You are on page 1of 6
Comisia Electoral Centrali DECLARA] E* Subsemnatul(a), Graur Andriana, dejinind fanetia de responsabil principal in cadrul Partidul Liberal, candidat la functia de deputat in Parlament la alegerile parlamentare din ,24”februarie 2019, in conformitate cu art.49 alin.(1) lit.e) din Codul electoral, declar pe propria raspundere ca: 1. In perioada 1 ianuarie 20 /Y- 31 decembrie 20 // am realizat urmatoarele venituri 1. VENITURILE OBTINUTE DE SUBIECTUL DECLARARII, DE MEMBRII FAMILIE! LUIS) DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUL ATIT iN TARA CiT SLiN STRAINATATE Nr. | Cine a realizat venitul Sursa venitulu Serviciul | Suma venitului ert. | (numele/denumirea | prestat/obiectul persoanei generator de L __fiziceljuridice) venit |. Venitul obtinut la locul de mune de bazi LL Subiectul declararii Partidul Liberal salariu 69711, 68 lei Graur Andriana Andrei | 12 | Sotul/sotia sau C salariu | 37753, 54 lei concubinul/concubina Comunicatie si | Informatie’ al Marelui Stat Major al armatei nationale 1.3 _| Copii minori 14 [Persoanele aflate laintretinere | | 2. Venitul obfinut din activititi didactice, stiinfifice gi de erea| 2.1 | Subiectul declararii - 22 | Solul/sotia sau concubinul/concubina _ 2.3 | Copii minori 2.4 | Persoanele allate la intrefinere 3. Venitul ob{inut din depuneri la institufiile financiare | 3.1 _| Subiectul declararii ee 3.2 | Sowul/sotia sau | coneubinul/coneubina 33 i minori itatea de reprezentant al statului in societi{i comerciale 3.4 | Persoanele aflate la intretinere 4. Venitul ob{i 4.1_| Subiectul declararii 4.2 | Sotul/sotia sau concubinul/coneubina 43 | Copiii minori 4.4 | Persoanele aflate la intrefinere ul o ii gi moyteniri 1 | Subiectul declararit 5.2 | Soyul/sofia sau concubinul/coneubina minori instr a cotelor-pirti 6.2 | Sotul/sotia sau concubinul/concubina (63 _| Copii minor 64 | Persoanele aflate la intretinere | 7. Venitul ob{inut din instrainarea bunurilor mobile sau imol 1 | Subiectul declararii 2 | Soqul/sotia sau concubinul/coneubina 7.3__| Copii minori 7.4 _| Persoanele aflate la intrejinere 8. Venitul obtinut din alte surse legale (pens: intelectual ete.) 8.1 _| Subiectul declararii 8.2 | Soqul/sc | concubinul/eoneubina 83 _| Copii minori - 8.4 | Persoanele aflate la intrejinere Categoria® | Modul de Suprataya | Cota Titularul==* dobindive ** pare Agricol | Certificat | 2009 00375 [to [Oo extravilan de mostenire [ Agricol | Certificat | 2009 isos} [10 [0 extravilan | de mostenire | * Categorii: (1) agrivol: (2) forestier, (3) intravilan; () extravilan: (5) alte categorit de terenuri aflate in circuitnd civil. ** Mod de dobindire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracie translative de posesie yi de folosina. *** Valoarea bunulut: 1) valoarea cadastral, in cezul in care terenul a fost evaluan de orgenele cadastrale, sen 2) valoarea teremudui conform documentului care certijicd provenienja acestuta. | s0*Numete subicentn’ dectardrn, al membralei de familie san al concubinulut concubine’ avestuler Nota Subiectt declardrii care mu detin bururite in proprietate vor indica urmetoarele informaiit: lnealitatea, | fav num cadastral. categoria burulni: mocdul de dobindire: anud dobindirit: supredaye si titularud burnt B. Clidiri si constructii Co ‘Actul ea rule wan faa | parte | confirma cadastral provenienga I bunului * Caregorit: (1) apartament; (2) casa de locuit, (3) vil (D) spain comercial sus de produefie; (3) garap: (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizare, ** Mod de dobindive: (1) proprietate; (2) poseste: (3) uzufruet; (4) ne: (5) abitagie: (6) alte contracte translative de posesie yi de folasiné. “+* Valoarea bumulut: 1) valoarea cadastrald, in cazul in care bunul a fost evaluat de organele caclastrale, sau 2) vatloarea bunutui conform documentului care certificd provenienfa acestuia. see Nunele subiectulut declararit. al membrulut de familie sau al conenbimudui concubine’ acestuias Nota. Subiecut declararit care mi detin bunurile in proprietate vor indica urmétoarele informarti: adresaa, fet numa cadastral: categoria byrnulut: mod de dobindie: aul dobindirt suprajaya 3 suularad bum INTARA Si/SAU INATATE, Tipull Anul de Valoarea modelul fab bunul rult* numir de conform atriculare | documentului vertified: - _ ienta | Skoda | 2005 2018 | Contract vinzare- | 10000,00 Tei Fabia | cumparare | autoturism [universal * Mod de dobindire: (1) proprietate;(2) posesie;(3) alte contracte translative de posesie $i de folosingd. | ** Numele subiectului declararii, al membrutui de familie sau al concubimului concubinei acestuia. B. Bunuri sub forma de metale si/sau pietre pretioase, obiecte de arti si de cult, obiecte ce fac parte i cultural national sau universal, a ciror valoare unitari depageste suma a 15 salarii C. Colectii de arti, de numismatica, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a ciror valoare depigeste | suma a 20 de salarii medii pe economie