You are on page 1of 2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ

 Αν κατά την άσκηση των καθηκόντων σας  11414: Τηλεφωνική γραμμή Αντιμετώπισης
γίνετε μάρτυρας ρατσιστικής βίας, καλέστε την Ρατσιστικής Βίας της ΕΛ.ΑΣ. (λειτουργεί όλο
Αστυνομία. το 24ωρο και διασφαλίζεται το ανώνυμο και το
απόρρητο της επικοινωνίας)
 Αν κατά την άσκηση των καθηκόντων σας σάς
αναφερθεί η τέλεση ρατσιστικού εγκλήματος,
 Αστυνομία: Τμήματα και Γραφεία Αντιμετώπισης
οφείλετε να το αναφέρετε χωρίς χρονοτριβή στον
Ρατσιστικής Βίας (Αθήνας: 210 6476751,
Εισαγγελέα.
Πειραιά: 210 4178714, Θεσσαλονίκης: 2310 388436)
 Αν το θύμα ρατσιστικού εγκλήματος χρειάζεται
ιατρική φροντίδα, καλέστε το ΕΚΑΒ και  Ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας και καταγγελίας
εξηγείστε ότι πρόκειται για θύμα ρατσιστικής στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr
βίας. (όνομα και ηλεκτρονική διεύθυνση προαιρετικά)

 Εξηγείστε στο θύμα ότι δύναται να καταγγείλει  Ειδικοί Εισαγγελείς για το έγκλημα με
με ασφάλεια το ρατσιστικό έγκλημα στην ρατσιστικά χαρακτηριστικά (Αγρινίου, Αθηνών,
Αστυνομία.
Αλεξανδρούπολης, Βέροιας, Ηρακλείου,
 Ο Συνήγορος του Πολίτη λειτουργεί Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καλαμάτας, Κέρκυρας,
και ως Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Κομοτηνής (Ροδόπη), Κορίνθου, Κω, Λάρισας,
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα Μυτιλήνης, Ναυπλίου, Ξάνθης, Ορεστιάδας,
ασφαλείας και τους υπαλλήλους των Πατρών, Πειραιώς, Ρόδου, Σάμου, Χαλκίδας,
καταστημάτων κράτησης. Χανίων, Χίου)

 Αν το θύμα φοβάται να καταγγείλει το  Συνήγορος του Πολίτη: 213 1306 794


περιστατικό, δύναται να έρθει σε επαφή με και www.synigoros.gr
φορείς που υποστηρίζουν τα θύματα (λ.χ. το
Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής  Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής
Βίας). Βίας: 210 7233216 και www.rvrn.org

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
Σχεδιασμός - Εκτύπωση ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑΣ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ; YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ)

Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά είναι οποιοδήποτε  Οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και εκείνοι στους οποίους  Οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν να ανακοινώσουν χω-
έγκλημα κατά το οποίο το θύμα στοχοποιείται λόγω των χα- ανατέθηκε προσωρινά δημόσια υπηρεσία, οφείλουν να ανακοι- ρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο εισαγγελέα οτιδήποτε πληροφο-
ρακτηριστικών φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής κα- νώσουν χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο εισαγγελέα οτιδήποτε ρούνται με κάθε τρόπο για αξιόποινη πράξη που διώκεται αυ-
ταγωγής γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, πληροφορούνται με κάθε τρόπο για αξιόποινη πράξη που διώ- τεπαγγέλτως (άρθρο 37 παρ. 1 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).
σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστι- κεται αυτεπαγγέλτως, αν πληροφορήθηκαν γι’ αυτές κατά την  Ο αστυνομικός οφείλει να ελέγχει την ύπαρξη ρατσιστι-
κών φύλου (άρθρο 81Α Ποινικού Κώδικα). εκτέλεση των καθηκόντων τους (άρθρο 37 παρ. 2 Κώδικα Ποινι- κού κινήτρου, είτε αυτοτελούς είτε επιμέρους, ιδίως όταν:
κής Δικονομίας). Την υποχρέωση αυτή υπέχουν και το ιατρικό α. το ομολογούν οι φερόμενοι ως δράστες ενός
ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ και νοσηλευτικό προσωπικό των μονάδων υγείας. εγκλήματος
ΜΕ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  Αν η ρητορική μίσους (άρθρο 1 Ν. 927/1979 όπως ισχύει), β. το επικαλούνται οι παθόντες και οι μάρτυρες ενός
τελέστηκε από δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο κατά την άσκηση εγκλήματος
ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΒΑΡΥΤΕΡΑ των ανατεθειμένων σε αυτόν καθηκόντων, επιβάλλεται σε αυτόν γ. υφίστανται ενδείξεις με βάση στοιχεία αποδεκτά
βαρύτερη ποινή (άρθρο 1 παρ. 5 Ν. 927/1979, όπως ισχύει). από τον ΚΠΔ
δ. οι φερόμενοι ως δράστες και τα θύματα του εγκλήματος
έγκλημα ρατσιστικό κίνητρο  Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο υπάλληλος δεν επιτρέ- αυτοπροσδιορίζονται ή ανήκουν σε διαφορετικές φυλετικές,
πεται να κάνει διακρίσεις σε όφελος ή σε βάρος των πολιτών, εξαι- θρησκευτικές ή κοινωνικές ομάδες
λ.χ. ανθρωποκτονία, ο δράστης στοχοποιεί το τίας των πολιτικών, των φιλοσοφικών ή των θρησκευτικών τους
(Εγκύκλιος διαταγή υπ’ αριθμ. 7100/25/14-δ από 8/11/2014).
σωματική βλάβη, βιασμός, θύμα λόγω της φυλής, του πεποιθήσεων (άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει).
ασέλγεια, προσβολή χρώματος, της εθνικής  Το αστυνομικό προσωπικό οφείλει να ενεργεί κατά την
γενετήσιας αξιοπρέπειας, του καταγωγής, της εκπλήρωση των καθηκόντων του με βάση τις αρχές της
κλοπή, ληστεία, θρησκείας, της αναπηρίας, νομιμότητας, της ίσης μεταχείρισης και του σεβασμού της
εμπρησμός, διακεκριμένη του σεξουαλικού διαφορετικότητας των ατόμων (άρθρο 1 π.δ. 254/2004) και
φθορά, εξύβριση και προσανατολισμού, να αποφεύγει προκαταλήψεις που έχουν ως αιτία το χρώ-
έργω εξύβριση, απειλή, της ταυτότητας ή των μα, το φύλο, την εθνική καταγωγή, την ιδεολογία και τη
διατάραξη οικιακής χαρακτηριστικών φύλου θρησκεία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, την
ειρήνης κ.λπ. του αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση, την οικονομική
και κοινωνική θέση ή άλλο διακριτικό στοιχείο του ατόμου
(άρθρο 5 παρ. 3 π.δ. 254/2004).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ
ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
Η ρητορική του μίσους αποτελεί ποινικό αδίκημα όταν ο δρά-  Σε θύματα και μάρτυρες εγκλημάτων με ρατσιστικά
στης με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή δια του τύπου, μέσω χαρακτηριστικά και ρητορικής μίσους (Ν. 927/1979) που
του διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, υποκινεί, είναι πολίτες τρίτων χωρών χορηγείται άδεια διαμονής
προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που για ανθρωπιστικούς λόγους, εφόσον διαταχθεί προκα-
μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προ- ταρκτική εξέταση ή ασκηθεί ποινική δίωξη, μέχρι το τέλος
σώπου ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση της ποινικής διαδικασίας. Η συνδρομή των προϋποθέσεων
τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, αυτών διαπιστώνεται με πράξη του Εισαγγελέα.
την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατο-  Απαγορεύεται η επιστροφή αλλοδαπού που είναι θύμα ή
λισμό,την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία, κατά τρόπο που ουσιώδης μάρτυρας εγκλήματος με ρατσιστικά χαρακτηρι-
εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη στικά ή ρητορικής του μίσους (Ν. 927/1979) και προσέρχεται
ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα των ως άνω προς υποβολή καταγγελίας ή αναφορά του περιστατικού στις
προσώπων (άρθρο 1 Ν. 927/1979 όπως ισχύει). αρμόδιες αστυνομικές αρχές (άρθρο 41 του Ν. 3907/2011).