You are on page 1of 9

Türkiye’ de Gama Radyasyonla Işınlama

Vahide LĐMAN, A.Yekta ÖZER


Hacettepe Üniv., Eczacılık Fak., Radyofarmasi ABD, 06100-Ankara

Radyasyon:
Radyasyon, basit olarak hareket halinde bulunan bir enerji türüdür. Varoluşlarından bu
yana insanlar hep radyasyonla iç içe yaşamak zorunda kalmışlardır. Dünyanın oluşumuyla
doğada yer alan ve çok uzun yarı ömre sahip radyoaktif elementler yaşadığımız çevrede doğal
radyasyonu oluşturmaktadırlar. Ayrıca, nükleer denemeler ve bazı teknolojik ürünlerin
kullanımıyla doğal radyasyonun arttığı gözlenmiştir. Doğal radyasyonun bir kısmını da
uzaydan gelen kozmik ışınlar oluşturmaktadır. Fosil yakıtlar, doğal ve uzun ömürlü
radyoaktif element içermektedir. Endüstriyel gelişmeler ve tıbbi amaçlı kullanım sonucu bir
çok yapay radyasyon kaynağı da doğadaki radyasyona eklenmiştir.

Radyasyon Çeşitleri:
Radyasyon elektron, proton gibi parçacıkların oluşturduğu partiküllerin yayılmasıyla
oluşan elektromagnetik ışımadır. Đyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon olarak iki
gruba ayrılır (1).
A) Đyonlaştırıcı Radyasyon:
Çarptığı maddede yüklü partiküller oluşturan radyasyona iyonlaştırıcı radyasyon denir.
Đyonizasyon, maddenin radyasyonla etkileşmesi sonucu ortaya çıkan bir olaydır. Đyonizan
radyasyon her türlü canlıya zarar verebilir ve önlem alınması gerekmektedir. Başlıca beş tip
iyonlaştırıcı radyasyon vardır. Bunlar alfa partikülleri, beta partikülleri, x ışıları, gama ışınları
ve nötronlardır.
Alfa Partikülleri: Madde içinden geçerken yolları üzerinde yoğun bir iyonizasyon
oluşturur. Enerjilerini kısa sürede kaybederler. Bu yüzden dalga boyları kısadır. Kağıt gibi
oldukça ince materyallerle engellenebilirler.
Beta Partikülleri: Belli bir kütleye ve yüke sahip olduklarından madde içinden
geçerken belli bir iyonlaşmaya neden olurlar. Alfa parçacıklarına göre daha hafif ve daha
giricidirler. Aluminyum levha gibi biraz daha kalın bir materyalle durdurulabilirler.

1
Gama Işınları: Dalga karakterlidir ve kaynağı atom çekirdeğidir. Kararsız haldeki
çekirdek gama ışını yayarak kararlı hale gelmektedir.
Nötronlar: Yüksüz partikülleridir. Herhangi bir madde içine kolaylıkla penetre
olurlar. Kalın bir betonla durdurulabilirler.
X Işınları: Dalga şeklindedir. Atomun iç halkalarındaki elektronların kopması ve
bunların yerine dış halkalardan elektronların geçmesi esnasında ortamda meydana gelen
enerji fazla X ışını şeklinde yayılır.

B) Đyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon:

Đnfrared (IR) ve ultraviole (UV) olmak üzere iki tipi vardır. Farklı mekanizmalarla etki
gösterirler. IR oluşturduğu ısı ile tahribat gücüne sahiptir. UV ise karşılaştığı hücrelerde
çeşitli reaksiyonları başlatarak ölüme neden olur (1).

