You are on page 1of 5
Electoral Centrala DECLARATIE* Subsemnatul, F Alexandru, detinind functia de Vicepresedinte al raionului la Consiliul Raional Ungheni, candidat la funetia de deputat in Parlament la alegerile parlamentare din ,.24° februarie 2019, pentru circumscriptia nationala, in conformitate cu art. 49 alin. (1) lit. e) din Codul electoral, declar pe propria raspundere ca: 1. in perioada | ianuarie 2017 - 31 decembrie 2018 am realizat urmatoarele venituri: 1. VENITURILE OBJINUTE DE SUBIECTUL DECLARARI, DE MEMBRIT WAMILI 5 ‘DECK Tor §1 De CONCUBINULICONCUBINA LUI, ATIT IN TARA CIT SLIN STRAINATATE Ne ‘Cine a realizat venitul ‘Sursa venitul rt, (numelefdenuinirea ppersonnei fizic/ Suma yenitului ) | generator de vent | | 1. Venitul objinut la locul de munes de bara Ta | Brinza Alexandra Consitiud Raional | salariu 229582,51 mal Ungheni 2 SRL. FortinacLabis”™ | salariu 533397,60 mal DAAC Auto salaries 662408,80 mal CVC Expert SRL | salariu | 24000,00 mdi ‘Copii minori Persoanele aflate fa inirtinere ‘enitul objinut din activitiqi didactice, stlinfitice gi de ereatie Subiectul declarir T a Sojul/sotia sau eoncubinul/eoncubina | Copii minor Persoanele aflate laintretinere | din depuncri la instivufiile financiare Subiectul declaravi “Soqul/sogia sau concubinullconcubi Copii minori intrejinere itaten de reprezentani al statul Venitul objinut din act Subjectul declarari ‘Solul/sotia sau concubinul/coneubina ‘Copii minori |_| Persoanele aflate la intrefinere [ 5. Venitul obg ‘Societaji comerciale |S - 52 | Souls san concbinllsoneutina [53 Copit minor a S| Personne alate fa inretinere — 6. Venitalabjinut din instrainaven saw ds ¥sau a eotclor—piei fn capital social al socletitilor comerciale G1 | Subleciul declare —_—— 6.2 | Soqusotin su consubinl/eoneubina — 63 | Copii minori 64 | Persoanele a Ta introtinere | 7. Venitul obfinut din instrainarea ba 7.1 _| Subiectul declarari 7.2] Sojul/Soqia sau concubinul/coneubina 7.3 | Copiti minori Ta | Persoaele afiare T - 7 &. Veniful objinut in alte surse legal (pens, burse, iademnlaa(i, prem drepturi de proprletale intelecwall ete) Subiecul declarai ~ 82 Solsofa sau coneubinul/consubina —| 7 #3 | Copii minor " $4 | Personnel alltel reine Tl, BUNURI IMOBILE IN TARX SI/SAU INSTRAINATATE ‘A. Terenu Nr | Categoria® | Mo Am Suprafaja | Cota | Valoarea Titularulse™™ cadastral/ dobindire ** | dobindirii parte | bunului*** localitatea | 3 i | 2014 | 0.1189 ha Omdl "| Brinzai Alexandra * Categorit: (1) agricol: (2) forestier: (3) intravilan; (2) extravilan: (5) alte categorié de terenuri aflate tn eireuital evil ** Mod de dobindire: (1) proprietate; 2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie $i de folosing *** Valoarea bunubui: 1) valoarea cadastrata, in cazul in care terenul a fos! evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea Jerenului conform documentutui care certified provententa acestuia. #9n4Numele subiectulul dectararti, al membrului de familie sau a concubinulu/eoneubined acest. Nota, Subieetti dectararii care mu dejin bunurile in proprieiae vor indica urmatoarele informatii: localitatea, fare numa cadastral: categoria bunulut: model de dobindive; anu dobindivit: suprafaja si titular! bunatui B. Clidiri si constectii ‘Adresai |” Catego- | Modul de | Anul Cota Valoarea ra ia® dobin- | dobin= parte