You are on page 1of 11

http://www.gww.pl/ http://www.gww.pl/ http://www.gww.

pl/
http://www.gww.pl/

http://www.gww.pl/
Komentarz Instytutu Sobieskiego
Nr 53
20 stycznia 2010 r.

Jan Filip Staniłko

194 Obietnice z expose Donalda Tuska


według Działów Administracji Rządowej

http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/

http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
http://www.sobieski.org.pl/
sobieski@sobieski.org.pl
http://www.sobieski.org.pl/
W swoim expose1, wygłoszonym 23. listopada 2007 r., premier Donald Tusk złożył 194
obietnice. Zostały one przeze mnie wypisane i logicznie pogrupowane, sparafrazowane tak, by nadać
im gramatycznie jednolitą formę oraz posegregowane wg działów administracji rządowej, tak aby
jasna była odpowiedzialność konkretnych ministrów za ich realizację.

Administracja publiczna
1) Wprowadzenie jawnego i otwartego naboru do władz agencji rządowych i urzędów centralnych
2) Ograniczenie kompetencji wojewodów na rzecz zarządów województw
3) Dokończenie reformy administracji publicznej – decentralizacja, obniżenie kosztów
i uproszczenie struktury administracji wojewódzkiej
4) Zmiana zasad funkcjonowania administracji publicznej w celu umożliwienia jej efektywnego
wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych
5) Likwidacja części dokumentów identyfikacyjnych, m.in. wprowadzenie e-dowodu osobistego
6) Udostępnienie obywatelom i instytucjom publicznym danych z podstawowych rejestrów
publicznych drogą informatyczną
7) Comiesięczne przedstawianie sejmowi i obywatelom informacji o postępach na drodze
likwidacji przywilejów władzy
8) Eliminacja zbędnych finansowych i instytucjonalnych przywilejów władzy – idea taniego
państwa
9) Obcinanie „bizantyjskich” kosztów władzy
10) Wzrost płac pracowników sektora publicznego

Budownictwo i gospodarka przestrzenna


11) Zmiana regulacji prawnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ułatwienie
inwestycji budowlanych
12) Odbiurokratyzowanie, uproszczenie i skrócenie procesu budowy inwestycji mieszkaniowych
13) Stworzenie warunków funkcjonowania rynku nieruchomości, dzięki którym spadną ceny
nieruchomości
Budżet
14) Odporność na naciski zorganizowanych grup zawodowych w kwestiach płacowych
15) Obniżenie kosztów obsługi długu publicznego
16) Obniżenie tempa przyrostu długu publicznego
17) Doprowadzenie budżetu w ciągu kilku lat do stanu bliskiego równowagi
18) Zmniejszenie deficytu budżetowego w większym stopniu, niż planował to poprzedni rząd
19) Uchwalenie budżetu na 2008 roku w ściśle określonym terminie
20) Przeznaczenie części przychodów z prywatyzacji na istotne cele dla obywateli,
w szczególności na fundusz rezerwy demograficznej
21) Rozważne, odpowiedzialnego zwiększenia wydatków w sferze publicznej

1
Pełny tekst expose dostępny na http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf
Finanse publiczne
22) Radykalne uproszczenie prawa podatkowego
23) Radykalne uproszczenie trybu poboru składek ZUS
24) Stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych
25) Przekazywanie samorządom terytorialnym środków materialnych adekwatnych do
przekazywanych im zadań
26) Abolicja podatkowa dla Polaków pracujących za granicą