Radyasyonla Đlgili Kullanılan Çeşitli Birimler:


Curie: Radyoaktivite ölçümü için kullanılan aktivite birimidir.
Röntgen: X ve gama ışını tarafından havada oluşturulan iyon miktarıdır. R ile gösterilir.
Rad: Herhangi bir tip radyasyonun madde tarafından adsorbe edilen radyasyon doz
birimidir.
Rem: Ölçülmüş radyasyon ışımasının biyolojik etki oluşturan doz eşdeğeridir.
Gray: Adsorbe edilen doz miktarı birimidir. Gy şeklinde gösterilir.
Sievert: Doz eşdeğeri miktar birimi olarak türetilmiştir. Sv olarak gösterilir (2).

Radyasyonun Biyolojik Etkileri


X-ışınları ve radyoaktivite ilk keşfedildiğinde herhangi bir tehlikenin varlığından
kimse şüphelenmemiştir. Ancak sonraki yıllarda bu ışınlarla çalışan kişilerde ciddi etkiler
gözlendiğinde radyasyonun zararlı olabileceği düşünülmeye başlanmıştır. Radyasyonun
meydana getirdiği biyolojik etkilerde iki mekanizmanın sorumlu olduğu yapılan çeşitli
araştırmalarla bulunmuştur. Bunlar direkt ve indirekt etkiler şeklinde iki grup altında
toplanabilir (3):

2
i) Direkt Etki:
Radyasyonun direkt olarak hücrenin kritik moleküllerini etkilemesiyle meydana gelir.
Hedef atomda radyasyon etkisiyle iyonizasyon meydana gelir ve biyolojik hasara sebep olan
bir dizi reaksiyon başlar. Radyasyon, geçtiği yol boyunca bağ kırılmasına neden olarak direkt
etki gösterir.

ii) Đndirekt Etki:


Radyasyon canlı dokuda yoğun olarak bulunan su molekülleriyle etkileşerek serbest
radikal oluşmasına neden olur.
H2O ⇒ H+ + OH- (Đyonizasyon)
. .
H2O ⇒ H + OH (Serbest radikaller)

Oluşan bu radikaller bazı bozunma reaksiyonlarını tetikleyerek indirekt etkiye neden


olurlar.

Sterilizasyon:
Sterilizasyon en genel anlamda ortamda yaşayan bütün mikroorganizmalar ile
mikroorganizma sporlarının inaktive edilmesi ya da ortamda mikroorganizma bulunma
olasılığının milyonda bir olmasıdır (Bu oran 10-6 şeklinde de ifade edilebilir.). Ürünün bu
özelliği kazanması için yapılan işlemlere de Sterilizasyon denir. Sağlık ve ilaç endüstisinde
üretimi yapılan bir çok ürün steril olmalıdır. Her ürünün steril olması gerekmemektedir. Bu
noktadan sonra da ortamda binde bir olasılıkla mikroorganizma bulunması anlamına gelen
(Bu oran da 10-3 şeklinde ifade edilebilir) Dekontaminasyon kavramı kullanılmaktadır.
Kozmetik ve kozmetik hammadde üretimi gibi birçok alanda bu limite ulaşılmaya
çalışılmaktadır. Günümüzde sterilizasyon amacıyla uygulanan yöntemler şu şekilde
sıralanmaktadır (4):

• Kuru Hava Sterilizasyonu


• Buharla sterilizasyon ya da otoklavlama
• Etilen Oksit Sterilizasyonu
• Aseptik Filtrasyon
• Radyasyonla sterilizasyon

3
Yukarda belirtilen sterilizasyon tekniklerinin her birinin uygulama şartlarının neden
olduğu avantaj ve dezavantajları vardır. Herbiri Uygulama alanlarına, maliyetlerine,
sterilizasyon sonrası yapılması gereken işlemlere göre farklılıklar göstermektedirler. Bu
farklar baz alındığında gama radyasyonla sterilizasyon diğer yöntemlere alternatif olarak
geliştirilmiş ve oldukça sık kullanılan bir teknik olarak sterilizasyon yöntemleri içinde
anılmaktadır (5).

