You are on page 1of 30
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PRAVOSUDA AKCLJSKI PLAN ZA PROVEDBU NACIONALNE STRATEGUE, RAZVOJA SUSTAVA PODRSKE 2RTVAMA I SVJEDOCIMA ‘U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE DO 2020. GODINE, Zagreb, siletanl 2019. ‘SADRZAT yop Ws 2 CILIEVI, MIERE I AKTIVNOSTT 3 1. Koordinacja meduresomnog djclovara i standardizacija postupanja u prutanju podeSke i zatit prava Brava syjedoka vo 1.1 Koordinacje suradaja deaveih ela organizacjacivilnog detiva koje prada podrsku 2rtvama i svjedacima 12. Sirenje sustava podtike Bvana isvjedocima 13, Standardzirano, pravovremeno i sustavno pruzanjeinformacija 0 pravima 1 Osiguranje dostupnestipsthosocialih uslvga 2, Unapredenje normativnog okvira uzizgradajy informacijskog sustava 2a pratenje provedbe podrSke2rtvama isvjedocima . 2 2.1. Dalnje uskladvanje normativiog okvira s medunarodnim standardima 22. Uspostava informacijskog susava koji pati provedbu posrske drtvama isvjedocima wu praksipravosudnih ela, pli, ostalihdréavnih tela i organizacjacivilnog drustva s ‘rikazom svib aktivnost usmjerenih na zasiu ili ostvarenje prava ava syjedoka 13, 23, Odgovarajuti prijediozi za unsprjedenje podrske Zivama i ¥jedocima utemeljea rezultatina analize podataka i informacjskog sustava pragenj podrSke. 14 24, Promicanj origuranja prava ava seksvalnog nails u Domovinskom ral wl 3. Dalia ukijutivanje organizacija civilnog dustvau sustav podiSke Atvama i syjedocima..-15 3.1, Uxjucenje organiza civilnog drusvau sustav podrSke arvamai svjedocima te ‘osiguranje Kontinurane i sustvne suadaje s organizcijama civilnog G88. e.ooootS 32, Suradnja na razvoju edukatvrn i prevencijskih programa 7 33. Razvijanje programa ukjutivayja volonerau drZavnim tjelima,ustanovatna | ‘organizacijama cvilnog duStva koje pru2aju podrSku i zatnu vara i svjedocima...18 4. Jatanje medunarode suradale ao : 19 “4.1. Unaprjedenje medunaradne strane. 19 42. Osiguranje informacija vans isvjedocima o nalednim siudbama za pomoé i podrsku 1 Republici Hrvetsko} teu dravama élancama Buropske unije 2 5. leobrazba stuénjaka koji dlaze w kontakt sa 2vama i svjedocima 23 5.1. Rezvoj i provodenje programs osposabljavana i izobrazbe situéjaka Kaji se usvom radu susreu sa syjedocima i Zeta 23 6. Senzibilizacija i informiranje javnosi 26 6.1. Podizane javae svijet postojanj i dostupmosti sustava za pods Zawvarra i syjedocima kao i pravima 2a. 26 62, Senzibilizacija medijskih delnia o ixjettavanu o Eetvama i svjedocima 28 METODOLOGUA PRACENIA soon 29 uvop "Naconalna suaegijarazvojasustava pode Avama i syjedocima u Republict Hrvatsko) 2a raudoblje 0d 2016 do 2020 godine (0 daljnjem tekst: Nacionalna states) ko je donela ‘Viada Republike vate na jedi oan) 2. rp 2015. godin fradna je temeljem rada Povjerenstva za pratenje i unaprjedenjesusava podrike tvamaisvjedocima (i daljajem est Povieensv). Minstasivo pravosuda. pati provedbu Nationale siategije te w suradnt s tjlima organizacijama &ij su predsavnie elanovi Pojeensva,uvazavajuédosadinja posgna ‘vom podruju, dae smjersice buducegrazoja navedenog susava. Clanove Povjreatva Eine pred predsavnika Minisurva pravoroda 1 prestavaei Minisarsva unutaryypostva, ‘Ministrstvs hrvatski bral, Ministarstva 2a demogroj, obit, made soja politi, Ministrstva adravstva, Ureda 2a Wjudska prava | pava naconalnit anja. Via Repuike Hvaske, Drtavnog dvjenitwa Republike Hvaske, Vehovnog sda Repblike Hrvaske predsavnici iz eda stuénaka koji se bave Zrvama i syjedocima i pedstavnii orgaizacija Gvlnog dasa Poyjrenivo provodenjem mjera Naionalnesraegie te tram pipadajuéeg Akestog plana 2a provedb Nacionane stateije azvojasustava podrske Zrvama 4 svjedocima w Republic Hrvatska razdoble do 202. poli, (sdalijem teksu: Akh plan) doprnos unepjedaju i nadogradnj postojeceg nomativnos, nstitcionslnog i organizaijskog sstava pode Evama isjedocima planiranjm aktvnon ust tera pode 1. koordinacija medvresornog djelovanja sa standardizacjom postupanja u prutanju podsSke i aki prava Zrtava i svjedoks i uz povezivanje opéeg sustva i speciaizianih programa posrske 2. unaprjedenje normativnog okvira uz izgradnju informacijskog sustava za pragenje provedbe podske dnvama i svjedocima 3. daljne kljudivane organizaciacivilnog druftva v sustav podtke Zrtvama i syjedocima, 4. jatanje medunarodne suradnje sa svijeu_ da odgovarajudi_ sustav podske doprinosi intgrtetukaznenog_postupka te utinkovitosti pravosuda u cjelini, a nadasve da se kroz ponovnu uspostayu narwealh prava pojedinca usposaviaj i zajednicke temeline vijednostislobode, sigurmast i pravde. Acijsk plan detaljo odreduje aktvnostts cjem prutanja anv it svedoka odgovarste posrke { pomoti od samog potnjenja kazenog djl, tjekom eijelog Kaznenop/pressjnos Pestupka kao | nakon postupka, usw bjegavajedodsni pibooski rum pevadavan Osjeaja prepubenostsamima seb, smanjenja staba i pruanja osjeaja zathtenost te rad esnativagja za rehabiltaela (0 Siem smisl, psiolesk, adravstveno | soejlna) i zat seule rave ‘Atcsk plan usmjren je na definanje akivnst Kojima &= se uklont # premosttiuotent sedostai te osgurasycobuatnja poms i podska Zxtvamaisyedocima. ianoviPovjerensva su piikom irae Akfkog plana sojimsirvénim ananjem i posnavajem problematke na terenu user | defini aktvnost je ee provodenje doves do estvarenja plavne svebe Nacionlne stati ‘Akijski pln arden jena temelj definanh cifjeva i mjera navedene Nacionalne suateie, ‘aieih nacionalnh propisa, zakona i dokument, preporukeprovebrantj, kno i relevant ‘medinarodih dokuenta, Rij i pojmovnisklopovi Koji imaju rodno 2nadenje bez obzirajesu liu zakonima ili drogin propisima koriten! w muskom ili Zenskom rods ode se na jednak nagin na mk | Zenski rod