You are on page 1of 160

WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Državni PAR Monitor
IZVJEŠTAJ ZA BOSNU I HERCEGOVINU

2017-2018.

Sarajevo, 2018.

3
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Publikacija:

Državni PAR Monitor Bosna i Hercegovina 2017/2018

Izdavač:

Vanjskopolitička inicijativa BH

Autori:

Anida Šabanović
Ana Bukovac - Vuletić

Sarajevo, novembar 2018

Ovaj izvještaj je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije i Kraljevine Holandije.
Za njegov sadržaj je odgovorna Vanjskopolitička inicijativa BH (VPI BH) i ni na koji način
se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Kraljevine Holandije.

4
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Izrazi zahvalnosti

Državni PAR Monitor reforme javne uprave u BiH proizvod je procesa praćenja tokom perioda
dužeg od godinu dana, koji se oslanjao na različite tehnike prikupljanja podataka i samim tim
donio mnogo rezultata. Zaključci i ocjene iznijeti u ovom izvještaju ne bi imali isti kvalitet bez
dragocjenih stručnih savjeta, pruženih informacija i smjernica naših kolega i saradnika. Stoga
autori žele da se posebno zahvale Lejli Ramić-Mesihović (direktorici VPI BH), Davoru Vuletiću
(predsjedniku Skupštine VPI BH) i Denisi Sarajlić (članici Skuštine VPI BH) na čvrstoj garanciji
kvaliteta publikacije i na stručnom uvidu u specifična pitanja funkcionisanja javne uprave.

Posebnu zahvalnost upućujemo i državnim službenicima, predstavnicima civilnog društva i
drugim zainteresovanim stranama koji su sa nama podijelili svoje iskustvo putem fokus grupa,
anketa i intervjua, a čija imena nećemo navoditi poštujući princip tajnosti ličnih podataka.

Takođe, želimo da se zahvalimo i Uredu koordinatora za reform javne uprave u BiH (PARCO
BiH) na pružanju informacija i podataka u procesu istraživanja, a posebno na pomoći u
distribuciji ankete za državne službenike. Uz to, zahvalni smo Centru za promociju civilnog
društva (CPCD) na pomoći u distribuiranju ankete među organizacijama civilnog društva.
Na kraju, zahvalnost upućujemo i organima državne uprave koji su dostavili informacije kao
odgovor na brojne zahtjeve za slobodnim pristupom informacijama od javnog značaja koje su
podnosili članovi istraživačkog tima.

5
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

O projektu WeBER

Projekat Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring javne uprave
(WeBER) je trogodišnji projekat koji finansira Evropska unija, a sufinansira Kraljevina Holandija.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta, učešća i značaja organizacija civilnog društva i medija na
Zapadnom Balkanu u zagovaranju i uticanju na kreiranje i sprovođenje reforme javne uprave.

WeBER sprovodi mreža Think for Europe (TEN) koju čini šest think tank organizacija sa
Zapadnog Balkana orijentisanih ka istraživanju i zagovaranju javnih politika u domenu
evropskih integracija:

1. Centar za evropske politike (CEP) iz Beograda,

2. Institut za evropske politike (EPI) iz Skoplja,

3. Vanjskopolitička inicijativa BH (VPI BH) iz Sarajeva,

4. Grupa za pravne i političke studije (GLPS) iz Prištine,

5. Institut alternativa (IA) iz Podgorice,

6. Institut za demokratiju i medijaciju (IDM) iz Tirane.

CEP je koordinator projekta. Uz partnerstvo sa European Policy Centre - EPC iz Brisela, WeBER
je obezbijedio vidljivost na nivou EU.

Kombinacijom aktivnosti sprovedenih tokom trajanja projekta WeBER ostvareni su višestruki ciljevi:

yy Osnivanjem regionalne PAR Platforme, WeBER je unaprijedio kapacitete organizacija
civilnog društva na ZB da učestvuju u reformi javne uprave, istovremeno obezbjeđu-
jući prostor za dijalog o reformi sa vladama.

yy Izradom PAR Monitora, WeBER je stvorio osnovu za argumentovan dijalog o reformi
javne uprave.

yy Kao rezultat posebnog praćenja svake administracije na Zapadnom Balkanu i njihovog
međusobnog poređenja (Regionalni PAR Scoreboard), WeBER promoviše pozitivan
pritisak unutar regiona.

6
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Sa kim sarađujemo?

WeBER je uspostavio saradnju sa velikim brojem zainteresovanih strana u regionu i šire,
udruživanjem snaga u cilju održivog toka administrativnih reformi na Zapadnom Balkanu. Na
nacionalnom nivou, ostvarena je koordinacija sa ministarstvima i/ili institucijama nadležnim
za pitanja reforme javne uprave, koji imaju ulogu saradnika u sprovođenju projekta. Na
regionalnom nivou, WeBER sarađuje sa Regionalnom školom za javnu upravu (ReSPA), koja je
bila domaćin regionalne PAR platforme organizacija civilnog društva i koja služi za uspostavljanje
regionalnog dijaloga o reformi javne uprave. WeBER sarađuje i sa Savjetom za regionalnu
saradnju (RCC), kako bi se obezbjedila komplementarnost sa pristupima praćenju koje imaju
organizacije civilnog društva fokusirane na strategiju JIE 2020. Takođe, projekat održava bliske
kontakte i konsultuje program SIGMA Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD),
koja obavlja redovne ocjene napretka administracija Zapadnog Balkana u primjeni Principa
javne uprave u periodu prije pristupanja EU. Na kraju, WeBER se o pitanjima reforme javne
uprave konsultuje sa Generalnim direktoratom za politiku susjedstva i pregovore o proširenju
(DG NEAR) Evropske komisije, uključujući i Centar za tematsku ekspertizu (COTE) za reformu
javne uprave.

Projekat je uspostavio čvrstu saradnju i udružio se sa organizacijama civilnog društva koje su
zainteresovane za reformu javne uprave ili već rade u ovoj oblasti širom Zapadnog Balkana.
Izradom komunikacione strategije za uključivanje civilnog društva u praćenje reforme, WeBER
je obezbijedio bolju koordinaciju u komplementarnost različitih OCD i njihovih napora i
projekata sa fokusom na administrativnu reformu.

7
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Izvršni sažetak

Zašto civilno društvo vrši monitoring RJU?

Reforma javne uprave (RJU) se smatra ključnim preduslovom svih zemalja u procesu integracija u
Evropsku uniju (EU). Kao kompleksna i sveobuhvatna reforma, RJU u zemljama Zapadnog Balkana
je strogo analizirana kroz SIGMA principe javne uprave, koje je razvila OECD/SIGMA i podržala
Evropska unija. Principi definišu funcionalnu upravu u pogledu na njenu sposobnost da pruži
transparentne, učinkovite i efikasne usluge građanima i da podrži socio-ekonomski razvoj.

U kontekstu velikog vanjskog pritiska za osiguranje značajnog napretka u provedbi RJU, sve
važniji su zahtjevi unutar zemalja za boljom upravom, kako bi kontinuirano vršili pritisak na
vlasti da provode reforme kada, kao rezultat procesa integracija, prestanu vanjski pritisci i
uslovljavanje. Organizacije civilnog društva, uz jedinstveno lokalno poznavanje funkcionalnosti
uprava mogu predvoditi zagovaračke aktivnosti koje su usmjerene ka osiguravanju bolje
uprave. Neovisni monitoring RJU i dijalozi s predstavnicima vlasti koji su zasnovani na
činjenicama mogu biti dobar način za postizanje ovog cilja.

Pristup WeBER Monitora RJU

Na osnovu navedenog, WeBER projekat je izvršio prvi ciklus monitoringa. Struktuiranim
pristupom, zasnovanim na činjenicama za monitoring RJU, reforme se približavaju javnosti,
s posebnim fokusom na aspekte RJU koji su od najvećeg značaja organizacijama civilnog
društva i javnost.

WeBER monitoring RJU uveliko ovisi o sposobnostima, znanju i vještinama civilnog društva
Zapadnog Balkana. On se nadograđuje na SIGMA principe javne uprave kao temelja RJU, dok
iste analizira kroz nezavisno izrađenu metodologiju monitoringa RJU. Sveukupna metodologija
je zasnovana na odabiru 21 SIGMA principa u okviru šest ključnih područja za koje se vršio
monitoring i izvještavanja kroz 23 skupna indikatora koja se osvrću na različite aspekte RJU.

Metodologija RJU Monitora je utemeljena na regionalnom pristupu. Izgled i sadržaj svih WeBER
indikatora omogućava poređenje uprava Zapadnog Balkana te poređenje rezultata zemalja
ove regije. Uz metodologiju, PAR Monitor pruža komparativni monitoring izvještaj za region
Zapadnog Balkana kao i šest zasebnih izvještaja u kojima su prikazani detaljni nalazi za svaku
upravu. Ovaj izvještaj predstavlja rezultate monitoringa za Bosnu i Hercegovinu, uključujući
i primjenjive preporuke za svako od šest područja RJU, usmjerenih ka kreiranju otvorenije,
transparentnije, odgovornije uprave orijentirane ka građanima.

8
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Rezultati WeBER monitoringa za BiH

Strateški okvir za RJU: nedovoljno učešće OCD u procesu konsultacija i monitoringu
strateških dokumenata.

U BiH, organizacije civilnog društva nisu bile uključene u rad radne grupe za razvoj nove
Strategije za RJU. Međutim, Ured koordinatora RJU u BiH (PARCO BiH), nakon što nisu uspjeli
u svojim nastojanjima da uključe OCD u formalni proces, je napravio određeni napor da ipak
uključi zainteresovane OCD izvan procesa formalnih konsultacija kako bi čuli njihova mišljenja
i komentare. Inače, PARCO BiH predviđa učešće OCD ali samo za proces javnih konsultacija
(za razvoj strategije i akcionog plana), tokom kojih OCD mogu iznijeti prijedloge, komentare i
sugestije na konačni nacrt dokumenata.

Iako PARCO BiH proaktivno poziva vanjske sudionice, uključujući razne interesne skupine,
vanjski sudionici su nedovoljno konsultirani tokom razvoja strateških dokumenata RJU: proces
ranih konsultacija se rijetko provodi i rijetko se objavljuju komentari institucija na predložene
izmjene. Javne konsultacije s predstavnicima OCD, poslovne i akademske zajednice za razvoj
Strategije RJU 2018-2022. su pozitivan primjer dobre prakse, budući da je proces uključio
razne sudionike i desile su se prije usvajanja strateškog dokumenta. Međutim, to nije praksa
svih institucija na državnom nivou.

Do sada, koordinacijsko tijelo za RJU na političkom nivou – Odbor za ekonomski razvoj i
koordinaciju evropskih integracija nije priznao OCD kao relevantnog sugovornika. Institucije
nisu zakonski obavezne da uključe OCD u rad nadzornih ili drugih tijela.

Razvoj i koordinacija politika: nezadovoljno civilno društvo – korak naprijed, nazad dva

Sveukupno, proces izvještavanja i donošenja odluka Vijeća ministara BiH je transparentan.
U praksi, informacije o radu i aktivnosti te godišnji izvještaji o aktivnostima VM se redovno
proizvode i objavljuju, kao i sveobuhvatne i lako razumljive obavijesti za javnost. Nadalje, VM
BiH objavljuje ključne informacije sa sjednica (program i zabilješke su u potpunosti dostupne),
ali odobreni i usvojeni dokumenti nisu – institucije koje ih predlažu su odgovorne da ih objave
na vlastitim internet stranicama.

S druge strane, percepcija OCD u BiH je uveliko negativna, naročito kada su u pitanju planiranje
rada, transparentnost i proces donošenja odluka, korištenje eksterno proizvedenih podataka
za proces donošenja politika, kao i kvaliteta konsultacija s civilnim društvom.

Shodno s tim, proces donošenja odluka je transparentan tek za 14% ispitanih predstavnika
civilnog društva, a većina se ne slaže da su izuzeci od obaveza objavljivanja odluka Vlade/
odluka Vijeća ministara odgovarajući (tek 10% ispitanika je reklo da se slaže). Slično tomu, samo
njih 16% vjeruje da su zvanične strategije relevantne za aktivnosti Vlade ili ministarstava. Na
nalaze OCD se povremenu referišu dokumenti za razvoj politika, studija izvodivosti, a oko 30%
ispitanih predstavnika OCD potvrđuje da ih institucije pozivaju da pripreme analize zasnovane
na dokazima. Međutim, više od 50% OCD se slaže da predstavnici institucija učestvuju na
događajima koje OCD organizuju kako bi promovisali analize politika. Percepcije o procesu
konsultacija i izradi zakonodavstva ukazuju da 11% OCD misli da se Zakonom propisani
postupci i mehanizmi za javne konsultacije i rasprave dosljedno primijenjuju u praksi, uz 8%

9
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

odgovora često ili uvijek da ministarstva pružaju povratne informacije učesnicima u javnim
konsultacijama i raspravama o tome da li su njihovi doprinosi prihvaćeni ili odbijeni.

Javna služba i upravljanje ljudskim resursima: mali koraci ka transparentnosti i
profesionalizaciji

Zbog kompleksnog državnog ustrojstva, sistem javne službe BiH je veoma kompleksan i
fragmentiran. Podaci o državnoj službi nisu okupljeni na jednom centralnom mjestu niti ih Vlada
BiH redovito ažurira. Agencija za državnu službu BiH (ADS BiH) redovno objavljuje osnovne podatke
u vidu grafikona na svojoj internet stranici. Izvještaji o određenim područjima javne službe se ne
proizvode, ali ADS BiH proizvodi redovne godišnje izvještaje o svom radu i aktivnostima.

Državno zakonodavstvo koje reguliše privremeno zapošljavanje u državnoj upravi ne
navodi posebne kriterije za odabir pojedinaca za privremeno zapošljavanje. Zakon o radu u
institucijama BiH (Član 10) i Zakon o državnoj službi u institucijama BiH (Član 22) navode samo
osnovne uvjete zapošljavanja u BiH institucijama i državnoj službi. Istovremeno, 38% državnih
službenika navode da se formalna pravila za zapošljavanje na privremenoj osnovi primjenjuju
u praksi, što ostavlja prostor za zloupotrebu. Kriteriji za odabir privremenih zaposlenika nisu u
potpunosti regulisani i procedure zapošljavanja nisu u potpunosti transparentne. Na osnovu
ispitivanja percepcije državnih službenika, samo 22% njih je izjavilo da je privremeni rad u
državnoj službi izuzetak i nešto viši postotak (29%) njih je izjavilo da pojedinci zaposleni na
osnovu takvih ugovora ne vrše zadatke koje inače vrše državni službenici.

U vezi zapošljavanja u državnoj službi, ADS BiH objavljuje konkurse putem četiri kanala koja su
jednostavna za pristup - na zvaničnoj internet stranici i u bar tri dnevne novine koje se čitaju
i distribuiraju širom BiH. Svi konkursi sadrže dovoljno informacija, i tekst oglasa je uglavnom
jasan, međutim dijelovi konkursa koji se tiču opisa posla su obično nejasni. Proces odabira
kandidata je jasan, pošten i meriokratan, te nakon odabira kandidata počinje obavezi probni
period. Međutim, u vezi meriokratije u procesu odabira kandidata, isto je gledište građana BiH
i državnih službenika: tek 20% ispitanih državnih službenika se slažu ili u potpunosti slažu da
se kandidati odabiru na osnovu zasluga, dok 11% ispitanih građana dijeli isto mišljenje.

Proces odabira se radi u fazama - prilažu se dokumenti, polaže se pismeni test, potom slijedi
intervju, ali su kandidati obavezni predati sve dokumente u prvoj fazi. Prema relevantnim
zakonima i propisima, ukoliko se ne predaju svi dokumenti u prvoj fazi, kandidati su automatski
diskvalifikovani. Svi kandidati dobijaju obavijest o odluci Komisije za odabir, a kandidati se
rangiraju na osnovu poena dobivenih u toku cijelog procesa testiranja. Na stranici Službenog
lista BiH objavljuje se ime odabranog kandidata, ali ne i na stranici ADS BiH.

Samo 26% ispitanih državnih službenika se slaže da se prilikom procesa odabira svi kandidati
tretiraju jednako, dok se više od 50% ne slaže s ovom izjavom.

Provedba zakonodavnog okvira koji upravlja meritokratno zapošljavanje, nazadovanje i otkaz
u državnoj službi nedostaje u praksi. To ukazuje na činjenicu da postavljanje viših državnih
službenika nije oslobođeno političkog utjecaja - vladajuće stranke obično pregovaraju
raspodjelu stolica. Izborni zakon onemogućava aktivno učešće državnih službenika u izborima,
ali ispitivanje državnih službenika ukazuje da to nije uvijek slučaj i da vjeruju da bi viši državni
službenici počinili nezakonite radnje ako bi im to zahtjevali njihovi politički nadređeni. Samo
22% ispitanika je izjavilo da se ne slaže sa ovom izjavom, dok je više od 50% izjavilo da se s
njom slaže, u potpunosti slaže ili su neutralni po ovom pitanju (niti se slažu niti se ne slažu).

10
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Zakon predviđa da se može imenovati „vršilac dužnosti“ administrativne organizacije
(i samostalne i organizacije unutar ministarstva ili druge institucije) i da ima puna prava i
odgovornosti dok se na tu poziciju ne imenuje nova osoba. Međutim, postoji praksa
postavljanja „vršilaca dužnosti“ u institucijama na državnom nivou i VM BiH može nominovati
VD bez javnog konkursa, na osnovu nejasnih i netransparentnih procedura. Rasprostranjeno
je viđenje o politizaciji više državne uprave, uz više od 60% ispitanih državnih službenika koji
vjeruju da se viši državni službenici postavljaju uz političku podršku.

Platni sistem državne službe je regulisan shodno Zakonu i određuje osnovnu platu koja je
utvrđena na osnovu množenja osnovice sa određenim koeficijentom ali nije određen odnos
i ekskluzivnost kompenzacija i dodataka na platu te se podaci o platnom sistemu ne mogu
pronaći na internet stranicama. Svaki konkurs za posao jasno naglašava osnovnu platu u
konvertibilnim markama, što je lako dostupna informacija na svim konkursima. Većina
državnih službenika vjeruju da političke i lične veze pomažu uposlenicima da ostvare bonuse
i povećanje plata.

Zakonski okvir za integritet javnog sektora u BiH je daleko od potpunog, iako su neka
administrativna tijela na državnom nivou individualno usvojila planove integriteta i anti-
korupcijske planove, ali se oni veoma rijetko provode u praksi. Za razliku od OCD, 24% od
ispitanih državnih službenika se slažu da su mjere za očuvanje integriteta i borbu protiv korupcije
postojane i učinkovite u institucijama u kojima oni rade te je oko 40% njih izjavilo da su mjere
nepristrasne. Međutim, samo 9% ispitanika je izjavilo da bi se osjećali zaštićeni kao zviždači.

Odgovornost: proaktivna informisanost javnosti više se cijeni nego reaktivna

Percepcije OCD ukazuju na nedostatke u primjeni slobodnog pristupa informacijama od
javnog značaja. OCD vjeruju da bi vlasti morale bilježiti više informacija kako bi omogućile
korištenje ovog prava budući da se tek njih 29% izjasnilo da je trenutni opseg informacija
dovoljan, a uz to tek 14% ispitanika vjeruju da se adekvatno primjenjuju zakonom određeni
izuzeci opisa informacija od javnog značaja.

Pozitivnija su mišljenja za praktične dijelove traženja informacija: informacije se pružaju u
traženom formatu, unutar rokova, besplatno, no potrebno je navesti razlog zbog kojeg se
informacije traže. Međutim, za informacije koje sadrže povjerljive podatke i lične podatke,
mali broj organizacija vjeruje da je moguće pristupiti dijelu tih podataka koji ne sadrže
osjetljive podatke, dok većina njih odgovaraju s „ne znam“. Malo više od 20% OCD smatra
da Ministarstvo pravde BiH, kao nadzorni organ, svojim praksom postavlja dovoljno visoke
standarde prava pristupa informacijama od javnog značaja, a samo 12% njih vjeruje da su
sankcije za kršenje prava na pristup informacijama učinkovite.

Nadalje, primjetno je da većini internet stranica institucija u BiH nedostaje prilagođavanje
informacija i podataka na način koji je razumljiv građanima. Dostupne informacije su tek dijelom
upotpunjene, ažurirane, ili dostupne unutar „tri klika“ od početnih stranica institucija. Institucije
obično objavljuju informacije o budžetu samo unutar finansijskih izvještaja, koji se redovno
objavljuju. U institucijama koje su odabrane kao dio uzorka za ovo istraživanje ne postoji praksa
objavljivanja budžeta za građane. Međutim, mnogo su više zabrinjavajuće situacije nepostojanja
godišnjih izvještaja upravnih tijela, neujednačena praksa informisanja o načinima saradnje s
civilnim društvom i drugim vanjskih sudionicima, organigrami s predstavljenom hijerarhijom
unutar institucija koji nisu u skladu s propisanim internim strukturama i opisima poslova koji

11
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

se koriste birokratskim vokabularom prepisanim iz zakona. Također, primjetno je odsustvo
objavljivanja podataka u otvorenim formatima, što upućuje na potrebu unapređenja proaktivnog
objavljivanja podataka koji je više usmjeren i prilagođen građanima.

Pružanje usluga: nisko mišljenje građana, civilno društvo zabrinuto za pristup uslugama

Općenito govoreći, građani BiH imaju dosta lošu percepciju o javnim uslugama što pokazuje
podatak da je tek 27% ispitanika svjesno da su u protekle dvije godine učinjeni napori da se
administrativne procedure pojednostave, za građane i za kompanije. Percepcija građana je
skoro identična kada je u pitanju poslovanje s javnom upravom, što dokazuje podatak da
28% ispitanika se slaže da je smanjeno vrijeme neophodno za pružanje javnih usluga, a isti
procenat njih se slaže da su učinjeni napori ka digitalizaciji javne uprave.

Percepcija građana o mogućnosti davanja prijedloga za unapređenje usluga je još niža, te
tek njih 13% su izjavili da su bili u prilici iskazati svoje mišljenje. Takav stav potvrđuje analiza
odabranih internet stranica pružaoca javnih usluga, gdje se rijetko mogu naći objavljeni podaci
o stavovima i komentarima građana za unapređenje poslovanja.

Usluge nisu prilagođene građanima koji žive u ruralnim područjima gdje postoje samo Uredi
za registraciju. Koncept jednošalterskih usluga („one-stop shop“) ne postoji (postoje njih 2-5 u
BiH) i potrebno je „proći“ kroz više različitih šaltera kako bi se skupila potrebna dokumentacija.
To je jedan od razloga zašto je percepcija OCD veoma negativna kada su u pitanju „one-stop
shop“ usluge – njih 8% su zadovoljni postojećim, a tek 5% ispitanika se slaže da je sistem
pružanja usluga prilagođen ranjivim grupama. Kada je u pitanju dostupnost različitih kanala
za pružanje administrativnih usluga, 11% ispitanika predstavnika OCD se slaže da javna
uprava omogućava različite kanale za pružanje usluga (lično, putem interneta), a značajno je
napomenuti da je njih čak 41% odgovorilo da se ne slaže, dok njih 24% se uopšte ne slaže da
su omogućeni različiti kanali za pružanje administrativnih usluga.

Upravljanje javnim finansijama: Informacije do kojih je teško doći

Bosna i Hercegovina ima veoma složen sistem upravljanja javnim finansijama. Sastoji se od
institucija na državnom nivou kojima rukovodi Vijeće ministara BiH, entitetskih institucija (svaki
entitet ima vlastite vlade i dodatna budžetska sredstva) i Brčko Distrikta.

Bužetski dokumenti koji na godišnjoj osnovni pružaju informacije su lako dostupni i moguće
ih je preuzeti s internet stranica relevantnih institucija. Međutim, ne postoji mjesečno
izvještavanje koje bi pružalo blagovremene informacije o trošenju budžeta tokom cijele
godine. Šta više, često se kasni s objavom izvještaja tako da informacije nisu dostupne javnosti
na vrijeme. Uprkos dobroj praksi objavljivanja svih izvještaje o izvršenju budžeta (kvartalnog,
polugodišnjeg i godišnjeg) i činjenici da je jedino ministarstvo u regionu koje ima tu praksu,
polugodišnji izvještaji u Bosni i Hercegovini su dostupni samo na stranici Parlamenta BiH, a
Ministarstvo finansija BiH, kao glavna institucija koja rukovodi finansijama, iste ne objavljuje.
Nadalje, zvanični godišnji budžet za građane nije dostupan na internet stranicama.

Iako ne postoje strogi rokovi propisani zakonima o upravljanju finansijama, Ministarstvo
finansija BiH izvještaje objavljuje u martu tekuće godine, i to je praksa koju upražnjava
posljednje tri godine. Konsolidovani godišnji izvještaji o Javnoj internoj financijskoj kontroli
se objavljuju na internet stranici, na stranici Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva

12
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

finansija BiH. Izvještaji dostupni na internet stranici su za period 2011-2017. godine, međutim,
izvještaji interne revizije se ne objavljuju na stranici. Ostala ministarstva nisu proaktivna u
objavljivanju informacija u vezi upravljanja i kontrole finansija te takve informacije nisu
dostupne na njihovim internet stranicama.

SIGMA trenutno sarađuje s Uredom za reviziju institucija BiH na projektu koji se bavi
unapređenjem komunikacije s ciljem kreiranja sveobuhvatne komunikacijske strategije Ureda.
Do sada je komunikacija Ureda s relevantnim akterima u većini slučajeva bila jednosmjerna
- u pogledu objavljivanja izvještaja i drugih informacija na internet stranici i time ih čineći
javno dostupnima. Međutim, Ured nije zahtjevao nikakav vid povratnih komentara ili sugestija
relevantnih aktera na iste. Primarni način komunikacije s javnošću je putem internet stranice
Ureda i direktnih kontakata s medijima. Projekat koji provodi Ured za internu reviziju institucija
BiH nastoji uvesti mehanizam ili instrument putem kojeg će javnost biti u mogućnosti direktno
komunicirati s Uredom te postavljati pitanja, davati mišljenje, predlagati inicijative i drugo.

Kratki pregled preporuka
Kako bi se adresirale idenficirane slabosti i nedostaci, institucije bi trebale preuzeti dolje izlistane
mjere (ovo je samo par odabranih preporuka za rješavanje najurgentnijih pitanja, za ostale
preporuke molimo pogledajte detaljne preporuke izlistane na kraju svakog poglavlja u izvještaju).

Strateški okvir RJU:

‡‡ Institucije bi trebale organizovati konsultacije s OCD u najranijim fazama razvoja do-
kumenata.
‡‡ Usvojiti novu Strategiju RJU na svim nivoima vlasti, zajedno s Akcionim planom za RJU
koji će omogućiti kvalitetnu, učinkovitu, finansijski održivu i odgovornu koordinaciju RJU.
‡‡ Provesti kampanju zagovaranja i podizanja svijesti kako bi se u potpunosti iskoristili
kapaciteti platforme E-Konsultacije.
‡‡ Javne konsultacije se trebaju bolje oglašavati kako bi sve zainteresovane OCD, naroči-
to pripadnici ugroženih skupina, imali priliku učestvovati.

Razvoj i koordinacija politika:

‡‡ Potrebno je unaprijediti godišnje izvještavanja rada VM BiH kako bi se uključili podaci
o vidljivim rezultata ostvarenim u različitim oblastima.
‡‡ VM BiH treba redovno objavljivati usvojene dokumente sa svake sjednice.
‡‡ Javne konsultacije i javne rasprave koje organizuju ministarstva i druge institucije se
trebaju objavljivati na vrijeme i proaktivno organizovati.
‡‡ Komentari i sugestije OCD i javnosti se trebaju zahtjevati što je ranije moguće, a izv-
ještaji s konsultacija bi trebali biti objavljeni.
‡‡ Potrebno je kreirati jedinstveni portal za objavu svih zakonskih akata koje usvajaju svi
nivoi vlasti u BiH.

13
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Javna služba i upravljanje ljudskim resursima:

‡‡ Potrebno je usvojiti novu, sveobuhvatnu Strategiju RJU koja će upravljati područjem
javne službe i upravljanja ljudskim resursima.

‡‡ Potrebno je uspostaviti registre državnih službenika koji će biti dostupni na web stranicama.

‡‡ Godišnji izvještaj o državnoj službi trebaju sadržati podatke o svim vidovima zapošlja-
vanja u javnoj službi.

‡‡ Sistemi upravljanja državnom službom trebaju proizvesti i objaviti sveobuhvatne go-
dišnje izvještaje o provedbi zakona i politika koji se tiču upravljanja ljudskim resursima
u državnoj službi.

‡‡ Javni konkursi za privremeno osoblje unutar javne službe trebaju biti obaveza, a ADS
BiH ili relevantne institucije trebaju provjeriti sposobnosti kandidata na osnovu jasno
definisanih kriterija za privremeno zapošljavanje.

‡‡ Potrebno je usvojiti nove pravilnike unutar VM i ministarstava na državnom nivou s
jasnim definicijama opisa poslova i zaduženja.

‡‡ Omogućiti jasne mehanizme za odabir najkvalifikovanijih profesionalaca koji će učest-
vovati u komisijama za odabir kandidata prilikom objave javnih oglasa i time osigurati
transparentnost ishoda procesa zapošljavanja.

‡‡ Omogućiti jasne mehanizme za učinkovitu procjenu radne učinkovitosti za više državne
službenike bez političkih ili ličnih utjecaja.

‡‡ Internet stranice VM BiH, ADS BiH i drugih relevantnih institucija trebaju sadržavati
informacije o prosječnim platama različitih kategorija državnih službenika.

Odgovornost:

‡‡ Institucije bi trebale:
–– komunicirati s javnošću korištenjem jednostavnog jezika na svojim internet
stranicama, fokusirajući se na olakšanje pristupa informacija;
–– proaktivno objavljivati godišnje izvještaje na svojim internet stranicama;
–– početi izrađivati i objavljivati budžete za građane.
–– početi objavljivati barem jedan set podataka koji je u otvorenom formatu a tiče se
njihovog poslovanja u skladu s standardima o podacima u otvorenim formatima.

‡‡ Podaci o saradnji sa OCD i relevantnim vanjskim sudionicima bi se trebali objavljivati
na Internet stranici.

‡‡ Institucijama bi se trebala nametnuti obaveza da redovno dostavljaju ili postavljaju
informacije na portal eKonsultacije.

‡‡ Institucije bi trebale uvijek dostavljati informacije u traženom formatu i izbjegavati slati
podatke u vidu skeniranih dokumenata.

‡‡ Pružanje usluga:

14
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

‡‡ Potrebno je usvojiti novi Zakon o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja.

‡‡ Potrebni su dodatni napori kako bi se konsolidirala infrastrukura za izdavanje ličnih
dokumenata i centralizovani registar građana.

‡‡ Potrebno je pojednostaviti procedure registracije poslovnih subjekata i harmonizirati
iste na svim nivoima te su potrebni dodatni napori za uspostavljanje jednošalterskog
sistema „one-stop-shop“.

‡‡ Potrebno je uspostaviti ovlašteni ured za izdavanje certifikata za elektronski potpis.

‡‡ Jednostavnost pristupa javnim uslugama bi trebalo biti uspostavljeno kao jedan od
„kamena temeljaca“ politike pružanja javnih usluga.

‡‡ Državni službenici koji lično rade s korisnicima na pružanju usluga bi trebali proći kroz
obavezne treninge za unapređenje komunikacije sa osobama s invaliditetom i drugim
ranjivim grupama.

Upravljanje javnim finansijama:

‡‡ Kako bi se osiguralo bolje razumijevanje vanjskih aktera i osigurala veća transparent-
nost, potrebno je da informacije o izvršenju budžeta budu što sveobuhvatnije.

‡‡ Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta bi trebao sadržavati podatke o radu institucija i
vlada u BiH.

‡‡ Ministarstvo finansija BiH bi trebalo u potpunosti provoditi politiku otvorenih poda-
taka i SVE informacije o budžetu objavljivati u ne samo jednom formatu otvorenih
podataka (open dana format).

‡‡ Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija bi trebala redovno izrađivati
i objavljivati izvještaje interne revizije, unaprijediti eksternu komunikaciju objavom po-
dataka koji objašnjavaju Javnu internu financijsku kontrolu i naglasiti građanima bitne
razvoje u javnom sektoru.

‡‡ Ured za reviziju institucija BiH bi trebao proizvesti sažetak izvještaja koji je prilagođen i
razumljiv građanima, za svaki izvještaj o reviziji koji se izvrši, bez obzira na vrstu revizije.

‡‡ Ured za reviziju institucija BiH bi trebao promovisati informacije o žalbama, sugestija-
ma i primjedbama građana na svojoj internet stranici.

‡‡ Ured za reviziju institucija BiH bi trebao koristiti alate koji su prilagođeni građanima
kako bi olakšao komunikaciju s građanima.

15
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Sadržaj

Izrazi zahvalnosti .................................................................................................................... 5

O projektu WeBER .................................................................................................................. 6

Zašto civilno društvo vrši monitoring RJU? ............................................................................................ 8

Pristup WeBER Monitora RJU ................................................................................................................... 8

Rezultati WeBER monitoringa za BiH ..................................................................................................... 9

Lista skraćenica .................................................................................................................... 21

I. Uvod .................................................................................................................................... 22

I.1 Reforma javne uprave i integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju – zašto pratiti
napredak? ................................................................................................................................................... 22

I.2 Praćenje RJU – kako pratimo? .......................................................................................................... 24

I.3 Struktura Državnog izvještaja PAR Monitor .................................................................................. 28

II. STRATEŠKI OKVIR REFORME JAVNE UPRAVE ................................................................. 30

WeBER indikatori korišteni za oblast Strateški okvir RJU i vrijednosti za BiH ............................ 30

II.1 Stanje u oblasti Strateški okvir RJU ................................................................................................ 30

II.2 Šta prati WeBER i na koji način? ..................................................................................................... 32

II.3 Rezultati WeBER monitoringa ......................................................................................................... 33

Princip 1: Vlada je razvila i provela učinkovit program reforme javne uprave koji se tiče ključnih
izazova ......................................................................................................................................................... 33

Kakav je rezultat BiH u odnosu na region? ......................................................................................... 35

Princip 2: Reforma javne uprave se svrsishodno provodi; reformski ciljevi su definisani i
redovno se prate ....................................................................................................................................... 35

16
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Princip 4: Reforma javne uprave ima snažne i funkcionalne strukture za koordinaciju (kako na
političkom, tako i na administrativnom nivou), kojima se usmjerava proces izrade i sprovođenja
reforme i kojima se tim procesom upravlja ....................................................................................... 35

Kakav je rezultat BiH u odnosu na region? ......................................................................................... 37

II.4 Kratki pregled rezultata: Strateški okvir RJU ................................................................................ 37

II.5 Preporuke za oblast Strateški okvir RJU ....................................................................................... 38

III. IZRADA I KOORDINACIJA POLITIKA ............................................................................................ 39

WeBER indikatori korišteni za oblast Izrada i koordinacija politika i vrijednosti za BiH .......... 39

III.1 Stanje u oblasti Izrada i koordinacija politika ............................................................................. 39

III.2 Šta prati WeBER i na koji način? ..................................................................................................... 42

III.3 Rezultati WeBER praćenja ............................................................................................................... 43

Princip 5: Redovno praćenje učinka Vlade omogućava javni nadzor i podržava Vladu u
postizanju njenih ciljeva .......................................................................................................................... 43

Kakav je rezultat BiH u odnosu na region? ......................................................................................... 47

Princip 6: Odluke Vlade su pripremljene na transparentan način i zasnovane na profesionalnoj
ocjeni uprave; osigurana je pravna usaglašenost odluka ............................................................... 48

Kakav je rezultat BiH u odnosu na region? ......................................................................................... 50

Princip 10: Proces izrade politika i izrade zakona zasnovan je na dokazima, a analiza efekata
propisa se dosljedno sprovodi u svim ministarstvima .................................................................... 50

Kakav je rezultat BiH u odnosu na region? ......................................................................................... 53

Princip 11: Politike i zakonodavstvo su kreirani na inkluzivan način koji omogućava aktivno
učešće društva .......................................................................................................................................... 53

Kakav je rezultat BiH u odnosu na region? ......................................................................................... 57

Princip 12: Zakonodavstvo je dosljedno u strukturi, stilu i jeziku; zahtjevi za izradu zakona se
konzistentno primjenjuju u svim ministarstvima; zakonodavstvo je dostupno javnosti ......... 57

Kakav je rezultat BiH u odnosu na region? ......................................................................................... 59

III.4 Kratak pregled rezultata: Izrada i koordinacija .......................................................................... 60

III.5 Preporuke za oblast Izrada i koordinacija politika ..................................................................... 61

IV. DRŽAVNA SLUŽBA I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA ................................................ 63

Weber indikatori za oblast Državna služba i upravljanja ljudskim resursima te vrijednosti
za BiH .......................................................................................................................................................... 63

17
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

IV.1 Stanje u oblasti Državna služba i upravljanju ljudskim resursima ........................................ 63

IV.2 Šta prati WeBER i na koji način? .................................................................................................... 65

IV.3 Rezultati WeBER monitoringa ........................................................................................................ 67

Princip 2: Uspostavljen je okvir politika i pravni okvir za profesionalnu i koherentnu državnu
službu i primjenjuje se u praksi; institucionalno ustrojstvo omogućava dosljedne i djelotvorne
prakse upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi. .............................................................. 67

Kakav je rezultat BiH u odnosu na region? .......................................................................................... 71

Princip 3: Zapošljavanje državnih službenika zasnovano je na zaslugama i jednakom tretmanu
u svim fazama zapošljavanja; kriteriji za raspoređivanje na niže rangirano radno mjesto i
prekid radnog odnosa za državne službenike su jasno postavljeni ............................................. 72

Kakav je rezultat BiH u odnosu na region? ......................................................................................... 76

Princip 4: Spriječen je direktni ili indirektni politički utjecaj na više rukovodeće pozicije u
javnoj upravi .............................................................................................................................................. 77

Kakav je rezultat BiH u odnosu na region? ......................................................................................... 83

Princip 5: Sistem plata za državne službenike zasniva se na sistematizaciji radnih mjesta;
pravedan je i transparentan ................................................................................................................... 84

Kakav je rezultat BiH u odnosu na region? ......................................................................................... 86

Princip 7: Uspostavljene su mjere za promoviranje integriteta i sprečavanje korupcije kao i
za osiguranje discipline u državnoj upravi .......................................................................................... 86

Kakav je rezultat BiH u odnosu na region? ......................................................................................... 89

IV.4 Kratki pregled rezultata: Državna služba i upravljanje ljudskim resursima ........................ 90

IV.5 Preporuke za oblast Državna služba i upravljanje ljudskim resursima ................................ 91

V. ODGOVORNOST ................................................................................................................ 94

WeBER indikatori za oblast Odgovornost i vrijednosti za BiH ....................................................... 94

V.1 Stanje u oblasti Odgovornosti ........................................................................................................ 94

V.2 Šta WeBER prati i na koji način? ..................................................................................................... 97

V.3 Rezultati WeBER monitoringa ......................................................................................................... 98

Princip 2: Pravo na pristup informacijama od javnog značaja je usvojeno u zakonodavstvu i
dosljedno se primjenjuje u praksi ......................................................................................................... 98

Kakav je rezultat BiH u odnosu na region? ....................................................................................... 109

V.4 Kratki pregled rezultata: Odgovornost ........................................................................................ 110

18
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

V.5 Preporuke za oblast Odgovornost ............................................................................................... 111

VI. PRUŽANJE USLUGA ........................................................................................................ 113

Weber indikatori za oblast Pružanje usluga i vrijednosti za BiH ................................................. 113

VI.1 Stanje u oblasti Pružanje usluga ................................................................................................. 113

VI.2 Šta WeBER prati i na koji način? .................................................................................................. 116

VI.3 Rezultati WeBER Monitoringa ...................................................................................................... 117

Princip 1: Politika djelovanja državne uprave koja je orijentirana ka građanima je uspostavljena
i primjenjuje se ........................................................................................................................................ 117

Kakv je rezultat BiH u odnosu na regiju? .......................................................................................... 122

Princip 3: Uspostavljeni su mehanizmi kojima se osigurava kvaliteta javnih usluga ..............123

Kakv je rezultat BiH u odnosu na regiju? .......................................................................................... 125

Princip 4: Osigurana je dostupnost javnih usluga .......................................................................... 125

Kakv je rezultat BiH u odnosu na regiju? .......................................................................................... 130

VI.4 Kratak pregled rezultata: Pružanje usluga ................................................................................ 131

VI.5 Preporuke za oblast Pružanje usluga ......................................................................................... 131

VII. UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA .......................................................................... 133

WeBER indikatori za oblast Upravljanje javnim finansijama i vrijednosti za BiH ..................... 133

VII.1 Stanje u oblasti Upravljanje javnim finansijama .................................................................... 133

VII.2 Šta WeBER prati i na koji način? ................................................................................................. 137

VII.3 Rezultati WeBER monitoringa .................................................................................................... 138

Princip 5: Obezbjeđeno je transparentno budžetsko izvještavanje i nadzor .......................... 138

Kakav je rezultat BiH u odnosu na region? ...................................................................................... 140

Princip 6: Operativni okvir za internu kontrolu definira odgovornosti i ovlasti, a njegova
primjena od strane budžetskih organizacija je usklađena sa zakonodavstvom koje regulira
upravljanje javnim finansijama i javnu upravu općenito; .............................................................. 140

Princip 8: : Operativni okvir za internu reviziju odražava međunarodne standarde, a njegova
primjena od strane budžetskih organizacija je usklađena sa zakonodavstvom koje regulira
upravljanje javnim finansijama i javnu upravu općenito. .............................................................. 140

Kakav je rezultat BiH u odnosu na region? ...................................................................................... 142

19
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Princip 16: Vrhovna revizorska institucija primjenjuje standarde na neutralan i objektivan
način kako bi osigurala visokokvalitetne revizije, što će pozitivno utjecati na funkcioniranje
javnog sektora ........................................................................................................................................ 142

Kakav je rezultat BiH u odnosu na region? ....................................................................................... 146

VII.4 Kratki pregled rezultata: Upravljanje javnim finansijama ..................................................... 146

VII.5 Preporuke za oblast Upravljanje javnim finansijama ............................................................ 147

Dodatak o metodologiji ..................................................................................................... 149

Analiza zvanične dokumentacije, podataka i zvaničnih internet stranica ................................. 149

Zahtjevi za slobodan pristup informacijama .................................................................................... 151

Fokus grupe ............................................................................................................................................. 152

Intervjui sa zainteresovanim stranama ..............................................................................................153

Ispitivanje javnog mnjenja .................................................................................................................... 154

Anketa za državne službenike ............................................................................................................. 155

Anketa za organizacije civilnog društva ............................................................................................. 156

20
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Lista skraćenica
AP Akcioni plan
ADS Agencija za državnu službu
JU Javna uprava
PARCO Ured koordinatora za reformu javne uprave
RJU Reforma javne uprave
RAP Revidirani akcioni plan
VM Vijeće ministara
EI Evropske integracije
BD Brčko Distrikt
FBiH Federacija Bosne i Hercegovine
BiH Bosna i Hercegovina
RS Republika Srpska
IPA Instrumenti za predpristupnu pomoć
NVO Nevladina organizacija
MP Ministarstvo pravde
GPRV Godišnji program rada Vlade
EU Evropska unija
MFT Ministarstvo finansija i trezora
PER Program ekonomskih reformi
OCD Organizacija civilnog društva
ZB Zapadni Balkan
ULJR Upravljanje ljudskim resursima
HRMIS Informacioni sistem za upravljanje ljudskim resursima
ICT Informacijsko komunikacijski poslovi
VD Vršilac dužnosti
TI Transparency International
CIN Centar istraživačkog novinarstva
UI Upravni inspektorat
BHAS Agencija za statistiku BiH
DEI Direkcija za europske integracije
OGP Partnerstva za otvorenu vlast
FOI Slobodan pristup informacijama
IDDEEA AgencijA za Identifikacijska dokumenta, registraciju i razmjenu podataka BiH
MUP Ministarstvo unutrašnjih poslova
CAF Zajednički okvir za procjenu
UIO Uprava za indirektno oporezivanje
PFM Sistem upravljanja javnim finansijama
SAI Vrhovna revizorska institucija
AOI Ured za reviziju institucija
FMIS Informacioni sistem za upravljanje finansijama
CHU Centralna jedinica za harmonizaciju

21
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

I. Uvod

I.1 Reforma javne uprave i integracija Zapadnog Balkana u
Evropsku uniju – zašto pratiti napredak?

Tokom više od 15 godina Zapadni Balkan (ZB) prolazi kroz procese demokratizacije i tranzicije,
pristupajući dubokim strukturnim, ekonomskim i društvenim reformama u cilju modernizacije
društva i unapređenja života građana. Reformske procese pokreće težnja ovih zemalja da
postanu članice Evropske unije (EU), a evropske integracije (EI) u velikoj mjeri oblikuju reforme.
Dobra vladavina nalazi se u srži projekta EI, dok javna uprava koja podržava dobru vladavinu
treba da bude profesionalna, pouzdana i predvidljiva, otvorena i transparentna, efikasna i
djelotvorna, kao i odgovorna prema svojim građanima.

Shodno tome, reforma javne uprave (RJU) prepoznata je kao jedna od osnovnih reformskih
oblasti na putu svake države ka članstvu u EU. Reforme administracija na ZB sprovode se
duže od decenije, ali od 2014. godine EU je predstavila set principa koje zemlje u pristupanju
treba da ispune i poštuju da bi postale uspješne države članice EU. Evropska komisija je
odredila opseg RJU kroz šest ključnih oblasti:

1. Strateški okvir za reformu javne uprave
2. Izrada i koordinacija politika
3. Državna služba i upravljanje ljudskim potencijalima
4. Odgovornost
5. Pružanje usluga
6. Upravljanje javnim finansijama

OECD/SIGMA,1 u bliskoj saradnji sa Evropskom komisijom, usvojila je taj opseg u Principima javne
uprave, koji su postali novi okvir za vođenje i praćenje administrativnih reformi na ZB i u Turskoj.2
Ovi principi predstavljaju zajednički imenilac za reformu javne uprave svih država koje žele pristup
u EU, i usmjeravaju put ka članstvu u Uniji.3 Njihova svrha opisana je na sljedeći način:

1  SIGMA (Podrška unapređenju vladavine i rukovođenja) je zajednička inicijativa OECD i Evropske unije. Njen ključni cilj
je jačanje osnova za unapređenje javne uprave, a time i društveno-ekonomski razvoj jačanjem kapaciteta javnog sektora,
jačanjem horizontalnog upravljanja i unapređenjem dizajniranja i sprovođenja reformi javne uprave, što uključuje adekvatno
utvrđivanje prioriteta, vremenskih okvira i budžetiranje. Više informacija može se naći na: http://www.sigmaweb.org/.
2  Zaseban dokument pod naslovom Principi javne uprave: okvir za zemlje evropskog susjedstva izrađen je za zemlje koje
obuhvata Politika evropskog susjedstva (ENP): http://bit.ly/2fsCaZM.
3  Na osnovu Principa, SIGMA sprovodi redovne ocjene napretka koji ostvaruju vlade zemalja ZB u njihovom ispunjavanju.
Sveobuhvatne procjene (po šest ključnih oblasti) obavljaju se na svake dvije godine, dok se procjene manjeg obima sprovode
za određena poglavlja koja SIGMA ocjeni kritičnim. Za više informacija o ocjenama SIGMA posjetite www.sigmaweb.org.

22
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Principi definišu ono što u praksi podrazumijeva dobro upravljanje i navode osnovne zahtjeve
koje države treba da slijede tokom procesa EI. Oni takođe uključuju i okvir za praćenje kojim se
omogućava redovna analiza napretka postignutog u primjeni Principa i postavljanje relevantnih
mjerila u državi.

Zahtjevi pravnih tekovina EU, smjernice i uputstva u srži su Principa za relevantne oblasti. U drugim
oblastima, Principi su izvedeni iz međunarodnih standarda i uslova, kao i dobre prakse država
članica EU i zemalja OECD. Kao minimalno mjerilo dobre uprave, zemlje treba da obezbjede
poštovanje ovih osnovnih Principa.4

WeBER je usvojio Principe javne uprave kao glavni dio svog PAR Monitora, slijedeći dvostruko
obrazloženje. S jedne strane, s obzirom na to da su jedini zajednički imenilac za RJU, Principi
su od suštinskog značaja za moguće poređenje administracija u regionu u okviru WeBER-a,
kao i za međusobno učenje i stvaranje pozitivnog pritiska. S druge strane, Principi usmjeravaju
ka poštovanju standarda i zahtjeva EU, čime podstiču transformaciju država u buduće članice.

Važan aspekat prilikom izbora WeBER pristupa praćenju nalazi se u razumjevanju da će
SIGMA/OECD ostati prisutna u regionu do momenta pristupanja Zapadnog Balkana EU,
oslanjajući se na čvrsto uslovljavanje EU kao spoljnog pokretača reformi. U tom periodu,
lokalni civilni sektor treba da doprinese komplementarnim, dodatnim nalazima, u oblastima
svoje ekspertize. Potrebno je da civilno društvo postepeno proširuje opseg praćenja reformi i
da traži načine da nastavi praćenje na sveobuhvatniji način i nakon pristupanja regiona Uniji,
kada SIGMA više ne bude sprovodila procjene. Do tada bi lokalni akteri iz civilnog društva
trebalo da imaju razvijeni pristup za otkrivanje kritičnih oblasti intervencije na koje treba da
usredsrede svoje napore.

Štaviše, iako uslovljavanje EU trenutno obezbjeđuje redovno eksterno praćenje i ocjene
napretka reformi, prethodni talasi proširenja pokazali su da su mnoge zemlje zaostajale
sa reformama nakon sticanja članstva, kada je pristup EU omekšao, udaljavajući se od
standarda dobre uprave. U nekoliko zemalja, vlade su snizile standarde transparentnosti,
uprava je ponovo politizovana, a napori u borbi protiv korupcije su oslabili. Načelo WeBER
projekta je da, nakon pristupanja, jedino osnaživanjem lokalnih nevladinih aktera i jačanjem
participativne demokratije na nacionalnom i lokalnom nivou može da se nastavi sa istim
pritiskom na administracije da realizuju često bolne i neugodne administrativne reforme. To
osnaživanje treba da uključi i podizanje nivoa svijesti kod organizacija civilnog društva, nivoa
znanja i ostalih kapaciteta kao što su istraživačke i analitičke vještine i instrumenti. Upravo to
su elementi koje projekat WeBER i PAR Monitor nastoje da jačaju.

U skladu sa fokusom TEN-a i WeBER-a na proces pristupanja regiona Uniji, PAR Monitor nastoji
da usmjerava region ka uspješnom pristupanju i članstvu u EU. Zbog toga je cijelokupan
pristup osmišljen oko zahtjevâ za reformu javne uprave koje definiše politika proširenja
EU. U ovom nastojanju od ključne je važnosti da se jača učešće civilnog društva i medija u
reformi (npr. edukacijom i omogućavanjem da se prati napredak reformi, ocjenjuje njihov
kvalitet i predlažu nova rješenja na osnovu činjenica i analiza). Na taj način administrativna
reforma može da potpomogne stvaranje i sprovođenje inkluzivnih i transparentnih politika
koje uzimaju u obzir potrebe građana, a koje su istovremeno usklađenije sa uslovima čije je
ispunjenje neophodno za članstvo u EU.

4  Principi javne uprave za zemlje proširenja EU, SIGMA: http://bit.ly/2fOWLf9.

23
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

I.2 Praćenje RJU – kako pratimo?

‡‡ Principi EU kao polazna tačka i zajednički referentni okvir

Kao što je već rečeno, WeBER pristupa praćenju RJU na ZB sa stanovišta jedinstvenih zahtjeva
koji se postavljaju cijelom regionu u procesu pristupanja. Kako su EU i OECD/SIGMA izradili
sveobuhvatan skup principa pomoću kojih ove zemlje treba da transformišu svoje uprave
u moderne članice EU, WeBER koristi ove principe kao zlatni standard i polaznu tačku za
izradu svoje metodologije praćenja. Štaviše, u skladu sa svojim načelom, a slično metodama
koje koristi SIGMA, WeBER je formirao sopstvene indikatore sa stanovišta civilnog društva,
korištenjem slične strukture složenih indikatora i isti pristup bodovanja: kvantifikovanje
elemenata (podindikatora), sa ukupnim bodovima dodijeljenim svakom indikatoru, izraženim
na skali od 0 do 5.

‡‡ Regionalni pristup

Važna strana WeBER praćenja RJU je njegov regionalni karakter. Regionalni pristup najprije
znači da su svi indikatori oblikovani i izraženi na način koji omogućava uzajamno poređenje šest
administrativnih sistema, kao i to da su nalazi uporedivi na nivou regiona. Prvo je postignuto
detaljnim konsultacijama na regionalnom nivou prilikom procesa izrade metodologije i
indikatora, što je podrazumijevalo i povremene izmjene indikatora i njihovih konkretnih
metodologija na osnovu utvrđenih poteškoća u primjeni i mjerenju u nacionalnom kontekstu.
Drugo je postignuto kroz interne procedure provjere kvaliteta, kao dio metodologije praćenja,
kako je opisano u nastavku.

Regionalni pristup dovodi do izvjesnog gubitka detalja i nacionalnih specifičnosti tokom
praćenja. Međutim, donosi i brojne koristi u poređenju sa nacionalnim pristupom, prije svega
aspekat uporedivosti, koji omogućava odmjeravanje administrativnih sistema, prepoznavanje
dobrih praksi, a i stvaranje pozitivne konkurencije među vladama kada su izložene regionalnom
poređenju. Na kraju, a nikako manje važno, pristup omogućava stvaranje regionalnog znanja
i učenja o RJU među organizacijama civilnog društva, što je posebno korisno kao nadahnuće
za nove inicijative i zagovaračke napore na nacionalnom nivou, na osnovu pozitivne prakse u
neposrednom okruženju. Činjenica da cio ZB prolazi kroz iste ili slične procese na putu ka EU
čini ove administrativne sisteme savršenom grupom za korisna poređenja.

‡‡ Izbor principa „za civilno društvo i od civilnog društva”

PAR Monitor zadržava osnovnu strukturu koja prati šest poglavlja Principa JU. Nema ambiciju
da obuhvati sve principe u okviru svakog poglavlja, niti nastoji da ih obuhvati na cijeloviti
način, već usvaja fokusiran i selektivan pristup. S obzirom na to da će osnaživanje civilnog
društva u regionu za praćenje RJU biti postepen proces, kriterijumi za izbor principa (i njihovih
podprincipa) izrađeni su sa tri glavne ideje:

–– Postoje određeni aspekti Principa u kojima je civilno društvo aktivnije i samim
tim ima više znanja i iskustva;
–– Da bi se uhvatio zamah, PAR Monitor će morati da reflektuje interese šire javno-
sti u regionu;
–– Pristup treba da obezbijedi dodatnu vrijednost radu programa SIGMA, a ne da
ga udvostručuje.

24
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

‡‡ Koncept WeBER indikatora

WeBER je osmislio složene indikatore, koji se sastoje od skupa elemenata (suštinski,
podindikatora). Elementi odražavaju različite aspekte pojedinačnih problema, koja indikatori
pokrivaju u cijelosti. Cio koncept indikatora je kvantitativan, u smislu da svi nalazi (kako oni
koji se zasnivaju na kvantitativnom, tako i oni zasnovani na kvalitativnom istraživanju) imaju
dodjeljene brojčane vrijednosti. Podaci se koriste za ocjenjivanje vrijednosti svakog elementa,
tako što im se dodjeljuje ukupna ocjena elementa bilo od 0 do 1 (za manje složene ocjene)
ili od 0 do 2 (za složenije ocjene). Elementima se dodjeljuju samo vrijednosti cijelih brojeva.

Zatim, za svaki element primjenjuje se ponder od 1 ili 2. U principu, ponder 2 se dodjeljuje
elementima koji su ocjenjeni kao osnovni, ključni zahtjev, dok se ponder 1 daje naprednijim
zahtjevima. Primjera radi, ponder 2 se koristi za element kojim se ocjenjuje osnovna praksa
izvještavanja vlade, dok ponder 1 važi za element koji ocjenjuje da li su podaci u izvještaju
rodno osjetljivi ili su dostupni u formatu otvorenih podataka. Štaviše, kako većina indikatora
kombinuje različite istraživačke pristupe i izvore podataka, u slučajevima gdje se nalazi
istraživanja percepcije kombinuju sa analizom podataka, prvom se dodjeljuje ponder 1, a
drugome ponder 2.

Na kraju, za svaki indikator postoji formula kojom se ukupna ocjena svakog elementa pretvara
u vrijednosti na jedinstvenoj skali od 0 do 5. Konačne vrijednosti indikatora dodjeljuju se
samo kao cijeli brojevi, tj. nema polovičnih poena. Detaljno bodovanje i metodologije za svaki
indikator dostupni su u odjeljku o PAR Monitoru na sajtu projekta WeBER.5

‡‡ Oslanjanje na znanje koje je prikupilo civilno društvo

Lokalno civilno društvo ne raspolaže dovoljnom količinom zvaničnih resursa koji bi im omogućili
sveobuhvatan pregled Principa JU i praćenje svih aspekata u šest poglavlja. Štaviše, projekti
i inicijative OCD su po pravilu fragmentarni i zasnovani na pojedinačnim ad-hoc pristupima.
WeBER je ovaj problem prevazišao tako što je kreirao platformu putem koje civilno društvo u
regionu može da vodi konsultacije i koordinira ove pojedinačne, fragmentarne napore. Kao
rezultat rada ove platforme, izvještaji PAR Monitora obuhvataju kako nalaze WeBER projekta,
tako i ključne rezultate i nalaze većeg djela istraživanja i analiza pojedinačnih OCD (ili drugih
mreža) u oblasti RJU, uključujući lokalne OCD podržane u okviru WeBER sheme malih grantova.

WeBER pristup praćenju u najvećoj mogućoj mjeri koristi znanje i stručnost civilnog sektora
na ZB. Prema tome, više indikatora oslanja se na civilno društvo kao jedan od osnovnih
izvora znanja. Razumljivo, PAR Monitor i njegov širi pristup ka uključivanju nalaza drugih
OCD ostaće i buduća praksa, kako bi se omogućilo prilagođavanje novim dešavanjima u
civilnom sektoru iz regiona.

‡‡ Fokus na aspekte javne uprave sa kojima se građani najviše suočavaju

Posljednjih godina došlo je do jasne promjene trenda u načinu na koji administracije
postupaju sa građanima, postepeno uviđajući svoju ulogu pružalaca javnih usluga, umjesto
zadovoljavanja krutih, formalističkih i birokratskih potreba. Jedan od faktora koji je uticao
na ove promjene leži u razvoju novih tehnologija i neposrednijim prilikama za nadgledanje,
djelovanje i uticanje, što kao rezultat ima povećano interesovanje javnosti i podstaknuta veća
očekivanja i pritiske građana za stvaranjem bolje uprave.

5 Sajt projekta WeBER: http://www.par-monitor.org. Metodologiji i tabelama pojedinačnih indikatora može se pristupiti u
okviru menija PAR Monitor.

25
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Usljed ove nedvosmislene veze između uprave i građana, još jedan ključni kriterijum koji je
rukovodio izbor WeBER principa (i njihovih podprincipa) je njihov značaj za rad i interesovanje
šire javnosti. U tom cilju, WeBER indikatori vode se pitanjem do koje mjere se bave aspektima
javne uprave sa kojima se građani najviše suočavaju.

‡‡ Komplementarnost sa praćenjem programa SIGMA i Strategijom JIE 2020

Kao što je već rečeno, jedan od glavnih razmatranja WeBER pristupa jeste osiguranje
komplementarnosti sa procesom ocjenjivanja koji vodi SIGMA/OECD. Ovaj pristup prihvata
da lokalni akteri ne mogu i ne treba da preslikavaju sveobuhvatni pristup SIGMA, budući da
on već predstavlja nezavisan izvor praćenja (u smislu nezavisnosti od nacionalnih vlasti na
ZB). U tom pogledu, WeBER ne nastoji da stvara konkurenciju u ocjeni ispunjenosti principa u
regionu, već želi da ponudi komplementaran pogled, zasnovan na poznavanju lokalnih prilika
i dodatnim istraživačkim pristupima.

Na kraju, razvoj svakog indikatora je slijedilo ispitivanje njegovog značaja za regionalnu
strategiju JIE 2020,6 kako bi se provjerilo da li indikatori mogu da posluže i za praćenje ove
strategije. Prema tome, svaki indikator koji je utvrđen kao relevantan za praćenje Strategije
JIE 2020. označen je na odgovarajući način u metodološkom dokumentu i naveden je link ka
konkretnoj dimenziji te strategije.

‡‡ Paket PAR Monitora

Kao konačan proizvod WeBER praćenja, paket PAR Monitora sadrži jedan uporedni izvještaj o
rezultatima praćenja na nivou cijelog regiona i šest nacionalnih izvještaja koji do detalja razrađuju
nalaze praćenja reformi za svaku upravu na ZB. U skladu sa ovim pristupom, regionalni izvještaj
se fokusira na uporedne nalaze, regionalna kretanja i primjere dobre ili loše prakse, ali ne daje
nikakve preporuke. S druge strane, nacionalni izvještaji daju dubinske nalaze i za svaku oblast
RJU utvrđuju niz preporuka, koje su upućene nacionalnim kreatorima javnih politika.

