You are on page 1of 130

Marcus Schmieke

A tökéletes otthon kulcsa

Vaszati

12 támpont a pozitív környezet megteremtéséhez

Szerkesztette és az előszót írta:

Lakatos Edit
- építész -

aranyhaléi kiadó

Budapest, 2003
A mű eredeti címe:
Dic zwölf F.rfolgsgesetze des richtigen Wohnens
Copyright © by Marcus Schmieke, 2001
A Jordítás a Windpfcrd Verlagsgescllschaft mbH
2001 évi kiadása alapján készült.

['ordították: Varga László, Czumpf Brigitta,


Lakatos Edit, Varga Bonhien
T.ektorálta és szerkesztette: Lakatos Edit
Fényképek: Katarina Schmieke
Grafikák: Lakatos F.dit, Marcus Schmieke
Borítótervr: Varga László
I Iungarian edilion © Aranyhold kiadó

Minden jog fenntartva.


Kritikákban és recenziókban felhasznált rövid idézete k kivételével a mű
egyetlen része sem reprodukálható semmilyen eljárással a jogtulajdonos
előzetes írásbeli engedélye nélkül.

ISBN 963 210 647 4

Kiadja az Aranyhold kiadó, 2003.


1089 Budapest, Rezső u. 5-7., 1/124.
A kiadásért a kiadó igazgatója felel
Nyomdai előkészítés: Bucsi Orsolya
Nyomtatás: PLC Copy Kft.

Felelős vezető: Molnár Gábor

A könyv megvásárolható a könyvesboltokban és a kiadótól:


Tel/fax: 1/210-1243, 30/200-6805
R-mail: info@vaszati.hu
Weblap: www:vaszati.hu
T art alom jegyzek

A szerkesztő előszava 7
Ajánlás és köszönetnyilvánítás 9

1. fejezet
Vaszati: Az egészséges élettér 12 törvénye 11
A Vaszati 12 törvénye 13
A Vaszati 12 törvényének összefoglaló áttekintése 14
Az energetikai rendszer 4 törvénye 14
A geometriai rendszer 4 [örvénye 14
Az információs rendszer 4 törvénye 15

2 . fe je z e t
A Vaszati 4 energetikai törvénye 16
A Vaszati első energetikai törvénye 16
A Vaszati második energetikai törvénye 19
A Vaszati harmadik energetikai törvénye 21
A Vaszati negyedik energetikai törvénye 23
Az energetikai törvények gyakorlati következményei 25

3. fejezet
A Vaszati 4 geometriai törvénye 26
A Vaszati első geometriai törvénye 27
Az arányok szerepe a Vaszati bán 27
Rágák 28
Rágák az építészetben 28
Fgy rága felépítése 28
A harmonikus méretek gyakorlati alkalmazása 31
A Vaszati második geometriai törvénye 32
A Vaszati harmadik geometriai törvénye 34
A Vaszati negyedik geometriai törvénye 35

4 . fe je z e t
A Vaszati információs rendszerének 4 törvénye 37
A Vaszati első információs törvénye 39
A Vaszaii második információs törvénye 40
A Vaszati harmadik információs törvénye 41
Kedvező (pozitív) kapcsolatok 42
Kedvezőtlen (negatív) kapcsolatok 48
A Vaszati negyedik információs törvénye 53

5. fejezet
A 12 törvény gyakorlati alkalm azása 54
A Vaszati szerinti értékelés cs tervezés 4 csoportja 59
1. A Vaszati értékelési rendszere 59
a) A funkció-cgtáj értékek 59
b) A Vaszati fontossági szorzó 65
c) A Vaszati energetikai muraló 70
2. A Vaszati korrekciók 9 csoportja 72
3. A 8 lépéscs tervezési folyamat 74
4. A 8 égtáj tulajd onságai 78

6. fejezet
Körséta a németországi Védikus Akadémia épületében 85

7. fejezet
A Vaszati és egészségünk 103
Az életenergia minősége az épületekben 103
Az emberi szervek és a betegségek kapcsolata az égtájakkal 105
Vaszati és Ayurvéda 108
Krónikus betegségek és Vaszati problémák kapcsolata 110
A rák kialakulásának fokozott veszélye 110
Pszichológiai problémák 113
Pozitív Vaszati példák 116
Egy jó Vaszati tulajdonságokkal rendelkező családi ház 116
Egy déli tájolású, típusterv alapján tervezett családi ház 119
Egy négyzctalaprajzú ideális Vaszati ház 123
A Vaszati szerkezeti rendszere 126

A szerzőről 128
Felhasznált irodalom 129

A Vaszati Magyarországon 131


Egyéb 133
A szerkesztő előszava

Vaszati? Egyre többen kapják fel a fejükci-c szó hallatán. Jómagam


egyre több érdeklődő levelet, telefonhívást kapok, és igyekszem a
kíváncsi érdeklődők kérdéseit megválaszolni... A legnehezebb kérdés
eddig így hangzott: „na és hol olvashatnék erről még többet?”
Szomorúan gondoltam arra, hogy amíg a világon számtalan jobbnál
jobb könyv jelenik meg az ősi Védikus Építészetről, addig Magyar-
<»rszágon alig néhány.
Most azonban nagyon boldog vagyok, mert végre magyarul is
megjelenik Vaszad tanárom, Marcus Schmickc egyik nagyon sok hasz­
nos információt tartalmazó könyve. Néhány hónappal ezelőtt a taná­
csát kértem, hogy a hazánkban már megjelent, „A Vaszati alapjai” című
könyvén kívül, melyiket, kellene kiadni. Ajánlására választottuk pont ezt
a könyvet, mely a hamarosan kezdődő hazai Vaszati oktatásnak egy
nélkülözhetetlen alapja lesz.
Marcus Schtnickével lassan egy évtizede találkoztam először, és egy
nagyon sokoldalú, különleges képességekkel rendelkező személynek
ismertem meg. Már akkoriban is jelentek meg publikációi különböző
cikkek, esszék és könyvek formájában, amelyekben az ősi védikus és a
mai modern tudományok - elsősorban a természettudomány és
filozófia —kapcsolatát kutatta. Kutatásai során egyre közelebb került az
építészethez, míg egyszer csak megjelent első könyve ebben a témában.
Azóta már hét könyvet is írt erről, melyek mindegyike tud valami új
információt nyújtani az olvasóknak, és a Vaszati tudományát kuta­
tóknak.
Rpíicszként engem is mindig érdekeli, hogy az a környezet., ahol
élünk, dolgozunk, pihenünk, vajon milyen hatással van — egyáltalán
van-e hatással - ránk. Sokat gondolkodtam azon, hogy mi lehet az oka
annak, hogy egy gyönyörűen és gazdagon berendezett, hatalmas ház
tulajdonosai boldogtalanok, esetleg betegek, sőt nem is szeretnek ott­
hon lenni, míg egy másik, esetleg kevésbé hivalkodó, egyszerűbb ház
lakói kiegyensúlyozottan és boldogan élnek, s ha látogatóban vagyunk
náluk, szinte nem is akarunk hazamenni. Valamilyen különös belső erő,
vagy energia maradásra késztet... Éreztem, hogy a titok mögött valami
számomra még ismeretlen, mély ok rejtőzködik.
Sejtésem akkor igazolódott be, mikor néhány évvel ezelőtt először
beszélgettem Marcus-szal a Vaszati tudományáról. Először hitetlen
kedve hallgattam, hogy egy nem megfelelő helyre került hálószoba,
főbejára:, vagy illemhely milyen komoly következményeket (betegsé­
geket, megromlott emberi kapcsolatokat, munkahelyi problémákat,
stb.) vonhat maga után, hogy a nem megfelelő helyre került kerti tó
akár váláshoz is vezethet. Ellenben ha minden a helyére kerül, a lakók
boldogok, sikeresek és egészségesek lesznek. Kételyeim azonnal elosz­
lottak, amikor végighallgattam régi barátom magyarázatait a természet
univerzális törvényei és a térrendezés közötti kapcsolatról. Mivel mind­
ezt egy fizikusról hallottam, aki a több mint 5000 éves Védikus írások­
ban leírt szabályokat mai, modern fizikusok elméleteivel támasztotta
alá, megingathatatlanul megerősödött a Vaszati tanaiba vetett hitem, s
ezzel párhuzamosan érlelődött a vágy bennem, hogy ezzel a fantasz­
tikus tudománnyal mélyebben megismerkedjem, s ezt a tudást egyszer
tovább adhassam hazánk lakóinak, békésebbé és boldogabbá téve ezzel
mindennapjaikat...
Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik érdeklődnek a természet
magasabb rendű összefüggései iránt, akik szeretnének harmonikus, kie­
gyensúlyozott otthont és családot teremteni maguknak, azoknak, akik
már hallottak a Vaszatiról és szeretnének még többet megtudni róla, és
azoknak, akiknek fogalmuk sincs, miről is van itt szó ...

Lakatos Hdit
oki Vaszati szakértő és építés£

8
Ajánlom

Burkhard Heim-nak, ctfizikusnak,


aki a ti^enkét-dimen^iós térelméletet megalkotta,
s e-^ el a trans^cencia tudományát megnyitotta.

K öszönetnyilvánítás

a könyv nem jöhetett volna létre


barátaim segítsége nélkül.

Köszönettel tartozom
feleségemnek, Katarinána k a fényképekért,
SibyHa Huynak a német szöveg lektorálásáért,
Lakatos Ildiinek a grafikák elkészítéséért,
tanítványaimnak, akik kritikájukkal és biztatásukkal
megérlelték bennem e könyv megírását,
Ludivig Jakabnak a segítő tanácsokért,
valamint ki adóm vak, Mónika Jü nem annak
a könyvem iránt mutatott különös elkötelezettségéért.

M arcus.Sebmieke

9
1. fejezet
Vaszati: Az egészséges élettér 12 törvénye

Amióta a Peng Shui elterjedt Európa szerte, az emberek többsége


tudatossá vált az épületek energetikai minőségének létezéséről és fon­
tosságáról. Mindemellett a bizonytalanság érzése észlelhető azok köré­
ben, akik szeretnék alkalmazni a térenergetikát lakásuk berendezésekor,
vagy új ház építésekor: a sok jelenlevő térenergetikai iskola és tradíció -
mint például a kínai Peng Shui, a Rudolf Steiner antropozófikus épí-
lészctc, az európai gcomancia cs az indiai Vasztu - közül nem tudja,
melyiket válassza. F.vzen felül ezek az iskolák néha versenyeznek is
egymással és sokszor az iskolákon belül ellentmondásos tanításokat
vehetünk észre.
A Vaszati egy egyszerű, tudományos rendszer, és független a kultu­
rális hagyományoktól. Tizenkét univerzális törvényen alapul. A Vaszati
minden alapé Ive, útmutatása és javaslata a tércnergcükával kapcsolat­
ban —legyen az lakásberendezés vagy új ház építés —az energiaáramlás
univerzális törvényeiből vezethető le. Minden tradíciónak ezeket az
alapszabályokat kellene használnia függetlenül attól, hogy azt Peng
Shuinak, geomanciának vagy Vasztunak hívjuk.
A Vaszati rendszere egy tisztán átlátható, ellentmondásoktól mén*
les, tudományos alapú térenergetikai rendszer, mely minden pontján
harmóniában van a természettel. így kiválóan alkalmas már meglévő
lakások és rgyéb funkciójú épületek energetikai harmonizálására, illetve
új épületek komplett tervezésére, a lehető legegyszerűbb lépésekkel.
Mindössze 12 alapszabály van, amit szem előtt kell tartani.
Már maga a Vaszati szó is utal a rendszer belső felépítésére. Há­
rom szótagjának mindegyike a vaszati egy-egy törvénycsoportjára utal.
A Va szanszkritül energiát jelent és a négy energetikai törvényre utal;
Ss(a információt jelent; míg Ti a négy geometriai törvényt képviseli.
A Vaszati szónak egy további, felsőbbrendű régiókra utaló, spiri
tuális jelentése is van. A szansxkrii Va szó jelentése: Visnu, Aki a Vé-
dikus Hitvilágban a Legfelsőbb isteni Személy, míg a S'^a/i szó T/aksmit
képviseli, a Szerencse Istennőjé:. Ok ketten a megszemélyesítői a női és
a férfi energiák tökéletes és teljes egységének. Éppen így, a Vaszati
11
nagy hangsúlyt fektet a női energiák (északról áramló energiák, I Jold-
ablak) valamint a férfi energiák (keletről érkező energiák, Napablak)
harm o ni kus egye ns ú lyá ra.

A Vasztu-Purusha

12
A Vaszati 12 törvénye

A Vaszati 12 törvénye három csoportra osztható, melyek mindegyike


négy-négy szabályt foglal magában:

1. csoport: energetikai jellegű törvények,


2. csoport: geometriai jellegű törvények,
3. csoport: információs jellegű törvények.

A modern fizika tételei úgy fogalmaznak, hogy a fizikai törvényszerű­


ségeket. kct., egymáshoz képest önálló, de nem független egység alkotja:

1. Energetikai rendszer,
2. Információs rendszer.

Az energetikai egységet a látható és tapasztalható fizikai események,


valamint a finomfizikai - szemmel és más érzékekkel nem észlelhető -
egységek alkotják, melyek az élet minden területén megtalálhatók. A
fizikus, Burkhard Heim elmélete szerint, az Albert Einstein által leírt
négydimenziós tér-idő elméletet ki kell egészíteni egy ötödik és hatodik
dimenzióval annak érdekében, hogy egy ellentmondásoktól mentes,
gravitációs elméletet kaphassunk. Az ötödik és hatodik dimenzió és
annak kapcsolata a fizikai tér-idővel, finom fizikai (finom energetikai)
jellemzőkkel bír. Nincsen olyan élő jelenség ebben a világban, amely ne
lenne aktív kapcsolatban a finomenergetikai mezőkkel. A hatdimenziós
energiatérrel párhuzamosan létezik egy hatdimenziós információs tér is,
amely nem energiát hordoz, hanem információt. Minden energiaáram­
lás és minden fizikai kölcsönhatás hordoz magában információt. Ezek
az információk alkotják az információs teret. Az információs tér és az
energetikai tér közötti kölcsönhatások vizsgálata és feltérképezése áll a
mai modern fizikai kutatások középpontjában.

13
A Vaszati 12 törvényének összefoglaló áttekintése1

Az energetikai rendszer 4 törvénye

1. A g e o fiz ik a i en ergiaáram lás


Földünkön az életenergiák északról dél felé, illetve keletről nyugat felé
áramlanak.

2. A z en ergiap o ten ciál m e g o szlása


Minden lehatárolt tér egyik fele pozitív cnergiapotcnciálú, míg a másik
negatív. Az északkeleti rész a pozitív, a délnyugati a negatív.

3. E rő teljes és g y en g e területek
Minden energiamezőnek (lehatárolt tér) van egy erőteljes és egy gyenge
része. Az északi és a keleti rész mindig az erőteljes.

4. A z en ergiapo ten ciál növelő, illetve csö k k en tó tényezők


a.) a víz növeli az energiapotenciált,
b.) a súlyok csökkentik az energiapotenciált,
c.) a tér (függőleges vagy vízszintes) növeli az energiapotenciált.

A geom etriai rendszer 4 törvénye

5. A z arányok h atása
Az egész számok arányai egy harmonikus cnergiamezőt hoznak lét re.

6. A m éretek h atása
A Vaszati méretezési rendszere egy, a 8-as számon alapuló, ciklikus
energiaritmust követ.

1 A Vaszati szerkezeti rendszerének áttekintő ábrája a könyv végén, a 126. ol­


dalon található.
14
7. A térben találh ató en ergiarácso k é s energiapon tok
A térben található energiarácsok2 -és pontok a paramétereik alapján
megh at á rozha tók.

S. A z en ergiarács m ezőin ek en ergetikai tu lajd o n ság ai


Ivgy adott tér felosztható 81 cellára, melyek energetikai minősége kü
lönböző. Ezek alapján a 81 mező, 5 csoportra osztható.

A Vaszati 4 inform ációs törvénye

9. A nyolc ég tájb ó l érk ező su g á rz ás m in ő ségei


Mind a nyolc égtáj magán viseli a bolygó(k) tulajdonságait

10. A bolygók h a tá sa i a lakóterekre és a lak ó k életére


A bolygókról érkező sugárzás minősége igen nagy- hatást gyakorol az
élőlényekre közvetett és közvetlen úton. Közvetve az élőlények által
használt élettereken - épületeken — keresztül, azok formájától, funk­
ciójától és elhelyezkedésétől függően.

11. A bolygók k özötti viszonyok


I'Íz a törvény leírja a bolygók egymás közötti kapcsolatát. Fz a
kapcsolat mindig kétoldalú és lehet baráti, semleges vagy ellenséges.

12. A z egy én i é g tá j m egh atározása


A bolygók egyéni rezonancia sugárzása alapján, a 8 égtájnak más és
más hatása van minden emberre.

Az energiarács az energiaáramlás vonalainak (energia-meridiánoknak) a sza­


bályos, rácsszerű rendszere, Iizek metszéspontjai veszélyes hatással lehetnek
a zember egészségére - gondoljunk csak a Hartman- és a Curry-vonalakra.
Lehetnek ugyanakkor energetikai csomópontok is (mint a Vasztu —Purusha
mandala esetében).

15
2. fejezet
A Vaszati 4 energetikai törvénye

A Vaszati első energetikai törvénye

1. A g e o fiz ik a i en ergiaáram lás


A Földön található clctcncrgiák északról délié, illetve keletről nyugatra
áramlanak.

A Vaszati első energetikai törvénye a geofizikai természet alaptörvénye,


mely leírja bolygónk, a Föld energiáinak folyamatait. Viktor Schau-
berger, Wilhelm Reich és Kari Báron európai természettudósok kuta­
tásaikkal bebizonyították, hogy létezik egy olyan energiaáramlás, mely
Földünk felszínén, azt teljesen behálózva északról délre áramlik és egy
másik energiaáramlás, mely keletről nyugatra áramlik.
Ez a két energiaáramlás minőségükben és eredetükben egyaránt
különböznek egymástól. Az északról áramló energia a Föld organikus
életéből ered és követi a mágneses erővonalakat. Minőségében hűvös,
tápláló, nőnemű, gyógyító és építő tulajdonságokkal rendelkezik. Mind­
ezen tulajdonságok a mágneses mezőhöz illeszkednek, ellentétben az
elektromos mező azon energiáival (a fizikai törvények alapján), melyek
függőlegesek a mágneses mező erővonalaira.
A keletről nyugatra áramló energia tulajdonságai egyeznek az
elektromos mező tulajdonságaival, melyek a Föld saját, tengelye körüli
mozgásból és a Föld a Kap körüli relatív mozgásából erednek. Tv/ az
energia melegítő, energetizáló, hímnemű és katalizáló tulajdonságokkal
rendelkezik.
A keletről nyugatra áramló energiát organikus életenergiának, a
keletről érkező és nyugatra tartó energiát pedig szoláris életenergiának
nevezzük.
Mindezen kér energia tulajdonságaiknál fogva tökéletesen kiegé­
szítik egymást, hogy megalkossák az élet egységes energiáját, mely az
élet fenntartásának feltétele.

16
Észak
M l!

■4? &f é

N yugat Kelet

Globális geofizikai energiaáramlások

Az energiaáramlások dinamikája az egyszerű vektorszámítás törvé­


nyéből ered, mely a két vektor3 összegzéséből levezethető.

EK

A globális energiaáramlás vektorainak összegzése

Így az északról és keletről áramló két energia egy energiavektorává


összegződik
o és az összegzett
o vektor északkeletről délnyugatra
- o áramlik.
A függőlegesen áramló energiát ezzel a vektorral definiálhatjuk egy

' Ebben az összefüggésben a vektor az energia áramlás nyíllal való jelölése,


melynek az iránya az energia áramlási irányát, hossza pedig az energia
mennyiségét mutatja meg.
17
adott helyen, házban, vagy egy szobában. Bármely helység középső ré­
szén adott egy függőleges energiaáramlás, mely felfelé és lefele áramlik,
tehát az energia áramlás északkeletről jövő vektora enyhén elhajlik a
helyiség közepénél és így halad tovább délnyugatra.

A té rb e n fo ly ó energiaáram lás

18
A Vaszati m ásodik energetikai törvénye

2. A z en ergiap o ten ciál területei


Minden helyiséget egy pozitív cncrgiapotenciállal és egy negatív
energiapotenciállal rendelkező területre lehet felosztani. Az
északkeleti rész pozitív, míg a délnyugati rész negatív potenciállal
rendelkezik.

A Vaszat.i második energetikai törvénye nagyon szorosan kapcsolódik


;iz első törvényhez. Miután az északról és keletről áramló életenergiák
elérnek egy adott, körhehatárolt terhez, olt „felhasználódnak” és dél­
nyugati irányba haladnak tovább. Délről és nyugatról nem érkeznek
életenergiák. így a telek, épület vagy egy helyiség felbontható egy po­
zitív és egy negatív energiapotenciállal rendelkező területre.
A pozitív területek északon, északkeleten és keleten vannak, míg a
negatív területek délen, délnyugaton és nyugaton találhatók. Rz nem
jelenti azt, hogy az energiák délen és nyugaton csak negatívak, északon
és keleten csak pozitívak.
/
E

D
Pozitív és negatív energiapotenciállal rendelkező területek

A fentiekkel csak a különböző szektorok potenciálját mutattuk be.