Gospodarka
27) Zbudowanie najlepszych z możliwych okoliczności dla wzrostu gospodarczego
28) Rozwój gospodarki opartej na wiedzy
29) Eliminacja barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej
30) Opracowanie i przedstawienie sejmowi do końca 2008 roku projektów zmian systemowych
wspierających przedsiębiorczość
31) Radykalne uproszczenia prawa gospodarczego
32) Wprowadzenie zasady „jednego okienka” przy zakładaniu firmy
33) Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego
34) Kontynuacja działań na rzecz budowy polsko-litewskiego mostu elektroenergetycznego
35) Zwiększenie roli systemu partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji i finansowaniu
inwestycji infrastrukturalnych
36) Kontynuacja działań poprzedniego rządu na rzecz dywersyfikacji dostaw nośników energii,
również w wymiarze międzynarodowym
37) Wykorzystanie potencjału i możliwości rolnictwa do poprawy bilansu energetycznego polski
38) Stworzenie przez rząd warunków na rzecz zwiększenia produkcji energii ze źródeł
odnawialnych (OZE)
39) Ułatwienie reemigrantom pozyskiwania środków na własną działalność gospodarczą
40) Działania na rzecz budowy nowoczesnych miast wiedzy, parków technologicznych
i inkubatorów przedsiębiorczości

Gospodarka morska
41) Realizacja inwestycji infrastrukturalnych pozwalających na rozwój polskich portów

Gospodarka wodna
42) Opracowanie strategii gospodarki wodnej

Instytucje finansowe
43) Przygotowanie Polski do bezpiecznego dla gospodarki i jak najbardziej korzystnego dla
obywateli przyjęcia €
Informatyzacja
44) Zapewnienie powszechnego dostępu do internetu szerokopasmowego, w szczególności
w małych miejscowościach i na wsi
45) Umożliwienie załatwiania większości spraw urzędowych w formie elektronicznej,
w szczególności rozliczanie w tej formie podatków
46) Swobodny wybór elektronicznej formy komunikacji z organami władzy publicznej
i przechowywania dokumentów (zasada fakultatywności)
47) Eliminacja obowiązków w zakresie przechowywania dokumentów i umożliwienie
przechowywania dokumentów w formie elektronicznej

Integracja europejska
48) Wspieranie wszelkich projektów infrastrukturalnych Unii Europejskiej mogących podwyższyć
poziom bezpieczeństwa energetycznego kontynentu
49) Prowadzenie działań na rzecz utrzymania uproszczonego systemu dopłat rolniczych
50) Działania na rzecz utrzymania systemu dopłat bezpośrednich

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


51) Reorganizacja sektora kultury – modyfikacja kompetencji administracji państwowej
52) Pozyskanie nowych źródeł finansowania i zwiększenie środków publicznych na cele kultury
53) Zmniejszenie fiskalizmu w sferze kultury
54) Stworzenie warunków dla stałej, niepoddanej politycznym modom pielęgnacji historycznego
dziedzictwa kulturowego
55) Stworzenie mechanizmów warunków wsparcia sztuki współczesnej
56) Realizacja precyzyjnie zdefiniowanej misji publicznej przez media publiczne
57) Odpolitycznienie nadzoru nad mediami publicznymi i zarządzania nimi
58) Deklaracja utrzymania obecnej struktury właścicielskiej mediów publicznych
59) Realizacja polityki historycznej, by wzmacniać wizerunek polski jako kraju miłującego wolność

Kultura fizyczna i sport


60) Euro 2012 odbędzie się w Polsce
61) Utworzenie zintegrowanej strategii promocji Polski w oparciu o „Euro 2012”
62) Realizacja narodowego programu boisko w mojej gminie – do 2012 roku w każdej polskiej
gminie powstanie boisko ze sztuczną murawą i z oświetleniem
63) Działanie władz państwowych będzie respektowało autonomię i samorządność ruchu
sportowego
64) Stworzenie mechanizmu, który uzależnia wsparcie publiczne związków sportowych
od uczciwości i efektywności wydatkowania środków
65) Prowadzenie działań w zakresie monitoringu związków sportowych
Łączność
66) Poprawa funkcjonowania „Poczty Polskiej”

Nauka
67) Stopniowe zwiększenie finansowania sektora nauki i wiedzy oraz powiązanie poziomu
finansowania z efektywnością dla gospodarki
68) Zmiana mechanizmów finansowania nauki i zharmonizowanie ich z polityką badań i innowacji
unii europejskiej. Doprowadzenie do synergii wydatków na badania z unijnymi funduszami
strukturalnymi
69) Stworzenie zachęt dla prywatnych inwestorów do finansowania badań naukowych
70) Wsparcie starań środowiska akademickiego i władz Wrocławia o lokalizację w Polsce
Europejskiego Instytutu Technologicznego

Obrona narodowa
71) Prowadzenie negocjacji ws. „tarczy antyrakietowej” po konsultacjach z NATO i niektórymi
sąsiadami polski
72) Utrzymanie w 2008 roku dotychczasowej liczebności kontyngentu wojskowego w Afganistanie
73) Wysłanie 350 żołnierzy w ramach misji unii europejskiej w Czadzie, zgodnie ze
zobowiązaniami poprzedniego rządu
74) Ograniczenie poboru w 2008 roku i całkowicie zawodowa armia w 2009 roku
75) Wycofanie polskich żołnierzy z Iraku w 2008 roku

Oświata i wychowanie
76) Zapewnienie większych środków budżetowych na edukację
77) Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, zwłaszcza na terenach wiejskich
78) Wprowadzenie systemu powszechnego diagnozowania uzdolnień i potencjału dzieci
kończących szkoły podstawowe
79) Włączenie organizacji pracodawców do procesu kształtowania koncepcji kształcenia
zawodowego i ustawicznego
80) Zwiększenie kompetencji samorządów lokalnych w zakresie edukacji i decentralizacja
finansowania edukacji
81) Wprowadzenie bonu edukacyjnego po pozytywnie zakończonych konsultacjach społecznych
82) Umożliwienie rodzicom decydowania o tym, w jaki sposób wydawać pieniądze na edukację ich
dzieci
83) Podniesienie zarobków nauczycieli
84) Zmiana karty nauczyciela od 2008 roku w sposób pozwalający na ustalenie w budżecie państwa
odrębnej kwoty bazowej dla nauczycieli (wyższej niż w 2007 roku)
85) Przedstawienie propozycji zmian systemowych w zakresie uposażeń nauczycieli w dłuższej
perspektywie
86) Zmiana systemu edukacji (m.in. Lepsze dopasowanie go do oczekiwań gospodarki)
87) Umożliwianie reemigrantom korzystania z edukacji uzupełniającej

Praca
88) Stanowcza walka z naruszaniem praw pracowniczych
89) Obniżenie bezrobocia do poziomu nie wyższego niż średnia europejska do 2012 roku
90) Tworzenie warunków dla wzrostu wskaźnika zatrudnienia
91) Stworzenie systemu zachęt do powrotu dla czasowych emigrantów
92) Stworzenie sieci elektronicznego doradztwa i pośrednictwa pracy
93) Aktywizacja zawodowa osób, które ukończyły 50. lat, z wykorzystaniem środków unijnych

Rolnictwo
94) Aktywne wspieranie modernizacji rolnictwa
95) Prowadzenie aktywnej polityki w stosunku do komisji europejskiej
w sprawach dotyczących rolnictwa
96) Wykorzystanie wszystkich środków ze wspólnej polityki rolnej na rzecz podniesienia
konkurencyjności międzynarodowej polskiego rolnictwa
97) Prowadzenie polityki krajowej i wspólnej polityki rolnej na rzecz produkcji żywności w zgodzie
ze środowiskiem naturalnym
98) Zmiana rozwiązań prawno-organizacyjnych dotyczących funkcjonowania rolniczych agencji
płatniczych
99) Uproszczenie procedur obsługi w rolniczych agencjach płatniczych
100) Wprowadzenie europejskich standardów kultury obsługi w rolniczych agencjach płatniczych

Rozwój wsi
101) Wsparcie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich
102) Reforma instytucji rządowych obsługujących wieś i rolnictwo

