You are on page 1of 6
Comisia Electorala Central DECLARATIE* Subsemnatul(a), Zghibarta Dorin, candidat la funcfia de deputat in Parlament Ia alegerile parlamentare din 24” februarie 2019, pentru circumscripfia nafional, in conformitate cu art.49 alin.(1) lite) din Codul electoral, declar pe propria raspundere ct 1. in perioada 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2018 am realizat urmiitoarele venituri: NITUI | SIDE NUTE DE SUBIECTUI ‘Suma venitului Cine a realizat venitul Sursa venitului Serviciul ert. (numele/denumirea | prestat/obicetul generator de fizice/juridice) venit 1. Venitul obfinut la locul de muned de bazit 1.1 | Subiectul declarivii Consifiul raional Salariu 158 019, 86 lei Dorin Zghibarfa 1.2 | Soful/Sotia sau coneubinul/coneubina 13_| Copiii minor 1.4 | Persoanele aflate la intrejinere NAS Pensie 37 449, 52 lei 2. Venitul obfinut din act 2.1 | Subiectul declaraii 2.2 | Sojul/sotia sau concubinul/concubina 2.3__| Copii minori = 2.4 | Persoanele aflate la intrefinere 3. Venitul obfinut din depuneri la institufiile financiare 3.1 _| Subiectul declararit 3.2 | Sojul/sofia sau concubinul/concubina 3.3_| Copii minori 3.4_| Persoanele aflate la intretinere 4. Venitul obtinut din activitatea de reprezentant al statului in societifi comerciale Subiectul declaririi Soful/so} concubinul/concubina Copii minori Persoanele aflate la intrejinere fifi didactice, stiinfifice si de ereafie 5, Venitul obfinut din donatii si mogteniri [5.1 _| Subiectul declararii 5.2 | Soful/sofia sau concubinul/concubina 5.3_| Copiti minori 5.4 | Persoanele affate la intrefinere 6. Venitul obfinut din instrainarea si/sau definerea valorilor mobiliare gi/sau a cotelor-pirfi in capitalul social al societifilor comer 6.1 _| Subiectul declarari 6.2 | Soful/sotia sau concubinul/coneubina 63 _| Copiii minori 6.4 _| Persoanele aflate la intrejinere 7. Venitul ob{inut din fnstriinarea bunurilor mobi 7.1_| Subiectul declararii 7.2. | Soful/sofia sau concubinul/concubina 7.3 _| Copii minori 7.4__| Persoanele aflate la intrefinere 8. Venitul obfinut din alte surse le |_proprietate inteleetuala ete.) 8.1 | Subiectul declaririi 8.2 | Sojul/sofia sau concubinul/concubina 83_| Copii minori 84 | iI. BUNUI A. Terenuri s Nr. eadastral! | Catego | Modul de Suprafata Titularuls** localitatea | ria* dobindire ** [ 1 Certifieat de | 17.08.2005 | 0,1730ha | 1.0 1 Dorin Zghibarta mostenitor 1 Certifieat de | 17.08.2005 | 0,2290ha | 1.0 1 Dorin Zghibarta mostenitor 1 Certifieat de | 17.08.2005 | 0,8750ha | 1.0 1 Dorin Zgh mostenitor iF 3 Proprietate | 29.01.1992 | 03928ha | 1.0 1 3 Proprietate | 29.01.1992 | 0.2361 ha | 1.0 1 | © Categorit: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (3) alte categorit de terenuri aflate in ccreuitul civil. ** Mod de dobindire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie si de folosinta. ‘*** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrald, in cazul in care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea terenului conform documentului care certifica provenienta acestuia ¥s**Numele subiectului declardirii, al membrului de familie sau al concubinuluifconcubinei acestuia. Nota. Subiectii declardrii care mi detin bunurile in proprietate vor indica urmetoarele informatit: localitarea, fini mumér cadastral: categoria bunului; modu de dobindire; anul dobindirit; suprafaga si titwlarul bumulut B. Clidirigiconstrucfii ae ae ‘Actuleare | Valoar confirms ca provenienta bunu 29.01. 1992 ar6din | 1 Morozeni (1) apartament; (2) casa de Toeuit; (3) vila; (4) spatin comercial sau de producties (3) garaj; (6) ale bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate, ** Mod de dobindire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct: (4) uz; (5) abiuatie; (6) alte contracte translative de posesie side folosinga. ++ Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrald, in cazul in care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea bumului conform documentului care certified proveniena acestuia. #48 Numele subiectului declardrit, al membrului de familie sau al concubinului/eoncubine’ acestuia. Nota. Subiectii declarcirii care mu defin bunurile in proprietate vor indica urmétoarele informatit: adresay, fara coria bunului; modul de dobindire: anul dobindirii: Locul inregistrarii/ Valoarea bunului conform documentului careii certified provenien{a Titularah* mafia si titularul bunului ‘Titula-rul** 34 353 lel Dorin Zghibarta © Golecfii de arta, de geste suma a 20 de salarii D. Bunuri transmi: concubin/concubina, ¥ Mod de dobindire: (1) proprietate; (2) posesie;(3) alte contracte translative de posesie si de folosina. al membrului de familie sau al concubinului/concub) Sau ale bunuri, @ elo valoare