You are on page 1of 24

LBANIAN

REVISTA E KOMUNITETIT SHQIPTAR NE BRITANINE E MADHE - MAGAZINE FOR THE ALBANIAN COMMUNITY IN THE UK AND REPUBLIC OF IRELAND

Nr.
06

POST
Editor in Chief: Dr. Fatmir Terziu - Telephone: 07984497444 - mail@albanianpost.co.uk - www.albanianpost.co.uk - www.fjalaelire.com

SHKURT /
FEBRUARY
16 Kosova 11 vjet... 22 Hilal Food... 13 Lirim Gula dhe “Dorabros”... 2019

V
eshjet tradicionale vishen
për të shfaqur identitetin
kombëtar apo kulturor. Ato
VESHJET SHQIPTARE
THESAR I RRALLË
përfaqësojnë herë një komb të tërë,
e herë një zonë të vogël rajonale
nëpër periudha kohore. Kostumet
tradicionale janë po aq të ndryshme
nëpër botë, sa janë dhe vetë njerëzit
që i bartin ato. Kostumografia apo
veshja e një populli gjithmonë është
trajtuar si elementi kryesor i kulturës
shpirtërore e asaj materiale të një
përkatësie etnike. Po ashtu, veshja
e një populli është edhe rezultat i një
procesi të zhvillimit, transformimit,
evoluimit dhe përsosjes
gjatëshekujve. Gazetametro.net ka
bërë një përmbledhje të veshjeve
tradicionale si në Kosovë ashtu
edhe në trevat tjera shqiptare.
Veshje popullore gruaje- Krahina
e Drenicës. Kjo veshje dallon për
origjinalitetin e vet si, për nga lënda,
qepja, bukuria, gjithashtu edhe për
nga funksionaliteti, ornamentika
e larmishme etj. Karakteristikë
e veshjës së trevës së Drenicës
është se shquhet për elegancë...
(vijon ne faqen 02)

SH
ID and RASH RASHID & RASHID 24/7 orë linjë emergjence
07878335000
RA

Solicitors, Advocates
ID

Immigration Specialists
Commissioners of Oaths
LA
W FIR M

Specializuar në emigracionin e Britanisë së Madhe

RASHID & RASHID LAW FIRM 190 Merton high street,
211, The Broadway, Southall, Wimbledon, London,
UB1 1NB SW19 1AX
law768@live.com solicitors@rashidandrashid.co.uk
Tel: 02086720666 Tel: 02085401666
Fax: 02085430534 Gena: 07774222062

Një minutë larg nga South Wimbledon Underground Station
Nr. 06 SHKURT /
FEBRUARY 2019

(vijon nga faqja 01) një lloj tunike(xhurdi) te zezë.
P
të ftohtë dhe me blegtori të
02
këmishë të gjatë, me fustanellë
Shembuj të tirqve kemi zhvilluar, veshjet popullore në e tirqe kofshore, me poture
të rregullimit të kokës. Është “braies” në Gali, “kilt” në Skoci pjesën më të madhe prej tyre, e tirqe gjunjare, veshje me
bartur deri në shek.XX, ndërsa të cilat të kujtojnë kiloton bëheshin prej leshi. Në ndonjë qillota. Pjesë e kostumeve dhe
sot bartet në raste solemne. bavareze.Varësisht nga zonë të veçantë të Lumit të veshjeve popullore janë edhe
Veshje popullore e burrit- mosha ndryshon edhe veshja. Vlorës, përdoreshin edhe liri, opinga e lopës, këpucët me
Krahina e Drenicës. Elementi Kështu, kemi llojin e veshjeve si dhe gjeshtra për veshje e profka, opinga me shollë të
më tipik i kësaj veshje janë të vajzave, të grave dhe të shtroje”, thotë Feti Brahimi, rregjur, opinga me xhufka, si
tirqit të cilët kanë formën e plakave; veshjet e djemve, rapsod i njohur dhe drejtues i edhe qylafi i bardhë me thumb
pantollonave të ngushta prej të burrave dhe të pleqve. grupit folklorik të Lapardhasë. në majë. Kostumet e grave
zhgunit me ngjyrë të kaftë. Tropojë – ( Malësia e Veshja më e vjetër e gruas janë veçanërisht dekorative,
Është barte deri në shek. XX, Gjakovës) tradicionalisht janë labe është ajo me fustan. Sipas dhe janë bartës kryesor i
e në raste të veçanta edhe sot. përdorur dhe ende vazhdojnë studiuesit Sejmen Gjokoli, një këtij lloji të krijimit tradicional
Veshje popullore e burrit dhe të përdoren shumë variante veshje e mëvonshme kanë artistik. Qëndisja nuk është
e gruas- Krahina e Rugovës. veshjesh popullore.Për burrat qenë edhe çitjanet, gjë që vetëm një shprehje artistike
Këtë veshje e karakterizon përdoren veshjet me tirq dhe përbën një element krejtësisht por element thelbësor me
pos motiveve të pasura me kapuçin e bardhë të kokës të ndryshëm nga veshja e karakteristikë të kostumeve
ornamentike edhe struktura gjysmesferik. Larmia me e vjetër tradicionale e lidhur kjo të rajoneve të ndryshme. E
e pasur morfologjike por jo madhe ekziston te veshjet e me ndikimet në momente të gjithë kjo është një trashëgimi
me shmangie të veçorive grave. Tiparet kryesore janë ; ndryshme historike. Ai nënvizon historike që e bën Maqedoninë
tipologjike të veshjes. Kjo Veshja e “ngushte ”dhe veshjet se veshja e burrave ka më krenare./gazetametro.net
veshje në vështrimin e pare me” pështjellak të gjanë”, të tepër elementë të origjinalitetit,
vizuel, me pasurin e saj që e cilat janë mbizotëruese, veshja ku më e vjetra është ajo me
ka , e në çdo moment ka qenë me “lidhce e marhame” që
edhe komunikuese për rrethin, përdoren në fshatin Zogaj,
shpreh pjekurin, forcën, tiparet si dhe veshja me “xhublete”
e karakteristikës kombëtare, e përdorur në Nikaj-Mertur e
bujarin e individëve etj.etj. në fshatin Rragam e Valbone.
Është barte deri në shek. XX, Veshja e vajzave përbehet :
e në raste solemne edhe sot. këmishe brej beze, e bardhe, e
Rugova ka veshjen e saj thjështë, me mangë të gjata e
tradicionale ku dallime të kamcuar në zoge te dorës deri
mëdha hasim tek veshja e poshtë gjunit dhe pa zbukurime.
grave. Veshja e grave është Edhe veshja e Hasit nuk
e mbushur me qëndisma dhe është shumë më ndryshe
rruaza me ngjyra e simbole krahasuar me veshjen e
të ndryshme. Ajo përbëhet rajonit të Gjakovës dhe
nga këmisha prej pëlhure të Pejës. Dhe se ajo nuk
me mëngë të shkurtra. përbën shumëndryshime
Mbi të vishet një fustan i qepur në strukturën e veshjes.
nga 120 pjesë, të bashkuara Veshja e grave të Hasit,
në një kollan. Mbi këmishë duke mos përzier Malësinë e
vishet një lloj jeleku i zi i cili Gjakovës, paraqet një variant
quhet “kracë”. Nga qafa deri të veçantë dhe tipologjikisht
te beli lëshohet qysteku. Në i takon veshjes me këmishë
pjesën e parme vendosen të gjatë e një dy futa. Këtu
ca shami ndërsa në pjesën e pështjellakët s’janë të zymtë,
pasme vendoset “pështjellaku” porkryesisht të ndritshëm
mbi të cilin vendoset “shoka”. të kuq. Të pasmin e quajnë
Në kokë është shamia e kuqe, “pshtallak”, kurse të përparmin
nga kyçi i dorës e deri te bërryli “kanac” e “bohçe”.’ Veshja
janë mëngët e zeza si dhe e burrave te Hasit ka pak
çorapet po ashtu të zi. Opingat ndryeshime me veshjet e
nga lëkura janë të njëjta si Malsise Gjakoves dhe te
për burra ashtu edhe për gra. Dugagjinit ku perbehen me
Përveç tirqve dhe plisit që i jelek te kuq dhe tirq me
ndeshim kudo tek shqiptarët, gajtane, opinga te qepura
karakteristikë e burrave te me pej , kapuq te bardhe
kësaj treve është shalli i bardhë me maje , shoke (brez) dhe
i cili vendoset ne kokë, i gjatë shami te kuqe te mbeshtjell
mbi 3 metra. Shalli vendoset rreth kapuqit e qafes etj.
që nga mosha 7 vjeçare e Vlorë – Veshjet e traditës kanë
deri sa te vdesin kur edhe elementët dallues që lidhen veç
shërben për t’i mbuluar. Tirqit të tjerash me karakteristikat e
vishen me një këmishë, një terrenit, trevave, klimën etj.
brez, një jelek(xhamadan) dhe “Në vendet malore me klimë
Nr. 06 SHKURT /
FEBRUARY 2019
P 03

r e në UK
o k a to
hqiptare av
e e vetme s
a ep arë d h LEGAL AID
p a n i
Kom ✓ Emigracion & Azil
✓ Rishkime gjyqësore
Mos hezitoni të na ✓ Apelime për në tribunal
✓ Bashkime familjare dhe çështje të
kontaktoni për çdo problem
bashkimeve familjare me shtetas/e të
ligjor që mund të keni bashkimit evropian
✓ Aplikime për të drejtat e njeriut
✓ Çështje të trafikimit dhe dhunës në
familje

Ne ju ndihmojmë nëse jeni të trajtuar
në mënyrë të padrejtë nga autoritetet
publike

Avokati Naim Hasani CONTACT US
Nominuar për çmimin “Avokati më
i mirë për të Drejtat e Njeriut 2018” 0207 998 0035
Është specialist në çështjet
e heqjes së shtetësisë britanike
dhe aplikimet për judikal review EMERGENCY ONLY:
në Gjykatën e Lartë.
07792097132
17 Westmoreland Road,
Queensbury, London, NW9 9RL naim@oliverandhasani.co.uk
Nr. 06 SHKURT /
FEBRUARY 2019
P 04

DISA SQARIME RRETH QYTETARËVE TË BE
Ligjet e të dhënave mund të dëmtojnë përpjekjet e qytetarëve të BE për të qëndruar në Mbretërinë e Bashkuar, tha gjykata
Owen Bowcott një përjashtim të ri që milionë banorë të BE do Nicolas Hatton, themeluesi
Korrespondent i punëve ligjore lejon “Zyra e Kontrollit të të të jenë subjekt i këtyre i themillion, tha: “Nëse më
“The Guardian” dhënave” të kufizojë qasjen në protokolleve,” tha Jaffey. shumë se 3 milionë qytetarë të
të dhënat personale nëse ka Nuk është paraqitur asnjë BE do të aplikojnë për statusin

M
iliona qytetarë të BE- gjasa të paragjykojë “kontrollin provë nga Home Office për e zgjidhur, ata duhet të jenë
së mund të kenë të efektiv të imigracionit”. të sqaruar se pse ka qenë në gjendje ta bëjnë këtë duke
vështirë të pohojnë të Drejtori i Drejtësisë Ouseley e nevojshme për të futur e ditur se është e sigurt për ta
drejtën e tyre për të qëndruar dha leje për një shqyrtim të kufizimet në qasjen në dosjet që ta bëjnë këtë, me të drejtën
në Britani të Madhe pas plotë të kërkesës për shqyrtim e emigracionit, u tha gjykatës. për të parë atë që Home Zyra
Brexit sipas rregullave të gjyqësor. Do të dëgjohet Holly Stout, avokat për po bën me të dhënat e tyre.
Home Office, duke u mohuar në një datë të mëvonshme. zyrën e brendshme, tha “Jo vetëm që ky përjashtim
atyre akses në të dhënat e Por për aplikantët që shohin se përjashtimi ishte i bie ndesh me qëllimin e Ligjit
tyre personale, i është thënë të dhënat e tyre personale lejueshëm sipas ligjit të BE. për Mbrojtjen e të Dhënave
gjykatës së lartë. Ndikimi është në kundërshtim me Pas skandalit të Windrush, (që do të thotë të na mbrojë
praktik i rregulloreve do të kërkesat e kartës së BE-së grupet e të drejtave të njeriut, nga abuzimi i të dhënave
jetë parandalimi i atyre që për të drejtat themelore, tha udhëheqësit e Punës, Këshilli nga ata që mbajnë të dhënat
ndjekin kërkesat e imigracionit Jaffey. “Derogimi gjithashtu i Përbashkët për Mirëqënien tona), por gjithashtu përforcon
nga marrja e materialeve nuk është në përputhje e Emigrantëve, Shoqëria dyshimin se Home Office ka
kryesore për rastet e tyre, me ligjin e BE-së”, shtoi ai. Ligjore dhe Këshilli i Avokatisë diçka për të fshehur”. Matthew
tha Ben Jaffey QC në “Home Office” po përdor më e kundërshtuan hyrjen e tij. Rice, drejtori i Skocisë i Grupit