Külsődleges körülmények, az odahelyezett dolgok, az ott élő emberek,
az épületek és természeti hatások az adott potenciált pozitívabbá vagy
negatívabbá tehetik. Egy olyan épület vagy környezet mely a Vaszati
törvények harmóniája szerint épült., pozitív energiákat sugároz ki

19
minden oldalon, minden irányba, sőt még a negatív potenciállal rendel­
kező helyet is átváltoztatja.
Mindebből egy további dinamikai alapelv vezethető le, mely leírja,
hogy az életenergia milyen módon áramlik egy pozitív energiapoten­
ciállal rendelkező helyről egy negatív potenciállal rendelkező helyre. Ez
történik az északnyugat —délkelet átlón mind délkeleten, mind észak­
nyugaton. Az áramló életenergia ezeken a területeken az ott jelenlevő
negatív potenciálugrás'1 által energiát szabadít fel. Ez az energia észak­
nyugaton külső vagy felületi mozgás formájában (levegő), délkeleten
pedig belső energia formájában (tűz, hő) nyilvánul meg. F.zen energia-
polaritás alapja tehát a tér két részre osztása.
/
E

Az élettér felosztása meleg és hideg területekre

A délkeleti részre, beleértve a délit és a keletit is, a Nap van hatással, és


meleg szektornak nevezzük. Az északnyugati részt, mely északot és
nyugatot is magába foglalja a I Iold befolyásolja és hideg szektornak
nevezzük. Északnyugat felelős magukért a dinamikus változásokért,
míg délkelet a melegítő folyamatokat és a tűz elemet támogat ja.

4 A potenciál alatt egy bizonyos élettér láthatatlan energiáit értjük, vagyis


azokat az energiákat, amelyek akkor nyilvánulnak meg, amikor ezek a területek
aktiválva lesznek (pl. ablakon, ajtón, vízen keresztül). A potenciálugrás egy
lehetséges átjáró a pozitív és a negatív potenciállal rendelkező területek között.
20
A Vaszati harm adik energetikai törvénye

J. E rő teljes és g y en g e területek
Minden energiamező egy erőteljes és egy gyenge területből áll. Az
északi és a keleti területek számítanak erős területnek.

A Vaszati harmadik energetikai törvénye is kapcsolódik az életet


erősítő északi és keleti irány és az energetikailag gyengébb déli és
nyugati irány közötti minőségbeli különbséghez. Rímek megfelelően
egy a főégtájakkal párhuzamos négyzet minden oldala felbontható egy
energetikailag erőteljes és egy energetikailag gyenge szakaszra. Minden
oldalon az északi és a keleti rész erősebb, mint a déli és a nyugati rész.
I .z azt jelenti, hogy a négyzet keleti oldalán az északkeleti rész
energetikailag erősebb a délkeletinél; délen a délkeleti rész erősebb a
délnyugatinál; a nyugati oldalon az északnyugati szakasz erősebb a
délnyugatinál, északon pedig északkelet erősebb északnyugatnál.

BHBBBB Erőteljes területek


---------- G yenge területek

A té r erős és gyenge területei

21
Rbből az egyszerű alaptörvényből egy fontos gyakorlati követ­
keztetés vonható le, mely segít egy telek vagy ház energiaáramlásának,
valamint a bejövő energiáknak a szabályozásában.
Ha van két, közvetlenül a telek mellett haladó utca és a találko­
zásuk - minket részről - az erőteljes területre esik, az nagyon kedve­
zőnek számít. Míg a negatív területeken találkozó utcák nem előnyösek.
P.z utóbbi igaz a zsákutcákra, valamint az olyan utcákra, melyek
közvetlenül a telek előtt jobbra, vagy mindkét irányba elkanyarodnak.
Bejáratok, ajtók és ablakok a ház vagy a szoba erőteljes részein kell,
hogy legyenek. Hz biztosítja a pozitív energiák beáramlását. Az olyan
ajtók, melyek egy vonalban helyezkednek el, akkor számítanak kedve
zőnek, ha a ház erőteljes részén vannak elhelyezve. Míg a Feng Shui
szerint általánosságban nem kedvező az ajtókat és az ablakokat szembe
állítani egymással, a Vaszati, a harmadik energetikai törvény alapján
több megkülönböztetést tesz. Fzek alapján a mellékegtájakat összekötő
átlók menti energiaáramlási irány, például északnyugatról délkeletre,
elkerülendő.

22
A Vaszati negyedik energetikai törvénye

4. A z en ergiapo ten ciálo k m egváltoztatása


a) A víz felerősíti az adott szektor cnergiapotenciáÍját.
l>) A súly gyengíti egy szektor energiapotenciálját.
c) Egy szektor energiapotenciálja akkor is megerősödik, ha azon a
területen akár vízszintes, akár függőleges irányban nagyobb a tér.

A Vaszati negyedik energetikai törvénye a másodikon alapszik, mely


egy adott teret pozitív ill. negatív energiapotenciállal rendelkező terü­
letre oszt. A törvény három alapelvből áll, melyek megmutatják, hogy
egy bizonyos energiapotenciál hogy viselkedik víz {első energiádig, súly
{második energiáéiig és a rendelkezésre álló tér {harmadik energiaelv) hatá­
sára.

Az első energiaelv szerint egy bizonyos szektorban jelenlevő víz,


erősíti annak a szektornak az energiapotenciálját.. I la az egy pozitív
energiapotenciállal rendelkező területen található, akkor e terület po­
zitív energiája nő. 1la viszont egy negatív energiapotenciállal rendel
kező helyen van, akkor az adó t hely negatív energiája nő. így a víz
energiatárolónak és erősítőnek számít, mely felveszi az energiát és
később, miután felerősítette, kisugározza azt. A víznek ezt a tulajdon­
ságát olyan kutatók, mint Viktor Schauberger, Theodor Schwcnk és
modern biofoton kutatók (Popp, Ludwig) mutatták ki.
A természet ezen egyszerű törvényéből könnyen levezethető, hogy
milyen helyre keli helyezni a víztárolókat, tavakat, ciszternákat. A víz
északon, északkeleten és keleten a pozitív energiák miatt általában
jónak számít, míg délen, délnyugaton cs nyugaton negatív energiát
vonz magához.

A m ásodik energiaelv leírja a súlyok hatását az energiapotenciál


szempontjából egy adott szektorban. A súly csökkend az energia­
potenciált az adott helyen. Ebből levonható a következtetés, miszerint
nehéz, súlyos tárgyak a telek vagy épület déli, délnyugati, nyugati
részére kell, hogy kerüljenek, hogy lecsökkentsék a negatív
energiapoienciált. Északon, északkeleten és keleten mindenkepp keni-
lendő a súlyos tárgyak elhelyezése annak érdekében, hogy az energia-
áramlás útja szabad maradhasson. Ebből levonhatjuk a következtetést,
hogy egy ház vagy helyiség „nehéz része” a délnyugati kell, hogy le­
gyen. Ez egy nagyon fontos alapelv.

A harm adik energiaelv leírja a tér méretének a hatását az energia-


potenciál szempontjából, egy adott helyen. Az általános szabály az,
hogy minél erősebb az energiapotenciál, annál több helyet tud behá­
lózni függőlegesen és vízszintesen. Tehát, ha a ház keleti részén több
szabad tér van, mint a nyugati oldalán, akkor a kelet pozitív energia-
potcnciálja erősebben hat a nyugati negatív energiapotenciálnál.
Ebből az egyszerű törvényszerűségből következik, hogy az épüle­
teket inkább a telek délnyugati részére kell építeni. Ez nemcsak a
súlyeloszlásnak kedvez, de biztosítja az egész tér pozitív felosztását is.
Ez alapján a ház északkeleti részén nagyobb szobáknak kell lenniük,
mint délnyugaton. Ugyanez a szabály érvényes a szobák vízszintes és
függőleges elhelyezkedésénél is. A telek keleti oldala alacsonyabban
kell, hogy feküdjön, mint nyugaton, így az egész telek energiapoten-
ciálja pozitív lesz.
A telek északi oldalának szintén alacsonyabban kell lennie, mint a
déli. így a pozitív encrgiapotenciá! több helyet nyer a délen jelenlévő
negatív energiapotenciállal szemben. Az ideális az, ha a telek dé'nyugati
része van a legmagasabban, ami enyhén lejt észak vagy kelet felé —leg­
jobb esetben északkelet felé.
Északnyugaton több térre van szükség, mint délkeleten, mivel itt a
külsődleges mozgás megy végbe - amihez tér kell, míg délkeleten a
mozgás belül nyilvánul meg meleg és tűz formájában. Ebből követ­
kezik, hogy az északnyugat kicsit lejjebb kell, hogy elhelyezkedjen, mint
a délkeleti oldal, valamint sok súlyt sem szabad itt elhelyezni, mivel a
súly akadályozza a külső mozgást.
A természet e törvénye nemcsak olyan kérdésekre ad választ, mint
a lejtés vagy az épületek kedvező elhelyezése, hanem azt is megmutatja,
hogy egy épület: vagy telek bizonyos irányú kibővítése pozitív vagy
negatív energiahatásokat credménycz-c az egész épületre nézve. Alap­
vetően egy épület vagy telek északkeleti bővítménye kedvezőnek
számít, míg a déli, délnyugat, nyugat i bővítmény kevésbé kedvező.

24
Az energetikai törvények gyakorlati következményei

A Vaszati négy energetikai törvényéből több egyszerű szabály vezet­


hető le, melyek segítenek a telek, épület vagy egy helyiség megterve­
zésében.
Magas fáknak nem szabad a telek északi, északkeleti, keleti oldalán
állniuk. Akkor fejtenek ki poziu'v hatást., ha délen, délnyugaton vagy
nyugaton állnak. Az északon levő folyónak, pataknak nyugatról kelet
felé kedvező folynia, mely követi a pozitív hatású nyugat-kelet
lejtéseivel., i Iasonlóan, a keleten levő, délről észak felé tartó vízfolyás, a
telek energiáit pozitívan befolyásolja.
Az ablakoknak elsősorban egy épület északi és keleti oldalán kell
elhelyezkedniük, ellentétben a déli és nyugati oldallal. Ez biztosítja,
hogy az északról és keletről érkező élctcncrgiák elég helyet kapjanak a
beáramlásra, míg a déli és nyugtai negatív energiapotenciál harásai nem
lesznek erősek a házban.
A házban lévő különféle helyiségek ajánlott elhelyezése is ezzel a
négy energetikai törvénnyel magyarázható. A konyha - ahol az ételek
készülnek valamint energiával töltődnek fel —legideálisabb helye délke­
leten van, ahol elegendő energia áll rendelkezésre ehhez a munká­
imhoz. Az északnyugat is alkalmas erre a célra, mivel az ott jelenlévő
potenciálugrás energiát szabadít fel. A dél, délnyugat és nyugat, viszont
kerülendő, begy az itt jelenlévő negatív energiapotenciál ne befolyásolja
a z élelmiszerek minőségét.

Ha egy telek vagy ház ezekkel az energetikai elvekkel összhangban


lett megtervezve, akkor a negatív energiapotenciál sem a telken, sem a
házban nem tudja kifejteni a hatását, mivel az élettér fel van töltődve
))(>zitív életenergiával.
Általánosságban a dél, délnyugat, nyugat annak nehéz és mély
energiaminősége alapján nagyon is alkalmas az alvásra. A délnyugat
biztosítja, támogatja az ott elhelyezett nehezebb dolgokat, ezért alkal­
mas hely a családfőnek, idősebb lakóknak vagy egy vállalat igaz­
gatójának. Az északkelet könnyű és friss energiái alkalmatlanok az
alvásra. Jobb ezt a részt intellektuális tevékenységre, meditálásra has-
nálni, vagy nappalinak fenntartani.

25
3. fejezet
A Vaszati 4 geom etriai törvénye

A Vaszati első 4 törvénye a'/.okát energiamezüket írja le, melyek egy


adott telken, épületben vagy helyiségben találhatók meg. Az adott me­
ző minősége nagyban függ a hozzátartozó telek vagy épület geomet­
riájától.
A V a sú ti első és második geom etriai törvénye meghatározza, hogyan
befolyásolják a tér minőségét a méretek és az arányok. A rezgés és
rezonancia fizikai törvényei alapozzák meg e két szabályt. F.zek a fizikai
törvények megmutatják, hogy az egyes méretek és arányok nilyen
esetben vannak harmóniában a rezgésmczővcl.
A V a sú ti harmadik és negyedik geometriai töményt: leírja az energia-
mezők belső geometriáját. Minden élettérként lehatárolt mező
rendelkezik egy interferencia mintával5, mely tartalmazza a lényeges
(kiemelkedő) pontokat, vonalakat és síkokat. Ezen geometriai elemek
jelentőségét és tulajdonságait a harmadik és negyedik geometriai
törvény határozza meg.

5 Az interferencia minta egy állandó geometriai minta, mely akkor áll lenn,
amikor több hullám találkozik és metszi egymást. Ilyen minta látható pél­
dául a tengeren, illetve a tengerparton, ahol a partra érkező, és onnar. visz-
szaverodö hullámok egy bizonyos alakzatot építenek.
26
A Vaszati első geometriai törvénye

5. Az íirányok
l.gészszámú arányok, mini amilyen a 2:1 vagy 3:4 harmonikus ener­
giamezőt határoznak meg._____________________________________

A Vaszati első geometriai törvénye kimondja, hogy csak egész számok


.nánvai alapján kialakított, szabályos formájú helyiségekben lehet har
monikus energiamezüket teremteni. Minden bizonnyal hallottunk már
az egész számok intervallumának törvényéről az akusztikában, vagy a
zenében. Az olyan zenei hangsorok, mint az 1:2 (oktáv), 2:3 (kvint), 3:4
(kvart) harmóniát sugároznak, m:g egy enyhe eltérés a tiszta hangso­
roktól, már csökkenti a hang tisztaságát. Ehhez hasonlóan a Vaszati is
az egészszámok oldalarányait használja, mint a 4:4 (négyzetnél) vagy a
4:5 (téglalapnál). Ezek mellett az olyan arányok is, mint a 4:6 és a 4:7,
harmonikus energiákat hoznak létre az élettérben, mivel a helyiség a 4-
es és a S as számok alapján lett felépítve. Az a tulajdonság, amit egy
bizonyos arány által értünk el, kapcsolódik ahhoz a zenei hangsorhoz,
melyet ez az arányszám jellemez. A későbbiekben bővebben foglalko­
zunk majd a harmonikus arányok használatával a Vaszatiban.

Az arányok szerepe a Vaszatiban

\ Vaszatiban az arány szó két oldal arányát jelenti. A szemünk egyfajta


kapcsolatot lát a két oldal között és ez egy olyan minőségi hatást tesz
rá, mely hasonlít, egy zenei hangsor hangminőségéhez. Csakúgy, mint a
belső fül bizonyos dallamokat harmonikusnak, míg más hangokat ha­
misnak talál, a szemünk bizonyos oldalarányokat harmonikusnak, míg
másokat diszharmonikusnak lát. Ez a fajta tapasztalás szubjektív ugyan,
de bizonyos szempontból függ a gyakorlattól, valamint a kulturális és
esztétikai neveltetéstől is.
A természetnek vannak olyan univerzális törvényei, melyek leírják
az egyes arányoknak vagy hangsoroknak az élő szervezetre gyakorolt
minőségi hatásait. Ezeket a szabályokat a harmóniák fogalma alatt
rendszerezzük. A harmóniák fogalma alatt találjuk a harmóniáknak egy

27
olyan típusát, mely a világ lelki és anyagi része között található. F/zen
harmóniának a szám az ügynöke, vagyis a nyelvezete.

R<Wik

A rága egy 5 tői 11 hangból álló hangsor (sruti), mely egy különleges
érzést, vált ki bennünk, és egy hibátlan, egyéni minőségű harmonikus
rendszert alkot. Minden hangsor kapcsolódik a legmélyebbhez, mellyel
minding rezonanciát alkot. Egy rága hangjai az oktáv 66 felosztásából
kerülnek ki, melyek közül a gyakorlatban leginkább 22 használatos.
Minden egyes rága - hangjainak a speciális megválasztása által — kap­
csolódik a természet egy bizonyos vibrációs aspektusához, mint am i­
lyen a nappal vagy éjszaka, az évszakok, vagy az idő tulajdonságai.

A rágák szerepe az építészetben

Egy isteni rend irányítja a természetet, mely mind a zenében, mind az


építészetben visszatükröződik. Az építészet lehetséges legnagyobb
rendje vezet a legjobb élettér-tulajdonságokhoz. Fz közvetlenül hat a
lakók életterének éltető energiájára. A rágák képezik a zene szerkezetét
és rendjét. Egy bizonyos hangsor minőségi hatással van arra az emberi
lényre, akit ezzel a rendszerrel jellemzünk. Ezt alkalmazhatjuk az építé­
szet rendszerező szisztémájára is annak érdekében, hogy meg tudjuk
határozni egy kapcsolódó aránycsoport hatását a tér tulajdonságaira,
valamint a lakókra. Ha egy egységes oldalméreteket tartalmazó méret-
rendszer is alátámaszt egy ilyen rendszert, akkor maximális harmónia
érhető cl az adott térben.

Egy rága felépítése

Az alaphangsor neve say és ez a 4. srtili. Fz az a hangsor, melyet egy


énekes könnyedén ki tud énekelni. Minden más hangnem ehhez a
hangsorhoz rendelhető hozzá. Ez képezi az 1-es számú egységet, és
Chanchvati néven is ismert. Egy adott rága hangjai ebből vezethetők le a
következőképpen: az 1 es hosszúságú húr (ez a jv/-nak felel meg) fel
van osztva egy bizonyos arányosságot használva. Ez a pithagóraszi
28
egységhúrnak felel meg. Minél rövidebb a húr, annál magasabb lesz a
hang. Ha a húrnak csak a felér vesszük, ugyanaz a hang vagy hangsor
egy oktávval magasabban lesz. Látva a hangsor oldal hosszúságát cs a
húrosztások rendszerét, a zenei hangok és az építészeti hosszak és ará­
nyok közötti kapcsolat világossá válik. A következő táblázat tartal­
mazza az összes ismert srutit.

Szám H ang­
H ú rh ossz H ányados N cv T u la jd o n s á g Id ő p o n t
n em

4 1 1/1 Char.dovari K özponti, vad C 3 :15

G yengét!, szelíd,
5 0,949 128/ 135 Davavati Cisz
szimpatikus
Színes,
6 0,9375 15 / 16 Rajani Desz 6 :18
kicsapongó
Blvhajhász,
7 0,900 9 / 10 Karika kéjes, ínyenc, D 9:21
zöld, narancs
Lángoló,
8 0,889 8/9 Roacri D 9:21
rettenetes
') 0,844 27/ 32 Krodha D ühös D isz+ 12:24

Kicleg, zord,
10 0,833 5/6 Vajrika szemtelen, 1\SZ 12:24
gazdag, arany
Á tható, félénk,
11 0,800 4/5 1Vas hári ni E 9:21
bátortalan
Ö m lengő,
12 0,790 64/81 Priti K+
szerelmes
6 ,12 és
13 0,750 3/4 Marjani Tisztító, fehér F
18:24
Gyengítő,
14 0,741 20/27 Kshiti Fi I
pusztító
Szenvedélyes, 6 :12 és
IS 0,703 45/64 Rakta Gesz
vörös, aktív 18:24
1 .elkesítö,
16 0,675 27/40 Sandipani G-
ösztönző
Beszédes,
17 0,667 2/3 Alapani G 3:15
csevegő, Hold
Tavaszias,
IS 0,633 8 1/ 12 8 M anJati szimpatikus, Asz
m árnorító

29
Fiatal lány,
19 0,625 5/8 Rohini szimpatikus, Asz+ 6:18
fejlődés
Nyugtató,
20 0,600 3/5 Ramya A- 9:21
kényelmes, sárga

21 0,592 16/ 27 Ugrn Ijesztő, gonosz A+

Izgató,
22 0,563 9 / 16 Kshohhini B 12:24
határozatlan
Inrcnz-.ív, átható, 6 :12 és
1 0,556 5/9 Tivra 15+
zseni 18:24
Tiszta, fehér
2 0,533 8 / 15 Kum udvati 11-
lótusz, víz (kék)
1.assú,
3 0,527 135 / 25 6 Manda Szaturnusz, 1U- 9:21
perverz, sárga

4 0,500 1 /2 Chandovati Központi, vad c: 3:15

Ez a 22 hang a Védikus, harmonikus építészet alappillére. Az építészet


ben azonban található sok olyan méret is, mely nem egcsz számok ará­
nyaiból cpül fel. Ilyen például az aranymetszés (1,618...) vagy egy
négyzet adója (1,414...), melynek a harmóniaerteke 0,707, ami 0,711 és
0,703 között van. Mivel legtöbbször még a négyzetes sarkok is le van­
nak kerekítve, a 0,703-as harmóniaertek egy jó megközelítés. Egy másik
érdekesség, hogy az 1-es és a 0,5-ös srutiknak 0,707-nel van a tükörten
gelye.
A 4. (alaphangnem), a 13. (kvart) és a 17. (kvint) srutik különleges
pozícióval rendelkeznek: A 13. srutiy azaz M aijani nagyon különleges,
mert Visnut (azaz Istent) jelképezi, s így a teremtés alapja is egyben. A
4. sruti Brahma, a teremtő, míg a 17. sruti nem más, mint Siva. Az előbb
említett tükörszimmetria itt is felismerhető a hozzárendelt tulajdon­
ságokban.

30
A harm onikus m éretek gyakorlati alkalm azása

A ház támogathatja a lakók lelki fejlődését. Ezzel kapcsolatban az


alaphangnemet (4.), a kvartot (13: 3/4) és a kvintet (17: 2/3) kell
kihangsúlyoznunk. Azok a rágák, melyek ezeket a hangnemeket hasz­
nálják, főleg a hajnali és sötétedés előtti időszakokhoz tartoznak, vagyis
azokhoz az időpontokhoz, amikor a meditáció nagyon kedvező. Ez a
példa is azt mutat ja, hogy a srutinak nem minden tulajdonsága lesz akti­
válva, miközben használjuk azt. Ellenkezőleg: függ a hangok harmo­
nikus szomszédaitól is.
Például a Malakosba nevű rága rendelkezik a 4. hangnemmel, míg a
13. és a 17. hiányzik. így a tulajdonsága egészen más lesz, nevezetesen:
bátorság, vadság, fájdalom és szomorkodás.
Egy helyiség négy fő iránya:
hosszúsága,
szélessége és
magassága
ideális esetben egy rácának a hangjai. Emellett a helyiség funkcióját is
figyelembe kell venni. Az adott rága tulajdonságainak és hangulatának
összhangban kell lennie a helyiség funkciójával, valamint támogatnia
kell azt.

