You are on page 1of 1

Betreft: “Mediabericht NRC verontreinigde ‘SARTANEN’ en recall VALSARTAN”

Beste cliënten & collega’s,

Achtergrond
In juli van 2018 is er een landelijke terugroepactie geweest voor het middel VALSARTAN van verschillende
fabrikanten. VALSARTAN bleek de verontreinigingen NMDA en NDEA te bevatten. Dit zijn stoffen die door de
gezondheidszorg geclassificeerd worden als “waarschijnlijk kankerverwekkend”.
Patiënten die mogelijk verontreinigde charges in huis hadden, zijn telefonisch en/of schriftelijk benaderd. Uit
voorzorg hadden destijds alle fabrikanten van dit middel hun aanwezige charges vrijwillig teruggehaald. Dit is
vooral gedaan om charges te kunnen leveren waarvan zeker is vastgesteld dat deze niet verontreinigd zijn.

Nieuwe berichtgeving
Recent is er opnieuw een artikel in het NRC geschreven over VALSARTAN en de terugroepactie. In dit artikel
wordt niet alleen het middel VALSARTAN benoemd, maar de gehele groep “SARTANEN”.
Hiertoe behoren de geneesmiddelen:

CANDESARTAN VALSARTAN
EPROSARTAN IRBESARTAN
LOSARTAN OLMESARTAN

Dit artikel heeft vrij veel onrust gezaaid onder de gebruikers van deze geneesmiddelen.
Om meer duidelijkheid te bieden, hebben wij een brief opgesteld met verzamelende informatie vanuit de
beroepsorganisatie van apothekers(KMNP), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de fabrikanten.

Advies voor wegnemen ongerustheid


Het is belangrijk om te vermelden dat de huidige charges van alle “SARTANEN”, waaronder de VALSARTAN,
allemaal gecontroleerd en goedgekeurd zijn door de IGJ. Alle charges die nu via de apotheek worden verstrekt,
zijn veilig te gebruiken. Het NRC doet vermoeden dat enkel de originele Diovan © veilig te gebruiken zou zijn en
dat alle andere “SARTANEN” ook vervuild zouden zijn. Na contact met de IGJ blijkt dit niet correct te zijn.
De IGJ is een Nederlandse, onafhankelijke overheidsinstantie die toeziet op de kwaliteit van onder andere
geneesmiddelen.

De IGJ heeft laten weten dat alle “SARTANEN”, ten tijden van de (eerste) terugroepactie van de VALSARTAN,
gecontroleerd zijn. Uit dit onderzoek is gebleken dat de verontreinigingen NMDA en NDEA niet aanwezig zijn in
de overige “SARTANEN”. Om deze reden is de terugroepactie alleen beperkt tot het middel VALSARTAN. Uit
voorzorg is wel besloten om de fabrikanten te verplichten hun productieproces aan te passen, zodat dergelijke
verontreinigingen niet meer kunnen ontstaan. Hiervoor hebben de fabrikanten 2 jaar de tijd gekregen. Tot die
tijd moeten alle charges eerst gekeurd worden, voordat deze op de markt mogen komen. Dit verstrengde
toezicht is mede ingevoerd om de zorgen van patiënten en zorgverleners weg te nemen. Deze strikte eisen
gelden voor alle “SARTANEN” die binnen deze groep vallen.

Op onze website staan links vermeld naar relevante websites die betrekking hebben op de terugroepactie en de
mogelijke verontreinigingen in andere “SARTANEN”.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en eventuele zorgen te hebben weggenomen.
Indien cliënten te ongerust zijn om de therapie te continueren, neem dan contact op met de apotheker voor
een passend alternatief. Ook bij verdere vragen over dit middel en de terugroepactie kan contact worden
opgenomen.

Met vriendelijke groet,


Het apothekersteam bij apotheek Molenweg, Rembrandt en Randwijck
Nitika Chouhan, Washma Yousofzai, Kenny van Deventer en Yamin Chan

You might also like