emër të dy organizatave shumë të dhëna të mëdha Rosa Curling, një avokat në të të Drejtave të të Drejtave,
të të drejtave civile. në mbështetje të asaj që Ditën Leigh, tha: “Përpjekja tha: “Jemi të kënaqur që u
Rasti është sjellë nga firma më parë quhej politika e për të hequr të drejtat është dhënë leja për të sfiduar
ligjore e Londrës, Leigh saj “mjedis armiqësor”.” e të dhënave të shumë përjashtimin e emigracionit
Day, në emër të Grupit të Skandali i emigracionit njerëzve është veçanërisht në Ligjin për Mbrojtjen e të
të Drejtave të Hapura, i cili Windrush kishte treguar shqetësuese në kontekstin e Dhënave 2018. “Përjashtimi
fushon në çështjet digjitale të dhëna shpesh të politikës së mjedisit armiqësor n ë n ku p t o n të drej tën
dhe 3 milion, një grup që pasakta, gjykata dëgjoi. të Home Office. Klientët tanë themelore për mbrojtjen e
përfaqëson qytetarët e Ndonjëherë, megjithatë, janë të kënaqur që u është të dhënave të miliona në të
BE që jetojnë në Britani. ishte vendi i vetëm ku kishte dhënë leja në mënyrë që ata të gjithë Mbretërinë e Bashkuar
Ata po sfidojnë një pjesë ndonjë regjistrim zyrtar të mund t’i paraqesin argumentet dhe ne do të kërkojmë
të Ligjit për Mbrojtjen e të vendbanimit të një individi. e tyre plotësisht në gjykatë në heqjen e përjashtimit nga
Dhënave 2018 që përmban “Mund të jetë që tre një seancë substanciale. “ veprimi në tërësinë e saj.”
Nr. 06 SHKURT /
FEBRUARY 2019
P 05

SH
ID and RASH RASHID & RASHID 24/7 orë linjë emergjence

07878335000
RA

Solicitors, Advocates
ID

Immigration Specialists
Commissioners of Oaths
LA
W FIR M

Specializuar në emigracionin e Britanisë së Madhe

Avokatët tanë të emigracionit kanë mbi dhjetë vjet
përvojë në fushën e emigracionit dhe ligjit të azilit.

Çdo klient është po aq unik sa është rasti që ata na sjellin

Rashid & Rashid Solicitors, si të gjithë avokatët e
tjerë në praktikë në Angli dhe Uells, është Kompani
e autorizuar dhe e rregulluar nga Autoriteti i
Rregullimit të Aplikantëve.

Një minutë larg nga South Wimbledon Underground Station

Për të biseduar në shqip telefono Gena:

07774222062

zgjatje vizash
Dokumente udhëtimi
Leje pune
Procedura për leje qëndrimi dhe viza
Rishikim jurdik
Kur jeni kotigjent per t’u riatdhesuar ose të
ndaluar nga organet e emigracionit Apelim Tribunali
Mbulojmë të gjitha aspektet e emigracionit Rastet e trashëgimisë

RASHID & RASHID LAW FIRM 190 Merton high street,
211, The Broadway, Southall, Wimbledon, London,
UB1 1NB SW19 1AX
law768@live.com solicitors@rashidandrashid.co.uk
Tel: 02086720666 Tel: 02085401666
Fax: 02085430534 Gena: 07774222062
Nr. 06 SHKURT /
FEBRUARY 2019
P 06

KATEGORITË E EMIGRANTËVE
QË DO TË PREKEN NGA BREXIT
R
reth katër milionë evropianë. Rregullat janë më për qëndrim të përhershëm
emigrantë në BE do të të rrepta për emigrantët jo- (shumica e tyre varen nga NHS, Regjistrimi penalitetit
preken nga Brexit dhe evropianë që jetojnë në Britani. Sistemi Kombëtar i Shëndetit).
disa janë më të prekshëm se Por edhe të afërmit e shtetasve BE-ja dëshiron garanci se Jo-evropianët me një leje
të tjerët. Të drejtat e tyre si britanikë po përballen me Britania nuk do ta zbatojë qëndrimi të veçantë në MB
qytetarë evropianë do të jenë akuza monetare për viza, të me forcë ligjin nëpërmjet duhet të kalojnë një test
në qendër të negociatave ardhura minimale familjare procedurave të komplikuara personal të karakterit. Dënimet
historike për tërheqjen e dhe teste angleze. E gjithë dhe me kohë burokratike. e fundit për shkelje të Kodit
Britanisë nga Bashkimi kjo nuk vlen për të afërmit e Penal edhe për kundërvajtje
Evropian. Megjithatë, BE- emigrantëve evropianë. Zonja Llojet e punonjësve mund të çojnë në një vendim
ja dëshiron që të gjithë Mei ka kërkuar për një regjim negativ lidhur me kthimin
emigrantët të mbeten nën ligjin më të ashpër për të gjithë. Ka shumë lloje puntorësh me e titullit të rezidentit të
evropian dhe të mbrohen nga profesione të ndryshme në BE përhershëm. Nëse Britania
gjykatat evropiane edhe nëse Studentët që më pas bëhen dhe të gjithë nuk do të kenë nuk bie dakord për të hequr
jetojnë në vende jo-anëtare punonjës të njëjtin trajtim pas Brexit. testin, atëherë disa emigrantë
të BE. Por pala angleze Për shembull, ka punëtorë europianë që jetojnë në vend
është kundër kësaj, pasi kjo Problemi me studentët ngrihet të vendosur në Britani që mund të shohin se e kaluara
do të rezultojë që qytetarët sapo të mbarojë statusi i paguajnë kontribute në e tyre do të bëhet pengesë
evropianë në territorin britanik studentit. Në ditët e sotme, shtetin nga ku vijnë. Këta janë për të qendruar në këtë vend.
të kenë më shumë të drejta ata mund të punojnë deri në punëtorë të përkohshëm të
sesa qytetarët britanikë. fund të studimeve të tyre, ligjshëm që ofrojnë shërbime Viktima dhe raste të tjera të
ose të regjistrohen për një dhe jo qytetarë që ushtrojnë të veçanta
Në këtë kontekst, Financial kurs të ri me tarifa të ulëta të drejtën për të lëvizur lirshëm.
Times numëroi para disa shkollimit.Pas Brexit mund të Këto nuk mund të përfshihen Pasiguria ligjore është
kohësh 13 kategori të jenë të detyruar të largohen në një marrëveshje të Brexit. karakteristikë e Brexit
njerëzve që rrezikojnë të nga Britania për të aplikuar Është vlerësuar se rreth veçanërisht për ata që bien
humbasin të drejtat e tyre për punë siç është tani për 40,000 punëtorë të tillë jetojnë në kategorinë e rasteve të
deri tani. Janë tre milionë studentët jo evropian. Mbretëria në Britani dhe një numër veçanta. Kjo përfshin prindërit
europianë që jetojnë në Britani e Bashkuar e ka zgjidhur këtë korrespondues i britanikëve jo evropianë fëmijët e të cilëve
të Madhe dhe një milion duke u dhënë studentëve një në vende të tjera evropiane. kanë pasaporta evropiane
britanikë që jetojnë në Evropë. status të veçantë duke u lejuar ose britanike, viktima të
atyre të punojnë ligjërisht. Njerëz në pension dhunës në familje, të cilët nuk
Një emigrant i cili jeton në mund të hyjnë në një numër
Britani për më pak se pesë Emigrantët me Rregulloret e BE-së ndihmojnë dokumentesh nga ish burrat
vjet dokumentacion jo të plotë pensionistët të lëvizin midis e tyre dhe viktimat e trafikimit
Shteteve Anëtare të BE-së ose të qënieve njerëzore ose
Kur një migrant gëzon të drejta Një sfidë e madhe për tre milion të marrin pensionin e tyre nga personat që kanë probleme
të plota si rezident? Sipas ligjit europianët që jetojnë në MB ku ata gjenden. E njëjta vlen ligjore me punëdhënësit e tyre.
të BE, kjo mund të ndodhë pas është që të kenë dokumentet edhe për ata britanikë që jetojnë
pesë vjetësh dhe përfshin më e nevojshme për të vërtetuar në vende të tjera të BE-së. Pas Të papunët
shumë se dy milionë emigrantë se kanë të drejtë të qendrojnë. Brexit, objektet që ekzistojnë
europianë në Britani. Por qindra Britania nuk ka një sistem vlerësohen të ndryshojnë. Ekzistojnë kushte të qarta
mijëra migrantë mund të mos me karta identiteti ( ID card) nga legjislacioni evropian mbi
kenë të drejtë. Natyrisht kjo do dhe një regjistër qendror. Bashkëshortët nga shtetet jo- punëkërkuesit dhe të papunët.
të varet nga mënyra se si do të Aplikacionet për t’u bërë banor anëtare të BE-së Në varësi të rastit, e drejta për
përcaktohet korniza e re kohore. i përhershëm kanë të bëjnë të qëndruar në vend është e
Është vlerësuar se Britania me një sërë dokumentesh, Disa emigrantë jo-evropianë kufizuar në tre ose gjashtë
do t’u lejojë atyre të mbeten siç janë informimi i taksave, marrin të drejta banimi nga muaj. Aktualisht, rreth 100,000
rezidentit të përhershëm, por pranimet e shërbimeve publike, bashkëshortët e tyre evropianë evropianë të papunë jetojnë
detajet e ndonjë marrëveshjeje sigurimet shëndetësore. ose ish-bashkëshortët. Por në Britani. Dhjetra mijëra
do të luajnë një rol të madh. Për shumë njerëz, të tillë si të gjithë mund të jenë të njerëz të ngjashëm britanikë
300,000 emigrantë europianë bllokuar në një regjim më të që jetojnë në Epirin e Vjetër.
Të afërmit e evropianëve të vetëpunësuar në Britani, rreptë ku ata duhet të provojnë Me të dhënat e sotme, dëbimi
mund të jetë e vështirë për të ardhura minimale ose të i tyre është i rrallë edhe kur
Kjo është një nga çështjet më t’i marrë ato. Por për disa kjo njohin gjuhën Anglisht. Kjo tejkalojnë afatin ligjor. Por
të ndjeshme politike. Anëtarët e mund të jetë e pamundur. mund të ndikojë tek qytetarët kjo ka të ngjarë të ndryshojë
familjes emigrante, pavarësisht Disa emigrantë ekonomikisht britanikë që jetojnë në Evropë menjëherë pas Brexit.
nga kombësia, tani mund të joaktivë, si studentë apo dhe synojnë të kthehen në
lëvizin lehtësisht në vendet pensionistë, e dinin se atdheun e tyre me burrin
ku jetojnë të afërmit e tyre sigurimi privat ishte parakusht ose gruan e tyre pas Brexit.
Nr. 06 SHKURT /
FEBRUARY 2019
P 07





