TEKNOLOGI SENIBINA MELAYU PRA-ISLAM

Salam, jikakitamembicangkanmengenaiteknologiMelayupraislammakatidakbolehtidakkitaakanmemperk atakanmenganaiteknologisenibinaMelayupurbapadazamansrivijaya ,funandanchampa. Kehebatanteknologitamadun-tamadunrumpunMelayuiniterserlahmenerusipembinaanrumahrumahibadatnyasepertiwatdancandi.SenibinaMelayufunansebagaicontohnyadapatdilihatmanifest asinya di kembojasekitarsebelumabadke 7 masihimalahmenjangkaukebeberapaabadselepasituterutamanyazamanchenlakeranakerajaaniniad alahwarisanfunanjuga, malahada yang mengaggapwatAnghkor yang terkenaltersebutsebagaibendaajaibdunia. KerajaanAnghkorsebenarnya adalahwarisankerajaanChenla , kerajaaninijugaada hubungan politikdan intelektual dengankerajaan MelayuChampa.

Briggs menegaskanbahawasenibina yang terdapatdalamtamadunChenladanAnghkortiadabezanyadengansenibinaChampadanFunan.Hubun gankerajaanChampadenganKambujadesaatauAnghkoradalahsangatakrabterutamasetelahkambuja desaatauAnghkormengalahkanChampapadaawalabadke 13 keranasebelumituChampajugapernahmengalahkanAnghkordankeduaduakerjaanbesarinimerasaka nbahawamerekaperlubersatumenghadapimusuhluariaitu Siam bagi Angkor dan Viet bagiChampa. Keduakerajaaninisebenarnyapernahbersatumengalahkan Viet. Keduaduanyajugaakhirnyadapatdihancurkanolehmusuhmerekaiaitu Angkor oleh siampada 1431 danChampaoleh Viet pada 1471.

Teknologi orang MelayuChampaterkenaldengansenibina watsejakabadke 4 masihilagidandianggapsebagaisalahsatusenbina yang tertua di dunia. Binaanbinaantuatersebutkitadapatkitalihat di My son selatan Vietnam sekarang. KomplekswatMy son muladibinapadaabadke 4 masihidanbertambahbilangannyasehinggamencecah 70 buahpadaabadke 14. tetapikini yang tinggalhanya 20 buahsahajasetelah di bomoleh AS dalamseranganudaranyasemasaperang Vietnam. KetinggianilmuteknologisainsMelayudiakuiduniamenerusiwat-watataucandi-candi Buddha zamankerajaanFunandanChampaterutamanyaAnghkorwatmemangdipetikaikanunsurkemelayuan nyaolehsesetengahsejarawanbaratdantempatan.Namundemikiantidakbagisebuahlagicandibuddhai aitu Borobudur yang dibinapadaabadke 8 padazamankegemilanganSrivijayadinastisailendra. Binaaniniadalah 400 tahunlebihawaldaripadabinaanAnghkorwat.Tidakhairanlahadacatatandaripadapengembara china sejakabadke 9 masihilagibahawa maharaja china adamengundangtukang-tukang, paraarkitekdanjuruteraMelayusrivijayabagimembangunkandanmembaikicandidankuil di negara china.

SeoranglagitokohagungdalamtamadunMelayu yang harusdisebutadalah Maharaja srivijayapadaabadke 11 M yang bernamaCudamanivarman yang pernahmenghantarwakilnyakenegara china padatahun 1003 untukmenghadiahkansebuahlocenguntuksebuahcandibuddha. Maharaja china sendiritelahmenamakanlocengtersebutsebagaikehidupanseributahun yang dianugerahisyurga.Padatahun 1079, seorangtukangrumahatauarkitek yang bernama chi lolotelahdihantarkhususoleh maharaja srivijayabagimembaikikuil di sanakemudian maharaja srivijayatersebutiaituDivakaratelahdianugerahigelaranjeneralagungoleh maharaja china.

Tukang-tukangsenibinawatataucandiMelayubukansahajaterkenal di china malahanjuga di indiadantentunyanegarajirankitathailand. Padaprasasti yang bertarikh 1046 M, raja chola yang bernamarajaraja I, dariindiatelahmencatatkanbahawatukangtukangcandiMelayutelahdiundangkeindiabagimembinawatdisana. Prasastidarithailandturutmencatatkanpembinaanwatataucandiolehtukangtukangdarilangkasukaatausrivijaya. JelasdisinibahawakehebatanteknologisenibinaMelayuadalahmelangkaubatasgeopolitiknusantara. Kehebatanmerekadalamilmusainskejuruteraandanarkitektualadalahsesuatu yang patutkitabanggakandanjadikansebagaimotivasikepadaanakbangsakitapadamasakini agar kegemilanganketamadunanMelayupadazamansilamdapatkitabangkitkansemula

Dicatatoleh Al Semantani di 23:56

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful