You are on page 1of 25

วารสารคนทางาน มกราคม 2562

วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 1]

เตรียมงานรองรับ แรงงานไทย-สากลร่วม วิจัย WHO พบ 'ผู้ลี้ภัย- ผลสารวจชีค้ นญี่ปุ่นยัง


'นักเรียน-นักศึกษา' แถลงร้อง 'การรถไฟ' ผู้อพยพเสี่ยงป่วย' แต่ อยากทางานถึงอายุ 65
ช่วงปิดภาคเรียน ยุติดาเนินคดี-หักเงิน 7 ไม่ทาคนในพื้นที่เสี่ยง ปี อีก 20 ปีกาลัง
2562 กว่า 23,000 ผู้นาสหภาพแรงงาน โรคติดต่อ [หน้า 20] แรงงานอาจจะเหลือ 52
อัตรา [หน้า 12] [หน้า 17] ล้านคน [หน้า 23]
วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 2]

รอบโลกแรงงาน
จีนจะเข้ าสู่ยคุ อัตราเติบโตของประชากร
ลดลง

เมื่อวันวันที่ 3 ม.ค. 2019 มีการประกาศ 'หนังสือ


ปกเขียวเกี่ยวกับจานวนประชากรและแรงงาน:
รายงานปั ญหาจานวนประชากรและแรงงานฉบับ
ที่ 19' ณ กรุงปั กกิ่ง รายงานฉบับนี ้ระบุวา่ ยุคของ
อัตราเติบโตของประชากรลดลงของจีนกาลังจะ นักบินผู้หนึง่ ของบริ ษัทในเครื อออล นิปปอน แอร์
มาถึง เวย์ส หรื อ ANA ซึง่ ถูกตรวจพบแอลกอฮอล์ก่อน
ออกบิน ได้ รายงานเท็จเกี่ยวกับเวลาและปริ มาณ
จากการคาดการณ์ จีนจะมีจานวนประชากรสูง
ที่ตนได้ ดื่มสุรา และยังได้ ให้ นกั บินผู้ช่วยกล่าว
ถึง 1,442 ล้ านคนในปี 2029 หลังจากนันตั ้ งแต่
้ ปี
เท็จเพื่อสนับสนุนคากล่าวอ้ างของตนด้ วย
2030 เป็ นต้ นไปอัตราเติบโตจะเริ่มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี 2050 จานวนประชากรจะลดลง นักบินในช่วงอายุ 40 ปี สงั กัดบริษัท ANA Wings
เหลือ 1,364 ล้ านคน ในปี 2065 เหลือ 1,248 ผู้นี ้ ถูกเปลีย่ นตัวก่อนออกบินในเที่ยวบินหนึง่
ล้ านคน เทียบเท่ากับขนาดของประชากรในปี ก่อนหน้ านี ้ในเดือนนี ้ เนื่องจากเขาไม่ผา่ นการ
1996 หากอัตราการให้ กาเนิดบุตรยังคงอยูใ่ น ตรวจแอลกอฮอล์ เหตุดงั กล่าวทาให้ เทีย่ วบิน 5
ระดับ 1.6 โดยตลอด จะทาให้ อตั ราเติบโตของ เที่ยวต้ องล่าช้ า
จานวนประชากรที่ลดลงมาถึงเร็วกว่าที่คาด คือ
เกิดขึ ้นประมาณปี 2027 ทาให้ เมือ่ ถึงปี 2065 บริ ษัทออล นิปปอน แอร์ เวย์ส กล่าวว่านักบินคน
จานวนประชากรจะลดลงเหลือ 1,172 ล้ านคน ดังกล่าวรายงานต่อเจ้ าหน้ าที่บริษัทในตอนแรก
เทียบเท่ากับขนาดของประชากรในปี 1990 ว่าเขาดืม่ สุราไฮบอล 2 กระป๋ อง กระป๋ องละ 350
มิลลิลติ ร ในห้ องพักของตนที่โรงแรม แต่มีการ
ที่มา: China Radio International, 7/1/2019 ตรวจพบภายหลังว่าที่จริงแล้ วเขาได้ ดื่มเบียร์ ไฮ
บอล และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์อกี อย่างหนึง่ ที่
ANA เปิ ดเผยผลการตรวจสอบกรณีท่ นี ักบิน
ร้ านอาหาร ซึง่ มีปริ มาณรวมราว 1.2 ลิตร
ผู้หนึ่งของบริษัทในเครือดื่มสุราก่ อนออกบิน
วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 3]

นักบินคนนี ้ยังได้ ปฏิเสธด้ วยว่าตนไม่ได้ ละเมิดกฎ รัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และ


ของบริ ษัทที่ห้ามไม่ให้ ดื่มสุราในช่วง 12 ชัว่ โมง สวัสดิการของญี่ปนุ่ ให้ คามัน่ จะหาความจริ งว่า
ก่อนออกบิน เพราะเหตุใดทางกระทรวงจึงเปิ ดเผยตัวเลขสถิติ
ด้ านแรงงานที่ไม่เหมาะสมหลายรายการ ซึง่ มอง
ทว่าในความเป็ นจริ งแล้ วเขาได้ ดมื่ สุราเกิน
กันว่าเรื่ องนี ้เป็ นเหตุให้ ผ้ คู นหลายล้ านคนได้ รับ
กาหนดเวลา โดยละเลยไม่ฟังคาเตือนจากนักบิน
เงินสิทธิประโยชน์น้อยกว่าที่ควรได้ รับ
ผู้ช่วยซึง่ ร่วมโต๊ ะที่ร้านอาหาร นอกจากนี ้เขายัง
ขอให้ นกั บินผู้ชว่ ยกล่าวเท็จด้ วยว่าเขาไม่ได้ ระหว่างการแถลงข่าวในวันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม
ละเมิดกฎระเบียบ นายทากูมิ เนโมโตะ รัฐมนตรี แรงงานของญี่ปนุ่
ได้ ขออภัยอย่างสุดซึ ้งจากการที่ทางกระทรวงได้
ที่มา: NHK WORLD-JAPAN, 8/1/2019
เปิ ดเผยตัวเลขสถิติที่รวบรวมด้ วยวิธีการที่ไม่
Jaguar Land Rover เตรียมเลิกจ้ างพนักงาน เหมาะสมมานานหลายปี ซึง่ ได้ ทาให้ สาธารณชน
สูงสุดถึง 4,500 คน ได้ รับผลเสีย

Jaguar Land Rover เตรี ยมเลิกจ้ างพนักงาน ตัวเลขทีเ่ ป็ นปั ญหานี ้รวมถึงสถิติเงินค่าจ้ าง และ
สูงสุดถึง 4,500 ตาแหน่ง จากกาลังแรงงาน สถิติจานวนชัว่ โมงทางานที่สารวจเป็ นรายเดือน
ทังหมด
้ 40,000 คน ในสหราชอาณาจักร
โดยหลักการแล้ วจะต้ องดาเนินการสารวจเช่นนี ้
เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับขีดความสามารถใน
ต่อธุรกิจรายใหญ่ทงหมดที
ั้ ่มีลกู จ้ างตังแต่
้ 500
การแข่งขันภายหลังการแยกตัวของอังกฤษออก
คนขึ ้นไป แต่ในความเป็ นจริงแล้ วกลับมีการ
จากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยแผนกที่คาดว่า
สารวจบริ ษัทขนาดใหญ่ถงึ เกณฑ์ดงั กล่าวเพียง
จะมีการปรับลดจานวนพนักงานลง ได้ แก่ ฝ่ าย
หนึง่ ในสามของทังหมดในกรุ
้ งโตเกียวเท่านัน้
บริ หาร, การตลาดและธุรการจะได้ รับผลกระทบ
มากที่สดุ แต่มีความเป็ นไปได้ ที่พนักงานฝ่ าย ข้ อมูลที่ไม่เหมาะสมนี ้ทาให้ มีการจ่ายเงินสิทธิ
ผลิตบางส่วนจะได้ รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ประโยชน์ในกรณีวา่ งงาน ตลอดจนเงินค่าเสีย
กายกรณีเกิดอุบตั ิเหตุในการทางาน น้ อยกว่าที่
ที่มา: thenational.ae, 10/1/2019
ควรจะเป็ น
รัฐมนตรี แรงงานญี่ปนขออภั
ุ่ ยเรื่องที่
กระทรวงเปิ ดเผยตัวเลขสถิตทิ ่ ไี ม่ เหมาะสม
วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 4]