Rozwój regionalny
103) Zmiana polityki w zakresie rozwoju regionalnego na rzecz realnego zapewnienia zasady
zrównoważonego rozwoju
104) Zwiększenie skuteczności pozyskiwania środków unijnych przez beneficjentów
105) Decentralizacja procesu pozyskiwania środków unijnych
106) Zwiększenie swobody funkcjonowania zarządów województw w dysponowaniu środkami
unijnymi
107) Nowelizacja ustawy o zasadach wspierania polityki rozwoju
108) Stworzenie narodowej strategii rozwoju regionalnego
109) Pełne wykorzystanie środków unijnych w 2008 roku
110) Zakończenie negocjacji z komisją europejską programów operacyjnych w ramach
narodowych strategicznych ram odniesienia, w szczególności programu operacyjnego
infrastruktura i środowisko
111) Uzupełnienie elementów ram prawnych systemu wdrażania funduszy unijnej, w szczególności
wydanie rozporządzenia w zakresie pomocy publicznej
112) Usprawnienie procesu składania wniosków o wsparcie ze środków unijnych
113) Większe środki budżetowe na rozwój

Rynki rolne
114) Poprawa dochodowości produkcji w rolnictwie
115) Stabilizacja produkcji rolniczej

Rybołówstwo
116) Rozwiązanie konfliktu z Komisją Europejską dotyczącego połowu dorszy przez polskich
rybaków

Skarb Państwa
117) Racjonalne ograniczenie listy przedsiębiorstw uznawanych za strategiczne
118) Radykalne przyspieszenie prywatyzacji
119) Wprowadzenie jawnego i otwartego naboru do rad nadzorczych spółek skarbu państwa
i wyboru członków zarządów spółek w drodze konkursów
120) Przyjęcie i ogłoszenia czteroletniego programu prywatyzacji w ciągu pierwszego półrocza
pracy rządu
121) Precyzyjne ustalenie w ciągu pierwszego półrocza pracy rządu wykazu spółek, które nie
podlegając prywatyzacji, zostaną przekazane samorządowi

Sprawiedliwość
122) Usprawnienie sądownictwa gospodarczego
123) Realne skrócenie okresu sądowego egzekwowania należności
124) Przygotowanie harmonogramu skutecznego przeciwdziałania korupcji
125) Działania antykorupcyjne realne, a nie medialne
126) Rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego
127) Zastąpienie czterech szczebli prokuratury jednym
128) Kompleksowa reforma prawa karno-materialnego, procesowego i wykonawczego
129) Rozwiązanie problemu przeludnienia zakładów karnych
130) Ustalenie jednolitego modelu aplikacji przygotowującej do zawodów prawniczych
131) Szybkie rozwiązanie problemu asesorów
132) Poprawa efektywności i skuteczności sądów 24-godzinnych
Szkolnictwo wyższe
133) Zwiększenie autonomii i konkurencyjności uczelni, również niepaństwowych
134) Zmiana sposobu finansowania szkolnictwa wyższego
135) Zwiększenie konkurencji między studentami i między młodymi pracownikami naukowymi

Transport
136) Zapowiedź rozwiązania problemów związanych z funkcjonowaniem spółki
PKP Przewozy Regionalne
137) Zapowiedź rozpoczęcia w obecnej kadencji Sejmu RP fazy realizacji inwestycji
w kolej dużych prędkości
138) Poprawa funkcjonowania kolei, m.in. modernizacja infrastruktury kolejowej
139) Realizacja prawa do czystych dworców i punktualnych połączeń kolejowych
140) Poprawa warunków konkurencji kolejowego transportu towarowego w stosunku
do innych środków transportu
141) Realizacja dotychczasowej strategii restrukturyzacji grupy PKP
142) Eliminacja barier prawnych i proceduralnych utrudniających prowadzenie
liniowych inwestycji infrastrukturalnych
143) Przygotowanie nowych inwestycji infrastrukturalnych, innych niż dotychczas
zaplanowane i realizowane
144) Poprawa wykorzystania środków przeznaczanych na inwestycje infrastrukturalne