Glavni (master) metodološki dokument i detaljne tabele sa indikatorima (dostupni na sajtu
projekta WeBER7) treba posmatrati kao dio cijelokupnog paketa PAR Monitora. Oni se mogu
koristiti za potpuno razumjevanje detalja ovog praćenja, po potrebi.

‡‡ Procedure osiguranja kvaliteta u okviru aktivnosti praćenja

U cilju potvrde da su nalazi praćenja RJU zasnovani na ispravnim uporednim dokazima i kako
bi proizvodi WeBER projekta ostvarili zapažen uticaj, primjenjen je višeslojni proces osiguranja
kvaliteta. On je obuhvatio internu provjeru unutar istraživačkog stručnog tima, pregled od
strane spoljnih stručnjaka, kao i proces komentarisanja od strane zainteresovanih aktera.
Interno osiguranje kvaliteta sastojalo se iz dva glavna dijela:

1. proces međusobnog usklađivanja i provjere kroz timsku saradnju (peer review) koja je
uključila različite saradničke formate, kao što su pisani komentari, sastanci tima ili radionice;

6  Strategija Savjeta za regionalnu saradnju za Jugoistočnu Evropu 2020: http://www.rcc.int/pages/62/south-east-europe-
2020-strategy.
7  Sajt projekta WeBER: http://www.par-monitor.org. Metodologiji i tabelama pojedinačnih indikatora može se pristupiti u
okviru menija PAR Monitor.

26
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

2. nakon ocjenjivanja svake administracije, viši koordinator je sproveo horizontalnu unakrsnu
provjeru svih nalaza da bi se obezbijedila njihova regionalna uporedivost i usklađenost
pristupa ocjenjivanju, kao i da bi se analiza pripremila za eksterni pregled.

Prvi dio eksternog pregleda je proces provjere činjenica od strane vladinih institucija zaduženih
za oblast koja se ocjenjuje. Do ove tačke procesa svi pomenuti koraci ponovljeni su za svaki
pojedinačni izmjereni indikator.

Nakon izrade nacrta regionalnog izvještaja, izabrani članovi Savjetodavnog odbora WeBER-a
obavili su stručnu provjeru poglavlja iz okvira njihove oblasti uže struke. Izrada nacionalnih
izvještaja prošla je kroz standardne procedure interne kontrole u svakoj od partnerskih
organizacija WeBER-a.

‡‡ Vremenski okvir za izvještaj PAR Monitor

Praćenje je sprovedeno u periodu od septembra 2017. do septembra 2018. godine. Nalazi se
pretežno odnose na 2017. i prvu polovinu 2018. godine, osim analize vladinih izvještaja, gdje
je uključena i 2016. kao polazna godina zbog vladinih ciklusa izvještavanja. U okviru indikatora
koji prate redovnost izvještavanja, u obzir su uzete najmanje dvije godine koje su prethodile
godini u kojoj je započeto praćenje.

Važno je naglasiti da se kod izvjesnih indikatora (a naročito onih koji su mjereni u posljednjem
kvartalu 2017. godine) stanje na terenu mijenjalo do trenutka pisanja izvještaja. Nova dešavanja
nastala nakon praćenja tih indikatora nisu mogla da budu dio izvještaja, budući da bi to
zahtjevalo ponavljanje cijele aktivnosti praćenja po datom indikatoru za cijeli region. Prema
tome, mjerenja pojedinačnih indikatora ukazuju na tačne periode na koje se odnose, uporedivi
su u cijelom regionu, što omogućava jasno utvrđivanje referentnih vremenskih okvira za sve
nalaze u izvještaju. Tamo gde se stanje mjenjalo, promjene će se odraziti na ocjene u narednom
WeBER dvogodišnjem ciklusu praćenja i PAR Monitoru za 2019/2020. godinu.

‡‡ Ograničenja u opsegu i pristupu

Kao što je slučaj sa svakim istraživanjem, PAR Monitor ima i svoja ograničenja. Glavno
ograničenje potiče od činjenice da iz gore navedenih razloga on ne obuhvata cijeli okvir Principa,
nego samo one principe za koje su interesovanje i dodatna vrijednost civilnog društva najveći
tokom pretpristupnog perioda. Štaviše, odabrani principi ne obuhvataju sve moguće aspekte,
već samo one koje su autori odredili kao najvažnije sa stanovišta monitoringa civilnog društva.
U svim takvim slučajevima, konkretan WeBER pristup opisan je u Metodologiji i tabelama
pojedinačnih indikatora.

Uz to, ograničenja koja se odnose na vremenske rokove uticala su na tok mjerenja. Kao što je
pomenuto, rad na monitoringu otpočeo je u septembru 2017. godine, pa se nastavio tokom
2018, što se odrazilo na period mjerenja određenih indikatora, kao i na rezultate. Takođe,
rad na monitoringu sproveden je tokom godinu dana zbog ograničenih ljudskih resursa i
nesrazmjere tih kapaciteta u odnosu na obim posla (23 složena indikatora), stoga je bilo
nemoguće mjeriti sve indikatore u tako kratkom vremenskom roku.

Štaviše, usljed ograničenih kapaciteta i analize 23 složena indikatora (od kojih neki sadrže
preko 15 elemenata, podindikatora), nekoliko prvobitno planiranih indikatora je uzajamnim

27
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

dogovorom izostavljeno iz prvog ciklusa monitoringa. Ti indikatori se odnose na javne nabavke,
kao i na mehanizme odgovornosti radi zaštite javnog interesa i prava na dobru upravu. WeBER
tim je svjesno odlučio da prednost da kvalitetu rada naspram maksimizacije obuhvata pitanja.
Tim će nastojati da navedene indikatore analizira u narednom ciklusu praćenja.

Na kraju, nekim od principa se pristupilo sa stanovišta koje je u znatnoj mjeri zasnovano na
percepciji. To je uglavnom slučaj u situacijama u kojima je SIGMA pratila određeni princip
veoma temeljno, te je ocjenjeno da je najkorisniji način da se takav pristup dopuni praćenjem
percepcija određenih grupa ključnih aktera (državni službenici, OCD, itd.). Ovo je svjestan dio
WeBER pristupa te indikatore koji uključuju podatke o percepcijama treba posmatrati kao
komplementarne ocjenama SIGMA za iste principe.

U smislu geografskog obuhvata, praćenje i izvještaj obuhvataju cijeli region ZB: Albaniju, Bosnu
i Hercegovinu (BiH), Kosovo *, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju. Pošto je BiH zemlja koja ima
složenu strukturu uprave, WeBER se fokusirao samo na institucije državnog nivoa, u svakom
indikatoru koji analizira strukture i prakse institucija. Samo indikatori u oblasti pružanja
usluga uključuju i niže nivoe uprave u BiH (entitete), u skladu sa nadležnostima za pružanje
administrativnih usluga obuhvaćenih uzorkom indikatora.

I.3 Struktura Državnog izvještaja PAR Monitor

Izvještaj je podjeljen na šest poglavlja koja pripadaju glavnim oblastima RJU: 1) strateški okvir
za reformu javne uprave, 2) izrada i koordinacija politika, 3) državna služba i upravljanje
ljudskim potencijalima, 4) odgovornost, 5) pružanje usluga, i 6) upravljanje javnim finansijama.
Svako poglavlje slijedi identičnu strukturu.

U uvodu svakog poglavlja čitalac se ukratko upoznaje sa WeBER indikatorima koji se koriste
u posmatranoj oblasti i njihovim vrijednostima/ocjenama za BiH, na skali od 0 do 5. Odmah
potom dat je kratak opis aktuelne situacije u BiH kako bi se posmatrana oblast stavila u
kontekst, nakon čega slijedi detaljniji opis metodoloških koraka i strukture svakog principa i
indikatora, uključujući i tehnike prikupljanja i analize podataka.

Ključni dio svakog poglavlja je predstavljanje rezultata WeBER praćenja, koji proističu iz
temeljnog i metodološki opsežnog istraživanja sprovedenog u BiH. U cijelom ovom dijelu,
izvještaj sadrži uokvirene isječke iz analiza partnera i drugih organizacija, što predstavlja
dodatnu vrijednost i dopunu elementima izvještaja. Kratak pregled rezultata svake od oblasti
dat je na kraju pojedinačnog poglavlja, i na koncizan način, na jednoj stranici, predstavlja
ključne nalaze i trendove.

Na kraju, na osnovu detaljnog predstavljanja nalaza za BiH, državni izvještaj PAR Monitor
predlaže konkretne preporuke nadležnim organima državne uprave.

 * Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih na-
cija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

28
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

29
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

II. STRATEŠKI OKVIR REFORME
JAVNE UPRAVE

WeBER indikatori korišteni za oblast Strateški okvir RJU i
vrijednosti za BiH

P1 I1: Saradnja prilikom razvoja ključnih strateških dokumenata RJU

0 1 2 3 4 5

P2_P4 I1: Učešće organizacija civilnog društva u strukturama za monitoring i
koordinaciju RJU

0 1 2 3 4 5

II.1 Stanje u oblasti Strateški okvir RJU

Bosna i Hercegovina (BiH) još uvijek funkcioniše u okviru stare Strategije za Reformu javne
uprave (RJU) iz 2006. godine i Revidiranog akcionog plana (RAP 1) za novu strategiju, koja
je formalno prestala važiti 2014. godine. Stoga, sav napredak u ovom području se mjeri po
zadacima i mjerama navedenim u RAP 1. Iako je razvoj novih strateških dokumenata u toku,
konačnu odluku je teško doseći zbog nemogućnosti postizanja političkog koncenzusa.

Od 2014. godine, napravljen je određeni napredak što se može primijetiti iz godišnjih izvještaja
Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH (PARCO). PARCO nagleda provedbu
reformskih mjera iz RAP 1, i bilježi napredak u provođenju reformskih ciljeva. Svi nivoi
vlasti u BiH su se formalno složili nastaviti provođenje preostalih mjera iz RAP 1. PARCO je
osnovan Odlukom Vijeća ministara (VM) iz oktobra 2004. godine, slijedivši preporuku Studije
izvodivosti za BiH. Uspostavljanje Ureda je bio odgovor na potrebe građana za učinkovitijom i
odgovornijom javnom upravom na svim nivoima vlasti, koja je sposobna nositi se s obavezama
procesa evropskih integracija (EI) BiH.

Ured predvodi proces reforme javne uprave u BiH, i njegova najvažnija uloga je koordinacija
reformskih aktivnosti sa Vijećem ministara BiH, entitetskim vladama i vladom Brčko Distrikta
(BD), uz blisku saradnju s Delegacijom Evropske unije u BiH.

30
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

U BiH, administrativne strukture za koordinaciju i monitoring RJU predstavlja PARCO, koji je
odgovaran za cjelokupnu koordinaciju. Koordinacioni odbor za ekonomski razvoj i evropske
integracije je odgovoran za političku koordinaciju i cjelokupni nadzor.9

Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH iz 2017. godine naglašava da je BiH u ranom stadiju
reforme javne uprave i da se nije ostvario napredak u 2017. godini. 10

Nova Strategija RJU je zasnovana na ključnim principima javne uprave koju je razvila SIGMA na
zahtjev Evropske komisije. Unutar ovog Strateškog okvira javna uprava podrazumjeva sisteme
uprave definisane pravilima institucija BiH, Federacije BiH (FBiH), Republike Srpske (RS) i Brčko
Distrikta Bosne i Hercegovine. Ovaj dokument pruža sveobuhvatni okvir i definiše ciljeve VM BiH,
entitetskih vlada i Vlade BD u području RJU.

Prioritetna područja su: jačanje kapaciteta javne uprave provođenjem principa javne
uprave; uspostavljanje transparentne javne uprave koja je prilagođena korisnicima; jačanje
profesionalnog i depolitiziranog sistema zapošljavanja u javnoj službi na osnovu principa
meritokratije i uspostavljanje racionalnih, koherentnih, učinkovitih, efikasnih i odgovornih
organizacijskih struktura javne uprave na svim nivoima. U procesu izrade Strateškog okvira za
reformu javne uprave, učestvovalo je više od 200 zvaničnika institucija na svim nivoima, koji su
kao članovi radnih grupa postavljeni odlukama VM BiH, entitetskih vlada i Vlade BD. Strateški
okvir i Akcioni plan (AP - koji će se izraditi u narednom periodu) su usmjereni na ciljeve i
mjere koje će se provesti na četiri nivoa vlasti. Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj
14.6.2018.godine usvojila Strateški okvir za RJU u BiH za period 2018-2022. Isti dokument je
ranije usvojila Vlada BD, a očekuje se da će dokument uskoro usvojiti i VM BiH i Vlada RS.11 BIH
je usvojila redovnu praksu objavljivanja godišnjih strateških izvještaja o RJU.12

Kada je riječ o pojedinačnim strategijama koje detaljnije izlažu planove za formiranje sistema
za upravljanje javnim finansijama, ne postoji strategija na državnom nivou. WeBER projekat
je analizirao samo državni nivo i dostupnu Strategiju za upravljanje javnim finansijama na
državnom nivou za period 2017-2020.13 Cilj Strategije je unapređenje sistema upravljanja
javnim finansijama kako bi se osigurala funkcionalnost, transparentnost, odgovornost i
učinkovitost upravljanja javnim sredstvima i time doprinijelo unapređenju makroekonomske
stabilnosti BiH. Prema preporukama Evropske komisije u Izvještaju o napretku BiH iz
2015.godine, ova Strategija, uz strategije za niže nivoe vlasti, kada se posmatraju zajedno,
predstavljaju ključno područje i težište RJU u BiH te će biti integrisani u novu Strategiju za
RJU u BiH. Pripreme i usvajanje sveobuhvatne Strategije za upravljanje javnim finansijama su
ključne za otvaranje novih finansijskih sredstava iz Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA)
i ključne su za korištenje sektorskih budžetskih sredstava iz IPA fondova.

Na 87. sjednici, VM BiH je usvojilo novu Strategiju za reformu sistema upravljanja javnim
finansijama za period 2017-2020.14

9  Za više informacija: http://parco.gov.ba//wp-content/uploads/2014/02/common-platform.pdf - IV, V, VI.
10  Vidi: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-bosnia-and-herzegovina-report.pdf
11  Za više infomacija: https://bit.ly/2uR6kQS
12  Za više infomacija: http://parco.gov.ba/en/dokumenti/izvjestaji/izvjestaji-o-napretku-rju/
13  Dostupno na: https://bit.ly/2RCnM4a
14  Za više infomacija: https://bit.ly/2qxCEpc

31
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

II.2 Šta prati WeBER i na koji način?
Monitoring Strateškog okvira reforme javne uprave se zasniva na tri SIGMA principa ove oblasti
s fokusom na postojanje učinkovitog programa za RJU, provedbe i monitoringa RJU ali i na
postojanje struktura za upravljanje i koordinaciju RJU na političkom i administrativnom nivou.

Princip 1: Vlada je razvila i provela učinkovit program reforme javne uprave koji se tiče ključnih
izazova;

Princip 2: Reforma javne uprave se svrsishodno provodi; reformski ciljevi su definisani i redov-
vno se vrši monitoring;

Princip 4: Reforma javne uprave ima snažne i funkcionalne strukture za koordinaciju (kako na
političkom, tako i na administrativnom nivou), kojima se usmerava proces izrade i sprovođenja
reforme i kojima se tim procesom upravlja.

Odabrani principi se procjenjuju isključivo na osnovu kvaliteta učešća civilnog društva i javnosti
u procesu razvoja strateških dokumenata za RJU, i učešća u monitoringu i upravljačkim
strukturama koji trebaju omogućiti svrsishodnu provedbu. Fokus na uključenosti i učešću
nastoji razlučiti omjer konsultovanja i razmatranja potreba i stajališta relevantnih učesnika
prilikom izrade i provedbe reformskog programa.

Upravo zbog toga, razvijena su dva WeBER indikatora. Prvi indikator se fokusira na postojanje
i kvalitet procesa konsultacija prilikom razvijanja ključnih dokumenata za RJU. Uzorak od šest
ključnih strateških dokumenata za RJU se posmatrao u svakoj zemlji Zapadnog Balkana na
osnovu postojećih strateških okvira svake od zemalja. Najsveobuhvatniji dokumenti za RJU
(RJU Strategija ili slično), reformski dokumenti za upravljanje javnim finansijama su odabrani
kao obavezne mjerne jedinice, dok je odabir ostalih relevantnih dokumenata iz preostalih
područja RJU ovisio o trenutnom programu reforme RJU. Monitoring se izvršio kombinacijom
izvora podataka kako bi se osigurala pouzdanost rezultata, uključujući kvalitativnu analizu
strateških dokumenata, akcione planove i zvanične podatke koji su javno dostupni ili su ih
omogućile odgovorne institucije za provedbu RJU. Nadalje, analiza dokumenata je potkrijepljena
rezultatima polu-struktuiranih intervjua s predstavnicima relevantnih institucija, i fokus grupom
s predstavnicima organizacija civilnog društva koji su učestvovali u procesu konsultacija.

Za ovaj indikator, analiza za BiH je uključila:

–– Strategiju za RJU 2017 – 2022.
–– Strategiju reforme upravljanja javnim finansijama institucija BiH 2017-2020.

Monitoring učešća organizacija civilnog društva u provedbi RJU (tj. strukturama za koordinaciju
i monitoring) je u obzir uzeo samo najsveobuhvatniji strateški dokument za RJU kao dio
analize. Cilj ovakvog pristupa jeste da se utvrdi da li su postojali napori za uspostavu boljih
struktura za praćenje i koordinaciju cjelokupnog programa RJU. Za prvi indikator, izvršena je
analiza i kvalitatvna procjena zvaničnih dokumenata u vezi organizacije i funkcionalnosti ovih
struktura te su korišteni drugi izvori podataka kako bi se verifikovali rezultati.

32
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

II.3 Rezultati WeBER monitoringa
Princip 1: Vlada je razvila i provela učinkovit program reforme javne uprave koji se tiče ključnih izazova

WeBER indikator SFPAR P1 I1: Saradnja prilikom razvoja ključnih strateških dokumenata RJU

Elementi indikatora Bodovi
Sprovedene konsultacije s civilnim društvom kada je dokument razvijen 2/4
Sprovedene konsultacije s civilnim društvom u ranom stadiju razvoja dokumenta 0/4
Poziv za učešće u konsultacijama šalje se velikom broju OCD 2/4
Odgovorne institucije su proaktivne u osiguravanju uključenosti velikog broja van-
1/2
jskih ključnih saradnika
Prilikom priprema za konsultacije, OCD dobijaju potpune informacije 2/4
Odgovorne institucije razmatraju komentare i prijedloge dobivene tokom procesa
0/4
konsultacija
Odgovorne institucije javno pružaju odgovor o prihvatanju ili neprihvatanju komentara 0/2
Odgovorne institucije učestvuju u otvorenom dijalogu s OCD u vezi spornih pitanja 1/2
Konsultacije za razvoj strateških dokumenata za RJU su otvorene za javnost 2/4
Ukupno 10/30
Vrijednost indikatora (0-5 ) 15
1

Napomena: Ljestvica podjele bodova je 0-2; vrijednost svakog elementa je 1 ili 2, a ukupan rezultat se računa
množenjem dodjeljenih bodova s vrijednošću svakog elementa15

Nacrt Strategije RJU 2017-2022.

Za potrebe ovog indikatora analiziran je proces konsultacije izrade nacrta Strategije RJU 2017-
2022. budući da je Revidirani akcioni plan zvanično prestao djelovati 2014. godine i još uvijek
je u toku razvoj novih strateških dokumenata. U procesu razvoja novih strateških dokumenata
za strateški okvir RJU, posebno nove Strategije RJU 2017-2022., održane su javne konsultacije.
Iako dokument još uvijek nije usvojen, javne konsultacije za nacrt nove Strategije RJU su trajale
16 dana tokom novembra 2017.godine. Poziv za komentare i prijedloge je objavljen na internet
stranici PARCO BiH, zajedno s nacrtom Strategije i izjavom o svrsi Strategije koji se mogao
preuzeti i bio je javno dostupan. Poziv je objavljen na internet stranici eKonsultacije Ministarstva
pravde BiH kao i društvenim mrežama kao što su Twitter i Facebook gdje je bilo omogućeno
komentarisanje, ali se nisu održali zvanični sastanci da se razmotri nacrt Strategije.

Javne konsultacije s predstavnicima OCD, poslovnih udruga i akademske zajednice su održane
u Sarajevu i Banja Luci. Pozivnice su objavljenje na internet stranici PARCO BiH, portalu
eKonsultacije i Twitter i Facebook profilima PARCO BiH te je PARCO distribuirao pozivnice
putem emaila. Informacije o procesu konsultacija su pružene na vrijeme, dokument je bio
dostupan javnosti i svi su pozvani da dostave komentare na portal eKonsultacije. PARCO BiH je
objavio samo izvještaj o procesu konsultacija s portala eKonsultacije koji sadrži podatke o broju
učesnika, broju komentara, broju prijedloga i broju prihvaćenih prijedloga, bez informacija o

15  Raspodjela bodova: 0-5 bodova = 0; 6-10 bodova = 1; 11-15 bodova = 2; 16-20 bodova =3; 21-25 bodova = 4; 26-30 bo-
dova = 5

33
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

komentarima i prijedlozima. Razlog tome može Nalazi članica WeBER
biti odluka o neuključivanju predstavnika OCD u
radne grupe. Na samom početku procesa razvoja
Platforme
nove Strategije RJU, postojala je intencija za 2006.godine usvojeni su Strategija za RJU 2006-
uključenje OCD u radne grupe, ali nakon što su 2014. i Akcioni Plan 1 na osnovu pripremljenih
podnijeli zahtjev za učešće, odlučeno je da će se sistemskih i funkcionalnih analiza javne uprave.
Zajednička platforma za principe i provedbu Ak-
dokument proizvesti bez OCD i da će se proces cionog plana 1 Strategije RJU uspostavila je me-
nastaviti bez učešća OCD u radnim grupama. hanizam za monitoring provedbe reformi. Mem-
orandum o razumijevanju o osnivanju Fonda za
Nakon što nisu bili u mogućnosti osigurati učešće RJU između vlada BiH i donatora uspostavio je
Fond za RJU gdje su donatori i BiH vlasti ulag-
OCD u radnoj grupi za izradu Strategije, zbog ali sredstva i odlučivali o reformama. Nakon što
političkih neslaganja, PARCO BiH je uložio napore da je istekao Akcioni plan 1 2010.godine, revidirani
neformalno uključi zainteresovane predstavnike plan je pripremjen za 2011. godinu i nastavljena
je provedba. Vremenski okvir Strategije je istekao
OCD izvan formalnog procesa konsultacije. 2014.godine, ali je provedba nastavljenja i nakon
Inicirali su nekoliko neformalnih sastanaka s isteka roka. Na osnovu informacija PARCO BiH,
predstavnicima OCD najaktivnijih organizacija u 65% Revidiranog Akcionog plana je sprovedeno
do 2015.godine. Kako bi razumjeli postignute
području RJU kako bi im pružili mogućnost da rezultate, važno je imati na umu da je napredak
iznesu svoja mišljenja i komentare. Dodatno, na praćen na nivou sprovedbe, a ne na nivou učinka
dodatnim konsultacijama na entitetskom nivou aktivnosti. Napori da se razvije novi strateški okvir
za RJU, koje predvodi PARCO, su rezultirali u pri-
(u Banja Luci i Sarajevu), uslijedile su diskusije i premi novog strateškog dokumenta koji još uvijek
razmjene iskustava predstavnika institucija i OCD, nije usvojen.
kao i drugih zaniteresovanih sudionika.
Transparency International BIH (TI BiH), 2017
Poziv koji je PARCO objavio je bio upućen OCD i
drugim zainteresovanim sudionicima (sindikatima,
udruženjima poslodavaca, akademskoj zajednici, itd.) kako bi iskazali interes o učešću u procesu
javnih konsultacija na način koji je dozvolio dovoljno vremena za odgovor svih zainteresovanih
i omogućili im dovoljno vremena da se pripreme za konsultacije objavivši nacrt Strategije,
podatke o trajanju procesa konsultacija i informacije o načinu predaje komentara.

Izvještaj o konsultacijama i prijedlozima iznesenim na javnim konsultacijama održanim u Banja
Luci i Sarajevu je proslijeđen radnoj grupi, ali isti nije bio javno dostupan. Iako predstavnici
OCD nisu bili uključeni u rad radne grupe za razvoj Strategije RJU, ostvarili su kontakt s
predstavnicima PARCO BiH i imali su priliku kroz tu komunikaciju iznijeti svoje komentare i
zagovarati za bolje rezultate RJU u BiH. Komentari i sugestije iznijeti tokom procesa konsultacija
su razmatrale16 odgovorne institucije za razvoj ključnih RJU strateških dokumenata, međutim,
komentari i prijedlozi nisu bili javno dostupni.

Za razliku od novog nacrta Strategije RJU, nisu održane javne konsultacije za razvoj Strategije
reforme upravljanja javnim finansijama institucija BiH za period 2017-2020.

16  Intervju s predstavnikom PARCO BiH, 5. juni, 2018.

34
Za razliku od novog nacrta Strategije RJU, nisu održane javne konsultacije za razvoj Strategije
reforme upravljanja javnim finansijama institucija BiH za period 2017-2020.
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Kakav je je
Kakav rezultat
rezultatBiH
BiH uu odnosu naregion?
odnosu na region?
Grafikon 1: Vrijednost indikatora 16 za SFPAR_P1_I1 “Saradnja prilikom razvoja ključnih
Grafikon 1: Vrijednost indikatora17 za SFPAR_P1_I1 “Saradnja prilikom razvoja ključnih
strateških dokumenata RJU”
strateških dokumenata RJU”

Albanija
5

4

3 2
Srbija BiH
2
2
1 1

0

1

3
Crna Gora Kosovo
2

Makedonija
Regionalni PAR Monitor izvještaj, sa rezultatima za sve zemlje ZB, dostupan je na: www.par-monitor.org
Regionalni PAR Monitor izvještaj, sa rezultatima za sve zemlje ZB, dostupan je na:
www.par-monitor.org

Princip 2: Reforma javne uprave se svrsishodno provodi; reformski ciljevi su definisani i redovno
se prate

Princip 4: Reforma javne uprave ima snažne i funkcionalne strukture za koordinaciju (kako na
političkom, tako i na administrativnom nivou), kojima se usmjerava proces izrade i sprovođenja
reforme i kojima se tim procesom upravlja
15
Intervju s predstavnikom PARCO BiH, 5. juni, 2018.
WeBER
16 indikator
Bodovna skala SFPAR P2_4_I2:
0-5 (0 je najniže a 5 Učešće organizacija
najviša vrijednost civilnog društva u strukturama za praćenje
za zemlju)
i koordinaciju RJU 37

Elementi indikatora Bodovi
Administrativne strukture za koordinaciju i monitoring RJU predviđaju
0/2
učešće OCD
Strukture za koordinaciju RJU na političkom nivou predviđaju učešće OCD 0/2
Format učešća OCD u administrativnim strukturama za koordinaciju i moni-
0/4
toring RJU

17  Bodovna skala 0-5 (0 je najniže a 5 najviša vrijednost za zemlju)

35
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Format učešća OCD u političkim strukturama za koordinaciju i monitoring
0/4
RJU
Učešće OCD je zasnovano na procesu javnog natjecanja 0/4
Sastanci struktura za koordinaciju i monitoring RJU se održavaju redovno uz
0/4
učešće OCD
Format sastanaka dozvoljava raspravu, doprinos i komentare OCD 0/4
OCD se konsultuju u vezi određenih mjera za finansiranje RJU 0/2
Ukupno 0/26
Vrijednost indikatora (skala 0-5 ) 18
0

Napomena: Ljestvica podjele bodova je 0-2; vrijednost svakog elementa je 1 ili 2, a ukupan rezultat se računa
množenjem dodjeljenih bodova s vrijednošću svakog elementa18

U BiH, PARCO BiH predstavlja administrativne strukture za koordinaciju i monitoring RJU,
koja je odgovorna za sveokupnu koordinaciju.19 Iako PARCO sarađuje s OCD, zvanično, OCD
nisu uključene u koordinaciju i monitoring RJU, niti je njihovo učešće predviđeno strateškim
dokumentima. Imajući u vidu da je izrada nove Strategije u procesu, još uvijek se sprovode
aktivnosti na osnovu postojećih strategija i akcionih planova koji su davno prestali važiti.

VM BiH je usvojilo mehanizam o saradnji VM i nevladinog sektora u BiH, kojeg su inicirale
nevladine organizacije 26. aprila 2007. godine te je prvi politički dokument u BiH koji reguliše
generalne principe saradnje nevladinog sektora i državnog nivoa BiH. Mehanizam predstavlja
dogovor kreiran kao “iskazivanje potrebe za izgradnju institucionalnog okvira za zajedničku
saradnju nevladinih organizacija (NVO) i Vijeća ministara BiH”. VM se obavezalo da će razmotriti
preporuke Strateških smjernica za razvoj nevladinog sektora u BiH, pripremiti i usvojiti Strategiju
za stvaranje poticajne okoline za razvoj civilnog društva i usvojiti program za provedbu na
godišnjoj osnovi. Također je predviđena uspostava “Ureda za saradnju sa civilnim društvom
i Savjetnika za civilno društvo”. Za potrebe provedbe Mehanizma između VM i OCD, nije
uspostavljen nijedan sveobuhvatni institucionalni mehanizam za saradnju VM i OCD.

Unutar Ministarstva pravde (MP) BiH postoji Sektor za saradnju s nevladinim organizacijama
i razvoj civilnog društva čiji glavni zadatak je osiguranje uslova za usvajanje zakona i strategija
koje su povoljne za razvoj civilnog društva. Sektor je uspostavljen kroz internu sistematizaciju
MP BiH, i iskaz je razumijevanja i odgovornosti uposlenika ministarstva u vezi s Mehanizmom, a
ne zbog sistemskog pristupa VM BiH u provedbi Mehanizma.20 Međutim, elementi Mehanizma
nisu provedeni te je potpisan novi Memorandum o saradnji između NVO i VM BiH 2017.
godine21, ali još uvijek institucije nisu zakonski obavezne da uključe OCD u rad nadzornih i
drugih tijela.

PARCO BiH predviđa učešće OCD samo u procesu javnih konsultacija (razvijanje strategije i
akcionog plana), tokom kojih OCD mogu iznijeti prijedloge, komentare i sugestije na konačni
nacrt dokumenata.

18  Raspodjela bodova: 0-5 bodova = 0; 6-9 bodova = 1; 10-13 bodova = 2; 14-17 bodova =3; 18-21 bodova = 4; 22-26 bodova = 5.
19  Za više informacija: http://parco.gov.ba//wp-content/uploads/2014/02/common-platform.pdf - IV, V, VI.
20  Za više informacija: http://euinfo.ba/wp-content/uploads/2015/02/Analiza-postojece-prakse.pdf
21  Dostupno na: http://www.mpr.gov.ba/ministarstvo/dokumenti/default.aspx?id=6839&langTag=bs-BA

36
PARCO BiH predviđa učešće OCD samo u procesu javnih konsultacija (razvijanje strategije i
akcionog plana), tokom kojih OCD mogu iznijeti prijedloge, komentare i sugestije na konačni
nacrt dokumenata. WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Kakav je rezultat BiH u odnosu na region?
Kakav je rezultat BiH u odnosu na region?
Grafikon
Grafikon 2:2:Vrijednosti
Vrijednostiindikatora
indikatora2122za
zaSFPAR_P2&4_I1
SFPAR_P2&4_I1“Učešće
“Učešćeorganizacija
organizacijacivilnog
civilnog društva
društva uu
strukturama za praćenje i koordinaciju
strukturama za praćenje i koordinaciju RJU” RJU”

Albanija
5
4
3
Srbija BIH
2 1
1 1
0
0
0
0
2
Crna Gora Kosovo

Makedonija

Regionalni PAR Monitor izvještaj, sa rezultatima za sve zemlje ZB, dostupan je na: www.par-monitor.org
Regionalni PAR Monitor izvještaj, sa rezultatima za sve zemlje ZB, dostupan je na:

www.par-monitor.org

II.4 Kratki pregled rezultata: Strateški okvir RJU
U Bosni i Hercegovini, javne konsultacije se provode tokom izrade i razvoja strateških
dokumenata RJU (nova Strategija RJU 2017-2022.). 2016. godine, PARCO BiH je usvojio
smjernice
19 za javne
Za više informacija: konsultacije u vezi razvoja pomenutih dokumenata i od tada se javne
http://euinfo.ba/wp-content/uploads/2015/02/Analiza-postojece-prakse.pdf
konsultacije
20
Dostupno na:odvijaju redovno.
http://www.mpr.gov.ba/ministarstvo/dokumenti/default.aspx?id=6839&langTag=bs-BA
21
Bodovna skala 0-5 (0 je najniže a 5 najviša vrijednost za zemlju)
Poziv za javne konsultacije u vezi dokumenata za RJU je objavljen na internet stranici PARCO 39
kao i na stranici eKonsultacije i društvenim mrežama (Facebook, Twitter) zajedno sa svim
neophodnim informacijama i nacrtima dokumenata. Na samom početku procesa razvoj nove
Strategije RJU, postojala je namjera za uključenje OCD u radnu grupu za izradu dokumenta, ali,
nakon podnošenja zahtjeva za učešće, donesena je odluka da će se dokumenti proizvesti bez
OCD i da će se proces nastaviti bez učešća OCD u radnoj grupi. Iako predstavnici OCD nisu
uključeni u radne grupe za razvoj Strategije RJU, ostvarili su komunikaciju s predstavnicima
PARCO BiH i imali su priliku iznijeti prijedloge i zalagati se za bolje rezultate reforme javne
uprave u BiH. Kroz otvorene pozive i pojedinačne pozive, PARCO je pozvao OCD da aktivno
učeštvuju u procesu dodatnih javnih konsultacija. Osim PARCO BiH, druga ministarstva, kao
što je Ministarstvo finansija BiH rijetko objavljuju informacije o javnim konsultacijama na
njihovim internet stranicama (Strategija reforme upravljanja javnim finansijama u institucijama
BiH 2017-2020.).

22  Bodovna skala 0-5 (0 je najniže a 5 najviša vrijednost za zemlju)

37
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Iako PARCO BiH poziva OCD da učestvuju u razvoju strateških dokumenata za RJU, naročito
nove Strategije za RJU 2017-2022., bitno je naglasiti da VM BiH još uvijek nije usvojilo novu
Strategiju RJU niti Akcioni plan (na sjednici 14.6.2018. godine, Vlada FBiH je usvojila Strateški
okvir za RJU za period 2018-2022., isti dokument je ranije usvojila Vlada BD BiH. Očekuje se da
će dokument uskoro usvojiti i VM BiH i Vlada RS23). Još uvijek se provode aktivnosti iz Strategije
za RJU i AP koji su davno prestali važiti, a nova Strategija se predugo čeka.

II.5 Preporuke za strateški okvir RJU

Institucije BiH imaju različite pristupe za konsultacije s OCD prilikom izrade strateških
dokumenata. Sveukupno, proces bi mogao biti bolji.

1. Institucije bi trebale organizovati konsultacije s OCD u najranijim fazama razvoja
dokumenata – rane konsultacije služe za dobivanje značajnog doprinosa prije konačnih
nacrta. U BiH, OCD nisu dio radne grupe za RJU i ovo bi trebao biti jedan od modaliteta
njihovog ranog razvoja, kao i uvođenje konsultativnih sastanaka ili sličnih događaja.
2. Potrebna je značajna kampanja zagovaranja i podizanja svijesti o platformi
e-Konsultacije kako bi se koristila u punom kapacitetu i bila integralni dio mehanizma
razvoja i usvajanja politika.
3. Oglašavanje procesa konsultacija putem različitih sredstava informisanja, kao i
proaktivno obraćanje različitim ključnim sudionicima za učešće u procesu konsultacija
bi trebala biti redovna praksa unutar institucija.
4. Usvajanje nove Strategije RJU na svim nivoima uz AP za provedbu RJU koji će osigurati
kvalitet, učinkovitost, finansijsku održivost, odgovornost i koordinaciju RJU.
5. Povećanje učinkovitosti provedbe i sveobuhvatnog praćenja i izvještavanja o RJU.
Potrebno je ažurirati metodologiju godišnjeg izvještavanja o provedbi RJU kako bi bila
objektivnija, pružila tačnije podatke i učinila monitoring provedenih mjera i ciljeva RJU
boljim i šire dostupnim.
6. Omogućiti finansijsku održivost i učinkovitost reformi. Fond za RJU ne može biti jedini
izvor finansiranja reformi. Potrebno je izvršiti značajnije procjene troškova svake
reformske mjere.
7. Unaprijediti učinkovitost mehanizma koordinacije kako bi se omogućila bolja provedba
aktivnosti i ciljeva nove Strategije RJU. Povećati institucionalne odgovornosti za
provedbu RJU na svim nivoima vlasti.
8. Institucionalna, pojedinačna i menadžerska odgovornost za svaku oblast RJU se mora
jasno utvrditi. Postoji potreba za većim učešćem relevatnih sudonika u procesu,
naročito OCD, kao dodatnog faktora za verifikaciju.

23  Više info: https://bit.ly/2uR6kQS

38
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

III. IZRADA I KOORDINACIJA POLITIKA

WeBER indikatori korišteni za oblast Izrada i koordinacija
politika i vrijednosti za BiH

PDC_P5_I1: Javna dostupnost informacija o učinku Vlade
0 1 2 3 4 5
PDC_P5_I2: Percepcija civilnog društva o Vladinim naporima u postizanju planiranih ciljeva
0 1 2 3 4 5
PDC_P6_I1: Transparentnost donošenja odluka Vlade
0 1 2 3 4 5
PDC_P10_I1: Korištenje činjenično utemeljenih nalaza koje su proizvele think tank organi-
zacije, nezavisni instituti i druge OCD u izradi politika
0 1 2 3 4 5
PDC_P11_I1: Percepcija civilnog društva o inkluzivnosti i otvorenosti kreiranja politika
0 1 2 3 4 5
PDC_P12_I1: Percepcija civilnog društva o dostupnosti i pristupačnosti propisa i dokumenata
koji služe za tumačenje propisa
0 1 2 3 4 5

III.1 Stanje u oblasti Izrada i koordinacija politika
Složenost državne strukture u Bosni i Hercegovini otežava postojanje samo jedne centralne
vladine institucije zadužene za razvoj i koordinaciju politika, s obzirom na to da su ovlaštenja
za donošenje odluka podijeljena od strane entiteta i Brčko Distrikta. To znači da svaki od
navedenih nivoa administracije ima svoj zakonodavni okvir koji reguliše ovu oblast. U svrhu
ovog istraživanja monitoring je rađen, za većinu indikatora, pretežno za državni nivo, što
je objašnjeno u ograničenjima istraživanja. Vijeće ministara je organ izvršne vlasti Bosne i
Hercegovine te ostvaruje svoja prava i vrši dužnosti na državnom nivou, u skladu sa Ustavom
BiH, zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine. Na državnom nivou, ključni pravni
akti koji definišu zakonodavni okvir i upravljaju procesima donošenja odluka su Zakon o Vijeću
ministara Bosne i Hercegovine24, Poslovnik o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine25,
Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH26, Pravila za konsultacije

24  Zakon o Vijeću ministara BiH, Službeni glasnik BiH, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 and 24/08
25  Poslovnik o radu Vijeća ministara – juli, Službeni glasnik BiH, broj 22/03
26  Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, Službeni glasnik BiH, br. 11/05, 58/14 and
60/14

39
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

u izradi pravnih propisa27. Ovi propisi regulišu procese donošenja odluka koji se, između
ostalog, odnose na pripremu i organizaciju sjednica Vlade (VM BiH), pregled i provjeru stavki
dostavljenih Vladi i zakonskog pregleda prijedloga.

Monitoring i izvještavanje u vezi sa godišnjim programima rada Vlade (GPRV) se sprovode redovno.

Sistem kreiranja politika u BiH ostaje veoma fragmentiran. Za državni nivo i entitete uspostavljeni
su posebni zakonski okviri za planiranje politika. Nije postignut napredak za jedinstveni
državni pristup kada je pitanju izrada i koordinacija politika. Do sada nisu uspostavljeni
jedinstveni državni zahtjevi i zajednički standardi za razvoj sektorskih strategija. Koordinacija
između različitih nivoa vlasti i pregled kvalitete sadržaja politika su još uvijek nedovoljni. Stoga
poboljšanje kvaliteta i obezbjeđivanje koherentnosti i finansijske pristupačnosti javnih politika
širom zemlje ostaje veliki izazov. Administrativna koordinacija o pitanjima EU uspostavljena
je kroz Mehanizam koordinacije u augustu 2016. godine. Još uvijek treba usvojiti državni
program za usklađivanje zakonodavstva sa EU acquis-em. Pravni okvir za inkluzivne i na
dokazima zasnovane politike te razvoj zakonodavstva nije u potpunosti koherentan, i zakonski
zahtjevi nisu upotpunjeni detaljnim smijernicama ili kontrolom kvaliteta kako bi se osigurala
efikasna implementacija. Zbog ograničenog kapaciteta, ocjene regulatornog utjecaja i javne
konsultacije se ne sprovode sistemski. Ograničeni kvalitet i praksa praćenja i izvještavanja, kao
i nedostatak formalnog zahtjeva za objavljivanjem ključnih dokumenata o planovima Vlade,
predstavljaju ozbiljne prepreke za praćenje rada Vlade od strane javnosti.28

Prema SIGMA izvještaju 2017 za BiH, na državnom nivou29 relevantni pravni okvir definiše
zahtjeve za izvještavanje o implementaciji Godišnjeg plana rada Vlade, uključujući i
zakonodavne planove i budžet, na godišnjem nivou. Iako Plan rada na državnom nivou
uključuje indikatore učinka, ovi indikatori se ne diskutuju i ne prikazuju u godišnjem izvještaju.
Umjesto toga, u izvještaju se govori o ključnim političkim i zakonodavnim aktivnostima,
međunarodnim sporazumima i procesu evropskih integracija (EI), te se prikazuje napredak u
pogledu budžetskih ciljeva i resursa. U izvještaju o sprovođenju Akcionog plana EU za 2016.
godinu opisane su uglavnom završene aktivnosti i sprovedene akcije.

Postavljeni zakonodavni okvir ne predstavlja nikakve zahtjeve koji se odnose na pripremu
i objavljivanje Godišnjeg plana rada Vlade, Akcionog plana EU ili izvještaja o implementaciji
sektorskih strategija. Državni nivo objavljuje izvještaje o implementaciji Godišnjeg plana rada
Vlade i njegovog zakonodavnog plana.

Ostaju izazovi u smislu osiguravanja da sve odluke VM, vlada entiteta i BD budu javno dostupne.
Odluke Vlade objavljuju se i u Službenim novinama (Službenom listu). Međutim, službene
novine ne osiguravaju pristup svim vrstama odluka (na primjer, odluke koje po prirodi nisu
normativne i/ili se odnose na određenu politiku ili program).30 Prema istraživanju Balkanskog
barometra iz 2017. godine, samo 32% bh. firmi smatra da su zakoni i propisi koji se tiču ​​njih
jasno napisani, nisu bili kontradiktorni i nisu se često mijenjali.31

27  Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa, Službeni glasnik BiH, broj 05/17
28  Više na: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-bosnia-and-herzegov-
ina-report.pdf
29  Odluka о godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama BiH, usvojilo VM
BiH u novembru 2014, članovi 9-11, Službeni glasnik BiH, broj 94/14
30  SIGMA Izvještaj za BiH 2017
31  Balkan Barometar, godišnje istraživanje koje sprovodi Vijeće za regionalnu saradnju (Regional Cooperation
Council – RCC), http://www.rcc.int/seeds/results/3/balkan-business-barometer. Tačno postavljeno pitanje je glasi-

40
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Ministarstva na državnom nivou koriste samo osnovne alate za izradu politika i analizu.
“Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH” propisuju da svi zakonodavni
prijedlozi moraju imati obrazloženje. Obrazloženje treba da navede razloge za uvođenje nove
regulative i da obezbjedi opravdanje za odabranu opciju politike. Takođe treba dati opis
mehanizama za provedbu, pojašnjenje finansijskih sredstava neophodnih za implementaciju
i finansijske učinke. Obim ovog zahtjeva je veoma širok i uključuje - između ostalog - nove
zakone i podzakonske akte. Međutim, ne vrši se kvalitetan pregled sadržaja Objašnjenja. Tijelo
nadležno za izradu propisa mora uspostaviti kvalitet kada je u pitanju analiza politika. Izrađeni
su nacrti amandmana u “Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH”
koji uvode zahtjev za sprovođenje procjene regulatornog učinka (RIA) o novim prijedlozima.
Međutim, procjena je da su pripreme i planiranja za primjenu novih RIA pravila neadekvatni.
Na državnom nivou, propisi zahtjevaju od ministarstava da daju procjene očekivanih troškova
novih prijedloga politike na državni budžet. Ministarstvo finansija i trezora BiH (MFT) provjerava
procjenu troškova i zahtjeve u budžetu. Međutim, trošak novih prijedloga ne temelji se na
smjernicama niti na zajedničkom pristupu svih budžetskih korisnika.32

Iako postoje “Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH” kojim
se definišu RIA zahtjevi, to se vrlo često ne primjenjuje u praksi, čineći da ukupni kvalitet
usvojenih politika i regulatornih akata bude pod znakom pitanja, dok se finansijske implikacije
specifičnog zakonodavstva ili nacrt politike često rade naknadno. Mnogi politički ili regulatorni
(zakonodavni) prijedlozi nisu zasnovani na pouzdanom istraživanju i analizi zasnovanoj na
dokazima, već su razvijeni kao uslov koji postavlja EU ili međunarodna zajednica.

Kako je navedeno u SIGMA izvještaju 2017 za BiH, javne konsultacije za izradu zakona regulirane
su zakonom i propisima na državnom nivou.33 Od svih ministarstava se zahtjeva da koriste
web stranicu34 na državnom nivou za javne konsultacije kada je u pitanju prijedlog politika (i
za primarno i za sekundarno zakonodavstvo). Svaki prijedlog koji je poslat Vijeću ministara
na odobrenje mora biti praćen izvještajem o procesu konsultacija sa sažetkom komentara
dobijenih od zainteresovanih strana i objašnjenjem da li su ti komentari u potpunosti uzeti u
razmatranje ili ne, a bez toga, prijedlog ne bi trebao biti uključen na dnevni red VM.35 Međutim,
praksa ukazuje na mane ovog sistema. Često komentari i informacije zainteresovanih strana
ili zainteresovanih grupa nisu uključeni u revidirani nacrt ili prijedlog bez ikakvog obrazloženja.
Štaviše, politički ili regulatorni prijedlozi se često objavljuju na e-Konsultacije platformi u
završnoj fazi, kada je takav prijedlog kompletan, bez mogućnosti za zainteresovane strane ili
zainteresovane grupe da ponude kvalitetan input na početku procesa izrade dokumenata.

Proces pregleda kvaliteta zakonodavnih prijedloga definisan je propisima, ali se ti propisi
dosljedno ne primjenjuju u praksi. Regulatornom okviru za objavljivanje zakonodavstva
nedostaje suštinske jasnosti i zahtjeva. Zakonodavstvo se objavljuje u Službenim novinama i
nije dostupno javnosti bez naknade. Konsolidirane verzije zakonodavstva se ne pripremaju.
Stabilnost izrade politika Vlade i dostupnost zakona i propisa, prema percepciji preduzeća, su

lo: Zakoni i propisi koji se tiču (moje) kompanije (su) jasno napisani, nisu kontradiktorni i ne mjenjaju se često?“
Procenat ispitanika koji su odgovorili sa „u potpunosti se slažem“ i „uglavnom se slažu“ je bio uključen u finalni
rezultat istraživanja.
32  SIGMA Izvještaj za BiH 2017
33  Pravilnik o konsultacijama u izradi pravnih propisa u BiH; Poslovnik Vijeća ministara, član 66.; i Jedinstvena
pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, član 75.
34  https://ekonsultacije.gov.ba/
35  Ova obaveza se ne odnosi na prijedloge uključene u izuzetke navedene u član 24 „Pravila za konsultacije u
izradi pravnih propisa“.

41
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

na niskom nivou.36

III.2 Šta prati WeBER i na koji način?
U oblasti izrade i koordinacije politika, praćenje se vrši na osnovu pet SIGMA principa:

Princip 5: Redovno praćenje učinka Vlade omogućava javni nadzor i podržava Vladu u postizan-
ju njenih ciljeva

Princip 6: Odluke Vlade su pripremljene na transparentan način i zasnovane na profesionalnoj
ocjeni uprave; osigurana je pravna usaglašenost odluka

Princip 10: Proces izrade politika i izrade zakona zasnovan je na dokazima, a analiza efekata
propisa se dosljedno sprovodi u svim ministarstvima

Princip 11: Politike i zakonodavstvo su kreirani na inkluzivan način koji omogućava aktivno
učešće društva i omogućava koordinaciju različitih perspektiva unutar Vlade

Princip 12: Zakonodavstvo je konzistentno u strukturi, stilu i jeziku; zahtjevi za izradu zakona
se konzistentno primenjuju u svim ministarstvima; zakonodavstvo je učinjeno javno dostupnim

Za analizu u ovoj oblasti koristi se šest WeBER indikatora. Prvim se mjeri koliko su za javnost
otvorene i dostupne informacije o učinku Vlade, kroz analizu najsveobuhvatnijih internet
stranica preko kojih Vlada informiše o svojim aktivnostima i objavljuje svoje izvještaje. Pisane
informacije koje objavljuje Vlada odnose se na saopštenja za javnost i objavljivanje godišnjih (ili
polugodišnjih) izvještaja onlajn. Mjerenje obuhvata period od dva godišnja izvještajna ciklusa,
osim saopštenja za javnost koja se ocjenjuju na period od jedne godine (zbog učestalosti njihovog
objavljivanja). Drugi aspekti analize informacija o učinku Vlade uključuju njihovu razumljivost za
javnost, korištenje kvantitativnih i kvalitativnih informacija, postojanje ocjene/opisa konkretnih
rezultata, dostupnost podataka u otvorenom formatu i klasifikovanih podataka prema spolu,
kao i dostupnost izvještaja o ključnim planskim dokumentima na nivou cijele Vlade.

Drugi indikator mjeri na koji način civilno društvo doživljava planiranje, praćenje i izvještavanje
Vlade o svom radu i ciljevima koje je obećala javnosti. Da bi se istražila percepcija, sprovedeno
je ispitivanje organizacija civilnog društva na ZB korištenjem onlajn platforme za anketiranje
u periodu od druge polovine aprila do početka juna 2018. godine.37 Jedinstveni upitnik sa 33
pitanja korišten je u cijelom regionu, čime je obezbjeđen ujednačen pristup u sprovođenju
istraživanja. Upitnik je razglašen na lokalnim jezicima preko postojećih mreža i platformi
organizacija civilnog društva sa velikim bazama kontakt-podataka, ali i kroz centralizovane
kontakt-tačke kao što su kancelarije Vlade zadužene za saradnju sa civilnim društvom. Kako
bi se osiguralo da istraživanje bude usmjereno na što je moguće više organizacija različitih
u smislu njihove vrste, geografske raspodjele i oblasti djelovanja, pa samim tim i da bi se
doprinijelo reprezentativnosti u najvećoj mjeri, učinjeni su dodatni napori u cilju povećanja
ukupnog broja odgovora. Dodatno, fokus grupa sa predstavnicima OCD organizovana je u

36  SIGMA Izvještaj za BiH 2017
37  Istraživanje OCD je vođeno putem anonimnog onlajn upitnika. U BiH istraživanje je obavljeno u periodu od
23. aprila do 4. juna 2018. godine. Podaci su prikupljeni putem samoanketiranja na platformi SurveyMonkey (web
SAQ).

42
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

cilju dopune rezultata istraživanja kvalitativnim informacijama.

Treći indikator mjeri transparentnost procesa donošenja odluka od strane Vlade, kombinujući
podatke iz ispitivanja percepcije civilnog društva sa analizom relevantnih internet stranica
Vlade. Pored objavljivanja informacija o odlukama Vlade, analiza internet stranica uzima u
obzir i potpunost informacija, njihovu razumljivost za građane, blagovremenost i dosljednost
u objavljivanju. Praćenje je sprovedeno za svaku sjednicu Vlade održanu tokom posljednja
tri mjeseca 2017. godine, uz izuzetak da je aspekt blagovremenog objavljivanja informacija
mjeren tokom posljednjih mjesec i po dana iste godine.

Četvrti indikator mjeri da li državne institucije pozivaju civilno društvo da pripremi činjenično
utemeljene analize, kao i da li se činjenice i dokazi proizvedeni u civilnom društvu razmatraju i
koriste u procesu kreiranja politika. Kao i u prethodnom slučaju, mjerenje kombinuje stručnu
analizu zvaničnih podataka i dokumenata i ispitivanje percepcije civilnog društva. Analiza
zvaničnih dokumenata odnosi se na učestalost referenci ka činjenično utemeljenim nalazima
OCD u dokumentima javnih politika uključujući programska, planska i strateška dokumentima,
ex-ante i ex-post analize i druga dokumenta, na uzorku od 3 oblasti politike.38

Konačno, peti indikator fokusira se na kvalitet učešća javnosti u kreiranju politika kroz javne
konsultacije i u potpunosti se zasniva na ispitivanju stavova OCD. Isto važi i za šesti indikator
koji se fokusira na dostupnost i raspoloživost propisa i dokumenata koji služe za njihovo
tumačenje, izuzev podindikatora koji se odnosi na postojanje zvanične, onlajn dostupne baze
podataka zakonskih tekstova.

III.3 Rezultati WeBER monitoringa

Princip 5: Redovno praćenje učinka Vlade omogućava javni nadzor i podržava Vladu u postizanju
njenih ciljeva

WeBER indikator PDC_P5_I1: Javna dostupnost informacija o učinku Vlade

Elementi indikatora Bodovi

Vlada redovno objavljuje pisane informacije o svojim aktivnostima 4/4
Informacije koje Vlada objavljuje o svojim aktivnostima napisane su na
2/2
razumljiv način
Informacije koje objavljuje Vlada su dovoljno detaljne i uključuju kvantita-
4/4
tivne podatke i kvalitativne informacije i ocjene
Informacije koje objavljuje Vlada obuhvataju ocjene o postizanju konk-
2/4
retnih rezultata
Informacije koje objavljuje Vlada o svojim aktivnostima i rezultatima dos-
0/2
tupne su u formatu (formatima) otvorenih podataka
Informacije koje objavljuje Vlada o svojim aktivnostima i rezultatima
0/2
sadrže podatke klasifikovane na osnovu pola

38  Oblasti politika u kojima značajan broj OCD aktivno radi; Za BiH su odabrane tri oblasti: oblast antikorupcije,
oblast antidiskriminacije i životna sredina.

43
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Udio izvještaja o strategijama i planovima Vlade koji su dostupni onlajn 2/2
Ukupno bodova 14/20
Vrijednost indikatora (skala 0-5) 39
3

Napomena: Ljestvica podjele bodova je 0-2; vrijednost svakog elementa je 1 ili 2, a ukupan rezultat se računa
množenjem dodjeljenih bodova s vrijednošću svakog elementa39

Vijeće ministara BiH redovno objavljuje pisane informacije o svojim aktivnostima. Sveobuhvatna
i lako razumljiva saopštenja za javnost se sedmično objavljuju.

Godišnji izvještaji o učinku Vijeća ministara BiH redovno se izrađuju i objavljuju na web stranici
VM. Izvještaji sadrže uvodne dijelove, napisane na lako razumljiv način, objašnjavajući ključne
aktivnosti VM. Izvještaji sadrže detaljne informacije, uključujući i kvantitativne i kvalitativne
podatke i procjene. Općenito, izvještaji uključuju procjenu postizanja rezultata, iako ne
izvještavaju o konkretnim indikatorima učinka koji su navedeni u Godišnjem planu rada Vlade.
Međutim, Vijeće ministara BiH ne objavljuje informacije vezane za njihov rad u otvorenim
formatima (open data), a ni u jednom od analiziranih izvještaja nisu predstavljeni podaci
kvalifikovani na osnovu spola.

Udio izvještaja o centralnim planskim dokumentima za posljednji izvještajni period (2016) koji
su dostupni onlajn je 80%. Izvještaj o godišnjem planu rada vlade za 2016. godinu objavljen
je onlajn. Također, dostupan je izvještaj o implementaciji budžeta institucija i međunarodnih
obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, kao i izvještaj o implementaciji mjera strukturnih
reformi za 2016. godinu - PER (Program ekonomskih reformi) 2016-2018, koji se daje kao
aneks u dokumentu PER BiH 2017-2019.

Izvještaj koji prati napredak u društveno-ekonomskom razvoju zemlje, u skladu sa strateškim
ciljevima dokumenta “Strateški okvir za BiH”, nije dostupan za 2016. godinu (iako su dostupni
izvještaji za prethodne godine).

WeBER indikator PDC_P5_I2: Percepcija civilnog društva o naporima Vlade u postizanju
planiranih ciljeva

Elementi indikatora Bodovi

OCD smatraju da su zvanični planski dokumenti Vlade relevantni za stvar-
0/2
na dešavanja u pojedinim oblastima politika
OCD smatraju da Vlada redovno izvještava javnosti o napretku u odnosu
0/4
na postavljene ciljeve
OCD smatraju da zvanične strategije određuju pravce djelovanja Vlade ili
0/2
ministarstava u pojedinim oblastima politika
OCD smatraju da ministarstva redovno objavljuju izvještaje o praćenju
0/4
svojih sektorskih strategija
OCD smatraju da su prioriteti pristupanja EU adekvatno integrisani u
0/2
planske dokumente Vlade

39  Raspodjela bodova: 0-4 bodova = 0; 5-8 bodova = 1; 9-11 bodova = 2; 12-14 bodova = 3; 15-17 bodova = 4; 18-20 bodova = 5.

44
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

OCD smatraju da izvještaji Vlade uključuju adekvatne informacije o napr-
0/2
etku u skladu sa postavljenim prioritetima za pristupanje EU
Ukupno bodova 0/16
Vrijednost indikatora (skala 0-5) 40
0

Napomena: Ljestvica podjele bodova je 0-2; vrijednost svakog elementa je 1 ili 2, a ukupan rezultat se računa
množenjem dodjeljenih bodova s vrijednošću svakog elementa40

Rezultati istraživanja pokazuju da se samo 9% anketiranih OCD slaže da postoji neposredna
veza između planskog plana Vlade i aktuelnog razvoja u određenim oblastima politike. Treba
napomenuti da je više od 50% odgovorilo sa „ne slažem se“ (36%) i „uopšte se ne slažem“
(15%). Kada je riječ o izvještavanju Vlade o radu, samo 13% anketiranih OCD-a “se slaže” (12%)
ili “u potpunosti se slaže” (1%) da Vlada redovno izvještava javnosti o napretku u postizanju
ciljeva postavljenih u planu rada.

Samo 16% se “slaže” (15%) ili “u potpunosti se slaže” (1%) da zvanične strategije određuju
djelovanje Vlada ili ministarstava u određenim oblastima, ali više od 30% OCD-a je ostalo
neutralno (32%), tj. nit se slaže, niti ne slaže. Također, 10% ispitanika se slaže da ministarstva
redovno objavljuju izvještaje o praćenju svojih sektorskih strategija, dok je 34% odgovorilo sa
„ne slažem se“ ili „uopšte se ne slažem“.

Na kraju, kada su u pitanju prioriteti za pristupanje EU, samo 12% anketiranih OCD se “slažu”
(10%) ili “u potpunosti se slažu” (2%) da su prioriteti EU adekvatno integrirani u planove Vlade.
Štaviše, isti broj ispitanika smatra da izvještaji Vlade sadrže adekvatne ispravke o napretku u
odnosu na prioritete pristupanja EU.

40  Raspodjela bodova: 0-3 bodova = 0; 4-5 bodova = 1; 6-7 bodova = 2; 8-10 bodova = 3; 11-13 bodova = 4; 14-16 bodova = 5.

45
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
GRAFIKON 1: PERCEPCIJA CIVILNOG DRUŠTVA O PLANIRANJU I IZVJEŠTAVANJU VLADE I MINISTARSTAVA (%)

GRAFIKON 1: PERCEPCIJA CIVILNOG DRUŠTVA O PLANIRANJU I IZVJEŠTAVANJU VLADE I
MINISTARSTAVA (%)

Postoji direktna veza između plana rada vlade i
stvarnih dešavanja u određenim oblastima javnih 15% 36% 25% 9% 0% 15%
politika

Vlada redovno izvještava javnost o napretku u
12% 43% 21% 12% 1% 10%
postizanju ciljeva postavljenih u svom planu rada

Zvanične strategije određuju aktivnosti vlade ili
13% 29% 32% 15% 1% 10%
ministarstava u određenim oblastima

Ministarstva redovno objavljuju izvještaje o praćenju
14% 31% 34% 10% 0% 11%
sprovođenja sektorskih strategija.