นายเนโมโตะกล่าวว่าตนหวังจะทาหน้ าที่ ชาเวซวางแผนว่าจะทางานเป็ นผู้รับเหมาทัว่ ไป


รับผิดชอบด้ วยการกากับดูแลให้ มีการสืบหา เธอชอบทางานด้ านการก่อสร้ างและไม่ลงั เล
ความจริงอย่างถี่ถ้วน รวบรวมมาตรการเพื่อ แม้ วา่ งานการก่อสร้ างเป็ นงานของผู้ชาย
ป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุขึ ้นซ ้าสอง และจ่ายเงินสิทธิ
ชาเวซบอกว่าต้ องการทางานที่เหมาะกับบุคลิก
ประโยชน์อย่างเหมาะสมแก่ผ้ คู นทังหมดที
้ ่ได้ รับ
ส่วนตัว จึงหันมาทางานด้ านการก่อสร้ าง แต่ไม่
ผลกระทบ
นานหลังจากนัน้ เธอค้ นพบว่าความสามารถที่
ที่มา: NHK WORLD-JAPAN, 11/1/2019 เรี ยนรู้จากวิทยาลัยการช่างกาลังจะถูกทดแทน
ด้ วยหุน่ ยนต์
พนักงานรักษาความปลอดภัยสนามบินใน
เยอรมนีประท้ วงหยุดงาน เธอกล่าวว่า ปั จจุบนั มีเครื่ องพิมพ์สามมิติที่
สามารถสร้ างบ้ านได้ ทาให้ วิตกกังวลว่านี่จะทา
พนักงานรักษาความปลอดภัยสนามบิน 3 แห่ง
ให้ เธอกาลังจะตกงาน
ในเยอรมนีผละงานประท้ วงเป็ นเวลา 1 วัน มี
รายงานว่าต้ องยกเลิกเทีย่ วบินทีด่ สุ เซลดอร์ ฟ ลอเรนซ์ แฟรงค์ (Laurence Frank) ประธานของ
350 เที่ยว สตุทการ์ ท 142 เทีย่ ว และที่โคโลญ- วิทยาลัยการช่าง Los Angeles Trade
บอนน์ 131 เทีย่ ว ทังนี
้ ้สหภาพแรงงานเรี ยกร้ อง Technical College กล่าวว่า แรงงานในสหรัฐฯ
ขอขึ ้นค่าตอบแทนรายชัว่ โมงให้ กบั ลูกจ้ าง ปั จจุบนั จาเป็ นต้ องเข้ ารับการฝึ กฝน
ทังหมด
้ ความสามารถใหม่เพื่อให้ เป็ นทีต่ ้ องการของ
ตลาดแรงงานทีเ่ ปลีย่ นไป เขากล่าวว่า คนงาน
ที่มา: time.com, 10/1/2019
ต้ องเรียนรู้ความสามารถใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา
แรงงานในอนาคตต้ องพัฒนาศักยภาพเพื่อ เพื่อให้ มคี วามรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ า
แข่ งขันกับหุ่นยนต์
เจค็อบ พอร์ ทิลโล (Jacob Portillo) เข้ าใจดีถึง
เจนเนล ชาเวซ (Jennail Chavez) อายุ 25 ปี ความจาเป็ นของการรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่
เคยทางานอยูใ่ นคลังเก็บสินค้ าแห่งหนึง่ และ เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา เขาเพิ่งจบจากโครงการ
ต้ องการหางานใหม่ที่ดีกว่า จึงกลับไปเรี ยน ฝึ กอบรมด้ านการทางานกับรถบรรทุกเครื่ องยนต์
หนังสือต่อ และหลังจากเรี ยนต่อที่วิทยาลัยการ ดีเซล
ช่าง Los Angles Trade Technical College
วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 5]

เขากล่าวว่า ทุกปี ที่ผา่ นไป ระบบต่างของ อย่างรวดเร็ ว เมื่อพูดถึงการเตรี ยมตัวนักเรี ยน


รถบรรทุกวิวฒ ั นาการไปสูร่ ะบบที่แตกต่างไป นักศึกษาให้ พร้ อมกับตลาดงานในอนาคต
กลายเป็ นเรื่ องใหม่ ตัวเขาเองต้ องเรี ยนรู้อยู่
เขากล่าวว่า มหาวิทยาลัยและโรงเรี ยน
ตลอดเวลาและต้ องวิวฒ ั นาการตามงานที่ทา
มัธยมศึกษาควรว่าจ้ างคนที่มีความรู้จาก
ตาแหน่งงานต่างๆ ที่ต้องใช้ ความคิดระดับสูง ภาคอุตสาหกรรมเข้ าไปสอนหนังสือ
ต้ องขบคิดเพื่อแก้ ปัญหา เป็ นงานที่หนุ่ ยนต์
โอทส์กล่าวว่า ในยุคคริ สต์ศตวรรษที่ 21 การ
ทดแทนได้ ยาก แฟรงค์กล่าวว่า งานช่างประปา
เรี ยนรู้และการปรับตัวจะไม่มีทางสิ ้นสุด เราต้ อง
ช่างไฟฟ้า เป็ นงานที่ต้องแก้ ไขปัญหาอยู่
ครุ่นคิดตลอดเวลาว่าจะพัฒนาตนเองให้ เหมาะ
ตลอดเวลา ต้ องตัดสินใจอยูต่ ลอดเวลา งานใน
กับงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างไร
ตาแหน่งเหล่านี ้มีความมัน่ คงสูงเพราะหุน่ ยนต์
เข้ ามาทดแทนมนุษย์ได้ ยาก และสาหรับ เจนเนล ชาเวซ เธอบอกว่าจะทางาน
ในภาคการก่อสร้ างไปอีกสักสองสามปี และ
นอกจากนี ้ ตาแหน่งงานที่ต้องใช้ ความสามารถ
วางแผนว่าจะกลับไปเรี ยนต่อทางด้ านไฟฟ้าและ
ด้ านอารมณ์ (Soft skills) อย่างเช่น การสือ่ สาร
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนาตนเองให้ เป็ นที่
การจัดการเวลา และงานที่ต้องทาเป็ นทีม จะช่วย
ต้ องการของตลาดแรงงานในอนาคต
ให้ แรงงานมีงานทาต่อไปในอนาคต
ที่มา: VOA, 13/1/2019
เจน โอทส์ (Jane Oates) ประธานของ Working
Nation หน่วยงานรณรงค์เพื่อส่งเสริ มการเตรี ยม จีนเกิดกระแสหางานทาในเขตชนบท
แรงงานชาวอเมริ กนั ให้ พร้ อมกับตาแหน่งงานใน
อนาคต บอกว่า มีความจาเป็ นมากที่ต้องสอน
นักเรี ยนนักศึกษาสมัยใหม่ให้ เป็ นนักสือ่ สารที่ดี
ทางานเป็ นทีม และมีความสามารถในการ
วิเคราะห์

โอทส์กล่าวว่า โรงเรี ยนมัธยมศึกษาและ


มหาวิทยาลัยจานวนมากในสหรัฐฯ ตามไม่ทนั สานักข่าวจีนรายงานว่าสถิตจิ ากกระทรวง
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลง การเกษตรและชนบทของจีนพบว่า ปั จจุบนั จีนมี
วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 6]