31
A Vaszati m ásodik geom etriai törvénye

6. A méretek
A természetes Vaszati méretrendszer egysegei egy ciklikus energetikai
ritmust követnek, amelyet a 8-as számmal lehet jellemezni.

A Vaszati második geometriai törvénye azt írja le, hogy egy helyiség
energia minősége milyen mértekben f ügg a helység megadott méret­
arányaihoz választott abszolút méretektől6. Egy négyzet oldalainak
méretaránya 1:1, de ehhez az arányhoz különböző abszolút méreteket
rendelhetünk, mint például 4 m, 6 m vagy akár 20 m. Az így adódó
négyzet-alapterületű helységeknek az energia minőségei mind különbö­
zőek lesznek, mivel az abszolút nagyságukból adódóan különböző
koppén rezonálnak a külső és belső energia mezőkkel. A vízszintes
méretezéseknél figyelembe kell venni más, globálisan is használt méret-
rendszereket, mint például a 1I art mán n-rács7 vagy a Curry-rács8, útmu­
tatásait valamint a lakók testi méreteit is.
Ezeket az energetikai méretarányokat összegezve a Vaszati egy 6
lépcsős formulát használ. Ezek a formulák az emberi méretekhez iga­
zodó, természetes méretrendszert alkotnak, melyek segítségével elve
gezhetők a szükséges számítások.
Az említett 6 Vaszati formula közül a legfontosabb a Yoni formula.
A Yoni formula egy adott helység alapterületének a kerületszámításán
alapuls/ik. A kerület (jele: K) 24 cm-es egysegek, egész szánni szorza-

u Az abszolút méret egy mértékegységgel —mint például méter vagy centi-


méter -- jellemezhető méret, ellentétben az aránnyal, ahol az arányszámokhoz
nem tartoznak konkrét méretek.
7 A 1lartmann-ráes az energiavonalak szabályos rendszere, mely energia-
vonalak észak-dcl és kelet-nyugat irányban az egész Földet behálózzák. Észak
déli irányban kb. 1,95 m, kelet-nyugari irányban pedig kb. 2,45 m távolságra
vannak egymásról. Rzeknek az energiavonalaknak a metszéspontjai az emberi
szervezetre kedvezőtlen hatással vannak, ezért nem ajánlott itt aludni, vagy
hosszabb ideig üldögélni.
,HA Currv-ráes vonalai a Harrmann-rncs vonalaihoz képest kb. 45°-ni elfor­
gatott irányban futnak a Föld körül.
32
iái van (1 Pada ~ 24 cm, jele: P) van kifejezve. Például ha egy szabályos
négyzet alapterületű szoba oldalai 4,98 m hosszúak akkor a kerület
19,92 m. A kerület Pada egységekben kifejezve K ~ 19,92 m, amit. ha
elosztunk 0,24 m-el, akkor 83-at. kapunk, tehát a kerület: K=83 P
(Pada). A Yoni számot, ami a tér energetikai minőséget jellemzi, úgy
kapjuk meg, ha a Pada egységekben kifejezett kerületet elosztjuk 8-cal,
cs a 8-cal való osztás utáni maradok lesz a Yoni szám. A Yoni szám 0 és
7 közötti egész szám lehet. A fenti példát tovább számolva: K=83 P,
83/8=10, a maradék: 3. A szoba Yoni száma tehát 3. A hármas szám
egy kedvező términőségi jellemző. Az értékelési alapelv az, hogy min ­
den páratlan Yoni szám kedvező, minden páros és a nulla Yoni szám
pedig kedvezőtlen.
Eme alapelvek alapján meghatározhatók a hosszméretek minőségi
jellemzői is, mint például egy szakasz minőségi jellemzői. Egy szakasz
Yoni számát a következő módon számíthat juk ki:

1. A szakaszt úgy tekintjük, mint egy négyzet oldalát,


2. kiszámoljuk e négyzet kerületét,
3. meghatározzuk a kerületet Pada értékekben,
4. a Pada értéket elosztjuk 8 cal,
5. az osztás után kapott maradék a szakasz Yoni száma.

Vegyünk például egy szobát, aminek az oldalhosszúsága 4,98 m. A


szélességétől függetlenül meghatározhatjuk a hosszúságának a tulajdon­
ságait, a Yoni szám meghatározásának a segítségével. Először is meg
szorozzuk a 4,98-at 4 el azért, hogy a hozzátartozó négyzet kerületét
megkapjuk. A kerület 19,92 m. Ha ezt a kerületet elosztjuk 24 cm-el,
akkor 83-at kapunk, amit ha továbbosztunk 8-al, akkor a maradék 3
lesz. P.z adja a Yoni számot, ami egy kedvező értéknek számít, mivel
páratlan szám.

33
A Vaszati harm adik geom etriai törvénye

7. A terek en ergia von ak ii és en ergiap o n tjai


A teret cgv energiavonalakból álló rács hálózza be, melyek energetikai
kulcspontokkal rendelkeznek, melyek által definiálhatjuk a tér hitárait.

A Vaszati harmadik geometriai törvénye a tér belső geometriai struk


túráját határozza meg. Egy adott térben számtalan energia vonal van a
fő égtájakkal párhuzamosan. Azok az energiavonalak, amelyek az
élettér minőségére vannak hatással, egy szabályos, derékszögű négy­
szögletes teret 81, azonos nagyságú és formájú mezőre osztanak. Az
alábbi ábrák ezt. szemléletik.

ÉNY zK ENY EK

NY K NY K
(

DNY D DK DNY D DK

A 9 x 9-cs cnergiavonal-háló A z cnergiavonal-háló a 4 energetikai


kulcsponttal

Ezeket az energia vonalakat meridiánoknak hívjuk. A meridiánok met­


széspontjai nagyon érzékeny pontok ezért nem szabad őket terhelni
semmivel (súlyos bútorok, falak, vagy más építészeti elemek, mint
kémény stb.). A metszéspontok közül 4 fő metszéspont van. Ezeket
Marma pontoknak hívjuk. A Marma pontok az adott tér energetikai
főpontjai.
A Vaszati negyedik geometriai törvénye

8. A rácsm ező k en ergetik ai tu lajd o n ságai


\ teret 81 különböző mezőre lehet, osztani, melyek öt koncentrikus
gyű rűbe rendeződ nck._________________________________________

A Vaszati negyedik geometriai törvénye az cnergiavonalak által létre­


hozott különböző rácsmezők energetikai tulajdonságát írják Ír A Va­
szati harmadik geometriai törvényénél már leírtuk, hogy azok az ener­
gia vonalak, melyek az élettér minőségére vannak hatással, a behatárolt,
teret 81 db azonos alakú és nagyságú energiamezőkre osztják. A Va­
szati negyedik geometriai törvénye ezt a 81 mezőt 5, különböző ener­
giaminőségű területre osztja fel.

["} = Fokozottan szabad terület


mmi l l í n ü M
mm
mm mtmm O = Szabad terület
mm
mm

illlíl Ül
18Ü

NY I
a fi 'PÜH Bk H= Bensőséges családi terület
mm
■ f| u Ü ! = Egyéb funkcionális terület
m ii
= K ü ls ő te rü le t

D
A rácsmezők különböző energiaminőségű területei

A középső mező a legkifinomultabb és legérzékenyebb minőségű


energiákat tartalmazza, ezért semmilyen körülmények között sem sz-
bad építeni rá! A háznak ezt a területét hagyjuk szabadon és nyitottan,
kikapcsolódásra és meditálásra használjuk. Az a 8 mező, amely a kö­
zépső mezőt körülveszi hasonló minőségű energiákat tartalmaz, ezért
ezeket is szabadon kell hagyni. Az a 2 mezősor, ami ezt körkörösen
követi, a legalkalmasabb arra, hogy falakat építsünk rájuk, valamint
kialakítsuk a szobákat és más helységeket, míg a legszélső mezőgyűrű
egy szabad energiagyűrűt alkot, ami körbehatárolja a házat. Ide lehet
építeni az épület határoló falait.
35
A következő kép egy modern Vaszati ház alaprajzát mutatja. I
, a fent leírt alapelvekkcl teljes harmóniában van.

Észak
£>£! ►!fffS ü f;F >4í j ? £>« w :)7 3 >

F.gv Vaszaii ház


■I. fejezet
A Vaszati információs rendszerének 4 törvénye

A legtöbb gyakorlati döntésnél, amikor egy házépítésről vagy búto­


rozásról esik szó, a Vaszati 4 energetikai törvénye elegendő útmutatást
ad. I la azonban a Vaszati 4 információs törvényét is felhasználjuk a
döntéshozatal során, akkor egy sokkal részletesebben testre szabott
életteret tudunk kialakítani, amely mind a környezettel, mind pedig a
lakók egyéni igényeivel harmóniában van.
A Napból és a világűrből állandó fizikai sugárzás érkezik a Föld
felszínére. Ezek a sugarak folyamatosan befolyásolják a földi élet m in­
den területét: születés, növekedés, az élet változásai. Minden szerves és
szervetlen anyag a Nap és a Kozmosz eme sugárzó mezejében kelet­
kezett. A modern fizikai és biofizikai kutatások bebizonyították, hogy a
növekedésben levő fák és más növények egyaránt érzékeny „mérőmű­
szerei” az olyan kozmikus jelenségeknek, mint például a szupernóva
robbanások.9 Szibériai tudósok megállapították, hogy a fák évgyűrűi
kisebbek lesznek egy távoli szupernóva robbanás hatására. A naprend­
szerünkben található bolygók mozgása szemmel láthatóan hatással van
a növények fejlődésére. Összehasonlító kutatások ezt már tényszerűen
bebizonyították. Az is bizonyított, hogy a bolygók sugárzása meghatá­
rozza életünk minőségét. Amikor például a Mars sugárzása a Föld
irányában a csúcspontjára ér, nagyszámban születnek kiváló sportolók.
A bolygók és más mennyei lények sugárzásának intenzitása, mely
elér hozzánk a Földre, túl kicsi ahhoz, hogy közönséges módon észlel­
ni tudjuk. Viszont létezik egy olyan fizikai törvény az információáram
lásról, amely azt. mondja ki, hogy minél gyengébb az energiaáramlás
intenzitása, annál erőteljesebb az ehhez tartozó információáramlás
hatása. I la valaki egy csendes szobában suttogva beszél, azt. mindenki
más hallhatja, aki a szobában van, míg ha mindenki elkezdene hango­

J A szupernóva robbanás egy olyan izzó csillagnak a robbanása, mint például a


Nap, melynek az égető ereje kimerült. Egy ilyen robbanás során a csillag teljes
anyagállománya egy nagyon kis térben sűrűsödik össze, amit fekete lyukként
írunk le.
37
san beszelni, akkor senki sem értené a suttogó ember szavait. Infor­
mációt hordozó szavak információ nélküli zajjá válnak, ha túl nagy az
információ áramlás intenzitása. Viszont néhány csendes és finom szó
óriási energetikai változásokat idézhet elő. Gondoljunk bele, hogy egy
épületeket bontó cég által kapott telefonhívás azt okozhatja, hogy egy
óriási épület maholnap a föld színével válik egyenlővé.
Az emberi test minden részében összefüggő elektromágneses
sugarak vannak, főként a látható fény tartományában. Még teljes sötét­
ségben sem látható ez a fény, amit a sejtek bocsátanak ki, mert. az
intenzitásuk túl alacsony. Ezt a fényt egyedülálló fotonok képezik, ami­
ket ez emberi szem nem képes észlelni. A testből sugárzó biofotonok
fényereje egy, a szemlélőtől 20 km-es távolságban levő gyertya fény­
erejével egyenlő.
Ennek ellenére ennek, a testből eredő elektromágneses sugárzás­
nak a minősége határozza meg minden ember egészségi állapotát,
illetve ez egész életrendszerét, mert a sejtek egymással és főként a sejt
magban levő DNS molekulákkal ezen az elektromágneses sugárzáson
keresztül kommunikálnak. Ez az elektromágneses sugárzás, alacsony
intenzitásának ellenére, vagy éppen azért, mert ilyen alacsony inten­
zitású, az emberi testnek, az információs mezőknek és a kozmoszból
érkező információs sugaraknak az érzékeny antennája.
Az Föld kultúráinak különböző asztrológiai rendszerei részletes és
kifinomult módon írják le a Földre érkező kozmikus sugárzások infor­
mációs minőségét egy adott időpontra kivetítve. Azzal, hogy ezt a tényt
belátjuk, az asztrológia már nem egy, a tudományok perifériáján levő
ezoterikus jelenség, hanem a modern fizikai kutatások középpontjában
álló, az információs sugárzás (skaláris hullámok10) megmagyarázásával
foglalkozó tudományágnak számít, mely kutatások során Konstantin
Meyl professzor már előrehaladott bizonyításokat tett.

111 Egy skaláris hullám Konstantin Meyl professzor szerint egy elektromág­
neses haliam, mely állal az elektromos és a mágneses mezők szétterjedő
irányba rezegnek, mialatt egy 1lertz hullám ehhez képest függőlegesen rezeg.
A skaláris hullámok a küldő és a fogadó közötti rezonanciaesésben képződnek
és az érkező rádióhullámoktól eltérő tulajdonságokkal bírnak. Függetlenül a
távolságtól energiát és információt szállítanak és biológiailag nagyon aktívak.
A fénynél is gyorsabban terjednek.
A Vaszati 4 információs törvénye leírtja, hogy milyen hatást gya­
korol a hét bolygó és a két Holdcsomó (Ráhu és Kétu) az emberekre,
egy épület helyiségeire, az épületekre és minden körbehaíárolt térre.
Ezek a törvények leírják, hogyan hatnak bizonyos rezgésminősé­
gek, azaz a bolygók, az élettér aspektusaira és az emberek tartózkodási
helyeire, az egyes égtájakon.
A továbbiakban röviden leírjuk e 4 információs törvényt.

A Vaszati első információs törvenvc


j

9. A nyolc é g tájb ó l érk ező su g árz ás m in ő ségei


Mind a nyolc égtáj magán viseli a bolygók tulajdonságait.

A Vaszati első információs törvénye leírja a kilenc bolygónak a nyolc


égtájra gyakorolt hatását. A következő diagramm bemutatja a bolygók
és az égtájak közötti kapcsolatot. így minden, ami azon az égtájon
található, ki van téve az adott: bolygó hatásának.

Égtáj Uralkodó bolygó

K e le t K ap

D élk elet V é n u sz

D él M ars

D é ln y u g a t R áhu (északi H o ld c so m ó )

N yu g a t S z atu rn u sz

É szak n yu g at H old

É szak M e rk ú r

É sza k k eléi Ju p ite r, K é tu (déli H o ld c so m ó )

39
A Vaszati m ásodik információs törvénye

10. A bolygók h a tá sa i a lakóterekre é s a lakók életére


A kilenc bolygó hatást gyakorol az egyes lakóterekre és szobafunk­
ciókra, valamint a különböző életterületekre egyaránt.

A Vaszati második információs törvénye megmutatja, hogy melyek


azok az életterületek, valamint a lakótérnek melyek azok a területei,
amelyek a 9 bolygó egyikének hatása alatt vannak. F.z az elv a tradicio­
nális Védikus Asztrológia gyakorlatban is bizonyított szabályain, vala­
mint egy olyan hosszú távú tanulmányon alapszik, mely során bizonyos
eseményeket elemeztek erős és gyenge bolygóállásokkor. A következő
táblázat összefoglalja ezeket az összefüggéseket.

A bolygók befolyása a házban és az életünkben

B o lyg ó Az á lta la u ra lt lak ó tér A h o z z á re n d e lt éle tte rü le tek


Nap O ltár, egészséggel kapcsolatos Egészség, vitalitás, karrier, akarat­
területek, a bejárattól jobbra eső erő, férfi dolgok
ablak —belülről nézve
Hold K út, fürdők, istálló, a bejárattól Érzelmek, utazások, mozgás, női
balra eső ablak - belülről nézve dolgok, változások
Mars K onyha, kandalló, fűtés Hivatás, érvényesülés, férf: dolgok,
kutatás, technika, háború
M erkúr Előtér, vendégszobák, veranda, Kom m unikáció, pénzügyek, üzlet,
zöld területek, iroda kereskedelem, vendégek, gyerek­
kor, intelligencia
Jupiter O ltár, széf, gyerekszoba Gyerekkor, növekedés, lelki fejlő­
dés, kegy, művelődés, szerencse
Vénusz Agy, dívány, hálószoba, nappali Szeretet, szépség, kényelem,
gazdagság, női dolgok
Szaturnusz Éléskamra, étkező, szem éttároló Öregség, idő, halál, hanyatlás,
raktár, lom tár állhatatosság, rendületlenség, éhség,
diszciplína
Ráhu Főbejárat, nagy és sötét helyiségek, A Szaturnusz pszichikai meg-
nagy ajtók felelője
K étu Fürdőszoba, sérült falak, A Mars pszichikai megfelelője,
repedések, kijárat, kis ajtók külső felszabadulás, egészség

40
A Vaszati harmadik információs törvénye

//, A bolygók k ö zö tti viszonyok


l ’z a törvény leírja a kilenc bolygó közötti kölcsönös kapcsolatokat,
ügy bolygónak a másikkal való kapcsolata lehet baráti, semleges vagy
ellenséges.

A Vaszati harmadik információs törvénye a tradicionális védikus aszt­


rológiai rendszerre alapozva bemutatja, hogyan hatnak egymásra a
bolygók. Minden bolygónak vannak barátai, ellenségei, másokkal pedig
semleges a viszonyuk. A helyiségekre, az égtájakra, a lakókra és egy­
másra is hatással vannak a bolygók.

A 9 bolygó kapcsolata egymással

Bolygó Baráti Semleges Ellenséges


Szaturnusz,
N ap I fold, Mars, Jupiter Merkúr
Vénusz
Nap. Merkúr, ., . .
Hold c Mars, Jupiter
v enusz, Szaturnusz J 1
Vénusz, Merkúr,
Mars Nap, Hold, Jupiter
Szaturnusz
Mars, Jupiter,
Merkúr Nap, Vénusz Hold
Szaturnusz
Jupiter Nap, Hold, Mars Szaturnusz Merkúr, Vénusz

Vénusz Merkúr, Szaturnusz Mars, J upiter Nap, Hold

Szaturnusz Merkúr, Vénusz ) upiter Nap, I lold, Mars


Merkúr, Vénusz,
Ráhu, Kétu Mars Nap, i iold, J upiter
Szaturnusz

Az információs rendszer c három törvényéből több szabályt is lehet


képezni, melyek a természet, a ház és annak lakói közötti kölcsönhatást,
értelmezik. A következő táblázatokból kiderül, hogy az épület legfon­
tosabb helyiségei mely égtájakra kerüljenek.
41
Kedvező (pozitív) kapcsolatok

V;a a táblázat azokat a bolygókat és hozzájuk tartozó helyiségeket


kapcsolja az egyes égtájakhoz, amelyek kölcsönös baráti kapcsolatban
vannak az adott égtáj uralkodó bolygójával.

Bolygók és helyiségfunkciók baráti kapcsolatban

l lold: fürdő, WC, víz Merkúr: iroda, vendég­ Nap: meditáció, oltár,
Nap: meditáció, terápia, szobák, zöld területek, terápia, g y ó g y í t á s
gyógyítás bejárati rész, recepció, Jupiter: gyerekszoba,
veranda, tanulószoba, széf
gyerekszoba Mars: konyha
Vénusz: nappali,
hálószoba, szalon

Szaturnusz: étkező, Nap: oltár, meditáció,


éléskamra, raktár, terápia, gyógyítás
lomtár Hold: Fürdőszoba,
Vénusz: nappali, kutak
hálószoba, szalon N Y O V o K Jupiter: gyerekszoba
/ 'A ''
% \j
D
Vénusz: nappali, szülök Jupiter: gyerekszoba, Merkúr: recepció, zöld
hálószobája széf területek, bejárati rész,
Szaturnusz: étkező, vendégszobák, iroda,
éléskamra, raktár, Tanulószoba, veranda
lomtár, szeméttároló. Vénusz: nappali, szalon

42
Mivel a Nap és a Jupiter kölcsönösen baráti kapcsolatban állnak egy
mással, azok a funkciók, melyeket a Nap irányít, mint meditációs szoba
vagy gyógykezelés helyszíne nagyon kedvező északkeleten.

