You are on page 1of 10

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea de Stat ,, Alecu Russo’’ Bălți


Facultatea Științe ale Educației Psihologie și Arte

Coordonator: Zastînceanu L., dr., conf.univ.

A elaborat: Pîntea L.,gr.PP.32R

Bălți, 2015
Compartimentul dedicat procesului de organizare a instruirii
matematice în ciclul primar.
 Lista competențelor specifice;
 Exemple de obiective operaționale pentru fiecare tip de lecție studiat;
 Exemple de jocuri didactice matematice, 5;
 Aplicații ale metodelor didactice clasice pentru studierea matematicii
în ciclul primar;

Compartimentul dedicat studierii numerației.


 Scrierea corectă a cifrelor;
 Proiect didactic pentru studierea numărului de o cifră;
 Descrierea materialelor didactice utilizate pentru studierea numerației
în ciclul primar;

Compartimentul dedicat studierii operațiilor aritmetice în


ciclul primar.
 Descrierea a 2 procedee de calcul oral și scris;
 Set de exerciții pentru formarea deprinderii de calcul printr-un
procedeu de calcul indicat;
 Proiect didactic pentru familiarizarea cu una din operațiile aritmetice;

Compartimentul dedicat geometriei și mărimilor


 Test sumativ elaborat individual la compartimentul dedicat geometriei
și mărimilor în clasa a III-a;
 Proiect didactic pentru familiarizarea cu una din mărimile studiate
sau studierea elementelor de geometrie; ??????????????

Compartimentul dedicat studierii problemelor în ciclul


primar.
 Itinerarul tipurilor de probleme simple studiate în ciclul primar;
 Proiect didactic pentru studierea unei probleme simple;
 Proiect didactic al unei lecții de formare de priceperi și deprinderi de
rezolvare a problemelor compuse sau tip;
 7 demersuri didactice pentru probleme compuse și tip;
 Identificarea şi utilizarea conceptelor
matematice şi a limbajului matematic în
situaţii diverse.

 Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a


proprietăţilor acestora în contexte variate.

 Rezolvarea şi formularea de probleme,


utilizînd achiziţiile matematice.

 Explorarea/investigarea unor situaţii-


problemă reale sau modelate, integrînd
achiziţiile matematice şi cele din alte
domenii.
Clasa:

Subiectul lecției:

Tipul lecției: lecție de formare a capacităților de dobîndire a cunoștințelor

Clasa:

Subiectul lecției:

Tipul lecției: lecție de formare a capacităților de înțelegere a cunoștințelor


Clasa:

Subiectul lecției:

Tipul lecției: lecție de formare a capacităților de aplicare a cunoștințelor

Clasa:

Subiectul lecției:

Tipul lecției: lecție de formare a capacităților de analiză-sinteză a cunoștințelor


Clasa:

Subiectul lecției:

Tipul lecției: lecție mixtă

Clasa: a III-a

Subiectul lecției: Evaluare sumativă la modulul Modelăm creativ, măsurăm inventiv.


Unități de măsură
Tipul lecției: lecție de formare a capacităților de evaluare a cunoștințelor
Subcompetențe: 4.1, 4.2, 4.3

Obiective operaționale:

- Să determine unitatea standard de măsurare a masei, lungimii și timpului.


- Să realizeze transformări ale unităților de măsură pentru lungime, timp în baza
operațiilor aritmetice învățate.

– Să rezolve ecuațiile propuse identificînd necunoscuta.