 ­

 ­

„
€€€…†
€€

€‚€
ƒ


Nr. 06 SHKURT /
FEBRUARY 2019
P 08
SKELA “JET SCAFFOLDING” MODELI I BIZNESIT NË BM

S
kela “Jet Scaffolding” u e nevojshme për kryerjen Kam kuptuar se mund të
themelua në një kohë e punimeve të ndryshme, jetë një numër i gjërave”
që tregu i ndërtimit ndërtime civile dhe industriale.
e kërkonte në mesin e një Kompania “Jet Scaffolding” Perspektiva: Skela mundëson
bumi të angazhimit shqiptar e është lider në treg në fushën ekuipazhin të punojë në
më gjerë në këtë fushë, nga e prodhimit dhe shërbimit me ndërtesë pa u ndalur në të.
biznesmeni i përkushtuar dhe skeleri duke i ofruar klientit Ajnshtajni tha që nuk mund të
profesionalisht i kualifikuar, standartin Britanik në cilësi zgjidhni një problem në nivelin
Jetmir Cufaj. Eksperienca dhe në shërbim. Kjo falë një në të cilin ndodh. Përvoja
tashmë shumë vjeçare në përkushtimi tejet profesional të ime me firmat ka qenë se
disa objekte dhe vende të z Jetmir Cufaj. Ne mendojmë është shumë më e vështirë
rëndësishme pune ka bërë që për skelat, thotë z Cufaj, të zgjidhësh një çështje kur
kompania jonë të mundësojë vetëm si një mjet ndërtimi, je në të dendura. Zgjidhjet më
një shërbim profesional në por skela është njësoj e të mira lindin nga objektiviteti.
mënyrën e organizimit të rëndësishme në biznes. Ky Skela është një metaforë
punës sipas kërkesës së post përcakton skela biznesi për të qëndruar prapa dhe
klientit, duke na berë dominant dhe promovon përdorimin e duke marrë parasysh një
në tregun shqiptar. Prej shumë tij si një mjet biznesi kritik. çështje biznesi nga një
vitesh Kompania Skela “Jet këndvështrim më i gjerë. Si?
Scaffolding” operon me Për këtë z Cufaj na thotë: “Kur Herë pas here një firmë ka
shërbime skelerie, prodhim, e nisa këtë profesion para një partner që është i mirë në saj. Sa njerëz do të mbajnë?
montim, qera dhe transport disa vitesh, mrekullohesha këtë, por kjo është e rrallë. Cilat pjesë të ndërtesës duhet
të skelave. Një nga pjesët më për përdorimin e zakonshëm Ju mund të krijoni një ekip të të bëhen të arritshme për
të rëndësishme të Kompanisë për skela - madje edhe për perspektivave të brendshme punëtorët? Sa do të zgjasë?
Skela “Jet Scaffolding” është ndërtesat dhjetëkatëshe. Tani (përfshirë avokatët, stafin Cilat kushte duhet të kalojë?
reparti i montimit, i cili është unë mendova të ndërtoja e lartë dhe përfaqësuesit e Si do të duket ndërtesa gjatë
ndër me bashkëkohorët biznesin, kështu që fillova të departamenteve të duhura këtij procesi? Firmat që fillojnë
me teknologjinë e fundit në mendoj se si koncepti i skelës administrative) për të shqyrtuar të planifikojnë ose përgatiten
prodhimin dhe riparimin e mund të shërbejë për një çështjen. Më shpesh, firmat do për t’u nënshtruar ndryshimit
skelave, duke na çuar një hap qëllim të ngjashëm në këtë të sjellin një ekspert të jashtëm duhet të kalojnë nëpër të njëjtin
përpara kompanive të tjera. kontekst. Kur një ndërtesë për të bërë kërkime, për të proces. Çfarë shpresojmë të
ka nevojë për riparime ose bërë një vlerësim dhe për arrijmë, në mënyrë specifike?
Tashmë Skela “Jet Scaffolding” riparime, ndërtuesi ngre skela të dalë me një rekomandim. Cilat janë hapat e nevojshëm
vjen edhe me shërbime të rreth pamjes së jashtme të për të përmbushur objektivat
tjera në fushën e ndërtimit ndërtesës. Pra, çfarë, unë Përgatitja: Duhen kohë për tona? Kush do të jetë
dhe rikonstruksion. Kompania pyes veten, ishte ekuivalenti ngritjen e skelave. Struktura e përgjegjës për secilin hap? Si
disponon të gjitha licensat i biznesit në një tribunë? saj shumë varet nga nevojat e do ta monitorojmë progresin?
9 Hi w W
ks
01 ree to 6 O
23 re ee
ll: F t 4 R N

33
89
e E
dg D

51
an OR

Jet Scaffolding
Yard 13
Ca

P.B Donoghue Waste Recycling Centre
Watford London
WD25 9WZ

Tel: 0192 351 8933
Mob: 077 3874 0018
E-mail: info@jetscaffoldingltd.co.uk

“Skela Jet” është e bazuar
në Watford, Hertfordshire dhe mbulon
të gjitha zonat në Londër.
Nr. 06 SHKURT /
FEBRUARY 2019
P 09

VLERA NË RRITJE
që keni përqafuar vlerat tona ndryshe. Prej të paktën një
e na jeni bashkuar në këto shekulli, politika ka qenë e
ditë të vështira për vendin, kur keqja mes shqiptarëve, politika

K
ryetari i Grupseksionit dhe kanë parë të arsyeshme qeverisjen e dikton krimi dhe ka qenë më shpesh pengesë
më të Madh të Partisë të informojnë anëtarësinë. jo interesi qytetar, arroganca se shtytje për përparim, ka
Demokratike, Barking Z Cufaj theksoi dhe iu e jo vullneti për të lehtësuar qenë më shpesh ndarje se
and Dagenham në BM, drejtua të gjithë anëtarëve hallet dhe shqetesimet e sa bashkim, ka qenë një
Gazmend Cufaj, ka mbajtur të Grupseksionit se ju nuk bashkëqytetarëve tanë, mjet në duart e disave për të
një fjalim në mbledhjen e jeni demokratë nga interesi i ku vlerat përçmohen grabitur dhe sunduar gjithë
radhës të Grupseksionit të shqiptarët e tjerë. Sot, ne
Degës së PD-së që drejtohet kemi nevojë për një politikë
nga avokati i mirënjohur perendimore, një politikë në
shqiptar, Naim Hasani. shërbim të njerëzve dhe të
kombit, për veprime të vërteta
Në fjalën e tij, Cufaj shprehu jo për parrulla dhe predikime
mbështetjen për protestat sipërfaqësore dhe për fjalë në
e studentëve, banorëve erë. Kjo nuk eshte e lehte por
të Astirit apo të artistëve as e pamundur. Duhet një brez
që kundërshtojnë prishjen i ri politik. Duhet një elitë e re e
e Teatrit Kombëtar dhe vendit, e aftë për këtë aspiratë
u shpreh se anëtarësimi ndryshimi të shqiptarëve.”
cilësor dhe me të rrinj në PD Ndaj detyra morale dhe fitorja
është një kusht që duhet të më e madhe për brezin e
paraprijë tërë angazhimin ngushtë i perfitimit personal, e antivlerat drejtojnë” sotëm politik, është ndalja
tonë demokratik. Cufaj ashtu por nga interesi i madh, motivi Drejtuesi i Grupseksionit midis e së keqes që ka pllakosur
sikurse dhe z Hasani gjithnjë për të cilin lindi kjo Parti, të tjerave tha se z Basha vendin dhe përgatitja e kalimit
kanë mbështetur z Basha në vlerat demokratike, njerëzore na ka deleguar mesazhin e të politikës në duart e një elite
reformën në PD për kandidatët e morale, zhvillimin dhe qartë se “Shqipëria ka nevojë të re. me këtë moto vazhdon
e saj që do të konkurrojnë integrimin. Ai citoi z Basha jo vetëm për energjinë dhe zgjerimi dhe rritja e anëtarësisë
nëpër poste publike. Ata kanë kur mësohet të jetë shprehur ndershmërinë e rinisë, por mbi së PD-së në Grupseksionin
përgëzuar dhe zgjedhjen e në drejtim të të rrinjve: “Ju të të gjitha për një mentalitet të ri e Barking dhe Dagenham e
re të Kryesisë së PD-së dhe rinj, jo vetëm nga mosha, por politik, për një qasje të re ndaj më gjerë nën përkujdesjen
atë të Këshillit Kombëtar edhe nga angazhimi politik, politikës dhe për një politikë direkte të z Naim Hasani.

ERMAL KARAKUSHI
PËRSE DUHET TË NA ZGJIDHNI NE
TË GJITHA NGA
INSTALIM I PLOTË OSE I PJESSHËM
NDERRIIMI I
ZËVENDËSIME TË SISTEMIT TË SIGURESAVET LLAMPAVE. NDRIÇIMI
SHTESË PRIZASH/ ÇELESAT, NDRIÇIMI ETJ. DERI TEK SKEMAT
DUSHE/ LIDHJE GATIMI PROFESIONALE DHE
SISTEMET E NGROHJES/ STORAGE INSTALIMI
SHËRBIME PROFESIONALE ELEKTRIKE

ermal_niceic@hotmail.co.uk
Zyra: 020 8443 3833 Tel: 07568393784

INXHINIER ELEKTRIK
Nr. 06 SHKURT /
FEBRUARY 2019
P 10

TRADITAT JANË THEMELET E JETËS
P
akkush mund ta emigrantëve. Jeta e një nacionaliteteve të ndryshme shumë më tepër sesa thjesht
mendojë se kush ndjek emigranti është shpesh e në aktivitet. Vlerat e kostumeve një festë. Ata vazhdojnë të
dhe trashëgon traditën vështirë si ata përpiqen të kombëtare shqiptare të veshura kujtojnë faqet e rëndësishme
kulturore është i destinuar të asimilohen në vendin e tyre nga të rrinjtë konkurentë të historisë - se si jetonim në
jetë gjithnjë në konkurencë. të ri ... dhe ata mbahen në shqiptarë u vlerësuan të kaluarën, cilat ishin traditat
Në konkurencë dhe jetë aktive, traditat që janë themelet e jetës shumë. Dhe për këtë bukuri tona, atë që ishim veshur e
më saktë. Kështu ka ndodhur së tyre “. Ai shtoi: “Një ngjarje shqiptare u tha gati njëzëri. kështu me radhë. Por fakti
dhe me konkurrentët e rinj është - kostumet kombëtare,
shqiptarë në aktivitetin që ka shqiptare pak kanë ndryshuar
organizuar Shkolla e Lartë vërtet. Ndërsa ata po kërkonin
Susan Ëagner kohët e fundit. një kohë shumë të gjatë
Kjo tregoi shumëllojshmërinë më parë, tani ata duken
e bashkisë gjatë Festivalit të ende shumë të njëjtë. Sipas
saj Ndërkombëtar vjetor, një mendimit tim, kjo është shumë
sugjerim shumëkulturor që e mirë, sepse ndihmon në
synonte të nderonte frymën e ruajtjen e kulturës sonë të
komunitetit të Staten Island. përgjithshme dhe mbron atë
nga ato të tjera të këqija. Kjo
Festivali, tani në vitin e 20-të, do të thotë që kostumet tona
u prezantua mrekullisht dhe janë të pavarura dhe unike.
paraqiti rreth 600 studentë
me kostume të shkëlqyera Patriotizmi është arsyeja
që kënduan dhe bënë si kjo lëviz një hap më pranë Gjithë ideja e një kostumi pse kostumet kombëtare
vallëzime tradicionale që një shoqërie që feston idealin kombëtar, sipas mendimit nuk harrohen akoma dhe
tregonin trashëgiminë e tyre. e ‘respektit për të gjithë’”. tim, është të shpreh një unë mendoj se ata nuk do të
përkushtim për një vend, pa harrohen për pak kohë. Përveç
Ngjarja festive u koordinua Cugini vazhdoi të shpjegojë pasur nevojë të thotë diçka. kësaj, kostumet përdoren ende
nga studentët Alyssa Cruz misionin e shkollës Susan Gjithashtu, kur i veshur me në shumë festime të njohura,
dhe Kehara Jayaëeera. Në Ëagner, që të zhvillojë nxënës raste, për të festuar diçka që si “Festivali i Këngës”, i cili
trajtimin e festives, drejtori reflektues, të fuqishëm, lidhet me vlerat kombëtare. ndodh gati çdo vit që nga fundi
i Susan Ëagner David A. si studentë dhe të rritur, Arsyeja kryesore për të pasur i shekullit të nëntëmbëdhjetë.
Cugini tha: “Ndërsa e festojmë të cilët marrin përgjegjësi kostumet mund të jetë një festë Edhe në disa festime jo mjaft
multikulturalizmin që do të për të mësuarit e tyre. e një festë të rëndësishme. zyrtare shpesh përdoret kostum
shfaqet gjatë performancës, kombëtar. E gjitha tregon, se
mendoj se si mund t’i gjejmë Në këtë festivitet u fol dhe Megjithatë, kostume kombëtare njerëzit kujdesen për vendin
rrënjët tona në fillimet e për kostumet kombëtare të në mesin e shqiptarëve janë e tyre dhe identitetin e tyre.