ประชากรจานวน 7,800,000 คน ออกจากเมือง 'นักพัฒนาซอฟต์ แวร์ ' ครองแชมป์ งานที่ดี


เพื่อไปบุกเบิกพัฒนาธุรกิจในเขตชนบท ถึงแม้ วา่ ที่สุดแห่ งปี 2019
จีนกาลังอยูใ่ นกระบวนการการพัฒนาในเขต
รายงานของ U.S. News & World Report ระบุ
เมือง แต่เมื่อเร็ วๆ นี ้ มีกระแสหันไปบุกเบิกพัฒนา
ว่า อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็ นอาชีพที่ดีที่สดุ
ธุรกิจในเขตชนบทที่นบั วันจะร้ อนแรงมากยิ่งขึ ้น
ในปี ใหม่นี ้ โดยเงินเดือนเฉลีย่ สาหรับนักพัฒนา
ปี หลังๆ มานี ้ จีนใช้ มาตรการจานวนหนึง่ เพื่อให้ ซอฟต์แวร์ อยูท่ ี่ 101,790 ดอลลาร์ หรื อราว
สิทธิพิเศษในการพัฒนาการเกษตรและให้ ชาวนา 3,200,000 บาทต่อปี และอัตราการว่างงานอยูท่ ี่
มีความมัง่ คัง่ ขึ ้น สนับสนุนการก่อสร้ างด้ าน 1.9 เปอร์ เซ็นต์ ตามข้ อมูลล่าสุดจากสานักงาน
สาธารณูปโภคของเขตชนบท เร่งกระบวนการ สถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกา
การพัฒนาพร้ อมกันทังตั ้ วเมืองและเขตชนบท
แม้ วา่ อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ จะไม่ได้ มีอตั รา
ส่งเสริ มให้ ผ้ ทู ี่มเี งินทุน มีเทคนิคและมี
เฉลีย่ ของเงินเดือนสูงที่สดุ หรื อไม่ได้ มีอตั ราการ
ความสามารถพิเศษบุกเบิกพัฒนาธุรกิจในเขต
ว่างงานต่าที่สดุ แต่คาดการณ์วา่ ความต้ องการ
ชนบท เมื่อเปรี ยบเทียบกับตอนทีแ่ รงงานในเขต
ในตาแหน่งงานนี ้จะมีเพิ่มมากขึ ้นประมาณร้ อย
ชนบทจานวนมากไปหางานทาในเมืองเมื่อหลาย
ละ 30 ระหว่างปี ค.ศ. 2016 และ ค.ศ. 2026
ปี ก่อน ปั จจุบนั โอกาสการมีงานทาและโอกาส
Rebecca Koenig ผู้สอื่ ข่าวของ U.S. News
การพัฒนาในเขตชนบทมีมากขึ ้น
and World Report กล่าวว่า ระดับความเครี ยด
จากตัวเลขสถิติพบว่าเมื่อปี 2018 เฉพาะ โดยเฉลีย่ ช่วยให้ อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นี ้ติด
การเกษตรเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และการ อยูใ่ นอันดับต้ นๆ เพราะเป็ นงานที่มีความเครี ยด
ท่องเที่ยวในเขตชนบทของจีนสร้ างรายได้ มลู ค่า น้ อยกว่างานอื่นๆ
กว่า 800,000 ล้ านหยวน การบริโภคทาง
ส่วนอาชีพอื่นๆ ที่ตดิ 10 อันดับแรกของการจัด
อินเทอร์ เน็ตของเขตชนบททะลุ 1.3 ล้ านล้ าน
อันดับงานทีด่ ีที่สดุ ของสหรัฐอเมริ กาในปี 2019
หยวน ซึง่ ช่วยให้ เกษตรกรจานวน 2,800,000
ได้ แก่ อาชีพกุมารแพทย์ (อันดับที่ 8) พยาบาล
คน มีงานทา
เวชปฏิบตั ิ (อันดับที่ 7) และทันตแพทย์ (อันดับที่
ที่มา: China Radio International, 13/1/2019 4) ส่วนอันดับที่ 2 คืออาชีพนักสถิติ ซึง่ กระโดด
ขึ ้นมาสีอ่ นั ดับจากเมื่อปี ที่แล้ ว และอัตราการ
วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 7]

ว่างงานของอาชีพนี ้ก็ลดลงจากร้ อยละ 1.4 เหลือ Tesla มีแผนที่จะปรับลดพนักงานประจา 7%


เพียงร้ อยละ 0.9 ในปี นี ้ ซึง่ แม้ วา่ คุณจะมีอาชีพที่
Elon Musk ซีอีโอของ Tesla แจ้ งว่าบริ ษัทมีแผน
ดีเยี่ยม แต่ถ้าหากไม่มใี ครจ้ างงาน หรื อคู่แข่งใน
ที่จะปรับลดพนักงานประจา 7% เพราะต้ องการ
ทักษะเดียวกันยังว่างงานกันอยูม่ าก ก็คงไม่มี
ควบคุมต้ นทุนต่างๆ เพื่อเพิ่มอัตรากาไร โดยก่อน
ความหมาย ดังนันอั ้ ตราการว่างงานจึงเป็ นปั จจัย
หน้ านี ้เมื่อปี 2018 Tesla พึง่ มีการขยายกาลัง
สาคัญในการพิจารณาว่าอาชีพใดควรจะอยูใ่ น
ผลิตเพิ่มขึ ้น 30%
อันดับต้ นๆ
ที่มา: businessinsider.com, 18/1/2019
สรุป 10 อันดับแรกของอาชีพทีด่ ที ี่สดุ ในปี ค.ศ.
2019 อันดับ 1 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ อันดับ 2 นัก สื่อใหม่ ช่ อื ดัง BuzzFeed และ HuffPodst ลด
สถิติ อันดับ 3 ผู้ช่วยแพทย์ อันดับ 4 ทันตแพทย์ พนักงานเพิ่ม
อันดับ 5 มี 2 อาชีพ ได้ แก่ ทันตแพทย์จดั ฟั น และ
สือ่ อังกฤษรายงานเมื่อปลายเดือน ม.ค. 2019 ว่า
พยาบาลผู้ชว่ ยวิสญ ั ญีแพทย์ อันดับ 7 อาชีพ
หลังจาก BuzzFeed สือ่ เว็บไซต์ชื่อดังได้ ประกาศ
พยาบาลเวชปฏิบตั ิ อันดับ 8 กุมารแพทย์ และ
ปลดพนักงานครัง้ แรกไป 100 ตาแหน่ง จาก
อันดับ 9 มี 4 อาชีพด้ วยกัน ได้ แก่ สูตินรี แพทย์,
พนักงานทังหมด ้ 1,700 คน ล่าสุด BuzzFeed
ศัลย์แพทย์ในช่องปากและใบหน้ าขากรรไกร,
ประกาศภายในองค์กรว่าจะลดพนักงานเพิ่มเติม
ทันตแพทย์ทนั ตกรรมประดิษฐ์ และอายุรแพทย์
อีก 200 ตาแหน่ง ขณะเดียวกัน HuffPodst อีก
U.S. News & World Report ดึงข้ อมูลเกี่ยวกับ หนึง่ สือ่ ชื่อดังได้ ลดนักข่าวไปร้ อยละ 10 มาแล้ ว
อัตราการจ้ างงานสูงสุดนี ้มาจากสานักงานสถิติ
ที่มา: theguardian.com, 27/1/2019
แรงงานแห่งสหรัฐอเมริ กา เพื่อคานวณว่าอาชีพ
ไหนคืออาชีพที่ดีที่สดุ โดยอาศัย 7 ปั จจัยในการ เกาหลีใต้ ว่าจ้ างแรงงานกัมพูชาหลายพันคน
คานวณ อาทิ เงินเดือนเฉลีย่ อัตราการว่างงาน
การเติบโตในระยะเวลา 10 ปี โอกาสการทางาน
ในอนาคต ระดับความเครียด และสมดุลของชีวิต
ในการทางาน

ที่มา: VOA, 16/1/2019


วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 8]

