You are on page 1of 2

Petícia: Chceme Gemer bez spaľovne! Podpisový hárok č.

:
My, dolupodpísaní občania, nesúhlasíme so zámerom, výstavbou ani prevádzkou spaľovne – splyňovacej
elektrárne spoločnosti Hôrka Power, s.r.o., pretože negatívnym spôsobom ovplyvní a znehodnotí životné
prostredie, zdravie obyvateľstva, vystaví okolie ďalším rizikám, negatívne ovplyvní život v okolitej oblasti na niekoľko
desiatok rokov, nenávratne poškodí oblasť cestovného ruchu a v neposlednom rade – nebude mať ani pozitívny
ekonomický vplyv.

Petičný výbor:
Mudr. Attila Anna - poslanec OZ v Lipovníku, poslanec Košického samosprávneho kraja, Lipovník č. 184, 049 42
Juraj Nagy - poslanec OZ v Krásnohorskej Dlhej Lúke, poslanec Košického samosprávneho kraja, Krásnohorská
Dlhá Lúka č.82, 049 45
Mgr. Matúš Bischof – poslanec MsZ v Rožňave, Zakarpatská 3, Rožňava, 048 01
Mgr. Michal Drengubiak – poslanec MsZ v Rožňave, Šípková 590/31, Rožňava, 048 01
Jozef Görgei – poslanec OZ v Krásnohorskom Podhradí, Osloboditeľov 594, Krásnohorské Podhradie, 049 41
Štefan Kún – poslanec OZ v Krásnohorskom Podhradí, 1. mája 677, Krásnohorské Podhradie, 049 41
Katarína Prékopová - poslankyňa OZ v Krásnohorskom Podhradí, Banícka 281, Krásnohorské Podhradie, 049 41
Viktória Tomášik Lázár – poslankyňa OZ v Krásnohorskej Dlhej Lúke, Krásnohorská Dlhá Lúka 250, 049 45
Osoba poverená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy:
Katarína Prékopová, Banícka 281, Krásnohorské Podhradie, 049 41.

Poradové
Meno a priezvisko Adresa Podpis ▪
číslo

▪ Oboznámil/a som sa s úplným textom petície proti spaľovni – splyňovacej elektrárni spoločnosti Hôrka Power s.r.o. a žiadam
o splnenie požiadaviek v nej uvedených.
Petícia : Chceme Gemer bez spaľovne!
My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, na základe článku 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb.
o petičnom práve (ďalej len „zákon o petičnom práve“), žiadame príslušný štátny orgán, Ministerstvo
životného prostredia SR o definitívne zastavenie všetkých úkonov smerujúcich k povoleniu zámeru
výstavby splyňovacej elektrárne s pôvodným názvom „Splyňovacia elektráreň na biomasu, Krásnohorská
Dlhá Lúka“, ďalej „doplnenie TAP a TPD“ a príslušné samosprávne orgány (Krásnohorskej Dlhej Lúky
a Krásnohorského Podhradia) o vydanie nesúhlasného stanoviska k zámeru výstavby a následnej činnosti
tejto splyňovacej elektrárne. Nesúhlasíme s tým, aby sa tento zámer realizoval v plánovanej lokalite, a to
z nasledovných dôvodov:
1. zámer nie je v súlade s územnými plánmi dotknutých obcí (Krásnohorské Podhradie, Krásnohorská
Dlhá Lúka, Jovice, Lipovník, mesto Rožňava)
2. zámer nie je v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Košického samosprávneho
kraja
3. plánovaný zámer definitívne a neodvratne poškodí celú oblasť cestovného ruchu, pretože
plánované umiestnenie je v bezprostrednej blízkosti piatich národných kultúrnych pamiatok, dvoch
jaskýň, Národného parku Slovenský kras a ďalších historických a kultúrnych pamiatok.
My, dolupodpísaní občania, nesúhlasíme so zámerom, výstavbou ani prevádzkou takéhoto zariadenia,
pretože negatívnym spôsobom ovplyvní a znehodnotí životné prostredie, zdravie obyvateľstva, vystaví
okolie ďalším rizikám a negatívne ovplyvní život v okolitej oblasti na niekoľko desiatok rokov
a v neposlednom rade – nebude mať ani pozitívny ekonomický vplyv.

Petičný výbor:
Mudr. Attila Anna - poslanec OZ v Lipovníku, poslanec Košického samosprávneho kraja,
Lipovník č. 184, 049 42
Juraj Nagy - poslanec OZ v Krásnohorskej Dlhej Lúke, poslanec Košického samosprávneho kraja,
Krásnohorská Dlhá Lúka č.82, 049 45
Mgr. Matúš Bischof – poslanec MsZ v Rožňave, Zakarpatská 3, Rožňava, 048 01
Mgr. Michal Drengubiak – poslanec MsZ v Rožňave, Šípková 590/31, Rožňava, 048 01
Jozef Görgei – poslanec OZ v Krásnohorskom Podhradí, Osloboditeľov 594, Krásnohorské Podhradie,
049 41
Štefan Kún – poslanec OZ v Krásnohorskom Podhradí, 1. mája 677, Krásnohorské Podhradie, 049 41
Katarína Prékopová - poslankyňa OZ v Krásnohorskom Podhradí, Banícka 281, Krásnohorské Podhradie,
049 41
Viktória Tomášik Lázár – poslankyňa OZ v Krásnohorskej Dlhej Lúke, Krásnohorská Dlhá Lúka 250, 049 45

Osoba poverená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy:


Katarína Prékopová, Banícka 281, Krásnohorské Podhradie, 049 41, e-mail: katka.krh@gmail.com.

You might also like