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate". pct. 3 "Date tehnice ale investiţiei" din anexa nr. în funcţie de necesităţile de redactare. a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/reabilitate/reparate. 3 În aplicarea prevederilor art. Pag 6 din 18 . lit. secţiunea "Date tehnice ale investiţiei" din anexa nr. 2. lit. precum şi variante de rezolvare în funcţie de tipul lucrărilor de investiţii şi/sau de intervenţii. 3 "Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii". 1 "Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate". care se elaborează cu respectarea structurii prevăzute la lit. b). #B ART. după caz. 2 "Principii metodologice privind realizarea analizei cost-beneficiu". secţiunea "Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse". 3 "caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate în baza studiului geotehnic". d) avize şi acorduri de principiu. secţiunea "Analiza costbeneficiu" din anexa nr. ART. în principal. lit. secţiunea "Informaţii generale privind proiectul". lit. 863 din 2 iulie 2008 b) descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesar de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază. sintagma "scenarii tehnico-economice" face referire la variantele de amplasare a obiectivelor de investiţii. lit. 2 "Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate". ART. implică actualizarea. 2 "Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate". lit. ART. ART. 4 În aplicarea prevederilor anexei nr. A "Piese scrise". aceste informaţii pot fi utilizate la elaborarea studiului de prefezabilitate. c). A "Piese scrise". A "Piese scrise". elaborată de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni. c) analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii faţă de valoarea de inventar a construcţiei existente. 9 În aplicarea prevederilor anexei nr. A "Piese scrise". pct. (3) Studiul de fezabilitate elaborat pentru proiectul complex de investiţii se aprobă în condiţiile legii. precum şi a suprafeţelor de terenuri aparţinând acestora. pct. B "Piese desenate". ale anexei nr. secţiunea "Date privind amplasamentul şi terenul pe care urmează să se amplaseze obiectivul de investiţie". în cazul în care hărţile geologice şi/sau proiectele realizate în zonă conţin suficiente informaţii în baza cărora pot fi determinate caracteristicile geofizice ale terenului din amplasamentul obiectivului de investiţii. secţiunea "Analiza cost-beneficiu". care se elaborează cu respectarea structurii prevăzute la lit. specifice tipului de intervenţie.

cap. subcap.1 "Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier". "Organizare de şantier".ORDIN Nr. operaţiune care constituie obligaţia executanţilor. pct. conform evidenţelor contabile. 5. (1) lit. 5. cu modificările şi completările ulterioare. A "Prevederi generale". în conformitate cu prevederile art. Pag 7 din 18 . ART. lit. cap.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială". lit. stabilite în condiţiile legii. actualizarea devizului general se efectuează în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri. cu modificările ulterioare. 23 alin. se estimează de către proiectant. la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii/intervenţii. cap. subcap. subcap. în legătură cu ocuparea temporară a domeniului public. 1. 5. #B ART. (2) din Legea nr. 5 "Alte cheltuieli". cu modificările ulterioare. respectiv ale art. #M1 Valoarea actualizată se compune din valoarea cheltuielilor legal efectuate până la data actualizării. 10/1995 privind calitatea în construcţii. B "Structura devizului general pe capitole de cheltuieli". 43 alin. din structura devizului general. 273/2006 privind finanţele publice locale. conform legilor specifice de ratificare. în categoria cheltuielilor conexe organizării de şantier. 12 În aplicarea prevederilor anexei nr. 13 În aplicarea prevederilor anexei nr. B "Structura devizului general pe capitole de cheltuieli". şi din valoarea restului de executat multiplicat cu indicele de preţuri de consum lunar (total). 5 "Alte cheltuieli". cu excepţia cheltuielilor aferente pct. calculat între data întocmirii devizului general şi data actualizării. 5. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii". 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii". l) din Legea nr.1.2 "Cheltuieli conexe organizării de şantier". ART. comunicat de Institutul Naţional de Statistică. prevăzută la art. 44 alin. cote.1. lit. 5 "Alte cheltuieli". este inclusă şi cota de administrare a proiectelor. 10 În aplicarea prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii". costul creditului. 500/2002 privind finanţele publice. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii". B "Structura devizului general pe capitole de cheltuieli". pct.2 "Comisioane. 863 din 2 iulie 2008 ART. 11 În aplicarea prevederilor anexei nr.1. 5. 5.1 "Organizare de şantier". (4) din Legea nr. lit. se includ şi cheltuielile necesare readucerii acestor terenuri la starea lor iniţială. în sintagma "alte cheltuieli de aceeaşi natură". art. taxe.