การโยกย้ ายถิ่นทังภายในและนอกประเทศเพื
้ อ่ หากเทียบกันแล้ ว โรงงานผลิตเสื ้อผ้ าในกรุง
เหตุผลทางเศรษฐกิจได้ เพิ่มมากขึ ้น แม้ วา่ พนมเปญจ่ายค่าจ้ างขันต ้ ่าแก่แรงงานหญิงราว
เศรษฐกิจของกัมพูชาจะขยายตัวอย่างรวดเร็ ว เดือนละ 182 ดอลลาร์ สหรัฐฯ เท่านัน้ หรื อ 5,460
ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา ทีมนักวิจยั พบว่าเขต บาทเท่านัน้ นี่เป็ นตัวเลขล่าสุดในเดือนนี ้
ชนบทของกัมพูชายังตามไม่ทนั เนื่องจากไร้ การ
มีแรงงานชาวกัมพูชาในเกาหลีใต้ ราว 54,000
พัฒนาและคนเป็ นหนี ้สินเพิ่มมากขึ ้น
คน ทางานในภาคการก่อสร้ าง การเกษตรและใน
และในบรรดาประเทศต่างชาติ เกาหลีใต้ เป็ น อุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง แรงงานเหล่านี ้
ประเทศทีแ่ รงงานกัมพูชานิยมมากที่สดุ และ ส่งเงินกลับบ้ านเกิดปี ละราว 300 ล้ านดอลลาร์
แรงงานต้ องแข่งขันกันในระดับหนึง่ เพื่อจะได้ ไป สหรัฐฯ เพื่อช่วยเหลือแก่ครอบครัว
ทางานในเกาหลีใต้ ที่ต้องการแรงงานจากกัมพูชา
ผ่านข้ อตกลงทวิภาคีกบั กัมพูชา รัฐบาลเกาหลีใต้
ปี ละสีพ่ นั คน
จะเป็ นฝ่ ายจัดการขันตอนการรั
้ บสมัครและ
ดี เทโฮยา เจ้ าหน้ าที่โครงการแห่ง Central คัดเลือกอย่างเป็ นทางการ ตลอดจนการจัดการ
หน่วยงานรณรงค์สทิ ธิ์แรงงานกัมพูชา กล่าวว่า การย้ ายถิ่นชัว่ คราวผ่านระบบการจ้ างงานที่
เกาหลีใต้ เสนอสภาพการทางานที่ดีกว่าประเทศ เรี ยกว่า Employment Permit System (EPS) ที่
อืน่ ตลอดจนเคารพต่อสิทธิ์มนุษยชนและให้ กาหนดอายุแรงงานที่ไม่เกิน 40 ปี และมีการ
ค่าแรงที่สงู กว่า เมื่อเทียบกับงานในกรุงพนมเปญ ทดสอบความรู้ภาษาเกาหลีด้วย
หรื อในประเทศอื่นๆ
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ หรื อ ILO ชี ้ว่า
กระทรวงแรงงานและการฝึ กฝนอาชีพกัมพูชาชี ้ เกาหลีใต้ เป็ นหนึง่ ในประเทศเอเชียไม่กี่ชาติที่
ว่าโดยเฉลีย่ แรงงานชาวกัมพูชาในเกาหลีใต้ มี จัดการแรงงานต่างด้ าวด้ อยฝี มือเองอย่างเป็ น
รายได้ ราวเดือนละ 1,200 -1,300 ดอลลาร์ ทางการโดยไม่ใช้ บริ ษัทนายหน้ าเอกชน ใน
สหรัฐฯ หรื อ 36,000-40,000 บาทหากทางานใน ขณะเดียวกัน ระบบ EPS ได้ ให้ การปกป้องทาง
ภาคการเกษตรและราวเดือนละ 1,700 -1,800 กฎหมายแรงงานแก่แรงงานต่างด้ าวในระดับ
ดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อ 50,000-54,000 บาท หาก เดียวกับแรงงานชาวเกาหลี
ทางานในภาคอุตสาหกรรม
และตัวเลขของทางการเกาหลีใต้ ยงั ชี ้ด้ วยว่า ชาย
ที่อาศัยในเขตชนบทของเกาหลีใต้ ที่หาภรรยา
วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 9]

ชาวเกาหลีไม่ได้ ได้ แต่งงานกับหญิงชาวกัมพูชา หน่วยงาน Amnesty International ชี ้ว่าแรงงาน


ไปแล้ วราว 8,000 คน ย้ ายถิ่นที่มงุ่ หน้ าไปเกาหลีใต้ มกั มีการศึกษาที่
ดีกว่าและได้ รับการปกป้องจากการเอาเปรี ยบ
อย่างไรก็ตาม แรงงานต่างด้ าวชาวกัมพูชา
จากผู้วา่ จ้ างมากกว่าแรงงานจากชาติอื่น แต่
ส่วนมากไปทางานในประเทศอื่นที่เสีย่ งมากขึ ้น
แรงงานชาวกัมพูชาก็ยงั เสีย่ งต่อการถูกเอา
ต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะแทบไม่ได้ รับ
เปรี ยบทางแรงงาน โดยเฉพาะหากทางานในภาค
การคุ้มครองทางกฎหมายแรงงานและต้ องพึง่
การเกษตร
นายหน้ าหางานเป็ นหลัก ซึง่ อาจเอารัดเอาเปรี ยบ
หรื อหลอกลวง นอกจากนี ้ยังมีแรงงานกัมพูชา แต่หน่วยงาน Amnesty International ชี ้ว่าในปี
จานวนมากที่ไม่ได้ รับการลงทะเบียนและแอบ ค.ศ. 2017 พบว่าแรงงานกัมพูชาในต่างแดนต้ อง
เดินทางข้ ามชายแดนอย่างผิดกฎหมาย กู้ยืมเงินในประเทศบ้ านเกิดเพื่อใช้ เดินทางไป
ทางานในเกาหลีใต้ และเมื่อไปถึงที่หมายแล้ ว
บรรดากลุม่ พิทกั ษ์ สทิ ธิ์แรงงานและองค์การ ILO
แรงงานกัมพูชาเหล่านี ้เสีย่ งต่อการถูกเอารัดเอา
ได้ เรี ยกร้ องมานานแล้ วให้ มีการปรับปรุงการ
เปรี ยบจากผู้วา่ จ้ างเพราะระบบ EPS ของเกาหลี
ปกป้องสิทธิ์แรงงานต่างด้ าวในเอเชียตะวันออก
ใต้ เอียงไปเข้ าข้ างผู้วา่ จ้ างงานมีอทิ ธิผลต่อการ
เฉียงใต้ ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา ประเทศไทยและ
อนุญาตให้ แรงงานอยูใ่ นประเทศ
กัมพูชาได้ เริ่ มควบคุมแรงงานข้ ามชายแดนเพื่อ
ลดปั ญหาการลักลอบค้ ามนุษย์โดยนายหน้ า แรงงานต่างด้ าวจานวนมาก รวมทังคนที ้ ่ทางาน
ผู้วา่ จ้ างและเจ้ าหน้ าที่ทางการทีท่ จุ ริ ต ในภาคเกษตรกรรมต้ องยอมทางานที่ถกู บังคับให้
ทา ทังๆ
้ ที่ตา่ งไปจากที่ตกลงกันเอาไว้ เพราะกลัว
มีชาวกัมพูชาราว 1 ล้ านคนทางานในประเทศ
ว่าจะถูกไล่ออก ไม่ตอ่ วีซา่ ให้ หรื ออาจถูกขูท่ าร้ าย
ไทยซึง่ เป็ นจุดหมายปลายทางหลักและราว
ร่างกาย จึงตกอยูใ่ นสภาพถูกบังคับให้ ทางาน
ครึ่งหนึง่ อาจเป็ นแรงงานผิดกฎหมาย มาเลเซีย
เป็ นจุดหมายที่สาคัญอีกประเทศหนึ่งของ ดี นักรณรงค์แรงงานท้ องถิ่นกล่าวว่าแรงงานย้ าย
แรงงานกัมพูชา ขณะที่แรงงานจานวนมากไป ถิ่นที่เดินทางกลับกัมพูชาจานวนมากเจอกับ
ทางานในสิงคโปร์ ญี่ปนุ่ ซาอุดิอารเบียและ ปั ญหาในการหางานทีเ่ หมาะสมกับ
ฮ่องกง ส่วนคูเวตก็กาลังเจรจากับกัมพูชาเพื่อรับ ความสามารถในกัมพูชา เขากล่าวว่านี่ทาให้
แรงงานกัมพูชาไปทางานจานวน 5,000 คน
วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 10]

แรงงานกัมพูชาไม่อยากเดินทางกลับและเป็ น อาหารสดในร้ านค้ า700 แห่ง จะยังเปิ ดตามปกติ


การสูญเสียโอกาสแก่เศรษฐกิจกัมพูชา แต่อาจมีบางแห่งทีต่ ้ องปรับรูปแบบการให้ บริ การ
แต่ยืนยันว่าจะไม่มีบริ การอาหารปรุงสดอีกต่อไป
เขากล่าวว่า รัฐบาลไม่มีแผนรองรับแรงงาน
ทังนี
้ ้นโยบายดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรการ
กัมพูชาที่เดินทางกลับบ้ านจากเกาหลีใต้ หรื อจาก
ลดต้ นทุนธุรกิจ ส่งผลกระทบทาให้ อาจจะต้ องลด
ประเทศอื่น เพื่อสร้ างงานที่เหมาะกับ
จานวนพนักงาน 9,000 คน
ความสามารถและความรู้ที่แรงงานกัมพูชาได้
เรี ยนรู้มา ที่มา: finance.yahoo.com, 28/1/2019

เฮง ซอร์ โฆษกของกระทรวงแรงงานและการ กระทรวงแรงงานของญี่ปนพบข้ ุ่ อผิดพลาด


ฝึ กฝนอาชีพของกัมพูชา ยอมรับในเรื่ องนี ้ แต่ ในสถิตทิ ่ ใี ช้ เพื่อกาหนดค่ าจ้ างขัน้ ต่า
กล่าวว่าการปรับปรุงด้ านการปกป้องแรงงานแก่
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของ
คนต่างด้ าวในต่างประเทศมีความสาคัญกว่า
ญี่ปนุ่ ระบุเมื่อปลายเดือน ม.ค. 2019 ว่าพบ
เขากล่าวว่าอันดับแรก กัมพูชาต้ องมีระบบของ ข้ อผิดพลาดในสถิติที่ใช้ เพื่อกาหนดค่าจ้ างขันต ้ า่
การปกป้องแรงงานกัมพูชาที่ไปทางานใน นี่เป็ นปั ญหาที่พบเป็ นครัง้ ที่ 2 ที่เกี่ยวข้ องกับสถิติ
ต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย อย่างที่สอง หาก ของทางกระทรวงที่ถกู ตรวจพบในช่วง 1 เดือนที่
แรงงานถูกส่งตัวกลับ ทางการต้ องให้ ข้อมูล ผ่านมา
เกี่ยวกับงานที่แรงงานทีถ่ กู ส่งตัวกลับสามารถ
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ
เลือกทาได้ และทางกระทรวงยังต้ องรับรอง
ยอมรับว่าการสารวจเบื ้องต้ นเกี่ยวกับโครงสร้ าง
ความสามารถด้ านการทางานและประสบการณ์
ค่าจ้ างได้ ดาเนินการด้ วยวิธีการทีไ่ ม่เหมาะสม
จากต่างประเทศ
การสารวจนี ้มุง่ ที่จะให้ ได้ ภาพที่ชดั เจนว่ามีการ
ที่มา: VOA, 28/1/2019 จ่ายค่าจ้ างอย่างไร ตามประเภทการจ้ างงานหรื อ
อาชีพ ผู้ตรวจการของกระทรวงควรจะส่งมอบ
Tesco ยืนยันพนักงาน 9,000 คน ในอังกฤษ แบบสอบถามให้ กบั ธุรกิจต่างๆ และเก็บกลับมา
มีความเสี่ยงถูกเลิกจ้ าง ด้ วยตัวเอง แต่แบบสอบถามส่วนใหญ่กลับถูก
Tesco ประกาศว่าจะปิ ดเคาน์เตอร์ จาหน่าย ส่งไปทางไปรษณีย์
อาหาร 90 แห่งในอังกฤษ ส่วนจุดจาหน่าย
วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 11]

นอกจากนี ้ สถานบันเทิงจาพวกบาร์ และคา กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ได้


บาเรต์ยงั ถูกกันออกจากการสารวจโดยไม่มี พัวพันกับเรื่ องอื ้อฉาวทีเ่ พิ่มมากขึ ้นเกี่ยวกับสถิติ
เหตุผล ขณะที่กาหนดเส้ นตายที่ให้ กบั ผู้ตอบ ที่มีข้อบกพร่องของรัฐบาล
แบบสอบถามก็ถกู ตัดให้ สนลง ั ้ ผลของการสารวจ
ที่มา: NHK WORLD-JAPAN, 29/1/2019
ถูกใช้ เพื่อคานวณค่าจ้ างขันต ้ า่ และใช้ อ้างอิงโดย
บริ ษัทเอกชนเพื่อกาหนดค่าจ้ างของบริ ษัท
นอกจากนี ้ยังใช้ เพื่อประมาณการค่าชดเชย
รายได้ ของผู้ทเี่ สียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ

ที่มา: สานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 12]

เรื่องจากปก

ทีม่ าภาพ: ผู้จัดการออนไลน์

เตรียมงานรองรับ 'นักเรียน-นักศึกษา'
ช่วงปิดภาคเรียน 2562 กว่า 23,000 อัตรา
ที่มาภาพ: petcharavejhospital.com
วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 13]

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ ว รมว.แรงงาน เป็ นประธานเปิ ดตัวโครงการ “ประชารัฐ


รวมพลัง สร้ างยุวแรงงาน ประจาปี 2562” พร้ อมเป็ นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้ าใจว่าด้ วย
ความร่วมมือด้ านระหว่างภาครัฐและเอกชน ระหว่างกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สานักงานประกันสังคม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื ้ ้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่น และ สถานประกอบการ 21 แห่ง เพื่อส่งเสริ มการมีงานทาให้ นกั เรี ยนหรื อนักศึกษาในช่วง
ปิ ดภาคเรียน หรื อช่วงว่างจากการเรี ยนในช่วงปิ ดภาคเรี ยนหรื อช่วงว่างจากการเรียน เปิ ดรับสมัครพร้ อม
กันทัว่ ประเทศ 1 ก.พ. 2562 เป็ นต้ นไป

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเพื่อให้ นกั เรี ยนหรื อนักศึกษาได้ มีงานทาในช่วงปิ ดภาคเรียนหรื อ


ช่วงว่างจากการเรี ยน ได้ รับการเสริ มสร้ างประสบการณ์ในการทางานจริง ได้ ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ลดการมัว่ สุมและการเข้ าไปยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติด รู้จกั ความอดทน มี
ระเบียบวินยั และได้ เรี ยนรู้โลกของอาชีพอันเป็ นการเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าสูต่ ลาดแรงงานหลังสาเร็ จ
วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 14]

การศึกษาแล้ ว รวมทังมี
้ รายได้ ในระหว่างการเรี ยน ช่วยลดภาระค่าใช้ จ่ายของผู้ปกครอง โดยมีการ
ดาเนินงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตามรูปแบบ
“ประชารัฐ” และได้ รับการตอบรับจากนักเรี ยน นักศึกษา รวมทังสถานประกอบการเข้
้ าร่วมโครงการเป็ น
อย่างดี มีสถานประกอบการเข้ าร่วมโครงการ จานวน 1,163 แห่ง เป็ นกรุงเทพมหานคร 124 แห่ง ส่วน
ภูมิภาค 1,039 แห่ง สามารถส่งเสริ มการมีงานทาให้ นกั เรี ยนหรื อนักศึกษาได้ ถงึ 35,403 คน จาก
เป้าหมาย จานวน 30,000 คน สร้ างรายได้ จานวนทังสิ ้ ้น 458,822,880 บาท

รมว.แรงงาน กล่าวว่าสาหรับในปี งบประมาณ 2562 มีเป้าหมายส่งเสริ มการมีงานทาให้ นกั เรียน/นักศึกษา


จานวน 50,000 คน ขณะนี ้มีตาแหน่งงานว่างรองรับแล้ ว 631 ตาแหน่ง 23,609 อัตรา อาทิ ตาแหน่ง
พนักงานทัว่ ไป พนักงานบริ การลูกค้ า พนักงานฝ่ ายผลิต สถานพนักงานประจาร้ าน พนักงานจัดเรี ยง
สินค้ า เป็ นต้ น สถานประกอบการ 1,029 แห่ง งาน “ประชารัฐรวมพลัง สร้ างยุวแรงงาน ประจาปี 2562”
ในวันนี ้เป็ นการขับเคลือ่ นการดาเนินงานที่ตอ่ เนื่องจากปี งบประมาณ 2561 โดยได้ มีพิธีลงนามบันทึก
ความเข้ าใจว่าด้ วยความร่วมมือด้ านการส่งเสริ มการมีงานทาให้ นกั เรี ยน/นักศึกษา ในช่วงปิ ดภาคเรี ยน
วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 15]

หรื อช่วงว่างจากการเรี ยน “ประชารัฐรวมพลัง สร้ างยุวแรงงาน” ระหว่าง กรมการจัดหางาน กรมพัฒนา


ฝี มือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สานักงานประกันสังคม สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื้ ้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น และสถานประกอบการ 21 แห่ง ประกอบด้ วย บริษัท เมเจอร์ ซีนเิ พล็กซ์
กรุ๊ป จากัด (มหาชน) บริ ษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) บริ ษัท ฟูด้ แพชชัน่ จากัด (บาร์ บิคิว
พลาซ่า) บริ ษัท บางจากกรี นเนท จากัด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด บริ ษัท ซัสโก้ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท เชสเตอร์ ฟดู้ จากัด บริ ษัท โออิชิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
(มหาชน) บริ ษัท ไทย ยามาซากิ จากัด บริ ษัท ฟูจิ กรุ๊ป จากัด บริษัท เมซโซ่ จากัดบริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) บริ ษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จากัด บริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน) บริ ษัท
แมคไทย จากัด บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จากัด (ซานตาเฟ้) บริ ษัท
กาโตว์ เฮ้ าส์ จากัด บริ ษัท บิซิเนสเซอร์ วิสเซสอัลไลแอนซ์ จากัด (อเมซอน คาเฟ่ ) และบริ ษัท เซ็นทรัล เร
สตอรองส์ กรุ๊ป จากัด