Gama Radyasyonla Sterilizasyon:


Gama ışınlama tesisi ışınlama kaynağının bulunduğu hücre, ürün taşıyıcısı konveyör
ve depolama alanı olmak üzere başlıca üç kısımdan oluşur. Gama radyasyonla ışınlama,
Cobalt-60 ya da Cesium-137 gibi radyoaktif kaynaklardan elde edilen gama radyasyonu
kullanılarak yapılır.

Şekil1: Gama Radyasyonla Işınlama Tesisi (12)


Ülkemizde, birisi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) bünyesinde Sarayköy-
Ankara, diğeri ise Gamma-Pak A.Ş. bünyesinde Çerkezköy-Tekirdağ’da kurulmuş iki adet
ışınlama tesisi bulunmaktadır. Her iki cihazda Kobalt 60 (Cobalt 60) kaynağına sahiptir.
Bu yöntemde ürün kontrol edilen düzeyde iyonize radyasyona tabi tutulur.
Radyasyon, maruz kalan ürünler üzerinde çeşitli değişikliklere sebep olabilir. Bu
değişikliklerin düzeyi uygun testlerle belirlenmelidir. Aksi taktirde kullanılan radyasyon dozu
ürünün stabilitesini bozabilir. Ayrıca gama radyasyonla sterilizasyon ürünün ışınlama öncesi

4
mikrobial yüküne (bioburden) de bağlıdır. Bu iki parametre göz önünde bulundurularak
kullanılacak ışınlama dozu belirlenir(6).
Gama radyasyonla sterilizasyonun avantajları şöyle özetlenebilir:
- Etkilidir. Güvenilir ve yeterli düzeyde enerji penetrasyonu sağlar,
- Paketlenmiş materyallere uygulanabilmektedir,
- Gama radyasyonla sterilizasyona maruz bırakılan üründe herhangi bir kalıntı
bırakmamaktadır,
- Basit bir yöntemdir. Kontrol parametresi ışınlama süresidir,
- Soğuk bir yöntemdir. Sıcaklık, nem, basınç ya da vakum gerektirmemektedir (7).

Radyasyonla Sterilize Edilen Ürünler :


Gama radyasyonla sterilizasyonun işlemi aşağıda belirtilen endüstrinin bir çok
alanında kullanılmaktadır.

a) Tek Kullanımlık Tıbbi Ürünler ve Sağlık Bakım Ürünleri :

Hastanelerde oluşan ve bulaşıcı enfeksiyonların önlenebilmesi halk sağlığı açısından


oldukça önemlidir. AIDS ve Hepatit gibi ölümcül hastalıklar yaygın olarak bu şekilde
bulaşmaktadır. Bu tip bulaşmaların önlenmesi için tek kullanımlık hastane malzemelerinin
kullanımı gerekli hale gelmiştir. Tıbbi aletlerin kullanımında karşılaşılan en önemli
sorunlardan biri steriliteyi sağlamaktır. Günümüzde gama radyasyonla sterilize edilen
ürünlerin başında tek kullanımlık tıbbi malzeme ve cihazlar ile sağlık bakım ürünleri
gelmektedir. Tek kullanımlık tıbbi ürünlerin çoğu plastik malzemelerden yapılmış
olduğundan 110-120 °C’ de erimekte veya şekilleri bozulmaktadır. Radyasyonla sterilizasyon
soğuk bir yöntem olduğundan, tek kullanımlık tıbbi malzeme ve cihazlar ile sağlık bakım
ürünlerinin sterilizasyonunda kullanılmaktadır. Gama radyasyonla sterilizasyon işleminde, tek
kullanımlık tıbbi ürünler ve sağlık bakım ürünleri için gerekli sterilite düzeyi çoğu kez 20
kGy’ lik radyasyon dozunda sağlanmıştır (6).

5
Şekil 2: Gama radyasyonla sterilizasyonu yapılan tıbbi malzemeler (12).
Türkiye’de 1994 yılından beri gama radyasyonla sterilizasyon tekniği
3
kullanılmaktadır. Halen bu yöntemle yılda 15 000-17 000 m tek kullanımlık tıbbi malzeme
ve cihazlar ile sağlık bakım ürünleri sterilize edilmektedir.