Megjegyzések: A főbejárat. (Ráhu) nem kedvező délnyugaton, mivel a


kétszeres Ráhu hatás túl erőssé fog válni ezen az égtájon.
A keleti (Nap) konyha (Mars) túl dominánssá teszi a férfi energia
kát. Viszont női energiákra (Vénusz vagy Hold) is szükség van a kony­
hában. Emiatt ha lehet, a konyha ne kerül jön keletre, hanem inkább
délkeletre.
Ax északkeleten (Jupiter) levő konyha (Mars) energiái nagyon leter­
helnék az elsősorban spirituális beállítottságú északkeletet. Ha azonban
ebben a konyhában csak vegetáriánus ételek készülnek, akkor ez a
veszély nem áll fenn. A tűz túlzott használata északkeletcn, szinten
problémákhoz vezet.
A délkeleti (Vénusz) hálószoba (Vénusz) kerülendő, mivel a Vé­
nusz megduplázott hatására túl nagymértékű lesz a női energiák jelen
léié. A tűz elem jelenlétének pedig negatív hatása van az egészségre. Ez
■»kból gyerekszobát se tervezzünk délkeletre.
Egy konyha (Mars) délen (Mars) szintén a férfi és a női energiák
egyensúlyának felbomlásához vezet, valamint túlságosan megerősíti a
Mars harását.
A délen (Mars) lévő meditációs vág}' gyógyító szoba ("Nap) cnerge-
likailag nem elfogadható, mivel ez az égtáj nem kedvez semmiféle
gyógyító folyamatnak, legyen az akár testi vagy lelki szinten.
A szét (Jupiter) a leginkább északon levő helyiség déli oldalára
kerüljön, így északi irányba lehet majd nyitni.
Az adott helyiségre nézve kedvező, az égtájra nézve
pedig semleges elhelyezkedés

Mars: konyha Szaturnusz: étkező,


Jupiter: gyerekszoba, éléskamra
S7.CÍ Ráhu: főbejárat

R á hu: főbejá rar Merkúr: recepció,


bejárati rés/., veranda,
tanulószoba»
gyerekszoba, iroda, zöld
N Y O ,- .p > K területek, vendégszoba,
vendégszoba

M eg jegyzések : Az északnyugati (Hold) széf (Jupiter) a pénz túlzott


mozgását eredményezi. Ugyanez érvényes a gyerekszobára (Jupiter) is.
Szeméttárolót és lomtárat (Szaturnusz) az energetikai szabályok
miatt tilos északra (Merkúr) tenni.
A délkeleti (Vénusz) főbejárat (Ráhu) energetikai okok miatt nem
megengedett.

44
Az adott égtájra nézve kedvező, a helyiségre nézve pedig
semleges elhelyezkedés

Nap: olrár, meditáció, Hold: fürdőszoba


terápia, gyógyítás

Merkúr: recepció,
bejárati rész, veranda,
tanulószoba,
gyerekszoba, iroda, zöld
N v ^ k K
területek, vendégszoba
%
D
Merkúr: recepció, Hold: fürdő, WC
iroda, zöld területek,
vendégszoba

M egjegyzések: A délnyugati főbejárat energetikailag nem ajánlott. A


délnyugati (Ráhu) gyerekszoba (Merkúr) túlságosan dominánssá tenne
a gyereket. Az ott található energiák sem eléggé kreatív jellegűek ahhoz,
hogy ott egy tanulószoba legyen. A délnyugati veranda (Merkúr) pedig
energetikai okokból nem kedvező.
A délnyugati iroda (Merkúr) egy főnöki irodának lehetséges. A kút
(Hold) energetikailag nem ajánlott délnyugatra. Ugyanez vonatkozik az
északkeleti (Jupiter) WC-re (Holc).

45
Semleges, így elfogadható elhelyezkedések

Mars: konyha

N Y < > 7 Í :0 k

vyv
D
Vénusz: nappali, Mars: konyha
hálószoba, szalon
Mc rkúr: reccpció,
veranda, tanulószoba,
gyerekszoba, iroda, zöld
területek, vendégszoba

M egjegyzések: A délkeleti (Vénusz) konyha (Mars) elsősorban azért


ajánlott, mivel Mars és Vénusz energiái ott a legoptimálisabb mértek­
ben egyenlítik ki egymást. Ráadásul a tűz elem jelen van a délkeleti sa­
rokban.
A déli (Mars) bejárati rész (Ráhu) energetikailag nem elfogadható.
Az északi (Merkúr) konyha (Mars) energetikailag túl gyenge. Az észak­
keleti (Jupiter) Szaturnusz aspektusok energetikailag nem kedvezőek.

46
Az összeférő elhelyezkedések áttekintése

Hold: fürdőszoba, WC, Merkúr: bejárati rész, Nap: meditáció, oltár,


víz veranda, recepció, tanú- terápia, gyógyítás
Nap: meditáció, terápia, lószoba, iroda, gyerek­ Jupiter: gyerekszoba,
gyógyítás szoba, zöld területek, széf
Mars: konyha vendégszoba Mars: konyha
Jupiter: gyerekszoba, Vénusz: nappali, háló­ Hold: fürdőszoba
s/cl szoba, szalon
Szaturnusz: étkező,
éléskamra
Ráhu: főbejárat
Nap: oltár, meditáció,
terápia, gyógyítás
Mars: konyha

Szaturnusz: raktár, Nap: oltár, meditáció,


lomtár, szeméttároló, terápia, gyógyítás
éléskamra, étkező Hold: fürdőszoba,
Ráhu: bejárat kutak
Vénusz: nappali, Jupiter: gyerekszoba
hálószoba, szalon Merkúr: recepció,
>

Merkúr: recepció, bejárad rész, veranda,


bejárati rész, veranda, tanulószoba, iroda,
tanulószoba, iroda, gyerekszoba, zöld
gyerekszoba, zöld területek, vendégszoba
területek, vendégszoba
Vénusz: nappali, szülők Jupiter: gyerekszoba, Merkúr: recepció,
hálószobája szél bejárati rész, veranda,
Szaturnusz: raktár, Hold: fürdő, WC tanulószoba, iroda,
lomtár, szeméttároló, Vénusz: nappali, •ryc re. kszt)bíi, 7ö1r1
éléskamra, étkező hálószoba, szalon te rü le te k , v e n d e g sz o b a
Merkúr: recepció, Merkúr: recepció, Vénusz: n ap p ali, szalo n
iroda, vendégszoba, bejárati rcsz, veranda, Mars: k o n y h a
zöld területek tanulószoba, iroda,
gyerekszoba, zöld
területek, vendégszoba

47
K edvezőtlen (negatív) kapcsolatok

A következő ábrák azokat a bolygókombinációkat és a hozzájuk tar


tozó hclyiségfunkciókat mutatják, amelyek ellenségesek egymással.

Bolygók és helyiségfunkciók ellenséges kapcsolatban

Nap: oltár, meditáció, Vénusz: nappali,


terápia, gyógyítás hálószoba, s/.alon
Szaturnusz: raktár,
1<>mtár, szeméttároló,
N V -^ 4 á > K éléskamra, érkező

D
Nap: oltár, meditáció,
terápia, gyógyítás

Megjegyzések: Azt, hogy a nappali (Vénusz) nem kedvező keleten


(Nap), a nappali Vénuszi összetevője okozza, vagyis az, hogy a nappali­
ban feltételezünk egy kényelmes sarkot televízióval. A nappali haszna
latától függően egyéb bolygóhatások is jelen lehetnek, mint például a
Merkúr (kommunikáció, kényelem, tanulás) hatása. A keleti (Nap) ét­
kező (Szaturnusz) elfogadható.

48
Kedvezőtlen kombinációk a helyiségre nézve negatív hatással

Vénusz: nappali,
hálószoba, szalon
Merkúr recepció,
vendégszoba, iroda,
gyerekszoba, /old
területek

1lold: fürdőszoba, \\ C,
É
kút
Mars: konyha

vfv D
Nap: oltár, meditáció, Hold: fürdőszoba, WC.,
terápia, gyógyítás kút
[ lold: fürdő, \V( , kút
Jupiter: gyerekszoba,
széf

Megjegyzések: A fürdőszoba (Fiold) Varuna félisten jelenléte miatt


megengedett nyugaton. A Védikus mitológiában Varuna a vizek ura.
Azt, hogy a nappali (Vénusz) nem kedvező északkeleten (Jupiter),
a nappali Vénuszi összetevője okozza, vagyis az, hogy a nappaliban fel­
tételezünk egy kényelmes sarkot televízióval.
Az északkeleti (|upiter) tanulószoba és veranda (Merkúr) megen­
gedett, mivel mindkettőt több bolygóhatás is éri; energetikai okokból
pedig kedvező odatenni őket.
A Mold hatása északon (Merkúr) nincs megtiltva, mivel a Hold
egyébként is erőteljesen jelen van itt. Ez ellensúlyozza a Hoki és Mer­
kúr közötti negatív 1>olvgók<>Ics<inhatásokat.
49
Kedvezőtlen kombinációk az égtájra nézve negatív hatással

Nap: oltár, meditáció, Vénusz: nappali,


terápia, gyógyítás hálószoba, szalon
Szaturnusz: raktár,
lomrár, szeméttároló,
éléskamra, étkező

vfv
NY - O ? , K

D
Szaturnusz: raktár, Nap: oltár, meditáció,
lomtár, szeméttároló, icrápia, gyógyítás
éléskamra, étkező Jupiter: gyerekszoba,
meditáció, széf

M egjegyzések: A déli Szaturnusz hatás elfogadható. A raktár és a sze-


méttároló pedig kedvezőbb északnyugaton.
A Merkúr hatása nincs megemlítve északnyugaton (Hold), mivel
mind a Merkúr, mind a Hold jelen van északnyugaton és északon.
Hasonlóan a Jupiter hatása északon (Merkúr) megengedett, mivel ott a
Hold jelenléte is nagyon erős.

50
A kedvezőtlen kombinációk összefoglalása

Vénusz: hálószoba,
szalon
Mcrkúr: recepció,
gyerekszoba, iroda,
vendégszoba, zöld
területek

Nap: oltár, meditáció, Vénusz: hálószoba,


terápia, gyógyítás szalon
I lold: fürdőszoba, WC, Szaturnusz: raktár,
kút lomtár, szeméttároló,
Mars: konyha K éléskamra, étkező

V {j >
D
Nap: oltár, meditáció, Szaturnusz: éléskamra Nap: oltár, meditáció,
terápia, gyógyítás terápia, gyógyítás
Hold: fürdőszoba, WC, Hold: fürdőszoba, WC,
kút kút
Jupiter: gyerekszoba, Jupiter: gyerekszoba,
meditáció, széf meditáció, széf

A következő ábra bemutatja, hogy az előzőekben leírtak alapján hogy


néz ki a ház optimális felosztása.

51
Egy ház Vaszati szerinti optimális felosztása

iroda szét
vendégszoba nappali meditáció
éléskamra gyerekszoba nappali
fürdőszoba tanulószoba pince
WC pince

nappali
tanulószoba fü rd ő s z o b a
éléskamra pince
gyerekszoba meditáció
fürdőszoba éléskamra
WC főbejárat

lomtár hálószoba konyha


rakrár kandalló
taktár
hálószoba szalon fűtés
lépcső elektromos
nehéz gépek
iroda élelmiszer berendezések
gyerekszoba

52
A Vaszati negyedik információs törvénye

12. A z egy én i é g tá j m égha tarozása


Az egyem kisugárzási rezonanciával összhangban mind a nyolc
égtájnak van egy, az adott személyre vonatkozó hatása.

A Vaszati negyedik információs törvénye a házban élők égtájakra


gyakorolt egyéni hatására utal. Az eddig említett alapelvek a nyolc
égtájra vonatkozó általános szabályokat tartalmaznak, melyek hatnak a
lakókra is, de minden egyes égtájnak van egy különleges egyéni hatása
is az emberre. Ez a hatás a születési időpontunk kisugárzási tulaj­
donságától függ. Fz a kisugárzás vagy információs tulajdonság a
visszhang (rezonancia) elve alapján megmutatja, hogy a nyolc égtáj
hogyan hat ránk személyesen.

53
5. fejezet
A 12 törvény gyakorlati alkalmazása
Mikor új házat építünk, a Vaszati 12 alapclvét teljes mélységében
alkalmazhatjuk úgy, hogy minden, a házzal kapcsolatos tulajdonságot
és alkotóelemet - égtáj szerinti fekvés, méretarányok, méretek,
nyílászárók elhelyezkedése, építőanyagok, kert és környezet stb. — az
alapelveknek megfelelően választunk ki és használjuk fel. Egy ilyen
háznál a határoló főfalak párhuzamosak a négy fő égtájjal, szabályos
téglalap vagy négyzet alaprajzú, ahol a méretek arányai egész számok és
egymással harmóniát alkotnak. Az ajtók és ablakok tájolása lehetővé
teszi, hogy a ház középpontjába is eljussanak a pozitív energiák. A
„Vaszati-ház” egyik fontos ismertető jele, hogy az épület közepe
szabad —nem terheli sem bútor, sem fal -, azért, hogy a pozitív ener­
giák szabadon áramolhassanak a ház minden részebe. A szobák elren­
dezése egyrészről kielégíti a szabad energiaáramlás feltételeit, másfelől
tájolása kedvezően liat a szoba használójának egyéni alkatára. A ház
elrendezése a szimmetria elveit követi. Hz a szimmetria az, ami többek
között biztosítja a pozitív életerőt sugárzó energia mezőket. Az építő­
anyagok kiválasztásának főbb szempontjai: megfeleljenek az organikus
építészet követelményeinek, a lakók testre szabott elvárásainak, vala­
mint a fő és mellék égtájak tulajdonságaihoz harmonikusan illeszked­
jenek.
Tényszerűen felmérve a jelenlegi lakáshelyzetet beláthatjuk, hogy a
legtöbb ember olyan lakásban vagy házban él, melyek nem a Vaszati
elvei alapján voltak tervezve és kivitelezve. Az életterek elrendezéséből
fakadó kedvezőtlen hatások orvoslására a Vaszati rendszerének nagyon
hatékony módszerei és eszközei vannak.
Először is meg kell vizsgálni a helyiségek funkció szerinti elhelyez­
kedését az égtájakhoz igazodva, és ha szükséges, módosítani kell. Ez­
után az egyes helyiségekben a bútorok elrendezését kell összehasonlí
tani a Vaszati 12 alapelvében leírtakkal, és ha eltérést tapasztalunk,
akkor a pozitív energiaáramlás érdekében rendezzük át őket. A bútorok
esetében a vezérelv az, hogy az északi és keleti falakon ne legyen
semmilyen nehéz szekrény vagy tárgy. Rzckct a délnyugati oldalon kell
elhelyezni. Az északkeleti részt a lehető legtisztábban és legnyi-
54
tottabban kell hagynunk. Irt a tanulás vagy meditáció a legkedvezőbb
tevékenység.
A Vaszati 12 alapelviben meghatározott élettér kialakításoktól való
eltérésből adódó energia zavarok megszűnt el ésére, a Vaszati nagyon
hatékony eszközöket tud ajánlani. Az egyik leghatékonyabb eszköz a
Meru-Chakra, ami egy háromdimenziós, piramishoz hasonló alakzat.
Öt speciális fém ötvözetéből készül, mint a Sri-Yantra térbeli meg­
felelője.

A Sri-Yantra

A Sri-Yantra egy komplex geometriai egység, amelyet 9 egymásba ha


toló háromszög alkot. A háromszögek oldalai egymást ezáltal többszöri
aranymetszéssel, harmonikus egysegekre osztják. Patrick Flanagan -
egy amerikai fizikus —a Sri Yantrát az „energia szimbólumok királyá­
nak” nevezte el. A Sri-Yantra háromdimenziós alakzatát Meru Chakrá-
nak hívjuk. A Meru Chakrát több ezer éve használják az életterek
összezavart energiáinak kijavítására. A Meru-Chakrát akkor a legfon­
tosabb alkalmazni, ha a ház vagy* szoba északi, északkeleti és/vagy
keleti oldala ablak-ajtó nélküli, vagy kívülről blokkolt. A leginkább
északra vagy északkeletre cső helyre kell tenni és a kelet-nyugat tengely ­
hez kell igazítani, hogy a legerőteljesebben ki tudja fejteni pozitív hatá­
sát. Akkor is alkalmazható, ha az említett égtájakon nincs blokk.
Hatására az egész élettér harmonikus, pozitív energiákkal feltöltött
hellyé változik.

A Vaszaii-Meru-Chakra

A Meru Chakra óriási energia korrekciós potenciálja a speciális geo­


metriájából és az anyagának választott speciális fémek ötvözetéből áll
össze. Ez a forma és anyag kombináció a történelem során már bizo­
nyította kivételes képességeit.
Az információs rendszerben keletkező kedvezőtlen hatások
orvoslására a Vaszati-Piramis szolgál. A Vaszati-Piramis csakúgy, mini
a iYleru-Chakra, a rendkívül pontos geometriai szerkezeiéből nyer: kor­
rekciós képességét, valamint abból, hogy 10 darab informatikai szim­
bólumot, azaz yantrát tartalmaz, melyek mindegyikén egy egy ideális
arányú (Khcopsz) piramis van a pozitív hatás fokozásának segítésére.

56
A Vaszaii-Piramis

A Meru-Chakra és a Vaszati Piramis együttes alkalmazásával mind az


energetikai rendszer, mind az információs rendszer szintjen jelentkező
kedvezőtlen hatásokat korrigálni tudjuk.
Egy másik hatásos segédeszköz, amit az energetikai és információs
szinten tapasztalt gyengeség orvoslására használunk: a tér-akupunktúra
szett - vagy más néven yantra piramisok. Ez négy yantrának és a rajtuk
levő üvegpiramisoknak a kombinációja. A Khcopsz piramisok által a
yantrák energiája megerősödik és a szoba egy bizonyos pontjára kon­
centrálódik. Ezáltal a kulcspontok - vagy Marma-pontok - speciális or­
voslása lehetséges. Mivel mindegyik helyiségnek négy ilyen kulcspontja
van, melyek különböző tulajdonságokat és minőségeket képviselnek,
ezért használunk a Vaszatiban egy olyan szettet, amely négy üveg­
piramisból és négy —az adott pontokhoz és tulajdonságokhoz —tarto­
zó yantrából áll. A tér energetikai tisztításához ezt a szettet egy órára
vagy éjszakára a helyiség négy kulcspontjára (lásd: 3. geometriai tör­
vény) rakjuk.
A tér-akupunktúra szett négy yantrája egy sorozathoz tartozik,
amely 12 Vaszati yantrából áll, melyekből 9 a védikus asztrológia boly­
góihoz van rendelve, s amely a már ismertetett Sri Yantrár is tartal­
mazza. Ez a tizenkét yantra a Vaszatinak egy másik eszköze, mely az
energia és információs szintbeli gyengeségeket és zavarokat korrigálja.

57
Ha a lakótérben egy bizonyos bolygó gyenge, vagy gyengítve van ax
ereje, akkor arra a helyre az adott bolygóhoz tartozó yantra kerül, mely
axonnal kifejti jótékony hatását.

A Vaszati-Hold-Yantra

Ax északnyugati energetikai probléma például gyengíti a Holdat, melyet


egy Vaszati-Hold-yantrávai (spirituális Hold-Yantrával) lehet orvosolni.

58
A Vaszati szerinti értékelés és tervezés 4 csoportja
(Négy gyakorlati alkalm azás)

A Vaszati 12 alapelvének gyakorlati alkalmazása 4 fő csoportra osztha­


tó. Segítenek az értékelésben és a tervezésben.

1. A Vaszati értékelési rendszere

a.) A funkció-égtáj értékek


F.gy már meglévő épület vagy lakás Vaszati szerinti minőségének
megállapításához, a Vaszati skála használható, ami -8 és +8 közötti
értékeket vehet fel a következő módon:

Érték Jelentés
-8-ról -4-ig erősen negatív és zavart energiamező; sürgős korrekció
sxükséees
-4-ről —1-io; negatív és zavart energiamező jó korrekciós lehetőségekkel
0 semleges
1-től +2 ig feszültséggel teli energiamező pozitív és negatív energiákkal
+2-től +4-ig pozitív energiamező enyhe feszültségekkel
4*4-től +8-ig minden részletében pozitív energiamező

A l-8-as Vaszati érték a legritkább estben fordul elő egy ház vagy lakás
teljes vizsgálatánál, de ilyen ideális energiamezőre nincs is feltétlenül
szükség. A ? 4-es érték már nagyon jó és egy ilyen értékű élettértől már
nagyon sok támogatást kaphatunk az életünk során. A -8-as érték is
nagyon ritka. Ha 3 ig süllyed az érték, a korrekció már nyomatékosan
javasolt. A legáltalánosabbak a —2 és +2 közötti életterek. Ezekben az
esetekben már olyan kis korrekciók is, mint például egy nehezebb
bútor áthelyezése vagy néhány növény ültetése át billent het ik az
energiamező mérlegét a pozitív irányba, ami feltétlenül érezhető pozitív
változást fog jelenteni a lakást használók életében.
Ahhoz, hogy egy épület vagy lakás Vaszati értékszámát megtudjuk,
az adott épületet vagy lakást a legapróbb pontossággal kell felmérnünk,
megállapítva a helyiségek égtáj szerinti elhelyezkedését, a beren-

59
dereseket, a környezet jellemzőit. A gyakorlati javaslatunk az, hogy
minden helyiséget érdemes egyenként megvizsgálni az említeti szem­
pontok szerint, és az alábbi táblázatok alapján kiválasztani a megfelelő
alapért éket, ami —8 és + 8 között lehet. Ezek az értékek lesznek a Va-
szati értékskála alapértékei. Az alábbi diagramok a helyiségek funkciók
szerinti beosztását értékelik az égtájak függvényében.

Konyha Éléskamra
Észak Észak
ÉNV ÉK ÉNY ÉK
+6 -2 -2 +6 +6 0

Nyugit -4 -6 +2 Kelet Nyugat +5 -4 +2 Kelet

-5 +2 +8 - fi +2 -2
DNY DK DNY DK
Dél Dél

Étkező A T
appal i
Észak és2 ak
ÉNY ÉK ÉNY ÉK
-2 +4 0 +4 +8 +4

Nyugat +8 -2 +2 Kelet Nyugat +6 +4 Kelet


+8

-2 +4 +2 +4 +5 +5
DNY DK DNY DK
Dél Dél

A nappali helyzetének értékelése erősen függ a használattól, szoká­


soktól és a berendezés módjától. Itt elsősorban a nappalihoz fűződő
kellemes érzés vénuszi természetét vettük figyelembe, valamint feltéte­
leztük a rekamié és a tévé jelenlétéi.