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวอีกว่า สาหรับอัตราค่าจ้ างที่นกั เรี ยน/นักศึกษาจะได้ รับไม่ตา่ กว่าชัว่ โมงละ 40 บาท
ระยะเวลาทางานคือ 1) เปิ ดภาคเรี ยนปกติ : วันเรียนปกติ ไม่เกินวันละ 4 ชัว่ โมง วันหยุดเรี ยน วันหยุด
ประจาสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เกินวันละ 6 ชัว่ โมง 2) ปิ ดภาคเรียน : ไม่เกินวันละ 7 ชัว่ โมง 3)
สัปดาห์ละไม่เกิน 36 ชัว่ โมง สาหรับในส่วนของการดูแลปฏิบตั งิ านนัน้ จะมีการจัดหาพีเ่ ลี ้ยงในการสอน
และมอบหมายงาน รวมทังเสริ ้ มสร้ างวินยั ให้ แก่นกั เรี ยน นักศึกษา และในกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่ วยระหว่างทางาน นายจ้ างยินดีรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ย ขณะทีห่ น่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจะ
จัดส่งนักเรี ยน นักศึกษา ฝึ กอบรมความรู้เบื ้องต้ น เช่น การทางานเป็ นทีม มีจิตบริ การ มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้ าที่ เป็ นต้ น พร้ อมทังปฐมนิ
้ เทศก่อนส่งตัวเข้ าทางานระหว่างวันที่ 1–8 มี.ค. 2562

ทังนี
้ ้นักเรี ยน นักศึกษาสามารถสมัครได้ หลายช่องทางคือ 1. ศูนย์บริ การจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart
Job Center) ที่อาคาร 3 ชัน้ ด้ านหน้ ากระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ , สานักงานจัดหางานจัดหา
งานกรุงเทพมหานครพื ้นที่ 1-10, สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด 2. สถานประกอบการที่รับนักเรี ยน
นักศึกษาเข้ าทางาน 3. เว็ปไซต์ : www.smartjob.doe.go.th 4. สายด่วน 1506 สมัครตังแต่
้ วนั ที่ 1 ก.พ.
2562 เป็ นต้ นไป
วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 16]

“โครงการประชารัฐรวมพลัง สร้ างยุวแรงงาน ประจาปี 2562” จะส่งผลดีตอ่ ทุกฝ่ ายทังผู


้ ้ ปกครองว่าบุตร
หลานได้ ฝึกการทางาน ไม่ไปเล่นเกมส์ หรื อเที่ยวแหล่งอบายมุขช่วงปิ ดภาคเรียน ขณะเดียวกันสถาน
ประกอบการก็จะไม่ขาดแคลนแรงงาน และได้ ทาประโยชน์ตอ่ สังคม ขณะที่นกั เรี ยน นักศึกษาก็ได้ ฝึก
ความอดทน ระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าของเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ เรี ยนรู้โลกแห่งการ
ทางานก่อนเข้ าสูต่ ลาดแรงงานจริง สอบถามรายละเอียดได้ ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506” รมว.
แรงงาน กล่าว
วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 17]

ทุกข์คนทางาน
แรงงานไทย-สากลร่วมแถลงร้อง
'การรถไฟ' ยุติดาเนินคดี-หักเงิน 7
ผู้นาสหภาพแรงงาน

สหพันธ์แรงานขนส่งระหว่างประเทศ ร่วมกับ สมาพันธ์แรงงาน


รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย แถลงเรียกร้อง
ให้การรถไฟยุติการดาเนินคดีและหักเงินผู้นาสหภาพ พร้อมทัง้ คืน
สิทธิประโยชน์ทั้งหมดในช่วงที่ออกจากงานให้แก่ผู้นาสหภาพ
แรงงานทั้ง 7 คน ภาพจากเฟสบุ๊ค Nok Labour
วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 18]

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2562 สหพันธ์แรงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์


(สรส.) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศ
ไทย จัดแถลงข่าว เรื่ อง "ขอให้ ยตุ กิ ารดาเนินคดีและการหักเงินผู้นาสหภาพแรงงานรถไฟแห่งประเทศไทย"

แถลงระบุวา่ ตามที่ศาลฎีกาได้ มคี าพิพากษาเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ให้ ทงั ้ 7 คน จ่ายค่าเสียหายให้ แก่


การรถไฟฯ เป็ นเงินจานวน 15,000,000 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 นับตังแต่ ้ วนั ที่ฟ้องจนถึงวันที่ชาระ
เสร็ จ ซึง่ ปัจจุบนั เป็ นเงินรวมประมาณ 24,000,000 บาท สิง่ ทีเ่ กิดขึ ้นกับผู้นาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟฯในขณะนี ้สร้ างความตระหนกและกังวลต่อ ITF,สมาพันธ์สหภาพแรงงานสากล (ITUC) และ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) อย่างมากและได้ มีการส่งหนังสือแจ้ งมายังรัฐบาลไทยอย่าง
ต่อเนื่องนับตังแต่้ เกิดเหตุการณ์จนถึงวันทีม่ ีการรับผู้นาสหภาพแรงงานกลับเข้ าทางานและยังเรี ยกร้ องให้
รัฐไทยยุติการดาเนินคดีตอ่ ผู้นาสหภาพแรงงานและคืนสิทธิประโยชน์ทงหมดในช่ ั้ วงที่ออกจากงานคืน
ให้ แก่ผ้ นู าทังหมด
้ ซึง่ มาทราบภายหลังว่ารัฐไทยมีการดาเนินการในการหักเงินจากผู้นาแรงงานทัง้ 7 คน
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 จานวนยอดเงินตามคาพิพากษาจานวนเงินสูงมสก และหักเงินชดใช้ ต้องใช้
เวลา 10 ปี ต้ องส่งผลต่อชีวติ ความเป็ นอยูข่ องพวกเขาซึง่ บางคนขณะนี ้ได้ เกษี ยณอายุแล้ วและต้ องอายัด
เงินยังชีพ (บานาญ) หลังเกษียณมาชดใช้ คา่ เสียหายทาให้ เขาต้ องใช้ ชีวิตอย่างยากลาบาก

วันนี ้ทาง สรส.และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยได้ เดินทางเข้ าพบรัฐมนตรี วา่ การ


กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ ว และรองปลัดกระทรวงคมนาคมผู้แทนรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงคมนาคม รวมทังรั้ กษาการผู้วา่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เข้ าพบประธานคณะกรรมการรถไฟ
แห่งประเทศไทย และยังมีคณะกรรมการที่ได้ มกี ารตังคณะท ้ างานขึ ้นมาแก้ ปัญหาเรื่ องดังกล่าวด้ วย และ
เพื่อยืนยันในเจตนารมณ์ขององค์กรแรงงานในประเทศและต่างประเทศ ขอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ทังหมด
้ รวมทังรั้ ฐบาล แก้ ปัญหาเรื่ องนี ้เป็ นการเร่งด่วน เพราะสิง่ ที่สหภาพฯเรี ยกร้ องคือความต้ องการ
สร้ างมาตรการความปลอดภัยแห่งสาธารณะของขบวนรถไฟมิใช่ผลประโยชน์เฉพาะตัวเฉพาะกลุม่

โดยมีข้อเสนอดังนี ้ 1. ยุตกิ ารดาเนินคดีแก้ ผ้ นู าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทังหมด


้ 2.ให้ ยตุ ิการหักเงิน
ชดใช้ คา่ เสียหายทังหมด
้ และ 3. ให้ คืนสิทธิประโยชน์ทงหมดในช่
ั้ วงที่ออกจากงานให้ แก่ผ้ นู าสหภาพ
แรงงานทัง้ 7 คน ซึง่ ขบวนการแรงงานทังสากล ้ และขบวนการแรงงานไทยจะเร่งติดตาม เพื่อให้ ยตุ ิเรื่ อง
ทังหมดโดยเร็
้ ว
วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 19]