Yıl Đthalat(Ton) Đhracat(Ton)


1991 724466 216
1992 401787 257
1993 667203 344
1994 377379 326
1995 696406 707
1996 614304 1072

Tablo 1: Tek kullanımlık tıbbi malzemelerin yıllara göre ithalat ve ihracat düzeyleri (13).

Bu ürünlerin başlıcaları serum setleri, ameliyat eldivenleri, ameliyat iplikleri, kat-güt,


kateterler plastik ve metal sondalar, ameliyat giysileri ve setleri ortopedik protezler, gazlı
bezler, hemodiyaliz setleri laboratuar tüpleri, petri kapları olarak sayılabilir (6).

b) Đlaç, Đlaç Hammaddeleri ve Đlaç Kapları:

farmasötik ürünlerin gama radyasyonla sterilizasyonunda Farmakopelerce uygun


kabul edilen ışınlama dozu 25 kGy’ dir. Fakat bazı ürünlerde, mikrobiyal yüküne göre 1-15
kGy ‘lik dozlarda istenen sterilite düzeyi sağlanmaktadır (8). Sulu çözeltiler ve

6
süspansiyonların radyasyonla sterilizasyonu oldukça zordur. Bazı özel önlemlerin alınmadığı
durumlarda başarısız sonuçlar elde edilmektedir.

Đlaç ve ilaç hammaddeleri gama radyasyonuna tabi tutulduğunda yapıları bozulabilir,


çeşitli radikaller ve parçalanma ürünleri oluşabilir. Sonunda meydana gelen bu ürünler ilacın
yapısını değiştirerek vücutta istenmeyen etkilerin ortaya çıkmasına sebep olabilirler. Bu
nedenle ışınlama yapılacak farmasötik ürün üzerinde ciddi kontrollerin yapılarak yöntemin
ürün için uygunluğu kontrol edilmelidir. Yapılması gereken testler şu şekilde
sıralanabilmektedir (4):

l. Fizikokimyasal Testler:

2. Mikrobiyolojik Testler

3. Biyolojik Testler ( Farmasötik Preparatlar için)

4. Klinik Denemeler ve Đnvivo Biyoyararlanım

5. Stabilite Çalışmaları

Ülkemizde başta göz ve cilt merhemleri, veteriner ilaçları, burun spreyleri, bazı
bitkisel vitaminler ve ilaçlar, katı formdaki birçok ilaç ham ve yardımcı maddeleri ile ilaç
kapları olarak cam ve plastik şişeler, şişe kapakları, jelatin kapsüller ve ilaç poşetleri gama
radyasyonla sterilize edilenler arasında sayılabilir (9).

c) Kozmetik ve Kozmetik Hammaddeler :

Gelişmiş ülkelerde özellikle Fransa’ da çok büyük hacimlerde kozmetik hammaddeleri


ışınlanarak dekontamine edilmektedir. Kozmetik amaçla kullanılan ve çevreden toplanan
bitkilerin kontaminasyon düzeyleri oldukça yüksektir ve ancak ışınlama yolu ile kabul
edilebilir düzeylere çekilebilmektedir. Yapılan araştırmalar sonunda söz konusu ürünler için
dekontaminasyon amaçlı ışınlama dozu 5-10 kGy arasında değişmektedir (10 )
Ülkemizde ise talk pudraları fondötenler, güzellik maskelerinde kullanılan nişasta,
maskara, nemlendirici kremler gama radyasyonla dekontamine edilmektedir.

d) Gıda Işınlamaları:
Gama radyasyonu bu alanda gıdaların korunması, raf ömrünün uzatılması,
böceklenmeyi önlemek ve hastalık etkeni mikroorganizmalardan arındırmak için 30 yıldır
uygulanmaktadır. Dünyada 40 ülkede 200’ den fazla ürüne onay verilmiştir. FDA tarafından
7
1986 tarihinden itibaren ışınlanan gıda maddelerinin aşağıdaki etiketi taşımasına karar
verilmiştir (11)
Ülkemizde ise 6 Kasım 1999 yılında çıkarılan gıda ışınlama yönetmeliği ile gıda
ışınlanmasına izin verilmektedir ve bu amaçla sadece Gama Pak ışınlama tesisi onay almıştır.