60
Szülői háló Gyerekszoba
Észak
ENY ÉK ÉNY ÉK
-2 +2 -6 +3 +5 -2

Nyugat +5 -8 -2 Kelet NVW* +8 -8 +6 Kelet

4-8 co -3 +6 -4
+
-7
DNY DK DK

Dél Dél

Amikor a gyerekszoba tájolását értékeljük, nagyon fontos figyelembe


venni az egyéni kritériumokat. Minden gyereknél figyelembe kell venni
az ő egyéni égtáját is.

,
Iroda dolgozó Raktár, lomtár
Észak Észak
ÉNY ÉK ÉNY ÉK
+3 +7 4-2 4-2 -6 -8

Nyugat +4 -8 4-6 Kelet Nyugat -8 -7 Kelet


4-6

4-4 4-4 4-2 +8 4-6 -2


DNY DK DNY DK
Dél Dél

Fürdőszoba WC nélkül WC
Észak Észak
ÉNY ÉK ÉNY CK
+6 4-4 -2 4-2 -3 -8

+4 -6 4- 8 Kelet Nyugat 4-5 -8 -4 Kelet

-5 4-2 -5 +2 4-5 -2
DNY DK DNY DK
Dél Dél

61
A W( 1-nek a legjobb helye két égtáj között van, így nem használ, egy
adott égtájhoz tartozó funkcióhelyct. A WC javasolt helye északnyugat
és nyugat között, vagy délnyugat és nyugat között van.

Lépcső Pince

Észak Észak

ÉNY ÉK ÉNY ÉK
+4 0 -6 0 +6 4 '8

Nyugat +6 -4 0 Kelet Nyugat -4 +4 +6 Kelet

+4 +6 +2 -8 -4 0
DNY DK DNY DK
Dél Dél

Ideális esetben a háznak csak a keled vagy északi felét szabad alápin­
cézni, a délnyugati részen ha lehetséges, ne legyen pince. (Emlékezzünk
a harmadik energetikai törvényre!)

Főbejárat Könyvtár
Észak Észak
ÉNY ÉK ÉNY ÉK
0 +6 +6 4-2 4-8 +4

Nyugat +2 -6 4-8 Kelet Nyugat 4-7 0 4-6 Keiet

-8 -6 -4 4-4 -2 0
DNY DK DNY DK
Dél Dél

62
Tanulószoba Terasz
Észak Észak
ÉNY ÉK ÉNY ÉK
+3 +6 +7 0 +6 +8

Nyugat 0 Kelet Nyugat Kelet


+8 + 6 -2 +8 + 8

+4 -2 0 -8 -4 -2
DNY DK DNY DK
Dél Dél

Szeméttároló
Észak
ÉNY ÉK
-1 -4 -8

Nyugat -8 -7 Kelet
+4

+8 +7 -1
DNY DK
Dél

A helyiségekben található berendezési tárgyakat is értékelni kell, hason


ló diagramok alapján:

Nehéz szekrény
Észak
ÉNY ÉK
0 6 -8

Nyugat +6 -8 -6 Kelet

+8 +7 -1
DNY DK
Dél
A nehéz szekrény kifejezés nem csupán a bútor súlyára utal, hanem
arra is, hogy mit tárolunk benne, mivel ez adja meg a funkcióját és ez
az, ami az energia minőségére is hatással van. Fontos, hogy ha olyan
dolgokat vagy ruhákat tárolunk, melyeket a múltban használtunk
ugyan, de már nem használunk és a jövőben sem szándékozunk hasz­
nálni —azaz fölöslegesek —függetlenül attól, hogy milyen irányban he­
lyezkednek el, kedvezőtlenül befolyásolják az energiákat.

Könnyű könyvespolc Agy


Észak Észak
ÉNY ÉK ÉNY ÉK
+3 + 5 -3 -2 -4 -8

Nyugat +3 -6 4-4 Kelet Nyugat 4-5 -4 -4 Kelet

-6 0 +3 4-8 4-6 -3
DNY DK DNY DK
Dél Dél

íróasztal ,
Mosogató mosdókagyló
Észak

ÉNY ÉK ÉNY ÉK
0 4-4 0 4-4 4-7 4-6

Nyugat 4-8 -2 4-4 Kelet Nyugat 4-2 -8 4-8 Kelet

4-4 +5 0 -8 -4 -4
DNY DK DNY DK
Dél Dél

64
Mosógép Hűtőszekrény
Észak
ÉNY ÉK ÉNY ÉK
+6 4-2 -8 4-8 -2 -8

Nyugat +4 -8 4-4 Ketet Nyugat -8 Kelet


4-2 -3

-4 -2 -4 0 -2 -4
DNY DK DNY DK
Dél Dél

b.) A Vaszati fontossági szorzó


A kiválasztott funkció-égtáj értékeket meg kell szorozni a fontossági
szorzóval, így megkapjuk az adóit helyiség, berendezés, vagy környezeli
tényező Vaszati értékszámát. A fontossági szorzóra azért van szükség,
mert minden helyiségnek, ill. berendezési tárgynak más és más az ener­
giákra gyakorolt hatása.
A fontossági szorzó azt. mutatja meg, hogy milyen mértékben
befolyásolja az energiákat az adott helyiség, berendezés, ill. környezeti
tényező.
Például egy házban a nappali helyzete kevésbe befolyásolja az
energiákat:, mint a lomtár. A nappali szinte bárhol lehet, míg a lomtár,
ha északkeleten vagy keleten van, nagyon negatívan hat. az energia­
áramlásra, és komoly zavarokat okoz a ház teljes energiamezőjén.
Ezért használ a Vaszati egy fontossági szorzói, mely 0 és 8 közötti
értékeket vehet: fel.
A következőkben, a jelentősebb fontossági szorzókat ismertetjük:

A helyiségek házon vagy lakáson belüli helyzete

A helyiség neve Fontossági szorzó


Főbejárat 8
Raktár, lomtár 8
WC 8

65
Szem éttároló 8

1 lálószoba 6
Konyha 5
Fürdőszoba 4
Étkező
Éléskamra 3
'Tanulószoba 2

1roda 2
Nappali l

Környezeti tényezők

Vaszati tulajdonság Fontossági szorzó

Nagykapu helye 8
Kutak
A liiíx Fekvése, tájolása
L ejtések

Mélyedések a telken
1 lol van több szabad tér a telken?
Szomszédos épiilet
M agas fák

V íz

66
Az épület jellemzői

Vaszati tulajdonság Fontossági szorzó

Falak párhuzamosak-e a főégtájakkal? 6


Ablakok helyzete 4
Tetőmagasság 2

Szimmetria 2
Arányok 2

Méretek 2

lfitcs helyzete 2

Padló lejtése 1

Égtájak

Égtáj Fontossági szorzó

Kelet 6
Délkelet 4

Del .>
Délnyugat T

Nyugat 3
északnyugat ' 4
Észak 6
Északkelet 8
Középső rész (Brahmasztán) 8

67
A Vasxati értek m eghatározása egy diák egyszobás lakásában

Az alábbi példán keresztül bemutatjuk, hogy a Vaszati értékelési rend ­


szerrel kapcsolatban eddig leírtak hogyan alkalmazhatók a gyakorlat­
ban. A lakásban egy diák él, egyetlen szobája több funkciót, is betölt.

Észak

A diák egyszobás lakása

A lak ás értékelése

Vizsgálati szempont Fontossági szorzó Érték Összesen


Bejárat 8 -8 -64
Fürdő 4- WC 4 +4 +16
Konyha 4 +6 +24
Agy 3 -8 - 24
íróasztal 1 -2 -2
Komód északon 2 -6 -12
Litkezóaszral 1 -1-2 +2

68
Hifitorony 1 -2 _2
Kanapé délkeleten 1 +1 +1
Könyvespolc délen 1 -í 4 +4
Ablak keleten 4 +8 +32
Nincs ablak északon 4 -8 -32
Nincs ablak délen 2 +8 i 16
Nincs ablak nyugaton 1 +6 16
Összesen 37 -35

Ahhoz, hogy megkapjuk a lakás vaszati értekét, az egyes vizsgálati


szempontokból kijött értéket (ami a fontossági szorzó és a Vaszati
érték előjeles szorzata) előjelesen összeadjuk, majd elosztjuk a fon­
tossági szorzók összegével: -35/37, az eredmény megközelítőleg -1
lesz. Tehát a lakás Vaszati értéke enyhén negatív. F.zr elsősorban a
rendkívül kedvezőtlen délnyugati bejárat okozza.

A lakás madártávlatból
69
Lényegesen javíthatók a Vas/au értekek, ha egy kicsit átrendezzük, a
bútorokat. Tegyük
az ágyat délre,
a komódot délnyugatra,
a kanapét északra,
az íróasztalt pedig keletre.
Ha ezeket megtesszük, a Vaszati érték pozitív lesz.
Az északi irány teljes zavartsága miatt a kulcsfontosságú organikus
(élet) energia áramlása blokkolva van. Ennek kijavítására egy Sri
Yantrát kell elhelyezni az északi falon fejmagasságban. A Meru Ckakra
elhelyezése a lakás északkeleti részében tovább erősíti az északi irány
zavart sága miatt legyengült életenergia áramlást. A bejárat súlyosan
rossz helyéből keletkező negatív hatást, szintén egy yantra elhelyezésé
vei tudjuk korrigálni. Ezt a bejárati ajtó fölé kívülről (vagy belülről' kell
elhelyezni. I la mindezeket a korrekciókat végrehajtjuk — átrendezés,
vaszati energetikai eszközök elhelyezése - a lakás Vaszati értéke +3
lesz. Ez már jelentős különbség a -1-hez viszonyítva. A +3 Vaszati
érték azt jelenti, hogy az élettér (lakás) pozitív energiákkal van áthatva,
ami a lakó életére pozitív hatással van.

c.) A V aszati e n ergetik ai m utató


Ha egy adott élettérben meg szeretnénk határozni, hogy milyen
mértékű a Vaszati energetikai szint, ahhoz a Vaszati Energetikai Mu
látót használjuk. Ez egy 0 és 100 közötti viszonyszám %-ban megadva.
100% az ideálisan elérhető maximális érték. Röviden úgy is mond
hatjuk, mint a lakás vagy ház potenciálja. Azt is megmutatja, hogy az
élettér használója mennyire képes, illetve mennyire hajlandó változta­
tásokat bevezetni, vagy korrekciós eszközöket elhelyezni. Ezáltal a Va­
szati Energetikai Mutató közvetett módon ad információt az élettér
használójának pénzügyi helyzetéről és/vagy a változtatáshoz való hoz­
záállásáról is.
A gyakorlatban első lépésként a -8-tól +8-ig terjedő skálán hatá­
rozzuk meg az élettér Vaszati értékét, majd a fent. említett tényezők
figyelembe vételével adjuk meg a Vaszati Energetikai Mutatót.

70
Példaként a már elemzett lakást használjuk. Az eredetileg felmert
helyzetből kiszámolt —1-es Vaszati érték 50%-os Vaszati Energetikai
Mulatónak felel meg. Ez azt jelenti, hogy a —1, vagyis a kiinduló állapot
kb. 50%-os energia szint a lehetséges elérhető ideálishoz képest. A
bútorok átrendezése után a Vaszati érték -H-re emelkedett, ami már
75%-os potenciált jelent. A Vaszati energetikai eszközök elhelyezésével
azonban —yantrák, Meru Chakra —, a Vaszati érték +3-ra nő, ami az
ideális helyzet 95%-a.

Állapot Vaszati érték Potenciál


Tanácsadás előtt -1 50%
Bútorok átrendezése után +1 75% / .
Yantrák elhelyezése után +2 80%
A Meru Chakra elhelyezése után i3 95%'
----------- -------------------

A Vaszati Energetikai Mutató meghatározásához a Vaszati kritériumok


teljes ismerete, gyakorlati tapasztalat, intuíció, valamint az élettér hasz­
nálóinak ismerete szükséges.

71
2. A V a sz a ti k o rre k c ió k k ile n c c so p o rtja

A lehetséges Vaszati korrekciókat kilenc csoportba gyűjtöttük:

1. csoport: É pítészeti változtatások


Ilyenek például a bejárat áthelyezése, falak áthelyezése, vagy új ablak­
ajtó nyitása.

2. csoport: H elyiségek funkcióinak m egváltoztatása, felcserélése


Áthelyezhetjük például a konyhát délnyugatról délkeletre, vagy a háló
szobát északkeletről délnyugatra.

3. csoport: Szokások megv áltoztatása


Fia északkeleten van egy WC, akkor ennek a rossz hatását úgy
tudjuk részlegesen semlegesíteni, hogy —ha van rá lehetőség —
nem használjuk.
Ha gyakran szellőztetünk északnyugaton, ezzel a levegő ener­
giáját erősítjük.
Ha van egy mellékbejárat keleten, akkor használjuk inkább azt,
a déli helyett.

4. csoport: Bútorok áthelyezése


Helyezzük át a nehéz szekrényeket az északi, északkeled, keleti oldalról
a déli, délnyugati, nyugati oldalra.

5. csoport: Az öt őselem - föld, víz, tűz, levegő, éter - használata


Északkeleten akvárium vagy ivóvíztartály;
délkcJrte.n gyertyák;
északnyugaton szelcsengő;
délnyugaton kövek, ásványok, esetleg sziklakért.

72
6. csoport: Színek használata
Északon a zöld színek;
Északkeleten a sárga;
Keleten pedig a Nap színei erősítik az adott égtáj energiáit.

7. csoport: Tükrök, növények, képek és egyéb energetikai


eszközök
A tükrök kedvezőek az északi, északkeleti, keleti oldalon;
természetet és vizet ábrázoló képek erősítik észak és észak­
kelet energiáit;
az egészséges növények pedig energetikailag újjáélesztik azt a
területei, ahová helyezzük őket.

8. csoport: Finom energetikai eszközök, m int pl. a yantrák, M eru


Chakra, Vaszati Piramis
Az északkeleten elhelyezett Meru Chakra az egész energia­
mezőt erősíti.
A ház közepén elhelyezett Vaszati Piramis az információs
szinten egyenlíti ki az energiaáramlást.
A kedvezőtlen déli bejárat fölé elhelyezett megfelelő yantra
javítja az élettér energetikai állapotát.

9. csoport: Virtuális élettér-korrekció


Információs szinten a Vaszati szerinti energiazavarokat lehet virtuál-
san, vagy „radionikusan” is korrigálni. A radionikus gép skalársugarain
keresztül korrektúra-információs mezőket küldünk az adott élettérbe.
Itt nem elektromágneses sugarak, hanem tiszta, információs mezők
lesznek elküldve. Az átvitel a téren keresztül történik, és bárhonnan
küldhető. így a radionik segítségével a lakások és házak távanalízise és
távkorrekciója végezhető. (Ezt az eszközt a magyarországi Vaszati
szaktanácsadások során egyelőre nem használjuk.)

73
3. A nyolclépéses tervezési folyam at

Az életenergiát sugárzó építmény megtervezése szisztematikus, elvhű


tervezésen alapszik. A Vaszati szerinti tervezési folyamat nyolc megha­
tározó lépést, javasol:

1. l é p é s : Form a, alak
Az első jellemző, ami az energiák minőségét meghatározza a telek, ház,
szobák alakja, formája. A Vaszati a szabályos, szimmetrikus formákat
és alaki elrendezést javasol, mint például a négyzet vagy téglalap. Szabá­
lyos, páros oldalszámú sokszögek is elfogadhatók: hatszög, nyolcszög.
A szabálytalan, vagy páratlan oldalszámú sokszögforma kerülendő: há
romszög, ötszög, hétszög.

2. l é p é s : Az arányok
Miután sikerült kiválasztani a formákat., a következő jellemző, ami az
energiák minőséget befolyásolja, a formák oldalainak aránya les/,. A
legkedvezőbb az %-es felosztású, egész számú aránypár:
4:4 négyzetnél
4:5; 4:6; 4:7; 4:8 téglalapnál

3. l é p é s : A m éretek
Ebben a lépésben véglegesítjük a tér halárait. A kiválasztott formát
arányaiban már meghatároztuk, és most valós méreteket, rendelünk az
oldalakhoz.

4. l é p é s : Az é g tá ja k szerinti tájolás
Miután a telek, épület, szobák külső megjelenését formáiban, arányai
bán és méreteiben lefektettük, a következő nagyon fontos lépés az,
hogy az így kapott tér határoló oldalait a fő égtájak irányaival párhuza­
mosan állítjuk be. Sajnos, ez gyakran nem lehetséges a már meglévő
telek tájolása miatt. 10°-os eltérés még elfogadható és csak elhanya­
golható mértékben rontja az energiák áramlását. Ha az eltérés mégis
több mint l()ü, akkor fontos megnézni, hogy az eltérési, milyen irány­
ban tesszük. Az alábbi táblázat megmutatja, melyik eltérés elfogacható

74
és melyik kerülendő. (A ház fő tengelyének, az adott iránytól való
eltérését mutatja.)

Milyen irányba néz a ház 10° - 2(j°-os eltérés az


Értékelés
főhomlokzata? adott é^táj irányába
Kelet Északkelet Nem megfelelő
Kelet Délkelet Elfogadható
Dél Délkelet Nem megfelelő
Dél Délnyugat Nem megfelelő
Nyugat Délnyugat Nem megfelelő
Nyugat Északnyugat Elfogadható
Észak Ksxaknyugat Elfogadható
Észak Északkelet Nem megfelelő

5. l é p é s : A laprajzi elren d ezés


Miután kiválasztottuk a ház alakját, az arányokat és a tájolást, elké­
szítjük az alaprajzokat, vagyis a helyiségek relatív helyzetét egymáshoz
cs az égtájakhoz kcpcst. Az a legfontosabb, hogy a ház északi és keleti
része legyen nyitott és nagy tereket tartalmazzon, míg dél és nyugat
legyen zárt és nehéz. Hz a törvény vonatkozik minden egyes helyiségen
belül is: nyitottság, nagy tér északon és keleten; zártság, súlyos bútorok
délen és nyugaton.
Az épületnek az adott térben úgy kell elhelyezkednie, hogy a lehető
legjobban a telek délnyugati részét foglalja el. Tv/, szintén az előbb
említett törvényből adódik, miszerint dél és nyugat legyen zárt és ne­
héz. Fz az elhelyezés optimalizálja a legtökéletesebben a Vaszati
energiamezőit. A háztulajdonosok —építtetők —a legtöbb esetben pont
az ellenkezőjét szeretnék: délnyugaton szép, nagy és nyitott kertet,
teraszokat, ezért valamilyen kompromisszumot kell hoznunk a Vaszati
elvei és az építtetők vágyai között. Azt. kell mindig szem előtt tartani,
hogy az energiaáramlásnak észak, északkelet és keleti irányból helyet

75
kell hagyni a kibontakozásra, hogy fel tudja tölteni a teret teljes poten­
ciáljával.

6. lépés: A nyílászárók
A következő lépés a ház és a t.clck energetikai cs fizikai nyílásainak
megfelelő helyet keresni. Ide tartoznak a kapuk, ajtók, ablakok, te­
raszok, erkélyek. Mivel ezek azok a nyílások, ahol utat adunk az
energiáknak, illetve hiányuk által blokkolhatjuk őket, a nyílások helye
nagyon lényeges. Sok oldalról meg kell vizsgálni, hogy hova kerüljenek.
Az alábbiakban néhány szempont következik, melyek a legfonto­
sabbak:

1 'őbejárat
A főbejárat - cs a bejáratok általában —a ház erős területeire, azon be­
lül lehetőleg északra vagy keletre javasoltak. Alternatívaként nyugaton
is lehetnek, de a déli oldalt ne válasszuk bejáratok helyéül.
A főbejáratnak méreteiben észrevehetően nagyobbnak kell lennie,
mint a ház többi ajtajának. Ha van kijárat a házon - pl. a kertre vagy a
teraszra—, akkor annál feltétlenül nagyobbnak kell lennie.
Ha a bejárat délre vagy nyugatra esik, akkor ajánlott északon vagy
keleten is egy ajtót nyitni, hogy ellensúlyozzák a déli, ill. nyugati bejárat
negatív hatásait.
Az ajtóknak —csakúgy, mint a helyiségeknek - megfelelő arányokat
és méreteket kell megadnunk, mint. ahogy már arról a 2. és 3. lépésnél
szó esett.

Ablakok;.
Az ablakokat elsősorban keletre és északra tegyük. A délnyugatot
amennyire csak lehet, zárjuk le, lehetőleg ne tegyünk ide se ablakot, se
ajtót.
A ház erős területein az ablakok legyenek az ajtóval szemben, míg
a gyenge területeken igyekezzünk elkerülni őket.
Az ablakok méreteit és arányait, is körültekintően válasszuk ki.
Különösen a méretük és formájuk az, ami meghatározza annak az
energiának a tulajdonságait, amely rajtuk keresztül az élettérbe jut.

76
7. lépés: Az építőanyagok
Miután az itt bemutatott 6 lépés alapján megterveztük az épületet, kö­
vetkezzek a felhasználandó építőanyagok kiválasztása. Egy hegedű
hangja nemcsak a méretétől, alakjától és arányaitól függ, hanem a
felhasznált fa fajtájától és minősegétől is. Ehhez hasonlóan egy adott
élettér minőségi mutatóit nagyban befolyásolja a felhasznált építőanya­
gok fajtája és minősége.
A legkedvezőbb építőanyagok a természetes anyagok, mint a fa,
vályog, égetett agyagtégla és a cseréj). A tradicionális építőanyagok mi­
nősége sokban függ a kitermelésük időpontjától és a kezelésüktől. Pél­
dául a kivágása télen, egy bizonyos Holdállásnál a legkedvezőbb. Az
ilyenkor kitermelt faáru természetesen ellenáll minden kártevőnek.
A fa utólagos kezelése is meghatározó a minőségére nézve. Na­
gyon fontos, hogy ne használjunk vegyszereket vagy egyéb káros mé­
reganyagokat.. (Igyekezzünk természetes anyagokkal kezelni a fát.)
Az sem mindegy, hogyan készítik a téglát és az agyagcserepet .