U oblasti javne politike kojom se bavi moja
organizacija, prioriteti procesa pristupanja EU su 15% 37% 25% 10% 2% 11%
integrisani u vladine planove na odgovarajući način

U oblasti javne politike kojom se bavi moja
organizacija, vladini izvještaji sadrže odgovarajuće
13% 40% 26% 10% 2% 9%
informacije o napretku u postizanju postavljenih
prioriteta u procesu pristupanja EU.

Uopšte se ne slažem Ne slažem se Niti se slažem, nit se ne slažem
Slažem se U potpunosti se slažem Ne znam

Napomena: Rezultati su zaokruženi na najbliži cijeli broj. Usljed zaokruživanja, procenti možda ne izgledaju uvijek kao
da čine zbir od 100%. N=98

Napomena: Rezultati su zaokruženi na najbliži cijeli broj. Usljed zaokruživanja, procenti možda ne
izgledaju uvijek kao da čine zbir od 100%. N=98

51

46
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
Kakav je rezultat BiH u odnosu na region?
Kakav je rezultat BiH u odnosu na region?
Vrijednosti indikatora 40 za PDC_P5_I1 „Javna dostupnost informacija o učinku Vlade“
Kakav je rezultat BiH u odnosu na region?
Vrijednosti indikatora
Vrijednosti indikatoraza
41
40 PDC_P5_I1 „Javna dostupnost informacija o učinku Vlade“
za PDC_P5_I1 „Javna dostupnost informacija o učinku Vlade“

Albanija
5
Albanija
4
5
3
Srbija 4 BiH
2 3
3
Srbija 1 0
BiH
02 3
0
1 0
1 0 0
0
3
Crna Gora 1 0 Kosovo
3
Crna Gora Kosovo

Makedonija

Regionalni PAR
Regionalni PARMonitor
Monitorizvještaj, sa rezultatima
izvještaj, za sve zemlje
sa Makedonija
rezultatima ZB, dostupan
za sve je na:dostupan
zemlje ZB, www.par-monitor.org
je na:

Regionalni PAR Monitor izvještaj, sawww.par-monitor.org
rezultatima za sve zemlje ZB, dostupan je na: www.par-monitor.org

Vrijednosti indikatora 41 za PDC_P5_I2 „Percepcija civilnog društva o naporima Vlade u
postizanju planiranih ciljeva“
Vrijednostiindikatora
Vrijednosti indikatora
42 41 za PDC_P5_I2 „Percepcija civilnog društva o naporima Vlade u
za PDC_P5_I2 „Percepcija civilnog društva o naporima Vlade u
postizanju
postizanjuplaniranih ciljeva“
planiranih ciljeva“

1
0 0 0 0 0
1
Albanija
0 BiH
0 Kosovo
0 Makedonija Crna0Gora Srbija
0

Albanija PAR Monitor
Regionalni BiH izvještaj, sa Kosovo Makedonija
rezultatima za sve Crna Gora
zemlje ZB, dostupan Srbija
je na: www.par-monitor.org

Regionalni PAR Monitor izvještaj, sa rezultatima za sve zemlje ZB, dostupan je na: www.par-monitor.org

40 Regionalni
Skala 0-5 (gdje jePAR Monitor
0 najniža, izvještaj,
a 5 najviša sa rezultatima
vrijednost za zemlju) za sve zemlje ZB, dostupan je na:
41
Skala 0-5 (gdje je 0 najniža, a 5 najviša vrijednost za zemlju)
40 www.par-monitor.org
Skala 0-5 (gdje je 0 najniža, a 5 najviša vrijednost za zemlju) 52
41
Skala 0-5 (gdje je 0 najniža, a 5 najviša vrijednost za zemlju)
52

41  Bodovna skala 0-5 (0 je najniže a 5 najviša vrijednost za zemlju)
42  Bodovna skala 0-5 (0 je najniže a 5 najviša vrijednost za zemlju)

47
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Princip 6: Odluke Vlade su pripremljene
Nalazi članica WeBER
na transparentan način i zasnovane na
profesionalnoj ocjeni uprave; osigurana je Platforme
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
pravna usaglašenost odluka
Institucije na svim nivoima vlasti i dalje obrađuju
veliki broj zahtjeva za pristup informacijama, a
WeBER Princip
indikator 6: PDC_P6_I1:
Odluke Vlade su pripremljene
Transparentnost kod na transparentan
većine nisu zabilježenenačin i aktiv-
značajne
donošenja odluka Vlade nosti na implementaciji standarda proaktivne
zasnovane na profesionalnoj ocjeni uprave; osigurana je pravna
transparentnosti. Nepravilnosti u primjeni
usaglašenost odluka Zakona o slobodi pristupa informacijama su
Elementi indikatora Bodovi već godinama iste i svode se na nepoštivan- WeBER Platform
WeBER indikator PDC_P6_I1:
OCD smatraju da je donošenje odluka
Transparentnost donošenja odluka Vlade
je zakonskih rokova, nesprovođenje testa members’jav- findin
0/2 nog interesa, odnosno automatsku primjenu
Vlade generalno transparentno Elementi indikatora Bodovi
zakonom predviđenih izuzetaka kod pristupa Institucije na svim ni
OCD smatraju da su izuzeci od pravila
OCD smatraju da je donošenje odluka Vlade
0/2 generalno transparentno
informacijama. U referentnom0/2periodu zabil-
objavljivanja odluka Vlade odgovarajući vlasti i dalje obrađuj
OCD smatraju da su izuzeci od pravila objavljivanjaježene
odlukasu zakonodavne aktivnosti na državnom
Vlade
Vlada javno objavljuje dokumente sa 0/2
nivou, ali prijedlozi izmjena i dopuna Zako- broj zahtjeva za pris
odgovarajući 2/4
svojih sjednica na o slobodi pristupa informacijama informacijama, a kod
i dalje
Vlada javno objavljuje dokumente sa svojih sjednica 2/4
Vlada svoje odluke komunicira na način nisu usvojeni. Proces konsultacija pokazao jevećine
da nisu zabiljež
Vlada svoje odluke komunicira na način4/4
koji je prilagođen građanima 4/4
koji je prilagođen građanima Ministarstvo pravde BiH kao ovlašteni predlagač
značajne aktivnosti
Vlada na vrijeme objavljuje usvojene dokumente nije imalo jasnu ideju na koji0/4 način izmijeniti
Vlada na vrijeme objavljuje usvojene implementaciji stand
0/4 i unaprijediti zakonski okvir, 6/16
a da se uvaže
dokumente Ukupno bodova proaktivne
međunarodni standardi i preporuke.
UkupnoVrijednost
bodova indikatora (skala 0-5) 42
6/16 2 transparentnosti.
Vrijednost indikatora (skala 0-5)43 2 Transparency International BiH (TI BIH), 2018 Nepravilnosti u prim
Percepcija civilnog društva u BiH o transparentnosti donošenja odluka od Zakona o slobodi p
strane Vlade je na niskom nivou. Samo 14% ispitanika smatra da je informacijama su ve
donošenje
Percepcija odluka Vlade/Vijeća
civilnog društva ministara transparentno,
u BiH o transparentnosti donošenja odluka a 10%odsestrane da je godinama
slaže Vlade na
iste i svo
na nepoštivanje zak
niskom su izuzeci
nivou. Samood 14%
obaveza objavljivanja
ispitanika smatra da odluka Vlade/odluka
je donošenje odluka Vijeća ministara
Vlade/Vijeća ministara
rokova, nesprovođe
transparentno, a 10% (9%
odgovarajući se slaže da su izuzeci
odgovorilo od obaveza
sa „slažem se“ i 1% objavljivanja odluka Vlade/odluka
sa „u potpunosti se testa javnog interes
Vijeća ministara
slažem“).odgovarajući (9% odgovorilo sa „slažem se“ i 1% sa „u potpunosti se slažem“).
43
odnosno automatsk
primjenu zakonom
GRAFIKONGRAFIKON 2: PERCEPCIJA
2: PERCEPCIJA OCD O TRANSPARENTNOSTI
OCD O TRANSPARENTNOSTI PROCESA DONOŠENJA PROCESAODLUKADONOŠENJA
VLADE/VM predviđenih
(%) izuzeta
ODLUKA VLADE/VM (%) pristupa informacija
referentnom periodu
7% zabilježene su
Generalno, proces donošenja odluka 1% zakonodavne aktivn
Vlade/Vijeća ministara BiH je 13%
31% državnom nivou, ali
transparentan 37% prijedlozi izmjena i
13%
dopuna Zakona o s
20% pristupa informacija
Izuzeci od obaveza objavljivanja odluka 1%
9% dalje nisu usvojeni.
Vlade/odluka Vijeća ministara su 37% konsultacija pokazao
odgovarajući 25%
9% Ministarstvo pravde
kao ovlašteni predla
Ne znam U potpunosti se slažem nije imalo jasnu ide
Slažem se Niti se slažem, nit se ne slažem koji način izmijeniti
Ne slažem se Uopšte se ne slažem unaprijediti zakonsk
a da se uvaže
Napomena: Rezultati su zaokruženi na najbliži cijeli broj. Usljed zaokruživanja, međunarodni standa
Napomena: Rezultati su zaokruženi na najbliži cijeli broj. Usljed zaokruživanja,
procenti možda ne izgledaju uvijek kao da čine zbir od 100%. N=104 preporuke.
procenti možda ne izgledaju uvijek kao da čine zbir od 100%. N=104
Transparency Intern
43  Raspodjela bodova: 0-2 bodova = 0; 3-5 bodova = 1; 6-8 bodova = 2; 9-11 bodova = 3; 12-14 bodova = 4; 15-16 bodova =BiH
5. (TI BIH), 2018
42
Raspodjela bodova: 0-2 bodova = 0; 3-5 bodova = 1; 6-8 bodova = 2; 9-11 bodova = 3; 12-14 bodova = 4; 15-16
bodova = 5.
48 53
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Odluke donijete na sjednicama Vijeća ministara BiH objavljuju se na web stranicama Vlade
i putem konferencija za štampu. Zapisnici sa sjednica VM se distribuiraju svim učesnicima
sjednica i moraju biti formalno odobreni na narednoj sjednici VM. Dnevni redovi sjednica VM
su dostupni onlajn, jer se objavljuju prije sjednica. Sažetak odluka u vidu zaključaka nakon
svake sjednice VM-a objavljuje se onlajn.

Vijeće ministara BiH javno obavljuje neke od svojih dokumenata koji su bili predmet WeBER
istraživanja. Odluke, izjave, propisi i strategije objavljuju se u Službenom listu i na web stranici
VM BiH. Ali svi ostali dokumenti koji su izrađeni i usvojeni (usvojene informacije, predloženi
zakoni, programi, izvještaji...) se ne objavljuju na web stranici VM BiH. Međutim, iz četiri grupe
dokumenata i materijala koji su analizirani, postoji regularnost u objavljivanju dnevnog reda
sjednica prije održavanja istih, kao i zaključaka nakon održane sjednice. Također, nakon
svake sjednice odluke se iskomuniciraju putem saopštenja za javnost na web stranici VM,
koji su pojednostavljeni i napisani na jeziku koji je razumljiv građanima (citizen-friendly), u
vidu članaka koji objašnjavaju odluke VM. Birokratska terminologija je i dalje prisutna, ali
zavisi od predmeta koji je dio dnevnoj reda npr. postoji birokratska terminologija u nazivima
dokumenata, ugovora, tijela itd. Osim toga, sva saopštenja za javnost su lako dostupna – ne
više od tri klika od početne strane.

TABELA 1: DOSTUPNOST MATERIJALA SA SJEDNICA VLADE U PERIODU OD 1. OKTOBRA DO 31.
DECEMBRA 2017. GODINE

Dnevni
Sjednica Datum Zapisnik Dokumenti Štampa
red
10. oktobar 2017.   X 
117

19. oktobar 2017.   X 
118

31. oktobar 2017.   X 
119

120 6. novembar 2017..   X 
22. novembar 2017   X 
121-122

24. novembar 2017.   X 
121-122

123 4. decembar 2017.   X 
12. decembar 2017.   X 
124

22. decembar 2017.   X 
125

28. decembar 2017.   X 
126-127

Izvor: https://bit.ly/2NGVsiV

49
22. decembar   X 
125
2017.

WeBER - BiH126-127 28. 2017-2018
PAR Monitor decembar   X 
2017.

Izvor: https://bit.ly/2NGVsiV
Kakav je rezultat BiH u odnosu na region?

Kakav
Vrijednosti je rezultat
indikatora 44
BiH u odnosu
za PDC_P6_I1: na region?
„Transparentnost donošenja odluka Vlade/VM“
Vrijednosti indikatora 43 za PDC_P6_I1: „Transparentnost donošenja odluka Vlade/VM“

Albanija
5
4,5
4
3,5
3
Srbija 2,5 BIH
2 1
1,5 2
1 1
0,5
0

2
3
Crna Gora Kosovo
2

Makedonija

Regionalni PAR Monitor izvještaj, sa rezultatima za sve zemlje ZB, dostupan je na: www.par-monitor.org

Regionalni PAR Monitor izvještaj, sa rezultatima za sve zemlje ZB, dostupan je na:
www.par-monitor.org

Princip 10: Proces izrade politika i izrade zakona zasnovan je na dokazima, a analiza efekata
propisa se dosljedno sprovodi u svim ministarstvima

WeBER indikator PDC_P10_I1: Korištenje činjenično utemeljenih nalaza koje su proizvele
think tank organizacije, nezavisni instituti i druge OCD u izradi politika
43
Skala 0-5 (gdje je 0 najniža, a 5 najviša vrijednost za zemlju)
55
Elementi indikatora Bodovi
Učestalost referenci u usvojenim dokumentima javnih politika Vlade ka
2/4
činjenično utemeljenim nalazima OCD
Učestalost referenci u ex-ante procjenama uticaja i drugim analitičkim doku-
0/4
mentima ka činjenično utemeljenim nalazima OCD
Udio činjenično utemeljenih nalaza OCD, kao što su think tank organizacije,
0/2
nezavisni instituti, lokalne organizacije, u ex-post analizama
Nadležna ministarstva ili druge institucije Vlade pozivaju ili naručuju ra-
zličitim OCD (kao što su think tank organizacije, nezavisni instituti, lokalne
0/2
organizacije) da pripreme studije ili analize efekata za pojedine probleme ili
prijedloge javnih politika (percepcija OCD)

44  Skala 0-5 (gdje je 0 najniža, a 5 najviša vrijednost za zemlju)

50
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Predstavnici nadležnih ministarstava učestvuju u dijalogu o politikama
(diskusije, okrugli stolovi, sastanci iza zatvorenih vrata itd.) koji se odnose 1/2
na konkretne proizvode istraživanja (percepcija OCD)
Predstavnici različitih OCD, kao što su think tank organizacije, nezavisni in-
stituti, lokalne organizacije pozivaju se da učestvuju u radnim grupama za
0/4
izradu politika ili zakonodavnih prijedloga kada imaju određene prijedloge i
preporuke zasnovane na dokazima (percepcija OCD)
Nadležna ministarstva generalno pružaju povratne informacije o prihvatan-
ju ili odbijanju činjenično utemeljenih prijedloga i preporuka različitih OCD
(kao što su think tank organizacije, nezavisni instituti, lokalne organizacije) 0/2
koji su prihvaćeni ili odbijeni, sa obrazloženjem za takvo postupanje (per-
cepcija OCD)
Ministarstva prihvataju prijedloge OCD u radu radnih grupa za izradu poli-
0/4
tika i propisa (percepcija OCD)
Ukupno bodova 3/24
Vrijednost indikatora (skala 0-5) 6
0

Napomena: Ljestvica podjele bodova je 0-2; vrijednost svakog elementa je 1 ili 2, a ukupan rezultat se računa
množenjem dodjeljenih bodova s vrijednošću svakog elementa45

Nalazi zasnovani na dokazima koje proizvode OCD povremeno se pominju u strateškim
i političkim dokumentima tri oblasti politike u kojima aktivno radi najveći broj OCD-a
identifikovanih u BiH: antikorupcija, antidiskriminacija i zaštita životne sredine. Od 9 pregledanih
strategija samo 3 se referenciraju na zaključke OCD-a. Međutim, kada su u pitanju politike,
ex-ante i ex post analize i procjene pronađena je samo jedna referenca na zaključke OCD koji
su zasnovani na dokazima (Objašnjenje - Zakon o javnim nabavkama BiH).

Da ih državne institucije pozivaju da pripremaju ili dostave dokumente o politici, studije ili
procjene uticaja, prilikom rješavanja problema politike ili izrade prijedloga politike potvrđuje
30% anketiranih OCD u BiH. Više od 50% OCD-a slaže se da predstavnici relevantnih državnih
institucija učestvuju u događajima koje organizuju organizacije civilnog društva za promociju
dokumenata (52%). Međutim, sa druge strane, samo 30% OCD-a se često ili uvijek pozivaju od
nadležnih ministarstava da učestvuju u radnim grupama/radnim zadacima za izradu politika
ili zakonodavnih prijedloga. Nešto više od 20% anketiranih OCD potvrđuje da relevantna
ministarstva daju povratne informacije o razlozima prihvatanja/odbijanja inputa zasnovanih
na dokazima koji dolaze od strane OCD tokom rada radnih grupa. Na kraju, samo 24% smatra
da nadležna ministarstva razmatraju prijedloge politike od strane OCD.

45  Raspodjela bodova: 0-5 bodova = 0; 6-8 bodova = 1; 9-12 bodova = 2; 13-16 bodova = 3; 17-19 bodova = 4; 20-24 bodova = 5.

51
dokumenata (52%). Međutim, sa druge strane, samo 30% OCD-a se često ili uvijek pozivaju od
nadležnih ministarstava da učestvuju u radnim grupama/radnim zadacima za izradu politika ili
zakonodavnih prijedloga. Nešto više od 20% anketiranih OCD potvrđuje da relevantna
WeBER - BiH PAR Monitor
ministarstva daju2017-2018
povratne informacije o razlozima prihvatanja/odbijanja inputa zasnovanih
na dokazima koji dolaze od strane OCD tokom rada radnih grupa. Na kraju, samo 24% smatra
da nadležna ministarstva razmatraju prijedloge politike od strane OCD.
GRAFIKON 3: KORIŠTENJE DOKAZA KOJE SU STVORILI THINK TANKS, NEZAVISNI INSTITUTI I DRUGE
GRAFIKON
OCD U IZRADI 3: KORIŠTENJE
POLITIKA (%) DOKAZA KOJE SU STVORILI THINK TANKS, NEZAVISNI INSTITUTI I DRUGE OCD
U IZRADI POLITIKA (%)

Predstavnici nadležnih ministarstava i drugih
institucija prihvataju pozive moje organizacije za
učešće na događajima (okrugli stolovi, diskusije i sl.) 6,0% 18% 24% 31% 21% 0%
na kojima predstavljamo svoje izvještaje, studije,
prijedloge javnih politika i sl.

Nadležna ministarstva (koji predsjedavaju radnim
grupama ili koji učestvuju u njima) pozivaju moju
organizaciju da učestvuje u radnim grupama za
11,9% 42% 16% 24% 6% 0%
izradu zakonodavnih nacrta ili prijedloga javnih
politika, kada imamo posebne prijedloge zasnovane
na dokazima

Nadležna ministarstva pružaju povratne informacije
kojima objašnjavaju razloge za prihvatanje ili 1%
odbijanje prijedloga zasnovanih na dokazima i 14,9% 37% 24% 19% 3%
preporukama moje organizacije tokom učešća u
radnim grupama

Nadležna ministarstva uglavnom razmatraju
prijedloge javnih politika koje moja organizacija 9,0% 39% 22% 19% 5% 6%
proizvede

Nikad Rijetko Povremeno (otprilike u polovini slučajeva) Često Uvijek Ne znam

Napomena: Rezultati su zaokruženi na najbliži cijeli broj. Usljed zaokruživanja,
Rezultati
Napomena: procenti su zaokruženi
možda na najbliži
ne izgledaju uvijek cijeli
kao da čine zbir broj. Usljed
od 100%. N=67zaokruživanja,
procenti možda ne izgledaju uvijek kao da čine zbir od 100%. N=67
TABELA 2: UČESTALOST REFERENCI NA NALAZE ZASNOVANIH NA DOKAZIMA DATIM OD STRANE OCD U
USVOJENIM DOKUMENTIMA POLITIKE VLADE I EX ANTE ANALIZAMA EFEKATA PROPISA - PREGLED
TABELA 2: UČESTALOST REFERENCI NA NALAZE ZASNOVANIH NA DOKAZIMA DATIM OD STRANE OCD
U USVOJENIM DOKUMENTIMA POLITIKE VLADE I EX ANTE ANALIZAMA EFEKATA PROPISA - PREGLED
OBLAST DOKUMENT #

57
OBLAST DOKUMENT #

ANTIKORUPCIJA 1. Antikorupcijska strategija BiH 2015 - 2019 1 referenca
2. Okvirna strategija za implementaciju Istanbulske
3 reference
Konvencije u BiH za period 2015-2018.
3. Strategija djelovanja institucije Ombudsmena za
ljudska prava Bosne i Hercegovine za period 2016.- Bez referenci
2021.
4. Akcioni plan suprotstavljanja trgovini ljudima u Bos-
ANTIDISKRIMINACIJA Bez referenci
ni i Hercegovini 2016. - 2019. godine
5. Akcioni plan BiH za rjesavanje problema Roma u
oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja I Bez referenci
zdravstvene zaštite 2017.-2020. godine.
6. Strategija u oblasti migracija i azila 2016-2020.
Bez referenci
godine
7. Strategija i akcioni plan za zaštitu biološke raznoliko-
4 reference
sti Bosne i Hercegovine 2015–2020
ZAŠTITA ŽIVOTNE
SREDINE 8. Strategija aproksimacije propisa pravnoj
Stečevini EU u oblasti zaštite okoliša/životne sredine Bez referenci
Bosne i Hercegovine (EAS –BIH)

52
WeBER - BiHWeBER
PAR Monitor 2017-2018
- BiH PAR Monitor 2017-2018

Kakav je rezultat BiH u odnosu na region?
Kakav je rezultat BiH u odnosu na region?
Vrijednosti
Vrijednosti indikatora
indikatora 45 46 za PDC_P10_I1 „Korištenje činjenično utemeljenih nalaza koje su
za PDC_P10_I1 „Korištenje činjenično utemeljenih nalaza koje su
proizvele think tank organizacije, nezavisni instituti i druge OCD u izradi politika
proizvele think tank organizacije, nezavisni instituti i druge OCD u izradi politika

Albanija
5
4
3
Srbija BIH
2 1
1 1
0
0
0
0
3
Crna Gora Kosovo

Makedonija

Regionalni PAR Monitor izvještaj, sa rezultatima za sve zemlje ZB, dostupan je na: www.par-monitor.org
Regionalni PAR Monitor izvještaj, sa rezultatima za sve zemlje ZB, dostupan je na:
www.par-monitor.org

Princip 11: Politike i zakonodavstvo su kreirani na inkluzivan način koji omogućava
Princip 11: Politike i zakonodavstvo su kreirani na inkluzivan način koji omogućava aktivno učešće društva
aktivno učešće društva
WeBERWeBER indikator
indikator PDC_P11_I1:
PDC_P11_I1: Percepcija
Percepcija civilnog
civilnog društva
društva o inkluzivnosti
o inkluzivnosti i otvorenosti
i otvorenosti kreiranja
kreiranja politika
politika
Elementi indikatora Bodovi
Elementi indikatora Bodovi
OCD smatraju da formalne procedure konsultacija stvaraju preduslove za
0/4
djelotvorno
OCD uključivanje javnostiprocedure
smatraju da formalne u proceskonsultacija
kreiranja politika
stvaraju preduslove za djelotvorno
0/4
uključivanje javnosti u proces kreiranja politika
OCD smatraju da se formalne procedure konsultacija konzistentno primjenjuju 0/4
OCD smatraju
OCD smatraju da se formalne u
da su konsultovane procedure
ranim fazamakonsultacija
procesakonzistentno
kreiranjaprimjenjuju
politika 0/4 0/4
OCD smatraju
OCD smatraju da su konsultovane
da su učesnicima u ranimdate
konsultacija fazama procesa kreiranja
pravovremene politika o
informacije 0/4
0/2
sadržajuOCD
zakonodavnih
smatraju da su prijedloga
učesnicima i drugih dokumenata
konsultacija javnih politika
date pravovremene informacije o sadrža-
0/2
ju zakonodavnih
OCD smatraju prijedloga konsultacija
da su učesnicima i drugih dokumenata javnih politika informacije o
date odgovarajuće
0/2
sadržajuOCD smatraju da su
zakonodavnih učesnicima
prijedloga konsultacija
i drugih date odgovarajuće
dokumenata informacije o sadržaju
javnih politika 0/2
zakonodavnih prijedloga i drugih dokumenata javnih
OCD smatraju da se procedure i mehanizmi javnih konsultacija konzistentno politika
OCD smatraju dakonsultacija
se procedure i mehanizmi javnih konsultacija konzistentno sprovode 0/2
sprovode u procesima 0/2
u procesima konsultacija
OCD smatraju da nadležna ministarstva preduzimaju mjere kako bi se osiguralo
OCD smatraju
da su različiti interesida nadležna ministarstva
predstavljeni u procesima preduzimaju mjere (grupe
konsultacija kako bi se
zaosiguralo
rodnu da su 0/2
različiti interesi predstavljeni u procesima konsultacija (grupe za rodnu ravnopravnost, 0/2
ravnopravnost, grupe za prava manjina, sindikati, udruženja poslodavaca, itd.)
grupe za prava manjina, sindikati, udruženja poslodavaca, itd.)
OCD smatraju da nadležna ministarstva pružaju pisane povratne informacije o
0/4
doprinosima i komentarima učesnika konsultacija
OCD smatraju
46  Skalada 0-5ministarstva prihvataju
(gdje je 0 najniža, doprinose
a 5 najviša vrijednost i komentare učesnika
za zemlju) 0/4

53
45
Skala 0-5 (gdje je 0 najniža, a 5 najviša vrijednost za zemlju)
59
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

OCD smatraju da nadležna ministarstva pružaju pisane povratne informacije o dopri-
0/4
nosima i komentarima učesnika konsultacija
OCD smatraju da ministarstva prihvataju doprinose i komentare učesnika konsultacija 0/4
OCD smatraju da nadležna ministarstva organizuju konstruktivne diskusije o tome
kako su stavovi učesnika konsultacija oblikovali i uticali na politiku i konačnu odluku 0/2
Vlade
Ukupno bodova 0/30
Vrijednost indikatora (skala 0-5) 47
0

Napomena: Ljestvica podjele bodova je 0-2; vrijednost svakog elementa je 1 ili 2, a ukupan rezultat se računa
množenjem dodjeljenih bodova s vrijednošću svakog elementa47

Rezultati istraživanja ukazuju na to da OCD u BiH imaju negativnu percepciju u pogledu kvaliteta
procesa kreiranja politika i odluka. Samo 28% anketiranih OCD su odgovorile „slažem se“ ili
„u potpunosti se slažem“ da formalni postupci za sprovođenje konsultacija i javnih rasprava
pružaju uslove za djelotvorno učešće javnosti u procesu kreiranja javnih politika, a još manje
(15%) od njih misle da nadležna ministarstva dosljedno primjenjuju formalne postupke za
konsultacije i javne rasprave u praksi, kada razvijaju javne politike iz svog djelokruga. Štaviše,
samo 10% navodi da ih nadležna ministarstva “često” ili “uvijek” konsultuju u ranoj fazi
procesa kreiranja javnih politika ili zakonodavstva. Treba napomenuti da je više od 60% OCD
odgovorilo “rijetko” (54%) i “nikad” (15%).

Manje od 20% navodi da državne institucije pružaju blagovremene informacije o sadržaju
zakonodavnih prijedloga i prijedloga javnih politika, dok 18% navodi da pružaju adekvatne
informacije. Malo više od 10% ispitanika smatra da se Zakonom propisani postupci i
mehanizmi za javne konsultacije i rasprave dosljedno primijenjuju u praksi. Ipak, samo 16%
anketiranih OCD-a izvještava da nadležna ministarstva obezbjeđuju zastupljenost različitih
interesnih grupa u procesima javnih konsultacija i rasprava (npr. žene, manjine, sindikati,
udruženja poslodavaca i sl). Štaviše, manje od 10% organizacija civilnog društva smatra da
relevantna ministarstva često ili uvijek pružaju povratne informacije učesnicima u javnim
konsultacijama i raspravama o tome da li su njihovi doprinosi prihvaćeni ili odbijeni, dok samo
9% navodi da prihvataju povratne informacije koje dolaze iz njihove organizacije. Malo više od
5% anketiranih OCD navode da relevantna ministarstva često sprovode dodatne konsultacije
sa organizacijama civilnog društva izvan formalnog okvira javnih konsultacija i rasprava (6%).

47  Raspodjela bodova: 0-5 bodova = 0; 6-8 bodova = 1; 9-12 bodova = 2; 13-16 bodova = 3; 17-19 bodova = 4; 20-24 bodova = 5.

54
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
GRAFIKON 4: PERCEPCIJA CIVILNOG DRUŠTVA O SPROVOĐENJU KONSULTACIJA U PROCESU KREI-
RANJA POLITIKA (%) 4: PERCEPCIJA CIVILNOG DRUŠTVA O SPROVOĐENJU KONSULTACIJA U PROCESU KREIRANJA
GRAFIKON
POLITIKA (%)

Formalni postupci za sprovođenje konsultacija i
javnih rasprava pružaju uslove za djelotvorno učešće 10% 31% 24% 25% 3% 7%
javnosti u procesu kreiranja javnih politika.

Nadležna ministarstva dosljedno primjenjuju
formalne postupke za konsultacije i javne rasprave u
16% 36% 23% 15% 0% 11%
praksi, kada razvijaju javne politike iz svog
djelokruga.

U procesima javnih konsultacija, nadležna
ministarstva pružaju blagovremene informacije o 6%
11% 32% 33% 17%
sadržaju zakonodavnih prijedloga i prijedloga javnih 1%
politika.

U procesima javnih konsultacija, nadležna
ministarstva pružaju adekvatne informacije o 5%
11% 38% 28% 17%
sadržaju zakonodavnih prijedloga i prijedloga javnih 2%
politika.

Uopšte se ne slažem Ne slažem se
Niti se slažem niti se ne slažem Slažem se
U potpunosti se slažem Ne znam

Napomena: Rezultati su zaokruženi na najbliži cijeli broj. Usljed zaokruživanja,
procenti možda ne izgledaju uvijek kao da čine zbir od 100%. N=109
Napomena: Rezultati su zaokruženi na najbliži cijeli broj. Usljed zaokruživanja,
procenti
Sve se radi samo da možda ne izgledaju
bi se ispunili formalniuvijek kao da
postupci. čine zbir od
Predstavnici OCD 100%. N=109da pravo na
potvrđuju
slobodan pristup informacijama od javnog značaja nije adekvatno primijenjeno u praksi.
Proces donošenja zakona nije dobro planiran. Sistem e-Konsultacije ne funkcioniše na pravi
Sve se radinačin.
samo da bisase
Intervjui ispunili formalni
predstavnicima institucijapostupci.
pokazuju daPredstavnici OCD potvrđuju
i sami državni službenici ne znaju da pravo
na slobodan kakopristup
koristiti informacijama od javnog
ovaj portal, a ne smatraju portalznačaja
kao neštonijebaš adekvatno
korisno. Čestaprimijenjeno
je praksa ne u praksi.
objavljivanja izvještaja sa konsultacija. Štaviše, postoje institucije
Proces donošenja zakona nije dobro planiran. Sistem e-Konsultacije ne funkcioniše na pravi koje izvještavaju da u
procesu konsultacija nije bilo komentara, iako isti postoje. Komentari se često ignorišu ili
način. Intervjui sa predstavnicima institucija pokazuju da i sami državni službenici ne znaju
odbijaju bez ikakvog objašnjenja. Konsultacije nisu e-konsultacije. Činjenica da su samo
kako koristiti ovajverzije
konačne portal, a ne smatraju
predloženih portal
zakona dostupne na kao nešto
portalu baš korisno.
za komentare, Česta
obeshrabruju OCDjei praksa ne
objavljivanja izvještaja sa konsultacija. Štaviše, postoje institucije koje izvještavaju
javnost jer je ovo već kasna faza. Mora se analizirati veliki broj faktora kako bi se napravio nacrt da u procesu
konsultacijaprijedloga
nije bilozakona
komentara, iako isti
i konsultacije postoje.
se trebaju Komentari
održati u ranoj fazise često ignorišu ili odbijaju bez
izrade zakonodavstva.
ikakvog objašnjenja. Konsultacije
Mehanizam e-Konsultacije nisudae-konsultacije.
tek treba oživi na pravi način.Činjenica da su se"ne
Međutim, institucije samo konačne
sjete“ da verzije
predloženih zakona dostupne na portalu za komentare, obeshrabruju OCD i javnost jer je
ovo već kasna faza. Mora se analizirati veliki broj faktora kako bi se napravio nacrt prijedloga
zakona i konsultacije se trebaju održati u ranoj fazi izrade zakonodavstva. Mehanizam
61
e-Konsultacije tek treba da oživi na pravi način. Međutim, institucije se”ne sjete“ da pošalju
poziv zainteresovanim stranama za javne konsultacije. Postoji pravni okvir kada je u pitanju
vođenje konsultacija, ali ne i volja institucija za konsultacije i primjenu komentara.48

48  Fokus grupa sa OCD, održana 27.07.2018. u Sarajevu

55
pošalju poziv zainteresovanim stranama za javne konsultacije. Postoji pravni okvir kada je u
WeBER - BiH
pitanju PAR Monitor
vođenje 2017-2018
konsultacija, ali ne i volja institucija za konsultacije i primjenu komentara. 47

GRAFIKON 5: PERCEPCIJA CIVILNOG DRUŠTVA O SPROVOĐENJU KONSULTACIJA U PROCESU
GRAFIKON 5: PERCEPCIJA CIVILNOG DRUŠTVA O SPROVOĐENJU KONSULTACIJA U PROCESU KREIRANJA
KREIRANJA POLITIKA (%)
POLITIKA (%)

2%
Nadležna ministarstva konsultuju organizacije
civilnog društva u ranoj fazi procesa kreiranja
15% 54% 17% 8% 4%
javnih politika ili zakonodavstva (prije sačinjavanja
nacrta dokumenta).
1%
Zakonom propisani postupci i mehanizmi za javne
konsultacije i rasprave se dosljedno primijenjuju u 9% 45% 28% 10% 7%
praksi.

Nadležna ministarstva pružaju povratne 0%
informacije učesnicima u javnim konsultacijama i
15% 50% 19% 8% 7%
raspravama o tome da li su njihovi doprinosi
prihvaćeni ili odbijeni.
1%
Tokom procesa javnih konsultacija i rasprava,
nadležna ministarstva prihvataju komentare moje 14% 39% 25% 8% 12%
organizacije.

1%
Nadležna ministarstva obezbjeđuju zastupljenost
različitih interesnih grupa u procesima javnih
7% 44% 23% 15% 10%
konsultacija i rasprava (npr. žene, manjine,
sindikati, udruženja poslodavaca i sl.).
0%
Nadležna ministarstva sprovode dodatne
konsultacije sa organizacijama civilnog društva
17% 49% 19% 6% 8%
izvan formalnog okvira javnih konsultacija i
rasprava.

Nikad Rijetko Ponekad (u pola situacija) Često Uvijek Ne znam

Napomena: Rezultati su zaokruženi na najbliži cijeli broj. Usljed zaokruživanja,
Napomena: Rezultati
procenti moždasunezaokruženi na najbliži
izgledaju uvijek kao dacijeli
činebroj.
zbir Usljed zaokruživanja,
od 100%. N=109
procenti možda ne izgledaju uvijek kao da čine zbir od 100%. N=109
Iako postoje zakonski zahtjevi za konsultacije sa javnošću za svaki novi zakon ili politiku, u
praksi
Iako je situacija
postoje nešto drugačija.
zakonski zahtjevi Institucije
za konsultacije čestozazaboravljaju
sa javnošću da iliorganizuju
svaki novi zakon javne
politiku, u praksi
je situacija nešto drugačija. Institucije često zaboravljaju da organizuju javne konsultacije ili da
pozovu sve relevantne zainteresovane strane za konsultacije. Postoje uslovi za organizaciju
47
Fokus grupa sa OCD, održana 27.07.2018. u Sarajevu
javnih konsultacija, ali često, nedostaje volje od strane državnih institucija da iste i organizuju.49
62
Konsultacije se obično održavaju u kasnijim fazama, kada već postoji finalni nacrt zakona ili
politike, čime se isključuju bilo kakvi kreativni ili kvalitetni inputi OCD u ranim fazama samog
procesa izrade, a konsultacije se obično koriste da bi se predstavio finalni nacrt i oni koji
su pozvani na konsultacije tada su primorani da reaguju na propuste nacrta a ne da daju
kvalitetne inpute te se od njih zahtjeva da znaju zvanične tehnike pisanja zakonodavstva i daju

49  Fokus grupa sa OCD, održana 27.07.2018. u Sarajevu

56
iste i organizuju. 48

Konsultacije se obično održavaju u kasnijim fazama, kada već postoji
WeBER - BiHfinalni nacrt zakona
PAR Monitor ili
2017-2018
politike, čime se isključuju bilo kakvi kreativni ili kvalitetni inputi OCD u ranim fazama samog
procesa izrade, a konsultacije se obično koriste da bi se predstavio finalni nacrt i oni koji su
svoje komentare prema tome. Komentari i informacije dobijeni tokom javnih konsultacija se
pozvani na konsultacije tada su primorani da reaguju na propuste nacrta a ne da daju
često odbijaju bez nekog zvaničnog objašnjenja zašto su odbijeni.50
kvalitetne inpute te se od njih zahtjeva da znaju zvanične tehnike pisanja zakonodavstva i daju
svoje je
Takva komentare
bila situacijaprema tome. Komentari
sa prijedlogom i informacije
novog Zakona dobijenipristupu
o slobodnom tokom javnih konsultacija
informacijama se
u BiH.
često odbijaju
Mišljenje OCD nije bez uzeto
nekoguzvaničnog
obzir iakoobjašnjenja
su se održale zašto su odbijeni.
konsultacije na prednacrt na kojima se isti
49

osporio i povukao. Svrha novog prijedloga nije bila unapređenje Zakona i njegovo poboljšanje.
Takva
Iza ovogje prijedloga
bila situacija sa prijedlogom
su sakriveni novog
politički Zakona
planovi kako obislobodnom
se oslabio pristupu
Zakon uzinformacijama
opravdanje dau
BiH.
se Mišljenje
Zakon moraOCD nije uzeto
usaglasiti u obzir iako
sa formalnim su se održale
zahtjevima konsultacije
za izradu Zakona.na prednacrt
Budžeti na kojima ali
se objavljuju, se
ne
istiu osporio
otvorenom formatu.Svrha
i povukao. Dobijanje
novogbiloprijedloga
koje vrste nije
finansijskih informacija Zakona
bila unapređenje je izuzetno teško.
i njegovo
Ovo uključuje informacije o platama državnih službenika, tenderskoj dokumentaciji,
poboljšanje. Iza ovog prijedloga su sakriveni politički planovi kako bi se oslabio Zakon uz javnim
ugovorima
opravdanjeilida informacijama
se Zakon mora koje se tiču javnih
usaglasiti preduzeća.
sa formalnim
51
zahtjevima za izradu Zakona. Budžeti se
objavljuju, ali ne u otvorenom formatu. Dobijanje bilo koje vrste finansijskih informacija je
izuzetno teško. Ovo uključuje informacije o platama državnih službenika, tenderskoj
Kakav je rezultat
dokumentaciji, BiH uili informacijama
javnim ugovorima odnosu na kojeregion?
se tiču javnih preduzeća. 50

Kakav jeindikatora
Vrijednosti rezultat52
zaBiH u odnosu
PDC_P11_I1 na region?
„Percepcija civilnog društva o inkluzivnosti i otvorenosti
kreiranja politika“
Vrijednosti indikatora 51 za PDC_P11_I1 „Percepcija civilnog društva o inkluzivnosti i
otvorenosti kreiranja politika“

1
0 0 0 0 0

Albanija BiH Kosovo Makedonija Crna Gora Srbija

Regionalni PAR Monitor izvještaj, sa rezultatima za sve zemlje ZB, dostupan je na: www.par-monitor.org
Regionalni PAR Monitor izvještaj, sa rezultatima za sve zemlje ZB, dostupan je na:

www.par-monitor.org

Princip 12: Zakonodavstvo je dosljedno u strukturi, stilu i jeziku; zahtjevi za izradu zakona se
48 konzistentno primjenjuju u svim ministarstvima; zakonodavstvo je dostupno javnosti
Fokus grupa sa OCD, održana 27.07.2018. u Sarajevu
49
Fokus grupa sa OCD, održana 27.07.2018. u Sarajevu
WeBER
50
indikator
Fokus grupa sa OCD,PDC_P12_I1: Percepcija
održana 27.07.2018. u Sarajevucivilnog društva o dostupnosti i pristupačnosti
51
Skala 0-5 (gdje je 0 najniža, a 5 najviša
propisa i dokumenata koji služe za tumačenje vrijednost za zemlju)
propisa
63

Elementi indikatora Bodovi

Postojanje zvanične onlajn baze podataka o propisima 0/4
OCD su informisane o postojanju onlajn baze podataka o propisima 4/4
OCD potvrđuju da koriste onlajn bazu podataka o propisima 2/2

50  Fokus grupa sa OCD, održana 27.07.2018. u Sarajevu
51  Fokus grupa sa OCD, održana 27.07.2018. u Sarajevu
52  Skala 0-5 (gdje je 0 najniža, a 5 najviša vrijednost za zemlju)

57
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

OCD smatraju da su dokumenti koji služe za tumačenje propisa lako pris-
0/4
tupačni onlajn
OCD smatraju da su dokumenti koji služe za tumačenje propisa napisani tako
0/2
da budu lako razumljiva
Ukupno bodova 6/16
Vrijednost indikatora (skala 0-5) 53
2

Napomena: Ljestvica podjele bodova je 0-2; vrijednost svakog elementa je 1 ili 2, a ukupan rezultat se računa
množenjem dodjeljenih bodova s vrijednošću svakog elementa53

Ne postoji jedinstvena baza podataka na državnom nivou na kojoj se mogu pronaći svi tekstovi
zakonodavstva. Ustav i glavni propisi dostupni su na web stranici Parlamenta BiH. Portal
e-Konsultacije u BiH predstavlja elektronsku bazu kojom administrira Ministarstvo pravde
BiH, na kojem se mogu pronaći konsolidovane verzije pravnih tekstova, zakonodavni akcioni
planovi, planovi konsultacija, informacije o konsultacijama, lista zainteresovanih organizacija
i pojedinaca, imena zaduženih službenika unutar institucije te kontakt informacije. Pravni
tekstovi mogu se besplatno preuzeti i lako su dostupni, ali oni iz prethodnih godina ne mogu
se pronaći na stranici.

Kada su u pitanju entiteti – HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONODAVSTVA dostupan je na web
stranici Vlade FBiH i na web stranici Narodne skupštine RS. Anketiranje OCD je pokazalo da
ih je 60% obaviješteno o postojanju ovih web stranica. Štaviše, od onih koji su upoznati sa
postojanjem istih, 82% je tokom prošle godine pristupilo stranicama. Što se tiče dokumenata
koji služe za tumačenje propisa, samo 29% anketiranih OCD je odgovorilo sa „slažem se“
(26%) ili “u potpunosti se slažem““ (3%) da su lako dostupne, dok 22% smatra da se tekstovi
dokumenata koji služe za tumačenje propisa mogu lako razumjeti.

GRAFIKON 6: PERCEPCIJA DOSTUPNOSTI ZAKONODAVSTVA OD STRANE CIVILNOG DRUŠTVA (%)

Napomena: Rezultati su zaokruženi na najbliži cijeli broj. Usljed zaokruživanja,
procenti možda ne izgledaju uvijek kao da čine zbir od 100%. N=103 za prvo, i N=61 za drugo pitanje

53  Raspodjela bodova: 0-3 bodova = 0; 4-5 bodova = 1; 6-8 bodova = 2; 9-11 bodova = 3; 12-14 bodova = 4; 15-16 bodova = 5.

58
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
Napomena: Rezultati su zaokruženi na najbliži cijeli broj. Usljed zaokruživanja,
procenti možda ne izgledaju uvijek kao da čine zbir od 100%. N=103 za prvo, i N=61 za drugo pitanje

GRAFIKON 7: PERCEPCIJA CIVILNOG DRUŠTVA O DOSTUPNOSTI I PRISTUPAČNOSTI DOKUMENATA
KOJI SLUŽE ZA TUMAČENJE
GRAFIKON PROPISA
7: PERCEPCIJA (%)
CIVILNOG DRUŠTVA O DOSTUPNOSTI I PRISTUPAČNOSTI DOKUMENATA KOJI
SLUŽE ZA TUMAČENJE PROPISA (%)

2%
Dokumentima koji služe za tumačenje propisa 3%
lako se može pristupiti (kao što su upravne
smjernice, dokumenta, direktive, bilteni za
22% 33% 26% 14%
tumačenje ili druga pravila koja imaju praktični
značaj za tumačenje propisa, ali nemaju snagu
zakona)

1%

Tekstovi dokumenata koji služe za tumačenje
7% 26% 31% 21% 14%
propisa mogu se lako razumjeti.

Uopšte se ne slažem Ne slažem se
Niti se slažem niti se ne slažem Slažem se
U potpunosti se slažem Ne znam

Napomena: Rezultati su zaokruženi na najbliži cijeli broj. Usljed zaokruživanja,
procenti možda ne izgledaju uvijek kao da čine zbir od 100%. N=102
Napomena: Rezultati su zaokruženi na najbliži cijeli broj. Usljed zaokruživanja,
Kakav jeprocenti
rezultat BiHneuizgledaju
možda odnosuuvijek
na region?
kao da čine zbir od 100%. N=102
Vrijednosti indikatora 53 za PDC_P12_I1 “Percepcija civilnog društva o dostupnosti i
pristupačnosti propisa i dokumenata koji služe za tumačenje propisa“

Kakav je rezultat BiH u odnosu
Albanija na region?
5 4
4,5
4
Vrijednosti indikatora za PDC_P12_I1 “Percepcija civilnog društva o dostupnosti i
54
3,5
pristupačnosti propisa i dokumenata
Srbija koji služe za tumačenjeBIH
propisa“ 3
2,5
3 2
1,5 2
1
0,5
0

53
Skala 0-5 (gdje je 0 najniža, a 5 najviša vrijednost za zemlju)
2 65
3
Crna Gora Kosovo

3

Makedonija

Regionalni PAR Monitor izvještaj, sa rezultatima za sve zemlje ZB, dostupan je na:
www.par-monitor.org

54  Skala 0-5 (gdje je 0 najniža, a 5 najviša vrijednost za zemlju)

59
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

III.4 Kratak pregled rezultata: Izrada i koordinacija
Vijeće ministara BiH redovno objavljuje pisane informacije o svojim aktivnostima. Izvještaj o
godišnjem planu rada vlade za 2016. godinu objavljen je onlajn. Sveobuhvatna i lako razumljiva
saopštenja za javnost se sedmično objavljuju. Godišnji izvještaji o učinku Vijeća ministara BiH
redovno se izrađuju i objavljuju na web stranici VM.

OCD u BiH se ne slažu da su planski dokumenti Vlade relevantni za stvarna dešavanja u
oblastima u kojima rade (ispod 10% saglasnosti), a nešto više od 10% se slaže da Vlada
izvještava javnost o postizanju svojih ciljeva. Manje od 15% se slaže da je proces donošenja
odluka Vlade transparentan.

Vijeće ministara BiH javno objavljuje neke od dokumenata. Postoji regularnost u objavljivanju
dnevnog reda sjednica prije održavanja istih, kao i zaključaka nakon održane sjednice. Također,
nakon svake sjednice odluke se iskomuniciraju putem saopštenja za javnost na web stranici
VM, koji su pojednostavljeni i napisani na jeziku koji je razumljiv građanima (citizen-friendly).
Odluke, izjave, propisi i strategije objavljuju se u Službenom listu i na web stranici VM BiH.
Ali svi ostali dokumenti koji su izrađeni i usvojeni (usvojene informacije, predloženi zakoni,
programi, izvještaji ...) se ne objavljuju na web stranici Vijeća ministara BiH.

Nalazi zasnovani na dokazima koje proizvode OCD povremeno se pominju u strateškim i
političkim dokumentima u tri oblasti politike koje su analizirane. Pored toga, kada su u pitanju
politike, ex-ante i ex post analize i procjene pronađena je samo jedna referenca na zaključke
OCD koji su zasnovani na dokazima.

Da ih državne institucije pozivaju da pripremaju ili dostave dokumente o politici, studije ili
procjene uticaja, prilikom rješavanja problema politike ili izrade prijedloga politike potvrđuje
30% anketiranih OCD u BiH, ali više od 50% navodi da predstavnici relevantnih državnih
institucija učestvuju na događajima koje organizuju. Skoro jedna trećina OCD-a se smatra
da se često ili uvijek pozivaju od nadležnih ministarstava da učestvuju u radnim grupama/
radnim zadacima za izradu politika ili zakonodavnih prijedloga. Osim toga, nešto više od 20%
anketiranih OCD potvrđuje da relevantna ministarstva daju povratne informacije o razlozima
prihvatanja/odbijanja inputa zasnovanih na dokazima koji dolaze od strane OCD tokom
rada radnih grupa. OCD u BiH negativnu percepciju u pogledu kvaliteta procesa kreiranja
politika i odluka. Samo njih 15% se slaže da nadležna ministarstva dosljedno primjenjuju
formalne postupke za konsultacije i javne rasprave u praksi, kada razvijaju javne politike iz
svog djelokruga, a čak i manje da se se konsultacije dešavaju u ranijim fazama. Zastupljenost
različitih interesnih grupa u procesima javnih konsultacija i rasprava nije osigurana jer se
samo 16% anketiranih OCD-a slaže da nadležna ministarstva obezbjeđuju istu, često ili uvijek.
Manje od 10% organizacija civilnog društva smatra da postoji praksa pružanja povratne
informacije učesnicima u javnim konsultacijama i raspravama o tome da li su njihovi doprinosi
prihvaćeni ili odbijeni, dok samo 9% navodi da se prihvataju povratne informacije koje dolaze
iz njihove organizacije.

Ne postoji jedinstvena baza podataka na državnom nivou na kojoj se mogu pronaći svi tekstovi
zakonodavstva. Ustav i glavni propisi dostupni su na web stranici Parlamenta BiH. Kada su u
pitanju entiteti, situacija je malo bolja, ali WeBER projekat u BiH uključuje samo monitoring
državnog nivoa, a entiteti su isključeni zbog limitiranih sredstava i kapaciteta. Također, portal
e-Konsultacije u BiH predstavlja elektronsku bazu kojom administrira Ministarstvo pravde BiH.
Pravni tekstovi mogu se besplatno preuzeti i lako su dostupni, ali oni iz prethodnih godina ne

60
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

mogu se pronaći na stranici. Anketiranje OCD je pokazalo da ih je 60% obaviješteno o postojanju
ovih web stranica, dok je 82% tokom prošle godine pristupilo istim. Što se tiče dokumenata koji
služe za tumačenje propisa, manje od 30% anketiranih OCD se slaže da su lako dostupni, dok
22% smatra da su tekstovi dokumenata napisani na način koji ih čini lako razumljivim.

III.5 Preporuke za oblast Izrada i koordinacija politika
Informacije o učinku Vijeća ministara BiH uglavnom su dostupne na web stranici i
putem saopštenja za javnost, i redovno izvještavanje o GPRV je praksa i izvještaji su
napisani na razumljiv način te bazirani na najvažnije prioritete navedene u GPRV.
Kvalitet izvještavanja prema javnosti nizak usljed nedostatka specifičnih indikatora za
procjenu učinka.

1. Godišnje izvještavanje o GPRV treba unaprijediti tako da uključuje procjenu postignutih
rezultata u različitim oblastima politike u izvještajnom periodu, uključujući relevantne
informacije o horizontalnim politikama, kao što su rodna ravnopravnost, zaštita životne
sredine i održivi razvoj.

2. VM BiH treba da objavljuje izvještaje u formatu otvorenih podataka kako bi se omogućio
dalje korištenje od svih zainteresovanih strana i da osigura da ministarstva razviju i
primjenjuju jasna interna pravila za razvoj politika.

3. VM BiH treba redovno objavljivati sve
​​ usvojene dokumente sa svake sjednice.

4. Metodologija Procjene uticaja propisa (PUP) treba da se primjenjuje te se treba osigurati
izrada politika zasnovanih na dokazima.

Percepcija civilnog društva o kvalitetu učešća javnosti u kreiranju politika ukazuje na značajno
nezadovoljstvo među OCD. U globalu:

5. Ministarstva i drugi organi koji organizuju javne konsultacije (i javne rasprave) treba da
obezbjede pravovremenost i proaktivnost njihovog objavljivanja. Kao prvo, OCD i druge
zainteresovane strane trebaju biti na vrijeme informisane, što znači da poziv treba biti
javno dostupan (svi raspoloživi kanali bi trebalo da se koriste za objavljivanje konsultacija -
uključujući barem internet stranice nadležnih tijela, portal eKonsultacije, internet stranicu
Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i društvene medije svih uključenih institucija)
i da se ostavi dovoljno vremena za pripremu;

6. Potrebno je voditi i ažurirati evidenciju organizacija civilnog društva i pojedinaca koji su
prethodno učestvovali u konsultacijama i javnim raspravama, obezbjeđujući kontinuitet
pozivanja već angažovanih i zainteresovanih organizacija i pojedinaca;

7. Prilikom organizovanja konsultacija, treba tražiti doprinose i komentare civilnog društva i
javnosti što ranije u procesu, a poželjno u fazi formulisanja politike;

8. Izvještaji sa konsultacija treba da su dostupni, adresiranjem svakog inputa i davanjem objašnjenja
za prihvatanje ili odbijanje, tako da se čitav proces lako može slediti od početka da kraja;

61
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

9. Potrebno je razmotriti dodatne konsultacije u svakom slučaju kada je proces konsultacija
rezultirao nerješenim, spornim ili naročito važnim pitanjima za civilno društvo i javnost, ali
i kada nisu primljeni inputi u prvom pokušaju. Ovakva praksa može povećati povjerenje u
proces i, konačno, kvalitet usvojenih rješenja.

Konačno, kada je u pitanju dostupnost i pristupačnost zakonodavstva (zakoni i podzakonski akti):

10. Treba kreirati jedinstveni portal za objavljivanje svih zakonskih propisa usvojenih na
svim nivoima vlasti, a putem ovog portala bi trebalo promovirati online bazu podataka o
propisima, kao i putem web stranica vladinih i pojedinačnih organa uprave, po mogućnosti
putem banera koji će lako preusmjeriti posjetioce. Iako je dostupna i besplatna na sajtu
Službenog lista, svjesnost o postojanju ove baze podataka treba poboljšati kako bi se oni
koji su zainteresovani što bolje upoznali sa pretragom ove baze.

62
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

IV. DRŽAVNA SLUŽBA I UPRAVLJANJE
LJUDSKIM RESURSIMA
Weber indikatori za oblast Državna služba i upravljanja ljudskim resursima i vrijednosti za BiH

P2_I1 Javna dostupnost službenih podataka i izvještaja o državnoj
službi i uposlenicima u centralnoj državnoj upravi
0 1 2 3 4 5
P2_I2 Izvršenje zadataka svojstvenih za državnu upravu izvan
režima sustava državne uprave koji je zasnovan na zaslugama
0 1 2 3 4 5
P3_I1 Otvorenost, trasparentnost i pravednost upošljavanja u
državnu službu
0 1 2 3 4 5
P4_I1 Učinkovita zaštita pozicija viših državnih službenika od
neželjenog političkog utjecaja
0 1 2 3 4 5
P5_I1 Transparentnost, jasnost, i javna dostupnost informacija o
sustavu nakanada državne službe
0 1 2 3 4 5
P7_I1 Učinkovitost mjera za promoviranje integriteta i prevenciju
korupcije u državnoj službi
0 1 2 3 4 5

IV.1 Stanje u oblasti Državna služba i upravljanju ljudskim
resursima
Zbog veoma komplicirane državne strukture, sistem državne službe u BiH je veoma
kompleksan i fragmentiran. Kada se u obzir uzme samo državni nivo, situacija je nešto jasnija,
ali je daleko od savršene. Ne postoji jedan, sveobuhvatan strateški dokument kojim bi bila
uređena Državna služba niti upravljanje ljudskim resursima.

Kako BiH tek treba da usvoji novu Strategiju reforme javne uprave (koju je inicirao PARCO 2015.
godine), dok se stara Strategija još uvijek koristi kao važeća zajedno sa pratećim Revidiranim
akcionim planom (koji je istekao 2014. godine), sav napredak postignut u ovom polju se i dalje
mjeri na osnovu isteklog Revidiranog akcionog plana. Starom (i još uvijek važećom) Strategijom
RJU je definisano nekoliko ciljnih područja u kojima je potrebno postići napredak.

63
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

–– Pronaći zajednički pristup kako bi se modernizirale prakse upravljanja ljudskim
resursima;
–– Jačanje uloge Agencija za državnu službu u donošenju radnih politika;
–– Razvoj kapaciteta institucija pojedinačno;
–– Razvoj i upotreba informacionih sistema;
–– Planiranje ljudskih resursa;
–– Politika upošljavanja;
–– Veća mobilnost državnih službenika;
–– Upravljanje učinkom;
–– Obučavanje i razvoj;
–– Sistem naknada;
–– Drugo.

SIGMA je naglasila kako se od 2015 situacija nije bitno promijenila, te još uvijek predstoji dosta posla.

Zakonodavstvo kojim je uređena državna služba i upravljanje ljudskim resursima na državnom
nivou su Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine55, Pravilnik o karakteru i
sadržaju Javnog konkursa, načinu provođenja intervjua56 i obrascima za provođenje intervjua
te Zakon o radu u institucijama BiH.57

Ovim zakonodavstvom formaliziran je proces upošljavanja, međutim, upošljavanje na osnovu
zasluga nije dovoljno očuvano u praksi. Procedure prijavljivanja su veoma formalne, a
kapaciteti komisija za odabir se često dovode u pitanje.

Došlo je do određenog poboljšanja unutar Agencije za državnu službu BiH (ADS BiH). ADS
BiH je napravila određeni napredak pojednostavivši procedure za prijavu na javne konkurse
tako što je napravila platforme prilagođene korisniku koje pomažu osobi koja se prijavljuje na
konkurs da se uspješno prijavi za oglašenu poziciju kroz uklanjanje mogućih administrativnih
pogrešaka i nedoumica oko toga šta svaka osoba koja aplicira za određeni posao mora predati
kako bi uspješno dovršila proces prijave na konkurs. ADS BiH je također bila veoma aktivna
u pružanju neophodnih obuka za državnu službu, no nema sistemski uređenog prijenosa
znanja. Agencija prati procedure kad su u pitanju rokovi, pruža sve neophodne informacije
kada objavljuje javni konkurs te i dalje pokreće nove inicijative kako bi se dalje pojednostavio
proces prijave na konkurs.

Vijeće Ministara BiH je nedavno (13.06.2017.) usvojilo58 „Okvir politike za razvoj upravljanja
ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH“. Ovaj dokument je razvijen uz
podršku SIGMA 2013. godine., no bio je prihvaćen samo na tehničkom nivou od strane

55  Dostupno na: https://bit.ly/2MpdGVu
56  Dostupno na: https://bit.ly/2OyyB5A
57  Dostupno na: https://bit.ly/2PJ6nd3
58  Više informacija dostupno na: http://www.vijeceministara.gov.ba/saopstenja/sjednice/saopstenja_sa_sjedni-
ca/default.aspx?id=25497&langTag=bs-BA.

64
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Nadzornog odbora za dio reforme javne uprave koji se tiče upravljanja ljudskim resursima.
Iako je ovaj Okvir trebao predstavljati zajedničku platformu za budući razvoj upravljanja
ljudskim resursima, osim što je nedavno usvojen na državnom nivou, nijedna druga Vlada se
nije izjasnila o ovom dokumentu.59

Općenito, kada su u pitanju plate i sistem naknada u BiH, na državnom nivou, to područje
uređuje Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH. Ovaj Zakon definira kako se
računaju osnovne plate, platne grupe te pripadajuće koeficijente, dodatke na plaću, bonuse
i nagrade, vrste naknada kao i druga prava i obaveze koja se tiču naknada i plata. Zakonom
o državnoj službi u institucijama BiH (Članci 35-44) definirani su kriteriji za određivanje plata,
strukturu plate, obračun plate, naknadu za privremeni ili prekovremeni rad, plaćeno odsustvo,
druge naknade, naknade za službena putovanja, prava u slučaju proglašenja tehnološkim
viškom, plate savjetnika, kao i odobrenje plata i naknada za državne službenike i savjetnike.

Problem koji ostaje je uvijek prisutni politički utjecaj i na proces upošljavanja kao i na proces
donošenja odluka u državnoj službi koji se može vidjeti čak i u određenim segmentima sistema
naknada (naročito kad su u pitanju nagrade koje se više koriste kako bi se nagradila politička
poslušnost a ne radna produktivnost).