mii lei | |________________________________________________|______________|______________| | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): | ......... | | | |general | |exclusiv TVA | | | | | |______________|______________| | | | |Mii lei|Mii |Mii lei|Mii | | | | | |euro*)| |euro*)| |____|_________|_________________________________|_______|______|_______|______| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |____|_________|_________________________________|_______|______|_______|______| | 1 | 1.. Obiect 01 . mii lei | |________________________________________________|______________|______________| *) Cursul de referinţă = .... (denumirea) PROIECTANT . | | | | | |____|_________|_________________________________| | | | | | 3 | 2 | Realizarea utilităţilor necesare| | | | | | | | obiectivului | | | | | | | | 3.... mii| ........1 | Organizare de şantier | | | | | | | | 7..2 | Amenajarea terenului | | | | | | | | 1.....1........... Proiectant...2.... | | | | | |____|_________|_________________________________| | | | | | 5 | 3............. (denumirea) CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv ______________________________________________________________________________ |Nr.......2 revine ofertantului........ cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii.. responsabilitatea completării coloanelor 0 ....... mii lei | ............1.......... |.... ......... mii lei | ..... .......... | | |lei |mii |lei |mii | | | |euro*)| |euro*)| |________________________________________________|_______|______|_______|______| | Taxa pe valoarea adăugată | .... | de cheltuieli |cheltuielilor/| | | |deviz | |obiect.1..1.......... (semnătură autorizată) PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 ...... în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea.... având în vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general.......3 | Proiectare (numai în cazul în | | | | | | | | care obiectivul se realizează în| | | | | | | | sistemul "design & build") | | | | | |____|_________|_________________________________| | | | | | 6 | 4 | Investiţia de bază | | | | | | | | 6.... cap.......... | | | | | |____|_________|_________________________________| | | | | | 4 | 3. .... mii| ..... | | | | | |____|_________|_________________________________| | | | | | 7 | 5.... 863 din 2 iulie 2008 ANEXA 1 la instrucţiuni FORMULARUL F1 OBIECTIV .. | | | | | |____|_________|_________________________________|_______|______|_______|______| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): |........1 | Studii de teren | | | | | | | | 4...... | | | | | |____|_________|_________________________________| | | | | | 2 | 1..... .1 ..... lei/euro..... din data de ........./| Denumirea capitolelor |Valoarea | Din care C+M | |crt........|subcap......... ....1..... |Nr.... ...ORDIN Nr.3 | Amenajări pentru protecţia | | | | | | | | mediului şi aducerea la starea | | | | | | | | iniţială | | | | | | | | 2.... Pag 8 din 18 ......

... cap. pe obiecte *) Cursul de referinţă = .. | | | | mii lei | | |_____________________________________________________|__________|_____________| CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări..... | Dotări | | | |____|_________|______________________________________|__________|_____________| | | | Total III | | | |____|_________|______________________________________|__________|_____________| | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): | .................| .................../| Cheltuieli pe categoria de lucrări | Valoarea.... | ...............| .... (denumirea) PROIECTANT ..... exclusiv TVA | |crt...... .... | | | |____|_________|______________________________________|__________|_____________| | | | Total I | | | |____|_________|______________________________________|__________|_____________| | . | | | |____|_________|______________________________________|__________|_____________| | 8 | 7 | Instalaţii de alimentare cu gaze | | | | | | naturale | | | |____|_________|______________________________________|__________|_____________| | 9 | 8 | Instalaţii de comunicaţii | | | |____|_________|______________________________________|__________|_____________| | .....| II | Montaj utilaje şi echipamente | | | | | | tehnologice | | | |____|_________|______________________________________|__________|_____________| | . Proiectant. | Utilaje şi echipamente de transport | | | |____|_________|______________________________________|__________|_____________| | ..... din data de .| ..ORDIN Nr...... 863 din 2 iulie 2008 FORMULARUL F2 OBIECTIV ............ | ........| . lei/euro........... (semnătură autorizată) PRECIZARE: Pag 9 din 18 .| .... | | | mii lei | mii euro*) | |_____________________________________________________|__________|_____________| | Taxa pe valoarea adăugată | .. | Utilaje şi echipamente tehnologice | | | |____|_________|______________________________________|__________|_____________| | ........................ | | | |____|_________|______________________________________|__________|_____________| | | | Total II | | | |____|_________|______________________________________|__________|_____________| | . . (denumirea) ______________________________________________________________________________ |Nr. | ...........| III | Procurare | | | |____|_________|______________________________________|__________|_____________| | ...|subcap.. | |________________________| | |deviz pe | | Mii lei | Mii euro*) | | |obiect | | | | |____|_________|______________________________________|__________|_____________| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |____|_________|______________________________________|__________|_____________| | 1 | I | Lucrări de construcţii | | | |____|_________|______________________________________|__________|_____________| | 2 | 1 | Terasamente | | | |____|_________|______________________________________|__________|_____________| | 3 | 2 | Construcţii | | | |____|_________|______________________________________|__________|_____________| | 4 | 3 | Izolaţii | | | |____|_________|______________________________________|__________|_____________| | 5 | 4 | Instalaţii electrice | | | |____|_________|______________________________________|__________|_____________| | 6 | 5 | Instalaţii sanitare | | | |____|_________|______________________________________|__________|_____________| | 7 | 6 | Instalaţii de încălzire........................... |Nr.. ....................... | | | | mii lei | | |_____________________________________________________|__________|_____________| | TOTAL VALOARE: | .......

2. cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii. responsabilitatea completării coloanelor 0 . Pag 10 din 18 . în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea.ORDIN Nr. 863 din 2 iulie 2008 Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 .2 revine ofertantului.

Cantitate II .şomaj | | | | | | | ............| I|II|M |m |U |t |Total | |crt. (semnătură autorizată) PRECIZĂRI: Pag 11 din 18 .....CAS | | | | | | | . Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: I .alte cheltuieli conform | | | | | | | prevederilor legale.. | | | | | | | | | |____|_______________|____|__|__|_________|________|________|_________|________| | Cheltuieli directe | M | m | U | t | T | |_______________________________|_________|________|________|_________|________| | Alte cheltuieli directe: | | | | | | | .......Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport ....... | | | | | | | | | |____|_______________|____|__|__|_________|________|________|_________|________| | ....1........... Subcapitol| | | | | | | | | | |1.........M.| | | | | | | | | |____|_______________|____|__|__|_________|________|________|_________|________| | 2 |Capitol de | | | | | | | | | | |lucrare | | | | | | | | | | |2.fond de risc | | | | | | | ...........2..... (denumirea) LISTA cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări Obiectul .........|.. Categoria de lucrări ................2 Subcapitol | | | | | | | | | | |.... Total a) + b) + c) + d) ______________________________________________________________________________ |Nr........ ..lei - Proiectant....| lucrări | | | |Materiale|Manoperă|Utilaj |Transport|(3 x 4) | | | | | | |(3 x 4a) |(3 x 4b)|(3 x 4c)|(3 x 4d) | | |____|_______________|____|__|__|_________|________|________|_________|________| | SECŢIUNE TEHNICĂ | SECŢIUNE FINANCIARĂ | |____________________________|_________________________________________________| | 0 | 1 | 2 | 3| 4| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |____|_______________|____|__|__|_________|________|________|_________|________| | 1 |Capitol de | | | | | | | | | | |lucrare | | | | | | | | | | |1.. | Capitolul de |U.. Subcapitol| | | | | | | | | | |..... (denumirea) PROIECTANT ........... | | | | | | | nominalizate: | | | | | | |_______________________________|_________|________|________|_________|________| | TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: | M0 | m0 | U0 | t0 | T0 | |_______________________________|_________|________|________|_________|________| | Cheltuieli indirecte = T0 x % | I0 | |_____________________________________________________________________|________| | Profit = (T0 + I0) x % | P0 | |_____________________________________________________________________|________| | TOTAL GENERAL: |V0= | | |T0+I0+P0| |_____________________________________________________________________|________| .1 Subcapitol | | | | | | | | | | |2...........ORDIN Nr......................... 863 din 2 iulie 2008 FORMULARUL F3 OBIECTIV ............