Turystyka

Środowisko
145) Skuteczne wykorzystanie środków unijnych na ochronę środowiska
146) Przyspieszenie realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
147) Jak najszybsze wdrożenie w Polsce europejskiej sieci terenów cennych przyrodniczo natura
2000.
Zakończenie sporów z Komisją Europejską dotyczących programu „Natura 2000”
148) Przygotowanie szczegółowej analizy realizacji zobowiązań traktatowych w zakresie ochrony
środowiska, podjęcie próby ich renegocjacji

Sprawy rodziny

Sprawy wewnętrzne
149) Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nadanie statusu stałego
programu funduszowi inicjatyw obywatelskich
150) Poparcie obywatelskiej inicjatywy na rzecz uchwalenia polskiej ustawy antydyskryminacyjnej
151) Nadanie językowi migowemu statusu języka urzędowego
152) Uruchomienie prac nad długofalową strategią rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
153) Kontynuacja prac parlamentarnego zespołu do spraw dialogu obywatelskiego
pod przewodnictwem marszałka senatu
154) zapewnienie w budżecie na 2008 rok 60 mln na Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
155) Stworzenie scentralizowanego i skoordynowanego systemu zwalczania najpoważniejszych
zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa
156) Stworzenie sprawnego systemu prewencji wobec przestępczości pospolitej
157) Stworzenie sprawnego systemu ratownictwa
158) Stworzenie sprawnego systemu ochrony ludności
159) Stworzenie sprawnego systemu zarządzania kryzysowego
160) Pierwsze miesiące pracy rządu – audyt stanu służb specjalnych pod względem praworządności
i efektywności ich pracy
161) Zmiany w służbach specjalnych nie będą miały wpływu na toczące się postępowania, zwłaszcza
postępowania dotyczące korupcji funkcjonariuszy publicznych
162) Wyznaczanie służbom specjalnym zadań i rozliczanie ich z efektywności

Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

Zabezpieczenie społeczne
163) Prowadzenie polityki społecznej na podstawie spójnej, całościowej, długoterminowej strategii
164) Racjonalizacja wydatków na pomoc społeczną
165) Umożliwienie wszechstronnego uzupełniania i poszerzania kwalifikacji osób, które ukończyły
50 lat
166) Zmiana zasad przechodzenia na wcześniejsze emerytury, wprowadzenie transparentnych zasad
ogólnych w tym zakresie
167) Dokończenie reformy emerytalnej z 1999 roku – przedstawienie projektów najważniejszych
aktów prawych po upływie stu dni działania rządu, a wszystkich pozostałych niezbędnych
aktów prawnych do połowy 2008 roku
168) Sprawna wypłata pierwszych emerytur z nowego systemu przez sieć zakładów emerytalnych –
1 stycznia 2009 roku
169) Wystąpienie do Prezydenta RP o ratyfikację konwencji narodów zjednoczonych z grudnia 2006
roku o prawach osób niepełnosprawnych
170) Reforma zabezpieczenia emerytalno-rentowego i zdrowotnego rolników, a także osób
zatrudnionych w rolnictwie

Sprawy zagraniczne
171) Konsultacje rządu ze wszystkimi ugrupowaniami parlamentarnymi w ważnych decyzjach
dotyczących polityki międzynarodowej
172) Budowa służby dyplomatycznej na miarę XXI wieku: profesjonalnej, apolitycznej, posiadającej
środki adekwatne do zadań
173) Integracja działań jednostek administracji odpowiedzialnych za politykę europejską i politykę
zagraniczną
174) Podpisanie „Traktatu reformującego Unię Europejską”, z uwzględnieniem tzw. protokołu
brytyjskiego
175) Współkształtowanie wschodniego wymiaru unii europejskiej – relacje z Ukrainą i Rosją,
sytuacja na Białorusi
176) Oparcie bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej na solidarności, eliminacja wpływu
doraźnych interesów i korzyści wynikających z politycznego czy ekonomicznego egoizmu
177) Modernizacja systemu promocji Polski za granicą – ocena sensu funkcjonowania działających
instytucji