8. lépés: A belső tér elrendezése


A Vaszati tervezés nyolcadik lépese az életterek belső kialakítása. Egy
épületnél vagy akár egy helyiségnél ez azt jelenti, hogy a belső elren­
dezés a Vaszati 12 törvényével összhangban készül.
Ennél a pontnál a tervezései folyamat vissza kell, hogy kanyarod­
jon az első lépéshez és addig kell ezt a 8 lépéses ciklust folytatni, míg a
ház utolsó ciTr-ét is megterveztük.
O

Nagyon fontos itt figyelembe venni a teendő lakók ayurvédikus


alkattípusát és egyéni, kedvsző égtájainak tulajdonságait is.
Elengedhetetlen, hogy dolgozó- cs hálóhelyük igazodjon az egyéni ég­
tájhoz. Az egyéni égtájat a személyes horoszkópunk alapján számítjuk,
és összefüggésben van azzal, hogy a születés pillanatában, melyik
házban állt a I lold - esetünkben ezt a házat „1 Ioldháznak” nevezzük.
Az egyéni égtájból lehet a többi égtájnak, a személyesen ránk gyakorolt
hatására következt et ni.

77
4. A nyolc égtáj tulajdonságai

A teret vízszintes síkban 8 irányban lehet a legkönnyebben megható


rozni. Hz a nyolcirányú felosztás az, ami a legmegfelelőbb együttes
ahhoz, hogy rendszerezni lehessen azokat a tulajdonságokat, amelyek a
tér minőségi jellemzői. E nyolcfokú felosztásnak az alapja az, hogy
maga a 8-as szám tér száma. Ahogy ezt már korábban említettük, a tér
méretére vonatkozó természetes rendszerek is a 8.-as számból erednek.
A Burkhard I leim-féle térelméletben a négyzet (amit ő metronnak hív)
a tér alapegysége. A négyzethez a 4-cs szám tartozik és a 8-as 4 két­
szerese.
A 8 égi áj, mint irány önmagában nem rendelkezik semmilyen tulaj­
donsággal, de sok sok kölcsönhatás természetes rendszereit alkotják,
melyek befolyásoló hatással bírnak a térre. Egy 3x3 as mátrixot alkot­
nak egy középmezövei és egy egy határmczővel a 8 égtáj fele.
Észak

ÉNY ÉK

Nyugat Kelet

DNY DK
Dél

A nyolc égtáj 3x3 as mátrixa

A kölcsönhatások négy különböző csoportja —azaz a befolyásoló


tényezők , mindent összevetve, felelősek a 8 égtáj tulajdonságaiért.
Ezek a tulajdonságok találhatók a mátrix egyes mezőiben.

1. befolyásoló tényező: A két irányból érkező energiaáram lás


A két különböző irányból érkező —észak, kelet —globális energiáinak a
tulajdonságai határozzák meg az összes többi égtáj tulajdonságát P.z a

78
befolyásoló hatás a következőképpen nyilvánul meg a nyolc égtáj tulaj­
donságaiban:

Északnyugat: Észak: Északkelet:


A mozgások és kölcsön­ Organikus, nőnemű, A térbe érkező energiák
hatások erőteljes, hűtő élctencrgia, jó mi­ kapuja, ami a globális
dinamikus energiája, nőségű energia kéti rá nyú énergi aá ram 1ás
amely a/, energiapoten­ vektorából adódik
ciál ugrása miatt alakul
ki az álló mén lén

Nyugat: Centrum: Kelet:


Nehéz, hűtő energia Könnyed, áramló ener­ Jó minőségű energia,
gia, mely jó minőségű és napfény, hímnemű, fűtő
intenzív energia-áramlás élctencrgia

Délnyugat: Del: Délkelet:


Nehéz, íoldtípusíí, már Nehéz, meleg energiák Tüzes, dinamikus ener­
felhasznált energiák, gia, amely az energia-
kevés mozgási energiá­ potenciál ugrása miatt
val alakul ki az átló mentén

79
2. befolyásoló tényező: Az öt alapelem
A Vaszati 12 törvényénél már leírtuk a kapcsolatot az 5 alapelem: föld,
víz, tűz, levegő, éter és a nyolc égtáj között. Ezl. a kapcsolatot sok
helyen tudjuk használni. Az élettér minden aspektusa leírható az 5 elem
segítségével.
Az 5 alapelemből adódó kritériumok főképp a belső elrendezésnél
hasznosak. A bútorok és más tartozékok elhelyezésénél, valamint a kert
kialakításánál:

Észak
ÉNY ÉK
víz / Víz/
Levegő
levegő é te r

Víz/
Nyugat levegő/ Tűz/
Éter Kelet
éter
föld

Föld Tűz/
Tűz
föld
DNY DK
Dél

A z ö t alapelem elhelyezkedése az élettérben

A következő táblázatból megismerhetjük a különböző tárgyak és az öt


alapelem kapcsolatát:

Tárgy Klem
Növények Föld, víz
Játékok Ktcr
Akvárium Víz
búból készült szekrény Föld
1lifitorony 'Tűz

80
T elevízió T űz

Hűtőszekrény Tűz, levegő


Hegyes dolgok Tűz
Lekerekített formák Víz

Szélcsengő Levegő
Postaláda Levegő
Összecsukható szék Levegő
Kandalló, kályha Tűz
Tűzhely Tűz
Mosogató víz
Lem felületek 1 tér

Számítógép ' I űz

Gardrób T.evegő
Kövek Föld
Élelmiszerek 1 öld, víz
Olaj, zsír Tűz

Fűtés T űz
Piros színek Tűz
Kék színek Víz

Földszínek Fold
Meditációs terület Éter
Sporteszközök vagy tornaterem Levegő
Elektromos eszközök Tűz

81
Könyvek Liter

Közlekedési eszközök Levegő, tűz


O ’

A fenti tárgyak, bútorok, tartozékok, épületgépészeti funkciók elhelye­


zésénél gondosan meg kell választani a helyüket úgy, hogy az 5 alap
elemnek, az adott égtájon gyakorolt hatásával összhangban legyenek:

Elem Vonzza Taszítja Alátámasztja

l;öld Tűz I .evegő Víz


Víz 1.evegő Tűz Föld
Tű v. Föld Víz 1.evegő
Levegő Víz Föld rűz

A fenti táblázatból például azt olvashatjuk ki, hogy azok a tárgyak,


amik a vízzel vannak kapcsolatban, nem kerülhetnek a délkeleti terü­
letre, mert. délkeleten a tűz az uralkodó elem, s a tűz ellentétes a vízzel.
3. befolyásoló tényező: A kilenc bolygó
Mivel mind a nyolc égtáj valamely bolygó hatása alatt áll, cxeri a boly­
gók tulajdonságai közvetlenül megjelennek a tér tulajdonságai között.
Kifejezetten erős kapcsolat alakul ki az égtájak és az életteret használó
személyek között. A következő ábra ezt a kapcsolat együttest szem­
lélteti:

Hold: Merkúr: Jupiter:


Mozgás, érz e lm e k , I niclligen cia, Tanulás, tanítás,
kapcsolatok, kommunikáció, fe lfogá s, növe ked és,
kommunikáció pénzügye k, nyc1vek, tisztaság
Kétu:
Gyógyulás, be f(>lyásolás

Szaturnusz: Nap:
Kitartás, befejezés, É Egészség, karrier, akarat,
pusztulás, fegyelem, pozíció, életerő
makacsság, idő, < A>
memória
rí V\
% y
D
Ráhu: Mars: Vénusz:
Sötétség, nagyság, Erőfeszítés, szaktudás, Szeretet, élvezet,
kiterjedés, ambíció, kihívás, érzékiség, esztétikai
materializmus, másokon nehézség, nyers erő érzék
való uralkodás

83
4. befolyásoló tényező: Fizikai törvényszerűségek
A fizikai törvényekből adódóan nagyon sok az olyan befolyásoló té
nyező, melyek különböző forrásokból erednek és hatnak a 8 égtájara.

a Kap és a Mold mozgása


időjárás, szél
A Föld mágneses tere

A következő táblázat összefoglalja a nap és az időjárás hatásait:

Szél és időjárás, mozgás, Egyenletes, jó minőségű Közvetlenül a napkelte


cső fény, tanulószobákban előtt megjelenő energia
és könyvtárban ideális, a és sugárzás: nagyon
Nap kis-mértékben finom vibráció és ultra­
befolyásolja ibolya fény

Naplemente: a végki­ Napkelte: az újjáéledés


fejlet, a pihenés és a ereje, éltető, nagyarányú
feltőllődés iránya ultraibolya sugárzás,
fény
N Y -^ Íá > K

D
Növekvő iníravörös Delelő Nap, az éleiet a Nap legerősebb
sugárzás csökkenti a elpusztító sugárzás, sugárzásának az iránya,
napfény jó meleg
tulajdonságait, több
energiát von cl a tesrtől,
mint amennyit ad neki
ö.fcjezet
Körséta a németországi Védikus Akadémia
épületében
Egy gyakorlati példán keresztül bemutatjuk a Vaszati néhány elvet. A
szóban forgó ház egy nagy, régi épület, ami Szász Svájcban, az Elba
partján, egy homokkő sziklán áll. Körbe fogjuk járni az épületet, s
közben az általános sajátosságairól, valamint a Vaszati kritériumok sze­
rinti pozitív és negatív jellemvonásairól fogunk beszámolni.
Ez az épületegyüttes, amit most. meglátogatunk, a Schönában
lévő Védikus Akadémia, melyet í. helyiek „Schöna várának"’ is nevez­
nek, mivel az épületek egy várhoz hasonlóan vannak elrendezve, egy
zárt belső udvarral, és mivel méltóságteljesen emelkedik az Elba fölé
egy jól látható sziklán.

így néz ki a Védikus Akadémia azaz „Schöna vára" az Elba másik oldaláról nézve

85
A Védikus A kadém ia környezete

Az Hiba az épület északkeleti oldalán folyik délkeletről északnyugat,


felé. Hz nagyon kedvező. Folyók, és egyéb vizek, mint. például tavak,
víztározók általánosságban az épület vagy telek keleti, északi, észak­
keleti oldalán kell, hogy legyenek. A délen, nyugaton vagy délnyugaton
levő vízfelület kedvezőtlennek számít. Rgv folyó folyásiránya, a
természetes lejtést követve a legkedvezőbb délről észak felé — ha a
telek keleti oldalán van, ill. nyugatról kelet fele — ha a telek északi
oldalán van. Példánk szépen megmutatja azt az általános Vaszati elvet,
miszerint ha lehetséges, a délkelet legyen egy kicsit magasabban, mint
az északnyugat.
Általánosságban nézve kedvező, ha az épület egy folyó vagy tó
közelében van, de a fent említett helyzetben van jelen az összes pozitív
tulajdonság.
A telek az északkeleti irányba, az Hiba felé lejt, míg délnyugati
irányba emelkedik. Délnyugaton hegyek vannak. Hz az oka annak, hogy
az udvar már jóval napnyugta előtt árnyékban van. Hz szintén kedvező,
mivel a délnyugaton levő hegyek és magas fák megvédik a telket és az
épületeket a negatív energiáktól. Az Fiba másik oldalán is vannak
magas hegyek, melyek valamivel magasabbak is, mint a délnyugati
oldalon levők. Ez azt jelenti, hogy a Napnak több időre van szüksége
reggelente, hogy fel tudjon bukkanni a hegyek mögül. A folyó két
hegyvonulat közötti völgyben van, de ez a kedvezőtlen körülmény nem
is annyira veszélyes „Schöna várára” nézve. A telek külső környeze­
tének sok kedvező) tulajdonsága van, melyek fontosak a Vaszati elvei
szerinti értékeléshez. Az az egyszerű szabály érvényes itt, miszerint az
Isten-adta dolgok: a víz, a hegyek, a természetes lejtések, a talaj minő­
sége erősebb hatással bír, mint az ember alkotta dolgok, mint az épü­
letek elrendezése, stb.

A telek
i
i

Mivel a Védikus Akadémia hegyvidéken található, a telek természetéből


adódóan szabálytalan formájú. I légy vidéken az ilyen —normális körül
mények között negatív hatás nem olyan erős, mint az alföldön, mivel

86
a természeti körülményeknek erősebb a hatásuk. Viszont a telek na­
gyobb része esik az épület délkeleti részére, mint az északnyugatira, ami
ellentmond a Vaszati igényeinek, emiatt a levegő és a tűz elem kapcso­
latában enyhe zavar várható, Ennek a lehetséges hatása az lehet, hogy
megnő a vitákra való hajlam, problematikus kapcsolatok, valamint
pitta-vata11 rendellenességek is várhatók. Fatői eltekintve a telek tulaj
donságai kedvezőek. Egyedül a telek északkeleti részén levő magas
tenvőfa okozott problémát, amit ki kellett vágni. Egy ilyen hatalmas fa
a háztól északkeletre egy erős blokádot jelent a beáramló energiákkal
szemben.
Az autóút délnyugati oldalról érkezik a telekre és a nyugati saroknál
éri el az épületet, ahol az épületkomplexumba vezető főkapu is talá­
lható.

A főbejárat helyzete

Maga az épület 45° al cl van fordulva a fő égtájakhoz képest. (Ezt


diagonál elrendezésnek hívjuk.) Ilyen esetben a főbejárat helye poz­
itívnak minősül. Általánosságban a keleti és az északi bejáratok kedve­
zőbbek, mint a nyugatiak vagy a déliek. A nyugati bejáratnak azonban
vannak kedvező tulajdonságai: sok embert vonz, valamint kedvező
hatással van az adott projekt és/vagy a lakók népszerűségére.
A főbejáratot ajánlatos nagyon htvogatóra és nagyvonalúra
tervezni, melyek jelen esetünkben adottak is. Nagyon kedvezően hat,
ha szerencsét-hozó és védelmező szimbólumokat és képeket teszünk a
főbejárat fölé, sőt a „hívatlan” vendegektől is segít megvédeni minket.
A kapu legyen erős annak érdekében, hogy nemkívánatos lények
ne tudjanak könnyen bejutni az udvarra vagy a házba.

11 Ayurvcdikus szakkifejezés a tíiz és a levegő elem egyensúlyzavarának


kifejezésére.
87
Az épületek elren d ezése

A főkapun keresztülhaladva az épületegyüttes belső részébe, a tágas


belsőudvarra érkezünk. A főépület a belsőudvar északkeleti részen ta­
lálható, és láthatóan magasabb a többi épületnél.

A Védikus Akadémia hátulról nézve


Hz ellentmond annak a Vaszati elvnek, mely azt mondja ki, hogy a
legmagasabb épületrész délnyugaton kell, hogy legyen. Ahogyan a
teleknek is, az épületeknek is délnyugaton kell a legmagasabbnak
lenniük, északkeleten pedig a legalacsonyabbaknak. A délen levő épít­
ményeknek magasabbnak kell lenniük, mint az északiaknak, míg a
nyugaton levőknek magasabbnak kell lenniük a keletieknél. Hasonlóan
délkeletnek magasabbnak kell lennie az északnyugatnál.
A főépülettel szemben, délnyugaton van egy másik épület, ahol
mosdók, raktárak, generátorok és a dupla garázs található. A második
legmagasabb épület délkeleten található. Itt lakrészek, művészeti és
videó stúdió, valamint vendégszobák kapnak helyet. Ezzel szemben

88
van a legalacsonyabb épület, műhelyekkel, raktárakkal valamint a pizza-
kemencével.
Az épületek - magasságuk szempontjából —nem túl szerencsés el­
rendezését kiegyensúlyozzák a környezet - ideális energetikai tulajdon­
ságai. Végül is mindent összevetve, az épületek együttesen pozitív
energiamezővel rendelkeznek.

A b elsőud var fén yk ép e

A tágas és szabad belsőudvarra az egész komplexum energetikai


központjaként tekinthetünk, és pozitívnak értékelhetjük. A Vaszati azt
tanácsolja, hogy minden egyes épületnek legyen egy ilyen szabad belső
udvara, vagy átriuma. Ilyen esetben az energiák innen szabadon ára­
molhatnak az épület egyéb részeibe, ugyanakkor egy függőleges ener­
giaáramlás tud a „fent” és a „lent” között kialakulni.

89
Délnyugati madártávlat a belsőudvarral
Egyedül a belső udvar északnyugati részén levő magas ezüstfenyő
okoz egy enyhe zavart az energiák dinamikájában. Legjobb esetben, egy
épületegyüttes központjában nem szabad vízfelületeknek vagy nehéz
tárgyaknak lennie.

A belső udvar körüli helyiségek elosztása

A belsőudvar északkeleti oldalán van a főépület, ahol az admi


nisztráció, irodák, az előadóterem, valamint az akadémián dolgozók
lakrészei kapnak helyet. A Vaszati szerint mindez nagyon előnyös,
mivel az északkelet tulajdonságai támogatják az adminisztrációt, az
oktatást és egyéb szellemi tevékenységeket. Mindezt még tovább tá
mogatja az a tény, hogy a főépület nyitott, északkeleti homlokzata,
melyen sok ablak van, az Elbára néz. A földszinti tágas erkély szinten
északkeleten van, ami a Vaszati szerint nagyon kedvező.
Általánosságban véve egy északi, keled vagy északkeleti erkély
nagyon szerencsés, míg a déli, nyugati és délnyugati erkély kedveződen.

90
Taialo
Meditac.óH

Konyha
Raktár1

Raktár

M űvészeti
¡Pizza- stúdió
¡kemeni

'uharv

Műhely Cazánhá;

laktár Szenes
kamra

A Védikus Akadémia földszinti alaprajza

Délkeletre esik a másik lakóépület a művészeti- és a videostú­


dióval, valamint a kazánházzal. A fűtés és a videostúdió ideális helyen
vannak délkeleten, mivel a tűz elemet támogatják. A művészeti stúdió
pedig a Vénusz bolygó energiájából profitál, amely kedvezően támo­
gatja a művészi tevékenységeket.

91
A délkeleten levő művészeti stúdió
Ennek az épületnek a délnyugati részén —így a*/ egész épületegyüttes
déli részen van az épület fűtésére szolgáló szén raktározva. A déli oldal
kitűnő ilyen típusú raktározásra.
A délnyugati oldalon levő kisebb épületrészben raktárak vannak
még a padláson is, ami igen jó délnyugaton. A garázs a nyugati részen
van. Járművekkel legjobb északnyugaton parkolni, mivel ezen az
égtájon a legnagyobb a mozgékonyság. A délnyugat nem valami jó erre
a célra, mivel energiái tétlenné tehetik a járműveket. Esetünkben a
garázs helyzetéből adódóan a járművek technikai problémákkal kü ld ­
hetnek, azaz könnyen elveszíthetik a mozgékonyságukat.
Az északnyugati műhelyek, valamint a kenyér és pizza kemence
egyaránt kedvező helyen vannak. Az északnyugat energiái nagyon jók a
sütéshez mivel visszatükrözik a délkelet tüzes energiáit, ami egvút:al a
levegő friss energiájával ötvöződik.

92
A főépület

Az északkeleten elhelyezkedő főépület egy pinceszintből, földszintből,


és emeletből áll, valamint a tetőtér is be van építve.

A pince
A pince elsősorban az főépület északkeleti részét, foglalja el, mely a
Vaszati szerint nagyon kedvező. Általánosságban nem jó, ha az egész
épület alá van pincézve, legjobb, ha csak az északi és/vagy keleti rész.
A legjobb megoldás, ha a pince csak az északkeleti negyedet foglalja el.
liz a helyzet áll fenn jelen esetünkben. Földalatti helyiségek, mint
amilyen például a pince is, nem szabad, hogy az épület déli, nyugati
vagy délnyugati részén legyenek. Ha egy épületnek még is van
délnyugaton pincéje, akkor ezt a helyiséget lomtárként vagy raktárként
kell használni, és annyi nehéz tárgyat kell ott elhelyezni, amennyit csak
lehetséges.

A főbejárat
A főépület bejárata pontosan az épület délnyugati részének a közepén
van. Fz a terület a lehető legrosszabb hely a bejárati ajtó számára. A
Vaszati szerint ez jelentős energetikai gyengüléshez vezet. Viszont,
mivel ez a bejárat az épületegyüttes a zárt és védett belsőudvaráról
nyílik, ez a negatív hatás nem olyan erős. Sokkal fontosabb az egész
épületegyüttes főbejáratának a helyzete.
A főbejárat (ahogy az a Vaszatiban ajánlott) egy kétszárnyú ajtó,
ami feltűnést keltő színekre: sárgára, fehérre és narancssárgára lett
festve. Nagyon fontos, hogy egy épület főbejárata hívogató, barátságos
cs szép legyen annak érdekében, hogy pozitív energiákat, vonzzon.

93
A főépület főhomlokzata a bejárati ajtóval
A főbejárat problémás helyzetét tovább fokozza az, hogy az elő­
térben egy másik ajtó is van, pont. a bejárattal szemben. Rz az ajtó ve
zet az Akadémia étkezőjébe. Az előző két ajtóval még mindig egy
vonalban következik az erkélyajtó. Azok az energiák, melyek a bejára­
ton keresztül áramlanak a házba, cl is hagyják a házat az erkélyajtón
keresztül.
É

■■■■■■■ Erőteljes területek

Erőteljes területek
94
Yv/, a részlet kedvezőtlennek számít, ha az energiák a mcllckégtájak
menten áramlanak. Az ilyen ajtósorok viszont kedvezőek abban az
esetben, ha az észak-dél vagy a kelet-nvugat tengely mentén, a ház
energetikailag erős részein helyezkednek cl. A tcnt.i kép a telek, vagy az
épület energetikailag erős részeit mutatja.