IV.2 Šta prati WeBER i na koji način?
WeBER monitoring u okviru oblasti državne službe i upravljanja ljudskim resursima obuhvata
pet Principa SIGMA i u potpunosti se odnosi na centralnu administraciju (institucije centra
Vlade, ministarstva, njihova podređena tijela i posebne organizacije). Drugim riječima,
monitoringom je obuhvaćen centralni nivo državne uprave, na način kako je on definiran
relevantnim propisima (primarno Zakonom o državnoj službi). Principi koji su odabrani su
oni koji su usredotočeni na kvalitetu i praktičnu provedbu pravnih i strateških okvira sistema
državne uprave, mjere koje se odnose na zapošljavanje zasnovane na zaslugama, primjenu
privremenih radnih angažmana, transparentnost sistema naknada, integritet i suzbijanje
korupcije u državnoj upravi. WeBER pristup je bio zasnovan na elementima na koje SIGMA
nije previše fokusirana u svom praćenju, ali koji su od značaja za civilno društvo, sa aspekta
transparentnosti sistema državne uprave i otvorenosti države, ili javne dostupnosti podataka
o provedbi politika državne uprave.

Slijedeći SIGMA principi su izabrani za monitoring, u skladu sa WeBER kriterijima odabira

Princip 2: Uspostavljen je okvir politika i pravni okvir za profesionalnu i koherentnu državnu služ-
bu i primjenjuje se u praksi; institucionalno ustrojstvo omogućava dosljedne i djelotvorne prakse
upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi.

Princip 3: Upošljavanje javnih službenika zasnovano je na zaslugama i jednakom tretmanu u
svim fazama upošljavanja; kriteriji za raspoređivanje na niže rangirano radno mjesto i prekid
radnog odnosa za državne službenike su jasno postavljeni.

Princip 4: Spriječen je direktni ili indirektni politički utjecaj na više rukovodeće pozicije u javnoj upravi.

Princip 5: Sistem plata za državne službenike zasniva se na sistematizaciji radnih mjesta; prave-
dan je i transparentan.

Princip 7: Uspostavljene su mjere za promoviranje integriteta i sprečavanje korupcije kao i za
osiguranje discipline u državnoj upravi.

59  SIGMA Monitoring izvještaj 2017 za Bosnu i Hercegovinu

65
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Monitoringom je izvršeno kombiniranje nalaza na osnovu SIGMA procjene u okviru specifičnih
pod-indikatora sa WeBER-ovim stručnim pregledom propisa, dokumentacije i internet
stranica, uključujući i prikupljanje i analizu administrativnih podataka vlade, izvještaja i druge
dokumentacije koja je tražena na internetu ili dobivena na osnovu zahtjeva za slobodan pristup
informacijama. U cilju uspostavljanja uravnoteženog kvalitativnog i kvantitativnog pristupa,
istraživanjem je obuhvaćeno i mjerenje percepcije državnih službenika, OCD i šire javnosti kroz
korištenje anketa o percepciji. Na kraju, prikupljanje podataka je podrazumijevalo i provedbu
polu-strukturiranih intervjua i fokus grupa sa relevantnim akterima, kao što su trenutni državni
službenici, bivši državni službenici i bivši kandidati za radna mjesta u državnoj upravi, kao i
predstavnici državnih institucija zaduženih za politiku upravljanja ljudskim resursima.

Anketiranje državnih službenika i OCD u šest uprava Zapadnog Balkana sprovedeno je
uz pomoć on-line alata za anketiranje.60 Anketa za državne službenike je u većini uprava
proslijeđena preko jedne kontakt tačke iz državnih institucija zaduženih za cjelokupnu
državnu upravu. 61 Anketa za OCD je distribuirana kroz postojeće mreže i platforme OCD koje
posjeduju velike baze kontakata, ali i preko centraliziranih kontakt tačaka, kao što su državne
službe koje su zadužene za saradnju sa civilnim društvom. 62 Kako bi se osiguralo da anketa
za OCD obuhvati najveći mogući broj organizacija, u pogledu tipa, geografske distribucije i
oblasti aktivnosti i da se na taj način doprinese najvećoj mogućoj zastupljenosti, ulagali su se
dodatni napori kada je to bilo potrebno. Na kraju, anketa o percepciji javnosti je uključivala
kompjuterski-potpomognuto lično intervjuiranje šire javnost (osoba od 18 godina i starijih)
u regionu ZB u periodu od 15. oktobra do 30. novembra 2017. godine.63 U sve tri ankete,
WeBER je primjenjivao jednoobrazne upitnike u cijelom regionu i distribuirao ih na lokalnim
jezicima, čime je osiguran identičan pristup u provođenju ankete.

WeBER primjenjuje šest indikatora u cilju mjerenja pet navedenih principa. U okviru prvog
indikatora, WeBER prati javnu dostupnost zvaničnih podataka i izvještaja o sistemu državne
uprave i zaposlenima na centralnom nivou državne uprave. U okviru drugog indikatora,
praćenjem je obuhvaćeno pitanje do koje mjere široko rasprostranjena primjena postupaka
privremenog radnog angažiranja negativno utječe na sistem upošljavanja zasnovanog na
zaslugama. Otvorenost, transparentnost i pravednost procesa zapošljavanja u državnoj
upravi, kao izrazito važan aspekt ULJR u javnoj upravi uslijed njegove velike izloženosti javnosti,
ocjenjuje se u okviru trećeg indikatora. U četvrtom indikatoru, akcent se stavlja na sprečavanje
neposrednog i posrednog političkog utjecaja na državne službenike na položaju u javnom
sektoru, dok se u okviru petog indikatora utvrđuje da li su podaci o platama u sistemu javne
uprave transparentni, jasni i javno dostupni. Na kraju, u okviru šestog indikatora, WeBER
ocjenjuje promoviranje integriteta i sprečavanje korupcije u državnoj upravi.

60  Ankete su provedene kroz anonimni, on-line upitnik. Metod prikupljanja podataka uključivao je CASI (komp-
juterski-potpomognut i auto-intervju). U BiH, ankete sa državnim službenicima je provedena od 26. marta do 30.
aprila, a anketa sa OCD u periodu od 23. aprila do 28. maja 2018.
61  Za BiH, uzorak za anketiranje je bio N=137. Baza odgovora na pitanja unutar Principa 2 je bila n=134 anke-
tirane osobe, Princip 3 je imao n=137 anketiranih osoba, Princip 2 je imao n=126 anketiranih osoba; Princip 5 je
imao n=126 anketiranih osoba i princip 7 je imao n=124 anketirane osobe.
62  Za BiH, anketni uzorak je bio n=122. Baza pitanja unutar područja vezanog za Državnu službu i upravljanje
ljudsim resursima je imala n=94 anketirane osobe.
63  Anketa je provedena korištenjem CAPI metoda (kompjuterski-potpomognutog osobnog intervjua), korišten-
jem nasumično stratificiranog uzorkovanja u tri faze, koji je bio usmjeren ka općoj javnosti. Provedena je kao dio
grupne regionalne ankete koju su prevele Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija (dok su na kosovu i u
Makedoniji provedene ad hoc ankete). Za BiH, granica dopuštene pogreške ukupnog uzorka od 1036 građana je
± 3.05%, na nivou od 95% pouzdanosti.

66
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

IV.3 Rezultati WeBER monitoringa
Princip 2: Uspostavljen je okvir politika i pravni okvir za profesionalnu i koherentnu državnu
službu i primjenjuje se u praksi; institucionalno ustrojstvo omogućava dosljedne i djelotvorne
prakse upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi.

WeBER indikator PSHRM_P2_I1: Javna dostupnost službenih podataka i izvještaja o državnoj
službi i uposlenicima u centralnoj državnoj upravi

Elementi indikatora Rezultati

Vlada održava pouzdane podatke o državnoj službi 0/4
Vlada redovito objavljuje osnovne službene podatke o državnoj službi 2/4
Objavljeni službeni podaci uključuju podatke o svim uposlenicima uključujući i one koji nisu
0/4
stalno zaposleni državni službenici na centralnom nivou državne uprave
Objavljeni službeni podaci o državnoj službi su klasificirani na osnovu spola i etničke strukture 1/2
Objavljeni službeni podaci su dostupni u formatu otvorenih podataka 0/1
Vlada, na sveobuhvatan način izvještava o politikama državne službe 0/4
Vlada redovito izvještava o politici državne službe 0/2
Izvještaji o državnoj službi uključuju potkrepljene informacije koje se tiču kvalitete i/ili ishoda
0/2
rada državne službe
Podaci i informacije o državnoj službi se aktivno promoviraju javnosti 0/2
Ukupno 3/21
Vrijednost indikatora (skala 0-5 )9
0

Napomena: Ljestvica podjele bodova je 0-2; vrijednost svakog elementa je 1 ili 2, a ukupan rezultat se računa
množenjem dodjeljenih bodova s vrijednošću svakog elementa64

Vlada BiH nema podatke o državnoj službi objedinjene na jednom centralnom mjestu
niti se ih redovito ažurira. Prema izvještaju SIGMA iz 2017. godine za BiH, nije došlo do
unaprijeđenja Informacionog sistema za upravljanje ljudskim resursima (HRMIS). ADS BiH
provodi povremena istraživanja o broju i strukturi institucija i državnih službenika koji su u
njima uposleni. Istraživanje se provodi putem elektronskih formulara, pri čemu ovlaštene
osobe unutar BiH institucija ažuriraju podatke, a ADS BiH ih sumira i objavljuje rezultate
istraživanja na svojoj web stranici. Ti podaci uključuju broj državnih službenika, njihovu
podjelu po kategorijama, starosnoj dobi, spolu i etničkoj strukturi. Međutim, dostupni su
samo podaci o stalno zaposlenim državnim službenicima. Kada su u pitanju spolna ili etnička
struktura, podaci su tek djelomično kategorizirani, budući da ove dvije kategorije nisu detaljnije
podjeljene po statusu ili položaju. Ovi podaci su dostupni samo u PDF format, ali ne i u nekom
format otvorenih podataka.

Uopće se ne produciraju izvještaji o politici državne službe koji bi pokrili pitanja kao što su
planiranje i upošljavanje, ocjena učinka i slično. Ipak, ADS BiH redovito objavljuje godišnje
izvještaje o svom radu i aktivnostima. U izvještaju za 2016 (koji je analiziran prema sadržaju)
uključuje određene podatke koji se tiču procedura upošljavanja i obavljenih obuka, no on ne
uključuje temeljitu analizu ključnih funkcija cjelokupne državne službe. U određenim dijelovima
prethodni izvještaji (za 2014. i 2015. godinu) su bili detaljniji. Na primjer, izvještaj za 2015. godinu
je pružio detaljnu statistiku o obavljenim obukama. I konačno, tokom pisanja ovog monitoring
izvještaja nisu pronađeni nikakvi dokazi o tome da su ovi izvještaji ili službeni podaci promovirani
široj javnosti putem kanala društvenih medija ili kroz izjave za štampu na web stranici ADS BiH.

64  Raspodjela bodova: 0-5 bodova = 0; 6-9 bodova = 1; 10-13 bodova = 2; 14-17 bodova =3; 18-21 bodova = 4; 22-25 bodova = 5.

67
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

WeBER Indikator PSHRM_P2_I2: Izvršenje zadataka svojstvenih za državnu upravu izvan
režima sistema državne uprave koji je zasnovan na zaslugama

Elementi indikatora Rezultati
Broj privremenih angažmana za obavljanje zadataka koji imaju odlike državne
0/4
službe u centralnoj državnoj upravi je ograničen zakonom.
Postavljeni su specifični kriteriji za odabir osoba za obavljanje privremenih an-
0/4
gažmana u državnoj službi.
Procedura upošljavanja za osobe koje su uposlene na osnovu privremenog ugov-
0/4
ora je otvorena i transparentna.
Trajanje ugovora za privremeni angažman je ograničeno. 2/4
Državni službenici smatraju da su privremeni angažmani u državnoj upravi izuzetak. 0/2
Državni službenici smatraju da je obavljanje zadataka, koji imaju odlike državne
0/2
službe od strane osoba koje su uposlene na određeno vrijeme, izuzetak.
Državni službenici smatraju da su privremena angažovanja u upravi zasnovana na
0/2
zaslugama
Državni službenici smatraju da se u praksi primjenjuju formalna pravila za postavl-
1/2
jenja na privremenoj osnovi.
Državni službenici smatraju da osobe koje se zaposle za privremeni angažman
1/2
postanu državni službenici nakon što im istekne trajanje ugovora.
Državni službenici smatraju da se ugovorima o privremenim angažmanima pro-
1/2
dužuje trajanje i na period duži od jedne godine.
Ukupno 5/28
Vrijednost indikatora (0-5 )
65 1

Napomena: Ljestvica podjele bodova je 0-2; vrijednost svakog elementa je 1 ili 2, a ukupan rezultat se računa
množenjem dodjeljenih bodova s vrijednošću svakog elementa.65

U zakonima kojima se regulira upošljavanje u državnoj službi u BiH (Zakon o državnoj službi
u BiH te Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine) nisu navedena ograničenja broja
privremenih angažmana. Međutim, u Zakonu o radu u institucijama BiH je navedeno da ugovor
o radu na određeno vrijeme ne može trajati duže od dvije godine. U državnom zakonodavstvu
BiH koje regulira privremene angažmane u državnoj službi nisu navedeni posebni kriteriji za
odabir kandidata za privremene angažmane. U Zakonu o radu u institucijama BiH (Članak 22)
jedino su navedeni opći uvjeti za upošljavanje u institucijama BiH i državnoj službi.

Prema rezultatima ankete koja je provedena među državnim službenicima na pitanja o tome
koliko se formalna pravila za zapošljavanje na privremenoj osnovi primjenuju u praksi – 38%
ispitanika je odgovorilo da se formalna pravila primjenjuju u praksi „često“ (njih 17%) ili „uvijek
ili gotovo uvijek“ (njih 21%).

65  Raspodjela bodova: 0-4 boda = 0; 5-9 bodova = 1; 10-14 bodova = 2; 15-19 bodova = 3; 20-24 bodova = 4; 25-28 points = 5

68
Prema rezultatima ankete koja je provedena među državnim službenicima na pitanja o tome
koliko se formalna pravila za zapošljavanje na privremenoj osnovi primjenuju u praksi – 38%
ispitanika je odgovorilo da se formalna pravila primjenjuju u praksi „često“ (njih 17%) ili „uvijek
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
ili gotovo uvijek“ (njih 21%).

GRAFIKON 1: KOLIKO SE SLAŽETE SA IZJAVOM „FORMALNA PRAVILA ZA ZAPOŠLJAVANJE LJUDI NA
GRAFIKON 1: KOLIKO
PRIVREMENOJ OSNOVISESESLAŽETE SA IZJAVOM
PRIMJENJUJU „FORMALNA
U PRAKSI“ (%) PRAVILA ZA ZAPOŠLJAVANJE LJUDI NA
PRIVREMENOJ OSNOVI SE PRIMJENJUJU U PRAKSI“ (%)
30

25
25
20
21
15 17
15
10 13
10
5

0
Nikad ili gotovo Rijetko Ponekad (u pola Često Uvijek ili gotovo Ne znam/ne
nikad slučajeva) uvijek želim odgovoriti

Napomena: Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka možda neće iznositi tačno 100%. Baza: N=134
Napomena: Zbog zaokruživanja brojeva, zbirsesvih postotaka možda nećeangažmani
iznositi tačnou100% . Baza: N=134
Državnim zakonodavstvom u BiH kojim reguliraju privremeni državnoj upravi
nisu definirani posebni standardi kojima bi se osigurala transparentnost tog procesa. U Zakonu
o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (Članak 28a) navedeno je da ukoliko
Državnim zakonodavstvom
postoji upražnjeno radno mjestou BiH kojim seslužbenika
državnog regulirajukojeprivremeni angažmani
je hitno potrebno u državnoj
popuniti, upravi
a to nije
nisu
mogućedefinirani posebni putem,
izvršiti internim standardi kojimamože
institucija bi se osigurala
popuniti transparentnost
to radno mjesto tako što togćeprocesa.
uposliti U
Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine
osobu u skladu sa Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine . U Zakonu o radu u (Članak 65 28a) navedeno je da

ukoliko postojiBosne
institucijama upražnjeno radno mjesto
i Hercegovine (Člandržavnog
16) navodi službenika
se da kojeza jeobavljanje
hitno potrebno popuniti,
vanrednih,
aprivremenih
to nije moguće izvršiti internim putem, institucija može popuniti
ili povremenih poslova ili poslova čiji se obim privremeno i nepredviđeno to radno mjesto tako što će
uposliti
povećao, osobu u skladu
a koji nisu sa Zakonom
trajnijeg o radukao
karaktera, u institucijama
i radi zamjene Bosne duže i Hercegovine 66
. U Zakonu
vrijeme odsutnog
ozaposlenika,
radu u institucijama Bosne i Hercegovine (Član 16) navodi se
može se zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme dok traju potrebe da za obavljanje vanrednih,
za
privremenih
obavljanjem ilitihpovremenih
poslova, odnosno poslovadoili povratka
poslova čiji se obim
odsutnog privremenoa najduže
zaposlenika, i nepredviđeno
dvije
povećao,
godine. Ovim a koji
zakonomnisu omogućeno
trajnijeg karaktera,
je da se nekao provodii radi
javni zamjene duže koje
poziv za pozicije vrijeme odsutnog
je potrebno
zaposlenika,
hitno popunitimože i to za se zaključitiugovor
privremeni ugovor čijeotrajanje
radu ne na prelazi
određeno vrijeme dok traju potrebe
tri mjeseca.
za obavljanjem tih poslova, odnosno do povratka odsutnog zaposlenika, a najduže dvije
Prema ispitivanju
godine. Ovim zakonom mišljenja državnih službenika,
omogućeno je da se ne 22% provodi ispitanih državnih
javni poziv službenika
za pozicije kojejejeizjavilo
potrebno
da supopuniti
hitno privremeni i toangažmani u upravi
za privremeni izuzetak,
ugovor a njih 31%
čije trajanje ne je izjavilotrida
prelazi osobe koje su uposlene
mjeseca.
za privremeni angažman rijetko (21%) ili gotovo nikad (10%) ne postanu državni službenici
nakon što
Prema im istekne
ispitivanju privremeni
mišljenja angažman.
državnih službenika, 22% ispitanih državnih službenika je izjavilo
da su privremeni angažmani u upravi izuzetak, a njih 31% je izjavilo da osobe koje su uposlene
za privremeni angažman rijetko (21%) ili gotovo nikad (10%) ne postanu državni službenici
65 Dostupno na: https://bit.ly/2PJ6nd3

nakon što im istekne privremeni angažman. 77

66  Dostupno na: https://bit.ly/2PJ6nd3

69
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

GRAFIKON
GRAFIKON2:
2:OSOBE
OSOBE UPOSLENE NA PRIVREMENOJ
UPOSLENE NA PRIVREMENOJBAZI
BAZI POSTAJU
POSTAJU DRŽAVNI
DRŽAVNI SLUŽBENICI
SLUŽBENICINAKON
NAKONISTEKA
ISTE-
KA NJIHOVOG PRIVREMENOG ANGAŽMANA (%)
NJIHOVOG PRIVREMENOG ANGAŽMANA (%)

Ne znam 11

Uvijek 15

Često 19

Ponekad(u gotovo pola slučajeva) 24

Rijetko 21

Nikad 10

0 5 10 15 20 25 30

Napomena:
Napomena: Zbog
Zbog zaokruživanja
zaokruživanja brojeva,
brojeva, zbir
zbir svih
svih postotaka
postotaka moždaneće
možda nećeiznositi
iznosititočno
točno100%.
100%. Baza:
Baza: N=134
N=134

Kada je u pitanju trajanje privremenih ugovora ili ugovora na određeno, te način na koji se
Kada je u pitanju trajanje privremenih ugovora ili ugovora na određeno, te način na koji
popunjavaju privremene pozicije, u Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i
se popunjavaju privremene pozicije, u Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne
Hercegovine (Član 28a) nevedeno je da ako u instituciji postoji upražnjeno radno mjesto
i Hercegovine (Član 28a) nevedeno je da ako u instituciji postoji upražnjeno radno mjesto
državnogslužbenika
državnog službenikakoje koje je
je uuskladu
skladus spotrebama
potrebama rada neophodno
rada neophodno hitno hitno
popuniti, a interna
popuniti, a
popuna radnog mjesta nije moguća, institucija može to
interna popuna radnog mjesta nije moguća, institucija može to radno mjesto popuniti radno mjesto popuniti
zapošljavanjemlica
zapošljavanjem licau uskladu
skladusasaZakonom
Zakonomo oradu
raduu uinstitucijama
institucijamaBosne
Bosnei Hercegovine
i Hercegovineuustatusu
statusu
zaposlenika. Radni odnos na određeno vrijeme može trajati najduže devet mjeseci,osim
zaposlenika. Radni odnos na određeno vrijeme može trajati najduže devet mjeseci, osimu
u slučaju
slučajubolovanja
bolovanjaili ili porodiljskog odsustva državnog službenika, ali ali ne
ne duže
duže od
oddvije
dvijegodine.
godine.
Institucijakoja
Institucija kojaupošljava
upošljava je obavezna
obaveznazatražiti
zatražitiododADS
ADSBiHBiH
saglasnost za popunu
saglasnost radnog
za popunu mjesta
radnog
mjesta u skladu
u skladu sa stavom
sa stavom 1. ovog1.člana,
ovog ačlana, a ADS
ADS BiH BiH je dostaviti
je dužna dužna dostaviti
odgovor odgovor najkasnije
najkasnije u
u roku od
roku
osamoddana
osam oddana
danaod dana zahtjeva.
prijema prijema zahtjeva.
Državnislužbenici
Državni službenicismatraju
smatrajuda dajejeobavljanje
obavljanjezadataka
zadatakasvojstvenih
svojstvenihzazadržavnu
državnuslužbu
službuizuzetak
izuzetak
kadkadsusuu upitanju
pitanjuosobe
osobekoje
kojesusuangažirane
angažiranena naprivremenoj
privremenojosnovi.
osnovi.Oko
Oko29%29%ispitanih
ispitanihdržavnih
državnih
službenikajejeizjavilo
službenika izjavilodadaosobe
osobekojekojesusuuposlene
uposlene na na privremenoj
privremenoj osnovi
osnovi „rijetko“
„rijetko“ (16%)
(16%) iliili
„gotovo nikad“ (13%) ne obavljaju zadatke koje obično obavljaju državni
„gotovo nikad“ (13%) ne obavljaju zadatke koje obično obavljaju državni službenici. Ipak, službenici. Ipak,
ispitanidržavni
ispitani državnislužbenici
službenici(29%)
(29%)smatraju
smatrajudadasusuimenovanja
imenovanjananaprivremenoj
privremenojosnovi
osnovizasnovana
zasnovana
nanameritornosti,
meritornosti, gdje je 29%
gdje je ispitanih državnih
29% ispitanih službenika
državnih izjavilo daizjavilo
službenika kada sedaosobe
kadaupošljavaju
se osobe
naupošljavaju
privremenoj naosnovi, one seosnovi,
privremenoj biraju one
na osnovu
se birajukvalifikacija
na osnovu„često“ (16%) ili
kvalifikacija uvijek(16%)
„često“ (13%).iliVažno
uvijek
je(13%).
napomenuti
Važno je danapomenuti
je 21% ispitanih
da jedržavnih službenika
21% ispitanih odgovorilo
državnih službenikasa „ne znam“ na
odgovorilo sapitanje da
„ne znam“
li na
se pitanje
privremeni ugovori produžuju na vremenski period duži od godine dana.
da li se privremeni ugovori produžuju na vremenski period duži od godine dana.

78

70
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

WeBER - BiH PAR Monitor
TABELA 1: PERCEPCIJE CIVILNOG DRUŠTVA O PRAKSAMA PRIVREMENOG ZAPOŠLJAVANJA (%) 2017-2018

TABELA 1: PERCEPCIJE CIVILNOG DRUŠTVA Nikad Rijetko Ponekad(u
O PRAKSAMA PRIVREMENOGgoto- Često Uvijek(%) Ne
ZAPOŠLJAVANJA
vo pola slučajeva) znam
Nikad Rijetko Ponekad(u Često Uvijek Ne
Kada se ljudi zapošljavaju na privre- gotovo pola znam
meno, biraju se na osnovu kvalifik- slučajeva)
acija i vještina koje posjeduju 19 21 19 16 13 12
Kada se ljudi zapošljavaju na
privremeno, biraju se na osnovu
kvalifikacija i vještina koje posjeduju 19 21 19 16 13 12
Osobe koje se zapošljavaju na
privremeno, obavljaju zadatke koje
bi obično trebali obavljati državni 13 16 18 22 21 10
Osobe koje se zapošljavaju na
službenici
privremeno, obavljaju zadatke koje bi
obično trebali obavljati državni 13 16 18 22 21 10
službenici
Takvi ugovori se produžuju na vre-
menski period duži od godine dana 22 17 13 13 14 21
Takvi ugovori se produžuju na
vremenski period duži od godine dana 22 17 13 13 14 21
Napomena: Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka možda neće iznositi točno 100%.  Baza: N=134

Kakav je rezultat
Napomena: BiHbrojeva,
Zbog zaokruživanja u odnosu na možda
zbir svih postotaka region?
neće iznositi točno 100%. Baza: N=134

Kakav je
Vrijednosti rezultat
indikatora 67
zaBiH u odnosu
PSHRM_P2_I1 nadostupnost
“Javna region?službenih podataka i izvještaja o
državnoj službi
Vrijednosti i uposlenicima
indikatora 66 u centralnoj“Javna
za PSHRM_P2_I1 državnoj upravi ” službenih podataka i izvještaja o
dostupnost
državnoj službi i uposlenicima u centralnoj državnoj upravi ”
Albanija
5
4 3
3
Srbija BiH
2
2
1 1
0
0
1

Crna Gora Kosovo

3

Makedonija

Regionalni PAR Monitor izvještaj, sa rezultatima za sve zemlje ZB, dostupan je na: www.par-monitor.org
Regionalni PAR Monitor izvještaj, sa rezultatima za sve zemlje ZB, dostupan je na:
Vrijednosti indikatora 67 za PSHRM_P2_I2 “ Izvršenje zadataka svojstvenih za državnu upravu izvan
www.par-monitor.org
režima sustava državne uprave koji je zasnovan na zaslugama”

66
Skala 0-5 (gdje je 0 najniža vrijednost, a 5 najviša vrijednost za državu)
79

67  Skala 0-5 (gdje je 0 najniža vrijednost, a 5 najviša vrijednost za državu)

71
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Vrijednosti indikatora 68 za PSHRM_P2_I2 “ Rezultati istraživanja
Izvršenje zadataka svojstvenih za državnu
upravu izvan režima sustava državne uprave
WeBER
WeBER - BiH PARPlatforme
Monitor 2017-2018
koji je zasnovan na zaslugama”
“U segmentu regrutovanja i selekcije državnih
službenika, ADS BiH je dodatno unaprijedila
Albanija Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkur-
5
sa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima
4
za sprovođenje intervjua. Inače, nakon početne
Srbija
3 2 BiH testne faze primjene Pravilnika, od oktobra
2 Rezultati
2017. godine, primjena ovog propisa je obav-
ezna za sve institucije. U tom smislu, ADS BiH
1 1 1 istraživanja WeBER
je kontinuirano provodila obuke za potencijalne
0
1 1 Platforme
buduće članove konkursnih komisija, a do sada
je ovu“Uobuku pohađalo
segmentu preko 300
regrutovanja i pojedinaca.
1 Iako je još uvijek rano za ozbiljnije procjene
Crna Gora Kosovo selekcije državnih službenika,
učinka novog pristupa u procesu selekcije, prve
ADSiz BiH
reakcije ADSjeBiH
dodatno
su dosta pozitivne.”
unaprijedila Pravilnik o
Makedonija Transparency
karakteruInternational BIH (TI BiH), 2018
i sadržaju javnog
konkursa, načinu sprovođenja
Regionalni PAR Monitor Izvještaj
Regionalnisa rezulatatima
PAR Monitorza zemlje ZB dostupan
Izvještaj je na:
sa rezulatatima intervjua
za zemlje i obrascima
ZB dostupan za je na:
www.par-monitor.org sprovođenje intervjua. Inače,
www.par-monitor.orgnakon početne testne faze
primjene Pravilnika, od
Princip 3: Zapošljavanje državnih službenika zasnovano je na
Princip 3: Zapošljavanje državnih službenika zasnovanooktobra 2017. godine,
je na zaslugama primjena tretmanu
i jednakom
zaslugama i jednakom tretmanu u svim fazama zapošljavanja;
u svim fazama zapošljavanja; kriteriji za raspoređivanje na niže rangirano radno za
ovog propisa je obavezna mjesto i prekid
kriteriji za raspoređivanje na niže rangirano radno mjesto
radnog odnosa za državne službenike su jasno postavljeni i sve institucije. U tom smislu,
prekid radnog odnosa za državne službenike su jasno ADS BiH je kontinuirano
provodila obuke za
postavljeni
WeBER Indikator PSHRM_P3_I1: Otvorenost, trasparentnost i pravednost
potencijalne zapošljavanja u
buduće članove
WeBER Indikator PSHRM_P3_I1:
državnu službu Otvorenost, trasparentnost i konkursnih komisija, a do sada
pravednost zapošljavanja u državnu službu je ovu obuku pohađalo preko
Elementi indikatora Elementi indikatoraScore 300 pojedinaca. Iako je još Score
Informacije o javnim konkursima su dostupne široj javnosti.
Informacije o javnim konkursima su dostupne široj javnosti. 4/4 uvijek rano za ozbiljnije 4/4
Oglasi o javnim konkursima su napisani jednostavnim, jasnim
Oglasi o javnim konkursima su napisani jednostavnim, jasnim
i procjene učinka novog pristupa
4/4 i razumljivim jezikom. 4/4
razumljivim jezikom. u procesu
Tokom trajanja procedure javnog poziva, zainteresirani kandidati mogu tražitiselekcije, prve
i dobiti pojašnjenja
Tokom trajanja procedure javnog poziva, zainteresirani kandidati reakcije iz ADS BiH su dosta 0/4
koja se i javno objavljuju. 0/4
mogu tražiti i dobiti pojašnjenja koja se i javno objavljuju.
Ne postoje nerazumne barijere za vanjske kandidate zbog kojih bi pozitivne.”
konkursi bili pristupačniji in-
Ne postoje nerazumne barijere za vanjske kandidate zbog kojih bi 0/2
ternim kandidatima. 0/2
konkursi bili pristupačniji internim kandidatima.
Postupak podnošenjaPostupak podnošenja
prijave na konkursprijavezahtjeva
na konkurs zahtjeva minimalno Transparency
minimalno administrativno International
i papirološko
0/4
opterećenje za kandidate 0/4 (TI) 2018
administrativno i papirološko opterećenje za kandidate
Kandidatima
Kandidatima je dopušteno je dopušteno
i poziva ih se dai poziva ih sedokumente
dostave da dostave dokumente koji nedostaju unutar razumnog
0/4 0/4
vremenskog roka.
koji nedostaju unutar razumnog vremenskog roka.
Odluke
Odluke i pojašnjenja i pojašnjenja
komisija komisija
za odabir se za odabir
javno se javno objavljuju
objavljuju uz uz puno poštovanje zaštite ličnih poda-
2/4 2/4
taka.
puno poštovanje zaštite ličnih podataka.
Informacije konkursima
Informacije o poništenim o poništenimse konkursima se javno objavljuju
javno objavljuju uz uz pojašnjenja razloga za poništenje
4/4 4/4
konkursa.
pojašnjenja razloga za poništenje konkursa.
Državni službeniciDržavni službenici
smatraju smatraju da je zapošljavanje
da je zapošljavanje u državnu službu zasnovano na zaslugama.
u državnu službu 0/2
0/2
zasnovano na zaslugama.
Državni službenici smatraju da procedura zapošljavanja osigurava jednake prilike za sve. 0/2

67
Skala 0-5 (gdje je 0 najniža vrijednost, a 5 najviša vrijednost za državu)
68  Skala 0-5 (gdje je 0 najniža vrijednost, a 5 najviša vrijednost za državu) 80

72
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Javnost smatra da je zapošljavanje koje se vrši putem procesa javnih konkursa zasnovano
0/2
na zaslugama.
Ukupno 14/36
Vrijednost indikatora (skala 0-5 ) 69
2

Napomena: Ljestvica podjele bodova je 0-2; vrijednost svakog elementa je 1 ili 2, a ukupan rezultat se računa
množenjem dodjeljenih bodova s vrijednošću svakog elementa.69

Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine propisuje da će ADS BiH
objavljivati natječaje za državnu službu na svojoj web stranici i još u najmanje tri dnevne
novine koje se distribuiraju na teritoriji cijele BiH najmanje 15 dana prije isteka roka za prijavu
na konkurs. Javni konkursi koji su prikupljeni u uzorku odabranom za ovo istraživanje za
određeni vremenski period su svi objavljeni na stranici ADS BiH kao i na portalima i kanalima
društvenih medija ADS BiH.

Svi ovi oglasi javnih konkursa sadrže dovoljno informacija počevših od općih - datuma objave
i roka za prijavu na natječaj na samom početku oglasa; linkove sa terminima za polaganje
ispita, mjesto u kojem se objavljuje otvorena pozicija, broj pozicija za koje se može prijaviti u
sklopu natječaja, glavna područja stručnosti na kojima će se temeljiti natječaj kao i vještine
i odlike koje će se procjenjivati tokom natječaja; status radnoj mjesta za koje se objavljuje
natječaj i pripadajuća osnovna neto plaća, broj pozicija i mjesto rada. ADS BiH je nedavno na
svojoj web stranici kreirala korisne alate za one koji se prijavljuju na natječaj putem kojih ih
informira o tomu kako ispuniti formulare, koje dokumente je potrebno predati, na koji način
ih predati, što nije potrebno predati, kao i podatke o materijalima, pravnim izvorima i literaturi
koja je potreban za pripremu javnog ispita.

Tekst samog konkursa je obično jasan, međutim, dio konkursa koji se tiče opisa radnog mjesta
je često nejasan. Dijelovi objavljeni u konkursu, a koji se tiču opisa radnog mjesta, često su
kopirani iz pravilnika samih institucija unutar kojih se isti raspisuje, te ih ADS BiH ne može
mjenjati. Stoga je Ministarstvo pravde BiH na prijedlog ADS BiH uputilo inicijativu prema VM
BiH da sva ministarstva trebaju izmjeniti svoje pravilnike sa jasnijim opisom i klasifikacijom
radnih mjesta.

Zapošljavanje i proces odabira kandidata u državnoj službi su obično koherentni, pravedni
i zasnovani na meritornosti. Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (Član 10)
kao i Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (Član 22) jedino navode
opće uvjete za zapošljavanje u institucijama BiH i u državnoj službi (kao što su na primjer,
da kandidat za posao mora biti državljanin BiH, mora biti stariji od 18 godina, nije stariji od
dobne granice za penzionisanje, nema kazneni dosije, nije otpušten iz državne službe zbog
disciplinskih mjera, da je mentalno i fizički sposoban da obavlja zadatke vezane za radno
mjesto za koje se prijavljuje, da posjeduje potrebne vještine, radno iskustvo, ima položen
stručni ispit, poznaje rad na računaru kao i strane jezike te drugo). Za odabranog kandidata,
probni rok je obavezan.

Kada je u pitanju meritornost zapošljavanja u državnoj službi, čini se da i državni službenici kao i
građani BiH dijele isto mišljenje. Dok se 20% ispitanih državnih službenika složilo ili u potpunosti
složilo s tim da se državni službenici zapošljavaju na osnovu kvalifikacija i vještina, samo 10 %

69  Raspodjela bodova: 0-3 bodova = 0; 4-7 bodova = 1; 8-11 bodova = 2; 12-15 bodova =3; 16-19 bodova = 4; 20-22 bodova = 5

73
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

ispitanih građana dijeli to mišljenje. Nešto više od 70% građana se ne slaže ili se uopće ne slaže
da postoji meritornost u procesu zapošljavanja u državnoj službi. Nadalje, samo 20% ispitanih
državnih službenika se djelomično ili u potpunosti složilo s izjavom da se državni službenici
upošljavaju na osnovu kvalifikacija i vještina. Zato je 61% njih izjavilo da osoba mora imati veze
kako bi dobila posao u državnoj službi, dok se 20% ispitanika nije izjasnilo o tomu.

TABELA 2: MERITORNOST ZAPOŠLJAVANJA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Uopće Ne Niti se Slažem U potpunosti Ne znam/ne
se ne slažem slažem niti se se se slažem želim da odgov-
slažem se ne slažem orim
Državni službenici u mojoj
instituciji su zaposleni na 26 31 19 15 5 4
osnovu kvalifikacija i vještina
Da bi se osoba zaposlila u
mojoj instituciji mora imati 7 7 20 27 33 6
dobre veze

Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi tačno 100%.  Baza: N=137

GRAFIKON 3: JAVNA PERCEPCIJA – DRŽAVNI SLUŽBENICI SE ZAPOŠLJAVAJU PUTEM JAVNIH KONKURSA
NA OSNOVU ZASLUGA (TO JEST, OMOGUĆENO JE DA NAJBOLJI KANDIDATWeBER
DOBIJE
- BiHPOSAO)
PAR Monitor 2017-2018

Ne znam/ne želim da
odgovorim 15

U potpunosti se
slažem 2

Slažem se 8

Ne slažem se 41

Uopće se ne slažem 34

0 10 20 30 40 50

Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%. Baza: N=137
Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%.  Baza: N=137

74
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Procedure odabira kandidata se obavljaju u fazama - predaja dokumenata, pismeni
test i intervju. Međutim od kandidata se zahtjeva da predaju sve dokumente odmah
u prvoj fazi (ovjerene kopije traženih dokumenata te lično potpisane formulare) jer će
Komisija za odabir odbaciti sve neblagovremene, nejasne i nepotpune prijave odmah
nakon prve faze. Jedini dokumenti koje nije potrebno predati odmah u prvoj fazi su
oni koje je potrebno plaćati (kao što su potvrda o zdravstvenom stanju, potvrda o
nekažnjavanju i slično) sve do dovršetka same procedure, a te dokumente onda pre-
daje samo odabrani kandidat(i). ADS BiH je pokrenula inicijativu da se omogući online
predaja dokumenata (putem online platforme). Međutim tu postoji problem, jer nije
dozvoljeno procesuiranje osobnih podataka kandidata a i ne postoje potrebni registri
koji bi mogli pojednostaviti ovu proceduru (kao što je registar univerzitetskih diploma).
Prema postojećem zakonu, ukoliko se ne preda sva tražena dokumentacija u prvoj
fazi, to je automatski razlog za diskvalifikaciju kandidata iz procedure. Međutim, sada
kada kandidati imaju pojašnjenja te vodič za to kako da popune prijavu, što je sve
potrebno predati i u kojoj formi, sve manje kandidata se odbija samo na osnovu teh-
ničkih grešaka u prvoj fazi.
Zakonodavni okvir omogućuje jednake prilike za sve koj se prijavljuju za radno mjesto
u državnoj službi. Međutim određene barijere se mogu pojaviti zbog činjenice da neki
od kandidata koji se prijavljuju za tu poziciju mogu imati određenu prednost ukoliko
su imali već priliku da rade u tom sektoru te su tako već stekli radno iskustvo koje je
potrebno prema zahtjevima natječaja ili imaju bolje razumijevanje o tomu šta u stvari
podrazumijeva to radno mjesto.
Na web stranicama ADS BiH kao i na stranicama institucija iz uzorka odabranog za ovo
istraživanje nisu objavljenje odluke ni pojašnjenja istih od strane Komisije za odabir
svakog javnog poziva. Odluke Komisije za odabir se dostavljaju samo kandidatima.
Kandidati su rangirani na osnovu bodova koje osvoje tokom cijelog procesa testiranja.
Na web stranici Službenog lista BiH – javno se objavljuje ime odabranog kandidata.
ADS BiH može poništiti konkurs na osnovu opravdanog zahtjeva institucije za koju je
konkurs raspisan i to najkasnije odmah nakon predaje rezultata procesa odabira, a
konkurs za to isto radno mjesto ne može biti objavljen najmanje godinu dana od dana
poništenja prvobitnog konkursa. ADS BiH može odbiti zahtjev da poništi konkurs uko-
liko nisu zadovoljeni svi zakonski uslovi. Poništenje konkursa se vrši na isti način kao i
objava istog. Poništenja se objavljuje odmah na web stranici ADS BiH uz tekst konkur-
sa i zajedno sa objašnjenjem zašto je isti poništen. Kandidati koji su se prijavili na
konkurs se pismenim putem obavještavaju o njegovom poništenju.
Postoji negativna percepcija među državnim službenicima o tome da se svi kandidati
tretiraju na jednak način bez obzira na njihov spol, etničku pripadnost ili bilo koju dru-
gu karakteristiku koja bi mogla biti uzrok nepoštene diskriminacije. Tek se 26% njih
„slaže“ ili „potpuno slaže“ sa izjavom da svi državni službenici imaju jednak tretman,
dok se više od 50% njih ne slaže ili uopće ne slaže s tim.

75
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
GRAFIKON 4: U4:MOJOJ
GRAFIKON INSTITUCIJI,
U MOJOJ U PROCEDURI
INSTITUCIJI, ZAPOŠLJAVANJA
U PROCEDURI ZA DRŽAVNE
ZAPOŠLJAVANJA ZA SLUŽBENIKE
DRŽAVNE SVI
KANDIDATI IMAJU JEDNAK TRETMAN (%)
SLUŽBENIKE SVI KANDIDATI IMAJU JEDNAK TRETMAN (%)
GRAFIKON 4: U MOJOJ INSTITUCIJI, U PROCEDURI ZAPOŠLJAVANJA ZA DRŽAVNE
SLUŽBENIKE SVI KANDIDATI IMAJU JEDNAK TRETMAN (%)
Ne znam/ne želim da odgovorim 3
Apsolutno se slažem 8
Ne znam/ne želim da odgovorim 3
Slažem se 18
Apsolutno se slažem 8
Niti se slažem niti se ne slažem 19
Slažem se se
Ne slažem 18 28

Niti se slažem niti se ne slažem
Uopće se ne slažem 19 24
Ne slažem se 28
0 5 10 15 20 25 30
Uopće se ne slažem 24
Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
Napomena: Rezultati su zaokruženi možda neće iznositi
do najbližeg točnobroja.
cijelog 100%.Zbog
Baza: zaokruživanja
N=137 brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%.  Baza: N=137
Kakav je rezultat BiH
0 u odnosu
5 na region?
10 15 20 25 30
Vrijednosti indikatora 69 za PSHRM_P3_I1 “Otvorenost, trasparentnost i pravednost
Kakav je rezultat BiH u odnosu na region?
Napomena: Rezultatiusu
upošljavanja zaokruženi
državnu do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
službu”
možda neće iznositi točno 100%. Baza: N=137
Albanija
5
Kakav je rezultat
Vrijednosti BiHzauPSHRM_P3_I1
indikatora odnosu na region?trasparentnost i pravednost up-
4 “Otvorenost,
70

ošljavanja u državnu službu”
PSHRM_P3_I1 2 “Otvorenost,
3
Vrijednosti indikatora 69 za Srbija BiH trasparentnost i pravednost
2
upošljavanja u državnu službu” 2
1 1
0
1Albanija
5 2
1
Crna Gora 4 Kosovo

Srbija
3 2 BiH
2
Makedonija 2
1 1
Regionalni PAR Monitor Izvještaj sa rezulatatima za sve države Zapadnog Balkana dostupan je na: www.par-
0
monitor.org
1
2
1
Crna Gora Kosovo

69
Skala 0-5 (gdje je 0 najniža vrijednost, a 5 najviša vrijednost za državu)
Makedonija 85

Regionalni PAR Monitor Izvještaj sa rezulatatima za sve države Zapadnog Balkana dostupan je na: www.par-
monitor.org
Regionalni PAR Monitor Izvještaj sa rezulatatima za sve države Zapadnog Balkana dostupan je na:
www.par-monitor.org

70  Skala 0-5 (gdje je 0 najniža vrijednost, a 5 najviša vrijednost za državu)
69
Skala 0-5 (gdje je 0 najniža vrijednost, a 5 najviša vrijednost za državu)
85
76
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Princip 4: Spriječen je direktni ili indirektni politički utjecaj na više rukovodeće pozicije u javnoj upravi

WeBER Indikator PSHRM_P4_I1: Učinkovita zaštita pozicija viših državnih službenika od
neželjenog političkog utjecaja

WeBER je pokušao da ponudi sveobuhvatno mjerenje učinkovitosti zaštite viših državnih
službenika od neželjenog političkog utjecaja. WeBER je mjeri kombiniranjem rezultata SIGMA
istraživanja, analize zakonodavstva, informacija i podataka prikupljenih od relevantnih
institucija te nadopunjeno podacima WeBER anketnog istraživanja (i među državnim
službenicima i među nevladinim organizacijama). Elementi koji su analizirani su slijedeći:

Elementi indikatora Rezultat

Zakon propisuje konkurentne procedure zasnovane na meritornosti za odabir upravnih
1/2
pozicija u državnoj službi.
Zakon propisuje objektivne kriterije za okončanje zaposlenja viših državnih službenika. 2/2
Zapošljavanje viših državnih službenika na osnovu meritornosti se uspješno primjenjuje u praksi. 0/4
Vršioci dužnosti na upravnim pozicijama se, po zakonu, postavljaju iz redova državnih
0/4
službenika na vremenski period koji je ograničen zakonom.
Odnos između broja kandidata i broja oglašenih konkursa 0/4
Državni službenici smatraju da procedure za postavljanje viših državnih službenika osig-
0/2
uravaju da će najbolji kandidati dobiti posao.
OCD smatraju da procedure za postavljanje viših državnih službenika osiguravaju da će
0/2
najbolji kandidati dobiti posao.
Državni službenici smatraju da se viši državni službenici postavljaju na osnovu političke podrške. 0/2
Postoje procedure odobravanja i odlučivanja o postavljanju viših državnih službenika iz-
2/2
van opsega zakonodavstva o državnoj službi.
Državni službenici smatraju da viši državni službenici ne provode i mogu na učinkovit
0/2
način odbaciti nezakonite naredbe svojih političkih nadređenih.
Državni službenici smatraju da pozicije viših državnih službenika nisu objekt političkih
0/2
dogovora i „raspodjele kolača“ između vladajućih političkih stranaka.
Državni službenici smatraju da se viši državni službenici ne otpuštaju iz političkih motiva. 1/2
Državni službenici smatraju da se kriteriji za otpuštanje viših državnih službenika isprav-
0/2
no primjenjuju u praksi.
OCD smatraju da su viši državni službenici na upravnim pozicijama profesionalizirani i u praksi. 0/2
Državni službenici smatraju da viši državni službenici ne učestvuju u izbornim kampanja-
0/2
ma političkih stranaka.
Udio postavljenja na poziciju bez konkursne procedure (uključujući i vršioce dužnosti izvan
2/4
opsega državne službe) u ukupnom broju postavljenja na pozicije viših državnih službenika.
Ukupno 8/40
Vrijednost indikatora (skala 0-512) 1

Napomena: Ljestvica podjele bodova je 0-2; vrijednost svakog elementa je 1 ili 2, a ukupan rezultat se računa
množenjem dodjeljenih bodova s vrijednošću svakog elementa.71

71  Raspodjela bodova: 0-3 bodova = 0; 4-7 bodova = 1; 8-11 bodova = 2; 12-15 bodova =3; 16-19 bodova = 4; 20-22 bodova = 5

77
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Zakonodavni okvir koji uređuje zapošljavanje zasnovano na meritornosti, nazadovanje te
otpuštanje državnih službenika je solidno, međutim ozbiljno nedostaje njegova primjena u praksi.

Prema Zakonu o državnoj službi u institucijama BiH, viši državni službenici na rukovodećim
pozicijama uključuju: 1) Generalne sekretare i sekretare sa posebnim zaduženjima; te 2)
pomoćnike ministara, pomoćnike direktora i glavne inspektore. Generalni sekretari kao i
sekretari sa posebnim zaduženjima se postavljaju na osnovu konkursa, na mandat od pet
godina, koji može biti obnovljen jednom u skladu sa procjenom učinkovitosti, dok ostale
upravne pozicije nisu vremenski ograničene.72

Praksa ukazuje na to da postavljanje viših državnih službenika nije lišeno političkog utjecaja,
vladajuće političke stanke obično pregovaraju podjelu pozicija. Iako se u obzir uzima radno
iskustvo kandidata za te pozicije, primarni kriteriji je politička pripadnost. Izborni zakon
spriječava aktivno učešće državnih službenika na izborima, no anketa provedena među
državnim službenicima pokazuje da to ipak nije uvijek tako.

Zakon o upravi73 navodi kako osoba može biti postavljena na poziciju „vršioca dužnosti“
upravne organizacije (i neovisne kao i organizacije unutar nekog ministarstva ili institucije) te
imati puna prava i obaveze te pozicije sve dok nova osoba ne bude izabrana na tu poziciju.
U skladu sa Članom 55a, vršioc dužnosti može biti postavljen na vremenski period koji nije
duži od tri mjeseca, te jedino u posebim okolnostima i sa pravilnim objašnjenjem se taj period
može produžiti na dodatna tri mjeseca.

Intervjui su potvrdili rezultate ove ankete te se na istim navelo kako VM BIH postavlja vršice
dužnosti po nejasnim procedurama i na netransparentan način.

Postoji stalna praksa postavljanja „vršioca dužnosti“ u institucijama na državnom nivou, a
VM BiH može nominirati osobu za vršioca dužnosti bez provedbe konkursa, te na temelju
procedura koje nisu jasne niti transparentne.

Postoji pogrešno shvatanje da proces zapošljavanja u državnoj službi mora biti potpuno
apolitičan. Politika bi trebala imati svoj doprinos, ali uz puno poštivanje dobivenog mandata
kao i cilja da se postignu najbolji mogući rezultati za građane. Anketa provedena među
državnim službenicima ukazuje na to da preko 60% državnih službenika osjeća da je bar dio
viših državnih službenika postavljen uz pomoć politike. U stvari, oni su mišljenja da su pozicije
viših državnih službenika objekt političkih dogovora te „podjele kolača“ među vladajućim
političkim strankama (grafikon 6).

72  Službeni List BiH, Br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12
73  Službeni List BiH, Br. 32/02, 102/09, i 72/17 (Članak 55a)

78
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
GRAFIKON 5: VIŠI DRŽAVNI SLUŽBENICI SE, BAR DJELOMIČNO, POSTAVLJAJU ZAHVALJUJUĆI POLITIČKOJ PODRŠCI (%)
GRAFIKON 5: VIŠI DRŽAVNI SLUŽBENICI SE , BAR DJELOMIČNO, POSTAVLJAJU ZAHVALJUJUĆI POLITIČKOJ PODRŠCI
(%) WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

40 38
GRAFIKON 5: VIŠI DRŽAVNI SLUŽBENICI SE , BAR DJELOMIČNO, POSTAVLJAJU ZAHVALJUJUĆI POLITIČKOJ PODRŠCI
35 31
(%)
30
25 40 38

20 35 31
15
15 30 12
25
10
20 3
5 1 15
15 12
0
10
Nikad ili gotovo Rijetko
3 Ponekad (u Često Uvijek Ne znam
5 nikad 1 gotovo pola
0 slučajeva)
Nikad ili gotovo Rijetko Ponekad (u Često Uvijek Ne znam
nikad gotovo pola
Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
slučajeva)
možda neće iznositi točno 100%. Baza: N=126
možda neće iznositi točno 100%.  Baza: N=126
Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%. Baza: N=126
GRAFIKONGRAFIKON
6: POLOŽAJI VIŠIH VIŠIH
6: POLOŽAJI DRŽAVNIH
DRŽAVNIHSLUŽBENIKA
SLUŽBENIKA SU OBJEKTSU OBJEKT POLITIČKIH
POLITIČKIH DOGOVORA I „DOGOVORA
RASPODJELE KOLAČAI „RASPOD-

JELE KOLAČA“ IZMEĐU
IZMEĐU VLADAJUĆIH
VLADAJUĆIH POLITIČKIH
POLITIČKIH STRANAKA (%) STRANAKA (%)
GRAFIKON 6: POLOŽAJI VIŠIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA SU OBJEKT POLITIČKIH DOGOVORA I „RASPODJELE KOLAČA “
IZMEĐU VLADAJUĆIH POLITIČKIH STRANAKA (%)

Ne znam 10
Ne znam 10
Apsolutno se slažem 38
Apsolutno se slažem 38
Slažem se 37
Slažem se 37
Nit se slažem nit se ne
slažem
12
Nit se slažem nit se ne
slažem
12

Ne slažem se 3
Ne slažem se 3

Uopće se ne slažem 0
Uopće se ne slažem 0

0 0 55 10
10 15
15 20
20 2525 30 30 35 35 40 40

Napomena: Rezultati
Napomena: su su
Rezultati zaokruženi
zaokruženido
donajbližeg
najbližegcijelog broja.Zbog
cijelog broja. Zbogzaokruživanja
zaokruživanja brojeva,
brojeva, zbirzbir
svihsvih postotaka
postotaka
možda
moždaneće
nećeiznositi
iznositi točno 100%. Base:
točno 100%. Base:N=126
N=126
Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%.  Base: N=126

Prema Kodeksu državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine74, državni službenici
88 88
u provedbi svojih dužnosti moraju se pridržavati političke neutralnosti. U službenim
prostorijama institucije državni službenik ne smije da nosi i ističe simbole političkih stranaka,
niti njihov propagandni materijal, te da javno ispoljava svoje uvjerenje vezano za političke
stranke i njihovo djelovanje. Iz Istraživanja provedenog u svrhu ovog izvještaja, 19% ispitanih
državnih službenika je izjavilo kako viši državni službenici iz njihovih institucija često ili uvijek
(19%) ili ponekad (10%). sudjeluju u predizbornim kampanjama. Oko 40% ispitanih državnih
službenika je odlučilo da ne odgovori na ovo pitanje, ili da na njega odgovori sa „ne znam“.

74  Dostupno na: https://bit.ly/2zvG1RD

79
niti njihov propagandni materijal, te da javno ispoljava svoje uvjerenje vezano za političke
stranke i njihovo djelovanje. Iz Istraživanja provedenog u svrhu ovog izvještaja, 19% ispitanih
državnih službenika je izjavilo kako viši državni službenici iz njihovih institucija često ili uvijek
WeBER - BiH PARiliMonitor
(19%) ponekad2017-2018
(10%). sudjeluju u predizbornim kampanjama. Oko 40% ispitanih državnih
službenika je odlučilo da ne odgovori na ovo pitanje, ili da na njega odgovori sa „ne znam“.

GRAFIKON 7: U MOJOJ INSTITUCIJI, VIŠI DRŽAVNI SLUŽBENICI UČESTVUJU U IZBORNIM KAMPAN-
JAMA POLITIČKIH
GRAFIKONSTRANAKA TOKOM
7: U MOJOJ INSTITUCIJI IZBORA
, VIŠI DRŽAVNI(%)
SLUŽBENICI UČESTVUJU U IZBORNIM KAMPANJAMA POLITIČKIH
STRANAKA TOKOM IZBORA (%)

45
40
40

35

30

25

20
19

15 13 13
10
10
6
5

0
Nikad ili gotovo Rijetko Ponekad (u Često Uvijek Ne znam/ne želim
nikad gotovo pola da odgovorim
slučajeva)

Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
Napomena: Rezultati su zaokruženi domožda neće iznositi
najbližeg cijelogtočno 100%.
broja. ZbogBase: N=126
zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%.  Base: N=126

Kada je u pitanju otpuštanje državnih službenika, to se rijetko događa. Tek je 13% ispitanih
državnih službenika izjavilo da se formalna pravila za otpuštanje viših državnih službenika
Kada je uuvijek
pitanju otpuštanje
ispravno državnih
primjenjuju službenika,
u praksi. Važno je to se rijetkoda
napomenuti događa.
47% njih Tekili jenije
13% ispitanih
željelo
državnih odgovoriti
službenika izjavilo
na ovo dailise
pitanje formalnasapravila
je dogovorilo „ne znam“ za(grafikon
otpuštanje višihistraživanju,
8). Prema državnihviše službenika
od
uvijek ispravno primjenjuju u praksi. Važno je napomenuti da 47% njih ili nije željelo odgovoriti
50% ispitanih državnih službenika je izjavilo da se viši državni službenici nikad ne ili rijetko
otpuštaju
na ovo pitanje ili zbog političkog utjecaja
je dogovorilo sa „ne kojiznam“
stoji iza(grafikon
njih. 8). Prema istraživanju, više od 50%
ispitanih državnih
73
službenika je izjavilo da se viši državni službenici nikad ne ili rijetko otpuštaju
Dostupno na: https://bit.ly/2zvG1RD
zbog političkog utjecaja koji stoji iza njih. 89
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

GRAFIKON 8: FORMALNA PRAVILA I KRITERIJI ZA OTPUŠTANJE VIŠIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA SE
ISPRAVNO PIMJENJUJU U PRAKSI (%)
GRAFIKON 8: FORMALNA PRAVILA I KRITERIJI ZA OTPUŠTANJE VIŠIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA SE ISPRAVNO
PIMJENJUJU U PRAKSI (%)

Ne znam/Ne želim odgovoriti 46

Uvijek 13

Često 10

Ponekad (u pola slučajeva) 12

Rijetko 13

Nikad ili gotovo nikad 6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%. Base: N=126
Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%.  Base: N=126
GRAFIKON 9: VIŠI DRŽAVNI SLUŽBENICI SE OTPUŠTAJU IZ POLITIČKIH MOTIVA (%)

45 42
80
40
35
29
30
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%. Base: N=126
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

GRAFIKON
GRAFIKON 9:
9: VIŠI
VIŠI DRŽAVNI SLUŽBENICISE
DRŽAVNI SLUŽBENICI SEOTPUŠTAJU
OTPUŠTAJUIZIZPOLITIČKIH
POLITIČKIH MOTIVA
MOTIVA (%)
(%)

45 42
40
35
29
30
25
20
15 13
10
10
5 3 2
0
Nikad ili gotovo Rijetko Ponekad (u Često Uvijek Ne znam/ne želim
nikad gotovo pola odgovoriti
slučajeva)

Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%. Baza: N=126
možda neće iznositi točno 100%.  Baza: N=126

Prema istraživanju među državnim službenicima, preko 60% državnih službenika se ne slaže sa
Prema istraživanju među državnim službenicima, preko 60% državnih službenika se ne slaže
izjavom da su postavljenja u državnoj službi zasnovana na meritornosti. Stoga se ne slažu sa
sa izjavom da su postavljenja u državnoj službi zasnovana na meritornosti. Stoga se ne slažu
tim da uvijek najbolji kandidati dobiju posao. To je još više naglašeno WeBERuu anketi
- BiH provedenoj
PAR Monitor 2017-2018
sa tim da uvijek najbolji kandidati dobiju posao. To je još više naglašeno anketi provedenoj
među nevladinim organizacijama gdje je 83% ispitanika odgovorilo da oni ne misle da najbolji
među nevladinim organizacijama gdje je 83% ispitanika odgovorilo da oni ne misle da
90
najbolji kandidati
kandidati dobijaju
dobijaju posao,posao,
dok dok
84%84%njihnjih smatra
smatra dadaviši
višidržavni
državni službenici
službenici na na upravnim
upravnim
pozicijama
pozicijamanisu
nisuprofesionalni
profesionalniuupraksi.
praksi.