Zdrowie
178) Rozbudowa sieci żłobków
179) Przygotowanie ustawy ustrojowej regulującej nowe funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia
180) Poprawa realnej dostępności świadczeń zdrowotnych, skrócenie okresów oczekiwania
na porady i zabiegi lekarskie
181) Zrównanie szans na uzyskanie kontraktów publicznych i niepublicznych placówek ochrony
zdrowia
182) Podniesienie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do godziwego poziomu.
Wzrost wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek, w szczególności wynagrodzeń stażystów
i rezydentów. Wzrost wynagrodzeń personelu medycznego
183) Przekształcenie publicznych placówek ochrony zdrowia w spółki prawa handlowego
184) Dokończenie procesu restrukturyzacji publicznych placówek ochrony zdrowia
185) Restrukturyzacja finansowa długów szpitali, które wykonały programy naprawcze i zachowują
bieżącą równowagę finansową
186) Restrukturyzacja sieci szpitali
187) Zmiana systemu ubezpieczenia zdrowotnego – podzielenie narodowego funduszu zdrowia
na konkurujące ze sobą instytucje
188) Ustalenie cen podstawowych świadczeń zdrowotnych przysługujących ubezpieczonemu
189) Utworzenie urzędu nadzoru ubezpieczeń zdrowotnych
190) Stworzenie możliwości korzystania z dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych
191) Reforma systemu refundacji leków
192) Dokonywanie co kwartał przeglądu listy leków refundowanych
193) Ułatwienie otwierania specjalizacji i uproszczenie zasady ich uzyskiwania
194) Modyfikacja lekarskiego egzaminu podyplomowego (LEP)
Komentarz:
Rząd premiera Donalda Tuska twierdzi, że barierą dla głębokich reform Polski jest groźba weta
prezydenta Kaczyńskiego oraz sytuacja kryzysu gospodarczego (1,7% wzrostu PKB w 2009 r. ).
Parlament obecnej kadencji do dnia 8. stycznia 2010 r. uchwalił 513 ustaw (w latach 2001-2005
było ich 883, a 2005-2007 – 380). Jeśli dotychczasowe tempo produkcji prawa zostanie utrzymane,
to najprawdopodobniej zostanie ustanowiony swoisty nowy rekord. Nie wnikając w merytoryczną
zasadność, wydaje się, że przy tak dużej ilości zmian prawa, zawetowanie nawet kilkunastu ustaw jest
liczbą umiarkowaną.
Argument drugi jest z kolei sprzeczny z innymi wypowiedziami premiera i ministrów, które
podkreślają szczególnie dobre położenie gospodarcze Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej
(tzw. zielona wyspa wzrostu). Jednocześnie w sytuacji wciąż utrzymującego się wzrostu
gospodarczego, finanse publiczne utrzymywane są w niespotykanej od 20 lat nierównowadze,
co czyni niemal pewnym szybkie osiągnięcie ustawowych (a niedługo potem i konstytucyjnych)
progów zadłużenia. Tymczasem realizacja wielu z powyższych obietnic nie skutkowałaby
nadmiernymi wydatkami, a niekiedy nawet poważnymi oszczędnościami.
Prezentuję powyższe zestawienie obietnic wyborczych, aby ułatwić pracę dziennikarzom oraz
przypomnieć opinii publicznej, z powzięcia jakich zobowiązań ma prawo i obowiązek rozliczyć rząd.

Szczególnej uwadze polecam obietnice 16, 17 i 22 oraz 139.