Sweet London
RESTAURANT
www.sweet-london.co.uk

62A Longbridge Road,
Barking, Essex,
IG11 8RT
• Ambient festiv • Takime rinore
info@sweet-london.co.uk
• Ditëlindje • Studentë
• Festa • Gëzime familjare

02082625172 Ambient i rehatshëm për 60 vetë
Pasina komode me shisha për 50 vetë
Nr. 06 SHKURT /
FEBRUARY 2019
P 11

Vila Ronel Bar
& Restaurant
46 Birchington Road
London
NW6 4LJ

020 7624 1385
www.vilaronelrestaurant.co.uk
Reservation@vilaronelrestaurant.co.uk
Nr. 06 SHKURT /
FEBRUARY 2019
P 12

“FINANCIAL TIMES”: ERMONELA JAHO
SHKËLQEN NË ROYAL OPERA HOUSE
S
opranoja me famë e sopranos shqiptare.
botërore, Ermonela
Jaho, ka marrë Cila është Ermonela Jaho
një tjetër vlerësim nga
prestigjiozja britanike Ermonela Jaho është soprano
”Financial Times”. Sopranoja shqiptare me famë botërore.
e cila ndodhet në Londër, ku U lind në Tiranë, Shqipëri,
ngjiti në skenë “La Traviatan”, në vitin 1974. U largua në
konsiderohet ylli i operës vitin 1993 nga Shqipëria
ndërkombëtare. Jaho e ka për në Itali me një bursë
kënduar “La Traviatën” 10 vjet studimi, dhe më pas iu desh
më parë, shkruan gazeta, dhe ta realizojë ëndrrën e ngjitjes
është e lehtë të kuptohet pse në skenë, përkrah artistëve
ka marrë ftesa të përsëritura. të huaj. Pas përfundimit të
”Brishtësia dhe butësia e studimeve për këndim dhe Jaho fillon të interpretojë të shumta nga kritikët. Ajo
zërit janë veçori përcaktuese piano, ajo fitoi disa konkurse në skenë në Bolonja, në vazhdon të paraqitet me La
të performancës së saj. të rëndësishme, të tilla si: rolin e Mimit (La Bohème rondine të Puçinit në Trieste,
Jaho jep në skenë gjithçka Giacomo Puçini në Milano e Puçinit), në La Fenice, e Karmen në Glyndebourne
që ajo ka, ku shfaqet sa e Itali më 1997, Spontini më pas në rolin e Suzanës dhe La Traviata në Lion.
ndjeshme, aq edhe e ëmbël, International Ancona, Itali (Dasma e Figaros), si edhe Në 2009, ajo vjen si Liù
dhe rezultati është një portret më 1998, në Rovereto në Trieste në rolin e Mikaelës (Turandot) në Filadelfia,
i thellë i personazhit të Zandonai, Itali më 1999, (Karmen). Dalja e saj e parë Vitellia (La Clémence de
Violetës, që personifikon atë këngëtarja më e mirë e në skenë jashtë Italisë ishte Titus) në Avinjon, dhe
dhe karrierën e saj”, shkruhet Festivalin Wexford më 2000. në festivalin e Weksfordit në Ana Bolena në Paris.
nga ”Financial Times”. Ermonela Jaho filloi ta Irlandë, ku këndoi operën
mësojë këngën në moshën Safo të Massenet, dhe Vajza Në tetor 2010, ajo duartrokitet
“La Traviata” është një nga 6 vjeçare. Pas diplomimit e Orleanit të Çajkovskit. Në në rolin kryesor Thaïs (e
shfaqjet më identifikuese të nga Liceu Artistik Jordan Gjermani, ajo shfaqet me rolin kompozitorit Zhyl Masene)
Ermonela Jahos. Në fund të Misja, në Tiranë në 1992, e Norinës (Don Paskuale) në operën e Tulonit. Në prill
shfaqjes sopranoja mbetet ajo studion në Akademine e në Mynih. Më pas ajo 2011, ajo luan rolin e Luizës
vetëm, por edhe pse po i Arteve po në Tiranë. Ajo fiton interpreton përsëri Suzanën në Luiza Miller e Verdit në
afrohet akti i vdekjes, ajo nje konkurs të organizuar në Gjenevë dhe në Francë, operën e Lionit, nën regjinë
ia del të elektrizojë skenën nga sopranoja italiane Katia në teatrin Kapitol të Tuluzës. e David Alden. Në tetor
me zërin e saj potent Ricciarelli në Shqipëri, dhe Në Shtetet e Bashkuara, 2013, ajo këndon në La
dhe të marrë nga publiku vendoset në Itali ku fillon ajo paraqitet me Mimin, me Vestale (Spontini) në Teatrin
e Champs Élysées. Për
hapjen e sezonit 2013/2014
në operën e Grand Avignon,
ajo risjell rolin e Cio-Cio-San
në Madama Butterfly, nën
regjinë e Mireille Laroche.

Në shtator 2014, ajo shfaqet
si Violeta e Traviatës në
Operën Bastille, dhe në tetor
vjen me një recitim në sallën
Cortot të ‘École Normale
de Musique de Paris’, e
shoqëruar nga Genc Tukiçi.
Pasi risjell rolin kryesor të
Madamës Butterfly ne 2015,
në janar 2016, ajo është
Desdemona e Othellos (Verdi)
në Teatrin e Madh të Liceut në
Barcelonë. Në shkurt 2017,
duartrokitje e admirim. të studiojë në akademinë Teatrin e Operës Michigan. ajo vjen përsëri si Violeta e
Edhe pjesa tjetër e kastit e Mantovës. Më pas, ajo Traviatës në Sydney Opera
që debutuan në Operën ndjek studime muzikore ne Nga viti 2009, karriera e saj House, ku vlerësohet fort në
Mbretërore të Londrës, ishte Akademinë Kombëtare të e kthen atë në një ikonë arti krah të José Carbó (Giorgio
zgjedhur me kujdes për të Santa Cecilia, në Romë. botërore. Fitoi shpejt sukses Germont) dhe Ho-Yoon
vënë në pah shkëlqimin nëpër botë, me lavdërime Chung (Alfredo Germont).
Nr. 06 SHKURT /
FEBRUARY 2019
P 13

LIRIM GULA DHE “DORABROS”
LARTËSOJNË FLAMURIN E KOSOVËS
L
irim Gula, një aktivist dhe më shumë ndihmë. Ata “Dorabros” shkruan gjithashtu Shën Benediktit dhe për të
mirëbërës i dedikuar, shkruajnë se: “Në vitin 2019 në rrjetin social Facebook parë të gjitha ndryshimet në
natyrshëm ka rënë në ne do ti drejtohemi Saharës, se “Çfarë ndjenje ishte të shkollë që kur ishim studentë
sytë e gjëra të publikut anglez do të notojmë në The Channel zgjohemi këtë mëngjes në vizitën tonë muajin e
dhe më gjerë, me grupin e tij dhe do të pasojmë dallgët e dhe të shohim se @ kaluar. Të gjithë kemi kujtime
“Dorabros”. Ai së bashku me
tre shokët e tij, kanë krijuar
këtë ndërrmarrje mirëbërësie
që ka si qëllim grumbullimin e
parave për “Trustin e Kancerit
të Adoleshentëve”. Më parë
Lirim Gula, ashtu sikurse
dhe babai i tij Adi Gula, që
njihet për ndihmën e tij të
madhe e të papërshkruar për
Kosovën, ka ngritur Flamurin
e Shtetit të Kosovës në
mjaft pika, ku spikat ngritja
e tij në malet e Zvicrës.

Tani bashkë me “Dorabros”
Flamuri i Kosovës do të
kalojë Saharën, Kanalin dhe
do të shkojë drejt Atlantikut
në ndihmë të Trustit. Po Atlantikut në ndihmë të Trustit stbenedictsschool ngriti 600 të mrekullueshme të kohës
“Dorabros” ka nevojë për të Kancerit të Adoleshentëve £ për trustin në Ballin e tyre sonë në shkollë dhe asnjë
ndihmën e të gjithëve. dhe ne do të kemi nevojë Vjetor SPF të Krishtlindjeve. nga këto nuk do të ishte e
Prandaj planet e këtij grupi për gjithë mbështetjen që Ishte një kënaqësi e madhe mundur pa Shën Benediktin.
sportiv me dashamirësi të mund të arrijmë planet tona”. për të takuar Z. Johnson, Faleminderit të gjithëve
madhe humanitare kërkojnë Drejtoreshën e Shkollës së për mbështetjen tuaj!!”
Nr. 06 SHKURT /
FEBRUARY 2019
P 14

ME INXHINIERIN GËZIM ETHEMI KA VETËM
PROFESIONALIZËM, GARANCI DHE CILËSI
S
i kurrë më parë, tani dhe profesionale, nuk ka 18 vitesh dhe
shqiptarët që ndodhen kufi por vetëm mjeshtëri me një përvojë
dhe jetojnë e punojnë, dhe profesionalizëm, superiore që
studiojnë dhe qëndrojnë në cilësi dhe garanci. mbështetet në
të gjithë terrtorin e Britanisë teknologjinë
së Madhe kanë mundësi Me qindra e qindra kanale bashkëkohore,
të shumta për të shijuar nga e gjithë Bota, Shqipëria, dhe shërbimet
programet e larmishme Kosova dhe të gjitha trojet më cilësore
me shumë lehtësi, dhe me shqiptare janë në syrin tuaj dhe të
çmim tejet të përshtatshëm. vetëm duke parë lidhjen e përshtatshme
Dhe atë, pa marrë parasysh ligjshme me këtë format të në treg.
a ndodheni në shtëpinë specializuar e të garantuar
tuaj, apo jashtë saj, falë për të gjithë Ju. Bëhuni Si asnjëherë
mjeshtërisë dhe përkushtimint pjesë e kësaj lidhjeje të më parë, tani
profesional të inxhinierit të larmishme Shqiptare. klientët me
specializuar Gëzim Ethemi. përkujdesjen
Mjeshtëria dhe lidhja zyrtare Kjo marëveshje ligjore dhe e lartcituar
dhe ligjore e kanaleve përkushtimi i inxhinierit kanë mundësi
nëprmjet një licence dhe Ethemi ju sjellë teknologjinë të panumërta
lidhjeje profesionale me më moderne së bashku me për të shijuar
burimin kryesor Digitalb sjellë programet dhe kanalet me programet tyre
për shqiptarët mjaft kanale të shikuara anë e mbanë të parapëlqyera
të cilat afrojnë larmishmëri botës. Ky aplikacion App me shumë
dhe në gjuhë e fikase, në të shërben dhe për Smart lehtësi, dhe me
cilat ju mund të shikoni çdo TV që ju mundëson që çmim tejet të modern. Resiveri ka formë
ngjarje sportive, duke filluar ti shikoni programet përshtatshëm, kudo që jeni dhe dimensione të cilat
nga ndeshjet e ekipit tuaj në cilësinë më të lartë. në BM, dhe në çdo kohë. përshtaten me dizajnët e
të parapëlqyer futbollistik, televizorëve modern. Po
ndeshjet në të gjitha ligat e Qëllimi më i rëndërishëm dhe Duhet theksuar se resiveri ashtu, është shumë i lehtë
futbollit në Evropë dhe në kryesor është që t’u ofrohet që përdoret tashmë është për tu instaluar dhe përdorur,
Botë, e shumëçka tjetër. përdoruesve të bashkuar një pajisje e gjeneratës së si dhe është programuar
me këtë profesionalizëm të re, si dhe me një modelim të riprodhoj fotografinë në
Me lidhjen e re ligjore sprovuar prej më shumë se e përforcim shkencor tejet kualitet shumë të lartë.

PERIEN
EX
+ 15 YE
CE

ARS
CE

EX
PERIEN

PROFESIONALIZËM • GARANCI • CILËSI
ABONIME
INSTALIME
RIMBUSHJE

PËR MË SHUMË KONTAKTO GËZIMIN: 078 157 359 45
Nr. 06 SHKURT /
FEBRUARY 2019
P 15

DUHET SHIKUAR E KALUARA
Dr. Ardian Muhaj pashë emrin e tij në programin Spanja, Maroku, Algjeria, Dhe u mbështet në karrige,
e konferencës, e kisha Egjipti, Jemeni, India, Polonia, duke shikuar nga hungarezi,

N
ë nji konferencë përgatitë edhe përgjigjen. Rumania, Hungaria etj”. si për të thënë se ia
ndërkombëtare në Turqi, kishte vu pikën bisedës.
megjithë mikpritjen e I thashë: “Juve profesor, mund Me shumë krenari, sikur priste
respektin e organizatorëve, ta dini ma mirë mbasi mund të shpërblimin e nji fitoreje të “E po, -i thashë-, këtë mendoj
e megjithë numrin e madh të keni dokumente ma shumë. sigurtë tha: “E dija se do t’i edhe unë. Prandaj nuk iu
pjesmarrësve, ne jabanxhinjtë Unë nuk jam marrë me atë shmangeshe pyejtes sime. shmanga pyetjes. Përkundrazi.
kryesisht rrinim bashkë. Ishte Thjesht mendova se mbasi
nji profesor nga Budapesti unë tregova se si shqiptarët
ma i vjetri ndër ne, nji nga janë të pranishëm në jetën e
Selaniku, nji nga Beogradi, vendeve e popujve aq të largët
nji maqedonas nga Shkupi nga Atlantiku në Oqeanin
dhe unë. Mbas seancës ku Indian, deri në Indi e në kufijtë
fola ishte koha e drekës dhe e Kinës, që në shekullin 16,
filluam bisedat rreth çështjeve të na shpjegonit ju profesor si
që u trajtuan në sesion. ka mundësi që shqiptarët nuk
kishin peshë në Kosovë në
Profesori serb, që ishte nji nga shekullin 17 kur shumë kohë
njohësit ma të mirë të mitit të më parë, kishin shkuar deri
betejës së Kosovës, më pyeti në kufijtë e botës së njohur?”
për Balshajt se në se mendoja
se janë shqiptarë apo serbë Ai mbeti duke përtypur fjalët
dhe i thashë se unë mendoj se e mia, ndërkohë që profesori
janë shqiptarë. Më në fund e hungarez, më i vjetri dhe më
nxorri bisedën aty ku e prisja. çështje. Kryesisht kam hulumtu Mund të them se iu shmange i qeti ndër ne, ia plasi gazit. E
praninë e shqiptarëve nëpër me mjeshtri, por kjo nuk pashë se ma shumë se fjalët
“Profesor, si e shpjegoni botë që nga shekulli 15 e deri është diçka së cilës duhet t’i e mia, e goditi e qeshura e
kolonizimin aq të shpejtë në shekullin 17. Kam gjetë shmangemi ne si historianë. profesorit hungarez. Edhe dy
të Kosovës me shqiptarë, shumë shqiptarë në këto shekuj Duhet shikuar e kaluara, sado ditë të tjera që zgjati konferenca,
nga fundi i shekullit 17 e që janë të pranishëm dhe e hidhur, me sy objektivë ramë në qetësi. Ai nuk më bani
më vonë?- m’u drejtua. luajnë rol të rëndësishëm nw dhe nuk duhet shmangur ma pyetje dhe as profesori
Dorën në zemër, ngaqë e historinw e zonave të largëta asnji çështje sado e vështirë hungarez nuk ia plasi ma gazit.
kisha pritë atë pyetje sa si Skocia, Anglia, Hollanda, ose e dhimbshme qoftë”.