inclusiv taxele aferente acestor transporturi. moloz rezultat din demolări). cât şi în cea financiară. confecţiilor etc. comisioane vamale etc. Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzând cantităţile de lucrări. m . în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport de pământ.3 revine ofertantului. c) valoarea transporturilor tehnologice. în principal.cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii. în cazul materialelor care provin din import. Utilajele şi echipamentele tehnologice.). fără TVA. în scopul preluării şi includerii acestora în preţurile unitare. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier). t . materialele şi furniturile pe care intenţionează să le pună la dispoziţie. valoarea acestora trebuie să includă şi orice taxe şi comisioane plătibile la frontieră (taxe vamale. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele: M . responsabilitatea completării coloanelor 0 .3. atât în secţiunea tehnică.ORDIN Nr. U . precizând şi condiţiile de livrare. Pag 12 din 18 . 4. mortar. b) valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur. 3. 2. prefabricatelor. nu vor fi cuprinse în valoarea aferentă listelor de procurare a utilajelor şi echipamentelor. Cheltuielile indirecte reprezintă. în care se cuprind: a) valoarea transporturilor auto.cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile.cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale. în care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de funcţionare a utilajelor respective şi din tariful mediu orar corespunzător funcţionării. necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii/intervenţii. precum şi de la depozitul intermediar la locul de punere în operă în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat. navale ale materialelor. beton. de la producător sau furnizor la depozitul intermediar. puse la dispoziţie de către beneficiar. în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea. CF. cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii. 863 din 2 iulie 2008 Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 . cheltuieli proprii ale executantului. 1. în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi. în care se cuprinde valoarea materialelor calculată cu preţurile de la furnizori.cheltuieli aferente consumurilor cu mâna de lucru.

. cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii..... | | | | | Fişa tehnică nr...................lei/ |TVA) |adresă........... (denumirea) PROIECTANT ...| | |_______________|____|_______|___________|__________|_____________________| | | b) ..| |____|_______________|____|_______|___________|__________|_____________________| | 2 | Obiect 02 | | | | | | | |_______________|____|_______|___________|__________|_____________________| | | a) ........|.mii lei -|telefon. .............. . ........| | |unitar |(exclusiv |(denumire...| | |_______________|____|_______|___________|__________|_____________________| | | ..... . | | | | | Fişa tehnică nr...... | | | | | |U.ORDIN Nr..... lei/euro. | Denumirea |U..........|Preţul |Valoarea |Furnizorul| Fişa tehnică ataşată| |crt............ (denumirea) LISTA cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice.... 863 din 2 iulie 2008 FORMULARUL F4 OBIECTIV ... inclusiv dotări ______________________________________________________________________________ |Nr.... | | | | | Fişa tehnică nr.| ..| | |_______________|____|_______|___________|__________|_____________________| | | ... .. în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea. | | | | | | |(3 x 4) |fax) | | |____|_______________|____|_______|___________|__________|_____________________| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |____|_______________|____|_______|___________|__________|_____________________| | 1 | Obiect 01 | | | | | | | |_______________|____|_______|___________|__________|_____________________| | | a) ..........2 şi 6 revine ofertantului.....| | | | | |.. | | | | | Fişa tehnică nr.... | | | | | Fişa tehnică nr. Proiectant. | | | | | Fişa tehnică nr........ (semnătură autorizată) PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 ... Pag 13 din 18 ..... din data de ...M.| | |_______________|____|_______|___________|__________|_____________________| | | b) .....2 şi 6.. | | | | | Fişa tehnică nr.......... .. responsabilitatea completării coloanelor 0 . ........| |____|_______________|____|_______|___________|__________|_____________________| | TOTAL: |Mii | | | |lei: | | | |_______|___________| | |Euro*):| | |_________________________|_______|___________| *) Cursul de referinţă = .. ... .....| |____|_______________|____|_______|___________|__________|_____________________| | .M. ..

.................. 863 din 2 iulie 2008 FORMULARUL F5 OBIECTIV ........ (denumirea) PROIECTANT ....................) Utilajul... | | | |____|__________________________________|__________________________|___________| | 4 | Condiţii de garanţie şi | | | | | postgaranţie | | | | | .................... Pag 14 din 18 ......... | | | |____|__________________________________|__________________________|___________| | 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic | | | | | ............................ (semnătură autorizată) PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1..... echipament tehnologic............ (denumirea) FIŞA TEHNICĂ Nr....... | | | |____|__________________________________|__________________________|___________| | 3 | Condiţii privind conformitatea cu| | | | | standardele relevante | | | | | .... (denumirea) ______________________________________________________________________________ |Nr.......................... | Specificaţii tehnice impuse prin | Corespondenţa propunerii | Producător| |crt. cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii..................... echipamentul tehnologic: ...... (Se completează pentru fiecare utilaj.................. ...........ORDIN Nr. responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.............................. dotări etc.| Caietul de sarcini | tehnice cu specificaţiile| | | | | tehnice impuse prin | | | | | Caietul de sarcini | | |____|__________________________________|__________________________|___________| | 0 | 1 | 2 | 3 | |____|__________________________________|__________________________|___________| | 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali| | | | | ..... | | | |____|__________________________________|__________________________|___________| Proiectant......... ... | | | |____|__________________________________|__________________________|___________| | 2 | Specificaţii de performanţă şi | | | | | condiţii privind siguranţa în | | | | | exploatare | | | | | ....... în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea................