GRAFIKON 10: PROCEDURE ZA POSTAVLJANJE VIŠIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA OSIGURAVAJU DA NA-
GRAFIKON
JBOLJI 10: PROCEDURE
KANDIDAT ZA POSTAVLJANJE
DOBIJE POSAO VIŠIH DRŽAVNIH
– DRŽAVNI SLUŽBENICI SLUŽBENIKA
NASPRAM OSIGURAVAJU
CIVILNOG DRUŠTVA (%)DA
NAJBOLJI KANDIDAT DOBIJE POSAO – DRŽAVNI SLUŽBENICI NASPRAM CIVILNOG DRUŠTVA (%)

60
51
50

40
33 32
29
30

19
20

9 10
10 7
5
2 2 1
0
Uopće se ne Ne slažem se Neutralni Slažem se Apsolutno se Ne znam/ne želim
slažem slažem da odgovorim

Državni službenici Civilno društvo

Napomena: Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka možda neće iznositi točno 100%. Baza N=126 i N=94
Napomena: Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka možda neće iznositi točno 100%.  Baza N=126 i
N=94

Kada su u pitanju provjere i procedure odlučivanja o postavljenju viših državnih službenika
izvan obima zakonodavstva o državnoj službi, na državnom nivou, kriteriji za zapošljavanje
viših državnih službenika na upravnim pozicijama su jasno uspostavljeni, a od kandidata se
81
zahtjeva da prođu kroz javni natječaj sličan onom za osoblje sa ekspertskog nivoa. ADS BiH
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Kada su u pitanju provjere i procedure odlučivanja Rezultati istraživanja
o postavljenju viših državnih službenika izvan
obima zakonodavstva o državnoj službi, na
članova WeBER Platforme
državnom nivou, kriteriji za zapošljavanje viših
“U 2017. godini, aktivnosti upravnih struktura u
državnih službenika na upravnim pozicijama BiH u ovoj oblasti HRM-a svele su se na samo
su jasno uspostavljeni, a od kandidata se jednu intervenciju na državnom nivou. Naime,
zahtjeva da prođu kroz javni natječaj sličan donesena je Odluka o izmjeni i dopuni odluke
onom za osoblje sa ekspertskog nivoa. ADS BiH o propisivanju kriterija za u tvrđivanje visine
naknade članovima komisija za izbor državnih
formira Komisiju za konkurs, a od kandidata se službenika (Službeni glasnik BiH, 74/17). Ovim
zahtjeva da prođu kroz proces testiranja, koji je aktom kreira se osnov za različito kompen-
čak zahtjevniji nego za državne službenike na zovanje članova konkursnih komisija i to u zavis-
ekspertskom nivou, međutim, uprava nadležnog nosti od toga da li se radi o konkursu za neru-
tijela ima pravo da izabere bilo kojeg kandidata kovodeće ili rukovodeće radno mjesto. U osnovi,
korištena je logika da zbog obima posla i višeg
sa liste najuspješnijih kandidata. Ova procedura stepena pripreme za izbor rukovodećih državnih
se razlikuje od procedure koja se koristi za druge službenika, naknade za članove tih komisija tre-
pozicije državne službe, u kojoj ADS BiH postavlja ba da budu veće u odnosu na komisije za izbor i
državnog službenika na osnovu njenih/njegovih imenovanje nerukovodećih državnih službenika.
Iako se može prihvatiti da postoji razlika u
rezultata u procesu selekcije. Ovo pruža upravo
zahtjevnosti rada u komisijama (u zavisnosti od
određeni nivo diskrecije u procesu odabira, što karaktera radnog mjesta), postavlja se pitanje
nije neobično za ove vrste pozicija. da li je razlika u pripremi baš takva da je, u
vremenu kad građani traže jeftiniju adminis-
ADS BiH vrši selekciju registriranih kandidata traciju, bilo neophodno donositi ovakvu odluku.
tako što provodi provjeru na osnovu formalnih
Transparency International BiH (TI BIH), 2018
zahtjeva te intervjuira kandidate kroz komisiju
koja je sastavljena od pet ljudi (sastavljena od
tri stručnjaka iz ADS BiH i dva predstavnika institucije u koju će kandidat biti uposlen). Za
odabir viših državne službenike, ne mogu se primijeniti odredbe iz Zakona o državnoj službi,
koje se tiču upošljavanja kandidata koji ima najviši rezultat nakon testiranja, već se upošljava
onaj kandidat kojeg institucija želi uz samo jedan uslova, a to je da se taj kandidat nalazi na
listi najuspješnijih kandidata. U BiH, rijetke su prilike u kojima su postavljanja viših državnih
službenika na upravnim pozicijama vrše bez miješanja ključnih političkih donosioca odluka,
ministara, premijera, predsjednika institucija ili političkih stranaka. Čak se može reći da to
nije čak ni rijetka pojava, već da je nemoguće postaviti nekoga na takvu vrstu pozicije bez
političkog utjecaja imajući na umu da šefovi institucija imaju mogućnost da izaberu bilo koga
sa liste najuspješnijih kandidata.

Politički utjecaj se može osjetiti u svakom segmentu državne službe. Čak i ukoliko državni
službenici nisu politički uvezani, postoji politički utjecaj nad njihovim radom, jer se veliki broj
državnih službenika plaši odbiti izvršenje direktnih naredbi svojih nadređenih na poslu jer bi
mogli izgubiti posao. Anketa provedena među državnim službenicima ukazuje na to da oni
koji imaju određenu političku pripadnost, su spremni provesti čak i neke nezakonite aktivnosti
ukoliko od njih to zatraži njihov politički nadređeni. Tek 22% ispitanih državnih službenika je
odgovorilo da se „ne slaže“ ili „u potpunosti ne slaže“ sa ovim, dok je ostalih 50% izjavilo da se
ili slaže, ili u potpunosti slaže s ovim ili su bili indiferentni prema ovoj izjavi.

82
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

GRAFIKON 11: U MOJOJ INSTITUCIJI, VIŠI DRŽAVNI SLUŽBENICI BI PROVELI NEZAKONITE AKTIVNOSTI
UKOLIKO BI TO OD NJIH
GRAFIKON 11: UTRAŽILI NJIHOVI POLITIČKI
MOJOJ INSTITUCIJI, VIŠI DRŽAVNINADREĐENI
SLUŽBENICI BI PROVELI NEZAKONITE AKTIVNOSTI
UKOLIKO BI TO OD NJIH TRAŽILI NJIHOVI POLITIČKI NADREĐENI

Ne znam/ne želim da odgovorim 27

U potpunosti se slažem 12

Slažem se 17

Niti se slažem niti se ne slažem 22

Ne slažem se 17

Uopće se ne slažem 5

0 5 10 15 20 25 30

Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%. Baza: N=126
Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%.  Baza: N=126
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Kakav je rezultat BiH u odnosu na region?
Kakav je rezultat BiH u odnosu na region?
Vrijednosti indikatora75 za PSHRM_P4_I1 “Učinkovita zaštita pozicija viših državnih
Vrijednosti indikatora 74 za PSHRM_P4_I1 “Učinkovita zaštita pozicija viših državnih službenika
službenika od neželjenog političkog utjecaja”
od neželjenog političkog utjecaja”

Albanija
5
4 3
3 93
Srbija BiH
2
1 1
0
0
1 0 1
Crna Gora Kosovo

Makedonija

Regionalni PAR Monitor Izvještaj sa rezulatatima za sve države Zapadnog Balkana dostupan je na:
Regionalni PAR Monitor Izvještaj sa rezulatatima za sve države Zapadnog Balkana dostupan je na:
www.par-monitor.org
www.par-monitor.org

Princip 5:0-5
75  Skala Sistem
(gdje jeplata za državne
0 najniža vrijednost, službenike zasniva
a 5 najviša vrijednost se na sistematizaciji radnih
za državu)
mjesta; pravedan je i transparentan
WeBER Indikator PSHRM_51_I1: Transparentnost, jasnost i javna dostupnost informacija o sistemu naknada 83
državne službe
Elementi indikatora Rezultat
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Princip 5: Sistem plata za državne službenike zasniva se na sistematizaciji radnih mjesta; prave-
dan je i transparentan

WeBER Indikator PSHRM_51_I1: Transparentnost, jasnost i javna dostupnost informacija o sistemu
naknada državne službe

Elementi indikatora Rezultat
Sistem naknada u državnoj službi je jednostavno struktuiran. 4/4
Sistem naknada/plaća državne službe predviđa ograničene i jasno postavljene mogućnosti za do-
0/4
datke na osnovnu plaću.
Podaci o naknadama državne službe su dostupni on-line. 0/6
Objašnjenja prilagođena građanima ili prezentacije koje sadrže informacije o naknadama su dos-
1/2
tupne on-line.
Diskrecioni dodaci na platu su ograničeni zakonom i ne mogu činiti većinski dio plate/naknade
2/4
državnog službenika.
Državni službenici smatraju da se diskrecioni dodaci na platu koriste za ono za što su i namjenjeni
za stimuliranje ili nagrađivanje dobrog obavljanja posla, a ne kao dio političkog ili osobnog favori- 0/2
ziranja.
Ukupno 7/22
Vrijednost indikatora (skala 0-576) 1

Napomena: Ljestvica podjele bodova je 0-2; vrijednost svakog elementa je 1 ili 2, a ukupan rezultat se ra
množenjem dodjeljenih bodova s vrijednošću svakog elementa.76

Sistem naknada u državnoj službi Bosne i Hercegovine (na državnom nivou) je reguliran
Zakonom o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine77. Članom 6 ovog
Zakona određeno je da se osnovna plata određuje množenjem osnove obračuna plate sa
pripadajućim koeficijentom. Izračun osnove za obračun plate je precizno određen Članom
7 ovog Zakona (85% prosječne mjesečne plaće u BiH). Član 11 ovog zakona sadrži tabelu sa
tačnim koeficijentima za državne službenike u izvršnoj grani centralne državne Vlade.

Članom 30 ovog Zakona regulirane su naknade, te što se sve pod naknadama podrazumijeva
(a da nisu dodaci) kao što su prekovremeni rad, noćne smjene, rad tokom praznika i vikenda,
a u narednom članu su detaljno pobrojane sve vrste naknada. Nadalje, Članom 26 reguliran je
i broj dodataka na plaću. Detaljnije, to su dodaci za informacijsko komunikacijske poslove (ICT)
te za „poslove od posebnog značaja“, od kojih oba mogu iznositi 50% visine osnovne plaće.
Ovaj dio zakona je pomalo nejasno definiran, bez prikaza specifičnih kriterija. Međusobna
korelacija te isključivost naknada i dodataka nije zakonski regulirana. Podaci o sistemu
naknada nisu dostupni online.

Svaki oglas za posao u sebi sadrži jasno navedenu početnu osnovnu platu izraženu u
KM (državnoj valuti). Ove informacije su lako dostupne i jasno vidljive u svakom konkursu
za popunu radnog mjesta. Međutim, nikakve druge, građanima prilagođene informacije o
platama državnih službenika nisu dostupne na web stranici ADS BiH.

Istraživanje SIGMA ukazuje na to da direktori i šefovi odjela imaju veoma ograničena sredstva
i mogućnosti da stimuliraju rad državnih službenika povećanjem plate za visok učinak. Na
državnom nivou, bonus može doseći vrijednost od 20% plate za godinu dana.

76  Raspodjela bodova: 0-3 bodova = 0; 4-7 bodova = 1; 8-11 bodova = 2; 12-15 bodova =3; 16-19 bodova = 4; 20-22 bodova = 5
77  Dostupno na: https://bit.ly/2PeV391

84
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Politička agenda i ovdje ima važnu ulogu. Anketa provedena među državnim službenicima
otkriva da 58% državnih službenika ne smatra da se diskrecioni dodaci na platu koriste za ono
za što su namjenjeni, a to je stimuliranje i nagrađivanje dobrog učinka, već za nagrađivanje
političkog ili osobnog favoritizma (57%).

WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
GRAFIKON 12: U MOJOJ INSTITUCIJI, POLITIČKE I LIČNE VEZE POMAŽU UPOSLENICIMA DA DOBIJU
NAGRADE ILI POVEĆANJE PLATNOG RAZREDA…
GRAFIKON 12: U MOJOJ INSTITUCIJI, POLITIČKE I LIČNE VEZE POMAŽU UPOSLENICIMA DA DOBIJU
NAGRADE ILI POVEĆANJE PLATNOG RAZREDA… WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

GRAFIKON 12: U MOJOJ INSTITUCIJI, POLITIČKE I LIČNE VEZE POMAŽU UPOSLENICIMA DA DOBIJU
Ne znam/ne želim da odgovorim
NAGRADE ILI POVEĆANJE PLATNOG RAZREDA… 23

Uvijek ili gotovo uvijek 22
Ne znam/ne želim da odgovorim 23
Često 22
Uvijek ili gotovo uvijek 22
Ponekad (u gotovo pola slučajeva) 13
Često 22
Rijetko 6
Ponekad (u gotovo pola slučajeva) 13
Nikad ili gotovo nikad 13
Rijetko 6
0 5 10 15 20 25

Napomena:Nikad ili gotovo
Rezultati nikad
su zaokruženi 13 brojeva, zbir svih postotaka
do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja
možda neće iznositi točno 100%. Baza: N=126
Napomena: Rezultati su zaokruženi0 do najbližeg 5cijelog broja. 10 Zbog zaokruživanja
15 brojeva, 20zbir svih postotaka
25
možda neće iznositi točno 100%.  Baza: N=126
Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
GRAFIKON 13: U MOJOJ INSTITUCIJI, NAGRADE ILI POVEĆANJE PLATA SE KORISTI KAKO BI STIMULIRALI
možda neće iznositi točno 100%. Baza: N=126
ILI NAGRADILI RADNI UČINAK
GRAFIKON 13: U MOJOJ INSTITUCIJI, NAGRADE ILI POVEĆANJE PLATA SE KORISTI KAKO BI STIMULIRA-
35
LI ILI NAGRADILI RADNI UČINAK
31 U MOJOJ INSTITUCIJI, NAGRADE ILI POVEĆANJE PLATA SE KORISTI KAKO BI STIMULIRALI
GRAFIKON 13:
ILI
30 NAGRADILI RADNI UČINAK
27
35
25 31
30
27
20
17
25
15
20 11
17 9
10
15 5
5 11
10 9
0
5
5 Uopće se ne Ne slažem se Nit se slažem nit Slažem se Apsolutno se Ne znam/nemam
slažem se ne slažem slažem mišljenje

0
Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
Uopće se ne Ne slažem se Nit se slažem nit Slažem se Apsolutno se Ne znam/nemam
možda neće iznositi točno 100%. Baza: N=126
slažem se ne slažem slažem mišljenje

Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka 96
Napomena: Rezultati su zaokruženimožda neće iznositi
do najbližeg točnobroja.
cijelog 100%. Zbog
Baza: N=126
zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%.  Baza: N=126
96

85
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Kakav
Kakav je rezultat
je rezultat BiHBiH u odnosu
u odnosu nana region?
region?
Vrijednosti indikatora
Vrijednosti indikatoraza
77 78
3PSHRM_P5_I1
za 3PSHRM_P5_I1“Transparentnost,
“Transparentnost, jasnost,
jasnost, ii javna
javna dostupnost
dostupnost
informacija o sustavu nakanada državne službe”
informacija o sustavu nakanada državne službe”

Albanija
5
4 3
3
Srbija BiH
2
2
1 1
0
0
1
Crna Gora Kosovo
3
Makedonija
Regionalni PAR Monitor Izvještaj sa rezulatatima za sve države ZB dostupan je na:
Regionalni PAR Monitor Izvještaj sa rezulatatima za sve države ZB dostupan je na: www.par-monitor.org
www.par-monitor.org

Princip 7:Princip 7: Uspostavljene su mjere za promoviranje integriteta i sprečavanje korupcije kao i za
Uspostavljene su mjere za promoviranje integriteta i sprečavanje korupcije
osiguranje discipline u državnoj upravi
kao i za osiguranje discipline u državnoj upravi
WeBER
WeBER Indikator
Indikator PSHRM_P7_I1: Učinkovitost
PSHRM_P7_I1: Učinkovitostmjera
mjeraza promoviranje integriteta
za promoviranje i prevenciju
integriteta i prevenciju
korupcije u državnoj službi
korupcije u državnoj službi

Elementi indikatora Score
Elementi
Mjere zaštite integriteta i borbe protiv indikatora
korupcije Score
za državnu službu su formalno uspostavljene
0/4
u centralnoj upravi.integriteta i borbe protiv korupcije za državnu službu su formalno us-
Mjere zaštite
0/4
Mjere postavljene u centralnoj
zaštite integriteta upravi.
i borbe protiv korupcije za državnu službu se primjenjuju u centralnoj
2/4
upravi.Mjere zaštite integriteta i borbe protiv korupcije za državnu službu se primjenjuju u
2/4
centralnoj
Državni upravi.
službenici smatraju da su mjere zaštite integriteta i borbe protiv korupcije učinkovite. 0/2
Državni službenici
OCD smatraju da su mjere smatraju
zaštitedaintegriteta
su mjere zaštite
i borbeintegriteta i borbe učinkovite.
protiv korupcije protiv korupcije 0/2
0/2
učinkovite.
Državni službenici smatraju da su mjere zaštite integriteta i borbe protiv korupcije nepristrane. 0/2
OCD smatraju
OCD smatraju da suda su mjere
mjere zaštite
zaštite integriteta
integriteta i borbeprotiv
i borbe protiv korupcije
korupcijeučinkovite.
nepristrane. 0/2 0/2
Državni
Državni službenici
službenici smatrajuda
smatraju dabi
subili
mjere zaštite integriteta
zaštičeni i borbe protiv korupcije nepristrane.
kao zviždači. 0/2 0/2
UkupnoOCD smatraju da su mjere zaštite integriteta i borbe protiv korupcije nepristrane. 0/2 2/18
Državni
Vrijednost službenici(Skala
indikatora smatraju
0-5da) bi bili zaštičeni kao zviždači.
78 0/2 0
Napomena:
Ukupno Ljestvica podjele bodova je 0-2; vrijednost svakog elementa je 1 ili 2, a ukupan rezultat
2/18 se računa
množenjem
Vrijednost indikatora (Skala 0-579dodjeljenih
) bodova s vrijednošću svakog elementa. 1
Napomena: Ljestvica podjele bodova je 0-2; vrijednost svakog elementa je 1 ili 2, a ukupan rezultat se računa
množenjem dodjeljenih bodova s vrijednošću svakog elementa.79

78  Skala 0-5 (gdje je 0 najniža vrijednost, a 5 najviša vrijednost za državu)
77 79 0-5
Skala Raspodjela
(gdje jebodova: 0-3 boda
0 najniža = 0; 4-6 bodova
vrijednost, = 1; 7-9 vrijednost
a 5 najviša bodova = 2; 10-12 bodova = 3; 13-15 bodova = 4; 16-18 bodova = 5
za državu)
78
Raspodjela bodova: 0-3 boda = 0; 4-6 bodova = 1; 7-9 bodova = 2; 10-12 bodova = 3; 13-15 bodova = 4; 16-18
bodova = 5
86
97
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

U izvještaju SIGMA za 2017. Zakonodavni okvir za integritet javnog sektora u BiH je daleko od
završenog i ne postoji sveobuhvatna politika ni akcioni plan integriteta javnog sektora. Iako
je SIGMA zapazila da su administrativna tijela na državnom nivou zasebno usvojila planove
integriteta i akcione planove za borbu protiv korupcije, njihova provedba u praksi je rijetka.
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
Usprkos rezultatima koje je prikazala SIGMA, istraživanje provedeno u sklopu WeBER projekta
ukazuje na to da se
U izvještaju trenutno
SIGMA za 2017.24% ispitanih
Zakonodavni državnih
okvir službenika
za integritet javnog sektoraili slaže
u BiH (18%) iliod
je daleko u potpunosti
slaže (6%) da su uspostavljene
završenog mjere politika
i ne postoji sveobuhvatna očuvanja integriteta
ni akcioni i borbe
plan integriteta protiv
javnog korupcije
sektora. Iako je u njihovim
SIGMA zapazila da su administrativna tijela na državnom nivou zasebno usvojila planove
institucijama, te da su učinkovite u postizanju svoje svrhe, a nekih 40% ispitanika je izjavilo
integriteta i akcione planove za borbu protiv korupcije, njihova provedba u praksi je rijetka.
da su te Usprkos
mjere nepristrane. Istraživanje provedeno među nevladinim organizacijama otkriva
rezultatima koje je prikazala SIGMA, istraživanje provedeno u sklopu WeBER projekta
jednu drugu perspektivu
ukazuje gdje se24%
na to da se trenutno tekispitanih
4% OCD složilo
državnih s tim da
službenika su (18%)
ili slaže takveilimjere uspostavljene u
u potpunosti
institucijama, a samo
slaže (6%) da su 3% je izjavilo
uspostavljene i daočuvanja
mjere su te mjere nepristrane.
integriteta i borbe protiv korupcije u njihovim
institucijama, te da su učinkovite u postizanju svoje svrhe, a nekih 40% ispitanika je izjavilo da
su te mjere nepristrane. Istraživanje provedeno među nevladinim organizacijama otkriva jednu
drugu perspektivu gdje se tek 4% OCD složilo s tim da su takve mjere uspostavljene u
GRAFIKON 14: OČUVANJA INTEGRITETA I BORBE PROTIV KORUPCIJE KOJE SU NA SNAZI U MOJOJ
institucijama, a samo 3% je izjavilo i da su te mjere nepristrane.
INSTITUCIJI SU UČINKOVITE U POSTIZANJU SVOJE SVRHE
GRAFIKON 14: OČUVANJA INTEGRITETA I BORBE PROTIV KORUPCIJE KOJE SU NA SNAZI U MOJOJ INSTITUCIJI SU
UČINKOVITE U POSTIZANJU SVOJE SVRHE

Ne znam/ne želim da odgovorim 16 8

U potpunosti se slažem 6 0

Slažem se 18 4

Niti se slažem niti se ne slažem 22 15

Ne slažem se 21 38

Uopće se ne slažem 17 35

0 10 20 30 40 50 60 70

Državni službenici Civilno društvo

Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%. Baza: N=124, N=94

Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%.  Baza: N=124, N=94

98

87
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

GRAFIKON 15: MJERE OČUVANJA INTEGRITETA I BORBE PROTIV KORUPCIJE KOJE
WeBER - BiH PAR Monitor SU NA SNAZI U
2017-2018
MOJOJ INSTITUCIJI SU NEPRISTRANE
GRAFIKON 15: MJERE OČUVANJA INTEGRITETA I BORBE PROTIV KORUPCIJE KOJE SU NA SNAZI U MOJOJ INSTITUCIJI
SU NEPRISTRANE

WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
Ne znam/ne želim da
odgovorim
18 10

GRAFIKON 15: MJERE OČUVANJA
U potpunosti se slažem INTEGRITETA
10 0 I BORBE PROTIV KORUPCIJE KOJE SU NA SNAZI U MOJOJ INSTITUCIJI
SU NEPRISTRANE
Slažem se 20 3
Niti se slažem niti se ne
Ne znam/ne želim da 17 16
slažem
odgovorim
18 10
Ne slažem se 18 37
U potpunosti se slažem 10 0
Uopće se ne slažem 17 34
Slažem se 20 3
0 10 20 30 40 50 60
Niti se slažem niti se ne
slažem
17 16
Državni službenici Civilno društvo
Ne slažem se 18 37
Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
Uopće se ne slažem 17možda neće iznositi točno34100%. Baza: N=124, N=94

Napomena: U konačnici,
Rezultati sutek je mali brojdo
zaokruženi
0
ispitanih državnih
najbližeg
10 cijelogslužbenika, 9%zaokruživanja
20broja. Zbog 30
njih, odgovorilobrojeva,
40
da bi se zbir
50
osjećali
svih postotaka
60
zaštićeni kao zviždaći, a tek 3% njih se u potpunosti složilo s tom
možda neće iznositi točno 100%.  Baza: N=124, N=94 izjavom. Više od 60% njih
(69%) je izjavilo da se ne bi osjećali zaštičeni kao zviždaći u institucijama u kojima rade. Nekih
15% njih je odgovorilo sa „ne znam“ ili da „ne želi odgovoriti“ na pitanje. Ovo je važan
U konačnici,podatak,
tek je mali broj
jer javne ispitanih
institucije seDržavni
mogu službenici da jeCivilno
državnih
pouzdati njihovdruštvo
službenika, 9% njih,zviždaća
mehanizam odgovorilo da bi se osjećali
dobar jedino
ukoliko
zaštićeniNapomena:
kao zviždaći,njihovi uposlenici smatraju da će kao zviždaći imati visok nivo zaštite. Potrebno jeod 60% njih
Rezultatiasutek 3% njih
zaokruženi se u potpunosti
do najbližeg složilo
cijelog broja. Zbog s tom brojeva,
zaokruživanja izjavom. Više
zbir svih postotaka
učiniti više kako bi se uposlenici senzibilizirali po ovom pitanju.
(69%) je izjavilo da se ne bi osjećalimožda neće zaštičeni kao
iznositi točno zviždaći
100%. u institucijama
Baza: N=124, N=94 u kojima rade. Nekih
F IGURE 16: AKO BI POSTAO ZVIŽDAČ OSJEĆAO BIH SE ZAŠTIČENO
15% njih je odgovorilo
U konačnici, sa „ne
tek je mali brojznam“ ili da
ispitanih „ne želislužbenika,
državnih odgovoriti“9%nanjih,
pitanje. Ovo jedavažan
odgovorilo podatak, jer
bi se osjećali
javne institucije
50 se mogu
45 pouzdati da je njihov mehanizam zviždaća dobar
zaštićeni kao zviždaći, a tek 3% njih se u potpunosti složilo s tom izjavom. Više od 60% njihjedino ukoliko njihovi
uposlenici
(69%)smatraju
je40izjavilo da
da će
se nekaobi zviždaći imati visok
osjećali zaštičeni kao nivo zaštite.
zviždaći Potrebnoujekojima
u institucijama učinitirade.
višeNekih
kako bi se
uposlenici senzibilizirali po
15% njih je odgovorilo sa 24
30 ovom pitanju.
„ne znam“ ili da „ne želi odgovoriti“ na pitanje. Ovo je važan
podatak,20jer javne institucije se mogu pouzdati da je njihov mehanizam zviždaća15 dobar jedino
ukoliko 10
njihovi uposlenici smatraju da će 7 kao zviždaći
6 imati visok nivo zaštite. Potrebno je
3
FIGURE 16: više
učiniti AKOkako
BI POSTAO ZVIŽDAČ
bi se uposlenici OSJEĆAOpo
senzibilizirali BIH SE ZAŠTIČENO
ovom pitanju.
0
Uopće se ne Ne slažem se Niti se slažem niti Slažem se U potpunosti se Ne znam/ne želim
F IGURE 16: AKO BIslažem
POSTAO ZVIŽDAČ OSJEĆAO BIH
se neSE ZAŠTIČENO
slažem slažem da odgovorim

50 45
Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%. Baza: N=124
40

30 24 99
20 15
10 7 6
3
0
Uopće se ne Ne slažem se Niti se slažem niti Slažem se U potpunosti se Ne znam/ne želim
slažem se ne slažem slažem da odgovorim

Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%. Baza: N=124
Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%.  Baza: N=124
99

88
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Kakav
Kakav jejerezultat
rezultat BiH
BiH u odnosu
u odnosu na region?
na region?
Vrijednosti indikatora
Vrijednosti indikatora80 za
79
za PSHRM_P7_I1
PSHRM_P7_I1 “Učinkovitost
“Učinkovitost mjera
mjera za
za promoviranje
promoviranje integriteta
integriteta ii
prevenciju korupcije
prevenciju korupcije uudržavnoj
državnojslužbi”
službi”

Albanija
5
4
3
Srbija BiH
2
1
0

Crna Gora Kosovo

Makedonija

Regionalni PAR Monitor Izvještaj sa rezulatatima za sve države Zapadnog Balkana dostupan je na:
www.par-monitor.org
Regionalni PAR Monitor Izvještaj sa rezulatatima za sve države Zapadnog Balkana dostupan je na:
www.par-monitor.org

79
Skala 0-5 (gdje je 0 najniža vrijednost, a 5 najviša vrijednost za državu)

100

80  Skala 0-5 (gdje je 0 najniža vrijednost, a 5 najviša vrijednost za državu)

89
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

IV.4 Kratki pregled rezultata: Državna služba i upravljanje
ljudskim resursima
Vlada BiH nema podatke o državnoj službi objedinjene na jednom centralnom mjestu niti se ih redovito
ažurira. Prema izvještaju SIGMA iz 2017. godine za BiH, nije došlo do unapređenja Informacionog
sistema za upravljanje ljudskim resursima (HRMIS).

U zakonima kojima se regulira zapošljavanje u državnoj službi u BiH (Zakon o državnoj službi u BiH
te Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine) nisu navedena ograničenja broja privremenih
angažmana. Međutim, u Zakonu o radu u institucijama BiH je navedeno da ugovor o radu na određeno
vijeme ne može trajati duže od dvije godine.

Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine propisuje da će ADS BiH objavljivati
konkurse za državnu službu na svojoj web stranici i još u najmanje tri dnevne novine koje se distribuiraju
na teritoriji cijele BiH najmanje 15 dana prije isteka roka za prijavu na konkurs.

Svi oglasi javnih poziva sadrže dovoljno informacija počevših od općih do specifičnih, ovisno o specifičnih
zahtjeva same pozicija za koju se konkurs objavljuje. ADS BiH je nedavno na svojoj web stranici kreirala
korisne alate za one koji se prijavljuju na natječaj putem kojih ih informira o tomu kako ispuniti formulare,
koje dokumente je potrebno predati, na koji način ih predati, što nije potrebno predati, kao i podatke o
materijalima, pravnim izvorima i literaturi koja je potreban za pripremu javnog ispita.

Tekst samog konkursa je obično jasan, međutim, dio istog koji se tiče opisa radnog mjesta je često
nejasan što je i potaknulo inicijativu Ministarstva pravde da se ovaj problem uredi kroz usvajanje novih
Pravilnika u svim državnim ministarstvima.

Zapošljavanje i proces odabira kandidata u državnoj službi su obično koherentni, pravedni i zasnovani
na meritornosti. Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (Član 10) kao i Zakon o državnoj
službi u institucijama Bosne i Hercegovine (Član 22) jedino navode opće uvjete za zapošljavanje u
institucijama BiH i u državnoj službi. Zakonodavni okvir omogućuje jednake prilike za sve koj se prijavljuju
za radno mjesto u državnoj službi. Međutim određene barijere se mogu pojaviti zbog činjenice da neki
od kandidata koji se prijavljuju za tu poziciju mogu imati određenu prednost ukoliko su imali već priliku
da rade u tom sektoru. Nadalje, ispitivanje provedeno među državnim službenicima ukazuje na to da
političke ili lične veze mogu igrati značajnu ulogu u procesu zapošljavanja.

Zakonodavni okvir koji uređuje zapošljavanje zasnovano na meritornosti, nazadovanje te otpuštanje
državnih službenika je solidno, međutim ozbiljno nedostaje njegova primjena u praksi. Praksa ukazuje
na to da postavljanje viših državnih službenika nije lišeno političkog utjecaja; vladajuće stranke obično
pregovaraju raspodjelu pozicija. Kada je u pitanju otpuštanje državnih službenika, ovo je stvar koja se
rijetko kad događa.

Sistem naknada u državnoj službi Bosne i Hercegovine (na državnom nivou) je reguliran Zakonom o
plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Diskrecioni dodaci na plaću ne koriste se
za ono za što su namjenjeni, a to je stimuliranje i nagrađivanje dobrog učinka, već za nagrađivanje
političkog ili osobnog favoritizma.

Iako je SIGMA zapazila da su administrativna tijela na državnom nivou zasebno usvojila planove
integriteta i akcione plnove za borbu protiv korupcije, njihova provedba u praksi je rijetka.

90
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

IV.5 Preporuke za oblast Državna služba i upravljanje
ljudskim resursima
Ne postoji jedan, sveobuhvatan strateški dokument kojim bi bila uređena državna služba niti
upravljanje ljudskim resursima na nivou cijele države. Ne postoje kompletni službeni podaci
o broju i strukturi uposlenika u državnoj službi, a izvještaji o politici upravljanja ljudskim
resursima nisu kompletni niti sveobuhvatni, što utječe na planiranje, izradu politika i monitoring
upravljanja ljudskim resursima. Nije došlo do napretka u funkcioniranju Informacijskog
sistema o upravljanju ljudskim resursima (HRMIS) ni na jednom nivou vlasti.

1. Potrebno je usvojiti novi, sveobuhvatni strateški okvir za reformu javne uprave kroz
koji će biti regulirana i državna služba i upravljanje ljudskim resursima.
2. Potrebno je pravilno uspostaviti registre državnih službenika koji će biti dostupni i
on-line. Ovi registri također trebaju da uključuju i kratkoročna uposlenja te ekspertske
ugovore. Potrebno je pronaći realno rješenje kako bi se otklonile barijere te učinio
operativnim Informacijski sistem upravljanja ljudskim resursima na svim nivoima, kao
i uspostavili alati za strateško planiranje i donošenje odluka kada je u pitanju državna
služba.
3. Jednom kada budu uspostavljeni ovi registri, sve institucije u sistemu državne uprave
bi trebale redovito ažurirati Registre državnih službenika u skladu sa zakonom o
državnoj službi u institucijama BiH. Vijeće ministara BiH kao i državna ministarstva
moraju osigurati mehanizme koji će zahtjevati od institucija da aktivno doprinose
prikupljanju podataka o sistemu državne uprave.
4. Godišnji izvještaji o državnoj službi bi trebali sadržavati i podatke o svim oblicima
privremenih angažmana u državnoj službi. Podaci izneseni u tim izvještajima trebaju
odražavati strukturu podataka o državnim službenicima, sa dodatnim poljima o vrsti i
trajanju privremenih ugovora. To će omogućiti bolje razumjevanje stanja u državnoj službi.
5. Vlada treba donijeti poseban propis o Registru državnih službenika. Taj propis bi
trebao regulirati frekventnost i metode ažuriranja registra, upravljanje registrom,
nadzor i sankcije, odgovorna tijela (poput Upravne inspekcije) koja će biti zadužena da
osigura tačnost i redovito ažuriranje podataka u registar.
6. Statistički podaci o državnoj službi b trebali biti javno dostupni i to u formatu otvorenih
podataka. To se može postići ili kroz pravilno stavljanje u funkciju Informacionog
sistema upravljanja ljudskim resursima ili putem web stranice ADS BiH kao i putem
portala Open Data. Podaci bi trebali biti lako obradivi i dostupni za preuzimanje bez
novčane naknade.
7. Službe za upravljanje ljuskim resursima bi trebale da izrađuju i objavljuju detaljne
godišnje izvještaje o provedbi zakona i politika koje se tiču upravljanja ljudskim
resursima. Ti izvještaji bi trebali da obuhvataju planiranje i zapošljavanje, ocjene učinka,
karijerno napredovanje, profesionalno napredovanje, plate, disciplinske postupke, te
pitanja koja se tiču očuvanja inegriteta i borbe protiv korupcije. Uz sve kvantitativne
elemente, ti izvještaji bi trebali da sadrže dijelove usmjerene ka postizanju ciljeva u
kojima bi se posebna pažnja obratila na kvalitetu rada državnih službenika te na ocjenu
toga da li je državna služba postala više ili manje profesionalizirana, depolitizirana, kao
i na to da li je poboljšala svoje kapacitete ili ne.
8. VM BiH, državna ministarstva te ADS BiH bi trebali aktivno da promoviraju izvještaje
o državnoj službi koristeći najpopularnije metode za njihovu promociju širom države,
kao što su web-stranice, društveni mediji, izvještaji ili izjave za štampu i medije.

91
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Praksa zapošljavanja osoba na privremenoj osnovi, bez jasno određenih kriterija, ograničenja
trajanja ili transparentnosti ovih procesa, narušava princip meritornosti. Privremeno
zapošljavanje u državnu službu bi trebalo biti bolje regulirano kako bi se što više ograničio
prostor za njegovu zlouporabu.

9. Vlada bi trebala da napravi izmjene Zakona o državnoj službi te Zakona o radu u
institucijama BiH kojima bi se jasno ograničilo trajanje te propisali nedvojbeni kriteriji
za odabir privremenog osoblja u državnoj upravi. Trajanje svih ugovora za privremeni
angažman (bilo da se radi o ugovoru o radu na određeno vijeme pod Zakonom o
državnoj službi ili o privremenim i povremenim poslovima i ugovorima o djelu reguliranih
Zakonom o radu u institucijama BiH), bi zakonski trebalo biti ograničeno na vremenski
period ne duži od godine dana. Kriteriji za privremeno zapošljavanje bi trebali da
zahtjevaju određene uvjete i/ili sposobnosti jednake ili slične onima koje se zahtjevaju
od državnih službenika koji obavljaju jednako ili slično kompleksan posao ili zadatke.
10. Javni natječaji za zapošljavanje osoblja na privremenoj osnovi bi trebali biti obavezni,
a ADS BIH i njoj srodne institucije bi trebale ispitati sposobnosti kandidata na temelju
jasno postavljenih kriterija za privremeni angažman. Javni pozivi za popunu radnih
mjesta bi se trebali objavljivati putem kanala koji se koriste i za objavljivanje javnih
natječaja za popunjavanje stalnih radnih mjesta u državnoj službi. I procedure
zapošljavanja bi trebale biti slične onima za popunu stalnih radnih mjesta, no
možda ne i toliko formalne. Pozivi za popunu privremenih radnih mjesta bi trebali
da sadržavaju slijedeće: opis posla, zahtjeve/sposobnosti, informacije o naknadi,
procedure testiranja, dokumente koje je potrebno predati kao i rokove za prijavu.
Institucije bi trebale formirati ad hoc komisije unutar njih samih (koje bi bile sastavljene
od direktnih supervizora potencijalnog uposlenika, kao i stručnjaka za ljudske resurse)
kako bi se testiralo znanje kandidata. Komisije bi trebale objaviti izvještaje o rezultatima
procedura za privremeno upošljavanje.

Način zapošljavanja u državnoj službi ne garantira da će najbolji kandidat biti uposlen. Kako
bi se poboljšala transparentnost, otvorenost i pravednost procesa zapošljavanja, te primjena
principa meritornosti, potrebno je poboljšati prakse počevši od oglašavanja radnog mjesta do
odluke o ishodu procesa odabira.

11. Praksa oglašavanja upražnjenih radnih mjesta kroz sve dostupne medije, uključujući i
kanale društvenih medija bi trebala biti stalna i treba se stalno unaprijeđivati. ADS BiH
kao i ostale institucije koje objavljuju upražnjena radna mjesta bi trebale uvesti opcije
pretplate/obavijesti te napredne pretraživače za svoje web stranice, koje bi filtrirale oba-
jve upražnjenih radnih mjesta. Primjenom ovih metoda bi se osigurao širi pristup po-
tencijalnim kandidatima te povećao broj kandidata za svako upražnjeno radno mjesto.
12. Potrebno je pojednostaviti procedure zapošljavanja. Tijela državne uprave bi trebala
uložiti određeni napor kako bi učinila objavljivanje javnih poziva razumljivijim za van-
jske kandidate. Omogućiti kreiranje elektronskih profila i predaju dokumenata putem
njih. ADS BiH ulaže određene napore kako bi omogućilla vanjskim kandidatima da
razumiju opis poslova kao i sve ostale uvjete za predaju prijave na konkurs. Slijedeći
koraci bi mogli uključivati vizualne elemente kao što su infografike ili videa putem kojih
bi se objasnili koraci u procesu zapošljavanja, kao i objavila lista često postavljanih
pitanja kojom bi se pojasnila najzahtjevnija pitanja na osnovu dosadašnje prakse. Ova
lista pitanja i odgovora bi se trebala redovito ažurirati u skladu sa novim zahtjevima za
pojašnjenja koja šalju kandidati, kako bi svi oni zainteresirani za prijavu bili informirani
na vrijeme.
13. Potrebno je usvojiti nove pravilnike unutar VM BiH i državnih ministarstava sa jasno
definiranim opisima poslova za radna mjesta i zadataka koji su vezani za ta radna mjesta.
14. Faza predaje dokumenata bi trebala predstavljati minimalan administrativni teret za
kandidate. Predaja dokumenata bi trebala biti organizovana u dvije faze, gdje bi se u

92
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

prvoj fazi od kandidata tražilo da preda tek osnovne dokumente (kao što su pismo
interesa, biografija, identifikacijski dokument te rodni list). Kandidatima bi trebalo biti
dopušteno da dopune dokumente koji nedostaju u roku od 5 radnih dana.
15. Potrebno je omogućiti prave mehanizme za odabir najkvalificiranijih profesionalaca
da uzmu učešće u Komisijama za odabir za sve konkurse kako bi se osigurala trans-
parentnost rezultata procesa zapošljavanja. Odluke i objašnjenja za odabir kandiada-
ta, kao i poništavanja konkursa bi trebali biti javno objavljeni, sa potpunim poštivanjem
zaštite osobnih podataka.

Trenutne formalne i neformalne prakse kada su u pitanju mjesta viših državnih službenika
nisu adekvatne kako bi zaštitile viši upravni nivo od političkog utjecaja. Potrebno je napraviti
nekoliko ključnih promjena kako bi se smanjio nivo politizacije, te omogućilo višim državnim
službenicima da obavljaju svoje dužnosti bez političke pristranosti.

16. Osigurati pouzdan mehanizam za učinkovitu procjenu poslovnog učinka za više
državne službenike bez političkog ili ličnog utjecaja.
17. Vlada bi trebala izmjeniti Zakon o državnim službenicima čime bi stipulirala da se
upravne pozicije popunjavaju iz redova državnih službenika. Također, ovaj Zakon bi
trebao omogućiti da vršioci dužnosti (VD) automatski dobivaju status viših državnih
službenika ukoliko tijelo vlade ne uspije uspješno sprovesti proces natječaja za radno
mjesto unutar zakonski propisanog roka.

Potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se sistem naknada u državnoj službi učinio
potpuno transparentnim, jasnim i javno dostupnim. Buduće aktivnosti na tom polju trebale
bi biti usmjerene ka povećanju javne dostupnosti podataka o platama državnih službenika.

18. Web stranice VM BiH, ADS BiH kao i ostalih državnih institucija bi trebale sadržati in-
formacije o prosječnom iznosu plata za svaku kategoriju državnih službenika. Ove in-
formacije bi trebale biti najviše tri klika udaljene od početne stranice svake institucije.
19. Objašnjenja koja su prilagođena građanima ili vizualne prezentacije o istemu nakna-
da bi trebale biti dostupne na web stranicama za svaku instituciju. Ove ilustracije bi
trebale biti lako razumljive i napisane jezikom koji nije birokratski. One također ne bi
trebale biti udaljene od početne stranice ovih institucija više od tri klika.

Provedba formalnih mjera očuvanja integriteta i borbe protiv korupcije i dalje predstavlja iza-
zov za državnu službu, a državni službenici se boje posljedica otkrivanja informacija o neet-
ičnom ponašanju unutar njihovih organizacija.

20. Tijela centralne državne uprave bi trebala promovirati sistem zaštite zviždača svojim
uposlenicima. To se može učiniti kroz radionice za podizanje svijeti unutar samih insti-
tucija u cijeloj upravi, korisnicima prilagođene brošure te savjetovane o mogućnosti-
ma koje su na raspolaganju zviždačima, uključujući i stvarne slučajeve i primjere.
21. Omogućiti proaktivnu transparentnost institucija kad je u pitanju državna služba i up-
ravljanje ljudskim resursima. Promovisati transparentnost, borbu protiv korupcije te
integritet u svrhu poboljšanja državne službe.

93
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

V. ODGOVORNOST

WeBER indikatori za oblast Odgovornost i vrijednosti za BiH

P2 I1: Percepcija civilnog društva o kvalitetu zakonodavstva i praksi pristupa informacijama
od javnog značaja

0 1 2 3 4 5

P2 I2: Proaktivno informiranje javnosti od strane organa javne uprave

0 1 2 3 4 5

V.1 Stanje u oblasti Odgovornost

Bosna i Hercegovina, kao demokratska država koja nastoji da pristupi u članstvo EU, našavši
se pod pritiskom međunarodne zajednice, prva je zemlja u regionu koja 2000. godine
usvojila Zakon o slobodi pristupa informacijama81, isprva na državnom nivou, a zatim i u oba
entiteta (FBiH i RS) 2001. godine. Zakoni su usvojeni u cilju unapređenja transparentnosti
i odgovornosti putem otvaranja informacija javnosti, jer je to osnovno demokratsko pravo
građana i predstavlja veoma bitan alat za osiguranje vladavine zakona i dobrog upravljanja.

Prema Zakonu, svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje se odnose
na organ javne uprave, a svaki organ javne uprave je dužan da te informacije pruži. Međutim,
implementacija navedenog još ne zadovoljava međunarodne standarde transparentnosti.
Glavne prepreke tome predstavljaju još nedovoljni kapaciteti javnih institucija za
implementaciju, dostavljanje informacija u neadekvatnom formatu, te to što šira javnost nije
upoznata sa pravima koja su joj data.

Zakoni o slobodi pristupa informacijama u BiH ne sadrže odredbe o proaktivnom objavljivanju.
Jedini izuzetak predstavljaju odredbe o objavljivanju vodiča i indeks registra informacija u
posjedu organa javne uprave, kako bi javnost znala kojoj vrsti informacija može tražiti pristup.
Međutim, postoje drugi relevantni zakoni kojima se propisuje proaktivno objavljivanje
određenih informacija (npr. informacije koje se nalaze u službenom listu ili na zvaničnim
internet stranicama organa javne uprave). Naprimjer, organi javne uprave moraju objavljivati
razne budžetske dokumente u skladu sa zakonima o budžetu na raznim nivoima vlasti. Prema

81  Vidi: http://www.mpr.gov.ba/web_dokumenti/ZOSPI_-_B.pdf; Zakon o slobodnom pristupu informacijama
BiH, („Službeni glasnik BiH“, br. 28/2000, 45/06, 102/09, 62/11 i 100/13)

94
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

zakonima o reviziji, vrhovne revizorske institucije objavljuju izvještaje o reviziji na svojim
zvaničnim internet stranicama. Na nekim nivoima vlasti, usvojene su odredbe koje se odnose
na održavanje zvaničnih internet stranica. Njima se djelimično propisuje vrsta informacija
kojima se treba omogućiti pristup.82

U Godišnjem izvještaju o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmana za 2016. godinu,
navodi se da je Ministarstvo pravde BiH pokrenulo proces javnih konsultacija za prijedlog novog
Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH83 u kojem su Ombudsmani uzeli aktivno učešće.

U decembru 2016. godine, Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) je
zajedno sa grupom organizacija uputio dopis Ministarstvu pravde BiH, tražeći da povuče
iz procedure nacrt Zakona o slobodnom pristupu informacijama, budući da bi njegovo
usvajanje ugrozilo slobodu medija i građanske slobode. U zajedničkoj reakciji se naglašava da
se predloženim nacrtom Zakona opozivaju već stečena prava u oblasti slobodnog pristupa
informacijama, umjesto unapređenja postojećih prava. Organizacije civilnog društva su
upozorile da predložena rješenja nisu u skladu sa međunarodnim standardima u oblasti
slobode izražavanja i pristupa informacijama propisanim Europskom konvencijom o ljudskim
pravima i osnovnim slobodama te Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, zbog čega
su pozvali Ministarstvo pravde da vrati nacrt Zakona na reviziju i konsultira sve zainteresirane
organizacije i javnost u novom procesu pripreme Zakona, obraćajući posebnu pažnju na
međunarodne preporuke i poštivanje međunarodnih konvencija.84

Obzirom na veliki broj primjedbi od strane organa javne uprave i nevladinih organizacija,
postupak javnih konsultacija je rezultirao povlačenjem predloženog nacrta Zakona od strane
Ministarstva pravde BiH, te su pozvane sve relevantne i zainteresirane strane da dostave
svoje prijedloge izmjena i dopuna postojećeg teksta Zakona. Dopisom od 27. marta, 2017.
godine, Ombudsmani su dostavili Ministarstvu pravde BiH prijedlog izmjena i dopuna
Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH. Ove izmjene i dopune još nisu usvojene, niti
su Instituciji Ombudsmana dostavljene bilo kakve informacije u vezi s ovim postupkom.
Također je prisutan problem postojanja dvije instance u postupku donošenja odluka, na
šta je Institucija Ombudsmana skrenula pažnju organima vlasti u godišnjim izvještajima o
rezultatima aktivnosti institucije Ombudsmana za ljudska prava za 2015. i 2016. godinu,
uključujući preporuku odgovornim organima vlasti da surađuju u rješenju problema
donošenja odluka na dvije instance. Ova preporuka još uvijek nije provedena. Ombudsmani i
dalje smatraju zabrinjavajućim odsustvo kaznenih odredbi u entitetskim zakonima o slobodi
pristupa informacijama.85

Prema rezultatima SIGMA monitoringa86, nisu zagarantirani djelotvorni mehanizmi za
nadzor implementacije Zakona o slobodi pristupa informacijama od javnog značaja. Ne
postoji institucija za prikupljanje statističkih podataka o provođenju Zakona o pristupu
informacijama od javnog značaja ni na jednom nivou vlasti. Podaci prikupljeni od strane
Institucije Ombudsmana su nepotpuni, budući da većina organa javne uprave ne izvještava

82  Analitika – Centar za društvena istraživanja, „Ka proaktivnoj transparentnosti u Bosni i Hercegovini“, Memo-
randum o politici, 2013.
83  Vidi: http://www.mpr.gov.ba/aktuelnosti/vijesti/default.aspx?id=5605&langTag=bs
84  Vidi: https://ti-bih.org/prednacrt-zakona-o-slobodi-pristupa-informacijama-ugrozava-medijske-gradan-
ske-slobode/?lang=en
85  Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH za 2017. godinu
86  SIGMA Izvještaj o monitoringu za 2017. godinu – Bosna i Hercegovina

95
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

o vlastitoj provedbi ovih zakona. U FBiH i RS ne postoje institucije izričito odgovorne za nadzor
provođenja Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja, te nema dokaza o vršenju
bilo kakvog nadzora u ovoj oblasti. Na državnom nivou, Upravni inspektorat (UI) zadužen je
za praćenje usklađenosti po ovom pitanju. U 2016. godini, UI je obavio preko 20 inspekcija, ali
nisu nametnute nikakve sankcije za kršenje državnog Zakona o slobodi pristupa informacijama.
Neke od funkcija nadzora slobode pristupa informacijama od javnog značaja vrši Institucija
Ombudsmana. One uključuju izradu smjernica i preporuka, prikupljanje statističkih podataka i
razmatranje žalbi (ali ne i tužbi) građana na postupke organa javne uprave po pitanju zahtjeva
za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Međutim, Institucija Ombudsmana ne
posjeduje instrumente za osiguravanje usklađenosti sa svojim smjernicama i preporukama ili za
osiguravanje da svi organi javne uprave dostave statističke podatke. Nadalje, njene preporuke
koje nastaju kao odgovor na žalbe građana nisu obavezujuće za organe javne uprave.

Nedostatak efektivnog zakonodavnog i institucionalnog okvira za posljedicu ima nizak nivo
transparentnosti organa javne uprave. U 2017. godini, Institucija Ombudsmana je zaprimila
248 žalbi vezanih za slobodu izražavanja i slobodan pristup informacijama, što predstavlja
43 žalbe manje u odnosu na prethodnu godinu. U 2017. godini, Institucija Ombudsmana
izdala je 59 preporuka u oblasti slobodnog pristupa informacijama. Sadržaj žalbi vezanih
za slobodu izražavanja i slobodan pristup informacijama ponavlja se iz godine u godinu.
Organi javne uprave i dalje imaju zastoje u postupku donošenja odluka podjednako u obje
instance, usvajaju odluke koje ne sadrže sve zakonom propisane elemente (obrazloženje,
pouka o pravnom lijeku), te samo formalno ispunjavaju zahtjeve bez stvarnog pružanja
pristupa informacijama, pored sve češće prakse organa javne uprave da onemoguće pristup
informacijama pozivajući se na zaštitu ličnih podataka, ili pak na zaštitu komercijalnih interesa
trećih strana, bez provođenja testa javnog interesa propisanog Zakonom.87

Po pitanju proaktivnog informiranja, sveobuhvatan pregled web stranica organa vlasti na
državnom nivou, koji je provela nevladina organizacija Analitika u 2016. godini, pokazao je
da je nivo proaktivne transparentnosti u institucijama na državnom nivou veoma nizak, ali da
postoji par institucija koje se ističu kada je riječ o primjeni principa i standarda proaktivnog
objavljivanja informacija88. Rezultati pokazuju da su neke institucije znatno unaprijedile svoj
nivo transparentnosti u odnosu na rezultate iz maja 2016. godine. Najveći napredak su postigli
PARCO, koji je svoj stepen ispunjenja standarda povećao za 24 odsto (sa 63,13% na 87,72%),
te Agencija za statistiku BiH (BHAS), sa povećanjem od 13 procenata (sa 50,88% na 64,04%).
PARCO je jedina institucija koja je objavila plaće svojih uposlenika, što predstavlja značajan
napredak obzirom na to da institucije gaje tradiciju tajnosti kada je riječ o plaćama njihovih
uposlenika. Nadalje, PARCO je jedina institucija koja je objavila ugovore o javnim nabavkama
i izjave o provedenim konsultacijama. BHAS je ostvarila skok sa sedmog na treće mjesto na
listi, uglavnom zato što je ostvarila usklađenost sa mnogo više standarda u vezi objavljivanja
strateških, operativnih i budžetskih informacija u poređenju sa stanjem u maju 2016. godine.
Direkcija za europske integracije (DEI) i Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje
kvaliteta BiH ostaju na vrhu liste budući da su postigli dobre rezultate u svim kategorijama –
od najmanje 60% do maksimalnih 100%.89

87  Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH za 2017. godinu
88  „Konvencija Vijeća Europe o pristupu službenim dokumentima“, CETS br. 205, 18. 6. 2009. BiH je potpisala
Konvenciju 2012. godine. Konvencija još nije stupila na snagu, jer trenutni broj zemalja potpisnica Konvencije nije
dovoljan za njenu ratifikaciju.
89  Analitika - Centar za društvena istraživanja, Proaktivna transparentnost u institucijama Bosne i Hercegovine:
dobre prakse, oktobar 2016.

96
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Pregled uzorka web stranica organa javne uprave na svim nivoima vlasti, koji je izvršila
SIGMA, dao je slične rezultate i ukazao na nizak stepen proaktivne transparentnosti među
institucijama na državnom nivou.

Što se tiče Partnerstva za otvorenu vlast (OGP), na sastanku u sjedištu UN-a održanom 24.
septembra, 2014. godine, BiH je zvanično pridružena kao nova članica OGP. Ovo također
predstavlja zvaničnu potvrdu namjere BiH da uloži dodatne napore po pitanju transparentnosti
i otvorenosti javne uprave, kao i suradnje sa građanima i civilnim društvom u skladu sa
ciljevima ekonomskog i socijalnog razvoja zemlje na putu europskih integracija. Radionica
o pripremama na izradi Akcionog plana za OGP na nivou BiH organizirana je u Sarajevu, 27.
jula 2018. godine. Radionici su prisustvovali predstavnici četiri institucije i predstavnici CSO.
Nakon obavljenih konsultacija i održane rasprave, zaključeno je da će se obaveze u prvom
akcionom planu na nivou BiH odnositi na oblasti unapređenja proaktivne transparentnosti
organa javne uprave, pilotiranja otvorenih podataka, unapređenja mehanizama suradnje sa
civilnim društvom i jačanja integriteta državnih službenika. Na osnovu ovih generalnih oblasti,
institucije su se obavezale da će izraditi nacrte prijedloga obaveza o kojima će biti dalje
rasprave i konsultacija u postupku izrade akcionog plana.90

Relevantni izvještaji o stanju u oblasti transparentnosti, odgovornosti i integriteta (tj. izvještaji
o reviziji), kao i sveukupne/generalne ocjene kao što su one date od strane Europske komisije
o Bosni i Hercegovini, pokazuju da nije bilo napretka u proteklom periodu. Podaci koje je
prikupio TI BiH pokazuju da se rezultati ne razlikuju od onih iz prethodnih godina. Institucije
i dalje objavljuju iste podatke, dok se npr. ugovori o zapošljavanju ne planiraju unaprijed, niti
ima ikakvih naznaka o napretku za ovu vrstu angažmana. Ako bi se mogla izdvojiti oblast u
kojoj je postignut izvjestan napredak, bila bi to oblast integriteta, koja, u principu, nije ranije
bila vidljiva u mnogim javnim institucijama. Trenutno je broj institucija koje su implementirale
princip integriteta, ili ga planiraju usvojiti u narednom periodu, u porastu. Najviše zabrinjava
činjenica da se određene slabosti i nedostaci ponavljaju, kao što je slučaj sa pravilima koja se
odnose na ponašanje zaposlenika koja su sporadične ili se ne izrađuju na srednjeročnoj ili
dugoročnoj osnovi.

V.2 Šta WeBER prati i na koji način?
SIGMA princip koji pokriva pravo na pristup informacijama od javnog značaja je jedini princip
koji se trenutno prati u oblasti Odgovornosti.

Principle 2: Pravo na pristup informacijama od javnog značaja je usvojeno u zakonodavstvu i
dosljedno se primjenjuje u praksi.

Ovaj princip je od najvećeg značaja iz ugla povećanja transparentnosti uprave i njene
odgovornosti prema civilnom društvu i građanima, ali i sa stanovišta očuvanja prava na
informiranost javnosti kao preduslova za bolju upravu. WeBER pristup ovom principu ne uzima
u obzir ocjenu zakonskih rješenja inkorporiranih u akte o slobodnom pristupu informacijama,
već je fokus na praksi reaktivnog i proaktivnog pružanja informacija od strane organa javne
uprave. S jedne strane, ovaj pristup uzima u obzir iskustvo civilnog društva u primjeni zakona
o pristupu informacijama od javnog značaja, a s druge strane se zasniva na direktnoj analizi
internet stranica organa javne uprave.

90  Vidi: http://spi.ba/en/news-en/workshop-preparation-ogp-action-plan-held

97
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Praćenje se vrši korištenjem dva WeBER indikatora, od kojih se prvi u potpunosti fokusira na
percepciju civilnog društva o opsegu prava pristupa informacijama od javnog značaja i da li
provođenje omogućava civilnom društvu da ostvaruje ovo pravo na svrsishodan način. Da bi se
istražila percepcija, provedeno je istraživanje organizacija civilnog društva na zapadnom Balkanu
korištenjem online platforme za anketiranje u periodu od druge polovine aprila do početka juna
2018. godine.91 Jedinstveni upitnik sa 33 pitanja korišten je u cijelom regionu, čime je obezbjeđen
ujednačen pristup u provođenju istraživanja. Upitnik je distribuiran na lokalnim jezicima preko
postojećih mreža i platformi organizacija civilnog društva sa velikim bazama kontakt podataka,
ali i kroz centralizirane kontakt tačke kao što su kabineti vlada zaduženi za suradnju sa
civilnim društvom. Kako bi se osiguralo da istraživanje bude usmjereno na što je moguće više
organizacija u smislu njihove vrste, geografske raspodjele i oblasti djelovanja, pa samim tim i
da bi se doprinijelo njegovoj reprezentativnosti u najvećoj mjeri, učinjeni su dodatni napori po
potrebi u cilju povećanja ukupnog broja odgovora. Dodatno, fokus grupa sa predstavnicima
CSO provedena je u cilju dopune rezultata istraživanja kvalitativnim informacijama. Međutim,
rezultati fokus grupe ne koriste se za određivanje rezultata indikatora.

Drugi indikator ima u fokusu proaktivno informiranje javnosti od strane organa javne uprave,
prije svega praćenjem sveobuhvatnosti, blagovremenosti i jasnosti informacija objavljenih
putem zvaničnih internet stranica. Ukupno je odabrano 18 različitih informacija i ocjenjivano u
odnosu na dvije grupe kriterija: 1) osnovni kriteriji, kojima se sagledava potpunost i ažuriranost
informacija, i 2) napredni kriteriji, kojima se uzima u obzir pristupačnost informacija i njihova
prilagođenost građanima.92 Pretraga informacija se vrši preko zvaničnih internet stranica
sedam organa javne uprave obuhvaćenih uzorkom koji čine tri resorna ministarstva – jedno
veliko ministarstvo, jedno srednje veličine i jedno manje ministarstvo u smislu tematskog
okvira, zatim ministarstvo sa generalnom funkcijom planiranja i koordinacije, organ javne
uprave sa funkcijom centra vlade, organ javne uprave u sastavu ministarstva, i organ zadužen
za pružanje usluga.93

V.3 Rezultati WeBER monitoringa
Princip 2: Pravo na pristup informacijama od javnog značaja je usvojeno u zakonodavstvu i dosl-
jedno se primjenjuje u praksi

WeBER indikator ACC P2 I1: Percepcija civilnog društva o kvalitetu zakonodavstva i praksi
pristupa informacijama od javnog značaja

Elementi indikatora Bodovi
CSO smatraju da organi javne uprave dokumentuju dovoljno informacija za adekvatnu
0/4
primjenu prava na pristup informacijama od javnog značaja
CSO smatraju da su izuzeci od pretpostavke javnog karaktera informacija adekvatno
0/2
definirani

91  Istraživanje CSO je provedeno putem anonimnog online upitnika. U BiH je istraživanje provedeno u periodu
od 23. aprila do 4. juna 2018. godine. Metod prikupljanja podataka je uključivao CASI (kompjuterski podržano
samo-anketiranje).
92  Izuzeci su informacije o linijama odgovornosti unutar organa uprave koje se ocjenjuju samo u odnosu na prvu
grupu kriterija, i informacije dostupne u formatu otvorenih podataka koje se ocjenjuju odvojeno.
93  Za BiH, uzorak je obuhvatao Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvo pravde BiH,
Ministarstvo odbrane BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH, Direkciju za europske integracije BiH, Agenciju za
sigurnost hrane BiH i Državnu agenciju za istrage i zaštitu.

