You are on page 1of 4

RADMILA SEKULOVIĆ, PREDUZETNIK

USLUGE KONSALTINGA

Miloja Djaka 44 , 11 000 Beograd; tel/fax.+381 11 6680 142; mob.+381 63 854 06 03

Rač un: Societe Generale Banka 275001022966495313 RSD; 275001022966495604 EUR

Matič ni broj: 64746499; PIB: 110232257

Beograd, 10.01.2019.

Poštovani,
Dostavljam Vam poziv za učešće na edukativnom programu na temu TEMELJENJE
GRAĐEVINSKIH OBJEKATA PREMA EVROKODU 7- NAPREDNI NIVO.
Navedena edukacija je predviđena u trajanju od jednog trening dana i predstavlja
najsavremeniji trend u datoj oblasti. Po svom sadržaju obuhvata kako teorijska znanja, tako i
aplikativne metode neophodne u savremenom poslovanju inženjera i menadžera.
Kao predavač je angažovan mr Veljko Pujević, asistent Građevinskog fakulteta u Beogradu i
doktorant na Imperial College London.
Svim učesnicima je obezbeđen kompletan radni material u štampanoj i elektronskoj formi,
kao i probna verzija softvera koji se koristi tokom pradavanja.
Termin održavanja je 07.02.2019. u Podgorici, a agenda I mesto održavanja će biti
blagovreeno dostavljena svim učesnicima programa.
Cena kotizacije po učesniku iznosi 100 eur.
Prijavumožete izvršiti na e-mail:asekulovic@grf.rs ili telefonom +38163 854 06 03. Kontakt
osoba dr Ana Sekulović
U iščekivanju Vašeg pozitivnog odgovora i prestojeće uspešne saradnje,

Srdačno Vas pozdravljam,

Direktor
Radmila Sekulović, dipl. ing
TEMELJENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA PREMA EVROKODU 7 -
NAPREDNI NIVO
Jednodnevni kurs - 6 časova

I - CILJ KURSA I METOD RADA


Cilj kursa je da omogući polaznicima bolje razumevanje i posledično efikasniju primenu
Evrokoda 7 u rešavanju problema temeljenja građevinskih konstrukcija. Trening je zamišljen
kao jedan vid dešifrovanja novih koncepata i pravila geotehničkog projektovanja na kojima se
zasniva Evrokod 7, a koji se razlikuju od tradicionalne prakse.
Ciljna grupa su projektanti – gradjevinski i inženjeri arhitekture, izvođači, investitori –
građevinske firme, kao i svi koji se bave planiranjem, projektovanjem, kalkulacijama i
investicijama u visoko i niskogradnji
Metod rada na kursu: izlaganje predavača po temama, praktični primeri iz prakse,
interaktivna diskusija.
Predavač:
1. Veljko Pujević, dipl.građ.inž., asistent na predmetima fundiranje i specijalno
fundiranje na Građevinskom fakultetu u Beogradu.

