You are on page 1of 5
Comisiei Electorale Centrale DECLARATIE* Subsemnatul(a), Vlad Bilejchi, detindnd functia de profesor la Liceul Teoretic ,Gheorghe Asachi”, candidat la functia de deputat in Parlament la alegerile parlamentare din 24” februatie 2019, pentru cireumseripfia national in conformitate cu art. 49 alin, (1) lit. e) din Codul electoral, declar pe propria raspundere cd: 1. inperioada | ianuarie 2017 - 31 decembrie 2018 am realizat urmatoarele venituri: ‘Suma venitului presta/obiectul generator de vi 11) Bilehi Vlad Teal “Teoratie | Satara 11666507 _| Gheorghe Asachi™ 7.3 | Soquogia sau concubinul/concabina 13 | Copii minor —— | Persoanee flat Ta iireynere 2. Vent obfinut din nctvitti didactic, stiimiic side ereatie 21___| Subieetul declariri 2.2 | Sowsoia sau eoncubina/coneutina 2:3 [ Copiiiminori 2.4 | Personneleaflat fa nteinere “3 Veolia! objinat din depuneri tx insttuie fnanclare 3.1 | Subiecul delarati ~ 3:2 —| Sojl/soja sau consibinaVeoncubina 33 | Copii minor - [34 —[ Persoanele aflate a rainere 4. Venitul objinut din actvitatea de reprezentant al statului in soeitiicomerciale 1 | Subieetuldectarri [_ 42 | Sojl/sofn sau concubinal/coneubina - 43 | Copii minor lat | Persoanele flat a niroinere T 5. Venitolobfinut din donaii yi mostenii | Subjectuldectarri : $2 | Sowulsoja sau conubinueone : 33 Sit | Pesoanele alata irajnere = ~ 6. Ven ut din Tastrlinaren sisaw dejinerea valorilor mobiliare ysau a cotlor-paei in capilalul socal al societilor comercale 6.1 | Subieclul declara 62] Sojul/sofa su concibinuVoncubina 63 | Copiii m 6.4 | Persoanele aflate Ia iniretinere Tnsirinaren but 7. Venitul objinut di 71 | Bileichi Via Automobil (Honda Jazz | Contract de | 10000 MDL. 2006) vanenre- — _| cumparare - 7.2 _ | Sojuisotia sau concubinul/concubina ~ 7.3__| Copiii minori - 7.4 | Persoanele aflate fa intrefinere '8. Venitul obtinut din alte surse legale (pensii, burse, indemniza{ii, prem, drepturi de proprietate intelectual ete.) '8.1__| Subiectul dectararit 8.2 _ | Sojulsotia sau concubinul/eoncubina T 8.3 | Copiti minot___ fe i $4 | Persoanele aflae fa iniveinere T, BUNURTIMOBILE IN TARA SI SAU INSTRAINATATH | ‘A. Terenuri Nr cadastral localitates ‘Modulde | Anul | Suprafaja Valoarea dobindire ** | dobindirii parte | bunului®* ‘Categoria * Caiegorit: (1) agricol: (2) forestier; (3) inmavilan; (H) exiravilan; (3) alte categort de terenuri ajlate in eireuital civil ** Mod de dobindire: (1) proprietate: (2) posesie; (3) alte comracte translative de posesie si de folosing. *** Valoarea bunului: 1) valoarea cadasirald, in cazul in care terenu a fost evaluat de organele cadlastrale, sau 2) valoarea terenului conform documentului care certified provenienja acestuia. eh Numele subjectulul dectararti, al membriu de familie saw al concubinlui/concubinel acest. Nota. Subiectit declararii care nu detin bunurile in proprietate vor indica wmdtoarele informatii: localitatea, far mumar cadastral; categoria bunului: modu de dobindire: anul dobindirit: suprafata st titularul bunului B. Clitdiri gi construcqii ‘Adresal | Catego- | Modul de ‘Supra- | Cote- | Actul care | Valonrea numdrul | ria dobin- fafa parte | confirma | bum ‘cadastral ret provenienta bunutui * Categorit: (1) apartament; (2) casit de Tocuit: (3) vila; (0) sparin comercial sau de producties (3) garaj: (6) alte Bunuri mobile, inclusiv cele nefinalizare ** Mod de dobindire: (I) proprietate; (2) posesie; (3) ucufruct; (4) wz: (5) abitaie; (6) alte contracte translative de posesie si de fotosin. *** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrali, in eacul in care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea ‘bunului conform documentului care certified provenienta acestuia, #5*6 Numele subiectului declararit, al membralui de familie sau al coneubinului/concubinei acestuia Nota. Subiectit dectararii care mu detin bunurile in proprietate vor indica urmatoarete informayit: adresa, fara mumar cadastral; categoria bunului: modul de dobindire: anul dobindiri:suprafaa yi itularul bunt |i. BONCRI GORI MODILE IN TAR ‘SUSAU IN STRAINATATE ae | ‘A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, masini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte iijloace de transport supuse inmatrieularit Tipu ‘Anui de] Modul de Valoaren bunul modelul | fabricagie dobin- dobindire* conform | dirit documentului | care i certified Honda Jazz | 2012 ~ | 3017 contract de vanzare- Vind — ‘cumplirare Bilejehi * Mad de dobindire: (1) proprietate;(2) posesie;(3) alte contracte translative de posesie yi de folosinga ** Numete subiectului declararii, al membratui de familie saw al concubinului/concubinei acestuia ub form de metale gusau pivtre prejioase, obicete de arti si de cule, obiecte ce fac parte din patrimonial cultural najional sau universal, a chror valoare unitar’i dep i ‘de arme sau alte bunuri, a eivor valoare depiyepie summa 20 de salaril ‘G. Coleefil de arta, de mumismation, de flat ‘medii pe economie ‘eu filly onerox sau gratuit, personal sau de etre membril familiel, concubin/coneubina, unor Juridice tn perioada declararii, dack valoarea fiecirui bun depiseste suma a 10 salarii medi pe D, Bunuri trans persoane fizice s economic Nr. | Deserierea Modul de Data transmiterit | Persoana cireia | Valoaren | Titularul ert bunului smitere ia fost transmis | bunului transmis | T 2 —< - * Numele ttwlarulut bunului transmis: subicctul declardri saw un membre de familie, san concubinuliconcubina acestuta E_ Alte bunuri mobile a ciror valoare unitara depiiyeste suma a 10 salavii medi pe economic Ne.) Deserieren Modul de Data dobindi Valonrea estimati Titularul™ ert. bunului dobindire bunului nente in fonduri de investifii sisau in alte forme echivalente de economisire si investire in ‘A. Conturi bancare, pl | tard si’sau fn strainitate