HENRY I VIII-TË I ANGLISË, SHQIPTARËT I MBAJTI NË USHTRI


Mbreti (Henry VIII i Anglisë) mijra emigrantëve
nuk do të mbajë ma asnji të shqiptarë që
huaj përveç shqiptarëve”. tentojnë kalimin
Kështu shkruhej tekstualisht me të gjitha
në letrën e 17 dhjetorit 1545 mjetet e mënyrat
që Lordi Paget shkruante nga drejt Anglisë.
Kaleja (Calais) që në atë kohë
ishte në duart e anglezëve, në Aty asht edhe
të cilën raporton mbi vendimet Tuneli i La Manshit
e Këshillit të Shtetit anglez, që lidh Anglinë
ku kërkohej shprehimisht që dhe Francën. Pra,
të lirohen nga detyra të gjitha shqiptarët shkonin
trupat e huaja në shërbimin në Angli, Francë,
anglez, përveç shqiptarëve. Algjeri, Egjipt, Indi,
Spanjë edhe para
Për ta lidhë me mjerimin tonë katër shekujsh.
sot mbas katër shekujsh e Dallimi asht se
gjysmë, kujtojmë se Kale ose në atë kohë kudo shkonin si përpiqeshin me u paraqitë si kohe e kishin fitu me aftësitë
Calais asht qyteza franceze zotni e njerëz të respektuar shqiptarë (albanes, arnautë). e cilësitë e lakmueshme
që ndodhet në bregun deri në atë pikë sa që shumë individuale, shoqnore e
përballë portit të Doverit në ballkanikë që kishin mësu Respektin që ata shqiptarë shpirtnore. Sa mbrapa e
Angli. Sot, asht qyteza ku nis dy fjalë shqip, kur mbërrinin gëzonin në Ballkanin, të prapambetur jemi sot
kalvari i mjerimit të qindra në këto vende të largëta Europën e Mesdheun e asaj krahasuar me parardhësit tonë.
Nr. 06 SHKURT /
FEBRUARY 2019
P 16

PAVARËSIA E KOSOVËS, ÇFARË KA
NDODHUR NË KËTO 11 VITE?
Nga Diana Bunjaku i Kosovës shpalli Kosovën fundit më i rëndë për Serbinë. në vend, dhe ta çojë përpara
Republikë demokratike, laike “Pas këtij mendimi nga integrimin e vendit në strukturat

1
7 shkurti 2019 shënon dhe multietnike. Kosova Gjykata Ndërkombëtare e e rëndësishme ndërkombëtare.
ditën kur shteti i Kosovës përmes Kushtetutës së saj si Drejtësisë, vazhduan njohjet
mbush njëmbëdhjetë aktin më të lartë normativë, ndërkombëtare, kështu duke Analisti politik Rexhep Shahu,
vite prej kur është shpallur i dëshmoj se është e vendosur shterur shpresat e Serbisë ka pohuar se edhe pas 11
pavarur. Të dielën e 17 shkurtit për të ndërtuar një ardhmëri për të siguruar përkrahje vite pas pavarësisë, jemi në
2008 në orën 15:39 në të Kosovës si një vend i lirë, ndërkombëtare për të penguar një situatë, ku çdo sekondë
Kuvendin e Kosovës u lexua demokratik dhe paqedashës, i njohjet e Kosovës. Vendi jetojmë me frikë prej Serbisë,
Deklarata e Pavarësisë. Nga ai cili do të jetë atdhe i të gjithë ynë për 11 vite ka arritur me një frikë që më shumë e
çast, Kosova u shpall e pavarur qytetarëve të vet pa dallime, shumë në gjitha fushat e zmadhojnë liderët tanë, se sa
derisa në Ballkan u konfirmua duke u përkushtuar për krijimin shtetit , duke u pranuar më është në realitet kjo frikë. Ai ka
edhe një shtet i ri. Kosova e e një shteti të qytetarëve të shumë organizatë botërorë, vlerësuar, se liderët tanë po e
pavarur menjëherë nisi të njihej barabartë, i cili do të garantojë prandaj edhe është koha që perdorin frikën prej Serbisë, po
nga shtetet mike. Ky proces u të drejtat e secilit qytetar, liritë Kosova të integrohet edhe e intrumentalizojne ketë frikë
bë i zakonshëm në ditët e para qytetare dhe barazinë e të në NATO’, ka thënë njohësi i dhe po na e paraqesin Serbinë
pas Pavarësisë, ndërsa deri më gjithë qytetarëve para ligjit. çështjeve politike Ali Hertica. gogol, jo për gjë tjetër, por më
tash Kosovën e kanë njohur Dhe duke siguruar që shteti shumë se sa të justifikojnë
113 shtete. 11 vite më parë, i Kosovës do të kontribuojë Kosova në vazhdimësi ka prapësitë e veta, të justifikojnë
Kuvendi i Kosovës përmes një në stabilitetin e rajonit dhe të qenë e penguar nga Serbia gabimet e krimet e tyre.
deklarate të nënshkruar nga mbarë Evropës, duke krijuar në të gjitha përpjekjet për
deputetët e Republikës, veç marrëdhënie të fqinjësisë të arritur suksese si nga “Për gjithçka fajin e ka Serbia
atyre serbë, shpallën Kosovën dhe të bashkëpunimit të mirë brenda ashtu edhe në skenën por edhe liderët tanë, sepse ata
shtet të pavarur dhe sovran, me të gjitha shtetet fqinje. ndërkombëtare. Edhe pas 11 duhet ta dinë se Kosova nuk
duke u realizuar dëshira Pas shpalljes së Pavarësisë vite pavarësi Kosova ende është pjesë e Serbisë. Liderët
shekullore të shqiptarëve njohje të menjëhershëm ballafaqohet me situata të tanë na trembin përditë me
për të fituar pavarësinë. erdhën nga shtetet më të rënda politike dhe ekonomike. lajmet se Serbia po na pushton,
fuqishme të botës, si SHBA, Politika e dobët e Kosovës, Serbia po na sulmon, Serbia
përveç që e ka fajin për këtë e për atë.
fuqizoi Serbinë Fajin në fakt më shumë se çdo
brenda territorit gjë e se çdo kush e kanë vetë
të Kosovës, nuk liderët tanë politikanët tanë,
tregoi as pjekuri komandantët tanë, haraçistat
të mjaftueshme tanë, hajnat e kopukët tanë,
për t’i tejkaluar mashtruesit tanë, që blejnë
mosmarrëveshjet votat tona. E sa i përket asaj, se
e brendshme dhe po na kërcënojnë me Serbinë,
ngërçet politike, kam ndjenjën se po veprojnë
të cilat veç sa sikur e kanë në xhepSerbinë
e vështirësuan dhe na e lëshojnë në sofër.
jetën e qytetarëve Kjo është gjëja më e rëndë
të Kosovës. që ka ndodhur e po ndodh
Njohësit e që 11 vite. Serbia në fakt ka
çështjeve politike ikur, e ka dëbuar prej Kosovë-
vlerësojnë se Amerika e NATO dhe ajo e di
politikanët e mirë se ka ikë, por pushtetarët
Kosovës duke tanë që duan ta kenë Kosovën
Njohësi i çështjeve Ali Hertica Britani e Madhe, Francë, i shikuar inatet personale, treg plaçkë, ta zhvasin, na
ka thënë se Kosova si shtet Itali, Turqi, vala e njohjeve i kanë lanë qytetarët e trembin me gogolin Serbi”,
i pavarur dhe sovran, nuk ka vazhduar me intensitete vet në errësirën e kohës. ka thënë Shahu. Sipas tij,
kaloi në Këshillin e Sigurimit te ndryshme dhe deri më sot pushtetarët po na e përmendin
të Kombeve të Bashkuara, numri i shteteve që kanë njohur Sipas tyre, kjo klasë politike Serbinë sa herë populli kërkon
që në pajtueshmëri të 112”, ka rikujtuar Hertica. edhe pas 11 viteve shtet ende llogari dhe natyrisht kërkojnë
plotë kishte rekomandimet nuk ka arritur që ta transformojë të jemi bashkë para Serbisë.
e të dërguarit Special të Ai ka vlerësuar, se Shpallja e FSK-në në ushtri, e cila
Kombeve të Bashkuara, Marti Pavarësisë së Kosovës nga sigurisht se do ti mbronte kufijtë Ndërsa njohës i çështjeve
Ahtisgari, si dhe propozimin Kuvendi i Kosovës nuk ishte dhe sovranitetin e Republikës politike Zydi Xhelili ka thënë,
e tij gjithëpërfshirës për në kundërshtim me të drejtën sonë. Madje, ata kanë theksuar se për 11 vite pavarësi Kosova
zgjidhjen e statusit të Kosovës. ndërkombëtare, pasi mendimi se kjo klasë politike as nuk ka është ballafaquar me situata të
i Gjykatës Ndërkombëtare arritur që ta zhduk varfërinë rënda politike dhe ekonomike.
“Me 17 shkurt 2008, Kuvendi të Drejtësisë ishte grushti i e skajshme që po mbretëron
Nr. 06 SHKURT /
FEBRUARY 2019
P 17

“BËNI PARTINË!”
emigrim, sikurse janë modele Ja pra, plot freski. Aseti i
liderësh të rrinj, si avokati partisë tashmë ka arsyen e
Naim Hasani, kryetar i PD në qartë për freskim. Për të filluar

