You are on page 1of 1
Ciclo Medio de Montaxe e Mantemento Electromecanico no IES Garcia Barb6n Que é? © CM de Mantemento Electromecénico ¢ un ciclo ‘medio de formacién Profe- sional que antigamente se denominaba Mantemento Industrial, 0 eal pode dar acceso a un Ciclo Superior como 0 de Mecatrénica In dustrial que se imparte en Ourense, ou calquera outro Ciclo Superior do noso Sis- tema Educative, No noso ciclo aprende- remos a montar e facer 0 ‘mantemento de maquina ria, equipamento industrial ede lias automatizadas de producién. Que saidas profesionais ten? Rematado 0 ciclo ¢ obti- do 0 titulo que inclie 410 A DO Monterrei horas de pricticas formati- vvas presenciais en empre- sas do sector, atopamonos cunha realidade plausible ue é que existe un grande interese a nivel industrial polos técnicos de mante- ‘mento industrial. Podendo trabellar, entre outras fun- cidns, de: Mecénicola de ‘mantemento, Montador/ora Industrial," Mantedor/ora de equipamento industrial de liftas automatizadas, Reparadoriora de equipa- ‘mentos de control, medida, presién, etc. En multitude de platafor- mas de busca de emprego ‘online, podemos stopar un sen fin de ofertas de traba- Ho demandando técnicos de ‘mantemento industrial para toda a xcografia espatiola, e tamén na nosa contoma, hos diferentes sectores pro- dutivos. AAs iltimas publicaciéns en canto ds ofertas de em- prego dos iltimos 15 anos, indican que un 14% das ofertas son para traballos que antigamente non exis- ‘an, pero isto non ¢ indi cativo de que se destrian postos de traballo, senén que as tendencias estén cambiando, ‘As novas _tecnoloxias fan evolucionar 0s postos de traballo, como pode ser ‘0 caso das caixas automs- ticas de eobro, que poden climinar emprego dentro dos propios establecemen- tos, pero d stia vez, erean novas oportunidades de traballo para os téenicos de 80 do ano, sobre todo en Dowticabnnnsss VERIN E COMARCA ‘mantemento e os creadores de ditas maquinas. Por que estudar no IES Garcia Barbén? OIES Garcia Barbénéun centro de Formacién Profe= sional e de Bacharelato que offece moitas vantaxes & hora de realizar os estudos, xa que, presenta grupos de traballo reducidos con pro- fesores especializados, em- pregando una metodoloxia adaptada dis necesidades de cada alumno, Realizando a aprendizaxe nun entomo amigable e agradable, cen trindonos _prineipalmente ‘no desenvolvemento, non 6 profesional, senén ta- ‘mén persoal do alumnado, impartindo actitudes ¢ va- lores seguindo un mode- lo formative centrado no desenvolvemento —persoal € profesional. No oso centro cada alumno recibe ‘un asesoramento persona- lizado podendo.apoiarse en todo momento no seu titorprofesor asi como na dea de orientacion do Barrios) 7 34 de xaneiro 2019 centro, ¢ todo enfocado a impartir una Formacién de Calidade por profesorado cexperto para a formacién dos. futuros _profesio {que demanden as empresas da nosa contomna. OIES Garcia Barbon ofrece moitas vantaxes hora de realizar os estudos FORMACION PROFESIONAL Ce) Instalacion e Lia einen)