98
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

CSO smatraju da se izuzeci od pretpostavke javnog karaktera informacija adekvatno
0/4
primjenjuju
CSO potvrđuju da su informacije dostavljene u traženom formatu 1/2
CSO potvrđuju da su informacije dostavljene u propisanim rokovima 1/2
CSO potvrđuju da se informacije dostavljaju besplatno 2/2
CSO potvrđuju da osoba koja zahtjeva pristup nije dužna da daje razloge za zahtJeve
0/2
za pristup javnim informacijama
CSO potvrđuju da se u praksi dostavljaju dijelovi povjerljivih materijala koji nisu
0/4
označeni kao povjerljivi
CSO smatraju da se tražene informacije dostavljaju bez dijelova koji sadrže lične po-
0/2
datke
CSO smatraju da kada se objavljuju samo dijelovi povjerljivih materijala, to se ne čini
0/2
da bi se podnosilac zahtjeva doveo u zabludu sa samo dijelovima informacija
CSO smatraju da je imenovani nadzorni organ kroz svoju praksu postavio dovoljno
0/4
visoke standarde prava na pristup informacijama od javnog značaja
CSO smatraju da su meke mjere koje nadzorni organ nalaže organima javne uprave
0/2
djelotvorne
CSO smatraju da ovlaštenje nadzornog organa za izricanje sankcija dovodi do dovolj-
no ozbiljnih posljedica za odgovorna lica u organu javne uprave koji nije postupio po 0/2
zahtjevu
Ukupo bodova 4/34
Vrijednost indikatora (skala 0-594) 0

Napomena: Ljestvica podjele bodova je 0-2; vrijednost svakog elementa je 1 ili 2, a ukupan rezultat se ra
množenjem dodjeljenih bodova s vrijednošću svakog elementa.94

Rezultati istraživanja pokazuju da se manje od 30% CSO-a slaže da organi javne uprave u
svome radu dokumentiraju dovoljno informacija da omoguće javnosti ispunjavanje prava
na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Nadalje, dok 21% njih smatra da
su izuzeci od pretpostavke javnog karaktera informacija koje pružaju organi javne uprave
adekvatno definirani zakonom, samo 14% ih se slaže (13%) ili izričito slaže (1%) da se ovi
izuzeci adekvatno primjenjuju u praksi.

94  Raspodjela bodova: 0-6 bodova = 0; 7-11 bodova = 1; 12-17 bodova = 2; 18-23 boda =3; 24-28 bodova = 4; 29-34 boda = 5.

99
definirani zakonom, samo 14% ih se slaže (13%) ili izričito slaže (1%) da se ovi izuzeci
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
adekvatno primjenjuju u praksi.

GRAFIKON 1: SLAGANJE SA TVRDNJOM „U SVOME RADU, ORGANI JAVNE UPRAVE DOKUMENTI-
RAJU DOVOLJNO INFORMACIJA
GRAFIKON 1: S LAGANJEDA
SA OMOGUĆE
TVRDNJOM „UJAVNOSTI ISPUNJAVANJE
SVOME RADU , ORGANI JAVNEPRAVA
UPRAVENA SLOBODAN DOVOLJNO
DOKUMENTIRAJU
PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG
INFORMACIJA DA OMOGUĆE ZNAČAJA”
JAVNOSTI (%) PRAVA NA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG
ISPUNJAVANJE
ZNAČAJA ” (%)

35

30
29
26
25
24

20

15

10 8
Nalazi članica WeBE
5 Platforme
0
0 Prema istraživanju CIN-
Uopšte se ne Ne slažem se Neutralan (niti se Slažem se U potpunosti se podaci o javnoj potrošn
slažem slažem, niti se ne slažem su često sakriveni i kada
slažem)
neko u skladu sa zakono
zatraži na uvid, zahtjev
Napomena: Rezultati su zaokruženi na najbliži cijeli broj. Usljed zaokruživanja, zbir postotaka bude odbijen uz
Napomena: Rezultati su zaokruženi na najbliži
možda cijeli broj.
neće uvijek Usljed
iznositi 100%.zaokruživanja,
Baza: N=107 zbir postotaka možda neće uvijek
neosnovane izgovore.
iznositi 100%.  Baza: N=107
GRAFIKON 2: SLAGANJE SA TVRDNJAMA KOJE SE ODNOSE NA IZUZETKE OD PRETPOSTAVKE Birokratama je dozvolje
JAVNOG KARAKTERA INFORMACIJA (%) da odlučuju da li da pru
informacije na temelju
svojevoljnog i arbitrarn
Nalazi članica WeBER Platforme tumačenja Zakona.

Prema istraživanju CIN-a, podaci o javnoj potrošnji su često sakriveni i kada ih neko u skladu sa zakonom zatraži
U svrhu dobijanja
na uvid, zahtjev mu bude odbijen uz neosnovane izgovore. Birokratama je dozvoljeno da odlučuju da li da informacija,
pruže javnost mo
informacije na temelju svojevoljnog i arbitrarnog tumačenja Zakona.
podnijeti pismeni zahtje
Zahtjev mora sadržavat
U svrhu dobijanja informacija, javnost mora podnijeti pismeni zahtjev. Zahtjev mora sadržavati jasan i precizan
jasan i precizan opis
opis informacije koja se traži te formata u kojem ista treba biti dostavljena, kao i podatke o tome gdje treba
informacije koja se traži
biti dostavljena. Građani ne moraju otkrivati razloge traženja informacije, kao ni način na koji je namjeravaju
upotrijebiti. formata u kojem ista tre
biti dostavljena, kao i
Centar za istraživačko novinarstvo (CIN),podatke
2015 o tome gdje tre
biti dostavljena. Građan
ne moraju otkrivati
razloge traženja
informacije, kao ni način
na koji je namjeravaju
113
upotrijebiti.

Centar za istraživačko
novinarstvo (CIN), 2015

100
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

GRAFIKON 2: SLAGANJE SA TVRDNJAMA KOJE SE ODNOSE NA IZUZETKE OD PRETPOSTAVKE JAV-
NOG KARAKTERA INFORMACIJA (%) WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

35

30
30
28

25
25
23 23

21
20
20

15
13

10
8
7

5

1 1

0
Uopšte se ne Ne slažem se Neutralan (niti Slažem se U potpunosti Ne znam
slažem se slažem, niti se slažem
se ne slažem)

Izuzeci od pretpostavke javnog karaktera informacija koje pružaju organi uprave adekvatno su
definirani zakonom
Izuzeci od pretpostavke javnog karaktera informacija koje pružaju organi uprave adekvatno se
primjenjuju u praksi

Napomena: Rezultati su zaokruženi na najbliži cijeli broj. Usljed zaokruživanja, zbir postotaka možda neće uvijek
iznositi 100%. Baza: N=107
Napomena: Rezultati su zaokruženi na najbliži cijeli broj. Usljed zaokruživanja, zbir postotaka možda neće uvijek
iznositi 100%.  Baza: N=107

114

101
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

GRAFIKON 3: DA LI JE VAŠA ORGANIZACIJA PODNIJELA ZAHTJEV ZA SLOBODAN PRISTUP IN-
FORMACIJAMA
GRAFIKON 3: DA LI JE VAŠA
U PROTEKLE DVIJEORGANIZACIJA
GODINE? (%) PODNIJELA ZAHTJEV ZA SLOBODAN PRISTUP
INFORMACIJAMA U PROTEKLE DVIJE GODINE ? (%)

Nalazi članica We
Platforme
TI BiH je zatražio od jav
preduzeća pristup
informacijama koje se
Da direktno tiču njihovog
kao što su: podaci o sas
njihovih upravljačkih ti
53 47 visini naknada za člano
istih, broj uposlenika

Ne
neovisno o njihovom p
finansijske izvještaje i
izvještaje o reviziji sa
pripadajućim aneksima
2016. godinu, izjave o s
interesa, itd. Studija je
obuhvatala više od 350
preduzeća u BiH. Od to
broja, samo 49,6% pred
Napomena: Rezultati su zaokruženi na najbliži cijeli broj. Usljed zaokruživanja, zbir postotaka
iz Republike Srpske (RS
Napomena: Rezultati su zaokruženi možda neće uvijek
na najbliži iznositi
cijeli broj. 100%.
Usljed Baza: N=107zbir postotaka možda neće uvijek
zaokruživanja, 41,7% iz Federacije BiH
iznositi 100%. Baza: N=107 dostavilo je odgovore T
statutarnom roku. Dvije
Od svih CSO koje su odgovorile potvrdno na pitanje „da li ste podnijeli najuobičajenije neprav
zahtjev za slobodan pristup informacijama u protekle dvije godine?“, 51% ih u implementaciji Zakon
Nalazi članica WeBER Platforme
tvrdi da su informacije „često“ (20%) ili „uvijek“ (31%) dostavljene u slobodi pristupa
zatraženom formatu, 43% tvrdi da su informacije dostavljene u propisanom informacijama, koje su
TI BiH je zatražio od javnih preduzeća pristup informacijama koje se direktno tiču njihovog rada kao što su:utvrđene po- u okviru stud
roku, a više od 50% ispitanika izjavilo je da je to učinjeno besplatno. 26%
daci o sastavu njihovih upravljačkih tijela te visini naknada za članove istih, broj uposlenika neovisno o njihovom neprovođenje testa jav
CSO obuhvaćenih
profilu, finansijske istraživanjem
izvještaje i izvještaje koje su iskoristile
o reviziji sa pripadajućim aneksima zapravo na pristup
2016. godinu, izjave o sukobu
interesa i automatska
interesa, itd.informacijama odgovorilo
Studija je obuhvatala je sajavnih
više od 350 „rijetko“ (10%)u ili
preduzeća „nikad“
BiH. Od tog(16%) na pitanje
broja, samo 49,6% da
preduzeća iz
primjena izuzetaka, nar
Republike Srpske (RS) i 41,7%
li su navodili iz Federacije
razloge BiH (FBiH) dostavilo
za podnošenje zahtjeva. je odgovore TI BiH u statutarnom roku. Dvije na-
onih koji se tiču zaštite
juobičajenije nepravilnosti u implementaciji Zakona o slobodi pristupa informacijama, koje su utvrđene u okviru
studije, su neprovođenje testa javnog interesa i automatska primjena izuzetaka, naročito onih koji se tiču zaštite privatnosti ili povjerljiv
privatnosti ili povjerljivih komercijalnih interesa. komercijalnih interesa.

Transparency Internat
Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), 2017
BiH (TI BIH), 2017

Od svih CSO koje su odgovorile potvrdno na pitanje „da li ste podnijeli zahtjev za slobodan
pristup informacijama u protekle dvije godine?“, 51% ih tvrdi da su informacije „često“ (20%)
ili „uvijek“ (31%) dostavljene u zatraženom formatu, 43% tvrdi da su informacije dostavljene
u propisanom roku, a više od 50% ispitanika izjavilo je da je to učinjeno besplatno. 26% CSO
obuhvaćenih istraživanjem koje su iskoristile pravo na pristup informacijama odgovorilo je
sa „rijetko“ (10%) ili „nikad“ (16%) na pitanje da li su navodili razloge za podnošenje zahtjeva.

115

102
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

GRAFIKON 4: KADA MOJA ORGANIZACIJA PODNESE ZAHTJEV ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA… (%)
GRAFIKON 4: KADA MOJA ORGANIZACIJA PODNESE ZAHTJEV ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA … (%)

50
45
45

40
35
35
31
30
27 27

25
22
20 20
20 18 18 18
16 16
15 14
12
10
10 8 8
6 6 6 6
5 4 4

0
Nikad Rijetko Ponekad Često Uvijek Ne znam

Informacija je dostavljena u zatraženom formatu
Informacija je dostavljena u propisanom roku
Informacija je dostavljena besplatno
Od podnosioca zahtjeva je zatraženo da navede razloge za podnošenje zahtjeva

Napomena: Rezultati su zaokruženi na najbliži cijeli broj. Usljed zaokruživanja, zbir postotaka možda neće uvijek
Napomena: Rezultati su zaokruženi na najbliži cijeli100%.
iznositi broj.Baza:
Usljed
N=49zaokruživanja, zbir postotaka možda neće uvijek
iznositi 100%. Baza: N=49

Institucije vlasti često insistiraju na tome da odgovorno lice potpiše zahtjev ispred organizacije.
Veoma je teško dobiti informacije u zakonski propisanom roku (traže se odgode). U slučaju
Institucijeobimnih
vlasti često insistiraju
dokumenata, na tome
informacije da odgovorno
su dostupne za javni uvidlice potpiše zahtjev
u prostorijama ispred
institucije, ali nijeorganizacije.
Veoma jedozvoljeno pravljenje
teško dobiti kopija. Za pravljenje
informacije u zakonskikopija potrebno je podnijeti
propisanom odvojen
roku (traže sezahtjev,
odgode). što U slučaju
dovodi do dodatnog prolongiranja, a fotografiranje dokumenata za vrijeme javnog uvida je
obimnih dokumenata, informacije su dostupne za javni uvid u prostorijama institucije, ali nije
zabranjeno. 94
dozvoljeno pravljenje kopija. Za pravljenje kopija potrebno je podnijeti odvojen zahtjev, što dovodi
Nešto više od 40% CSO nije bilo u stanju da odgovori da li su dijelovi povjerljivih materijala koji
do dodatnog prolongiranja, a fotografiranje dokumenata za vrijeme javnog uvida je zabranjeno.95
nisu označeni kao povjerljivi dostavljeni ili ne. Samo njih 4% tvrdi da jesu. Pored toga, nešto
više od 18% CSO izjavilo je da su u slučaju podnošenja zahtjeva za pristup informacijama koje
Nešto više od 40%sadrže
eventualno CSO nije
ličnebilo u stanju
podatke, da odgovori
dostavljeni da limaterijala
dijelovi ovih su dijelovi
kojipovjerljivih materijala koji
ne sadrže lične
nisu označeni
podatke.kao povjerljivi
Bitno dostavljeni
je napomenuti ili ne.
da je njih 37% Samosanjih
odgovorilo 4% tvrdi da jesu. Pored toga, nešto
„ne znam“.
više od 18% CSO izjavilo je da su u slučaju podnošenja zahtjeva za pristup informacijama
koje eventualno sadrže
Fokus grupa
94
lične27.podatke,
sa CSO, održana dostavljeni
jula, 2018. godine u Sarajevu. dijelovi ovih materijala koji ne sadrže lične
116
podatke. Bitno je napomenuti da je njih 37% odgovorilo sa „ne znam“.

95  Fokus grupa sa CSO, održana 27. jula, 2018. godine u Sarajevu.

103
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

TABELA 1: ISKUSTVA SA ZAHTJEVIMA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA KOJE SADRŽE POVJERLJIVE ILI
LIČNE PODATKE (%)

Nikad Rijetko Ponekad Često Uvijek Ne
(u oko pola znam
situacija)

Kada je podnesen zahtjev za pristup infor-
macijama koje sadrže povjerljive materijale,
dostavljeni su dijelovi tih materijala koji nisu 12 20 20 2 2 43
označeni kao povjerljivi.

Kada je podnesen zahtjev za pristup infor-
macijama koje sadrže lične podatke, dostavl-
jeni su dijelovi tih materijala koji ne sadrže
lične podatke. 8 27 10 8 10 37

Kada se dostavljaju samo dijelovi zatraženih
materijala, to se čini da bi se podnosilac
zahtjeva doveo u zabludu pružanjem samo 8 16 20 12 4 39
djelimičnih informacija.

Napomena: Rezultati su zaokruženi na najbliži cijeli broj. Usljed zaokruživanja, zbir postotaka možda neće uvijek
iznositi 100%. Baza: N=49

Svim finansijskim informacijama je vrlo teško pristupiti. Kao razlog se često navodi zaštita
ličnih podataka i zaštita trećih strana. Također je teško doći do tenderske dokumentacije.
Prisutno je mnogo nesporazuma po pitanju onoga što jeste i onoga što nije obuhvaćeno
Zakonom o slobodi pristupa informacijama, kao i razlike između informacija obuhvaćenih
Zakonom o slobodi pristupa informacijama i novinarskih informacija.96

Oko 25% ispitanih CSO-a koje su iskoristile pravo na pristup informacijama odgovorilo je
sa „rijetko“ (16%) ili „nikad“ (8%) na tvrdnju „Kada se dostavljaju samo dijelovi zatraženih
materijala, to se čini da bi se podnosilac zahtjeva doveo u zabludu pružanjem samo djelimičnih
informacija”. Međutim, 39% ih je odabralo „ne znam“ kao odgovor.

96  Fokus grupa sa CSO, održana 27. jula, 2018. godine u Sarajevu.

104
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

GRAFIKON 5: SLAGANJE SA TVRDNJOM „MINISTARSTVO PRAVDE BIH KROZ SVOJU PRAKSU POSTAVL-
GRAFIKON 5: SLAGANJE SA TVRDNJOM „MINISTARSTVO PRAVDE B IH KROZ SVOJU PRAKSU POSTAVLJA DOVOLJNO
JA DOVOLJNO VISOKE STANDARDE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA“ (%)
VISOKE STANDARDE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA “ (%)

35 29 29
30
25
18
20 14
15
10 6 4
5
0
Uopšte se ne Ne slažem se Neutralan Slažem se U potpunosti Ne znam
slažem (niti se se slažem
slažem, niti se
ne slažem)

Uopšte se ne slažem
Ne slažem se Neutralan (niti se slažem, niti se ne slažem)
Slažem se U potpunosti se slažem
Ne znam

Napomena: Rezultati su zaokruženi na najbliži cijeli broj. Usljed zaokruživanja, zbir postotaka možda neće uvijek
Napomena: Rezultati
iznositi su zaokruženi
100%. Baza: N=49; Ovo na najbliži
pitanje cijeli broj.samo
je postavljeno Usljed zaokruživanja,
CSO-ima zbir da
koje su izjavile postotaka možda
su podnijele neće
zahtjev za uvijek
iznositi 100%. Baza: N=49; Ovoslobodan
pitanje je postavljeno samo CSO-ima koje su izjavile
pristup informacijama u protekle dvije godine. da su podnijele zahtjev za
slobodan pristup informacijama u protekle dvije godine.

NeštoNešto
viševiše
od od
20%20%CSO-a
CSO-a smatra
smatra da daMinistarstvo
Ministarstvo pravde
pravde BiH,nadzorni
BiH, kao kao nadzorni organ,
organ, kroz svojukroz
svojupraksu
praksu postavlja
postavlja dovoljno
dovoljno visoke visoke standarde
standarde prava
prava na nainformacijama
pristup pristup informacijama od javnog
od javnog značaja.
značaja.
Samo Samo
6% ih6% ih seilislaže
se slaže ili slaže
izričito izričito
da slaže
su meke da mjere
su mekekoje mjere koje pravde
Ministarstvo Ministarstvo pravde
BiH nalaže
organima javne uprave djelotvorne u zaštiti slobode pristupa informacijama.
BiH nalaže organima javne uprave djelotvorne u zaštiti slobode pristupa informacijama. Valja Valja napomenuti
da ih je 31%
napomenuti odgovorilo
da ih sa „ne znam“.
je 31% odgovorilo sa „ne znam“.

TABELA 2 D JELOTVORNOST MJERA KOJE PODUZIMA POVJERENIK (%)
TABELA 2: DJELOTVORNOST MJERA KOJE PODUZIMA POVJERENIK (%)
Uopšte Ne Neutralan (niti Slažem U Ne
se ne slažem se slažem,niti se potpunosti znam
slažem se se ne slažem) se slažem
Uopšte Ne Neutralan (niti Slažem U potpunos- Ne znam
Meke mjere 96 koje Ministarstvo pravde se ne slažem se slažem,niti se ti se slažem
BiH nalaže organima javne uprave slažem 10 se 27 se ne slažem)
20 4 2 37
djelotvorne su u zaštiti slobode pristupa
Meke mjere97 koje Ministarstvo
informacijama.
pravde BiH nalaže organima javne
uprave djelotvorne
Sankcije izrečene su u zaštiti
za kršenje 10
prava na 27 20 4 2 37
slobodan
slobode pristup
pristupa informacijama. dovode
informacijama
do dovoljno ozbiljnih posljedica za 10 29 18 8 4 31
Sankcije izrečene za kršenje pra-
odgovorna lica u organu javne uprave
va na slobodan pristup informaci-
koji nije postupio po zahtjevu.
jama dovode do dovoljno ozbil-
10 29 18 8 4 31
jnih posljedica za odgovorna lica
u organu javne uprave koji nije
96
*Mišljenja, preporuke i druge neobavezujuće mjere.
postupio po zahtjevu.
118

Napomena: Rezultati su zaokruženi na najbliži cijeli broj. Usljed zaokruživanja, zbir postotaka možda neće uvijek
iznositi 100%. Baza: N=49; Ova pitanja su postavljena samo CSO-ima koje su izjavile da su podnijele zahtjev za
slobodan pristup informacijama u protekle dvije godine.
97

97  *Mišljenja, preporuke i druge neobavezujuće mjere.

105
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Naposlijetku, u slučaju kršenja prava na slobodan pristup informacijama od strane javnih
institucija, samo 12% ispitanika se slaže da izrečene sankcije dovode do dovoljno ozbiljnih
posljedica za odgovorna lica u organu javne uprave koji nije postupio po zahtjevu.

Nema snošenja odgovornosti za nepružanje informacija, čak i u slučajevima kada su neke
CSO dobile tužbu protiv javnih institucija. CSO potvrđuju da se čini da se jedino nezvaničnim
kanalima može doći do određenih informacija, gdje se jedino kroz privatne kontakte može
pristupiti onome što bi po svim kriterijima trebalo biti javno dostupne informacije. Postoje
određene institucije koje će odgovoriti na zahtjev za slobodan pristup informacijama bez mnogo
administrativnih komplikacija i poslati odgovore e-mailom, ali one su rijetke. Prakse se razlikuju
na različitim nivoima vlasti. Čak i onda kada su ispunjeni određeni preduvjeti, upitno je da li će
na vaš zahtjev za slobodan pristup informacijama biti odgovoreno. Informacijama koje se tiču
finansija, tendera, kompanija u javnom vlasništvu te javne potrošnje najteže je pristupiti. 98

WeBER indikator ACC P2 I2: Proaktivno informiranje javnosti od strane organa javne uprave

Elementi indikatora Bodovi

Web stranice organa javne uprave sadrže kompletne i ažurirane informacije o
2/4
djelokrugu rada
Web stranice organa javne uprave sadrže pristupačne i građanima prilagođene
1/2
informacije o djelokrugu rada
Web stranice organa javne uprave sadrže kompletne i ažurirane informacije o
2/4
odgovornosti (kome organi odgovaraju)
Web stranice organa javne uprave sadrže kompletne i ažurirane informacije o
4/4
relevantnim dokumentima javnih politika i pravnim aktima
Web stranice organa javne uprave sadrže pristupačne i građanima prilagođene
1/2
informacije o relevantnim dokumentima javnih politika i pravnim aktima
Web stranice organa javne uprave sadrže kompletne i ažurirane informacije o
dokumentima o politikama, studijama i analizama politika u okviru nadležnosti 1/4
organa
Web stranice organa javne uprave sadrže pristupačne i građanima prilagođene
informacije o dokumentima o politikama, studijama i analizama politika u okviru 1/2
nadležnosti organa
Web stranice organa javne uprave sadrže kompletne i ažurirane godišnje izvješta-
0/4
je
Web stranice organa javne uprave sadrže pristupačne i građanima prilagođene
0/2
godišnje izvještaje
Web stranice organa javne uprave sadrže kompletne i ažurirane informacije o
0/4
budžetu institucije
Web stranice organa javne uprave sadrže pristupačne i građanima prilagođene
0/2
informacije o budžetu institucije
Web stranice organa javne uprave sadrže kompletne i ažurirane kontakt infor-
4/4
macije (uključujući e-mail adrese)
Web stranice organa javne uprave sadrže pristupačne i građanima prilagođene
2/2
kontakt informacije (uključujući e-mail adrese)
Web stranice organa javne uprave sadrže kompletne i ažurirane organigrame
0/4
kojima je obuhvaćena cijela organizaciona struktura

98  Fokus grupa sa CSO, održana 27. jula, 2018. godine u Sarajevu.

106
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Web stranice organa javne uprave sadrže pristupačne i građanima prilagođene
1/2
organigrame kojima je obuhvaćena cijela organizaciona struktura
Web stranice organa javne uprave sadrže kompletne i ažurirane informacije o
kontakt tačkama za suradnju sa civilnim društvom i drugim zainteresiranim stra- 2/4
nama, uključujući procese javnih konsultacija
Web stranice organa javne uprave sadrže pristupačne i građanima prilagođene
informacije o kanalima suradnje sa civilnim društvom i drugim zainteresiranim 1/2
stranama, uključujući procese javnih konsultacija
Organi javne uprave proaktivno provode politiku otvorenih podataka 0/4
Ukupno bodova 22/56
Vrijednost indikatora (skala 0-5 99
) 2

Napomena: Skala za određivanje bodova je 0-2; ponder za svaki element iznosi 1 ili 2, ukupan broj bodova
izračunava se množenjem broja bodova sa ponderom.99

Informacije o djelokrugu rada na web stranicama svih institucija obuhvaćenih uzorkom su
nekompletne ili neusklađene sa opisima u pravnim aktima. Ove informacije su lako dostupne
na web stranicama, ali nisu dosljedno predstavljene na način prilagođen potrebama
građana. U okviru rubrike o Informativnim brošurama, institucije obuhvaćene uzorkom
pružaju kompletne i ažurirane informacije o tome kome su odgovorne, uz izuzetak jedne
institucije. Kod svih institucija obuhvaćenih uzorkom, informacije o relevantnim dokumentima
o politikama i pravnim aktima iz njihove nadležnosti su potpune, ažurirane i pristupačne.
Ove informacije nisu redovno popraćene tekstualnim pojašnjenjima, tako da je nedostatak
prilagođenosti potrebama građana evidentan za skoro sve institucije. Slično tome, većina
web stranica (uz samo dva izuzetka) sadrži ažurirane, pristupačne i građanima prilagođene
dokumente o politikama te studije i analize relevantnih politika.

Skoro polovina institucija ne objavljuje informacije o godišnjim izvještajima o radu, ali one
koje to pak čine, objavljuju ih redovno i omogućavaju im jednostavan pristup, iako nisu
napisane na način koji je prilagođen građanima. Treba napomenuti da institucije općenito
objavljuju informacije o budžetu (angažiranje sredstava) samo u sastavu svojih finansijskih
izvještaja, koji se redovno objavljuju. U slučaju institucija obuhvaćenih uzorkom, ne postoji
praksa objavljivanja budžeta prilagođenih građanima.

99  Raspodjela bodova: 0-10 bodova = 0; 11-19 bodova = 1; 20-28 bodova = 2; 29-37 bodova =3; 38-46 bodova = 4; 47-56 bodova = 5.

107
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018 WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

SLIKA
S LIKA1:1:UZORAK OD7 7
U ZORAK OD INSTITUCIJA
INSTITUCIJA NA DRŽAVNOM
NA DRŽAVNOM NIVOU NIVOU

Ministarstvo
Ministarstvo
vanjske trgovine i Ministarstvo Ministarstvo
finansija i trezora
ekonomskih pravde BiH odbrane BiH
BiH
odnosa BiH

Direkcija za Agencija za
Državna agencija
europske sigurnost hrane
za istrage i zaštitu
integracije BiH BiH

Napomena: Praćenjem je obuhvaćen period od 25. septembra, 2017. do 29. septembra, 2017.
Napomena: Praćenjem je obuhvaćen period od 25. septembra, 2017. do 29. septembra, 2017.

Kontakt informacije su u potpunosti objavljene, sa različitim komunikacijskim kanalima
Kontakt informacije
navedenim su u rubrikama
u zasebnim potpunostiweb objavljene, sa surazličitim
stranica, te komunikacijskim
lako dostupne kanalima sa
online. Organigrami
navedenim u zasebnim
hijerarhijom rubrikama
organizacionih web mahom
jedinica stranica,nisu
te su lako dostupne
usklađeni online. Organigrami
sa pravilnicima o unutarnjoj
sa organizaciji
hijerarhijomi sistematizaciji
organizacionihradnih
jedinica mahom nisu usklađeni sa pravilnicima
mjesta (samo dva izuzetka u uzorku). o unutarnjoj
organizaciji i sistematizaciji
U dva slučaja, informacijeradnih mjesta (samo
o organizacionoj dva izuzetka
strukturi u uzorku).
su definirane kao povjerljive. Kod većine
institucija obuhvaćenih uzorkom, organigrami su općenito prezentabilni i sačinjeni u formatu
U dva slučaja, informacije o organizacionoj strukturi su definirane kao povjerljive. Kod većine
koji se može
institucija preuzeti uzorkom,
obuhvaćenih (dva izuzetka).
organigrami su općenito prezentabilni i sačinjeni u formatu
kojiInformacije
se može preuzeti (dva izuzetka).
o suradnji sa CSO su općenito dostupne, iako se prakse razlikuju među
institucijama. Treba napomenuti da je pokrenuta centralizirana online platforma za javne
Informacije o suradnji
konsultacije, sa CSO
koja obuhvata su općenito
zakonodavne dostupne,
akcione planove,iako se prakse
planove razlikuju
konsultacija, među o
informacije
institucijama. Treba napomenuti da je pokrenuta centralizirana online platforma za javne
konsultacijama, listu zainteresiranih organizacija i pojedinaca, imena odgovornih službenika i
konsultacije, koja obuhvata zakonodavne akcione planove, planove konsultacija, informacije
kontakt informacije. Platformu ne promoviraju dva ministarstva iz uzorka, u smislu da ne
o konsultacijama, listu zainteresiranih organizacija i pojedinaca, imena odgovornih službenika
pozivaju javnost na suradnju ili davanje prijedloga. Četiri institucije pružaju informacije o tome
i kontakt informacije. Platformu ne promoviraju dva ministarstva iz uzorka, u smislu da ne
sa kojim vanjskim zainteresiranim stranama surađuju i u kojim oblastima, u skladu sa
pozivaju javnost na suradnju ili davanje prijedloga. Četiri institucije pružaju informacije o
tomekriterijima
sa kojimprilagođenosti građanima. Naposlijetku,
vanjskim zainteresiranim institucije
stranama surađuju i u ne objavljuju
kojim proaktivno
oblastima, u skladusetove
sa
podataka koji se odnose na njihov rad u otvorenom formatu.
kriterijima prilagođenosti građanima. Naposlijetku, institucije ne objavljuju proaktivno setove
podataka koji se odnose na njihov rad u otvorenom formatu.

121

108
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
Kakav je rezultat BiH u odnosu na region?
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
Vrijednosti
Kakavindikatora
99
je rezultat za 4ACC_P2_I1 „Percepcija
BiH u odnosu civilnog društva o kvalitetu zakonodavstva i
na region?
praksi pristupa informacijama od javnog značaja“
Kakavindikatora
Vrijednosti je rezultat 100
zaBiH u odnosu
4ACC_P2_I1 na region?
„Percepcija civilnog društva o kvalitetu za-
Albanija
konodavstva i praksi pristupa informacijama od
Vrijednosti indikatora za 4ACC_P2_I1 „Percepcija
99
5 javnog
civilnogznačaja“
društva o kvalitetu zakonodavstva i
praksi pristupa informacijama od javnog značaja“
4
Albanija
35
Srbija BiH
24
Srbija 13 BiH
2
0
1
0

Crna Gora Kosovo
Crna Gora Kosovo

Makedonija
Makedonija

Regionalni PAR Monitor izvještaj sa rezultatima za sve zemlje ZB dostupan je na:
Regionalni PAR Monitor
Regionalni izvještaj
PAR Monitor sasarezultatima
izvještaj zasve
rezultatima za svezemlje
zemljeZB ZB dostupan
dostupan je na:jewww.par-monitor.org
na: www.par-monitor.org
www.par-monitor.org

Vrijednost indikatora101 za
Vrijednost indikatora 4ACC_P2_I2 „Proaktivno informiranje javnosti od strane organa
za 4ACC_P2_I2 „Proaktivno informiranje javnosti od strane organa
100
Vrijednost indikatora 100 za 4ACC_P2_I2 „Proaktivno informiranje javnosti od strane organa
javne uprave“
javne uprave“
javne uprave“
Albanija
5
Albanija
54
3
Srbija 4 BiH
2
31
Srbija BiH
20
1
Crna Gora
0 Kosovo

Crna Gora Makedonija
Kosovo

Makedonija
Regionalni PAR Monitor izvještaj sa rezultatima za sve zemlje ZB dostupan je na: www.par-monitor.org

Regionalni PAR Monitor izvještaj sa rezultatima za sve zemlje ZB dostupan je na: www.par-monitor.org
Regionalni PAR Monitor izvještaj sa rezultatima za sve zemlje ZB dostupan je na:
99
Skala 0-5 (gdje je 0 najniža, a 5 najviša vrijednost za zemlju)
100
www.par-monitor.org
Skala 0-5 (gdje je 0 najniža, a 5 najviša vrijednost za zemlju)
122

100  Skala 0-5 (gdje je 0 najniža, a 5 najviša vrijednost za zemlju)
99
Skala 0-5 (gdje je 0 najniža, a 5 najviša vrijednost za zemlju)
101  Skala 0-5 (gdje je 0 najniža, a 5 najviša vrijednost za zemlju)
100
Skala 0-5 (gdje je 0 najniža, a 5 najviša vrijednost za zemlju)
1
109
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

V.4 Kratki pregled rezultata: Odgovornost

Manje od 30% CSO-a obuhvaćenih istraživanjem u BiH smatra da organi javne uprave
dokumentiraju dovoljno informacija i omogućavaju javnosti da ostvari svoje pravo na slobodan
pristup informacijama (FOI) od javnog značaja. Kada je riječ o zakonodavstu, malo više od 20%
CSO-a se slaže ili izričito slaže da su izuzeci od pretpostavke javnog karaktera informacija
adekvatno definirani zakonom. Međutim, rezultati istraživanja su pokazali da je još manji broj
predstavnika CSO (14%), koji su odgovorili potvrdno na pitanje da li se ovi izuzeci adekvatno
primjenjuju u praksi.

Kada je riječ o podnošenju zahtjeva za FOI, mišljenje CSO-a je veoma bitno, te je od broja
CSO koje su podnijele zahtjev u protekle dvije godine, njih nešto više od 50% izjavilo da su
informacije često ili uvijek dostavljene u traženom formatu. Štaviše, 42,8% njih je izjavilo da su
informacije dostavljene u propisanom roku, a veliki broj ispitanika je potvrdio da su informacije
bile besplatne (63,4%).

Treba napomenuti da građani i CSO nisu dužni da u svojim zahtjevima za FOI navode razloge
podnošenja zahtjeva, međutim, stvari su drugačije u praksi. U svrhu dobijanja određenih
informacija, zahtjevi dostavljeni javnim institucijama obično moraju sadržavati precizna
obrazloženja traženih informacija, što je potvrdio veliki broj CSO obuhvaćenih istraživanjem.
Samo njih 26,5% je izjavilo da nisu morali navoditi razloge podnošenja zahtjeva za FOI. Nadalje,
42,9% CSO nije bilo u stanju da odgovori da li su dijelovi inače povjerljivih materijala koji su
označeni kao nepovjerljivi dostavljeni ili ne. Samo je njih 4% izjavilo da se takve informacije
mogu dobiti. Pored toga, malo više od 18% CSO potvrdilo je da su dijelovi takvih materijala koji
ne sadrže lične podatke dostavljeni, dok ih je 36,8% odgovorilo sa „ne znam“.

Ispitane CSO ne smatraju da Ministarstvo pravde BiH kroz svoju praksu postavlja dovoljno
visoke standarde prava na pristup informacijama od javnog značaja. Samo malo više od 20%
njih ima pozitivno mišljenje o ovom aspektu. Nadalje, evidentan je mali postotak slaganja kada
je riječ o mekim mjerama Ministarstva pravde BiH i njihovoj djelotvornosti u zaštiti prava na
FOI (6,2%). Treba napomenuti da se po ovom pitanju 30,7% ispitanika izjasnilo sa „ne znam“.

Evidentan je izuzetno nizak stepen slaganja u odgovorima na pitanje da li sankcije za kršenje
prava na FOI dovode do dovoljno ozbiljnih posljedica za odgovorna lica u organima javne
uprave koji odbiju postupiti po zahtjevu. Što se tiče proaktivnog objavljivanja informacija
na web stranicama institucija, nedostaje dosljednosti u pružanju informacija o djelokrugu
rada, obezbjeđenju lakog pristupa informacijama, objavljivanju informacija na način i u
formatu prilagođenom građanima, te usklađenosti objavljenih informacija sa formulacijama
istih u pravnim propisima. Pored toga, organi vlasti BiH obično pružaju potpune i ažurirane
informacije o tome kome su odgovorni u Informativnim brošurama. Objavljene informacije
o dokumentima o politikama i pravnim propisima iz nadležnosti su kompletne, ažurirane i
pristupačne, doduše uz evidentan nedostatak prilagođenosti građanima, jer nisu redovno
popraćene tekstualnim pojašnjenjima. Većina web stranica (uz dva izuzetka) sadrže ažurirane,
pristupačne i građanima prilagođene informacije o dokumentima i studijama o politikama, te
analizama politika. Gotovo polovina institucija ne objavljuje informacije o svojim godišnjim
izvještajima o radu. Treba napomenuti da institucije općenito objavljuju informacije o budžetu,
ali da ne postoje budžeti prilagođeni građanima.

110
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Kontakt informacije su u potpunosti dostupne i lako im je pristupiti, ali organigrami sa
hijerarhijom organizacionih jedinica općenito nisu usklađeni sa pravilnicima o unutarnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Pored toga, informacije o kanalima suradnje sa
CSO i drugim vanjskim zainteresiranim stranama su općenito dostupne. Međutim, setovi
podataka koji se odnose na rad institucija ne objavljuju se u otvorenom formatu.

V.5 Preporuke za oblast Odgovornost

Proaktivno objavljivanje informacija na web stranicama organa javne uprave razlikuje se od
slučaja do slučaja. Ista informacija može biti dostupna u jednom slučaju, ali nedostupna u
drugom. Pa čak i kada su objavljene, informacije se mogu razlikovati po kvalitetu ili iskoristivosti
kada je riječ o ocjeni njihove kompletnosti, ažuriranosti, pristupačnosti i prilagođenosti
građanima. Iako sva četiri kriterija treba uzeti u obzir kod proaktivnog objavljivanja informacija,
nedostatak prilagođenosti objavljenih informacija građanima, međutim, predstavlja
sveprisutnu karakteristiku javne uprave.

1. Potrebno je koristiti jednostavan, građanima prilagođen jezik na web stranicama
javnih institucija, fokusirajući se na omogućavanje lakoće pristupa i boljeg korisničkog
iskustva. Naročito:

• Kada se objavljuju dokumenti (dokumenti o politikama, pravni akti, izvještaji,
itd.), njihov sadržaj i svrha trebaju biti ukratko navedeni/objašnjeni bez upotrebe
birokratske terminologije, fokusirajući se na najbitnije aspekte i način na koji oni
utječu na svakodnevni život građana, udruženja, poduzeća, manjinske grupe ili
druge društvene grupe;
• Kada se objavljuju informacije o organizacijskoj svrsi i nadležnostima, opisujući
područja politika i usluge koje se pružaju, ili slične administrativne informacije
(bilo to putem Informativnih brošura ili online), treba strogo izbjegavati doslovno
kopiranje i umetanje teksta iz statutornih propisa, a umjesto toga, tekst treba biti
prilagođen prosječnom građaninu;

Štaviše, očigledno je odsustvo ili manjak objavljivanja određenih vrsta informacija. U tom smislu:

2. Institucije trebaju objavljivati sve više informacija na svojim zvaničnim web stranicama, te
kroz korištenje suvremenih tehnologija uspostaviti nove prakse razmjene informacija;
3. Organi javne uprave trebaju proaktivno objavljivati svoje godišnje izvještaje o radu
online, što bi također trebalo biti izričito propisano odgovarajućim zakonom ili
podzakonskim aktom, te ih upotpuniti kvalitativnim i kvantitativnim informacijama,
kao i indikatorima učinka o konkretnim rezultatima koje je organizacija postigla u
jednogodišnjem izvještajnom periodu;
4. Potrebno je osigurati transparentnost sveukupnog budžetskog ciklusa, te eksplicitno
naglasiti obavezu institucija da obavještavaju o svom budžetskom ciklusu u
pristupačnom i razumljivom formatu;
5. Organi javne uprave trebaju početi sačinjavati i objavljivati građanima prilagođene
verzije svojih godišnjih budžeta (finansijskih planova). Postojeće prakse u nekoliko
lokalnih samouprava i državnih institucija mogu poslužiti kao početna osnova za
njihovu izradu. Nakon što budu sačinjeni i objavljeni, budžeti za građane trebaju biti
jasno označeni i vidljivi na početnoj stranici zvanične web stranice;

111
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

6. Portal otvorenih podataka je potreban jer organi javne uprave trebaju početi
objavljivati najmanje jedan set podataka koji se odnose na djelokrug njihovog rada u
skladu sa standardima otvorenih podataka, koji bi također bili objavljeni na njihovim
web stranicama;
7. Informacije o suradnji sa civilnim društvom, te vanjskim zainteresiranim stranama
uopće, trebaju biti jasno prikazane, po mogućnosti kroz lako dostupnu rubriku web
stranice na odredišnoj stranici (landing page), uz detaljan opis onoga šta obuhvata
suradnja sa CSO, komunikacijske kanale, odgovorne/kontakt osobe i ostale relevantne
informacije;
8. Institucijama treba dati u obavezu da redovno šalju ili postavljaju informacije na portal
eKonsultacije, ali i da ih promoviraju na početnim stranicama svojih web stranica radi
lakšeg preusmjeravanja posjetilaca.

Što se tiče zakonodavstva u oblasti FOI u BiH, percepcija CSO-a se ispostavila pretežno
negativnom ukazujući na nesklad između norme i realnosti. Pored problema sistemske
prirode, kao što je nepostojanje djelotvornih sankcija za organe javne uprave koj ne postupe
po zahtjevu, problemi manjih razmjera kada je riječ o poštivanju zakona onemogućavaju
jednostavnije ostvarivanje prava u oblasti FOI, te kvalitetnije udovoljavanje zahtjevima tražilaca
informacija. U tom smislu, prilikom odgovaranja na zahtjeve za FOI:

9. Organi javne uprave trebaju uvijek dostavljati informacije u traženom formatu.
Ukoliko za to postoji objektivna prepreka ili opravdanje, potrebno je o tome unaprijed
obavijestiti podnosioca zahtjeva;
10. Organi javne uprave trebaju u potpunosti izbjegavati pružanje informacija u vidu
skeniranih dokumenata. Time se ograničava dalja upotreba podataka, kao i pretraga u
slučaju obimnijih dokumenata;
11. Institucija za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti treba voditi
registar organa javne uprave koji često odbijaju postupiti po zahtjevu za FOI, a na
osnovu zaprimljenih žalbi od strane podnosilaca zahtjeva, te isti učiniti dostupnim
javnosti. Isticanje loših primjera će dugoročno doprinijeti unapređenju odgovornosti;
12. Najavljenim izmjenama i dopunama zakona u oblasti FOI u BiH treba osigurati
djelotvorne sankcije za organe javne uprave koji ne postupe po zahtjevu za FOI.

112
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

VI. PRUŽANJE USLUGA
Weber indikatori za oblast Pružanje usluga i vrijednosti za BiH

P1 I1: Percepcija javnosti o orijentiranosti državne administracije ka
građanima
0 1 2 3 4 5
P1 I3: Percepcija javnosti te dostupnost informacija o komentarima
građana o kavliteti administrativnih usluga
0 1 2 3 4 5

P4 I1: Percepcija OCD o dostupnosti administrativnih usluga
0 1 2 3 4 5
P4 I2: Dostupnost informacija o pružanju administrativnih usluga na
web stranicama pružalaca usluga
0 1 2 3 4 5

VI.1 Stanje u oblasti Pružanje usluga
Strateški okvir za određene aspekte pružanja javnih usluga je postavljen kroz Strategiju RJU,
ali ne postoji jedistveni dokument koji bi uređivao pružanje usluga na području cijele BiH. U
nacrtu za novu Strategiju RJU102, kao jedan od njenih specifičnih ciljeva, definirano je, da je
javna uprava u Bosni i Hercegovini orijentirana ka korisnicima tako što stručno prati i shvata
njihove potrebe i očekivanja te na osnovu njih unapređuje svoje poslovne procese i upravno
postupanje, smanjuje administrativno opterećenje, omogućava dostupnost usluga
različitim kanalima komunikacije, uz osiguranje visokog kvaliteta i smanjenje cijene usluge.
Važno je napomenuti da je akcioni plan za provedbu ove Strategije još uvijek u fazi izrade.

Prethodna Strategija RJU je usvojena prije više od 10 godina zajedno sa pripadajućim akcionim
planom, iza kojeg je uslijedio RAP1. Iako je trajanje oba ova Akciona plana formalno isteklo, kroz
aktivnosti na pojednostavljenju administracije te razvijanja e-vlade (e-government) nastavili su
se primjenjivati u državnim i entitetskim institucijama i u Brčko Distriktu. Glavni zaključak je
tome da su poboljšanja u pružanju usluga građanima i dalje neznatna.

Komplicirana teritorijalna organizacija i administracija, kao i politika, su onemogućili Vladama
da naprave vidljiv napredak u pružanju usluga orijentiranim ka građanima.

102  Nacrt Strategije RJU je dostupan na: https://bit.ly/2Hlik1R

113
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Komplicirana struktura države, višestruki slojevi uprave te paralelni pravni okviri stvaraju
nekonzistentnosti u pružanju usluga u BiH. Različiti nivoi vlasti (država103, entiteti104 i Distrikt
Brčko105) primjenjuju svoje verzije Zakona o općem upravnom postupku. Iako odredbe
Zakona o općem upravnom postupku, zahtjevaju učinkovitu i poštenu upravu, one ipak ne
pružaju čvrste smjernice o elektronskoj komunikaciji te pružanju informacija „samo jedanput“.
Nedostatak usklađenosti između Zakona o općem upravnom postupku i specijalnih zakona (koji
su dodatno komplicirani u FBiH zbog zahtjeva kantonalnih uprava) stvara veći administrativni
teret za građane, jer ne postoje pojednostavljene administrativne procedure ni za građane
ni za poslovne subjekte. Jedina jednošalterska usluga (one-stop-shop) uspostavljena za
administraciju koja se tiče poslovnih subjekata je u RS.

Nije došlo do ozbiljnog poboljšanja u području pružanja usluga, niti su uvedeni novi alati
koji bi ga pospješili. Ne postoje zajednički standardi u pružanju usluga koji se primjenjuju
na teritoriji cijele države niti se vrši monitoring nad učinkom u pružanju usluga, iako postoji
sporokretajuća inicijativa da se izgradi zajednički pristup upravljanja kvalitetom u ovom
području. Ovaj zajednički pristup upravljanja kontrolom se polako razvija na državnom
nivou, no svugdje drugo je odsutan. Interakcija sa korisnicima usluga s ciljem da se poboljša
pružanje usluga se rijetko događa na svim nivoima vlasti. Digitalni potpis i interoperabilnost
su u zastoju već godinama usprkos postojanju svih pozitivnih preduvjeta kao što je državna
osobna iskaznica sa integriranim elektronskim čipom. Iako je došlo do određenih pozitivnih
pomaka kada je u pitanju digitalni potpis, ovo pitanje i dalje ostaje političko pitanje što u stvari
i usporava napredak u tom polju.

Digitalizacija servisa nije značajno popravila kvalitetu pružanja usluga. Na primjer, razmjena
elektronskih podataka između institucija je uređena tako da služi ciljevima politike, a ne da
smanji opterećenja koje trpe građani i poslovni subjekti.

Nedostatak prave koordinacije i zajedničkih zakonskih odredbi između različitih nivoa vlasti je
imalo negativan učinak na već osjetljive grupe građana kao što su ljudi sa invaliditetom.

Na državnom nivou106, u entitetima (FBiH107 i RS108) kao i u DB109 postoje zasebni Zakoni o općem
upravnom postupku. Konvencionalni principi ponašanje dobre uprave su svih tih zakona, kao
što je pitanje zakonitosti, pravo da se stranka sasluša, te oblik administrativnih propisa. Zakoni
o općem upravnom postupku su uglavnom usklađeni međusobno zahvaljujući zajedničkom
porijeklu, a to je bilo zakonodavstvo bivše Jugoslavije o općem upravnom postupku. Zakoni o
općem upravnom postupku predviđaju i pravne lijekove kao što su pravo žalbe, reaktiviranje,
te poništenje postupka.110

Administrativne procedure na svim nivoima i dalje se većinskim dijelom obavljaju na papiru,
i pune su zahtjeva da se predaju papirni dokazi informacija, pa čak i onih koje uprava već

103  Službeni list BiH, Br. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013 i 53/2016
104  Službeni list FBiH, Br. 2/1998 and 48/1999.; Službeni glasnik RS, Br. 13/2002, 87/2007 i 50/2010
105  Službeni glasnik Brčko Distrikta, Br. 48/2011.
106  Službeni list BiH, Br. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013 i 53/2016
107  Službeni list FbiH, Br. 2/1998 and 48/1999.
108  Službeni glasnik RS, Br. 13/2002, 87/2007 i 50/2010.
109  Službeni glasnik BD Br. 48/2011.
110  Regionalna škola za javnu upravu – ReSPA (2016), Pravni lijekovi u upravnim postupcima na Zapadnom Bal-
kanu, ReSPA, Danilovgrad, Crna Gora.

114
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

posjeduje, kao što su, na primjer, rodni listovi. SIGMA, u svom izvještaju za 2017., navodi da
nije došlo do značajnog napretka u poboljšanju pružanja usluga, no uvažava da je došlo do
napretka u izdavanju osobnih identifikacijskih dokumenata, što spada po odgovornost Agencije
za Identifikacijska dokumenta, registraciju i razmjnu podataka BiH (IDDEEA). Ocjena SIGMA za
usmjerenost pružanja usluga ka građanima za BiH je 1 (na ljestvici o 0 do 5) što ukazuje na to da
još uvijek predstoji da se učine ključni napori kako bi se poboljšala kvaliteta usluga.111

Jedini primjetan napredak koji je napravljen u ovom pogledu je obnova osobne identifikacijske
iskaznice, koja je nastala kao rezultat infrasrukture na teritoriji cijele države za ispostavu
osobnih dokumenata i centralnog registra građana (sa oba upravlja IDDEEA na državnom
nivou - ali u što ulaze i napori na nivou entiteta da se konsolidiraju općinski registri rodnih
listova u jedinstveni digitalni registar (kojim upravljaju entiteti). Ukoliko se ispune određeni
uvjeti, građani više neće morati podnositi rodne listove ili uvjerenja o državljanstvu kada vade
novu osobnu iskaznicu. No, osim za ovu uslugu, ova infrastruktura se pretjerano ne koristi,
što znači da su građani opet dužni da u gotovo svim ostalim situacijama vade i predaju rodne
i vjenčane listove, uvjerenja o mjestu boravka i druge dokumente. Administrativno ustrojstvo
sadrži brojne kompleksnosti za ljude koji žive i rade na teritoriju cijele BiH. Problemi proizlaze
iz činjenice da je velika većina administrativnih usluga koje se pružaju građanima i poslovnim
subjektima pod nadležnošću entiteta. Iako IDDEEA, agencija koja je na državnom nivou,
ispostavlja putovnice i osobne iskaznice, stvarno izdavanje tih dokumenata je isključivo na
entitetima i Distriktu Brčko. U skladu sa zakonodavstvom BiH, izdavanje osobnih dokumenata
je pod nadležnošću Ministarstava unutrašnjih poslova (MUP); MUP-a RS, kantonalnih
ministarstava u FBiH (jer u FBIH nadležnost u ovom području imaju kantoni), te Javni registar
Brčko Distrikta. Kao rezultat toga, primjetne su razlike u kvaliteti usluga te i njihovom učinku
između entiteta (a i unutar samih entiteta).112

Rezultati istraživanja za Balkanski Barometar za 2017.113, su potvrdili da nivo zadovoljstva
građana sa administrativni uslugama jako nizak, kao i činjenicu da poslovni subjekti smatraju
da imaju velika opterećenja kada su u pitanju administrativne usluge. Također, vlada percepcija
da je kvalitet javnih usluga nizak, i da je među najnižima u regionu.

Upravljanje kvalitetom usluga se polako uvodi na državnom nivou. PARCO je institucija koja je
zadužena da razvije i promovira primjenu Zajedničkog okvira za procjenu (CAF) te sustava za
upravljanje kvalitetom ISO 9001.114 PARCO, ADS BiH te Državni zavod za statistiku su proveli
CAF na državnom nivou.

Iako za to postoje dobri početni uvjeti, još uvijek nije dostupan digitalni potpis ni za građane ni za
poslovne subjekte. Zakon o elektronskom potpisu115, koji je usvojen na državnom nivou 2006.,
je uspostavio jednakost između digitalnog potpisa i fizičkog potpisa. Nove osobne iskaznice
BiH su opremljene sa elektronskim čipom, a IDDEEA upravlja elektronskim registrom državnih
osobnih iskaznica. Međutim, zbog političkih neslaganja izdavanje osobnih dokumenatat je
pod nadležnošću entiteta. U skladu sa zakonodavstvom BiH, izdavanje osobnih dokumenata

111  SIGMA Izvještaj za BiH 2017 (http://www.sigmaweb.org/publications/Monitoring-Report-2017-Bosnia-and
Herzegovina.pdf)
112  SIGMA Izvještaj za BiH 2017
113  Balkanski Barometar, godišnje istraživanje koje provodi Vijeće za regionalnu suradnju (RCC), http://www.rcc.
int/seeds/results/2/balkan-opinion-barometer
114  Zaključak Vijeća ministara BiH, Br: 05-07-1-310-11/17, 2017.
115  Službeni list BiH, Br. 91/2006.

115
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

je pod nadležnošću Ministarstava unutrašnjih poslova (MUP); na nivou MUP-a RS, kantonalnih
ministarstava u FBiH te Javnog registra Brčko Distrikta – još uvijek nije uspostavljeno tijelo na
nivou države koje bi izdavalo kvalificirane cetrifikate za digitalni potpis.116

Ne postoje zajednički standardi koji bi se mogli koristiti da se uspostave zajednički kriteriji
za kvalitet javnih usluga, a istraživanja javnog mijenja i ankete koje su se koristile kako bi
se ocijenilo zadovoljstvo građana kvalitetom usluga su provođene jako rijetko i imale su
ograničene rezultate.

Ograničena dostupnost usluga (i fizički i putem interneta) za osobe sa invaliditetom predstavlja
veliki problem. BiH je 2009. potpisala, a 2010. ratificirala Konvenciju UNa o pravima osoba
sa invaliditetom (CRPD) i njen Fakultativni protokol. Međutim, pravni okvir i institucionalno
okruženje su jako fragmentirani, a njihova provedba je problematična zbog nepostojanja
jasnih i zajdničkih definicija diskriminacije na osnovu invaliditeta.117 Na državnom nivou,
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice trenutno razvija sustav izvještavanja, no ovaj projekt je
u zakašnjenju zbog političkih nesuglasica i nedostatka usklađene metodologije o prikupljanju
podataka i izvještavanju.118

Općenito govoreći, različiti zakonodavni okviri i višeslojni nivoi administracije koji proizlaze iz
komplicirane državne strukture dovode do toga da je teško napraviti poboljšanje u pružanju
i kvaliteti usluga.

VI.2 Šta WeBER prati i na koji način?

Pod dijelom RJU koji se tiče Pružanja usluga, WeBER prati tri SIGMA principa.

Princip 1: Politika djelovanja državne uprave koja je orijentirana ka građanima je uspostavljena i
primjenjuje se.

Princip 3: Uspostavljeni su mehanizmi kojima se osigurava kvaliteta javnih usluga;

Princip 4: Osigurana je dostupnost javnih usluga.

Iz perspektive civilnog društva i šire javnosti, ovi principi su najznačajniji kada je u pitanju
procjena dijela uprave koji predstavlja točku kontakta uprave sa javnošću i ključni su za
pružanje administrativnih usluga na dnevnoj bazi. U tom smislu, ovi principi su najvažniji za
kvalitetu svakodnevnog života građana.

Pristup praćenja ovih principa se primarno oslanja na percepciju javnosti o politici pružanja
usluga, uključujući i to do koje mjere je država otvorena za promjenu javnih usluga na osnovu
komentara i povratnih informacija koje dobije od građana. Ovaj postupak se dopunjuje
percepcijom civilnog društva o određenim aspektima pružanja usluga. Također, pristup
odabranim Principima ne zasniva se samo na percepcijama, več istražuje i postojanje,
elektronsku dostupnost te pristupačnost informacija o uslugama.

116  SIGMA Izvještaj za BiH 2017
117  Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba sa invaliditetom – CRPD (2017), “Zaključne napomene o
Početnom izvještaju o Bosni i Hercegovini”, CRPD/C/BIH/CO/1; i MyRight (2016), “Alternativni izvještaj o primjeni
Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba sa invaliditetom u BiH“ organizacije MyRight (2016).
118 Više: http://www.analitika.ba/en/publications/anti-discrimination-measures-without-measurement-collect-
ing-data-discrimination-bh

116
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Korištena su četiri indikatora, od kojih su dva u potpunosti mjerena na osnovu podataka o
percepciji (percepcija javnosti i civilnog društva), a preostala dva kombiniranjem podataka
o percepciji i javno dostupnih podataka.119 Za ispitivanje percepcije javnosti korišteno je
nasumično uzorkovanje u tri faze koje je obuhvatalo širu javnost. Ispitivanje je bilo usmjereno
na proces pružanja usluga koje je orjentirano ka građanima i njegovu provedbu u praksi i
pokrilo je različite aspekte svijesti, učinkovitosti i digitalizacije te mehanizme putem kojih
građani mogu dati povratne informacije i komentare na usluge pružaocima usluga.

Prilikom mjerenja dostupnosti javnih usluga ranjivim grupama, kao i u fizički udaljenim
mjestima, korištena je anketa sa civilnim društvom i fokus grupe u kojima su učestvovale
odabrane OCD.120 Fokus grupe su korištene kako bi se podaci iz ankete nadopunili kvalitativnim
saznanjima. Postojanje mehanizma za davanje povratne informacije i komentara od strane
javnosti pružaocima usluga, ispitivano je na osnovu kombiniranja podataka o percepciji
javnosti i on-line podataka na uzorku od pet odabranih servisa za pružanje usluga.121 Na kraju,
web stranice pružalaca usluga iz navedenog uzorka su analizirane s ciljem da se prikupe
informacije o dostupnosti usluga i njihovim cijenama.

VI.3 Rezultati WeBER Monitoringa
Princip 1: Politika djelovanja državne uprave koja je orijentirana ka građanima je uspostavljena i
primjenjuje se

WeBER indikator SD P1 I1: Percepcija javnosti o orijentiranosti državne administracije ka
građanima

Elementi indikatora Rezultati

Građani su upoznati sa Vladinim inicijativama ili projektima za pojednostavljenje admin-
0/2
istracije
Građani se slažu da su Vladine inicijative ili projekti za pojednostavljenje administracije
4/4
poboljšali pružanje usluga
Građani se slažu da je rad sa administracijom postao lakši 0/4
Građani se slažu da je skraćeno vrijeme koje je bilo potrebno da se dobiju određene
0/4
usluge
Građani se slažu s tim da se administracija kreće ka digitalnoj upravi 0/2
Građani su upoznati sa dostupnošću e-usluga 0/2
Građani su upoznati sa načinima na koje koriste e-usluge 1/2

119  Percepcija građana je istražena korištenjem anketa koje su bile usmjerene ka općoj javnosti na Zapadnom
Balkanu (osobe starije od 18 godine). Anketa je provedena korištenjem CAPI metoda (kompjuterski-potpomognu-
tog osobnog intervjua), korištenjem nasumično stratificiranog uzorkovanja u tri faze, koji je bio usmeren ka općoj
javnosti. Provedena je kao dio skupne regionalne ankete koju su provele Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora
i Srbija (dok su na Kosovu i u Makedoniji provedene ad hoc ankete) u vremenskom periodu od 15. oktobra do 30
novembra 2017. Za BiH, granica dopuštene pogreške ukupnog uzorka od 1036 građana je ± 3.05%, na nivou od
95% pouzdanosti.
120  Anketa sa organizacijama civinog društva je provedena kroz anonimni, on-line upitnik. Metod prikupljanja
podataka uključivao je CASI (kompjuterski-potpomognuti auto-intervju). U BiH, anketa je provedena u vremens-
kom periodu od 23. aprila do 4 juna 2018. uzorak za anketiranje u BiH je bio N =122. Baza osoba koje su odgovo-
rile na anketu na pitanja o pristupačnosti usluga je bila n=92.
121  1) Registracija vlasništva, 2) registracija firme (poslovne aktivnosti), 3) registracija vozila, 4) izdavanje osobnih
dokumenata: putovnice and osobne iskaznice, 5) Porez na dodanu vrijednost (PDV) za kompanije.

117
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Građani koriste e-usluge 0/2
Građani se slažu da su e-usluge jednostavne za korištenje 2/4
Građani se slažu da javne službe traže od njih povratnu informaciju tome kako se
0/2
pružanje javnih usluga može unaprijediti
Građani se slažu da javne službe koriste njihove povratne informacije o tome na koji se
4/4
pružanje javnih usluga može unaprijediti
Ukupno 11/32
Vrijednost indikatora (Skala od 0-5 )
122 1

Napomena: Ljestvica podjele bodova je 0-2; vrijednost svakog elementa je 1 ili 2, a ukupan rezultat se računa
množenjem dodjeljenih bodova s vrijednošću svakog elementa122

Percepcija javnosti o javnim uslugama je veoma negativna. U odgovorima na anketu na
pitanja u kojima se tražio nivo slaganja sa određenim izjavama (u ovom slučaju brojeni su
samo odgovori “u potpunosti se slažem” i “slažem se”) tek nekih 27% ispitanika je izjavilo da
je svjesno činjenice da je Vlada u posljednje dvije godine uložila određene napore kako bi
pojednostavila administrativne procedure i za građane i za
WeBER - BiH poslovne
PAR Monitor 2017-2018 subjekte.