II – SADRŽAJ KURSA
U uvodnom delu predavanja planirano je da se dovrši materijal iz prvog kursa koji se odnosi
na granična stanja nosivosti i upotrebljivosti. U okviru prvog bloka predviđeno je da se
ilustruje metodologija proračuna konstruktivnih oblika plitkog fundiranja sa posebnim
fokusom na procenu nosivostu za različite geotehničke uslove. Takođe, biće prikazane novine
vezane za dokaz graničnih stanja upotrebljivosti. Za kraj prvog bloka predviđeno je da se
prezentuju numerički primeri, čiji je cilj da istaknu razlike između važećeg Pravilnika i
Evrokoda 7.
U drugom delu kursa prikazaće se proračun dubokih temelja(šipova) prema Evrokodu7.
Objasniće se kako se definiše plan i program istražnih radova, koji su oblici mehanizma loma
svojstveni šipovima i koji se postupci koriste za evaluaciju askijlane nosivosti šipova. Takođe,
biće objašnjen koncept modelskih i korelacijskih koeficijenata. Za kraj predviđeno je da se
kroz numeričke primere ilustruju različiti postupci proračuna aksijalne nosivosti šipova(prema
parametrima smičuće čvrstoće i prema rezultatima penetracionih opita).
III –STRUKTURA KURSA
1. PRORAČUN PLITKIH TEMELJA PREMA EVROKODU 7 (3 časa)
a) Istražni radovi
b) Izbor dubine fundiranja
c) Granična stanja & oblici mehanizma loma
d) Nosivost temeljnog tla - proračunski pristupi 1,2,3
e) Klizanje plitkih temelja
f) Granična stanja upotrebljivosti - Sleganje plitkih temelja
g) Primeri – Na primeru trakastog temelja i temelja samca ilustrovane su osnovne
razlike u projektovanju prema važećem Pravilnik i Evrokodu 7
2. PRORAČUN ŠIPOVA PREMA EVROKODU 7 (3 časa)
a) Istražni radovi – plan i program; podobnost in-situ opita
b) Granična stanja & oblici mehanizma loma
c) Razlike u odnosu na klasične metode proračuna
d) Aksijalna nosivost sipova - proračunski pristupi 1,2,3, modelski i korelacijski
koeficijenti
e) Proračun lateralno opterećenog šipa (ukoliko bude vremena)
f) Primer – Ilustrovan je proračun aksijalne nosivosti šipa na osnovu parametara
smičuće čvrstoće, kao i primenom rezultata CPT opita

Biografija predavača
Veljko Pujević, dipl. građ. inž, je asistent na Katedri za građevinsku geotehniku na
Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 2011. godine završio Integrisane
akademske sudije, Odsek za konstrukcije, sa prosečnom ocenom 9,40 i ocenom 10 na
diplomskom radu, na temu ''Proračun temeljne ploče na višeslojnom tlu sa slojevima u
nagib''.
Od januara 2012. godine zaposlen je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u
zvanju asistenta - studenta doktorskih studija za užu naučnu oblast Fundiranje. Od izbora u
zvanje asistenta - studenta doktorskih studija održava vežbanja na predmetima Fundiranje na
svim modulima studijskog programa Građevinarstvo i Specijalni problemi fundiranjana na
modulu za Konstrukcije. Takođe aktivno učestvuje u konsultacijama pri izradi sinteznih i
master projekata iz oblasti fundiranja i geotehnike.
Polje užeg naučnog rada Veljka Pujevića vezano je za analizu uticaja interakcije sistema Tlo-
Vegetacija-Atmosfera na ponašanje zemljanih geotehničkih konstrukcija primenom metode
konačnih elemenata. Takođe se bavi ispitivanjem stabilizacije tla primenom industrijskih
nusprodukata i hidrauličnih veziva.
Deo izrade doktorata obavljao je na Imperial College, London na katedri za geotehniku
(Department of Civil and Environmental Engineering, šef katedre prof. Dr Lidija Zdravković)
gde je izvodio numeričke analize ponašanja infrastrukturnih nasipa izloženih kombinovanom
delovanju atmosfere i vegetacije.
Veljko Pujević svoju stručnu delatnost obavlja u okviru Instituta za saobraćajnice i
geotehniku Građevinskog fakulteta, gde radi kao inženjer u akreditovanoj Laboratoriji za
mehaniku tla.
Veljko Pujević učestvovao je u izradi velikog broja geotehničkih elaborata sa uslovima
fundiranja složenih infrastrukturnih objekata ili uslovima sanacije objekata, kontrolnih
geotehničkih ispitivanja, kao i u izvođenju laboratorijskih geomehaničkih ispitivanja tla za
potrebe trećih lica. Kao inženjer-saradnik učestvuje u izradi idejnih i glavnih projekata
temelja, projekata sanacije temelja, stručnih mišljenja, kao i naučnih studija iz oblasti
stabilizacije tla primenom industrijskih nusprodukata.