B
renda pak kohëve Partia dobësitë e partive politike, BM, apo dhe mjaft të tjerëve në një rikthim gradual të besimit në
Demokratike e Shqipërisë veçanërisht ato shqiptare. Itali, Greqi e në vende të tjera. politikë, PD duhet ta lehtësojë
jo vetëm bëri që të gjithë Ka një problem të madh në situatën e “rrënduar” më parë.
të kthejnë sytë tek ajo, por vendin tonë me besimin në Meqenëse shpesh, partitë Por dhe elitat e vjetra kanë
dhe të flasin tashmë hapur se politikë dhe pjesëmarrësit e politike janë ndërtuar shumë peshën e tyre. Si duhet të
është një parti e re, është “një poltikës, aq i madh saqë edhe në mënyrë qendrore, ku kërkohet besim i ri në elitat e
parti që synon për tu bërë”. tejkalon qëndrimin tradicional vendimet merren nga rrethi vjetra? Nuk po them se nuk ka
Kjo falë zgjedhjeve të Kryesisë negativ ndaj politikës dhe më i ngushtë i udhëheqësit, në nevojë për njerëz me përvojë
së PD-së, falë zgjedhjeve në partive politike në përgjithësi. këtë rast me frymëmarjen e re, në politikë, por përkundrazi ato
tërë strukturat e saj dhe të Zakonisht, kur bëhet fjalë me futjen kritikëve të njohur e janë të detyrueshme, por duhet
Anëtarëve të Këshillit Kombëtar për partitë politike, qytetarët i të hapur publikisht, PD duket të merren parasysh rekrutimi i
të PD-së. falë emrave të rrinj e kuptojnë ato në disa mënyra: se ka më shumë frymëmarje kuadrove të rinj. Secila palë
të përkushtuar, falë njerëzve që 1) i mohojnë ato demokratike. Një qasje e tillë, zgjedh rrugën e vet, dhe e
tashmë kanë një frymë të re, 2) i mohojnë ato në mënyrë brenda kësaj force të madhe mira pozitiviste e bën atë:
kanë një sy publik që rikthehet selektive, madje i konsiderojnë politike në vend, gati demistikoi nga organizata rinore, kur të
tek ta. Pra duket qartë, që si të tepërta, duke i ndarë ato strukturat lokale dhe nuk duhet marrë (Komisioni, i cili kryen
kryetari aktual i kësaj partie, në të mira dhe të këqija; të harrojmë se ata janë motor i një dialog me anëtarët e rinj, të
Lulzim Basha, më së fundi 3) Mohojnë sistemin (shih kësaj partie, sikurse i të gjitha mbledhë të dhënat e tyre, CV, e
po vë në dritë një thirrje të sloganet dhe
hershme nga këndet e politikës, protestat e
që në thelb ishte “Bëni partinë!” studentëve),
4) i konsiderojnë
“Bëni partitë!” Kështu ishte një fenomen të
teksti i shkencëtarit politik, përkohshëm. E
Philippe C. Schmitter, pak pra, u mungojnë
kohë më parë. “Palët nuk edhe idetë
janë ato që ishin dikur”, u dominuese se si
shkrua dhjetë vjet më parë duhet të veprojnë
nga ky mirrënjohës i politikës. për të siguruar
Edhe pse në analizën e tij, ai se si mund të
përpiqet të na bindë se nuk shtojnë besimin
duhet të presim shumë nga tek njerëzit, tek
partitë politike, sepse vështirë elektorati, tek
se mund të funksionojnë në votuesit.
mënyrën e funksionimit të tyre 5) Palët janë i vetmi
para epokës së teknologjisë së mjet që ofrojnë një
informacionit dhe marketingut lidhje të drejtpërdrejtë mes partive. Ndaj ka përmirësim se di kompetencën e tyre në rastet
politik, prapë ka një dritë qytetarëve dhe procesit politik. Basha tashmë me sa duket e e nevojës për trajtimin e tyre),
që vjen si pasojë e vetë “Por për ta bërë këtë di, se kushdo që neglizhon ata ose tjetër për të siguruar atë
interesave të ndërlidhura me to. duhet të rregullohen humb zgjedhjet, humb besimin, që tashmë duket se mungonte
palët”, thotë Schmitter. humbet dhe autoritetin. për të rikthyer shpresat.
Duke parë se Schmitter Ja se si duket kjo një Historia poltike shqiptare
gjithashtu ka bërë kritika nismë e re e Lulzim Bashës Demokracia brenda partisë bie e pas viteve nëntëdhjetë
serioze për gjendjen e dhe ekipeve që tashmë përveç respektit për organizatat tregon se vetëm partitë me
tanishme të partive politike, janë në krahë të tij? lokale, edhe me pajtueshmërinë një politikë të synuar për
dhe që natyrshëm ndjehen me statutet, rregullat e partisë zhvillimin e stafit të tyre arrijnë
në të gjithë sfodin politik të Dihet dhe tashmë flitet dhe rregulloret zgjedhore, të mbijetojë gjatë në kohë.
sotshëm, e ndjejmë si arsye të publikisht se “Demokracia brenda ose jashtë partisë.
domosdoshme të theksojmë se e brendëshme është e Nevojitet edhe më shumë Partia politike është si
ringritja e tyre është dhe pjesë diskutueshme”. Ndaj kushti llogaridhënie. Duke iu përgjigjur shteti dhe çdo shkelje e
e vet alternativave. Schmitter i parë për trajtimin e imazhit pyetjes se kush financon partitë një prej tre shtyllave të
ka bërë disa rekomandime problematik të partive, në politike dhe kush është ai që demokracisë, transparencës
madhore që synojnë kryesisht këtë rast i PD-së, është krijimi “dhuron” gjatë fushatës është dhe llogaridhënies çon në
përmirësime në demokracinë i kushteve demokratike të me rëndësi të madhe. Kjo prishje të ngadalshme por
e tyre të brendshme operimit. Dhe kjo ndryshe do ta ndihmonte më shumë të garantuar për humbje.
partiake dhe respektimin nga fenomeni në partitë e lirinë e votës, pasvotës, dhe
e rregullave të partisë, tjera, tek PD po fillojnë të do t’i jepte frymëmarrje dhe “Bëni partinë!” Jo thjesht
statuteve dhe dokumenteve. shihen shpresa. Në fakt këto pushtetit të dalë nga vota e lirë. për të rrëzuar qeverinë më
shpresa kanë dhënë dritën Duke parë Kryesinë e tashme autokratike dhe Kryeministrin
Disa nga hipotezat dhe e pastër që me synimin e të PD-së shihet shpresa më prepotent, por për të pasur
propozimet e tij qëndrojnë she zgjerimit të PD-së edhe në dhe brezi i ri i aftë për një shtet demokratik, natyrisht
si një mënyrë për t’u marrë diasporë. Kemi kryetarë të aspirimin e vlerave të reja: duhet të ketë një parti të
në konsideratë në lidhje me rrinj të DEgëve të PD-së në fuqishme politike demokratike.
Nr. 06 SHKURT /
FEBRUARY 2019
P 18

VERITIZMI LETRAR I PËLLUMB KULLËS
P
ëllumb Kullën e lexoj dhe iu përgjigj: “Unë nuk mësoj rrugën Dom Bosko. U ndava “Po ti,” i thashë jo pa gaz në
e ndjek lexueshëm prej piktorë, bëj piktura, nuk ka me Llakajn, i cili po niste një buzë edhe unë, “do që të
kohësh. Sot e lexova tek pasur kurrë dhe kurrë nuk do mbledhje me artistët e tij dhe punosh, apo ke vendosur
“E bukur, e trishtë…”. E lexova të ketë mësues të tillë, sikurse dola tek shkallët që më thanë. të qash hallet e mia?!”
dhe e rilexova, se sado e lexon i kërkon ti. Por një mësues, Kaluan aty më shumë se Qeshi dhe ai dhe u bind të më
këtë shkrimtar, natyrisht është një mësues është ama… pesë minuta dhe unë nisa të fuste në taksinë e tij. Zumë
pak një lexim i thjeshtë, një i Nuk është mësuese ajo!” Dhe shqetësohem. Asnjë makinë vend dhe ai u kujdes që dera
tillë i lehtë. Dhe teksa e lexoja me një rrahje të krahut të tij me mbishkrimet “Vizion Plus” nga ana ime të mbyllej më
dhe rilexoja mendja më shkoi ai i tregoi të riut shkëlqimin nuk po qëndronte përpara mirë. Ndezi motorin por gjithnjë
larg në vitet gjashtëdhjetë, kur e livadheve dhe të dritës së shkallëve. Aty kishin zënë vend pa ia ndarë sytë pasqyrës që
lindi dhe u përfshi “veritizmi” diellit. “Shkoni të mësoni prej dy taksi, të cilat po i shihja si tregonte rrugën prapa tij.
si ideologji socio-filozofike e saj dhe dëgjoni gjithçka që zgjidhje të nevojshme për të “Prit,” më tha befas. “Më duket
promovuar të ndërhynte në ajo do t’ju thotë, nëse ajo nuk mos humbur takimin që më se ajo, …që të kanë thënë…”
shkrimet letrare. Veritizmi thotë asgjë, atëherë shko priste. Vendosa për këtë lloj Zbriti me ngut dhe pas
letrar mbron idenë, që njeriu në zyrën e një noteri dhe zgjidhjeje, por taksisti i parë më disa sekondash qe
nuk është paraqitur me dëshmi kopjoi letrat, që, të paktën, tha se ishte i zënë. Atëherë iu siguruar dhe u kthye.
bindëse, duke u besuar “Erdhi makina që kanë
ekzistencës së një hyjnie nisur për ty!” më tha dhe
të veçantë, ose njësisë fiku motorin e taksisë së tij.
supreme dhe kështu nuk ka E pashë në sy dhe pata
asnjë justifikim për të arritur frikë se ata të mijtë do
ndonjë lloj konkluzioni të më ishin njomur.
mbi natyrën e një qenie “Si të quajnë?” e pyeta.
të tillë, përveç asaj se “Petrit,” m’u përgjigj
është një forcë e mirë. me zërin e tij të butë.
Ia shtrëngova dorën fort.
Mirëpo ky është përkufizimi “Faleminderit, Petrit! Qoftë
i veritizmit. Ky është ky një vit i mbarë për ty.”
aneksi teorik që të shpie Dhe dola nga taksia.
gjëtkë tek fakti. Atë që ***
Hamlin Garland, në rolin Shokët që po më prisnin
e shkrimtarit “realist” ishin të gjithë të një mendje
të periudhës së viteve se ky episod ishte edhe i
1920-30 e quajti çështje thjeshtë, edhe i rrallë, edhe
klasike, që mbeti dhe një i bukur, edhe i trishtë…
preambulë, tek e cila teoria Dhe unë që nga Tirana
e veritistit, mbi të gjitha, sjell për Petritin këtë
është një formulim i pasionit të nuk është e pandershme dhe ktheva taksistit të dytë, që aty tregim që është edhe i
shkrimtarit për të vërtetën dhe është më mirë se kopjimi i pranë meje po shuante një bisht thjeshtë, edhe i rrallë, edhe
për shprehje individuale (1963) kotësive”. Jeta, natyra, këto cigareje me majën e këpucës”. i bukur, edhe i trishtë…
e gjej si një arsye tek shkrimi duhet të jenë mësuesit tanë. Dhe unë ulem e shkruaj
i Kullës, që ndan si gjithnjë Ata janë mjeshtra që nuk e “Po ju? A jeni i lirë ju, apo në këtë ditë janari. Ditë që
medalje vërtetësie. Vërtetësia skllavërojnë njeriun. Të tjerët e prisni ndonjë pasagjer?” sot është edhe ajo: edhe e
e një shkrimi të tillë nuk është dëshpërojnë dhe e skllavërojnë “Nuk pres asnjeri, ,” ma thjeshtë, edhe e rrallë, edhe
thjesht pasioni, pasi e dimë jo vetëm njeriun, por edhe ktheu ai. “Po ju vetë, e bukur, edhe e trishtë….
që pasioni për të vërtetën nuk shpirtin e mendjen e tij. m’u duk se dikë prisnit.” (Tiranë 10 janar 2019).
buron nga teoria, dhe kjo pasi “Nuk pres më,” i thashë pa Pra, më fund veritizmi i realizmit
dihet që teoria ngrihet mbi Ngjashëm Kulla na tregon hequr sytë nga rruga. “Më modern po vjen! Është përmes
dashurinë e vërtetësive. Kështu mes tregimit të tij realistik, premtuan një makinë të këtij varaku të thellë, që të
dhe me tekstin që paraqet të shkurtër, veritizmin e tij Vizionit, por mesa duket…” bën edhe të qeshësh edhe
Kulla: “Trafik i çmëndur. Shi dhe si më poshtë, pasi është i Edhe taksisti nisi të vështrojë të qash, të tekstit plot frymë
dëborë. Ftohtë, acar. Luftë e shkurtër e japim të plotë: nga makinat, që na kalonin të Pëllumb Kullës. Nuk ka
egër politike. Uri e papërmbajtur para syve. “Duke ardhur nevojë të shkosh tek poterat
pasurimi. Mashtrime…” A ka “Dje isha në zyrat e “Vizion do të jetë,” arsyetoi ai. “Ka e zyrave shqiptare, zhurmat
më mirë se një veritizëm të tillë Plusit”, për një bisedë pune me një trafik të ndyrë sot.” e makinave të ndryshme, as
shkrimi, që vjen e zien në kokën artistin e dashur të komedisë “Nuk e pres më.” Vendosa. të gjesh harpën e ligjshme
e lexuesit që në kapjen e parë? Agron Llakaj. Nxitoja drejt një Ai buzëqeshi me nervozizmin të muzikës së sotme, nuk të
takimi tjetër dhe Gonia, këtë tim dhe u mundua të më bindëte duhet boleroja e mendimit, as
Nuk ka si të ndodhë ndryshe radhë në cilësinë e drejtorit, të prisja edhe dy-tri minuta. karikaturat e ditës. Të githa
me një fakt të përmendur nga porositi një makinë të Vizion- “Do të më paguash kot mua, përtej veritizmit, larg trishtimit!
Garland… Një djalë i ri shkoi it për mua. I thanë se pas jo kur dikush po të bën nder duke Këtu ka vetëm jeshtëri,
tek një piktor, duke i thënë: më shumë se pesë minutave, ta dhënë mjetin në urdhërat e pavarësi mendimi, sinqeritet
“Mësues, më mëso të pikturoj”. automjeti do të ishte përpara tua,” rrahu të më bindëte më tej. dhe individualitet. Gëzuar
Piktori, pa u mendur thellë, shkallëve të ndërtesës në E pashë edhe me buzë në gaz. ditëlindjen Pëllumb Kulla!
Nr. 06 SHKURT /
FEBRUARY 2019
P 19
SURPRIZAT E “BIG BOSS” Po si mund të kuptohet termi
shërbim në ndërtim? Termi
Boss” operon në këtë mënyrë,
që nënkupton se clienti dhe ju