GRAFIKON 1: NAPORI VLADE DA POJEDNOSTAVI ADMINISTRATIVNE PROCEDURE
GRAFIKON
(%) 1: NAPORI VLADE DA POJEDNOSTAVI ADMINIS-
TRATIVNE PROCEDURE (%) Nalazi članica WeBER
10% Platforme
WeBER Platform
Ne znam/nemam mišljenje
20% members’ findings
„TI BiH istraživanje otkriva da kao ključne
neuralgične
„TI BiH istraživanjetačke građani i dalje vide način
otkriva
da kao ključne neuralgične
tačke građani i dalje u
zapošljavanja videjavnoj upravi, upravljanje
3%
javnim
način finansijama,
zapošljavanja u javnoj što opet proizilazi iz
U potpunosti se slažem upravi, upravljanje javnim
3% finansijama, što opet problema u BiH - duboko
problema svih
ukorijenjene
proizilazi iz problemai svihširoko rasprostranjene
problema u BiH - duboko
korupcije.
ukorijenjene i široko
Analiza dubljih uzroka
izostanka korupcije.
rasprostranjene vidljivih/konkretnih rezultata
33% Analiza dubljih uzroka
Slažem se Uz interakciju u reformisanju javne uprave u širem
izostanka
24% Ukupno društvenoekonomskom kontekstu mora
vidljivih/konkretnih
polazitiu reformisanju
rezultata od logike funkcionisanja političkog
javne uprave u širem
sistema. U političkom sistemu BiH, gotovo
društvenoekonomskom

36% neograničena
kontekstu moć
mora polaziti od je skoncentrisana u
logike funkcionisanja
Ne slažem se političkim partijama,
političkog sistema. U koje bez elementarne
39% unutrašnje
političkom demokratije
sistemu BiH, funkcionišu
gotovo neograničena moć je
po principu klijentelističkih
skoncentrisana u političkim mreža sa
prevashodnim
partijama, koje bez interesom da ovladaju
elementarne unutrašnje
18% što većim brojem institucija i budžetskim
demokratije funkcionišu po
Uopće se ne slažem resursima kako bi mogle zadovoljavati
principu klijentelističkih
14% mreža sa prevashodnim
uske partikularne interese svojih vođstava
interesom da ovladaju što
i članstva.
većim Otudai je i očuvanje statusa
brojem institucija
0% 10% 20% 30% 40% 50% quo njihov
budžetskim temeljni
resursima kako interes, a dosljedno
bi mogle zadovoljavati uske
provođenje reformi,
partikularne interese svojih kao što bi bilo
Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, smanjivanje
vođstava i članstva.broja
Otuda jezaposlenih, raskidanje
zbir svih postotaka možda neće iznositi točno 100%. Baza: N=1036, N=345 i očuvanje statusa quo
s klijentelističko-nepotističkim
njihov temeljni interes, a načinom
regrutovanja
dosljedno u javnu upravu, te osiguranje
provođenje
Nadalje, 86% građana, koji su odgovorili da su svjesni inicijativa za reformi, kao što bi bilo
transparentnog i odgovornog planiranja i
pojednostavljenje
Napomena: administrativnih
Rezultati su zaokruženi procedura, smatraju
do najbližeg cijelogdabroja.
su takve
Zbog smanjivanje broja
vladine incijative dovelezaokruživanja
do poboljšanja pružanja usluga u navedenom
utroška budžeta,
zaposlenih, raskidanje sneminovno sa sobom nosi
brojeva, klijentelističko-nepotističkim
visoku cijenu za vladajuće političke partije.
vremenskom periodu. Međutim,
zbir svih postotaka tek 28%
možda neće građana
iznositi točno 100%. s Baza:
se složilo tim da je načinom regrutovanja u
poslovanje sa administracijom postalo lakše u protekle dvije godine, a 28% javnu upravu, te osiguranje
transparentnog i
njih se slaže s tim da je vrijeme koje je potrebno da bi se dobila određena odgovornogTransparency
planiranja i International BiH
usluga skraćeno. (grafikon 3). Uz to, tek 28% građana se slaže da se uprava utroška budžeta, neminovno
122  Raspodjela bodova: 0-10 bodova = 0; 11-19 bodova = 1; 20-28 bodova = 2; sa sobom nosi visoku cijenu (TI BiH), 2018
kreće ka digitalizaciji.
29-37 bodova =3; 38-46 bodova = 4; 47-56 bodova = 5. za vladajuće političke
partije.
133
Transparency International
118 BiH (TI BIH), 2018
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

N=1036, N=345

Nadalje, 86% građana, koji su odgovorili da su svjesni inicijativa za pojednostavljenje
administrativnih procedura, smatraju da su takve vladine incijative dovele do pobol-
jšanja pružanja usluga u navedenom vremenskom periodu. Međutim, tek 28% građa-
na se složilo s tim da je poslovanje sa administracijom postalo lakše u protekle dvije
godine, a 28% njih se slaže s tim da je vrijeme koje je potrebno WeBERda
- BiHbi
PARse dobila
Monitor određe-
2017-2018
na usluga skraćeno. (grafikon 3). Uz to, tek 28% građana se slaže da se uprava kreće
ka digitalizaciji.
GRAFIKON 2: POSLOVANJE SA ADMINISTRACIJOM JE POSTALO LAKŠE U PROTEKLE DVIJE GODINE, KROZ
INTERAKCIJU SA UPRAVOM (%)
GRAFIKON 2: POSLOVANJE SA ADMINISTRACIJOM JE POSTALO LAKŠE U PROTEKLE DVIJE GODINE,
KROZ INTERAKCIJU
40% SA UPRAVOM (%)

35%

30%

25%

33% 38%
20%
Ukupno
36%
Uz interakciju
15%
18%
25%
10% 21%

15%
5%
5% 6%
3%
0%
Uopće se ne Ne slažem se Slažem se Apsolutno se Ne
slažem slažem znam/nemam
mišljenje

Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%. Baza: N=1036, N=347

Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%.   Baza: N=1036, N=347

134

119
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
GRAFIKON 3: U PROTEKLE DVIJE GODINE SKRAĆENO JE VRIJEME POTREBNO DA BI SE DOBILA
ODREĐENA ADMINISTRATIVNA
GRAFIKON 3: U PROTEKLE USLUGA
DVIJE GODINE SKRAĆENO JE VRIJEME POTREBNO DA BI SE DOBILA ODREĐENA
ADMINISTRATIVNA USLUGA

45% Nalazi članica WeBER
Platforme
40% 39% 39%
35% Analiziranjem percepcije građana u
35%
WeBER
smislu unapređenja pružanja javnih
30% usluga, kroz poređenje nalaza 2014. i
Platform
2017.godine, uočava se izostanak znača-
25% members’
25% jnijih promjena u vrednovanju njihovog
findings
kvaliteta. Najveći i gotovo podjednak
20%
20% postotakpercepcije
Analiziranjem njih kao i u prethodnom is-
traživanju
građana u smislu vidi nivo kvalitete kao pod-
15% Ukupno
15% 13% jednak upružanja
unapređenja posljednjih pet godina. Ipak, u
Uz interakciju javnih usluga, kroz
istraživanju iz 2017. godine, porastao je
poređenje nalaza 2014. i
10% broj građana
2017.godine, uočava sekoji vide nivo usluga dije-
6% lom
izostanak bolji za
značajnijih nepunih 7%, uz smanjenje
5%
promjena u vrednovanju
5% 3% postotka građana koji ocjenjuju nivo
njihovog kvaliteta.
usluga
Najveći kao lošiji. Iako relativno neznat-
i gotovo
0% no, poboljšanje
podjednak postotak njih percepcije građana o
kaokvaliteti
i u prethodnomjavnih usluga ipak je vrijedno
istraživanju vidi nivo
pažnje.
kvalitete kao podjednak
u posljednjih pet godina.
Ipak, u istraživanju iz
Transparency International BiH (TI
2017. godine, porastao je
broj građana koji vide BIH), 2017, p.13.
nivo usluga dijelom bolji
za nepunih 7%, uz
Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva,
Napomena: Rezultati
zbir svih postotaka moždasu zaokruženi
neće iznositi točno do najbližeg
100%. cijelog
Baza: N=1036, broja. Zbog smanjenje
N=346 zaokruživanja postotka brojeva, zbir svih postotaka
građana koji ocjenjuju
možda neće iznositi točno 100%.   Baza: N=1036, nivo uslugaN=346kao lošiji.
Tek 19% građana BiH je svjesno da u BiH postoje e-usluge. Od onih koji Iako relativno neznatno,
toga jesu svjesni, 49% njih je samo informirano o tome da postoje e- poboljšanje percepcije
Tek 19%
usluge, a tekgrađana
zanemarivih BiH
3 %jeje usvjesno
potpunosti dainformirano
u BiH postojeo tome kakoe-usluge.
se Od onih
građana koji
o kvaliteti toga jesu svjesni, 49%
javnih
one koriste. Međutim, korištenje e-usluga tokom navedenog vremenskog usluga ipak je vrijedno
njih je samo informirano o tome da postoje e-usluge, a tek zanemarivih
pažnje. 3 % je u potpunosti
razdoblja je bilo veoma slabo, budući da je samo 15% onih koji su izjavili
informirano o tome kako se one koriste. Međutim, korištenje
da su upoznati da e-usluge postoje su i koristili te usluge (“ponekad” ili Transparency
e-usluga tokom navedenog
vremenskog razdoblja je bilo veoma slabo, budući
“često”). Kada je u pitanju samo korištenje e-usluga, tri četvrtine ispitanika da je samo 15% onih
International BiH (TI BIH), koji su izjavili da su
upoznati da su
koji su ih koristili e-usluge
izjavili da ihpostoje
je “lako” ilisu i koristili
“veoma te usluge
lako” koristiti (76%). (“ponekad” ili “često”). Kada je u pitanju
2017, p.13.

samo korištenje e-usluga, tri četvrtine ispitanika koji su ih koristili su izjavili da ih je “lako” ili
“veoma
GRAFIKON 4:lako” koristiti
SVJESNOST (76%). E-USLUGA
O DOSTUPNOSTI
135

GRAFIKON 4: SVJESNOST O DOSTUPNOSTI E-USLUGA WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

19% Da
Ne
81%
Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
Napomena: Rezultati su zaokruženi
moždado najbližeg
neće iznositicijelog
točno broja.
100%. Zbog
Bazazaokruživanja
: N=1036 brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%.   Baza: N=1036
GRAFIKON 5: SVJESNOST O DOSTUPNOSTI E-USLUGA U ODNOSU NA SOCIOLOŠKU KLASIFIKACIJU
GRAĐANA (%)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
34%
Uz interakciju 66%
Bez interakcije 12%
88%
Žene 18%
82%
120
Muškarci 20%
80%
Urbana sredina 22%
78%
19% Da
Ne
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
81%
Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%. Baza: N=1036
GRAFIKON 5: SVJESNOST O DOSTUPNOSTI E-USLUGA U ODNOSU NA SOCIOLOŠKU KLASIFIKACIJU GRAĐANA (%)
GRAFIKON 5: SVJESNOST O DOSTUPNOSTI E-USLUGA U ODNOSU NA SOCIOLOŠKU KLASIFIKACIJU
GRAĐANA (%)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
34%
Uz interakciju 66%
Bez interakcije 12%
88%
Žene 18%
82%
Muškarci 20%
80%
Urbana sredina 22%
78%
Ruralna sredina 15%
85%
18-29 21%
79%
30-44 26%
74%
45-59 18%
82%
Preko 60 11% Da
89%
Osnovno obrazovanje ili niže 10% Ne
90%
Srednjoškolsko obrazovanje 20%
80%
Viša škola ili univerzitet 38%
62%
U radnom odnosu 27%
73%
Nezaposleni 18%
82%
Drugo (status uposlenja) 14%
86%
Privatno 20%
80%
Javne ustanove 40%
60%
Federacija BiH 16%
84%
Republika Srpska 23%
77%
Brčko Distrikt 27%
73%
Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%. Baza: N=1036
Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%.   Baza: N=1036
Na grafikonu 5 prikazan je nivo svijesti među različitim društvenim skupinama. E-usluge se
najviše koriste u Brčko Distriktu, a najmanje u FBiH. Kao što je to bilo i očekivano, starosna
Na grafikonu 5 prikazan je nivo svijesti među različitim društvenim skupinama. 136 E-usluge se
najviše koriste u Brčko Distriktu, a najmanje u FBiH. Kao što je to bilo i očekivano, starosna
skupina koja podrazumijeva mlade profesionalce (od 30 do 44 godine starosti) je najčešći
korisnik e-usluga, i to naročito oni pojedinci sa visokim stupnjem obrazovanja. No, sveukupno
korištenje e-usluga i dalje ostaje na niskom nivou.

Na pitanje da li smatraju da je uprava, u protekle dvije godine, tražila od građana prijedloge
o tome kako da unaprijedi javne usluge, tek 13% građana je odgovorilo da se s tim “slaže” ili
“apsolutno slaže” (grafikon 6). Nadalje, 68% onih koji su rekli da uprava traži povratne informacije
od građana su se složili s tim da je Vlada iskoristila te prijedloge da unaprijedi usluge.

121
skupina koja podrazumijeva mlade profesionalce (od 30 do 44 godine starosti) je najčešći
korisnik e-usluga, i to naročito oni pojedinci sa visokim stupnjem obrazovanja. No, sveukupno
korištenje e-usluga i dalje ostaje na niskom nivou.
Na pitanje da li smatraju da je uprava, u protekle dvije godine, tražila od građana prijedloge o
WeBER - BiH PARtome
Monitor 2017-2018
kako da unaprijedi javne usluge, tek 13% građana je odgovorilo da se s tim “slaže” ili
“apsolutno slaže” (grafikon 6). Nadalje, 68% onih koji su rekli da uprava traži povratne
informacije od građana su se složili s tim da je Vlada iskoristila te prijedloge da unaprijedi
GRAFIKON 6: UPRAVA
usluge. TRAŽI POVRATNE INFORMACIJE OD GRAĐANA

GRAFIKON 6: UPRAVA TRAŽI POVRATNE INFORMACIJE OD GRAĐANA

45% 43%
39%
40%

35%

30% 27%
25%
25%
20%
20% 17%
15% Ukupno
15% 12%
Uz interakciju
10%

5%
1% 1%
0%

Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%. Baza: N=1036, N=346

Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%.   Baza: N=1036, N=346
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

137
Kakav je je
Kakav rezultat BiHuuodnosu
rezultat BiH odnosu na region?
na region?
Vrijednosti indikatora 122 za 5SD_P1_I1 “Percepcija javnosti orijentiranosti državne
Vrijednosti indikatora
administracije
123
za 5SD_P1_I1 “Percepcija javnosti orijentiranosti državne
ka građanima”
administracije ka građanima”
Albanija
5

4 3
3
Srbija 4 BiH
2

1 1
0

3
Crna Gora 4 Kosovo

3

Makedonija

Regionalni PAR Monitor Izvještaj sa rezultatima za sve zemlje Zapadnog Balkana je dostupan na:
Regionalni PAR Monitor Izvještaj sa rezultatima za sve zemlje ZB dostupan na: www.par-monitor.org
www.par-monitor.org

123 Sklala 0-5 (gdje je 0 najniža vrijednost, a 5 najviša vrijednost za državu)

122
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Principle 3: Uspostavljeni su mehanizmi kojima se osigurava kvaliteta javnih usluga

WeBER indikator SD P1 I3: Percepcija javnosti te dostupnost informacija o komentarima
građana o kvaliteti administrativnih usluga

Elementi indikatora Scores

Građani smatraju da imaju mogućnost dati povratnu informaciju o kvaliteti adminis-
0/2
trativnih usluga
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
Građani smatraju da su mehanizmi za davanje povratnih informacija jednostavni za
2/4
korištenje
Principle
Građani 3: Uspostavljeni
smatraju da su oni ilisu mehanizmi
civilno sruštvokojima se osigurava
uključeni kvaliteta
u monitoring javnih
I procjenu ad-usluga
0/4
ministrativnih usluga
WeBER indikator SD P1 I3: Percepcija javnosti te dostupnost informacija o komentarima građana o
Građani smatraju
kvaliteti das u administrativne
administrativnih usluga usluge unaprijeđene kao rezultat monitor-
4/4
ing i procjene građana
Elementi indikatora Scores
Osnovne
Građaniinformacije o povratnim
smatraju da imaju informacijama
mogućnost koje su dali
dati povratnu informaciju građani
o kvaliteti su javno dos-
administrativnih
0/20/4
tupne
usluga
Građani smatraju
Napredne da sukoje
informacije mehanizmi
se tičuzapovratnih
davanje povratnih informacija
informacija jednostavni
koje su za korištenje
dali građani su 2/4
Građani smatraju da su oni ili civilno sruštvo uključeni u monitoring I procjenu administrativnih 0/2
javno dostupne 0/4
usluga
Ukupno
Građani smatraju das u administrativne usluge unaprijeđene kao rezultat monitoring i procjene 6/20
4/4
građana
Vrijednost indikatora (skala od 0 do 5) 124
1
Osnovne informacije o povratnim informacijama koje su dali građani su javno dostupne 0/4
Napomena:
NapredneLjestvica podjele
informacije bodova
koje se je 0-2; vrijednost
tiču povratnih svakog
informacija koje suelementa je 1suilijavno
dali građani 2, a ukupan rezultat
dostupne se računa
0/2
Ukupno množenjem dodjeljenih bodova s vrijednošću svakog elementa124 6/20
Vrijednost indikatora (skala od 0 do 5) 123 1
Napomena: Ljestvica podjele bodova je 0-2; vrijednost svakog elementa je 1 ili 2, a ukupan rezultat se računa
Samo 15% građana BiH se slažu s tim da imaju mogućnost dati svoje mišljenje o kvaliteti
množenjem dodjeljenih bodova s vrijednošću svakog elementa
pojedinih usluga koje su dobili (grafikon 7). Ipak, od svih građana koji su imali mogućnost
Samo 15% građana BiH se slažu s tim da imaju mogućnost dati svoje mišljenje o kvaliteti
da daju svoje mišljenje o kvaliteti administrativnih usluga u posljednje dvije godine, 54% njih
pojedinih usluga koje su dobili (grafikon 7). Ipak, od svih građana koji su imali mogućnost da
je reklo
dajuda je jednostavno
svoje koristiti
mišljenje o kvaliteti kanale komunikacije
administrativnih za građane
usluga u posljednje dvije (što je znatno
godine, 54% njihmanje
je od
regionalnog
reklo da prosjeka od 74%).
je jednostavno koristiti kanale komunikacije za građane (što je znatno manje od
regionalnog prosjeka od 74%).
GRAFIKON 7: MOGUĆNOSTI DA SE DAJU POVRATNE INFORMACIJE NA KVALITET DOBIVENIH USLUGA (%)
GRAFIKON 7: MOGUĆNOSTI DA SE DAJU POVRATNE INFORMACIJE NA KVALITET DOBIVENIH USLUGA (%)

42% 43%

25%
21%
18% 17% 17% Ukupno
14%
Uz interakciju

1% 2%

Uopće se ne Ne slažem se Slažem se U potpunosti se Ne znam/nemam
slažem slažem mišljenje

Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg
možda neće cijelog
iznositi točno broja.
100%. Baza:Zbog zaokruživanja
N=1036, N=346 brojeva, zbir svih postotaka
Nadalje, Samo se 11%možda neće
građana BiHiznositi
“slaže”točno 100%.   Baza:
i “u potpunosti N=1036,
slaže” da suN=346
građani i civilno društvo
uključeni u monitoring i procjenu administrativnih usluga u navedenom periodu. Važno je
napomenuti da je 32% građana izjavilo da ne znaju ili da nemaju mišljenje po ovom pitanju, ali

123
Raspodjela bodova: 0-4 boda = 0; 5-8 bodova = 1; 9-11 bodova = 2; 12-14 bodova = 3; 15-17 bodova = 4; 18-20
bodova = 5 bodova: 0-4 boda = 0; 5-8 bodova = 1; 9-11 bodova = 2; 12-14 bodova = 3; 15-17 bodova = 4;
124 Raspodjela
18-20 bodova = 5 139

123
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Nadalje, Samo se 11% građana BiH “slaže” i “u potpunosti slaže” da su građani i civilno društvo
uključeni u monitoring i procjenu administrativnih usluga u navedenom periodu. Važno je
napomenuti da je 32% građana izjavilo da ne znaju ili da nemaju WeBERmišljenje po 2017-2018
- BiH PAR Monitor ovom pitanju,
ali općenito, smanjen je postotak negativne percepcije građana, što može ukazivati na to da je
ipak općenito,
došlo dosmanjen
određenog poboljšanja
je postotak kada
negativne su u pitanju
percepcije novi
građana, štomehanizmi
može ukazivati koji na
suto uvedeni
da je ili čak
kadaipakje udošlo
pitanju kvaliteta pruženih
do određenog poboljšanjausluga.
kada suOd onih koji
u pitanju novisu se složilikoji
mehanizmi sasu izjavom
uvedenida ili su
čak građani
kadadruštvo
i civilno je u pitanju
bili kvaliteta
uključeni pruženih usluga. Od
u monitoring onih koji su
i procjenu se složili sa izjavom
administrativnih da su u
usluga građani
proteklei dvije
civilno društvo bili uključeni u monitoring i procjenu administrativnih usluga
godine, 68% njih smatra da je ta praksa dovela do poboljšanja administrativnih usluga. u protekle dvije
godine, 68% njih smatra da je ta praksa dovela do poboljšanja administrativnih usluga.

GRAFIKON 8: UKLJUČENOST GRAĐANA ILI CIVILNOG DRUŠTVA U MONITORING ADMINISTRATIVNIH USLUGA
GRAFIKON 8: UKLJUČENOST GRAĐANA ILI CIVILNOG DRUŠTVA U MONITORING ADMINISTRATIVNIH
USLUGA

45%
41%
39%
40%

35% 32%
30%
26%
25%
19% Ukupno
20%
16% 16%
15% Uz interakciju
10%
10%

5%
1% 0%
0%
Uopće se ne Ne slažem se Slažem se U potpunosti se Ne
slažem slažem znam/nemam
mišljenje

Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%. Baza: N=1036, N=346
Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%.   Baza: N=1036, N=346
Urađena je analiza odabranog uzorka web stranica o tome da li sadrže povratne informacije
koje su dali građani o kvaliteti administrativnih usluga. Uzorak je uključivao institucije na svim
Urađena
nivoimaje analiza odabranog
vlasti (državne, uzorka
entitetske web
(i RS stranica
i FBiH o tomekao
(10 kantona), da iliDistrikt
sadržeBrčko).
povratne informacije
Rezultati
koje istraživanja
su dali građani o kvaliteti
su pokazali administrativnih
da postoje osnovni podaciusluga. Uzorakinformacijama
o povratnim je uključivao koje
institucije
su dalina svim
nivoima vlasti
građani samo(državne,
za uslugeentitetske
koje se tiču(iporezne
RS i FBiH (10(na
uprave kantona), kaoPorezne
web stranici i Distrikt Brčko).
uprave RS) teRezultati
izdavanja osobnih dokumenata – osobnih iskaznica i putovnica (web
istraživanja su pokazali da postoje osnovni podaci o povratnim informacijama koje stranica Kantona 10 – su dali
FBiH).
građani samo Ipak,zanijedna
uslugeodkoje
pregledanih web stranica
se tiču porezne upravene sadrži naprednije
(na web straniciinformacije, kao
Porezne uprave RS)
informacije iz najmanje dva različita uvjerljiva izvora, podatke razvrstane
te izdavanja osobnih dokumenata – osobnih iskaznica i putovnica (web stranica Kantona prema spolu,
invaliditetu ili drugim relavantnim faktorima.
10 – FBiH). Ipak, nijedna od pregledanih web stranica ne sadrži naprednije informacije,
kao informacije iz najmanje dva različita uvjerljiva izvora, podatke razvrstane prema spolu,
invaliditetu ili drugim relavantnim faktorima.

140

124
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Kakav je rezultat BiH u odnosu na region?
Kakav je rezultat BiH u odnosu na region?
Vrijednosti indikatora
Vrijednosti
125
za za
indikatora 124 5SD_P3_I1 “Percepcija
5SD_P3_I1 javnosti
“Percepcija te te
javnosti dostupnost informacija
dostupnost o o
informacija
komentarima građana o kvaliteti administrativnih usluga”
komentarima građana o kvaliteti administrativnih usluga”

Albanija
5
4

Srbija
3 2 BiH
2
2
1 1
0

2
3
Crna Gora Kosovo
2

Makedonija

Regionalni PAR Monitor Izvještaj sa rezultatima za sve zemlje Zapadnog Balkana je dostupan na: www.par-monitor.org
Regionalni PAR Monitor Izvještaj sa rezultatima za sve zemlje Zapadnog Balkana je dostupan na:
www.par-monitor.org
Princip 4: Osigurana je dostupnost javnih usluga
Princip
WeBER 4: Osigurana
indikator SD P4 je
I1:dostupnost javniho usluga
Percepcija OCD dostupnosti administrativnih usluga
Elementi indikatora Rezultati
WeBER
OCD indikator
se slažu daSDjeP4 I1: Percepcija
mreža za pristup OCD o dostupnosti
administrativnim administrativnih
uslugama usluga
adekvatno teritorijalno
rasprostranjena 0/4
Elementi
OCD se slažu da su jednošalterske uslugeindikatora
dostupne svima Rezultati0/4
OCD
OCD se smatraju damreža
slažu da je se administrativne usluge pružaju
za pristup administrativnim na načinadekvatno
uslugama koji zadovoljava specifične
teritorijal-
potrebe ranjivih skupina građana 0/4 0/4
no rasprostranjena
OCSsese
OCD slažu
slažu dadasu su pružaoci administrativnih
jednošalterske usluge dostupneusluga obučeni o tome kako da se odnose0/4
svima
prema ranjivim skupinama 0/2
OCD smatraju da se administrativne usluge pružaju na način koji zadovoljava
OCD se slažu
specifične potrebeda je uprava
ranjivih omogućila
skupina različite kanale koje je moguće izabrati za dobivanje0/4
građana
administrativnih usluga 0/2
OCS se slažu da su pružaoci administrativnih usluga obučeni o tome kako da se
OCD se slažu da su e-kanali jednostavno dostupni osobama sa invaliditetom 0/2
odnose prema ranjivim skupinama
0/2
OCD se slažu da je uprava omogućila različite kanale koje je moguće izabrati za do-
Ukupno 0/2 0/20
bivanje administrativnih usluga
Vrijednost
OCD se slažuindikatora (skalajednostavno
da su e-kanali od 0 do 5) 125dostupni osobama sa invaliditetom 0
0/2

Ukupno
124
0/20
Skala 0-5 (gdje je 0 najniža vrijednost,126
a 5 najviša vrijednost za državu)
Vrijednost
125 indikatora
Raspodjela bodova:(skala od 0=do
0-3 boda 5) bodova = 1; 7-9 bodova = 2; 10-12 bodova = 3; 13-15 bodova
0; 4-6 0 = 4; 16-18
bodova =5.Ljestvica podjele bodova je 0-2; vrijednost svakog elementa je 1 ili 2, a ukupan rezultat se računa
Napomena:
množenjem dodjeljenih bodova s vrijednošću svakog elementa126
141

125 Sklala 0-5 (gdje je 0 najniža vrijednost, a 5 najviša vrijednost za državu)
126 Raspodjela bodova: 0-3 boda = 0; 4-6 bodova = 1; 7-9 bodova = 2; 10-12 bodova = 3; 13-15 bodova = 4; 16-
18 bodova =5.18-20 bodova = 5

125
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Kada je u pitanju teritorijalna raspodjeljenost servisa za Nalazi članica WeBER
pružanje administrativnih usluga samo 8% anketiranih
OCD se složilo s izjavom da su ti servisi distribuirani
Platforme
na način koji omogućava lagan pristup uslugama svim
Informisanost građana o uslugama i
građanima. No, više od 70% njih se nije složilo s tim načinu ostvarivanja usluga vrlo je važna
(52% je odgovorilo sa „ne slažem se“, a 21% sa „uopće za ukupan dojam građana o radu javne
se ne slažem“). Nadalje, kada se radi o jednošalterkom uprave. Informisanje građana odlaskom
uslugama (one-stop-shops), jednak broj OCD (8%) se u institucije i dalje je najprisutnije i to
u znatno povećanom procentu, za vise
složilo s tim da su one jednako i lako dostupne svim od 20% (68,2). Koliko god ovakav način
građanima (zbog geografske raspodjeljenosti istih). na prvi pogled izgledao logičan, on je
skopčan sa potrebom višestrukog odlas-
Govoreći o potrebama i tretmanu ranjivih skupina ka građana u institucije, prvo kako bi se
građana, samo je 5% anketiranih OCD potvrdilo da je informisao, zatim eventualno kroz prik-
upljanje potrebnih dokumenata te pon-
pružanje usluga prilagođeno potrebama ranjivih skupina.
ovni odlazak kako bi uslugu konačno i os-
Većina ispitanika, odnosno 47% je odgovorilo sa „ne tvario. Sa druge strane, takav način utiče
slažem se“ i 28% sa „uopće se ne slažem“ na to pitanje. dijelom i na efikasnost samih institucija,
Uz to, samo 3% anketiranih OCD smatraju da je osoblje koje moraju odvojiti dodatno vrijeme na
koje radi na pružanju administrativnih usluga obučeno pojedinačno upoznavanje građanina u
svakom konkretnom slučaju sa načinom
za rad sa ranjivim skupinama. Nadalje, isti broj OCD (3%)
ostvarivanja svake konkretne usluge. Na-
se slaže sa izjavom da su e-kanali prilagođeniranjivim jbolja i najefikasnija alternativa ovakvom
skupinama. S druge strane, 37% ispitanika je odgovorilo načinu je svakako informisanje putem
sa „ne slažem se“, a 32% sa „uopće se ne slažem“. interneta, odnosno web aplikacija, gdje
je zabilježen nezanemarljiv porast u iz-
Po pitanju dostupnosti različitih kanala koje je moguće nosu od nešto više od 10%, što svakako
predstavlja ohrabrujući trend.
izabrati za dobivanje administrativnih usluga, tek nešto
više od jedne desetine ispitanika (11%) se složilo s tim Transparency International BiH (TI
da javna uprava omogućuje različite kanale za pružanje BIH), 2017, p.24.
usluga (osobno, elektronskim putem). No, značajno je
napomenuti da je postotak onih koji su odgovorili na ovo
pitanje sa “ne slažem se” (41% ispitanika), kao i onih koji
su odgovorili sa “uopće se ne slažem”, (24% ispitanika).

126
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
GRAFIKON 9: ODGOVORI NA IZJAVE O OPĆENITOJ DOSTUPNOSTI USLUGA
GRAFIKON 9: ODGOVORI NA IZJAVE O OPĆENITOJ DOSTUPNOSTI USLUGA

7%
Ne znam 8%
7%
Javna uprava omogučuje različite
kanale između kojih je moguće
0%
odabrati (osobno, elektronskim
U potpunosti se slažem 0% putem) za pružanje
0% administrativnih usluga.

11%
Slažem se 8%
8% Postojeće jednošalterske usluge su
lako dostupne svim građanima
(zbog svoje geografske
17% rasprostranjenosti)
Nemam mišljenje 21%
12%

41%
Ne slažem se 43% Pružaoci administrativnih usluga
52% su adekvatno rasprodjeljeni na
teritoriji cijele države na način koji
građanima omogučuje
24% jednostavan pristup uslugama.
Uopće se ne slažem 20%
21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%. Baza: N=122

možda neće iznositi točno 100%.   Baza: N=122

GRAFIKON 10: ODGOVORI NA IZJAVE O PRILAGODBI RANJIVIM SKUPINAMA
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

GRAFIKON 10: ODGOVORI NA IZJAVE O PRILAGODBI RANJIVIM SKUPINAMA

50%

45% 47%
143
40%
41%

35% 37%

33%
30% Pružanje administrativnih usluga
je prilagođeno potrebama ranjivih
28% skupina.
25% 32%
Općenito, osoblje koje radi na
20% pružanju administrativnih usluga
20% je obučeno o tomu kako da
18% postupa sa ranjivim skupinama.
15% 17%
E-kanali za pristup
administrativnim uslugama su
10% lako dostupni ranjivim skupinama.
10%
5%
6% 3% 0% 3%
3% 0% 0% 2%
0%

Napomena: Rezultati su zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
možda neće iznositi točno 100%. Baza: N=122

Napomena: RezultatiNasuosnovu
zaokruženi do najbližeg cijelog broja. Zbog zaokruživanja brojeva, zbir svih postotaka
intervjua koji su provedeni sa OCD, može se zaključiti da u općinama ne postoje
možda neće
kanali koji su prilagođeni iznositi
osobama točno 100%.  
sa invaliditetom Baza:
(slijepima, N=122
nemoćnima, gluhima), dok je u
određenim općinama (jako malo njih) osiguran prilaz osobama u invalidskim kolicima.
Kada je u pitanju romska populacija, veliki broj njih nije u mogućnosti ostvariti svoja prava
zbog nedostatka informacija i nedostataka relevatnog protoka informacija. Postoji veliki broj
Roma koji ne mogu ostvariti svoje pravo na zdravstveno osiguranje jer su propustili zakonske
rokove. Veliki je broj Roma koji ne posjeduju osobne dokumente, bilo zbog toga što su te 127
dokumente izgubili, a ne znaju proces kako da izvade nove dokumente ili nisu u mogućnosti da
plate troškove pratećih administrativnih taksi. Romska populacija je suočena sa širokim
144
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Na osnovu intervjua koji su provedeni sa OCD, može se zaključiti da u općinama ne postoje
kanali koji su prilagođeni osobama sa invaliditetom (slijepima, nemoćnima, gluhima), dok je u
određenim općinama (jako malo njih) osiguran prilaz osobama u invalidskim kolicima.

Kada je u pitanju romska populacija, veliki broj njih nije u mogućnosti ostvariti svoja prava
zbog nedostatka informacija i nedostataka relevatnog protoka informacija. Postoji veliki broj
Roma koji ne mogu ostvariti svoje pravo na zdravstveno osiguranje jer su propustili zakonske
rokove. Veliki je broj Roma koji ne posjeduju osobne dokumente, bilo zbog toga što su te
dokumente izgubili, a ne znaju proces kako da izvade nove dokumente ili nisu u mogućnosti
da plate troškove pratećih administrativnih taksi. Romska populacija je suočena sa širokim
spektrom problema (nedostatak obrazovanja, nemogućnost zapošljavanja, loši životni uvjeti,
nedostupnost zdravstvenog osiguranja i drugi).

Zahvaljujući intervencijama donatora (provedenim projektnim aktivnostima), postignut je
određeni napredak, no on još uvijek nije vidljiv zbog velikog broja kompleksnih problema
s kojima se svakodnevno suočava romska populacija. Korištenjem kapaciteta romskih
medijatora (obrazovanih, certificiranih mladih Roma) koji najprije uživaju povjerenje romske
zajednice u kojoj žive, uspostavljen je odličan mehanizam za uvezivanje romske zajednice i
vladinih institucija, te pruža romskoj populaciji priliku da ostvari svoja vitalna prava. Utjecaj
romskih medijatora ima naročit odraz u obrazovanju.

Iako to nije slučaj za sve informacije, ipak, neophodne informacije su obično dostupne u
elektronskoj formi na web-stranicama svih institucija i servisa, no romska populacija obično ne
koristi takav vid komunikacije. S druge strane, institucije ne čine dovoljno kako bi promovirali
elektronske usluge (koje su jednostavno dostupne), a ni informacije o cijeni tih usluga nisu
dostupne online.

Kada je u pitanju teritorijalna rasprostranjenost, usluge nisu prilagođene osobama koje žive
u ruralnom područjima gdje su otvoreni samo uredi za registraciju. Jednošalterske usluge
gotovo da ne postoje (dostupno je tek 2-5 njih u cijeloj državi), te se i dalje mora ići na različite
pojedinačne šaltere kako bi se prikupila dokumentacija potrebna da se završe određeni poslovi.

Državni službenici nisu u potpunosti educirani ni obučeni za rad sa ranjivim skupinama.
Ne postoje adekvatne obuke (naročito za upravu na lokalnom nivou) koje bi dalje osnažile i
osposobile administrativno osoblje za rad sa ranjivim skupinama.

WeBER indicator SD P4 I2: Dostupnost informacija o pružanju administrativnih usluga na
web stranicama pružalaca usluga

Elementi indikatora Rezultati
Web stranice pružalaca administrativnih usluga sadrže kontakt informacije za
4/4
pružanje usluga
Web stranice pružalaca administrativnih usluga sadrže osnovne proceduralne in-
0/4
formacije o tome kako pristupiti administrativnim uslugama
Web stranice pružalaca administrativnih usluga sadrže vodič koji je namjenjen
0/2
građanima o tome kako pristupiti administrativnim uslugama
Web stranice pružalaca administrativnih usluga sadrže informacije o pravima i
1/2
obavezama korisnika usluga
Pojedinačne institucije na državnom nivou koje pružaju administrativne usluge, za-
2/4
sebno objavljuju informacije o cijenama dostupnih usluga

128
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Informacije o cijenama administrativnih usluga se razlikuju između e-usluga i uslu-
0/2
ga koje se isporučuju osobno.
Informacije o administrativnim uslugama su dostupne u formatu otvorenih poda-
0/2
taka
Ukupno 7/20
Vrijednost indikatora (Skala od 0 do 5127) 1

Napomena: Ljestvica podjele bodova je 0-2; vrijednost svakog elementa je 1 ili 2, a ukupan rezultat se računa
množenjem dodjeljenih bodova s vrijednošću svakog elementa127

Rezultati ovog istraživanja pokazuju da gotovo sve web stranice pružalaca administrativnih
usluga sadrže kontakt informacije, uz izuzetak kontakt informacija za registriranje firmi –
ne postoji agencija na državnom nivou ili na nivou BiH (u FBiH registracija se vrši putem
brojnih registracijskih/općinskih sudova). Međutim, osnovne proceduralne informacije, o
tome kako pristupiti administrativnim uslugama, opisom usluga, fizičkoj lokaciji pružanja
usluga te originalnim formularima su u potpunosti dostupne jedino na web stranici Uprave za
indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH) te Poreznih uprava FBiH i RS. Pored toga, web stranice
istih institucija sadrže i vodič koji je prilagođen za građane te koji ima i audio-vizualni element,
ali se on generalno tiče samo izdavanja fiskalnih faktura.

Drugi pružaoci administrativnih usluga uglavnom pružaju uputstva kako dobiti određenu uslugu,
ali ne i na način koji je prilagođen za korištenje od strane građana. Kada su u pitanju prava i obaveze
korisnika, informacije o njima su navedene na web stranicama pružalaca administrativnih usluga
samo za pitanja registracije vozila, izdavanja putovnica i osobnih iskaznica i za PDV kompanija. Iz
uzorka usluga koje su promatrane, cijena administrativnih usluga je dostupna za dvije od njih pet
(izdavanje putovnica i osobnih dokumenata te za PDV za kompanije).

Važno je napomenuti da e-usluge (koje se ne plaćaju) su dostupne jedino na nivou FBiH (za
Poreznu upravu FBiH). Informacije dostupne za uzorkovane usluge nisu dostupne u formatu
otvorenih podataka.

127 Raspodjela bodova: 0-3 boda = 0; 4-6 bodova = 1; 7-9 bodova = 2; 10-12 bodova = 3; 13-15 bodova = 4; 16-
18 bodova =5.18-20 bodova = 5

129
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
Kakav je rezultat BiH u odnosu na region?
Kakav indikatora
Vrijednosti je rezultat
128 BiH u odnosu
za 5SD_P4_I1 na region?
“Percepcija OCD WeBER - BiH PAR
o dostupnosti administrativnih Monitor 2017-2018
usluga”
Vrijednosti indikatora 127 za 5SD_P4_I1 “Percepcija OCD o dostupnosti administrativnih usluga”
Kakav je rezultat BiH u odnosu na region?
Vrijednosti indikatora 127 za 5SD_P4_I1 “Percepcija OCD o dostupnosti administrativnih usluga”

0 0 0 0 0 0

ALB BIH KS MNE MKD SER

0 0 0 0 0 0
Regionalni PAR Monitor Izvještaj sa rezultatima za sve zemlje Zapadnog Balkana je dostupan na: www.par-monitor.org
ALB BIH KS MNE MKD SER
Regionalni PAR Monitor Izvještaj sa rezultatima za sve zemlje Zapadnog Balkana je dostupan na:
Vrijednosti indikatora
Regionalni
128
za 5SD_P4_I2
PAR Monitor Izvještaj “Dostupnost
sa rezultatimawww.par-monitor.org
za sve informacija
zemlje Zapadnog Balkana je dostupan na:owww.par-monitor.org
pružanju administrativnih
usluga na web stranicama pružalaca usluga”

Vrijednosti indikatora 128 za 5SD_P4_I2 “Dostupnost informacija o pružanju administrativnih
Vrijednosti indikatora129 za 5SD_P4_I2 “Dostupnost
Albanija informacija o pružanju administrativnih
uslugana
usluga naweb
webstranicama
stranicama pružalaca
pružalaca usluga”
5 4
usluga”
4
Albanija
3 4
5
Srbija BiH
3 4
2

3
1 1
Srbija BiH
3 2
0

1 1
2
0
Crna Gora Kosovo
1
2

Crna Gora Kosovo
4
Makedonija

4
Makedonija
Regionalni PAR Monitor Izvještaj sa rezultatima za sve zemlje Zapadnog Balkana je dostupan na: www.par-monitor.org

Regionalni PAR Monitor Izvještaj sa rezultatima za sve zemlje Zapadnog Balkana je dostupan na:
www.par-monitor.org
Regionalni PAR Monitor Izvještaj sa rezultatima za sve zemlje Zapadnog Balkana je dostupan na: www.par-monitor.org

127
Skala 0-5 (gdje je 0 najniža vrijednost, a 5 najviša vrijednost za državu)
128
Skala 0-5 (gdje je 0 najniža vrijednost, a 5 najviša vrijednost za državu)
147
127
128 Skala 0-5(gdje
Skala 0-5 (gdjejeje0 0 najniža
najniža vrijednost,
vrijednost, a 5a najviša
5 najviša vrijednost
vrijednost za državu)
za državu)
128
Skala 0-5 (gdje je 0 najniža vrijednost, a 5 najviša vrijednost za državu)
129 Skala 0-5 (gdje je 0 najniža vrijednost, a 5 najviša vrijednost za državu)
147

130
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

VI.4 Kratak pregled rezultata: Pružanje usluga
Općenito govoreći, percepcija javnosti o javnim uslugama je veoma niska. Građani nisu
svjesni napora vlade u posljednje dvije godine da pojednostave administrativne procedure
i za građane i za poslovna lica. Također, veoma mali broj građana BiH je svjesno činjenice da
u BiH postoje e-usluge. Korištenje e-usluga u vremenskom periodu koje je obuhvaćeno ovim
istraživanjem je veoma nisko, no tri četvrtine građana koje su izjavile da su koristile e-usluge
misle da ih je relativno lako koristiti.

Mišljenje građana je također veoma nisko kada su u pitanju mogučnosti da daju svoje
komentare pružaocima usluga na kvalitet usluga, ili da građani i civilno društvo mogu
učestvovati u monitoring usluga. Slično tomu, pružaoci administrativnih usluga rijetko kada
objavljuju na svojim web stranicama čak i osnovne informacije o komentarima koje su dobili
od građana. Također, njihove web stranice ne sadrše ni naprednije informacije, kao što su na
primer informacije iz najmanje dva uvjerljiva izvora, ne sadrže podatke koji su klasificirani po
spolu, invaliditetu ili drugim relevantnim faktorima.

Mišljenje civilnog društva o brojnim aspektima pružanja usluga u BiH je veoma nisko. Kada
je u pitanju teritorijalan rasprostranjenost pružalaca administrativnih usluga, više od 70%
organizacija civilnog društva smatra da nisu distrinuirani na način koji bi omogučio jednostavan
pristup uslugama svim građanima. Mišljenje OCD je isto kada je u pitanju dostupnost izbora
različitih kanala za dobivanje administrativnih usluga (osobno, elektronskim putem).

Također, praksa objavljivanja svih neophodnih informacija kako bi se isporučila određena
usluga, je I dalje prosječna, pa čak i slaba. Potpune osnovne proceduralne informacije o
tome kako dobiti određenu uslugu trebaju biti unaprijeđene. Veoma je rijetko pronaći na tim
stranicama uputstvo prilagođeno građanima. Monitoring je pokazao da se usluge, koje je u
potpunosti moguće dobiti elektronskim putem, isporučuju jako rijetko.

VI.5 Preporuke za oblast Pružanje usluga

U BiH su napravljeni određeni pomaci u zakonodavnom okviru koji uređuje upravu koja je
orijentirana ka građanima. Budući da svijest o pojednostavljenjima procedura kao i postojanju
e-usluga još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou, pružaoci usluga bi se trebali više uključiti
u komunikaciju sa građanima kako bi je podigli.
1. Potrebno je usvojiti novi Zakon o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja.
Neophodno je uskladiti Zakone o upravnom postupku i amandmane na iste na svim
nivoima vlasti.
2. Potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se, na teritoriji cijele države, infrastruktura
za isporuku osobnih dokumenata kao i centralni registar državljana (na svim nivoima)
konsolidirali u jedinstveni, digitalni registar (koji bi bio jednostavno dostupan svima).
3. Potrebno je pojednostaviti procedure registracije poslovnog subjekta i uskladiti ga na
svim nivoima vlasti kako bi se stvorilo zajedničko pogodno okruženje za poslovanje u
cijeloj državi.
4. Potrebno je uložiti dodatne napore ka stvaranju i funkcionalizaciji jednošalterskih
sistema kako bi se smanjilo administrativno zakrčenje te pomoglo građanima i
poslovnim ljudima.

131
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

5. Portali e-vlada, iako formalno postoje, se trebaju učiniti potpuno funkcionalnim te se
koristiti u svom punom kapacitetu.
6. Monitoring učinka pružanja usluga bi trebao biti rašireniji, te dopustiti da građani, OCD,
poslovni subjekti i drugi korisnici mogu dati svoje komentare za njegovo poboljšanje.
To bi omogućilo stvaranje kvalitetnijih usluga te odgovorne uprave. Potrebno je vršiti
sistemski monitoring učinka u pružanju usluga te zadovoljstva korisnika istim na svim
nivoima vlasti.
7. Informacije o pružanju usluga trebaju biti izložene i dostupne u formatu koji je
prilagođen za korištenje od strane građana. Podaci koji su izloženi na vladinim web
stranicama moraju biti ažurirani i pružati sve neophodne informacije, što će omogućiti
da se izbjegnu administrativne greške i zastoji.
8. Potrebno je u potpunosti provesti upravljanje kvalitetom usluga na svim nivoima vlasti.
9. Digitalni potpis još uvijek nije dostupan za građane i poslovne subjekte. Iako je došlo do
određenog napretka u ovom polju, ovo pitanje je i dalje teško ispolitizirano, a potrebna
je zajednička jaka politička volja kako bi se ovo pitanje riješilo. Potrebno je za teritoriji
cijele države uspostaviti tijelo kvalificirano za izdavanje certifikata za digitalni potpis.

Dostupnost usluga je i dalje veliki problem kada je u pitanju pružanje usluga. Iako postoje
određene mjere za dostupnost usluga, a koje se najvećim dijelom tiču uklanjanja fizičkih barijera
u pristupu uslugama, istraživanje percepcija provedeno tokom ovog istraživanja ukazuje na
veliko odstupanje između potreba i realnosti. Ako se ne riješi pitanje dostupnosti usluga
za sve, politika pružanja usluga može nenamjerno dovesti do diskriminacije i produbljenja
društvenih nejednakosti.

11. Potrebno je unaprijediti dostupnost usluga. Dostupnost usluga varira na različitim
dijelovima države, te nije konzistenta na teritoriju cijele BiH, naročito kada su u pitanju
ranjive skupine stanovništva. Poboljšanje te situacije će zahtjevati promjene u sistemu
pružanja usluga kao i u obrazovanju i obučavanju pružalaca usluga kako bi oni mogli da
zadovolje potrebe građana, a naročito ranjivih skupina.
12. Kao dio mjera dostupnosti, državni službenici zaduženi za pružanje usluga građanima
uz fizički kontakt sa građanima moraju proći tečajeve obvezne obuke za komunikaciju
sa i pomoć osobama sa invaliditetom i drugim ranjivim skupinama. Takve vrste obuka
bi trebale biti dio obveznog programa profesionalnog razvoja službenika, te bi trebao
pokrivati sve institucije koje pružaju usluge u svim općinama i gradovima u BiH.

132
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

VII. UPRAVLJANJE JAVNIM
FINANSIJAMA
WeBER indikatori za oblast Upravljanje javnim finansijama i vrijednosti za BiH

P5 I1: Transparentnost i dostupnost budžetskih dokumenata
0 1 2 3 4 5

P6_8 I1: Javna dostupnost informacija o javnim internim finansijskim kon-
trolama i parlamentarnom nadzoru
0 1 2 3 4 5
P16 I1: Komunikacija i suradnja Vrhovne revizorske institucije sa javnošću
koja se odnosi na njen rad
0 1 2 3 4 5

VII.1 Stanje u oblasti Upravljanje javnim finansijama

Bosna i Hercegovina ima kompleksan sistem javnih finansija. Čine ga državni nivo (institucijama
na državnom nivou vlasti upravlja VM BiH), dva entiteta - FBiH i RS (svaki entitet ima svoju
vladu i vanbudžetske fondove), te Distrikt Brčko. Također, kantoni u FBiH sa svojim zasebnim
izvršnim, zakonodavnim i sudskim granama vlasti imaju veliku fiskalnu autonomiju. Sistem
upravljanja javnim finansijama (PFM) u Bosni i Hercegovini (BiH) odražava odredbe Ustava
zemlje koji je definisan u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma potpisanog 1995. godine
na međunarodnom nivou. Decentralizirana i izuzetno kompleksna politička i institucionalna
struktura BiH komplicira proces donošenja odluka.

U decembru 2016. godine, VM BiH usvojilo je novu Strategiju reforme PFM za BiH. Cilj
Strategije reforme PFM u institucijama BiH je da osigura veću funkcionalnost, transparentnost,
odgovornost i efikasnost u oblasti upravljanja javnim sredstvima i tako doprinese jačanju
makroekonomske stabilnosti BiH. U cjelini gledano, ova strategija, kao i strategije reforme
PFM usvojene na nivou entiteta i BD, trebale bi doprinijeti dugoročnoj fiskalnoj stabilnosti i
poboljšanju kvaliteta javnih finansija u Bosni i Hercegovini. Ovo bi se prije svega ogledalo u
stabilizaciji javne potrošnje, smanjenju deficita te stvaranju fiskalnog prostora za povećanje
kapitalne potrošnje.

Prema SIGMA Izvještaju iz 2015. godine, izvršenje budžeta se prati na kvartalnoj osnovi.
Godišnji izvještaji sadrže samo neke od informacija koje bi se inače trebale naći u godišnjem

133
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

izvještaju. Izvještaje revidiraju vrhovne revizorske institucije (SAI). Ne postoji objedinjeni godišnji
izvještaj koji bi se podnosio Parlamentarnoj skupštini i koji bi obuhvatao državni nivo, entitete
i BD, kao ni izvještaj koji bi bio izrađen na osnovu ESA standarda.130 Godišnji finansijski izvještaj
objavljuje MFT na državnom nivou, a revidira ga Ured za reviziju institucija BiH (AOI BiH).131

Budžet institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine usvaja se i objavljuje
prema ekonomskoj, funkcionalnoj i organizacionoj klasifikaciji, kao i u skladu sa pregledom
višegodišnjih projekata. Uspostavljen je sistem srednjeročnog i godišnjeg planiranja, a Sektor
za budžet MFT BiH uključen je u implementaciju programskog budžetiranja koristeći vlastite
kapacitete. Postupak programskog budžetiranja u institucijama BiH znatno je unaprijeđen
donošenjem Uputstva o metodologiji u postupku srednjeročnog planiranja, praćenja i
izvještavanja u institucijama BiH, koje je pripremljeno u skladu sa Odlukom o postupku
srednjeročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“,
broj 62/14). Nadalje, nadograđen je Informacioni sistem za upravljanje finansijama (FMIS),
čime su stvoreni preduslovi za praćenje izvršenja po pojedinačnim programima. Navedeni
sistem će biti implementiran čim budu ispunjeni normativni i pravni preduvjeti tj. kada izmjene
i dopune Zakona o finansiranju institucija BiH stupe na snagu.132

Zakonom o budžetu propisana je samo upotreba modela modificirane obračunske osnove,
međutim ne postoji obaveza usklađenosti sa međunarodnim standardima.133

Kvalitet javnih finansija i planiranja budžeta i dalje je slab. Program spominje značaj poboljšanja
kvaliteta upravljanja javnim finansijama, ali ne navodi konkretne projekte reforme i njihov
očekani fiskalni utjecaj. Srednjeročno planiranje budžeta i dalje je slabo i dodatno otežano
fragmentiranjem ovlasti na entitete.134

Bosna i Hercegovina još uvijek nije postigla dovoljno visok nivo budžetske transparentnosti.
Godišnji budžeti se objavljuju, ali ne postoje konsolidirani mjesečni izvještaji ni na jednom
nivou vlasti. Nedostatak usklađenosti kontnih planova na državnom i entitetskom nivou
onemogućava pristup konsolidiranim podacima. Potrebno je poboljšati naknadno praćenje
realizacije preporuka vanjske revizije. Pojavile su se određene inicijative za izradu i planiranje
građanskog budžeta, naročito za neke institucije na nivou Vijeća ministara, ali je potrebno
dodatno poraditi na njihovom razvoju.135

Centralna jedinica za harmonizaciju (CHU) odgovorna je za razvoj PIFC136 sistema na nivou BiH
u skladu sa Zakonom o internoj reviziji institucija BiH i Zakonom o finansiranju institucija BiH.
CHU je uspostavljena u okviru MFT BiH i objavila je godišnje konsolidirane izvještaje o internoj
reviziji na web stranici MFT BiH.

130  SIGMA (2015) Izvještaj o mjerenju početnog stanja, Principi javne uprave Bosne i Hercegovine, OECD Iz-
davaštvo, Pariz, str. 84‐95.
131  Zakon o finansiranju institucija BiH, član 22.
132  PRAĆENJE REFORME JAVNE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI:

ANALIZA REZULTATA U OBLASTI JAVNIH FINANSIJA ZA 2016. GODINU, TI BIH, više informacija na: https://bit.
ly/2ohtcFc
133  Zakon o finansiranju institucija BiH, Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09 i 42/12, čl. 2 i 19.
134  Vidi: https://bit.ly/2oeK5Av
135  EUROPSKA KOMISIJA, Izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, više informacija na: https://bit.ly/
2jQZsg5
136  Javna interna finansijska kontrola

134
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

U skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH i Pravilnikom o godišnjem izvještavanju o sistemu
finansijskog upravljanja i kontrole (FMC sistemu) u institucijama BiH, CHU MFT BiH je pripremila svoj
prvi Godišnji konsolidirani izvještaj o FMC sistemu u institucijama BiH za 2017. godinu137.

Ministarstvo financija FBiH uspostavilo je CHU kao tijelo koje koordinira razvoj metodologije
i standarda za aktivnosti finansijskog upravljanja i kontrole. Ova jedinica je također zadužena
za provođenje interne revizije, organiziranje obuka i praćenje kvaliteta sistema interne
finansijske kontrole. U skladu sa Zakonom o internoj reviziji, CHU je pripremila peti godišnji
konsolidirani izvještaj o stanju u oblasti interne revizije za 2015. godinu, koji je usvojen u
oktobru 2016. godine. U praksi i dalje postoje institucije koje nemaju uspostavljene jedinice
za internu reviziju, a i onda kada ih imaju, lokacija tih jedinica u okviru institucije i opis njihovih
aktivnosti nisu u skladu sa važećim propisima.138

Kao što je navedeno u SIGMA Izvještaju za BiH iz 2017. godine, država dovoljno dugo posjeduje
legislativu u oblasti FMC da bi mogla imati uspostavljen proces praćenja implementacije
javnih internih finansijskih kontrola (PIFC). CHU MFT BiH podnosi FMC Izvještaj VM BiH, a
nakon toga Parlamentarnoj skupštini. Kao odgovor na Godišnji izvještaj za 2015 godinu, VM
BiH je ohrabrilo institucije da ubrzaju svoju implementaciju FMC putem mjera kao što je npr.
izrada akcionih planova.139 Država prikuplja informacije putem upitnika za samoprocjenu koji
ima 27 stranica i u kojem se samo dva pitanja odnose na to kako uprava implementira FMC
u okviru date organizacije (npr. kroz uspostavljanje ekspertskih radnih grupa). Preostalih 17
pitanja odnose se na svaki od elemenata Okvira Komiteta sponzorskih organizacija Treadway
komisije (COSO)140 (npr. kontrolno okruženje) i u okviru njih se traži podnošenje dokaza koji idu
u prilog iznesenim procjenama. Ne postoji postupak utvrđivanja vjerodostojnosti informacija
dostavljenih CHU. U 2016. godini, 70 od 75 državnih institucija dostavilo je ispunjene upitnike
CHU (u poređenju sa 63 od 74 institucije u 2015. godini). Odgovori su zatim, uključujući prateći
komentar i preporuke, objedinjeni u izvještaj objavljen u maju 2017. godine.141

Prema istom izvještaju142, regulatorni okvir za internu reviziju (IA) je adekvatan na svim nivoima
vlasti u BiH, ali se njegova implementacija odvija sporo. Uglavnom usljed budžetskih ograničenja,
organizacioni kapacitet za implementaciju okvira i dalje zaostaje, što za posljedicu ima nedostatak
kapaciteta za omogućavanje stalnog profesionalnog razvoja i osiguranje kvaliteta.

U Bosni i Hercegovini postoje četiri nezavisne vrhovne revizorske institucije (SAI). Njihov
zadatak je da vrše reviziju javnog sektora/javnih računa vlada i njihovih sektora, kao i kantona,
općina, kompanija, organizacija, fondova, agencija, itd.

Ured za reviziju institucija BiH je vanjski, nezavisni revizor koji revidira poslovanje institucija
Bosne i Hercegovine. Ured je Vrhovna revizorska institucija u BiH uspostavljena 2000. godine.
Mandat Ureda propisan je Zakonom o reviziji institucija BiH, općeprihvaćenim revizijskim
standardima i ISSAI okvirom.143

137  Vidi: https://bit.ly/2NogX4J
138  praćenje reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini: Analiza rezultata u oblasti javnih finansija za 2016.
godinu, TI BIH, više informacija na: https://bit.ly/2ohtcFc
139  Zaključci 53. sjednice VM BiH održane 26. aprila, 2016. godine.
140  COSO razvija okvire i smjernice o upravljanju rizikom poduzeća, internoj kontroli i sprečavanju pronevjere.
141  Konsolidirani izvještaj o FMC u institucijama BiH za 2016. godinu, CHU na državnom nivou, maj 2017.
142  SIGMA Izvještaj za BiH za 2017. godinu.
143  Okvir Međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija

135
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Unutarnja organizacija Ureda utvrđena je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta. Zadaci Ureda za reviziju izvršavaju se u sklopu sljedećih organizacionih jedinica:
Kabinet generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora, Odjeljenje za finansijsku reviziju,
Odjeljenje za reviziju učinka, Odjeljenje za razvoj, metodologiju i kontrolu kvalitete finansijske
revizije, Odjeljenje za kontrolu kvalitete, metodologiju i planiranje revizije učinka, te Služba za
pravne, finansijske i opće poslove. Odjeljenje za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću
djeluje pri Kabinetu generalnog revizora i zamjenika revizora. Ured je odgovoran za: finansijske
revizije i revizije usklađenosti, revizije učinka i druge specifične revizije. U nadležnost Ureda
spadaju sve javne institucije BiH, uključujući: Parlament, Predsjedništvo, Vijeće Ministara i
budžetske institucije, zakonom definisane vanbudžetske fondove, sredstva u vidu zajma
ili granta Bosni i Hercegovini od strane međunarodnih agencija i organizacija za određenu
instituciju ili projekt u BiH, te sredstva obezbjeđena iz budžeta za bilo koju drugu instituciju,
organizaciju ili tijelo. Glavni izlazni rezultati Ureda su njegovi izvještaji, mišljenja i, naročito,
preporuke usmjerene ka unapređenju upravljanja javnim sredstvima. Ured može biti zadovoljan
činjenicom da su svijest i potreba za poboljšanjem kroz prihvatanje i provođenje revizorskih
preporuka u porastu. Ipak, ne možemo biti zadovoljni postotkom realiziranih preporuka (u
posljednje tri godine iznosio je u prosjeku 40%), naročito kada to uporedimo sa postotkom od
95% zabilježenim u razvijenim zemljama. Provođenje revizorskih preporuka izravno doprinosi
smanjenju nepravilnosti u radu subjekata revizije, ali je istovremeno neophodno i da nadležna
lica, organi i institucije uzmu aktivnije učešće u procesu i da, u skladu sa svojim nadležnostima,
djeluju na odgovarajući način u cilju postizanja pozitivnih učinaka za dobrobit cijele zajednice.
Tokom proteklih godina Ured je ostvario značajne rezultate u uspostavljanju i razvoju funkcije
revizije. Međutim, da bi se išlo u korak sa međunarodnim razvojnim trendovima, potrebno
je osigurati stalnu usklađenost sa ISSAI standardima te njihovu implementaciju, ažuriranje
priručnika za reviziju u skladu s navedenim, kao i konstantnu obuku osoblja, naročito u oblasti
revizije (eksterna i interna obuka).144

Ured je izradio Strateški plan razvoja za period 2014. - 2020., koji služi za nastavak razvoja
Ureda u skladu sa Strateškim okvirom razvoja vrhovnih revizorskih institucija BiH u periodu
2013. - 2020., kojeg je usvojio Koordinacioni odbor.