A bejáraton keresztül szinte rálátni az Elbára

A földszinti alaprajz

A földszint alaprajzi elrendezése alapjaiban egyezik a Vaszati elvekkel.


Az északkeleti étkezőt társasági összejövetelekre is használják, valamint
ez helyiség, az itt dolgozók és a szemináriumra érkező vendégek fő
találkozóhelye is. Északkelet kitűnő minderre.

95
J~
J
Raktár SE
v [j
a y St J
("'Előszoba
rrt7<zr£7z2ztzssssvr/ im f c
Iroda + recepció

& O
A főépület föld S7. in ti alaprajza

A keleti szoba tálalóként használatos, míg a konyha, a lehető


legjobb helyen, délkeleten van. Az éléskamra is kedvező helyet kapón
délen. A konyhában a tűzhely, a délkeleti falon van, ami azt jelenti,
hogy a szakács, főzés közben délkelet re-keletre tekint. A mosogató a
konyha északnyugati és nyugati részére került, ami szinten elfogadható,
de az északi, északkeleti vagy keleti oldal jobb lenne erre a célra. A
hűtőnek északnyugaton kell lennie, míg a nehéz szekrényeknek és
polcoknak délnyugaton, délen vagy nyugaton.
Az épület másik — északi, északnyugati oldalán van egy szoba,
ami elsősorban meditációra és egyéb lelki gyakorlatok végzésére hasz­
nálatos, s ez kedvezően támogatja az északi oldal energetikai tulaj
donságait.
A főépület nagy problémája az, hogy nincs egy elkülönülő
energiaközpontja, azaz Hrahmastfánja. Tartófalak vannak a geometriai
középpontban, ami megzavarja a természetes energetikai dinamikát

96
A N ap- és H old ahlakok11

Az épület nyugati oldalán van egy iroda, ami recepcióként is működik,


sót a postai küldemények csomagolása, rendszerezése is itt történik. Ez
az iroda közvetlenül a három Napablak mögött van, ami támogatja a
vendégek fogadását. (Merkúr), valamint a business ügyleteket is (Mer­
kúr, Nap).
A konyha helyzete a második Holdablak mögött, viszont nem
kedvező. A harmadik Holdablak be lett falazva, mivel az éléskamra van
mögötte. Mindez negatív hatással van a szakácsnők érzclcmvilágára.
Az első 1loldablak állapota még rosszabb, c mögött ugyanis, egy
sötét lépcső vezet le, a pincébe.
A Hold- és Napablakok elrendezését és állapotát tanulmányozva
azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a főépületben gyengék a női
energiák. I lasonló esetekben ajánlott a spirituális Hold yantrát a Hold­
ablakokba kitenni. Az épületben lakók élete azt bizonyítja, hogy a női
energiáknak valóban időre van szükségük ahhoz, hogy feléledjenek...

Az emelet

A lépcsőn keresztül az emeletre érkezünk, ahol két ajtót találunk. A


szemközti az előadóterembe, a másik pedig a balra levő magánlak­
részbe vezet. Az előadóterem északkeleten van, ami tökéletes hely
számára. Energiáit és hangulatát meghatározzák az Elbára néző
hatalmas ablakok, melyek biztosítják az elegendő életenergiát. Ez kü­
lönösen fontos az intenzív szemináriumok számára. Az északkeletnek
még a fényviszonyai is jótékonyak a zavartalan tanuláshoz és oktatás­
hoz. Kora reggel élvezni lehet a reggeli napsütést, míg a nap hátralevő

11 A főbejáratról halra levő ablakok a (belülről nézve) Holdablakok, melyek a


ház női lakóihoz, vagyis a női energiákhoz kapcsolódnak.'A főbejárattól jobb­
ra levő ablakok (belülről nézve) pedig a Napablakok, melyek a férfi lakókhoz,
vagyis a férfi energiákhoz tartoznak. Annak a helyiségnek az energetikai jel
letnzői, melyek az adott ablak mögött találhatóak, össze\üggenek azoknak a
lakóknak az energiáival, akik az ehhez ablakhoz tartoznak. (1. holdablak: anya,
2. holdablak: lánygyermekek, 1. napablak: apa, 2. napablak: fiúgyermekek)
97
részére eltűnik a Nap, így nem zavarja az előadásokat a más égtájaki
jellemző, állandóan változó fényviszonyokkal.

Szoba
Előadóterem

Ö E'ötér lí K'z'dmvz'.v.
l^Közl JtépcsőházIjWCj^

Szoba Szoba FSZ;


WC

% o

Az emelet alaprajza

Az előadóterem

98
Az előadóteremtől keletre, a könyvtár található. Hz az égtáj nagyon
kedvez mindennemű intellektuális tevékenységnek, így az olvasásnak is.
Itt helyeztük el orgonakkumulátorl2-t is, melyre kedvezően hat a keleti
napfény éltető energiája.

A könyvtár az orgoníikkumulátorral

A délkeleti helyiségeket egy fiatal pár használja lakó- és dolgozó


szobaként.
Ahogy már említettük, a lépcsőtől balra lévő ajtó egy másik lak­
részbe vezet. A nyugaton levő szobának van néhány érdekes Vaszati
aspektusa: két évvel ezelőtt, költöztem ide, miután egy ideig ugyanezen
emelet déli-délkeleti részén laktam, pont ott, ahol most ez a fiatal pár.
Mivel a nyugat sokkal inkább összecseng az én legdominánsabb ég­
tájammal, az északkal, már a kezdetektől fogva sokkal jobban érzem
magam itt.
A könyvespolc a szoba délnyugati részén van: liz biztosítja az égtáj
számára szükséges súlyt. Az ágy a déli sarokba került, így a fejem alvás

IJ Az orgonakkumulátor egy olyan „szekrény”, melyben bizonyos időr eltöltve,


föltöltődünk energiával.
99
közben délnyugat felé néz. Diagonál házakban a délkelet és délnyugat
ajánlott alvásirányként, m íg az északnyugat és az északkelet kerülendő.

A nyugati szoba

Az íróasztal úgy áll, hogy munka és olvasás közben északkelet felé


tudok tekinteni, valamint látom az ajtót, a könyvespolc pedig védelme­
zőén mögöttem van. Egyedül a keleti oldalon levő nagy cserépkályha
zavarja meg a finom energiaáramlás harmóniáját.

A tetőtér

E háznak a tetőterében vannak az Akadémia vendégszobái, melyek


szabályosan helyezkednek el az egyes égtájak irányában. Elvileg a ven­
dégek bármilyen égtájon levő szobában alhatnak, mivel normális körül­
mények között nem használják a vendégszobát túl sokáig. A szobák
berendezésekor arra ügyeltünk, hogy az ágyak energetikailag kedvező
helyre kerüljenek, ami nincs vízerekkel, illetve ezek metszéspontjaival
terhelve.

100
$•

*r—~i
Y/\ Vendég ;;Vendég :
Jr, Vendég B — i Vendég

;
J^ JS T
Vendég í Vendég
ürdö
Vendég r ...i
L .
yt
i ........... I l

O
%
A tetőtér a vendégszobákkal

Az emelet északi szobájában lévő zongora az organikus életenergia finom


rezgéseit támogatja, különösen akkor, ha harmonikus dallamokat játszunk rajta

101
Összefoglaló értékelés

Mindent összevetve, a Vaszaü szemszögéből nézve a Védikus Akadé­


miának elég jó tulajdonságai vannak. Mivel a környezet természeti
hatásai pozitívak, a néhány energetikailag gyenge pont nem árt túl
sokat. Az épületrészek elrendezése, és azokon belül az egyes szoba-
funkciók különösen összecsengenek a Vaszati elveivel. Egyedül a fő­
épület: bejáratának a helyzete van a projcct gazdasági fejlődésére nega­
tív hatással. Az épület esetleges átépítésekor érdemes ezt a bejáratot
áthelyezni az épület nyugati részére, szembe a belsőudvarra vezető
főbejárattal.

Az átalakított homlokzat nyugati bejárattal és a hatalmas fenyőfa nélkül

102
7. fejezet
A Vaszati és egészségünk
Mivel egészségünk és jóllétünk a környezetünk finom energiáinak
minőségétől és dinamizmusától függ, egy épület Vaszati szempontjából
vizsgált minősége gyakran megmutatkozik a tulajdonos(ok) egészsé­
gében. 1lárom megközelítés van, amelyek kiegészítik egymást:

1.) Az élctcncrgia minősége az épületben


2.) Az eberi szervek és a betegségek kapcsolata az egyes égtájakkal
3.) Vaszati és Ayurvéda

1. Az életenergia minősége az épületekben

A lakóhelyek (életterek) egészségre gyakorolt hatása két fő csoportra


osztható:
olyan életterek, melyek életerőt és cgycszséget sugároznak
(pozitív élettér),
olyan életterek, melyek betegséget okoznak (negatív élettér).
A legfontosabb tényező, amitől ez a különbség függ, az északról és
keletről érkező energiahullámok szabad áramlása. Ha ezek a hullámok
akadály nélkül be tudnak jutni az élettérbe (telek, épület), és ott ki­
egyensúlyozottan érvényesülhetnek, akkor az élettér életerőt és
egészséget biztosít a lakóknak, használóknak.
A következő listán a Vaszati mínuszpontokat ad a különböző
negatív élettér-minőségekre. Ahhoz, hogy értékelni tudjuk az épület
hatását a lakók egészségére, össze kell számolni a mínusz pontokat. I la
tizenkettőnél több mínuszpontot kapunk, akkor a ház energetikai hely­
zete miatt, nagyon komoly veszély fenyegeti a lakók egészségét.

103
Hibák Érték

Ablaktalan észak —5
1lomtár északon -3
Északi WC -2
Az északi oldal magas fákkal blokkolt -2
Nincs üres tér a telek északi részen -2
Szemáttároló északon -1
Ab 1aktalan északkelet -3
Lomtár északkeleten -3
F.szakkeleti WC -4
Szeméttároló északkeleten -3
Ablaktalan kelet -5
1.omtár keleten -5
Keleti WC -1
Szeméttároló keleten _2

A keleti oldal magas fákkal blokkolt -2


Nincs üres tér a relek keleti részén _2

Déli főbejárat -3
Délnyugati oldal nyitott -3
Déli oldal nyitott -2

104
2. Az emberi szervek és a betegségek kapcsolata az
égtájakkal

A Vaszati úgy szemléli az életteret, mintha egy élő test lenne, amely fel
van ruházva tulajdonságokkal és elei erővel Az élet tér jelképe a Vasztu-
Purusha, aki a tökéletes élettér energiáit személyesíti meg.

A Vasztu Purusha

105
A Vas2tu-Purusha anatómiájának megfelelően a/ emberi test
szervei a 8 égtájhoz hozzárenclelhetőek. így egy kapcsolat alakul ki az
emberi szervezet és a lakóhely között, s így meg lehet állapítani, hogy a
test melyik részét vagy szervéi zavarja meg a negatív energiaáramlás.
Például szív -vagy szemproblémákhoz vezethet a keleti oldal lezárása,
míg vesebetegséghez és a nemi szervek problémáihoz vezetnek a Jel
keleti cnergiazavarok.

Mell, a fórllak bal Tüdő, idegrendszer, Csípő, combok, máj,


szeme, a nők jobb nap fonat epehólyag, h úgy hólyag,
szeme, nyelőcső, hasnyálmirigy, rest
gyomor, méh, zsírtartalma
húgyhólyag,
nyirok rendszer

Csontok, haj, fogak Szív, gerincoszlop,


É férfiak jobb szeme, nők
bal szeme, száj
féregnyúlvánv, nvak,
N Y K keringési rendszer, agy

% \j 4>
D
Csontok, fog:ik Fej, külső nemi szervek, Szemek, szaporodó
bal fül, izmok, vér, méh, szervrendszer, bőr,
prosztata, medence nyak, áll, arc, vese

106
A következő ábra megmutatja, hogy cg}’ adott égtájhoz tartozó, az
épületben fellépő energiazavarok milyen betegségeket okozhatnak:

Ixgzőszervi betegségek, Idegi prob émák, Rák, cukorbetegség, máj


emésztési problémák, szembetegségek, nyaki problémák,
gyomor bántalmak, fájdalmak, torokfájás, csípőcsontsérülés,
szembetegségek, vérszegénység, epekő, bőrpanaszok
gyengeelméjűség, viszketegseg
pszichoszomatikus
betegségek és szellemi
instabilitás

Izületi gyulladás, reuma, Szívpanaszok,


epekő, gyenge térdek, É szemproblémák,
csontok, fogak, keringési elégtelenségek,
depresszió
N Y O ^ Í 'C - K

D
Csontritkulás, Kanyaró, mumpsz, Szem fertőzések,
csontbctegségek, fertőzések, láz, petefészek problémák,
lábbetegségek meghűlés, allergiák bőrbetegségek,
duzzanatok,
vérszegénység,
májproblcmák,
veseelégtclcnségck

107
3. A Vaszati és az Ayurvéda kapcsolata

Az Ayurvéda a hagyományos indiai gyógyítás tudománya. A Vaszati és


az Ayurvéda közös terminológiát használ, mivel mindkettő tudomány
azonos módon értelmezi
az anyagi természet működését,
az öt alapelemet,
a finomenergiák áramlását.
Az Ayurvéda három fő testalkatot különböztet meg:
1. Kapha (föld és víz elem keveréke), melynek a fő tulajdonságai:
stabilitás, létrehozás, egybentartás.
2. Pitta (tűz és víz elem keveréke), melynek a fő tulajdonságai:
átváltoztatás, alakítás, változás, emésztés, égetés, hőtermelés.
3. Valii (éter és levegő keveréke), melynek a fő tulajdonságai:
mozgás, mozgáskoord ináció.
Az organikus anyagok e három csoportját összefoglaló néven dashának
nevezzük, l ’.zek a dosbák nem csak az emberi testben találhatók meg,
hanem az életterekben mindenhol jelen vannak. Az emberek alkatát a
dosbák egy adott keveréke határozza meg, legtöbbször valamely dósba
dominanciájával. A jelenlevő dosbák arányából, illetve kibillent, egyen­
súlyi helyzetéből meg lehet állapítani az egyén fizikai cs pszichikai
tulajdonságait, illetve betegségeket is lehet diagnosztizálni.

Észak
ÉNY ÉK
Vata/ Sam a
Vata
<apha Prakrit

Nyugat Vata/ Pitta/ Kelet


Kap ha Vata

Pitta/
Ka pha Pitta
DNY Kapha DK
Dél
A ¿íoshák és a7. égtájak k ap cso lata

108
A 3 dósba és a 8 égtáj közötti kapcsolatot az 5 alapelem segítségével
tudjuk leírni, ahogy azt a fenti ábra bemutatta.
Kbből a diagrammból azt lehet kiolvasni, hogy melyik dósba milyen
égtájhoz tartozik. 17,gy Pilla alkatú személynek, nem szabad a háló­
helyiségét délkeletre vagy északnyugatra tenni, mivel ezeken a helyeken
a Pilla fokozva van, így a testében is kibillenhet a Pilla egyensúlya.
Mindenképpen az északkelet - délnyugat tengely mentén kell megvá­
lasztania az alvóhelyet, mivel a tengely a Kapba dosbávalvan összekötve,
s ígv kiégvén súlyozza a Pilla többletet.
Hasonló módon érteimezhetjtük a diagrammot a V'ata típusú em­
berre. Neki az északnyugati irányt kell minél jobban elkerülni, hogy ne
növekedjen a levegő dominanciája a testében. A V’a la alkat számára
szintén délnyugat és északkelet megfelelő hely, mert itt a Kapba dom i­
nál, ami egyensúlyba teszi a kibillent: Vatát.
F.zeknek az ellenkezője alkalmazható a Kapba típusú egyénre, aki­
nek az északkelet - délnyugat tengely közelsége okozhat problémákat,
mivel ez a terület még inkább letargikus állapotba kényszerítheti. A
dinamikus északnyugat — délkelet tengelyen és annak közelében kell
megválasztani a fő tartózkodási helyét, mert ez a tengely a mozgás és a
tűz helye.
A fent leírt módon minden ember számára lehetséges tervezni egy
egyedi házat, amely alkalmazkodik a tulajdonos vagy a bérlő ayur-
védikus alkattípusához.

109
Krónikus betegségek és a Vaszati problémák
kapcsolata
A következőkben két példán keresztül mutatjuk be, hogy a helytelen
élettér elrendezésekből keletkező Vaszati problémák krónikus beteg­
ségeket is okozhatnak. 1i célból a németországi Védikus Akadémia sgy
tanulmányt készített, melynek az eredménye azt mutatja meg, hogy a
Vaszati szempontjából vizsgált energia mező zavarok milyen nagy
hatással vannak egészségünkre. A tanulmány arra is rámutat, hogy
megtalálhatók azok a kritériumok, melyek figyelmen kívül hagyása kró­
nikus betegségeket idézhet elő.
Az első példa egy olyan lakást mutat be, ahol rákos megbete­
gedésre került sor.

A rák előfo rdulásának fokozott veszélye

F.bben a lakásban több olyan✓ kritériumot találunk,7 melv/ végül


O rákos
megbetegedéshez vezetett. A Vaszati szempontjából legsúlyosabb ener­
giazavar az északkeleti WC.

Észak

A lakás alaprajza

110
Keleten nincs ablak, ezért a Napból jövő életenergia nagyon
gyenge. A negatív hatást tovább fokozza az az alaprajzi tény, hogy a
lakás északkeleti sarka hiányzik. A délkeleti kiugrás viszont helyet ad a
hálószobának, ami tovább rontja a helyzetet, mert délkelet a tűz helye
és az itt levő hálószoba növeli a krónikus megbetegedés potenciáját.
A nagyméretű nyílások a déli irányban, és az ehhez képest kisebb
nyílások az északi irányban az immunrendszert gyengítik.

A lakás m ad ártávlatb ó l

A beköltözést követően a kkásban élő hölgynek folyamatosan


meghűlései voltak, arcüreggyulladások, fog és állkapocscsont gyulladás,
hörghurut és depresszió. A megfázások a gyengült immunrendszert
jelzik, mivel az élctcnergiának nincs megfelelő beáramlási lehetősége a
lakásba. A gyulladásos betegségek pedig egyértelműen kapcsolatban
vannak a délkeleti hálószobával, ahol is a tűz elem az uralkodó.
A gyulladásos betegségek és a felső légúti fertőzések pedig, a
hiányzó északnyugati rész miatt voltak.

111
A hiány/ó északnyugati rész a mentális és érzelmi állapotra is
negatív hatással van, ami depresszióként: nyilvánult meg.
A hölgy másfél évvel a beköltözés után rákos lett. A diagnózis nem
meglepő, mivel az említett energiazavarok negatív hatásai fokozzák
egymást. Az északkeleti cnergiablokk még jobban felerősíti a rák po­
tenciális m égj efcnc se t.
Az elsődleges javaslatunk az, hogy a betegnek azonnal ki kell
költözni a kkásból egy energetikailag kedvezőbb helyre és kezeltetnie
kell magát. Amikor a Vaszati vizsgálati szempontjai ilyen súlyos energia
zavarokat mutatnak, és ezen energiazavarok hatásai ilyen erőteljesen
hatnak lakók egészségügyi állapotára, drasztikus változtatásra van szük­
ség.
I la a k.költözés nem lehetséges, akkor az energiaáramlás érdé
kében a következőket javasoljuk:
a hálószobát át kell tenni a délnyugati szobába,
spirituális Nap-yantrát kell a keleti falra helyezni,
a hiányzó északnyugati rész kiegyensúlyozására pedig cgv
spirituális Hold-yantrát kell elhelyezni a konyhában,
egy Meru Chakrát kell az előszoba északkeleti sarkában elhe
lyezni, hogy a blokkolt élctcncrgiát fel tudjuk éleszteni északon
és északkeleten,
a fürdőszoba ajtaja fölé egy spirituális Jupit.cr-yant.ra elhe­
lyezése javasolt. Hz a yantra semlegesíteni fogja az északkele­
ten levő energiazavarokat.

A spirituális ]upiier-yantra

112
Pszichológiai problém ák

A második eset egy bérelt lakás az Alpok lábánál egy nagyobb bérház
második emeletén.
y / '. '- r r / / . y // v ; / , y ,■ s / , ’--? /? y ? / ;

m
ct >
N
0)
7T

A bérelt lakás alaprajza

Mivel a lakás egy sorház közepén van, csak északon és délen


vannak ablakai, míg a kelet és a nyugat ablaknélküli. A blokkolt keleti
égtáj mellett a hiányzó északnyugati rész is jelentős. A délnyugati
kiugrás is nagyon kedvezőtlen. Az észald konyha mentális problémákat
okozhat. A lakás bejárata hiányzó északnyugati helyen van, amely
párkapcsolati problémákat okozhat. A hiányzó terület emellett meg
pszichés problémákat és depressziót is okozhat, ami a lakóknál
kimutatható. A család férfi tagjára lesz jelentősebb hatással a keleti
irány teljes blokkoltsága. Ezeken túl, a férfi karrierje és a fiúgyermek
fejlődése is veszélyben van.
A kél gyerekszoba délnyugati irányú fekvése, valamint az észak-
nyugati - kapcsolatokért felelős terület hiánya - a testvérek közötti har­
cokhoz vezethet.

113
A lakás m a d ártávlatb ó l

Mindent összevetve, itt egy jelentős cnergiazavar áll fenn, ami


egészségügyi és pszichés problémákat okoz, valamint az emberi kap­
csolatokat rontja minden szinten.
Fgy-egy spirituális Nap-yantra a nappaliban és a konyhában, a
Napból érkező élctcncrgia sugárzást erősíti.