คาพิพากษาดังกล่าว เกิดขึ ้นเนื่องจาก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยรณรงค์เรื่ องความ


ปลอดภัยเมื่อครัง้ เกิดอุบตั เิ หตุร้ายแรงขบวนรถไฟตกราง เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2552 ที่สถานีเขาเต่า อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขนั ธ์ จนเป็ นเหตุมีมีผ้ เู สียชีวิตและบาดเจ็บเป็ นจานวนมาก ซึง่ เมื่อวิเคราะห์จากสาเหตุที่แท้ จริ ง
เกิดขึ ้นจากความไม่สมบูรณ์ของรถจักรที่ใช้ ทาขบวน ซึง่ ผลจากการการสอบสวนภายในที่การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ตังคณะกรรมการขึ
้ ้นมาเอง รวมทังค
้ าพิพากษาของศาลอาญาจนเป็ นเหตุให้ พนักงานขับรถ
ต้ องติดคุก และต้ องออกจากงาน เมื่อศาลอาญาเห็นว่านารถจักรที่อยูใ่ นสภาพไม่สมบูรณ์ออกไปทาขบวน
ซึง่ ต่อมาผู้เสียหายจากเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ ฟอ้ งต่อศาลแพ่งและศาลก็มีคาพิพากษาให้ พนักงานขับรถ
และการรถไฟแห่งประเทศไทยจ่ายค่าเสียหายให้ แก้ ผ้ ฟู อ้ ง เนื่องจากนารถจักรที่ไม่สมบูรณ์ออกไปทาขบวน
จนเกิดเหตุร้ายแรง แม้ กระทัง่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็มีข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ ใน
ส่วนของต่างประเทศ ITF, ITUC ได้ นาเรื่ องร้ องเรี ยนต่อ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และผลการสรุปก็
ออกมาในลักษณะที่เห็นว่าสภาพแรงงานรถไฟและผู้นากระทาในสิง่ ที่ถกู ต้ องโดยเฉพาะในเรื่ องมาตรฐาน
ความปลอดภัยและเป็ นสิทธิขนพื ั ้ ้นฐานของสหภาพแรงงาน และได้ สง่ คาวินิจฉัยมายังรัฐบาลไทยเพื่อยุติ
และคืนสิทธิให้ แก่ผ้ นู าสหภาพแรงงานรถไฟ จากผลที่สรุปออกมาชี ้ให้ เห็นถึงการกระทาของสหภาพ
แรงงานรถไฟและผู้นาสหภาพที่ได้ กระทาการที่เป็ นประโยชน์แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเอง รวมทังเพื ้ ่อ
ความปลอดภัยของประชาชนที่เป็ นผู้ใช้ บริ การ

อย่างไรก็ตามในเรื่ องนี ้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ ฟอ้ งต่อศาลแรงงานเพื่อขอเลิกจ้ างผู้นาสหภาพ


แรงงานรถไฟจานวน 7 คน ในส่วนกลางและถูกเลิกจ้ างไปในปี 2554 พร้ อมกับให้ ชดใช้ คา่ เสียหายเป็ น
จานวนเงินที่สงู มากรวมทังเลิ้ กจ้ างผู้นาสหภาพรถไฟที่หาดใหญ่อีก 6 คน และถูกเลิกจ้ างไปตังแต่
้ ปี 2552
จึงเป็ นเหตุให้ ขบวนการแรงงานในประเทศไทยและต่างประเทศร่วมกันรณรงค์เพื่อให้ รัฐบาลไทยและการ
รถไฟแห่งประเทศไทยยุติการดาเนินคดีตอ่ ผู้นาสหภาพรถไฟฯและให้ รับทังหมดเข้ ้ าทางานและให้ คนื สิทธิ
ประโยชน์ทงหมดในช่
ั้ วงทีถ่ กู ออกจากงานให้ แก่ผ้ นู าสหภาพแรงงานรถไฟ ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทย
ก็รับผู้นาสหภาพแรงงานรถไฟทังหมดกลั้ บเข้ าทางานในปี 2557 และได้ จ่ายเงินและสิทธิประโยชน์ช่วงที่
ออกจากงานคืนให้ แก่ผ้ นู า 6 คนที่สาขาหาดใหญ่ แต่ผ้ นู าส่วนกลาง 7 คนแม้ จะได้ กลับเข้ าทางานแต่ก็ยงั
ไม่ได้ รับคืนสิทธิประโยชน์ช่วงที่ออกจากงานโดยที่การรถไฟแห่งประเทศไทยอ้ างว่ามีคา่ เสียหายทีท่ งั ้ 7 คน
ต้ องจ่ายให้ กบั การรถไฟฯ ก่อนทีจ่ ะมีคาพิพากษาเมื่อเดือน มี.ค. 2561 ดังกล่าว

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 20]

เปิดชีวิตคนทางาน
วิจัย WHO พบ 'ผู้ลี้ภัย-ผู้อพยพเสี่ยงป่วย'
แต่ไม่ทาคนในพื้นที่เสี่ยงโรคติดต่อ

วาทกรรมหนึ่งที่มักจะอ้างใช้กีดกันผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยคือการนาโรคติดต่อ
เข้าไปสู่ประเทศที่รับพวกเขา แต่องค์การอนามัย (WHO) โลกเปิดเผยใน
รายงานเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าความจริงแล้วผู้อพยพไม่ได้นาโรคเข้า
มาสู่ประเทศปลายทาง แต่เป็นปัญหาของประเทศปลายทางเองมากกว่าที่
ระบบจัดการไม่ดีทาให้ผู้อพยพเองต่างหากที่เสี่ยงต่อโรคติดต่อหรือโรค
เรื้อรังหลังเข้าประเทศแล้ว ที่มาภาพประกอบ: Nati Shohat/Flash 90
วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 21]

องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิ ดเผยรายงานเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2562 ที่ผา่ นมาว่า ผู้อพยพและผู้ลี ้ภัยมักจะ
มีสขุ ภาพทัว่ ไปอยูใ่ นเกณฑ์ดีในช่วงก่อนที่พวกเขาจะเดินทางออกจากประเทศต้ นทาง แต่มีความเสีย่ งที่จะ
ป่ วยด้ วยโรคติดต่อหรื อโรคเรื อ้ รังถ้ าหากสภาพความเป็ นอยูใ่ นประเทศปลายทางย่าแย่หรื อได้ รับผลกระทบ
จากการปรับตัวกับวิถีชีวิตใหม่ นอกจากนี ้ยังเป็ นผลกระทบมาจากการที่พวกเขาไม่สามารถเข้ าถึงระบบ
สาธารณสุขในประเทศนันๆ ้ ได้

"ผู้ลี ้ภัยและผู้อพยพมีโอกาสเสีย่ งสูงมากทีจ่ ะเป็ นโรคติดต่อเพราะว่าพวกเขาต้ องเผชิญกับสภาพทีต่ ้ อง


ใกล้ ชิดกับเชื ้อโรค การขาดบริ การสาธารณสุข การถูกขัดขวางบริการสาธารณสุข สภาพความเป็ นอยูท่ ี่ไม่ดี
ในช่วงกระบวนการรอผ่านเข้ าเมือง" WHO ระบุในรายงาน พวกเขาระบุอีกว่าประเทศที่ให้ ที่พกั พิงผู้อพยพ
ควรจะคุ้มครองทางสาธารณสุขแก่ผ้ อู พยพจากความเสีย่ งด้ านสุขภาพที่พวกเขาต้ องเผชิญจากการ
เดินทางด้ วย

สือ่ คอมมอนดรี มส์ระบุวา่ หลังจากที่ผ้ ลู ี ้ภัยและผู้อพยพเดินทางเข้ าไปในประเทศตะวันตกแล้ วพวกเขาก็


ต้ องเผชิญกับความไม่เท่าเทียมแบบใหม่ในสังคม จากการที่ถกู กีดกันจากระบบสาธารณสุขแม้ วา่ ใน
ประเทศนันจะมี
้ บริ การสาธารณสุขที่ดีมากกับประชากรในประเทศตัวเอง นอกจากนี ้ พวกเขามักต้ องเผชิญ
กับปั ญหาอยูใ่ นภาวะความยากจนเป็ นเวลานานทาให้ พวกเขามีการขยับร่างกายน้ อยลง กินอาหารที่ดีตอ่
สุขภาพน้ อยลงเมื่อเทียบกับที่พวกเขาเคยทาได้ ในประเทศเดิม ทาให้ มีความเสีย่ งต่อโรคต่างๆ ทังโรคหั
้ วใจ
โรคหลอดเลือดและมะเร็ง