Şekil 3:
a) Faklı radyasyon
dozlarında
ışınlanan çileklerin
bekleme süresince
bozulma dereceleri
b) Işınlanan gıdalar
bulunan etiket (11).

(a) (b)

Ülkemizde çoğunluğunu baharatlar ve kurutulmuş sebzeler olmak üzere, kurbağa


budu, balık, karides, tavuk etleri, badem, hurma, çam fıstığı gibi bazı yemişler ışınlama
yöntemi ile mkroorganizmalardan arındırılmaktadır.

e) Polimerlerin Işınlanması:

Şekil 4: Gama Radyasyon Uygulanan Polimer


Ürünler (9).

Polimerler, özellikle polietilen gaz ve su boruları kablo izolasyonlarında plastik


makine dişlileri ışınlanarak çapraz bağlanmaya neden olarak sertleşmesi ve erime noktalarının
yükselmesi sağlanmaktadır. Dünyada çok kullanılan bir yöntem olmasına rağmen ülkemizde
yalnızca yerden ısıtmada kullanılan polietilen sıcak su borularında bu yöntem
kullanılmaktadır (9).
Radyasyon, keşfinin ilk yıllarında zararlı etkilerinden dolayı korkutucu görünmüştür.
Fakat insanoğlu zekasını ve bilimi kullanarak radyasyondan etkin bir şekilde faydalanmayı

8
başarmıştır. Artık endüstrinin bir çok alanında kullanılmakta hatta bazı ülkelerin ana enerji
kaynaklarını oluşturmaktadır. Yukarda radyasyonun endüstriyel kullanım alanlarından kısaca
bahsedilmiştir. Türkiye’de ise oldukça yeni ve kısıtlı uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde
radyasyon kullanımıyla ilgili yönetmelikler tatmin edici değildir. Fakat radyasyon
kullanımının dünyadaki geçerliliği düşünüldüğünde, ülkemizde yeni tesislerin yönetmeliklerin
ve iş alanlarının oluşması kaçınılmazdır.

Kaynaklar:

1- Gopal N.G.S. , Radıiation Sterilization of Pharmaceuticals and Polymers, Radiat.Phys.


Chem.,12, 35-50,1978.

2- Ulusal Tıbbi NBC Savunması Sempozyum Kitabı (15-16 Mayıs 2003), s: 8-10.

3- Ulusal Tıbbi NBC Savunması Sempozyum Kitabı (15-16 Mayıs 2003), s: 11.

4- Olguner G. (2000) Sülfanamit Grubu Đlaçların Gama Radyasyonla Sterilizasyonu ve


Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

5- Olguner G., Özer A.Y., Radyasyonla sterilizasyon :II Đlaçların Radyasyonla


Sterilizasyonu, 25,53-73, 2000.

6- 3. Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Abstract Kitabı (02-04. Ekim. 2003), s:226

7- www.pharma.ethz.ch/analytic/radiation.html

8- Jacobs G.P.,Wills P.A. Recent Developments in the Radiation Sterilization of


Pharmaceuticals, Radiat.Phys. Chem.,31,685-91,1988.

9- 3. Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongre Kitabı (02-04. Ekim. 2003), s:229

10- Naki N. (2003) Kozmetik Ürünlerin ve Kozmetik Ürün Hammaddelerinin Gama


Radyasyonla Dekontaminasyonu / Sterilizasyonu Üzerinde Çalışmalar. Hacettepe
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

11- www.umass.edu/foodsci/relatedlinks.html

12- 3. Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Abstract Kitabı (02-04. Ekim. 2003), s:228

13- TAEK Kurs notları (1997).