bunu- cadastral dive*™ di luis T T2010 | S6mp | 1.0 | Contract de | S0888,00 Brinzi - | investiit el a 5 T | 2013 | 33mp. | 10 | Contract de | 34770,00 Brinzai vnzare ml Alexandru L _ | cumparare ¥ Gategorit: (7) apartament; (2) east de Toeuit; (3) vilé; (D) spatin comercial sau de productie; (3) garaj: (6) alte bumurt imobile, inclusiv cele nefinatizare. ** Mod de dobindire: (I) proprictate: (2) posesie; (3) uzufruet; (4) side folosini "** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrala, in cazul in care bunul a fost evaluat de organete cadastrate, sau 2) vatoarea bumului conform documemului care certified proveniema acestuia. 9*8 Numele subiectului declararit, al membrului de fanilie sau al concubinului/concubinel acestuia Nota Subjectit declaravit care nu dejin bunurile in proprictate vor indica urmétoarele informayii: adresa, fara numar cadastral: categoria bunului: modul de dobindire: anu! dobindivii: suprafata si tidarul bunului Ti, BUNURT MOBILE INTARX §V/SAU IN STRAINATATE ‘A, Autoturisme, camioane, remorei, vehicule motorizate, masini agricole, mijlonce de transport naval/acrian, alte :ijloace de transport supuse InmatriculAri (3) abitatie; (6) alte consracte translative de posesie: Tipu? Tocul ‘Modul de Valoaren bunulil modelul ‘eatic | inregistriril? dobindire® conform ult documentului care i certified | provenienta Citroen C6 2009 ‘Omdl ~ Citroen C3 [2011 7 7 0 mal * Had de dobindive: (0) proprietaes() pasese(3) alte contracte ransative de posesie yi de flax ++ Numelesubicctuluidectardat al membrulu de familie sau al concubinlua/concubine’ acest patrimoniul B. Bunuri sub Torna de metale si/sau pietre prefioase, obiecte de arti si de cull, obivete ce fae parte cultural najional sau universal, a eror valoare unitara depAgeste suma 418 salarii medi 20 de salarit = {lu oneros sau gratuit, personal sau de eitre membril fumiliel, concubin/concubinay unor 10 salarii medii pe D. Banari tans persoane fizice sau juridice in perionda declararii, daci valoarea flecirui bun depiseste sum: economic Modul de 7 Persoana cirein | Valoarea | Titularul fost transmis | bunului | bunului Ne. | Deserierea ert, | bunutui transmis Data transmiterit Nr ert 1 Modul de Valoarea estimata a dobindire bunul * Numele subjeciului declararii, al membralud de familie sau al concubinului/concubinel acestuia IV, ACTIVE FINANCIARE IN TARA SUSAU IN STRAINATATE ‘A. Conturi bancare, plasamente in fonduri de investi isnu in alte forme echivalente de economisire si investire in {ara sisauin steainitate Nr. | Denumirea institufied_| Numarul contului | Catego- | Suma si Dobindi] | ‘Titwlarul™™ ert, | care administreazi bbancar/ date valuta divident contul banear, 2 despre fondul de Fondului de investigi | investtiiiate f ete Jadresa T 2 = * Categorit: (1) cont curent sau forme echivalente (inchusiv card de credit, menjionind tipul acestula): (2) deposit bancar sau forme echivalemte: (3) fond de imvestti® sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensti sau alte sisteme cu cacumutare, © Namete subiectului dectararit, af membrutui de familie sau al concubinului/eoncubine’ acestuia, B, Plasamiente, ol recte in moneda nafionali sauin valuill \iuni, ceeuri, eambil, certificate de imprumut, investi Ne. | Emitentul tidlului/societatea In care cert. | persoana este aetionar, fondator sau rule