WHO แก้ ไขความเข้ าใจผิดที่ผ้ คู นมักจะมองว่าผู้อพยพจะนาโรคติดต่อเข้ ามาสูพ่ วกเขา โดยระบุวา่ ความ


เชื่อดังกล่าวไม่เป็ นความจริง ในทางตรงกันข้ าม มีความเสีย่ งน้ อยมากที่ผ้ ลู ี ้ภัยหรื อผู้อพยพทาให้ โรคติดต่อ
ไปสูก่ ลุม่ ประชากรประเทศที่รับพวกเขา ในรายงานของ WHO ยังระบุอีกว่าผู้ลี ้ภัยมีความเสีย่ งที่จะติดเชื ้อ
ไวรัสอย่าง HIV+ เพิ่มขึ ้นหลังจากที่เข้ าไปสูป่ ระเทศใหม่แล้ ว และมีโอกาสมากกว่าทีจ่ ะได้ รับบาดเจ็บจาก
การทางานเมื่อเทียบกับคนงานทีไ่ ม่ใช่ผ้ อู พยพ นอกจากนันผู ้ ้ ลี ้ภัยและผู้อพยพที่เข้ าสูป่ ระเทศใหม่ๆ มักจะ
มีภาวะซึมเศร้ าและภาวะวิตกกังวลด้ วย

เมื่อปี 2559 คณะกรรมาธิการ WHO ภูมิภาคยุโรปเคยวางแนวทางด้ านสุขภาวะผู้ลี ้ภัยและผู้อพยพเอาไว้


ซึง่ ประเทศในยุโรปก็สร้ างความก้ าวหน้ าทางยุทธศาสตร์ และการปฏิบตั ิการตรงจุดนี ้ แต่ WHO ก็ยงั ระบุวา่
วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 22]

ควรมีการปรับปรุงระบบสาธารณสุขให้ รองรับกลุม่ ผู้ลี ้ภัยและผู้อพยพมากขึ ้น รวมถึงสร้ างการเข้ าถึงได้ โดย


คานึงถึงเรื่ องวัฒนธรรมของทางภาษาของกลุม่ ลี ้ภัยและผู้อพยพด้ วย

ซุสซานา จากับ ผู้อานวยการประจาภูมิภาคยุโรปของ WHO กล่าวว่า กลุม่ ผู้ลี ้ภัยและผู้อพยพเป็ นกลุม่ ที่
เสีย่ งทางสุขภาวะและมีความจาเป็ นที่จะทาให้ พวกเขาสามารถเข้ าถึงบริการสาธารณสุขได้ อย่างทันท่วงที
เช่นเดียวกับคนอื่นๆ จากับบอกว่า "นี่เป็ นหนทางที่ดีที่สดุ ในการช่วยชีวติ คนและลดค่าใช้ จา่ ยในการรักษา
รวมถึงเป็ นการคุ้มครองสุขภาวะของประชากรผู้อาศัยในพื ้นที่ด้วย"

เรียบเรียงจาก
Refugees Are Not Health Threat to Host Countries, WHO Study Finds. In Fact, It's the
Opposite., Common Dreams, Jan. 21, 2019
Migrants and refugees at higher risk of developing ill health than host populations, reveals first-
ever WHO report on the health of displaced people in Europe, WHO, Jan. 21, 2019

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 23]

รายงานพิเศษ
ผลสารวจชี้คนญี่ปุ่นยังอยากทางานถึง
อายุ 65 ปี อีก 20 ปีกาลังแรงงาน
อาจจะเหลือ 52 ล้านคน

ผลสารวจของรัฐบาลญี่ปุ่นพบ 30.7% คนญี่ปุ่นอยากทางานไปจนถึงอายุ


61-65 ปี และ 21.5% อยากทางานถึงอายุ 66-70 ปี คาดอีก 20 ปี
จานวนกาลังแรงงานอาจลดลงเหลือประมาณ 52 ล้านคน ที่มา
ภาพประกอบ: Mr Hicks46 (CC BY-SA 2.0)
วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 24]

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2562 สานักข่าว NHK WORLD-JAPAN รายงานว่าเมื่อเดือน พ.ย. 2561 รั ฐบาล
ญี่ ปุ่นได้ ทาแบบสารวจสอบถามประชาชน 5,000 คน ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 18 ปี ขึน้ ไป (แต่ได้ รับคาตอบ
ประมาณ 2,900 คน) โดยคาถามที่ว่าต้ องการจะทางานไปจนถึงอายุเท่าไร ร้ อยละ 30.7 ของผู้ตอบ
การสอบถามระบุว่าต้ องการทางานจนถึงช่วงอายุ 61-65 ปี ขณะที่ร้อยละ 21.5 ตอบว่า 66-70 ปี
และร้ อยละ 18.8 ตอบว่า 51-60 ปี
ในการสารวจนีไ้ ด้ มีการสอบถามเหตุผลจากผู้ที่ต้องการทางานไปจนถึงอายุสงู กว่า 66 ปี ในจานวนนี ้
ร้ อยละ 28.9 ระบุว่าเป็ นเพราะอยากใช้ ชีวิตโดยไม่ต้องกังวลเรื่ องเงิน ร้ อยละ 24.9 ระบุว่าหากไม่
ทางานอาจไม่มีเงิ นพอใช้ จ่าย และร้ อยละ 16.9 ระบุว่าเพราะรักการทางาน
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ ปนุ่ ระบุว่าทางกระทรวงมีแผนจะทบทวนระบบ
เงิ นกองทุนสารองเลี ้ยงชีพของรัฐ เนื่องจากผู้คนบางส่วนต้ องการจะทางานต่อไปแม้ ว่าจะอายุเกิ น 65
ปี ซึ่งเป็ นเกณฑ์ อายุที่สามารถเริ่ มรั บเงิ นกองทุนสารองเลี ้ยงชีพได้
ก่อนหน้ านี ้เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2562 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ได้ เปิ ดเผยตัวเลข
ประมาณการประชากรวัยทางานของญี่ ปนในปี ุ่ 2583 ว่าจานวนแรงงานอาจลดลงเหลือประมาณ 52
ล้ านคน ในอีก 20 ปี ซึ่งมีแนวโน้ มที่จะเป็ นเช่นนัน้ หากเศรษฐกิจญี่ ปนเติ ุ่ บโตช้ าและมีผ้ ูหญิ งรวมทัง้
ผู้สูงอายุในภาคแรงงานจานวนน้ อย
จานวนแรงงานในภาคค้ าส่งและค้ าปลีกจะลดลงมากที่สดุ ราว 2.9 ล้ านคน ตามมาด้ วยภาคการ
ก่อสร้ างและการทาเหมืองแร่ แรงงานลดลง 2.2 ล้ านคน
แต่กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ ปุ่น ยังระบุว่าการลดลงของแรงงานโดยรวม
นัน้ มีแนวโน้ มที่จะน้ อยกว่าการประมาณการนี ้ หากเศรษฐกิจญี่ ปุ่นขยายตัวมีแรงงานผู้หญิ งและ
ผู้สูงอายุเข้ าสู่ภาคแรงงานมากขึน้ หากไปตามสมมติฐานที่เศรษฐกิจขยายตัวนี ้ก็จะทาให้ จานวน
แรงงานลดลงแค่ 5 ล้ านคน เท่านัน้
ที่มาเรี ยบเรี ยงจาก
Survey: 30% want to keep working until age 65 (NHK WORLD-JAPAN, 18/1/2018)
Japan's workforce may shrink 12 mil. by 2040 (NHK WORLD-JAPAN, 15/1/2018)

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน มกราคม 2562 [หน้า 25]

ที่มาภาพปก: ผู้จัดการออนไลน์

ตะวันออก
วารสารออนไลน์คนทางานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
สื่ อ กลางในการสื่ อ สารด้ า นแรงงาน ไม่ ส งวน
ลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ -ทาซ้า รับข่ าวสาร-ข้อมู ล
หรือส่งข่าวด้านแรงงานทางอินเตอร์เน็ตได้ที่:

workazine@gmail.com

ติดตามวารสารคนทางานย้อนหลังได้ที่:

http://prachatai.com/labour/newsletter
http://ebooks.in.th/workazine
facebook.com/workazine