Prema SIGMA Izvještaju za BiH za 2017. godinu, Zakonom o reviziji institucija na državnom
nivou, kao i zakonima o reviziji institucija na drugim nivoima vlasti u BiH145 osigurana je
finansijska neovisnost SAI, omogućen im je dovoljno sveobuhvatan mandat i pružene ovlasti
da vrše finansijske revizije, te revizije usklađenosti i učinka. Međutim, u istom izvještaju se
navodi da građani BiH nemaju mnogo povjerenja u političku neovisnost SAI. Samo 16%
građana koji su odgovorili na anketu Balkanskog barometra iz 2017. godine146 su se potpuno
ili djelimično složili da su SAI neovisne o političkom utjecaju.

144  Ured za reviziju institucija BiH – Strateški plan razvoja za period 2014. – 2020.
145  Zakoni o reviziji institucija: član 5. (državni nivo i FBiH) i član 25. (RS); SAI BD (član 5.) će podnijeti nacrt svog
budžeta Direkciji za finansije.
146  Balkanski barometar, godišnja anketa koju provodi Vijeće za regionalnu suradnju (RCC), http://www.rcc.int/
seeds/results/2/balkan-opinion-barometer

136
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

VII.2 Šta prati WeBER i na koji način?
Praćenje oblasti upravljanja javnim finansijama obavlja se prema četiri SIGMA principa.

Princip 5: Obezbjeđeni su transparentno izvještavanje i nadzor budžeta;

Princip 6: Operativni okvir za internu kontrolu definira odgovornosti i ovlasti, a njegova primje-
na od strane budžetskih organizacija je usklađena sa zakonodavstvom koje regulira upravljanje
javnim finansijama i javnu upravu općenito;

Princip 8: Operativni okvir za internu reviziju odražava međunarodne standarde, a njegova
primjena od strane budžetskih organizacija je usklađena sa zakonodavstvom koje regulira upra-
vljanje javnim finansijama i javnu upravu općenito;

Princip 16: Vrhovna revizorska institucija primjenjuje standarde na neutralan i objektivan način
kako bi osigurala visokokvalitetne revizije, što će pozitivno utjecati na funkcioniranje javnog sektora.

Kako su ovi principi temeljno razmotreni od strane SIGMA-e, WeBER pristup inkorporira i
unapređuje elemente transparentnosti i pristupačnosti informacija u vanjskoj komunikaciji,
ali i proaktivan i građanima prilagođen pristup informiranju građana.

WeBER praćenje se zasniva na tri indikatora, jedan za svaku pokrivenu podoblast PFM:
godišnja budžetska politika, PIFC i eksterna revizija. Prvenstveno se razmatra transparentnost
i dostupnost budžetskih dokumenata, mjereći koliko su građanima pristupačni ključni
budžetski dokumenti (godišnji državni budžet i izvještaji o izvršenju budžeta), ali i u kojoj mjeri
su budžetske informacije predstavljene i prilagođene građanima i civilnom društvu. U tom
cilju, kao primarni online izvori analizirane su internet prezentacije ministarstava nadležnih
za finansije i podaci koji su o njima dostupni, kao i zvanični portali vlada i portali otvorenih
podataka ovisno o specifičnim praksama u datoj zemlji.

Drugi indikator mjeri raspoloživost javnosti i saopćavanje javnosti i drugim zainteresiranim
stranama osnovnih informacija o PIFC (konsolidirani izvještaji, revizije kvaliteta IA, proceduralne
informacije o FMC). Analiza uzima u obzir zvanične internet stranice i raspoložive dokumente
institucija vlasti nadležnih za politiku PIFC. Međutim, internet stranice svih ministarstava se
analiziraju radi utvrđivanja dostupnosti posebnih informacija vezanih za FMC, kao i zvanična
dokumentacija parlamenta u svrhu mjerenja redovnosti parlamentarnog nadzora nad PIFC.

Na kraju, u oblasti eksterne revizije, ovaj pristup indikatora razmatra eksternu komunikaciju
vrhovnih revizorskih institucija i prakse saradnje sa javnošću. Ovime su obuhvaćeni: strateški
pristup, korišteni načini komunikacije, revizorsko izvještavanje prilagođeno građanima,
upotreba vizualizacije podataka, postojanje kanala za izvještavanje o pitanjima koja su
identifikovana od strane vanjskih zainteresiranih strana i konsultacije sa civilnim društvom.
U ovu svrhu, koristi se kombinacija ekspertske analize dokumenata SAI i analize internet
stranica SAI, zajedno sa polustrukturiranim intervjuima sa zaposlenima u SAI, radi sakupljanja
dodatnih ili nedostajućih informacija.

137
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

VII.3 Rezultati WeBER monitoringa
Princip 5: Obezbjeđeno je transparentno budžetsko izvještavanje i nadzor

WeBER indikator PFM P5 I1: Transparentnost i dostupnost budžetskih dokumenata

Elementi indikatora Bodovi

Usvojenom godišnjem budžetu se lako može pristupiti online 4/4
Izvještajima o izvršenju budžeta tokom cijele godine se lako može pristupiti online 2/4
Izvještajima o izvršenju budžeta na sredini godine se lako može pristupiti online 0/4
Izvještaji o izvršenju budžeta (tokom cijele godine, na sredini i na kraju godine)
sadrže podatke o budžetskoj potrošnji u smislu funkcionalne, organizacione i ekon- 4/4
omske klasifikacije
Godišnji izvještaj na kraju godine sadrži nefinansijske informacije o učinku Vlade 0/2
Zvanična lako čitljiva prezentacija godišnjeg budžeta (građanski budžet) se redovno
0/4
objavljuje online
Budžetski podaci se objavljuju u formatu otvorenih podataka 10/2
Ukupno bodova 12/24
Vrijednost indikatora (0-5) 147
2

Napomena: Skala za određivanje bodova je 0-2; ponder za svaki element iznosi 1 ili 2, ukupan broj bodova
izračunava se množenjem broja bodova sa ponderom.147148149

Zakoni o budžetu institucija BiH za 2017. i 2018. godinu dostupni su i lako im je pristupiti putem
web stranice Ministarstva finansija i trezora BiH. Budžetskim dokumentima koji pružaju informacije
na godišnjoj osnovi može se lako pristupiti samo jednim klikom miša i mogu se preuzeti.

Međutim, ne postoji mjesečno izvještavanje koje bi služilo za ažuriranje informacija tokom
godine.Kako je prethodno navedeno, ne postoje mjesečni izvještaji o izvršenju budžeta
tokom cijele godine, ali je lako pristupiti kvartalnim izvještajima o izvršenju budžeta putem
web stranice (3 izvještaja dostupna za 2017. godinu). Izvještaj o izvršenju budžeta na sredini
godine (polugodišnji budžet) dostupan je online samo za 2016. godinu i nalazi se na web
stranici Parlamenta. Treba ipak napomenuti da postoje kašnjenja u finaliziranju i prezentiranju
izvještaja, tako da informacije nisu pravovremeno dostupne javnosti.

TABELA 1: ONLINE DOSTUPNOST BUDŽETSKIH IZVJEŠTAJA KOJI SE SAČINJAVAJU TOKOM CIJELE GODINE

Izvještavanje tokom cijele godine Izvještavanje na sredini godine
Tip148 Mjesečno, kvartalno 6 mjeseci
Lako dostupno  X*149

147 Raspodjela bodova: 0-4 boda = 0; 5-8 bodova = 1; 9-12 bodova = 2; 13-16 bodova =3; 17-20 bodova = 4;
21-24 boda = 5.
148 Za potrebe izvještavanja tokom cijele godine u obzir se uzima posljednjih šest mjeseci prije početka praćenja
(oni ne moraju biti u okviru iste fiskalne godine). Za potrebe polugodišnjeg izvještavanja razmatraju se izvještaji
za tekuću i proteklu fiskalnu godinu, ili za protekle dvije fiskalne godine, ovisno o zakonskom roku za objavljivanje
polugodišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta u datoj zemlji.
149 Polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2017. godinu dostupan na web stranici Parlamenta (https://
www.parlament.ba/act/ActDetails?actId=1018)

138
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Izvještaj na kraju godine za 2016. godinu sadrži ekonomsku, organizacionu i funkcionalnu
klasifikaciju. Ovaj izvještaj ne sadrži nefinansijske podatke o učinku, ni po organizacionim
jedinicama niti po bilo kom drugom kriteriju. U izvještaju ima dosta teksta i pojašnjenja, ali
nema podataka o učinku.

MFT BiH je jedino ministarstvo u regionu koje objavljuje sve izvještaje o izvršenju budžeta
(kvartalne, polugodišnje, te izvještaje na kraju godine) sa podacima o budžetskoj potrošnji
u skladu sa tri načina klasifikacije troškova.150 Unatoč dobroj praksi, polugodišnji izvještaji o
izvršenju budžeta u BiH su jedino dostupni na web stranici Parlamenta, dok ih Ministarstvo
ne objavljuje.

Naposlijetku, zvanični, budžet za građane nije dostupan online i na web stranici Mini-
starstva nema objavljenih podataka u otvorenom formatu.

TABELA 2: SVEOBUHVATNOST PODATAKA U BUDŽETSKOM IZVJEŠTAVANJU

Tip podataka Izvještavanje to- Izvještavanje na Izvještavanje na
kom cijele godine sredini godine kraju godine
Ekonomski   
Funkcionalni   
Organizacioni   
Učinak *

150 Primjeri polugodišnjeg izvještaja: https://www.parlament.ba/act/ActDetails?actId=1018 , izvještaja na kraju
godine: https://bit.ly/2txJDAg , i kvartalnih izvještaja: https://bit.ly/2wNYIiQ , https://bit.ly/2jFZibm , https://bit.ly/2N-
nbvlL .

139
  
WeBER
Funkcionalni    platforme
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
Organizacioni   

Učinak *
Kakav je rezultat BiH u odnosu na Nalazi
Trebačlanica
napomenuti da WeBER
su
region? Platforme
izvještaji ureda za reviziju
javnog sektora konstantno
Kakav je rezultat BiH 151
u odnosu na region? ukazivali na veliki broj
Treba napomenuti da su izvještaji ure-
Vrijednosti indikatora za 6PFM_P5_I1 „Transparentnost nepravilnosti u budžetskoj
Vrijednosti indikatora 150
za 6PFM_P5_I1 „Transparentnost i da za reviziju javnog sektora konstantno
i dostupnost budžetskih dokumenata“ potrošnji. Međutim, iako su
ukazivali na veliki broj nepravilnosti u
dostupnost budžetskih dokumenata“ se u revizorskim
budžetskoj potrošnji. Međutim, iako su
izvještajima iz godine u
se u revizorskim izvještajima iz godine
Albanija godinu pojavljivale iste
u godinu pojavljivale iste nepravilnosti,
5 nepravilnosti, organi za
organi za provođenje zakona i sudstvo
4 provođenje zakona i
uglavnom nisu pozvali odgovorna lica na
3 2 sudstvo uglavnom nisu
Srbija BiH odgovornost, a vlade i parlamenti nisu
pozvali odgovorna lica na
2 pokazali spremnost da doprinesu trans-
2 2 odgovornost, a vlade i
parentnoj i odgovornoj potrošnji kroz
1 parlamenti nisu pokazali
iznalaženje sistemskih rješenja.
0 spremnost da doprinesu
1 transparentnoj i
Transparency International
odgovornoj potrošnji kroz
Crna Gora 4Kosovo iznalaženje sistemskih
BiH (TI BiH) 2018
rješenja.

4
Makedonija Transparency International
Regionalni PAR Monitor izvještaj sa rezultatima za sve zemlje ZB - www.par-
BiH (TI BiH) 2018
monitor.org
Regionalni PAR Monitor izvještaj sa rezultatima za sve zemlje ZB
www.par-monitor.org

Princip 6: Operativni okvir za internu kontrolu definira odgovornosti i ovlasti, a njegova primje-
na od strane budžetskih organizacija je usklađena sa zakonodavstvom koje regulira upravljanje
javnim finansijama i javnu upravu općenito;

Princip 8: Operativni okvir za internu reviziju odražava međunarodne standarde, a njegova
primjena od strane budžetskih organizacija je usklađena sa zakonodavstvom koje regulira upra-
150
Skala 0-5 (gdjevljanje javnim
0 predstavlja finansijama
najnižu, i javnu
a 5 najvišu upravu
vrijednost za općenito.
zemlju)
159
WeBER indikator PFM P6_8 I1: Javna dostupnost informacija o javnim internim finansijskim
kontrolama i parlamentarnom nadzoru
Elementi indikatora Bodovi
Konsolidirani godišnji izvještaj o PIFC redovno se sastavlja i objavljuje online 4/4
Procjene kvaliteta izvještaja o internoj reviziji redovno se izrađuju i objavljuju online 0/2
Ministarstva objavljuju informacije u vezi sa finansijskim upravljanjem i kontrolom 0/2
CHU proaktivno komunicira s javnošću 1/2
Parlament redovno razmatra/provjerava konsolidirani izvještaj o PIFC 1/2
Ukupno bodova 6/12
Vrijednost indikatora (skala 0-5 )
152 2

Napomena: Skala za određivanje bodova je 0-2; ponder za svaki element iznosi 1 ili 2, ukupan broj bodova
izračunava se množenjem broja bodova sa ponderom.152

151  Skala 0-5 (gdje 0 predstavlja najnižu, a 5 najvišu vrijednost za zemlju)
152 Raspodjela bodova: 0-2 boda = 0; 3-4 boda = 1; 5-6 bodova = 2; 7-8 bodova =3; 9-10 bodova = 4; 11-12 bodova= 5.

140
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Zakonom o finansiranju institucija BiH definirane su obaveze objavljivanja kvartalnih, polugo-
dišnjih i godišnjih izvještaja o PIFC. Što se tiče interne revizije (IA), Zakonom o internoj reviziji
BiH nije propisan jasan rok za pripremu konsolidiranog godišnjeg izvještaja. Također, Zakon
o finansiranju institucija BiH ne definira jasno rok u kojem CHU treba pripremiti konsolidirani
FMC izvještaj. Iako ova dva zakona ne propisuju stroge rokove, Ministarstvo tokom posljednje
tri godine dosljedno objavljuje izvještaje u martu svake godine.

Konsolidirani godišnji izvještaji o PIFC se sastavljaju i objavljuju online, na web stranici CHU
MFT BiH. Postojećim izvještajima obuhvaćen je vremenski period između 2011. i 2017. go-
dine. Međutim, procjene kvaliteta izvještaja interne revizije se ne objavljuju redovno online.

Kada je riječ o objavljivanju informacija vezanih za finansijsko upravljanje i kontrolu, evidentan je
nedostatak proaktivnog pristupa od strane ministarstava. Te informacije nisu dostupne online.

TABELA 3: OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA VEZANIH ZA FMC PO MINISTARSTVIMA

Ministarstvo Informacija (FMC) 1 za DA, 0 za NE

1/Registar rizika 0
1 Ministarstvo vanjskih poslova BiH 2/Knjiga procedura 0
3/FMC menadžer 0
1/Registar rizika 0
2 Ministarstvo sigurnosti BiH 2/Knjiga procedura 0
3/FMC menadžer 0
1/Registar rizika 0
3 Ministarstvo odbrane BiH 2/Knjiga procedura 0
3/FMC menadžer 0
1/Registar rizika 0
4 Ministarstvo finansija i trezora BiH 2/Knjiga procedura 0
3/FMC menadžer 0
1/Registar rizika 0
5 Ministarstvo pravde BiH 2/Knjiga procedura 0
3/FMC menadžer 0
1/Registar rizika 0
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
6 2/Knjiga procedura 0
BiH
3/FMC menadžer 0
1/Registar rizika 0
7 Ministarstvo komunikacija i transporta BiH 2/Knjiga procedura 0
3/FMC menadžer 0
1/Registar rizika 0
8 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 2/Knjiga procedura 0
3/FMC menadžer 0
1/Registar rizika 0
9 Ministarstvo civilnih poslova BiH 2/Knjiga procedura 0
3/FMC menadžer 0

141
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Postoje dokazi o proaktivnom odnosu s javnošću - CHU je načinila nekoliko saopćenja za
medije i istupa u javnost na temu PIFC-a. Međutim, nedostaje aktivnosti u vidu objavljivanja
brošura ili aktivnog učešća u društvenim medijima. Sažeci izvještaja koje je izradila CHU
dostupni su online, ali su napisani tehničkim, birokratskim jezikom.

Analiza web stranice Parlamenta i raspoloživih dokumenata pokazuje da Parlament razmatra
konsolidirani izvještaj o PIFC, ali da to ne čini redovno. WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Kakav je je
Kakav rezultat
rezultatBiH
BiHuu odnosu naregion?
odnosu na region?
Vrijednosti indikatora 152 za 6PFM_P6_P8_I1 „Javna dostupnost informacija o javnim internim
Vrijednosti indikatora
finansijskim
153
za 6PFM_P6_P8_I1
kontrolama „Javna
i parlamentarnom dostupnost informacija o javnim internim finan-
nadzoru“.
sijskim kontrolama i parlamentarnom nadzoru“.

Albanija
5
4 3
3
Srbija BiH
2
2
1 1
0
0
1

Crna Gora Kosovo
2

Makedonija
Regionalni PAR Monitor izvještaj sa rezultatima za sve zemlje zapadnog Balkana dostupan je na:
www.par-monitor.org
Regionalni PAR Monitor izvještaj sa rezultatima za sve zemlje zapadnog Balkana dostupan je na:
www.par-monitor.org

Princip 16:Vrhovna
Princip 16: Vrhovna revizorska
revizorska institucija
institucija primjenjujeprimjenjuje standarde
standarde na neutralan na neutralan
i objektivan način i
objektivan načinvisokokvalitetne
kako bi osigurala kako bi osigurala
revizije,visokokvalitetne revizije,
što će pozitivno utjecati što će pozitivno
na funkcioniranje javnogutjecati
sektora na
funkcioniranje javnog sektora
WeBER indikator PFM P16 I1: Komunikacija i saradnja Vrhovne revizorske institucije sa jav-
WeBER
nošću koja indikator
se odnosiPFM P16 I1:
na njen radKomunikacija i saradnja Vrhovne revizorske institucije sa javnošću
koja se odnosi na njen rad
Elementi indikatora
Elementi indikatora Bodovi Bodovi
SAIrazvija
SAI razvijakomunikacijsku
komunikacijskustrategiju
strategijuza
za obraćanje
obraćanje javnosti
javnosti 0/4 0/4
SAI je obezbijedila barem jedno radno mjesto za proaktivnu komunikaciju i pružanje
SAI je obezbijedila barem jedno radno mjesto za proaktivnu komunikaciju i 4/4
povratnih informacija javnosti 4/4
pružanje povratnih informacija javnosti
SAI koristi razne načine komunikacije sa javnošću 0/2
SAI
SAIkoristi razne
sačinjava načine komunikacije
građanima sa javnošću
prilagođene sažetke revizorskih izvještaja 0/2 0/4
SAI sačinjava
Postoje građanima
zvanični kanali zaprilagođene
podnošenjesažetke revizorskihSAI
žalbi ili inicijativa izvještaja 0/4
od strane vanjskih zainteresiranih
0/2
strana (šira javnost, CSO)
Postoje zvanični kanali za podnošenje žalbi ili inicijativa SAI od strane vanjskih
SAI konsultira organizacije 0/2
zainteresiranih strana (šira civilnog
javnost, društva
CSO) (CSO) i njihov rad u svrhu utvrđivanja rizika u 1/2
javnom sektoru
Ukupno bodova 5/18
Vrijednost indikatora (skala 0-5 153) 1
153  Skala 0-5 (gdje 0 predstavlja najnižu, a 5 najvišu vrijednost za zemlju)

142 152
Skala 0-5 (gdje 0 predstavlja najnižu, a 5 najvišu vrijednost za zemlju)
162
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

SAI konsultira organizacije civilnog društva (CSO) i njihov rad u svrhu utvrđivan-
1/2
ja rizika u javnom sektoru
Ukupno bodova 5/18
Vrijednost indikatora (skala 0-526) 1

Napomena: Skala za određivanje bodova je 0-2; ponder za svaki element iznosi 1 ili 2, ukupan broj bodova
izračunava se množenjem broja bodova sa ponderom.154

Ured za reviziju institucija BiH (AOI BiH) djeluje u okviru Strateškog plana razvoja za period 2014.
- 2020., koji služi za nastavak razvoja Ureda u skladu sa Strateškim okvirom razvoja vrhovnih
revizorskih institucija BiH u periodu 2013. - 2020., kojeg je usvojio Koordinacioni odbor. Plan
sadrži četiri Strateška cilja. Strateški cilj 1: očuvanje i jačanje neovisnosti Ureda; Strateški cilj 2:
jačanje utjecaja revizije na društvo aktivno doprinoseći efikasnosti, ekonomičnosti i efektivnosti
javne uprave; Strateški cilj 3: jačanje institucionalnih (profesionalnih i organizacionih)
kapaciteta; Strateški cilj 4: međunarodna uloga i suradnja sa lokalnim institucijama i
organizacijama. Plan također sadrži Strateške programe. Iz intervjua sa uposlenikom AOI
BiH saznajemo da je Koordinacioni odbor usvojio Komunikacioni plan 2006. godine (ažuriran
2016. godine) koji definira ciljnu publiku i način komunikacije sa istom. U praksi je prepoznata
potreba za detaljnijim definiranjem komunikacionog pristupa specifičnim ciljnim grupama
kao što su mediji i NGO te druge relevantne zainteresirane strane. Ured trenutno surađuje
sa SIGMA-om na projektu posvećenom poboljšanju komunikacionih praksi s ciljem kreiranja
sveobuhvatne komunikacijske strategije Ureda.

Razvoj i unapređenje komunikacije, koordinacije i suradnje sa odgovarajućim instancama u
BiH (Parlament, mediji, šira javnost) doprinijet će jačanju uloge i značaja revizije u društvu. Na
web stranici Ureda na raspolaganju su informacije o Odjeljenju za međunarodnu suradnju i
odnose s javnošću, gdje se navodi kontakt osoba – Šef Odjeljenja za međunarodnu suradnju
i odnose s javnošću.

Iz intervjua sa predstavnikom AOI BiH saznajemo da je Ured do sada uglavnom ostvarivao
jednosmjernu komunikaciju sa relevantnim zainteresiranim stranama posredstvom
objavljivanja svojih izvještaja i drugih informacija na svojoj web stranici, učinivši ih tako
javno dostupnim. Međutim, Ured nije zatražio nikakvu vrstu povratne informacije ili ulaznih
informacija od relevantnih vanjskih zainteresiranih strana. Nisu dostupne informacije o
tome da li je ikada održana konferencija za štampu, AOI BiH nema aktivan korisnički račun
na društvenim mrežama, a nema ni objavljenih promotivnih video materijala. Postoji samo
rubrika Novosti (Newsletter) gdje se posjetioci mogu predbilježiti za primanje obavijesti od
AOI BiH putem elektronske pošte. Primarni način komunikacije sa javnošću je web stranica
Ureda te direktan kontakt s medijima.

Kada je riječ o revizorskim izvještajima, na web stranici AOI BiH dostupno je 78 izvještaja za
2017. godinu (izvještaji o finansijskoj reviziji i reviziji učinka).

Nijedan od izvještaja o finansijskoj reviziji ne sadrži sažetak. Svi izvještaji o finansijskoj reviziji
prate isti format, u kojem se prvi dio bavi elaboriranjem zakonskog okvira za izvještavanje i
metodologije korištene za formiranje revizorskog mišljenja. Dat je kratak pregled implementacije
mjera iz prethodnih izvještaja (onih koje su implementirane, onih čija implementacija je u toku
i onih koje nisu implementirane). Ponuđen je također kratak pregled sistema internih kontrola

154 Raspodjela bodova: 0-2 boda = 0; 3-4 boda = 1; 5-6 bodova = 2; 7-8 bodova =3; 9-10 bodova = 4; 11-12 bodova= 5.

143
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

i budžeta (kao što su rashodi, plate, kompenzacije i dr.), kao i pregled finansijskih informacija
i javnih nabavki. Iako pomalo u tehnokratskom stilu, svi izvještaji o finansijskoj reviziji napisani
su jasnim jezikom prilagođenim potrebama korisnika. Iako nemaju sažetak, svi su prilično
koncizni i kao takvi mogu poslužiti kao sažeci (obično nisu duži od 25 stranica).

Izvještaji o reviziji učinka (ukupno 5) imaju sažetke prilagođene potrebama građana, s tim što
su ti sažeci prilično generički i kratki.

Pretraživanjem web stranice AOI BiH te pregledom raspoložive dokumentacije, uključujući
godišnji izvještaj o aktivnostima za 2017. godinu, Poslovnik o radu AOI BiH i Informativnu
brošuru, nije utvrđeno postojanje funkcionalnih kanala za podnošenje žalbi ili inicijativa AOI
BiH od strane vanjskih zainteresiranih strana (šira javnost, CSO).

Iz intervjua sa predstavnikom uposlenika AOI BiH saznajemo da je u Uredu omogućeno
primanje pisama ili e-mailova koji sadrže razne javne zahtjeve i žalbe koji se, u granicama
mandata Ureda, ugrađuju u poslovanje Ureda. Kroz projekt koji AOI BiH implementira u
suradnji sa SIGMA-om bit će uveden mehanizam ili alat putem kojeg će javnost moći direktno
kontaktirati Ured sa pitanjima, sugestijama, inicijativama, itd.

Intervju također otkriva da je kroz dosadašnju praksu bilo moguće konsultirati samo
raspoložive i objavljene izvještaje i analize CSO-a u procesu izrade izvještaja o reviziji učinka.
Projektom koji se provodi u suradnji sa SIGMA-om je predviđeno uvođenje dodatnih
konsultacija sa NGO-ima u procesu izrade akcionih planova za reviziju. U junu ove godine, u
okviru projekta su održane dvije fokus grupe uz učešće predstavnika medija i civilnog društva,
u cilju unapređenja komunikacije.

Na kraju, na osnovu istraživanja provedenog među organizacijama civilnog društva, samo 14%
anketiranih CSO u BiH se slaže (odgovorivši sa „slažem se“ i „u potpunosti se slažem“) da AOI
vrši efektivno nadgledanje organa uprave, dok više od 40% njih smatra suprotno (odgovorivši
sa „uopće se ne slažem“ i “ne slažem se”).

144
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
GRAFIKON 4: EFEKTIVNOST U NADGLEDANJU RADA DRŽAVNE UPRAVE (%)
GRAFIKON 4: E FEKTIVNOST U NADGLEDANJU RADA DRŽAVNE UPRAVE (%)

50

45

40

35

30

AOI BiH
25
46
Sudovi
20 39
36
Parlament
33
15 31 29
26 Ombudsman
22 21
10
18 16
10
12 13
5 119 10
7
5
2 10 0 1
0
Izričito se Ne slažem Neutralan Slažem se Izričito se Ne znam
ne slažem se slažem

Napomena:Rezultati
Napomena: Rezultatisu
suzaokruženi na najbliži
zaokruženi na najbližicijeli
cijelibroj.
broj.Usljed
Usljed zaokruživanja,
zaokruživanja, zbirzbir postotaka
postotaka možda
možda neće uvijek
neće uvijek iznositiiznos-
iti100%.
100%.  Baza:
Baza: N=97
N=97

165

145
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018
Kakav je rezultat BiH u odnosu na region?
Kakav je rezultat BiH u odnosu na region?
Vrijednosti indikatora 155
za 6PFM_P16_I1
Vrijednosti indikatora 154 „Komunikacija
za 6PFM_P16_I1 i suradnja
„Komunikacija i suradnja Vrhovne
Vrhovne revizorske
revizorske institucije sa
institucije sa
javnošću kojajavnošću
se odnosi
koja sena njennarad“
odnosi njen rad“

Albanija
5 4
4,5
4
3,5
3
Srbija 2,5 BiH
2
2 1,5
1 1
0,5
0

1 0

3
Crna Gora Kosovo

Makedonija

Regionalni PAR MonitorRegionalni
izvještaj sa rezultatima za sve zemlje zapadnog Balkana dostupan je na:
PAR Monitor izvještaj sa rezultatima za sve zemlje zapadnog Balkana dostupan je na:
www.par-monitor.org
www.par-monitor.org

VII.4 Kratki pregled rezultata: Upravljanje javnim finansijama
Godišnji budžetski dokumenti (Zakon o budžetu institucija BiH) lako su dostupni na zvaničnoj
web stranici Ministarstva finansija i trezora BiH, kao i kvartalni izvještaji o izvršenju budžeta.
Međutim, mjesečni izvještaji o izvršenju budžeta koji se objavljuju tokom cijele godine se ne
nalaze na istoj web stranici.

Nadalje, polugodišnji budžetski izvještaji se ne objavljuju na web stranici Ministarstva. Iako
je polugodišnji izvještaj o izvršenju budžeta dostupan online, može mu se pristupiti samo sa
web stranice Parlamenta BiH.

Pored toga,154 Skala
budžetski izvještaj na kraju godine za 2016. godinu sadrži ekonomsku,
0-5 (gdje 0 predstavlja najnižu, a 5 najvišu vrijednost za zemlju)
organizacionu i funkcionalnu klasifikaciju. Ipak, nema izvještaja o nefinansijskim podacima
166 o
učinku, ni po organizacijskim jedinicama niti po bilo kojim drugim parametrima. MFT BiH ne
objavljuje građanima prilagođenu verziju godišnjeg budžeta, te je nemoguće naći i preuzeti
bilo kakve podatke u otvorenom formatu.

Centralna jedinica za harmonizaciju (CHU) sastavlja i objavljuje konsolidirane izvještaje o javnoj
internoj finansijskoj kontroli (PIFC). Konsolidirani izvještaji o PIFC dostupni na web stranici CHU
obuhvataju izvještajne periode između 2011. i 2017. godine. BiH ima interesantnu praksu
konsolidiranog izvještavanja o IA i FMC u dva zasebna dokumenta. Treba napomenuti da,
iako nema strogo propisanih rokova za pripremu konsolidiranog izvještaja o FMC od strane
CHU, Ministarstvo ga, tokom protekle tri godine, dosljedno objavljuje u martu svake godine.
Međutim, procjene kvaliteta izvještaja interne revizije se ne objavljuju online.

155  Skala 0-5 (gdje 0 predstavlja najnižu, a 5 najvišu vrijednost za zemlju)

146
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Nadalje, nedostaje proaktivnog pristupa ministarstvima na državnom nivou kada je riječ o
objavljivanju informacija vezanih za finansijsko upravljanje i kontrolu (FMC). Registri rizika,
knjige procedura, kao i informacije o imenovanim FMC menadžerima nisu dostupne online.
Međutim, dokazi proaktivne interakcije s javnošću se očituju kroz nekoliko objava za medije
i javnih nastupa na temu PIFC, dok je primjetan nedostatak objavljivanja brošura ili aktivnog
učešća na društvenim mrežama.

Naposlijetku, Parlament BiH razmatra konsolidirani izvještaj o PIFC, ali to čini neredovno.

Strateški plan razvoja za period 2014. – 2020. Ureda za reviziju institucija BiH (AOI BiH) služi za
nastavak razvoja Ureda u skladu sa Strateškim okvirom razvoja vrhovnih revizorskih institucija
BiH za period 2013.-2020., kojeg je usvojio Koordinacioni odbor. On sadrži četiri Strateška
cilja, kao i Strateške programe. Pored toga, Koordinacioni odbor je usvojio Komunikacioni
plan 2006. godine (ažuriran 2016. godine) kojim se definira ciljna publika i način komunikacije
sa istom. Međutim, Ured trenutno surađuje sa SIGMA-om na projektu usmjerenom ka
unapređenju komunikacijskih praksi s ciljem kreiranja sveobuhvatne Komunikacione strategije
Ureda, usljed potrebe za detaljnijim definiranjem komunikacijskog pristupa specifičnim
ciljnim grupama kao što su mediji i NGO.

Ured je imenovao kontakt osobu za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću. Primarni način
komunikacije s javnošću je putem internet stranice Ureda i direktnog kontakta s medijima.

Nadalje, nijedan od izvještaja o finansijskoj reviziji ne sadrži sažetak. Svi izvještaji o finansijskoj
reviziji prate isti format, pri čemu se u prvom dijelu elaborira o zakonskom okviru za izvještavanje
te metodologiji korištenoj za formiranje revizorskog mišljenja. Izvještaji o reviziji učinka (njih 5
ukupno) imaju građanima prilagođene sažetke (vrlo jasne, koncizne, koji pružaju čitatelju kratki
pregled glavnih nalaza). Međutim, sažeci ovih izvještaja su isto tako prilično generički i kratki.

Štaviše, pretraživanjem web stranice AOI BiH ili analizom raspoložive dokumentacije, nije
utvrđeno postojanje funkcionalnih kanala za podnošenje žalbi ili inicijativa AOI BiH od strane
vanjskih zainteresiramih strana (šira javnost, CSO). Vrijedi napomenuti da projekt koji se
implementira u suradnji sa SIGMA-om predviđa uvođenje dodatnih konsultacija s NGO u
procesu izrade akcionih planova za reviziju.

VII.5 Preporuke za oblast Upravljanje javnim finansijama
MFT BiH redovno objavljuje određene informacije o budžetskoj potrošnji na svojoj web
stranici. Da bi javnost ostvarila punu korist od objavljenih informacija, od suštinskog značaja
je sveobuhvatnija i poboljšana prezentacija. U tom smislu, postoje različiti načini za povećanje
transparentnosti budžetske potrošnje na internetu.
1. MFT BiH ima jedinstvenu lokaciju na svojoj internet stranici za SVE informacije o iz-
vršenju budžeta (kvartalne, polugodišnje, godišnje), na kojoj su zasebno prikazani ra-
zličiti izvještaji o izvršenju budžeta, ali bi trebala biti bolje organizirana i lako dostupna;
2. Objavljivanje podataka o izvršenju budžeta bi trebalo biti što je moguće sveobuhvatni-
je, radi lakšeg razumijevanja od strane vanjskih zainteresiranih strana i veće transpar-
entnosti.. To znači da bi, pored uobičajenog objavljivanja informacija po ekonomskim
kategorijama, svaki izvještaj trebao omogućiti pristup podacima o izvršenju budžeta
klasificiranim po funkcijama Vlade, te o izvršenju budžeta pojedinačnih budžetskih
korisnika za cijeli javni sektor (državni budžet, lokalne samouprave, organizacije soci-
jalnog osiguranja, javna poduzeća);

147
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

3. Izvještaj o izvršenju budžeta sastavljen na kraju godine treba pružati informacije o
učinku Vlade. Prvenstveno, ove informacije trebaju biti predstavljene na sažet i građ-
anima prilagođen način, opisujući postignuća Vlade u smislu izvršenja budžeta. Zatim,
mogu se barem pružiti detaljnije informacije o budžetskim indikatorima na nivou pro-
grama svih budžetskih korisnika;
4. MFT BIH treba proaktivno objavljivati građanima prilagođenu verziju godišnjeg budžeta.
Ova vrsta izvještaja nije dostupna na web stranici MFT BiH. Ako ga pak objavi, MFT BiH tre-
ba razmotriti mogućnost poboljšanja kvaliteta sadržaja i svrsishodnosti podataka tako što
će npr. naglasak staviti na funkcije/svrhu budžetske potrošnje, na ključne budžetske pro-
jekte i mjere planirane za datu godinu, na mogućnost učešća građana u formulaciji budže-
ta na različitim nivoima, ali i na unapređenje vizualizacije podataka – predstavljajući po-
datke na jednostavan i razumljiv način, istovremeno im povećavajući vizualnu privlačnost;
5. MFT BiH treba u potpunosti provoditi politiku otvorenih podataka, objavljujući SVE
budžetske podatke u po mogućnosti više od jednog otvorenog formata, u skladu sa stan-
dardima otvorenih podataka. Ovim bi bilo obuhvaćeno i omogućavanje jednostavnog
pristupa setovima podataka i jasno vidljiva reklamna sekcija (banner) na internet stranici;
6. CHU MFT BiH bi trebala redovno sačinjavati i na internetu objavljivati ocjene kvaliteta
izvještaja o internoj reviziji;
7. CHU MFT BiH treba unaprijediti eksternu komunikaciju putem objavljivanja materijala
kojima se građanima pojašnjava PIFC i naglašavaju bitna događanja u javnom sektoru,
koristeći jednostavan jezik i primjere iz prakse. Ovo se može postići različitim sredstvi-
ma kao što su infografike, video materijali te brošure, kao i putem društvenih mreža;
8. Ministarstva na državnom nivou, ali i ostali nivoi vlasti, trebali bi posvetiti jednu za-
sebnu, lako dostupnu rubriku na svojoj web stranici za pružanje novih informacija o
FMC u okviru organizacije. Ona bi minimalno trebala obuhvatati: misiju i ciljeve orga-
nizacije, lica odgovorna za implementaciju PIFC, procedure poslovanja, informacije o
upravljanju rizikom, prijavljene nepravilnosti. Pored opisa i statičkih informacija, ova
rubrika treba sadržavati redovno ažurirane rezultate implementacije PIFC u sklopu
svakodnevnog rada organizacije.

Na kraju, AOI BiH je uložila značajne napore u ostvarivanje boljeg načina obavještavanja
javnosti o svome radu. Međutim, AOI BiH može uzeti u razmatranje više mogućnosti za
unapređenje dalje diseminacije rezultata svoga rada vanjskim zainteresiranim stranama, ali i
za jačanje dvosmjerne komunikacije s građanima.

9. AOI BiH treba nastojati da sačini građanima prilagođen sažetak za svaki objavljeni iz-
vještaj o reviziji, neovisno o tipu revizije. Za početak bi bilo dobro replicirati kratke i
koncizne sažetke koji se sačinjavaju za izvještaje o reviziji učinka;
10. Na konkretno za to predviđenoj lokaciji u okviru svoje web stranice, AOI BiH treba
jasno prikazati podatke o zaprimljenim ulaznim infomacijama, preporukama i žalbama
građana, te o načinu kako se sa istima postupa. Pojačana vidljivost i promoviranje ove
prakse može pozitivno utjecati na učešće građana u prijavljivanju nepravilnosti, kao i
na odgovornost vlasti;
11. AOI BiH bi definitivno trebao usvojiti komunikacioni plan ili strategiju. Njegovim usva-
janjem i objavljivanjem (zajedno sa akcionim planom za implementaciju), pristup AOI
BiH eksternoj komunikaciji, kao i planirano uključivanje civilnog društva u njegov rad,
postaje sve transparentniji i predvidljiviji, te dolazi do jačanja kredibiliteta AOI BiH;
12. AOI BiH treba razmotriti korištenje što većeg broja alata prilagođenih potrebama
građana u svrhu obavještavanja o svom radu. Moguće opcije uključuju, ali se ne
ograničavaju na, infografike, video materijale ili brošure, te društvene medije.

148
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Dodatak o metodologiji

Metodologiju PAR Monitora razvio je istraživački i stručni tim WeBER projekta, a konsultacije o
metodologiji su održane sa svim relevantnim suradnicima Projekta. Sve u svemu, metodologija
se zasniva na izboru 21 SIGMA Principa u šest ključnih oblasti PAR, a odabrani Principi se
prate kroz 23 složena indikatora koji se fokusiraju na različite aspekte PAR.

Dokument o Metodologiji PAR Monitora (master) daje detaljne podatke o ukupnom pristupu
WeBER-ovog monitoringa PAR, procesu razvijanja metodologije, odabiru principa koje
projekat WeBER prati i formulaciji indikatora sa osnovnim metodološkim pristupima. Detaljne
informacije potrebne za mjerenje svakog indikatora date su u zasebnim detaljnim tabelama
sa indikatorima. Svaka detaljna tabela sa indikatorima sadrži formulaciju i fokus specifičnog
indikatora, kao i sljedeće informacije za svaki od elemenata indikatora: formulaciju, ponder,
izvore podataka, detaljnu metodologiju i pravila za određivanje bodova za indikator.

Metodologija PAR Monitora i detaljne tabele sa indikatorima dostupne su na sljedećem linku:
http://www.par-monitor.org/pages/par-monitor-methodology

Za izradu ovog Nacionalnog PAR Monitor izvještaja, korištene su sljedeće metode istraživanja
i alati za prikupljanje podataka i izračunavanje indikatora:

• Analiza zvanične dokumentacije, podataka i zvaničnih internet stranica
• Zahtjevi za slobodan pristup informacijama
• Fokus grupe
• Intervjui sa zainteresiranim stranama
• Istraživanje percepcije javnosti
• Istraživanje provedeno među državnim službenicima
• Istraživanje provedeno među organizacijama civilnog društva.

Analiza zvanične dokumentacije, podataka i zvaničnih in-
ternet stranica
Praćenje se u velikoj mjeri oslanja na analizu zvaničnih dokumenata koji su javno dostupni
na internet stranicama organa uprave i na podacima i informacijama koji se tamo nalaze.
Dokumenti koji su analizirani u ovu svrhu uključuju:

149
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

• zakonodavstvo (zakone i podzakonske akte);
• dokumente o politikama (strategije, programe, planove, akcione planove, itd.);
• zvanične izvještaje (izvještaje o implementaciji, izvještaje o javnim konsultacijama, itd.);
• analitičke dokumente (procjene uticaja, obrazloženja zakonodavstva, koncepte politika,
procjene politika, itd.);
• pojedinačne pravne akte (odluke, zaključke, itd.);
• ostale dokumente (dnevne redove, zapisnike sa sastanaka i izvještaje, najave, smjernice,
direktive, memorandume, itd.);

U nekim slučajevima, istraživači su direktno kontaktirali nadležne organe vlasti zbog nedostatka
dokumenata i podataka. U BiH su kod potrebe za dokumentacijom za izračunavanje indikatora
za strateški okvir PAR direktno kontaktirani Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH
i Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Pored toga, zvanične internet stranice organa javne uprave su korištene kao izvori podataka
i dokumenata za sve indikatore, osim onih koji su potpuno zasnovani na podacima iz
istraživanja. U određenim slučajevima, međutim, internet stranice organa javne uprave su
pažljivo pregledane jer su predstavljale ključne izvore informacija i jedinice analize. U oblasti
Izrade i koordinacija politika, za praćenje transparentnosti odlučivanja i izvještavanja Vlade,
analizirana je sljedeća internet stranica:

1. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine - http://www.vijeceministara.gov.ba/.

U oblasti državne službe i upravljanja ljudskim resursima, za praćenje otvorenosti,
transparentnosti i pravičnosti zapošljavanja u državnoj upravi (PSHRM_P3_I1), i za javnu
dostupnost zvaničnih podataka i izvještaja o državnoj upravi i zaposlenima u centralnoj
državnoj upravi (PSHRM_P2_I1 ), analizirane su sljedeće internet stranice:

1. Agencija za državnu službu BiH - http://www.ads.gov.ba
2. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine - http://www.vijeceministara.gov.ba/
3. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH - http://www.mhrr.gov.ba
4. Ministarstvo civilnih poslova BiH - http://www.mcp.gov.ba
5. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH - http://www.mvteo.gov.ba
6. Institut za akreditaciju BiH - http://www.bata.gov.ba
7. Direkcija za civilnu avijaciju BiH - http://www.bhdca.gov.ba

U oblasti Odgovornosti, za praćenje proaktivnog informiranja javnosti od strane organa javne
uprave (ACC_P2_I2) analizirane su sljedeće internet stranice:

1. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH - http://www.mvteo.gov.ba
2. Ministarstvo pravde BiH - http://www.mpr.gov.ba
3. Ministarstvo odbrane BiH - http://www.mod.gov.ba
4. Ministarstvo finansija i trezora BiH - http://mft.gov.ba

150
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

5. Direkcija za europske integracije BiH - http://www.dei.gov.ba
6. Agencija za sigurnost hrane BiH - http://www.fsa.gov.ba
7. Državna agencija za istrage i zaštitu - http://www.sipa.gov.ba

U oblasti Pružanja usluga, za praćenje raspoloživosti informacija o pružanju administrativnih usluga
na internet stranicama pružalaca usluga (SD_P5_I2) analizirane su sljedeće internet stranice:

1. Entitetske uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose (RS RAGPA, FBIH AGRPA) -
www.rgurs.org; http://www.fgu.com.ba, Vlada BD - http://www.bdcentral.net
2. Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) RS - https://www.apif.net;
Osnovni sud Brčko Distrikta - https://ossud-brckodistriktbih.pravosudje.ba
3. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka - https://www.id-
deea.gov.ba; Kantonalni MUP-ovi FBiH, MUP RS, Vlada BD - http://www.bdcentral.net,
www.mup.vladars.net; www.mupusk.gov.ba; http://www.zupanijaposavska.ba/minis-
tarstvo_unutarnjih-poslova; www.muptk.ba; www.mupzdk.gov.ba; http://www.bpkg.gov.
ba/; www.mupsbk-ksb.gov.ba; http://www.muphnk.ba; http://mup.ks.gov.ba; www.mup-
k10livno.com
4. Uprava za indirektno oporezivanje BiH - http://www.new.uino.gov.ba; Porezna uprava
FBiH - http://www.pufbih.ba; Poreska uprava RS - https://www.poreskaupravars.org

U oblasti Upravljanja javnim finansijama, za praćenje transparentnosti i dostupnosti budžetskih
dokumenata (PFM_P5_I1), javne dostupnosti informacija o javnim internim finansijskim
kontrolama i nadzoru parlamenta (PFM_P6 & 8_I1), i komunikacije Vrhovne revizorske
institucije i njene suradnje sa javnošću (PFM_P16_I1), analizirane su sljedeće internet stranice:

1. Ministarstvo finansija i trezora BiH - http://mft.gov.ba
2. Ministarstvo vanjskih poslova BiH - http://www.mvp.gov.ba
3. Ministarstvo sigurnosti BiH - www.msb.gov.ba
4. Ministarstvo odbrane BiH - http://www.mod.gov.ba
5. Ministarstvo pravde BiH - http://www.mpr.gov.ba
6. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH - http://www.mvteo.gov.ba
7. Ministarstvo komunikacija i transporta BiH - www.mkt.gov.ba
8. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH - http://www.mhrr.gov.ba
9. Ministarstvo civilnih poslova BiH - http://www.mcp.gov.ba
10. Ured za reviziju institucija BiH - http://www.revizija.gov.ba

Zahtjevi za slobodan pristup informacijama

Kako se Metodologija PAR Monitora snažno oslanja na analizu javne dostupnosti in-
formacija i podataka na internet sajtovima organa vlasti, zahtjevi za slobodan pristup
informacijama nisu upućivani za svaku oblast Principa javne uprave ili za svaki ind-
ikator. Zahtjevi su podnijeti u slučajevima kada je fokus praćenja bio na identifikaci-
ji određene prakse unutar uprave, a ne na dostupnosti informacija javnosti. Prema

151
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

tome, zahtjevi nisu upućivani kod indikatora koji posmatraju dostupnost informacija
na internet sajtovima.

S tim u vezi, istraživači su koristili zahtjeve za pristup informacijama kao tehniku za prikupljanje
podataka u tri oblasti: izrada i koordinacija politika (indikatori PDC_P6_I1, PDC_P10_I1), državna
služba i upravljanje ljudskim potencijalima (PSHRM_P3_I1, PSHRM_P2_I1) i odgovornost (ACC_
P2_I2). U BiH je u periodu praćenja od oktobar 2017. do septembra 2018. godine poslato
ukupno 33 zahtjeva.

Fokus grupe

Fokus grupe su organizovane za prikupljanje kvalitativnih podataka od zainteresovanih strana
za potrebe određenog broja indikatora – u cilju dopune podataka iz anketa kao i za dopunu
već prikupljenih informacija koje su zahtjevale dodatnu provjeru. Metodologijom PAR Monitora
bile su predviđene fokus grupe za sljedeće oblasti:

• Oblast Strateški okvir RJU (indikatori SFPAR_P1_I1, SFPAR_P2 i 4_I1);
• Oblast Izrada i koordinacija politika (indikatori PDC_P5_I2, PDC_P6_I1, PDC_P10_I1, PDC_
P11_I1, PDC_P12_I1), fokus grupa sa organizacijama civilnog društva;
• Oblast Državna služba i upravljanja ljudskim potencijalima (indikator PSHRM_P3_I1); fokus
grupa sa nekadašnjim kandidatima koji su prethodno konkurisali za posao u centralnim
organima državne uprave;
• Oblast Odgovornost (za indikator ACC_P2_I1), fokus grupa sa organizacijama civilnog
društva;
• Oblast pružanja usluga (za indikator SD_P4_I1), fokus grupa sa organizacijama civilnog
društva koje se posebno bave problemima pristupačnosti, osjetljivim grupama i osobama
sa invaliditetom.
Za izbor učesnika korišten je namjerni uzorak, a ciljane su OCD sa ekspertskim znanjem na
ove teme. U BiH je sprovedena fokus grupa sa nekadašnjim kandidatima koji su prethodno
konkurisali za posao u centralnim organima državne uprave i 2 fokus grupe sa organizacijama
civilnog društva. Umjesto fokus grupe sa organizacijama civilnog društva koje se posebno bave
problemima pristupačnosti, osjetljivim grupama i osobama sa invaliditetom, kao alternativa
su organizovani intervjui sa zainteresovanim OCD, zbog niske stope odgovora onih koji su
pozvani u fokus grupu.

152
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

TABELA1: ODRŽANE FOKUS GRUPE

Datum/mjesto Grupa Broj Oblast RJU
13. juni 2018. godine, Kandidati za posao 5 učesnika Državna služba i upravljanja ljudskim
Sarajevo potencijalima
27. juli 2018. godine, Organizacije civil- 8 učesnika Izrada i koordinacija politika, Odgovor-
Sarajevo nog društva nost

Intervjui sa zainteresovanim stranama
Intervjui su sprovedeni radi prikupljanja kvalitativnih, fokusiranih i detaljnih podataka od
strane zainteresovanih strana. Intervjui su predviđeni kao izvori podataka u određenom broju
indikatora, dok su u drugim slučajevima korišteni kako bi dopunili i potvrdili već prikupljene
podatke i nalaze.

Intervjui su bili polustrukturirani, sastavljeni od skupa otvorenih pitanja, što je omogućavalo
diskusiju sa sagovornicima i potpitanja na licu mjesta, bez strogog praćenja unaprijed
određenog formata. Izbor ispitanika je bio zasnovan na namjernom uzorku sagovornika na
osnovu njihove ekspertize i relevantnosti za određenu temu.

U BiH je u periodu praćenja održano ukupno 13 intervjua. Ispitanicima je omogućena potpuna
anonimnost u smislu informacija o ličnosti i pripadnosti određenoj instituciji/organizaciji, kako
bi se osigurala veća stopa odgovora i olakšala komunikacija.

TABELA 2: INTERVJUI SPROVEDENI U BIH

Datum/mjesto Ispitanici Oblast RJU
13. juli 2018. godine, Sarajevo Predstavnik OCD SFPAR
13. juli 2018. godine, Sarajevo Predstavnik OCD SFPAR
23. juli 2018. godine, Sarajevo Predstavnik OCD SFPAR
20. juli 2018. godine, Sarajevo Predstavnik OCD koji radi sa SD
osjetljivim grupama
19. juli 2018. godine, Sarajevo Predstavnik OCD koji radi sa SD
osjetljivim grupama
20. juli 2018. godine, Sarajevo Predstavnik OCD koji radi sa SD
Romskom populacijom
24. juli 2018. godine, Sarajevo Stručnjak u oblasti državne PSHRM
uprave
27. juli 2018. godine, Sarajevo Stručnjak u oblasti državne PSHRM
uprave
25. juli 2018. godine, Sarajevo Državni službenik na položaju PSHRM
30. juli 2018. godine, Sarajevo Državni službenik na položaju PSHRM
24. juli 2018. godine, Sarajevo Državni službenik na položaju PSHRM
24. juli 2018. godine, Sarajevo Državni službenik na položaju PSHRM
1. august 2018. godine, Sarajevo Državni službenik na izvršilač- PFM
kom nivou zaposlen u nezavis-
nom organu

153
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Ispitivanje javnog mnjenja
Ispitivanje javnog mnjenja se zasniva na upitniku koji je namjenjen široj javnosti (18 godina
i stariji) u 6 zemalja Zapadnog Balkana. Istraživanje je sprovedeno pomoću kompjuterski
potpomognutog ličnog anketiranja (CAPI), korištenjem slučajnog stratifikovanog uzorka
u tri etape (PSU: teritorije biračkih mjesta, SSU: domaćinstva, TSU: član domaćinstva).
Istraživanje je realizovano kao dio regionalnog omnibus ispitivanja sprovedenog u Albaniji,
Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, pri čemu su ad hoc istraživanja sprovedena za Kosovo
i Makedoniju od 15. oktobra do 30. novembra 2017. godine.

Za BiH, margina greške za ukupan uzorak od 1.036 građana je ± 3.05%, na nivou povjerenja
od 95%.
TABELA 3: PREGLED UZORKA ISPITIVANJA

Ključne grupe Učestalost % (slučajeva)
Pol
Muški 502 48.5
Ženski 534 51.5
Godine starosti
18-29 210 20.2
30-44 271 26.2
45-59 291 29
60+ 265 25.6
Nivo obrazovanja
Osnovna škola 349 33.7
Srednja škola 537 51.8
Visoka obrazovanje ili viši step- 150 14.5
en
Radno-pravni položaj
Plaćeni posao 288 27.8
Nezaposleni 389 37.6
Student/učenik 68 6.6
Trajno oboljeli ili onesposo- 7 0.7
bljeni
U penziji 231 22.3
Sektor zapošljavanja
Javni 96 33.5
Privatni 192 66.5
Oblast
Ruralna sredina 447 43.2
Urbana sredina 589 56.2

154
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Anketa za državne službenike
Anketa za državne službenike je sprovedena na osnovu jedinstvenog upitnika koji se odnosi na
državne službenike koji rade u centralnim državnim upravama Albanije, Bosne i Hercegovine,
Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Upitnik je preveden i prilagođen lokalnim jezicima
sa ukupno 21 pitanjem u pet sektora koji obuhvataju zapošljavanje državnih službenika,
privremeno angažovanje u upravi, status državnih službenika na položaju, platu, kao i integritet
i borbu protiv korupcije. Prikupljanje podataka je sprovedeno pomoću samoanketiranja na
platformama SurveyMonkey (web SAQ) i Google Docs.

Za BiH je u istraživanju učestvovalo ukupno 137 državnih službenika, i to od 26. marta do 30.
aprila 2018. godine. Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH (PARCO BIH) olakšalo je
distribuiranje ankete. U BiH, zbog tehničkih problema koje su ispitanici imali prilikom pristupa
SurveyMonkey platformi sa svojih računara u kancelariji, istraživači su pripremili identično
istraživanje na različitoj platformi (Google Docs) i ponovno proslijedili istraživanje svim
institucijama gdje su naišli na probleme s pristupom, kako bi se osigurala maksimalna stopa
odgovora. Podaci dobijeni na obe platforme su kasnije spojeni i analizirani.

TABELA 4: PREGLED UZORKA ANKETE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Ključne grupe Učestalost % (slučajeva)
Položaj u državnoj službi
Državni službenik na položaju – 9 7.5
rukovodilac organa
Državni službenik na položaju 24 20
koji ne rukovodi organom
Državni službenik na ru- 69 57.5
kovodećem izvršilačkom rad-
nom mjestu
Državni službenik na neru- 10 8.3
kovodećem izvršilačkom rad-
nom mestu
Administrativna podrška u okvi- 2 1.7
ru pozicije državnog službenika
Ostalo 6 5
Institucija državne uprave
Ministarstvo 15 12.9
Organ u sastavu 22 19.0
Institucija pri centru Vlade 32 27.6
(kabinet Predsjednika Vlade,
kancelarija Vlade, služba Vlade)
Nezavisni organ u centralnoj 47 40.5
državnoj upravi
Pol
Muški 52 43.3
Ženski 59 49.2
Ne želi da odgovori 9 7.5
Radni staž u upravi

155
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Prosječno = 8,8 godina; SD =5,8; Opseg = 0-35 godina
Sektor u kom je radio/la prije nego što se zaposlio/la u upravi
Lokalna ili regionalna 20 17.4
samouprava
Druga grana vlasti 4 3.5
Javne službe 14 12.2
Međunarodna organizacija 14 12.2
Civilni sektor 13 11.3
Mediji 7 6.1
Privatni sektor 37 32.2
Ovo mi je prvo zaposlenje 6 5.1
Ostalo 0 0

TABELA 5: MARGINA GREŠKE (MOE) PO PITANJU, NA NIVOU POVJERENJA OD 95%

Pitanje Q1_1 Q1_2 Q1_3 Q2 Q3_1 Q3_2 Q3_3 Q3_4 Q3_5
MoE 3.36- 2.76- 3.58- 4.36- 5.08- 5.53- 5.38- 4.91- 4.91-
8.13 8.20 8.02 8.29 8.21 8.09 8.12 7.88 8.06
Pitanje Q4_1 Q4_2 Q4_3 Q4_4 Q5_1 Q5_2 Q5_3 Q5_4 Q5_5
MoE 2.14- 3.65- 3.65- 3-8.33 1.52- 4.18- N/A 2.61- 4.18-
8.33 7.65 7.81 8.33 8.39 8.46 8.55
Pitanje Q6 Q7 Q8_1 Q8_2 Q8_3 Q9 Q10
MoE 3.65- 3.93- 4.25- 5.11- 3.06- 4.25- 3.99-
8.46 8.52 8.39 8.27 8.59 8.31 7.13

Anketa za organizacije civilnog društva

Rezultati ispitivanja OCD su zasnovani na jedinstvenom upitniku za predstavnike OCD
u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Upitnik se
sastoji od devet poglavlja koji obuhvataju:

• učešće organizacija civilnog društva u činjenično-utemeljenom kreiranju javnih politika
• učešće organizacija civilnog društva u kreiranju javnih politika i donošenju odluka
• ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja,
• transparentnost procesa donošenja odluka,
• pristupačnost i dostupnost propisa i dokumenata koji služe za tumačenje propisa,
• percepciju OCD o vladinom planiranju, praćenju i izvještavanju o radu,
• djelotvornost mehanizama za zaštitu prava na dobru upravu,
• integritet javne uprave i
• pristupačnost administrativnih usluga.

156
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Prikupljanje podataka je sprovedeno pomoću samoanketiranja na platformi SurveyMonkey
(web SAQ).

U ispitivanju za BiH ukupno je učestvovalo 122 OCD, od 23. marta do 4. juna 2018. godine.
Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je podržao širenje ankete koristeći sopstvene
kanale komunikacije - mejling listu OCD.

TABELA 6: PREGLED UZORKA ANKETE OCD

Ključne grupe Učestalost % (slučajeva)
Vrsta organizacije*
Organizacija za istraživan- 20 16.39
je javnih politika/Think-
tank
Watchdog 10 8.20
Organizacija za zagova- 42 34.43
ranje
Pružanje usluga 43 35.25
Lokalna inicijativa/Grass- 47 38.52
root
Drugo 23 18.85
Oblast djelovanja*
Upravljanje i demokratija 18 14.75
Vladavina prava 26 21.31
Ljudska prava 62 50.82
Reforma javne uprave 16 13.11
Evropske integracije 24 19.67
Rodna pitanja 33 27.05
Djeca i mladi 58 47.54
Životna sredina i održivi 44 36.07
razvoj
Obrazovanje 63 51.64
Kultura 43 35.25
Zdravlje 22 18.03
Mediji 22 18.03
Ekonomski razvoj 34 27.87
Razvoj civilnog društva 60 49.18
Socijalne usluge 43 35.25
Drugo 15 12.30
Godina registrovanja OCD
Prosječno = 1995; SD=13.6; Opseg = 1945-2018
Pozicija u organizaciji
Rukovodilac višeg nivoa 78 63.93

157
WeBER - BiH PAR Monitor 2017-2018

Rukovodilac srednjeg 13 10.66
nivoa
Zaposleni na neru- 9 7.38
kovodećem radnom
mestu višeg nivoa
Zaposleni na neru- 3 2.46
kovodećem radnom
mestu srednjeg nivoa
Drugo 19 15.57
Radni staž u organizaciji
Prosječno = 10,44 godina; SD =5.91; Opseg = 0-26 godina

* Pitanja sa mogućnošću davanja više odgovora. Izračunavanje ukupne učestalosti
se može povećati izvan veličine uzorka (183), ili se ukupan procenat slučajeva može
povećati preko 100%.

158