N
dërsa “Big Boss”, miqtë dhe bashkëpunëtorët e tij shërbime ndërtimi mbulon një mund të jeni të sigurt se çdo
Kompania tashmë e atë që pritet të realizohet në të spektër të gjerë të detyrave dhe gjë proceson sipas orarit dhe
mirënjohur shqiptare ardhmen. Pa ndonjë ceremoni përgjegjësive gjatë procesit të se nuk ka gabime ose vonesa
në tregun e ndërtimeve në të madhe dhe të mërzitshme, ndërtimit. Nga dizajni deri në të dëmshme operimi. Si kjo,
Britani të Madhe, që drejtohet gjithçka do të përfundojë në
nga Gazmend Cufaj ishte buxhet dhe kohë. Në një
mbledhur nën përkujdesjen përpjekje për t’u dhënë
e drejtuesit të saj të festonte lexuesve tanë më shumë
nisjen e mabrë të Vitit 2019-të, qartësi mbi llojet e ndryshme të
një surprizë e këndshme ishte shërbimeve të ndërtimit të “Big
realizuar, e cila shpërtheu të Boss”, ne paraqesim gjithnjë
pranishmit në urra të gëzuara dhe në vazhdim gradualisht
dhe urime. Të gjithë njëzëri më të rëndësishmet.
thuajse pas ndezjes së qirrinjve Së pari, duhet thënë se e
në tortën surprizë për një nga gjitha fillon me shërbimet
anëtarët e kësaj kompanie, para ndërtimit. Sapo të fillojë
Basri Mani, e uruan dhe 10 të udhëtimi për një projekt të
tjera dhe Gëzuar ditëlindjen, ri ndërtimi, ka një numër të
plot shëndet e mbarësi. Kjo urimi ishte për të gjithë i përfundim, ekziston një bollëk detyrave dhe pyetjeve që ekipi
ishte njëra surprizë që mbajti përbashkët dhe me një dashuri shërbimesh dhe parametrash i “Big Boss” duhet të shikojë.
për disa minuta atmosferën e kolektive të përbashkët. Të që duhen marrë përsipër. Për Ta themi thjesht, kjo është
gëzuar në një nivel të lartë. U gjithë u ndjenë të barabartë, ku këtë madje Cufaj na thotë koha kur një ide gradualisht
ngritën gotat, u pre torta dhe spikati fjala e malit, njeriut më të se “Edhe pas përfundimit të shndërrohet në një projekt
kështu festivja shkoi akoma moshuar dhe më profesionalist një projekti, monitorimi i ciklit aktual dhe analizohen aspektet
më shumë në shtratin e saj. në këtë fushë, që ka kohë që të jetës së ndërtesës është praktike të vizionit në diskutim.
Drejtori i kësaj kompanie, ka qenë pjesë e “Big Boss”. themelor për cilësinë dhe Kështu me këtë moto dhe
Gazmend Cufaj, natyrisht si Kjo kompani ka një emër të mirëqenien e banorëve të saj. përkushtim “Big Boss” e
gjithnjë me iniciativën e tij nderuar në këtë treg, në tregun Për këtë arsye, është gjithnjë e Gazmend Cufaj mbetet një
model bën dhe këtë takim festiv e shërbimeve të ndërtimit në rëndësishme të mbash një plan arsye më shumë përkushtimi
për të parë rrugën që është BM dhe ka mjaft reputacion nga të saktë dhe të hollësishëm të dhe mes festives së kësaj nate
projektuar dhe për të ndarë me klientët me të cilët ka punuar. menaxhimit të projektit.” “Big të këndshme plot surpriza.
Nr. 06 SHKURT /
FEBRUARY 2019
P 20

EUREKA E ADHAM PRIFTIT
E
ureka! Kjo ndodhte siç e njohim aktualisht.
gjithnjë kur zbulonim, Brezi i viteve tetëdhjetë në
se ishte shfaqur në sytë Shqipëri, natyrisht e kishte
tanë ndonjë gjë. Sa shumë në sy dhe në vëmendje një
ndjenja. Sa shumë gëzim kur kitarë elektrike dhe normalisht
quhej shpikje! Sa më shumë dinte pak gjëra për historinë
që ne e duam një histori të tillë, e saj. Historia fillonte herët
të mirë në moment, kuptonim në botë. Në vitin 1890, një
dhe mbanin frymën se shpikjet oficeri amerikan të marinës
e mëdha nuk vijnë me të me emrin George Breed iu dha
vërtetë nga ajri i hollë. Nuk një patentë për “Metodën dhe
zbresin me shkalla nga ajri më aparatin e tij për prodhimin e
saktë. Ata zbresin si dhuratë tingujve muzikorë me energji
në mendjen e atyrë që sjellin elektrike”. Aparati u ndërtua
në jetë gjëra të mira. Karl Benz si në një kitarë dhe vibrimet e
është i njohur për shpikjen e transferuara funksionuan nga
makinës së parë me benzinë, telat me një rrymë elektrike.
por ka pasur tashmë rrota Shpikja e Breed-it krijoi
dhe kamionë dhe motorë me tingujt që janë përshkruar si:
djegie të brendshme. Thomas “jashtëzakonisht e pazakontë
Edison shpiku fonografinë, por dhe jo-guitarlike”. Kjo nuk e
ai qëndronte mbi shpatullat përforcoi zërin aq sa krijonte
e atyre që tashmë kishin frekuenca për pajisjen që të
regjistruar dhe riprodhonin tingëllonte, por Breed meriton
tingujt. Kush meriton kredi për një sy për të qenë ndër të parët
shpikjen e kitarës elektrike? për të kombinuar një instrument
e energjisë elektrike së bashku por dhe një implementues i
Përgjigja është e komplikuar. me tela me energji elektrike.
me akustikën. Kjo rezultoi kitarës elektrike, me mënyrë
Ashtu si makina e Benz dhe Gjatë një periudhe pesëvjeçare
në akustikë të elektrizuar të thjeshtë, dhe me metoda
fonografia e Edison, kitara që filloi në vitin 1919, një
të hershme, por kompania shqiptare, të kohës kur lidhja
elektrike nuk ishte një shpikje mbikëqyrës i kontrollit të cilësisë
hoqi dorë nga kitarat dhe u me botën nuk ekzistonte.
por rezultat i një evolucioni. në Gibson i quajtur Lloyd Loar
zhvendos përpara tastierave Biseda solli këtë mesazh: “Nëse
Dhe sigurisht, instrumenti po eksperimentonte me marrje-
shumë kohë më parë. Pastaj është me interes po ju tregoj
vazhdoi të zhvillohej edhe pasi dhënie dhe përforcime. Në
janë Stromberg-Voisinet dhe historinë edhe foton e kitarës
modeli i saj ishte vendosur vitin 1923, ai madje ndërtoi një
Vega, Vintage Stromberg Ad, elektrike, të cilën e kam bërë
Adolph Rickenbacker dhe komplet vetë, pasi kam pasur
George Beauchamp e deri shumë pasion dhe punimin në
sa vetë kitara elektrike u bë dru si dhe elektronikën, pasi
një vegël mjaft e njohur. Pra pjesët e kitarës dhe të tjerat
ajo ka një histori të madhe, si magnetet me thurrje teli,
që njihet në botë, jo thjesht si për marrjen e tingujve dhe
arsye që lidhet me muzikën. amplifikatorin i bëra vetë. Kjo
Po në Shqipëri, a ka dhe a pasi gjatë kohës 8 vjeçare,
ekziston një histori për këtë vazhdoja një kurs pranë URT
instrument? Natyrisht që ka Durrës, ku mora dhe kategorinë
dhe vëmendja ka mbetur mjaft e dytë si radioteknik”.
larg, ndoshta e harruar sikurse Kjo bisedë na shtyu të shkojmë
harrohen dhe janë harruar mjaft më tej, të shohim fotografinë e
gjëra të rëndëishme shqiptare. kitarës elektrike të bërë nga
Njeriu që ngriti një kitarë Adhami dhe të lexojmë madje
elektrike në vitet tetëdhjetë dhe “Antologjinë e Këngës
është një emër i dëgjuar i Durrsake”. E para, kitara
muzikës. Ai tashmë mbledh elektrike, vërtetë në një pamje
me talentin e tij qindra e qindra të shkëlqyer, (sipas fotografisë
në mes të shekullit të 20-të. prototip të një kitarë të harpës
shqiptarë që frekuentojnë origjinale të mbajtur me kujdes
Elektrikat që ne luajmë çdo së elektrizuar. Deri në vitin
“Vila Ronel” në Londër, një nga autori i saj) është një
ditë përfundimisht u shfaqën 1924, Loari kishte projektuar
pronë tashmë e shkëlqyer kitarë që u përdor për të kthyer
falë ardhjes së tingujve të edhe një bas elektrik dhe
komunitare e pronarëve Neritan dridhjen e telave të ssaj, pas
elektrizuar, kërkesave në realizoi një koncert në një violë
dhe Valbona Çela. Ndërsa e ndërtimit gati-gati origjinal të
ndryshim të muzikantëve elektrike që kishte ndërtuar.
ndjekim talentin e tij, thjesht autorit shqiptar të asaj kohe,
dhe konkurrencës në treg. Në vitin 1933, Loar dhe të
një bisedë e shkurtër na zgjoi në sinjale elektrike. E dyta, pra
Dhe kishte shumë novacione tjerët formuan kompaninë
se Adham Prifti, nuk është “Antologjia e Këngës Durrsake”
të vogla përgjatë rrugës për Vivi-Tone për të vendosur
thjesht muzikant, kompozitor, e përshkruan kështu këtë
të na sjellë kitarë elektrike koncepte të reja për vendosjen
apo dhe masovik i vjetër, artist:... (vijon ne faqen 21)
Nr. 06 SHKURT /
FEBRUARY 2019

(vijon nga faqja 20) Mbahet mend mjaft mirë nga
P
shumë shpejt mësoi vetë edhe
21
deri në vitin 1999, vit i cili e
...“Adham Prifti Kompozitor.
Një ndër kompozitorët
më të talentuar durrsakë.
Po kush është Adham Prifti?
Që në moshën 5 vjeçare filloi
të mësojë çiftelinë. Me këtë
instrument shfaqej shpesh
në festivalet artistike, që
organizoheshin atëherë, deri në
mbarim të shkollës 8-vjeçare.
Në klasën e 6-të, filloi të mësojë
fizarmonikën në Shtëpinë e
Pionierit, Durrës, si dhe në
klasë të 8-të, filloi të mësojë
kitarën. Këto instrumenta
muzikorë i zotëroi bukur shumë
shpejt dhe pikërisht pas këtyre
filloi edhe kompozimet e para
dhe aktivitetet e ndryshme
artistike e festivalet që
organizoheshin në Durrës.
Pas përfundimit të shkollës së
emsme, studioi në Akademinë
e Arteve, ku përfundoi studimet
me rezultate shumë të mira.
Viti 1974, viti në të cilin ai kreu
Akademinë e dërgoi me një të gjithë pjesa e kompozuar Trombonin dhe u inkuadrua detyroi të emigrojë si shumë
emërim të shpejtë në Burrel. për dajre e orkestër, që u shafq menjëherë në Fanfaren shqiptarë të tjerë në Britani
Në Burrel me ardhjen e tij, në konkurimin e asambleve e Burrelit. Adhami ishte i të Madhe, ku përsëri aty u
u hap Shtëpia e Pionierit, artistike të rretheve të apasionuar dhe në sport. Në evidentua në ushtrimin e
ku menjëherë u caktua dhe organizuar në Durrës, në Tetor kohë të lirë e shikoje me armën këtij profesioni në argëtimin
Përgjegjës i Aktiviteteve të vitit 1974. Ishte një kompozim e gjahut në krahë, ku gjuante dhe organizimet e shumta
Artistike. Kë të detyrë e kreu i bukur i ksaj gjinie, që e luajti me pasion, sa herë që kishte festive të komunitetit shqiptar.
shumë mirë duke organizuar me mjeshtëri dajren Xhevat kohë të lirë, pasion që e ka dhe Tashmë kushdo që frekuenton
festivale të shumta e koncerte Lishi. Vazhda e kompozimeve e mban edhe sot e kësaj dite. “Vila Ronel” në Kilburn High
të mëdha artistike, që edhe sot vazhdoi dhe më pas në shumë Ai u rikthye në durrës pas disa Road në Londër, natyrisht e
mbahen mend nga ish-nxënës festivale të Këngës në rrethe. vitesh, dhe përsëri atje punoi sheh të thjeshtin, të talentuarin
e bashkëkohës të tij, që e Në Festivalin Kombëtar të me përkushtim në organizimin dhe modestin, Profesorin e
kujtojnë me nostalgji atë kohë. fëmijëve, në Shkodër si dhe e aktiviteteve të kulturës, si nderuar Adham Prifti, gjithnjë
Kudo e shihje Adhamin. Duke në Festivalin e 45-të të Këngës dhe në mësimdhënie në ish- në shoqërinë e bashkëshortes
mësuar nxënës për kitarë, në RTSH, emri dhe vepra e tij Shtëpinë e Pionierit në rrethet së tij po aq të respektuar e të
dashur me të gjithë, duke
i dhënë atmosferë gëzimi
ambientit. Ai bie menjëherë
në sy, krah shoqes së tij të
tij, me urtësinë, xhentilesën,
kulturën dhe mirësjedhjen
e dashamirësinë që i
karakterizon të dy. Është
ky, pra Adham prifti, njeriu
që me modesti i dha
Durrësit dhe Shqipërisë,
Kitarën Elektrike, talentin e
kompozimit, muzikën dhe
angazhimin e tij. Është ky një
muzikant mjaft i respektuar,
dhe për këtë ka respektin
dhe dashamirësinë e të
gjithë muzikantëve dhe
këngëtarëve në Londër
e më gjerë të komunitetit
fizarmonikë, këngë. Ai ishte në ishin ndër më të vlerësuarat. e fizarmonikës. Kohët e fundit shqiptar. Luan bukur në organo
të gjitha evenimentet festive. Jo vetë kaq, për ti ardhur vetë punoi si mësues muzike për kënaqësinë e klientëve si
Po këtu spikati dhe talenti i në ndihmë Bandës Muzikore në arsimin e detyrueshëm dhe me Dj në festa të ndryshme
tij në fushën e kompozimit. të Burrelit, Adham Prifti, shkollor në Atdhe. Kjo ishte dhe evenimente familjare.
Nr. 06 SHKURT /
FEBRUARY 2019
P 22

