You are on page 1of 18

Depend On You

Transcribed by Pochacco
Allegro q = 126

 
 
  
Voice                     

  
A - na - ta ga mo -shi ta - bi - da- tsu So -no hi ga I - tsu - ka ki-

Violin I      

     
Violin II  
                        
Viola               

               
Cello 
  
Double Bass
     

                
4

     

 
- ta -ra So - ko ka- ra fu - ta - ri de ha - ji - me you

       


       

                                         

         
           

 
     
2


9

    

          
   
  

            
   

                           
          

                 

     
            



13

     

      
Me

      

   
      
      

   
                           
        

              

      
             
3


 
17

   
 

       
  

 
za - shi - te - ta GO - O - RU ni to -do - ki - sou na to - ki Ho

    

                                

  
                                 

             
   
 
    



   
21
   
  
     
    


n - tou wa ma - da to - o - i ko -to ki - zu -i - ta no? I-


           
   
        
    

 
                                 

                

 

   

4 25
    
       
 
   
- tta - i do - ko ma de i - ke - ba i -i no ka O -wa - ri

           

    
    
 
                                 

                 
 

   


       
29

  
 
   


no na -i hi - bi wo dou su - ru no Zu - tto

         
      

    
  
    

  
                                 

                 

 
    
5


33

                
 
to - bi - tsu - zu -ke - te Tsu - ka - re - ta na - ra Ha - ne ya-

  
 

 
    

    

    
                                 

                 

 
    

                       
  
37
    
 
su - me- te i - i ka - ra Wa - ta - shi wa ko - ko ni i - ru yo A -na -ta

          
    
 
      

         
                                         
 
                 
   

 

    
6


 
  
42

                
ga mo - shi ta - bi - da - tsu So - no hi ga I - tsu - ka ki -

                                         
        

             


            

                 
   
       
   

             

 
   

   
  
45

         
 
- ta - ra So - ko ka - ra fu - ta - ri de

                                             
    
           
           

                         

       
      

 
   
7


48

      
ha - - ji - me - you

                           

    
        

 
              
     


                      
 


             

   
    



51

              
 
Hi - to - su -ji no hi - ka - ri wo shi -n-

      
  
     
  
        
 
     
          
                              

                    

          
      
8

 
      
56

        
     
ji - te - mi - ru no? So -re to - mo ku - ra - ya -mi ni o - bi - e - ru no?

            

        
 
   
                                 

             
   
 
    



60
   
                

Zu - tto to - bi tsu - zu -ke - ta Tsu - ba - sa ga mou

        
    

 
  
       
  
   
        
                                         

                     

 
     
9

                              
  
65


Ha - ba - ta - ke - zu ni I - ru na - ra Wa - ta - shi ga a - ta - ta - me - ru yo

        

 

        
    
                                         

                 
   

 

          


 
 
70

               
A - na - ta no ko - to hi - tsu - you - to Shi - te - i -

                                       
       
  
                                  
  
  
                         
       
             

    

        
10

   
73

           
    

                                      
ru hi - to wa ki - tto Ka - na - ra - zu hi -

          

       
         

        
                 
       

         
    

  

        
  


76

              

                                             
to - ri wa i - ru ka - ra A - na - ta

    

                         
        

                 
   
       
       

             

        
     
11


 
    
79

                   

ga hi -tsu - you to su- ru Hi -to na - ra i - tsu - mo ki - tto To -


   
 
   
  

 
         
                            

   
                                 

             
    

       
           


  
83

            


na - ri de wa - ra - tte i - ru ka - ra

  
   
         
    
                           
        

                         
   
   
             

    

        
12


86

    


  
                
    
         
            
       
            

         
      
 

     
   

     
90

    
Zu - tto

 
                           



               

 
     
 

        

   
   
13


95

                     

  
to - bi - tsu - zu -ke - te Tsu - ka - re - ta na - ra Ha - ne ya-

   

    

   
            
         

                    

   

 
pizz.

                    
99

   
su - me- te i - i ka - ra Wa - ta - shi wa ko - ko ni i - ru yo

   

3 3
 
3
   

      
  
    
  
        

            
  
 
    
14


 
 
103

               

                                     
I - tsu -ka wa min - na ta - bi - da - tsu So - no hi

          

           
    
   
       

                             
       

             

    

        
arco

 
 
106

             
 

                                           
ga ki - tto ku - ru ne Su - be - te wo su -

      
       
                        

                                    
  

           
  
  

        
  
15


109

              

                                             
te - te - mo i - i ho - do Ko - re ka -

    

                           
            

                                     

             

        
     


 
  
112

           
ra ha - ji - ma - tte - yu - ku Fu - ta - ri no mo - no - ga - ta -


  
 
   
 
 
           
     
  
                                     

             

    

        
16

     
115

   
        
- ri wa Fu - a - n to ki - bou - ni


  
          
  
                                        
        

                                    
        

       
      

   
           

 
118

     


mi - chi - te - ru

      
  
     
        
           

                                  

           
 

   
    
17


121

    

          
   
  

           
    
 
                           
          

                 

     
            


125

    

              

            

   
                           
        

               

      
             
18


129

    


 
rall.

                  

                  

     
             
     

    
 