... | Denumirea obiectului | Anul 1 | ........................ | Anul n | |crt..... (denumirea) PROIECTANT .. | | | | | | |____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________| | 2 | Obiect 02 | | | | | | | | Categoria de lucrări: | | | | | | | | ............... (denumirea) GRAFICUL GENERAL de realizare a investiţiei publice _____________________________________________________________ |Nr....... 863 din 2 iulie 2008 FORMULARUL F6 OBIECTIV ........................ .....................................ORDIN Nr........| Obiect ......... | | | | | | | | .. (semnătură autorizată) Pag 15 din 18 . | | | | | | |____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________| | ............................| |_________________|_____|________| | | | Luna | | | |________________________________| | | | 1 | 2 | 3 | ......... | | | | | | | | .... | | | | | | |____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________| Proiectant.. | | | | | | | | . | | | | | | | | Categoria de lucrări: | | | | | | | | ........................ | n | |____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________| | I | Organizare de şantier | | | | | | |____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________| | 1 | Obiect 01 | | | | | | | | Categoria de lucrări: | | | | | | | | ......

Obiectivul acesteia este de a identifica şi de a cuantifica (respectiv de a da o valoare monetară) toate impacturile posibile ale investiţiei. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor. sectoriale.25 Apă şi mediu 30 Căi ferate 30 Porturi şi aeroporturi 30 Drumuri 25 . www. Analiza cost-beneficiu este un instrument analitic utilizat pentru estimarea impactului*1) socioeconomic al investiţiei publice. Perioada de referinţă pe sector Sector Perioada de referinţă (ani) Energie 15 . primar sau secundar. b) analizarea listei lungi în funcţie de o serie de criterii calitative (care vor fi stabilite pe baza orientărilor politicilor de investiţii şi/sau a consideraţiilor tehnice) şi stabilirea unei liste scurte de alternative potrivite şi fezabile. obiectivele generale şi specifice ale acesteia vor fi definite astfel încât să existe coerenţă cu obiectivele politicilor de investiţii naţionale. În principiu. secţiunea evaluare.6. pozitiv sau negativ produs în urma unei intervenţii. intenţionat sau neintenţionat. Metodologia recomandată pentru selectarea alternativei preferate este detaliată la pct. A se vedea Manualul EVALSED pentru evaluarea dezvoltării socioeconomice. Analiza opţiunilor Analiza opţiunilor se realizează parcurgându-se următoarele etape: a) stabilirea unei liste lungi de alternative care fac posibilă atingerea obiectivelor specifice. în vederea determinării costurilor şi beneficiilor corespunzătoare. toate impacturile trebuie evaluate: financiare. dar suficient de îndelungată pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu şi lung al acesteia. regionale şi/sau locale relevante. -----------*1) Impactul reprezintă efectul pe termen lung. Previziunile vor fi realizate pentru o perioadă apropiată de viaţa economică a investiţiei. utilizându-se analiza economică sau metodologia celui mai scăzut cost. perturbarea traficului la reabilitarea drumurilor). trebuie realizaţi următorii paşi adiţionali: d) analizarea faptului dacă alternativele diferă între ele în ceea ce priveşte impactul extern posibil asupra societăţii (de exemplu. sociale. economice. 3 . Pag 16 din 18 .ORDIN Nr. în mod direct sau indirect. inclusiv specificarea perioadei de Odată ce a fost identificată nevoia unei investiţii sau o problemă care necesită rezolvare prin realizarea unei investiţii.30 Industrie 10 Alte servicii 15 2.mefromania. Perioada de referinţă se referă la numărul maxim de ani pentru care se realizează previziuni în cadrul analizei cost-beneficiu. de mediu etc. 2 la instrucţiuni "Principii metodologice privind realizarea analizei costbeneficiu" a fost elaborată de Ministerul Economiei şi Finanţelor.ro. În cazul în care în cadrul analizei opţiunilor va fi utilizată metodologia celui mai scăzut cost. c) ierarhizarea alternativelor din lista scurtă. 863 din 2 iulie 2008 ANEXA 2 la instrucţiuni PRINCIPII METODOLOGICE privind realizarea analizei cost-beneficiu*) *) Anexa nr. inclusiv măsura în care obiectivele specifice ale investiţiei propuse vor contribui la atingerea rezultatelor acestor politici. referinţă 1.