HILAL FOOD SUPERMARKETI
PRANË SHQIPTARËVE
D
isa vite më parë, filozofia e shërbimit të
supermarketi Hilal supermarketit Hilal Food
Food Centre, 322-324 Centre mbetet e njëjtë, që po
Kilburn High Road, London siguron shërbime personale
(Qendra Turke e Ushqimit) u për secilin klient, ngjashëm
hap duke synuar kualitet, cilësi, me shërbimin që tregtarët
respekt, shërbim të kulturuar e vegjël përdorën për të
dhe mjaft arsye të tjera për të ofruar në një mjedis modern.
qenë devotshmërisht pranë Në të gjitha departamentet
konsumatorit. Gjithnjë ka qenë Hilal Food Centre ka shërbim
në plan të parë shërbimi dhe buke, ëmbëlsirash të freskëta si
rritja e gamës së tij të kulturuar baklava, e mjaft të tjera që janë
dhe profesionale. Ne gjithnjë të freskëta e të ditëpërditshme.
kemi biseduar nga afër dhe Pronari i këtij supermarketi
kemi parë se kjo është tashmë na thotë se ne pjekim bukën
realitet. Gradualisht, sfera e tradicionale të ngjashme me të siguruar për sigurimin e importuara për Supermarketin
produkteve u rrit kur u kuptua shqiptarët, dhe me traditën produkteve më cilësore të tonë), si të paketuara ose
që klientët donin të blinin e miksuar turke, qipriote dhe mishit. Stafi ynë punon në që peshohen në seksionin
produkte nga vende të tjera në iraniane, pasta turke, ushqime kushtet më higjienike duke tonë të delikatesës. Ullinjve
supermarket. Aktualisht ofrohet dhe ëmbëlsira gjatë gjithë përgatitur dhe ofruar mish, të përzier me herbs dhe
një numër i madh i produkteve ditës shtatë ditë në javë. Të shpezë dhe ofertë për klientët erëza për të kënaqur shijet e
ushqimore dhe jo ushqimore gjitha blerjet janë të paketuara tanë sipas kërkesave të tyre. ndryshme të klientëve tanë
nga Turqia, Shqipëria, nga asistentët tanë të dyqanit dhe turshi të përgatitur nga
Kosova, Bullgaria, Greqia, sipas kërkesave të klientëve. Gjithashtu ne ofrojmë ullinj, stafi ynë janë në dispozicion
Qiproja, Arabia, Irani, Polonia, djathë dhe turshi nga tregjet nga sportelet tona delikate.
Portugalia, Austria, Bosnja, Të gjitha produktet e mishit dhe shqiptare, Turqia, Qiproja, Seksioni i frutave dhe perimeve
Rumania e mjaft vende të tjera. shpezëve blihen të freskëta Greqia, Maroku, vendet arabe, është një nga seksionet
Ndërsa rritet dhe hapen në baza ditore. Ne me kujdes Irani dhe të gjitha vendet e tona më të spikatura në
rregullisht kabinete të reja, zgjedhim furnizuesit tanë për tjera mesdhetare (sidomos të supermarketet tona. Përveç
frutave dhe perimeve të
përditshme të importuara nga
Turqia, Qiproja, Greqia, vendet
arabe, Irani dhe nga vendet
e tjera mesdhetare, ne kemi
fruta dhe perime tropikale dhe
një gamë të gjerë prodhimesh
nga pjesë të ndryshme të
botës. Specat somborka
vijnë direkt nga fshtrat dhe
tregjet kosovare dhe kemi
kontratë të përvitshme me disa
klientë të rregullt nga Kosova.

Në seksionin e ushqimeve
ne rezervojmë një gamë
të plotë të markave të
mirënjohura të njohura nga
Turqia, Shqipëria, Kosova,
Qiproja, Greqia, Irani, vendet
arabe, Polonia, Rumania dhe
Bullgaria dhe vende të tjera
mesdhetare, përfshirë pulses,
erëza, arra dhe ushqime.
Nr. 06 SHKURT /
FEBRUARY 2019
P 23

“STALAG 7 A” GJERMANIT
Si i shpëtuan shqiptarët një grup hebrenjsh në kampin nazist të Mosburgut
Nga Kostandin Vogli ishte pjesmarrës në grupin
e shpëtimtarëve. Unë do ta

H
olokausti ishte një përshkruaj në formë tregimi.
nga krimet më të pa
dëgjuara në historinë Atë mbasdite, vonë, ishim
e njerëzimit, i të gjitha kthyer të këputur fare nga
kohërave. Ishte një tmerr që muskujt. Kishim ç`bllokuar një
Hitleri e bëri për hakmarrje strehim shumë të madh, i cili
ndaj hebrejve, sepse ata nuk ishte bllokuar nga bombardimet
e morën mbrapa, dhe nuk ja e aleatëve, dhe prej andej
pranuan ofertën e tij, se ai do nxorrëm shumë fëmijë, të
ti bënte mbretër nëpër shtetet moshuar dhe invalidë të
e evropës, po të vinin pasuritë mavijosur nga mungesa e
e tyre në shërbim të luftës, të oksigjenit dhe frika se mos
cilën Hitleri po e përgatiste vdisnin brënda. Megjithëse
dhe më në fund e zbatoi. E të pa ngrënë mirë, ndiem një
zbatoi kur ai u hakmorr kundër kënaqësi të madhe, sepse
hebrejve me shkatërrimin e shpëtuam me punën tone të
tyre. Por ai nuk mjaftua me kaq. pa lodhur shumë jetë njerëzish.
Dhe sidomos fëmijë. Por
Prejardhja e Hitlerit dihet nga kënaqësia më e madhe ishte,
shumë, prandaj ai me siguri e kur të gjithë na përqafonin neve
ka lexuar Kuranin, ku Muhameti si shpëtimtarë, pa e menduar
e permënd në një suret pak a se neve ishim robër. Për të
shumë kështu. “Ju Hebrej që shkarkuar sadopak lodhjen,
nuk morët mbrapa mua, do një grup prej nesh ja kishim
vijë dita që Zoti do tu djeg në marrë një kënge himariote
zjarr” Muhameti nuk arriti ti “vajzë e valëve”, kur trokitja Hebrejtë zëvëndësuan veshjet qetësinë. Ethamë që në fillim
digjte vet në zjarr, sepse nuk i e shumë këmbëve në nxitim e tyre me ato që u dhuruam të gjithë. “Çfar do të na gjej,
kishte ato kondita në atë kohë, në dërrasat e kapanonit, na neve zemërmbëdhenjtë do të na gjej të gjithëve. Të
por i shkatërroi, i vrau dhe i çoi të gjithëve në këmbë. bregdetarë. Por jo vetëm jemi të bashkuar. Ne fakt, u
përzuri. Hebrejtë që mundën Ishin një grup hebrejsh. zemërmëdhenjë, por edhe solidarizua i tërë kapanoni.
të shpëtonin si të Arabisë dhe Neve që ishim në hyrje të trima. Në ato moment hyri në Shqiptar, Grekë, Italianë, Rus,
të Izraelit, u shpërndanë nëpër kapanonit ngelëm të habitur kapanon Kapteri. Kujdestari Polakë, Francezë, Amerikanë.
Evropë. Edhe Muhameti ishte kur i pamë.U radhitën para ynë. Ishte Austriak me origjinë. Në kapanon hynë sikur të ishin
pasardhës i Abrahamit. Hitleri nesh një grumbull skeletesh. Ai ishte bashkuar me ne disa gjahtarë dhe po ndiqnin derra
e vuri në jetë atë “mallkim” të I pari i tyre që e kishte mare muaj më pare, dhe na jepte jo njerëz. Edhe ata po frymonin
Muhametit rreth 1300 vjetë inisjativën, na kërkoi ndihmë informacione herëpashere me shpejtësi si egersirat. Oficeri
më vonë, duke i djegur në të menjëhershme. “Po na se ku ndodhej fronti. Edhe ai na kishte drejtuar pisroletën
krematoriume, të cilat i ngriti ndjekin esesët. Ju lutemi na e priste ashtu si edhe neve sikur ishte gati ta shkrepte
posaçërisht për ti djegur në ndihmoni. Na fshihni diku. fundin e nazizmit. Fillimisht kundra nesh. Kapteri u doli
zjarr Hebrejt. Në shumë shtete Ai na foli gjermanisht. Nga u tremb, por shpejt mori një para dhe i nderoi. Oficeri që
të Evropës, nazistët i morën frymëmarrjet kuptoheshin që vendim për të na ndihmuar. ndofta kishte kërkuar edhe më
të gatshme listat me emrat e zemrat po u rrihnin fort. Ishin Dhe jo vetëm neve. Rrobat me ndonjë kapanon tjetër, e pyeti
hebrejve. Por jo në Shqipëri. të tmerruar, por edhe shumë yllin gjashtëcepash dhe kapelet me një alarm të shpërthyshëm.
Kjo dihet dhe nuk ka nevoj të tretur. Ishin katërmbëdhjetë i mblodhi, dhe me shpejtësi i Sytë si egërsirë e trembën
për koment nga ana ime. Bile Hebrejë në rrezik për eleminim. fshehu diku në kapanon. Dhe kapterin, por dhe ai u tregua
shqiptarët e kanë treguar këte Të katërmbëdhjetë na kishin të katërmbedhjetë hebrejtë i trim dhe ruajti seriozitetin.
solidaritet dhe trimëri, duke mbërthyer sytë e future në shpërndau nëpër rreshtat tona, “A hynë këtu disa Hebrej?”
rrezikuar jetët e tyre edhe në zgavrra me shpresë. Koha nuk gati një me pesëmbëdhjetë. “Hebrenj, - nderhyra unë para
një kamp përqëndrimi nazist priste. Disa sekonta shpëtonin kapterit. Si janë hebrejtë?”
në Gjermani. Do t`ju tregoj jetët e tyre. Inisiativën Nuk kaloi shumë dhe në Në fakt ajo pyetje ishte e
për një ngjarje të ndodhur në e mora unë, sepse dija kapanon hynë Katër esesë nxituar. Sepse ne shikonim
kampin e Mosburgut “STALAG gjermanisht dhe u shpjegova me automatikë dhepas tyre Hebrej të cilët i ngarkonin
7 A”, se si edhe aty Shqiptarët shokëve se çfarë kërkonin. oficeri i gestapos me pistoletë nëpër makina si skelete duke
shpëtuan një grup hebrenjsh. ne dorë, i cili çfaqte hapur i shtyre dhe ndihmuar të
Ngjarja është shumë reale, e “O burra nxitoni! Nga një një tërbim të madh. Të gjithë hypnin, sepse nuk kishin fuqi,
treguar nga babai im Vangjel bluzë dhe nga një kapele nga u trembëm, sidomos kapteri, dhe i çonin drejt vdekjes. Kjo
Vogli, i cili ishte protagonist tonat. Të gjithë pa e diskutuar sepse po të diktoheshim, ai gjë ndodhte për çdo ditë. Po
kryesor, por edhe nga shokët e urdhërin, dhe pa e menduar kalonte i pari aty ku e dinin ata, afronte fundi dhe ata donin ti
tij. Bile jeton akoma një person rrezikun vrapuan dhe pa dhe pas tij të gjithë neve. Të shfarrosnin me çdo mënyrë
në moshën 93 vjeçare, i cili u mbyllur dhjetë sekonta, gjithë u munduam të ruanim hebrejtë e ngelur akoma.
Nr. 06 SHKURT /
FEBRUARY 2019
P 24