ORDIN Nr.valoarea financiară actuală netă. Analiza de senzitivitate Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice şi impactul potenţial asupra modificării indicatorilor de performanţă financiară şi economică. .fluxul de numerar cumulat.valoarea economică actuală netă. 3. sunt rata internă de rentabilitate financiară a investiţiei şi valoarea financiară actuală netă. Pentru realizarea analizei de senzitivitate se vor parcurge paşii următori: . care se vor considera în toate cazurile. În cazul investiţiilor publice majore. Aceste corecţii se reflectă în fluxurile economice de numerar. mai specific. Pentru alternativa selectată. 863 din 2 iulie 2008 e) dacă sunt identificate diferenţe ale impactului extern al alternativelor. Determinarea performanţei şi sustenabilităţii financiare se realizează prin calcularea indicatorilor de performanţă financiară. cu scopul de a stabili cea mai potrivită structură de finanţare a acesteia. valoarea actualizată a beneficiilor sale economice trebuie să depăşească valoarea actualizată a costurilor economice. se va ajusta metodologia celui mai scăzut cost pentru a încorpora externalităţile identificate. Analiza financiară Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanţa şi sustenabilitatea financiară a investiţiei propuse pe parcursul perioadei de referinţă. aceasta merită să fie finanţată din fonduri publice.raportul cost-beneficiu. Fluxul costurilor şi beneficiilor economice va fi actualizat şi se vor determina indicatorii de performanţă economică pentru investiţie: . Indicatorii de performanţă financiară şi economică relevanţi.raportul cost-beneficiu. Acest lucru se realizează prin modificarea procentuală a unui set de variabile ale investiţiei şi apoi calcularea valorii indicatorilor de performanţă financiară şi economică. Analiza financiară trebuie să parcurgă următoarele etape: (i) estimarea veniturilor şi costurilor investiţiei. impactul extern identificat va trebui monetizat. Analiza economică Obiectivul analizei economice este de a demonstra că investiţia are o contribuţie pozitivă netă pentru societate şi.identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea beneficiilor proiectului. beneficiile investiţiei trebuie să depăşească costurile acesteia şi. Punctul de start în analiza economică este fluxul de numerar calculat pentru analiza financiară la care sunt introduse două tipuri de corecţii: (i) corecţia fiscală şi corecţia economică a preţurilor şi (ii) monetizarea externalităţilor.rata internă de rentabilitate economică.rata internă de rentabilitate financiară. (iii) verificarea capacităţii fluxului de numerar proiectat pentru a se asigura funcţionarea adecvată a investiţiei şi îndeplinirea obligaţiilor. după cum urmează: . .calculul "valorilor de comutare"*2) pentru variabilele critice identificate. Analiza de risc Pag 17 din 18 . Pentru a stabili o ierarhie finală a alternativelor. precum şi implicaţiile acestora din punctul de vedere al fluxului de numerar. . în consecinţă. Analiza opţiunilor astfel realizată va identifica alternativa care asigură atingerea obiectivelor stabilite la un cost total minim pentru societate. 5. . 6. (ii) definirea structurii de finanţare a investiţiei şi profitabilitatea sa financiară. . analizele vor avea în vedere şi rata internă a rentabilităţii economice şi valoarea economică actuală netă. 4. . -----------*2) Modificarea procentuală a variabilei critice identificate care determină ca valoarea indicatorului de performanţă analizat (valoarea financiară actuală netă sau valoarea economică actuală netă) să fie egală cu zero.

--------------- Pag 18 din 18 . Rezultatele analizei de risc se pot exprima ca medie estimată şi deviaţie standard a acestor indicatori. 863 din 2 iulie 2008 Analiza de risc vizează estimarea distribuţiei de probabilitate a modificărilor indicatorilor de performanţă financiară şi economică.ORDIN Nr.