A sp irituális N ap -yan tra

11 4
Egy spirituális Hold-yantrát kell elhelyezni a hálószoba északnyugati
részén, hogy a hiányzó tér negatív hatásait ellensúlyozzuk. Egy spiri­
tuális Ráhu yantrát pedig a fiúgyermek szobájának délnyugati részére
kell elhelyezni, hogy a lakás délnyugati kiterjedéséből keletkező ncga-
tív umokat ellensulvozzuk.

A spirituális Ráhu-yantra

A Meru-Chakra, vagy a Vaszati Piramis a lakás közepén felszabadí­


taná és mozgásba hozná, az itt leragadt élet energiát.
Pozitív Vaszati példák

Családi ház jó V aszati tulajdonságokkal

Ez az egyszerű, önálló ház egyszintes, így minden funkció egy síkon


történik A ház a telek délnyugati részén áll, így a telek közepe és
északkeleti rcsze szabad és nyitott. A telek, keleti és északi nyitottsága
miatt nagyon kedvező és energetikailag pozitív helyzetet teremt.
Délen és nyugaton magas fák vannak. Ezek a fák jól védelmezik
ezeket az irányokat. Annak ellenére, hogy ez a példaház nagyon jó
Vaszati tulajdonságokkal rendelkezik, a legtöbb európai országban in­
kább azt kedvelik, amikor a déli irány nyitottabb. A második pclda
majd ezt is számításba veszi.

Családi ház az udvarával együtt. Az utca a telek északi részen fut.

A telek északkeleti területén van egy kis tavacska szökőkúttal, ami


növeli a terület pozitív cncrgiapotenciálját. A telekhez vezető út északi
irányban van, és mind a kertkapu, mind a ház bejárata északra esik, ami
a Vaszati szempontjából kiváló.

116
Észak

A h áz alap rajza

A z ház fő h o m lo k z a ta az északi bejárattal

Miután beleptünk a házba az északon levő nagy főbejáraton keresztül,


egy tágas hallban találjuk magunkat, ami valójában a ház cnergiaköz-

117
pontja. Innen egy széles ajtó vezet a nappaliba. I la ex a széles ajtó nyi-
va van, akkor az energia központ átterjed a nappaliba is.
A nappali északkeleten van. A Vaszati szerint ex ideális helye a
nappalinak. A nappalihoz délről csatlakozik a konyha, ami így ház dél­
keleti részére került.
A ház déli és nyugati része a privát lakórészeknek, hálószobáknak
ad helyet. Ezt a területet egy külön közlekedőn keresztül közelítjük
meg, ami a központi halihoz képest nyugati irányban van. Az egyik
gyerekszoba délen, a másik északnyugaton, míg a szülők hálószobája
délnyugaton van.
Nagy ajtók és ablakok vannak északon és keleten, amelyek további
pozitív energiamezőt biztosítanak.

A h áz belseje fe lü lrő l nézve

118
Egy deli tájolású, típusterv alapján tervezett családi ház

Fz a példaterv egy jó kompromisszum a Vaszati elvei és az észak -é s


közép-európai etnikumból adódó építészeti igények között. A ház dél
felől nyitott, és egy zárt, télikertnek használt terasz van délkeleten.
Fzek negatív hatásainak ellensúlyozására északon és keleten nagy7
ablakok vannak, és a ház főbejárata is északon van.

A ház északi oldala a keleti kiugrással

Az északi előszobából, közvedenül a nappaliba léphetünk. A nap­


pali elfoglalja a déli, a délkeleti és a keleti oldalakat, mivel a délnyugat
már nem esik bele a nappaliba, ezért a nappali, Vaszati szempontjából,
jó helyen van. A földszint alaprajzának a gyenge pontja az északkeleti
konyha, mely enyhébb mentális feszültségeket eredményezhet a hölgy
lakóknál. Mivel a ház minden más része Vaszati szempontból jónak
minősíthető, ez a konyha helyéből adódó energiazavar összességében
kiegyenlítődik.

119
Észak

Földszinti alaprajz

A föld szin t m adártávlatból


Példánkban a jó helyen lévő délnyugati hálószoba, a nyugati
fürdőszoba és az északnyugati dolgozó egy külön közlekedőből nyílik,
ezzel biztosítva az intimitást.
A ház keleti kiugrása megtöri a ház szabályos formáját: mivel a
homlokzat ilyen jellegű megtörése egv pozitív energiapotenciálú helyen
van, ezért kedvezően hat a ház energiamezőjére. A délkelet hiányzó
területét egy kis beüvégezett télikerttel ellensúlyozzuk.

D élkeleti h o m lo k zat a kiugrással és a té lik e rtte l

A tetőtér nyugati részén van egy nagy fürdőszoba. A délkeleti


gyerekszoba csak játszásra használható, de alvásra nem, mert fekvése
miatt, túl sok tüzes energia van jelen. Emiatt a gyerekek hálószobája
délre került.
Észak

Tetőtéri alaprajz

A le lő té r m adártávlatból

122
Egy négyzetes alaprajzú Vaszati ház

A következőkben bemutatunk cgv ideális Vaszati házat, amely megfelel


az összes kritériumnak cs cgv háromgyerekes családnak adhat otthont.
Az alaprajza négyzetes és a határoló oldalak párhuzamosak a fő égtá­
jakkal. A főbejárat északra került.

Észak

1196!
D
3T T :::T :| ■“ '. '!

5A
AíUn?
U
a. 22 14 ni1

Étkezókonyha
Etéskdnv«^ 2235m*
fi rn* J-
r a j t o l j

A fölszint alaprajza

A ház közepén egy négyzet alapterületű, nyitott tér van, amely a


felső szinten is nyitott, egészen a tetőig. Ez szabad utat ad a központi
függőleges energiaáramlásnak minden irányba. A felső helyiség meny-
nyezeténck a közepén, egy 1x1 rn-cs nyílás van. Ez a nyílás leszi lehe­
tővé a felső és az alsó szint közötti függőleges energiák szabad áram ­
lását.
A földszint alaprajzának a szimmetriáját az adja, hogy a középen
levő négyzetes szabad tér 4 db, egymásra merőleges oldalszárnyat
képez. A szárnyak méretarányai 2:1. Az északkeleti szárny ad helyet a
nappalinak, a délkeleti szárny a konyhának. Nyugaton van a könyvtár,
északnyugaton pedig a háztartási helyiség.
A ház külső befoglaló oldala 10,98 m hosszú, így a kerülete 183
padüy ami 7-es yonl számot eredményez.

123
A tetőtérben vannak a hálószobák: egy a szülőknek és három a
gyerekeknek. Mindegyik hálószoba a lakók egyéni égtája szerint lett
elhelyez ve.

Észak
LIJ

JX-
3^Gyaötezoba
:

Hrríg in2
i c jan
\ íT
Galéria
18EW x
'^Gyerekszoba;
Hálószoba f
Ö1•0» my“ D
11ÍOra?^ :■V r
N » |^»«feRSZCR
'Gardrób l^ijhrr •
2 28 m2

A tetőtér alaprajza

A tetőtér közepén egy kis galéria van, ahonnan le lehet, látni a


földszintre. A délnyugati szoba a szülők hálószobája, melyhez egy kis
gardróbszoba csatlakozik a délnyugati sarokban. A tetőtérbe két fürdő­
szoba került, amely kényelmesen kielégíti a népes család igényeit. A
fürdőszobák és a WC különválasztása tudatos volt, így lehet a tisztál­
kodás és ürítés folyamatait elválasztani egymástól.

124
A ház északi és keleti h o m lo k z ata a fő bejárattal

A háznak elkészült egy olyan változata is, ahol az épület föld­


szint jenek a keleti részén egy télikert található, ami felerősíti a keletről
érkező pozitív energiákat. A télikert, alapterülete az eredeti földszinti
alapterület % része, így a ház alaprajza téglalap alakúvá változott 4:5
aránnyal, ami nagyon kedvező.

A télik e rte d m eg to ld o tt ház

125
A Vaszati szerkezeti rendszere
Az alábbi ábra egy áttekinthető köpet ad a Vaszati rendszeréről, annak
legfontosabb elemeiről, a 12 törvényről és a Vaszati szerinti értékelés
és tervezés 4 csoportjáról. Rgy rendszer szerkezetét bemutató ábra
nemcsak a rendszer szerkezeti elemeiről ad gyors áttekintést, hanem
elemeinek egymással való kapcsolatáról is.

A ren dszer elem ei

Induljunk el az ábra közepéből! A jobb felső részében helyezkedik el a


Vaszati 12 törvénye.
A bal felső részében találjuk a Vaszati szerinti értékelés és tervezés
4 csoportját, ahonnan kiágazik a Vaszati korrekciók 9 csoportja,
valamint a 8 lépésből álló tervezési folyamat. Mindkettő része a Vaszati
tanácsadásnak, s így szoros kapcsolatban vannak annak mindkét elemé
vei.
A jobb alsó sarokban található a Vaszati 4 segédeszköze, melyek
egy Vaszati szaktanácsadásnál szintén nagyon fontos szerepet kapnak.
A Geomanciának, a I Iartrnan vonalakról szóló tudása, szorosan össze-

A Vaszati értékelési

126
függ a harmadik geometriai törvénnyel. A Hartman vonalaknak úgy
kell párhuzamosan futniuk a Vasztu-Purusa-Mandala energiavonalaival,
hogy az épület középső része a Hartman vonalaktól, illetve ezek met­
széspontjaitól mentes legyen, és az épület falai és egyéb szerkezeti ele­
mei ne essenek egybe a Hartman vonalakkal.
Ahhoz, hogy a házon belüli bolygóhal ásókat körültekintően tudjuk
értékelni, feltétlenül figyelembe kell vennünk, és értékelnünk kell a Nap
-é s Holdablakok helyzetét és minőségét. Ugyanígy, a bolygók egymásra
és a lakókra gyakorolt mindenfajta hatását figyelembe kell vennünk az
épületek analízisénél.
Az épület tájolása nagymértékben befolyásolja a házba érkező geo­
fizikai energiaáramlásokat, s erről nem szabad megfeledkeznünk a
terve zés folyamán.
Van még 4 olyan további segédeszköz, melyekről ebben a könyv­
ben nem beszéltünk részletesen, de szerepük nagyon fontos. Ide tarto­
zik az energetikai gyengeségek és akadályozó tényezők forrásainak
kiderítése, a döntés meghozásának a kritériumai, a Vaszati analízis meg­
határozott felépítése, végezetül a tradicionális ceremóniák. Mindezek az
aspektusok befolyással vannak a tervezésre és a tanácsadásra.

/- A geofizikai energiaármalás
VA
Energetikai törvények L - Az energiapotendál területei
r Y” Erős ós gyenge területek
Az energiapotenciálok megváltoztatása

/■ A bolygók és az égtájak kapcsolata


A 12 tö rvé n y SZA L - A bolgók hatása a lakótérre és a lakó életére
Infromációs törvéiyek-w
Y” A bolygók közötti viszonyt-----
viszon
Az egyéni égtáj

/ *Azu. UIUIIJV»
aranyok

^ Geometriai törvények-CÜ Amérelek


' A rácsmezök
Energiavonalak és -pontok

Hartmanvonalak
L , Nap- és Holdablakok

Segédeszközök Bolygók tulajdonságai


Épülőt tájolása

127
A szerzőről
Marcus Schmiekc 1966-ban született
Oldenburgban. Fizikát és filozófiát tanult
Hannoverben és Heidelbergben. 1989-ben
beavatást, kapott egy védikus lelki tradícióba.
Azóta több tanulmányutat tett Indiába, ahol
Szanszkritot, Vedikus Filozófiát, Védikus
Építészetet és Asztrológiát tanult.
1993 óta főleg a tudomány és a spiritua-
litás integrálásán dolgozik. A témával kapcso­
latos első esszéit 1994-ben, a Tattva Vivcka
magazinban publikálta, melynek ő az egyik
alapítója. Már ebben a/, időben írt néhány
könyvet: „Das letzte Gemcimnis” (Utolsó titok, 1995), „Das Lebcns-
feld” (Az elet mezője, 1997); valamint kiadott egy csszésorozatot:
„Feinstoffliche Energien in Naturwissenschafi und Mcdizin” (Finnm-
fizikai energiák a természettudományban és az orvostudományban)
címmel.
1996-ban a Weissenstein kastélyban megalapította a Védikus Aka­
démiát, melynek fő célja a tudomány és a spiritualitás összekapcsolása.
1998 áprilisában az Akadémia Szász Svájcba költözött, és még inkább a
Védikus 'ludas kutatására fókuszált. A Vaszat, az Akadémia kutatásai­
nak legfontosabb része, mivel a Védikus Építészet minden más tudo­
mányág tudását magába foglalja.
Az eredeti írások tanulmányozásán túl Marcus Schmiekc a Vaszati
gyakorlati aspektusait is tanulmányozta a híres dél indiai Vasuvidya-
pratisthanani intézetben, ahol diplomáját kapra.
Jelenleg előadásokat, szemináriumokat, és Vaszati szaktanácsadói
tréningeket tart. A saját könyvei alapján kifejlesztett egy 12 hónapos
oktatási rendszert, melyet sikeresen elvégezve, Vaszati szaktanácsadói
diplomát lehet szerezni. Ez a publikáció már a hetedik könyve a Va­
szati kimeríthetetlen témájában.

128
Felhasznált irodalom:
Német nyelvű könyvek:
Schmickc, M., I laus, Mensch und Kosmos, Wie Vastu unsere Zukunft
beeinflusst, Silberscbnur Giillesbeim 1999
Schmieke, M., Die Kraft lebendiger Räume, Das große Vastu-Buch, AT-
Verlag A arait, Stuttgart 2000
Schmieke, M., Vasati und Ayurveda- Gesund durch Wohnen mit dem
modernen V a s Ln, V'edasan, I'auTtmUelri 2000
Schmickc, M., Vastu, Gesund und harmonisch Wohnen, I'ulken \'erlag
Niedernhausen 2000
Schmickc, M., Das Vastu Praxisbuch, 108 Schritte •/u mehr Wohn- und
Lebensqualität, Silberschnur Güllesheiw 1999
Schmieke, M., Das Yoga des Wohncns, Wohnen und Bauen nach den
Gesetzen des Vastu, SUberscbnnr (Hillesheim 1999
Frohn, 13., and Rhyner, 1l.-í I., Vastu, Die indische Lehre vom gesunden
Bauen und Wohnen, Irisiana, Munich 1999

Angol nyelvű könyvek:


The Penguin Guide to Vaastu, Sashikala Ananth, I iking New Delhi 1998
The Amazing Science of Vaastu, A.R. Hari, A.M. Sudccp, Kamya Mudrana,
Bangalore 1995
Design in Vasruvidya, Balagopal Prabhu, A. Achyuthan,
Vastuvidjapratisthanam, Calicut 1997
Manushyalayachandrika, An Lnginiccring Commentary of Tirumangalar
Kilakanthan Musat, Balagopal Prabhu, A. Achyuthan, Zastnvidyapratisthanam,
Calicut 199S
Vastuvidyapravesika, A Text Book of Vastuvidya, Balagopal Prabhu, A.
Achyuthan, Vastuvidyapralisthanam> Calicut 1996
Your Fortune from thy House (Vastu Shastra), R.G. Rao, Sagar Publications,
New Delhi 1995
Vaastu Shastra, Redefined, reinterpreted and illustrated, V. Ganapathi
Sthapati, Í 'aastu Purusha Publishing House, Madras 1997

Építészet:
Die Kraft der Grenzen, 1larmonische Proportionen in Natur, Kunst und
Architektur, György Doczi, lingel, Stuttgart 1996
Die vier Bücher zur Architektur, Andrea Palladio, Artemisf Munich 1993

129
Das Gesunde Haus, Unser naher Umweltschutz, Í Jubcrt Palm, OR DO-Vertag,
Kimmlingen 1992
Baukunst, Marcus Vitruv, Zehn Bücher über Architektur, Artemis, Munich
19X7

Természettudomány:
Bischoff, M., Biophotonen, Das Licht in unseren Zellen, Zmitciusendeins,
Frankfurt 1995
[ leim, B., Einheitliche Beschreibung der Materiellen Welt, Resch Verlag
Innsbruck 19X9
Heim, B., Elcmcntarstrukturen der Materie, litscb I 'erlag, Innsbruck 1989
I leim, B., Posrmonale Zustände, Kesch V'erltt^ Innsbruck 19X4
Schmiekc, M. (Hrsg.), Peinstoffliche Energien in Naturwissenschaft und
Medizin, INliS-Vcr/ag, Weissenslein 1997
Schmieke, M., Das Lebcnsfeld, Naturwissenschaftliche Grundlagen einer
spirituellen Auffassung vom Lehen, INTiS-Verlag Weissenstein 1997
Schmiekc, M., Das letzte Geheimnis, Naturwissenschaft und Bewusstsein,
INI'S-Verlag Frankfurt M. 1995
Vedic Cosmography and Astronomy, Richard L. Thompson, Bhaktivedanta
Book 7 rusty I > A ngeles 1989
j s

Spi ri tuális tudományok:


Bhagavad-gira As 1t 1s, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Bbaklivedanta
Book Trust, Vadtt£ 1987
Shrimad Bhagavatam, A.C. Bhaktivedanla Swami Prabhupada, Bhaktivedanta
Book Trust, Í radu^ 1983

130
A Vaszati Magyarországon
A könyv témája iránt érdeklődők a következő címen és tclefonszámon
tehetik fel kérdéseiket:

Lakatos Edit
1145 Budapest
Bácskai u. 3., 1/9.
info@vaszati.hu
www. vaszati .hu
1/220-9886 vagy 30/655-3831

V aszati oktatás:
2003 őszétől Magyarországon is megkezdődik, a Vaszati többszintű
oktatása.

Ism eretterjesztő előadások keretében röviden - néhány órában


bemutatjuk a Vaszatit, alkalmazási lehetőségeit és előnyeit.

A kezdő csoportokat hétvégi előadásokon oktatjuk, ahol az


érdeklődők megismerkedhetnek a Vaszati legfontosabb alapelveivel,
filozófiai hátterével, valamint a gyakorlati alkalmazásához elenged­
hetetlenül fontos társtudományokkal.
A tanfolyam elvégzése után a tanulók vizsgát tehetnek, amely felha­
talmazza őket arra, hogy részt vegyenek a haladó szintű képzésen.

A h aladó csoportot Marcus Schmieke, a németországi Védikus Aka


démia alapítója és c könyv szerzője oktatja 1 hetes intenzív turnusban.
Az oktatás teljes sikere érdekében a tanfolyamon résztvevők száma
maximum 15 fő. A sikeres vizsga után a tanulók Vaszati szaktanácsadói
oklevelet kapnak.

A tanulni vágyókat egyenként kiértesítjük a tanfolyamok időpontjairól.

Jelentkezni a fenti címcn és telefonszámokon lehet.

131
Vaszati szaktanácsadás:
bármilyen meglevő épületre (ház, lakás, iroda, üzlethelyiség, gyártelep)
új épület tervezése elsősorban közreműködő tervezőként
- egyéni égtáj meghatározása.

Kedvező időpontok:
asztrológiáikig kedvező időpontok meghatározása az építkezés meg­
kezdéséhez, esküvőhöz és bármilyen fontos eseményhez.

V a sza ti e n e rg e tik a i e s z k ö z ö k :
A Vaszati energetikai eszközökkel építészeti beavatkozás nélkül is
sikeresen orvosolhatók ax épület energetikai zavarai.

- Vaszati yantrák
- Sri vantra
12 db-os yantra szett
- Mchru Chakra
- Vaszati Piramis

Az energetikai eszközök szakszerű elhelyezéséhez természetesen segít­


séget nyújtunk!

Visuakarma
Élettér Stúdió

1089 Budapest
Rezső u. 5 7., 1/124.
Tel: 1/220-9886, Tel/Fax: 1/210-1243
Mobil: 30/655-3831 vagy 30/200-6805
c -mai 1: i nfo@vaszati.hu

Látogasson cl weblapunkra is!


www.vaszati.hu

132
Könyvajánló
Az alábbi könyvek előkészítés alatt állnak:

Vaszati - a Feng Shui indiai testvére


l ’gy újabb Vaszati ról szóló könyv, melyben a Vaszati elmélete mellett,
sok hasznos ötletet is találunk. Megismerhetjük, a telekválasztás és
háztervezés legfontosabb kritériumait, valamint azt. is, mit tehetünk, ha
nincs módunkban sajáttervezésű, új otthonba költözni, de mégis
szeretnénk a Vaszati elveit, felhasználva, harmonikus környezetet
teremteni magunk körül.
A Vaszati és a Feng Shui kapcsolatára is találunk utalásokat.
A yurvéda a hétközn apo kban
Ayurvéda —Az élet tudománya —több mint csak egyszerű gyógyászat.
Alkalmazva ezt az ősi tudományt, forradalmasíthatjuk életünket.
Betegség megelőzés, gyógyítás, betegség utáni rehabilitáció, diéta,
fogyókúra, potenciálnövelés és még sok minden más, amit az Ayurvéda
tanításai tartogatnak az érdeklődők számára.
Az indiai asztrológia
A könyv az alapoktól magyarázza el az indiai asztrológiát. Sok-sok
példa bemutatásával, ami mindenki számára érthetővé és felfoghatóvá
teszi az asztrológia néha misztikusnak vélt részleteit is.
A könyv olyan alapot nyújt mellyel minden más asztrológiai iskola
(nyugati, kínai, tibeti stb.) tanításai is könnyebben érthetővé és
alkalmazhatóvá válnak. A könyvet ajánljuk mindazoknak, akik most
kezdenek érdeklődni az asztrológia iránt, és azoknak is, akik már
„mesteri fokon” olvassák a horoszkópokat.
N um ero lógia
A numerológia - vagy ahogy az ezoterikus körökben szokták hívni, a
számmisztika - egy olyan ősi tudomány amely egy részről segít
közelebb kerülni a bolygókhoz, illetve a bolygókat képviselő isteni
személyekhez, más részről segíti az embert abban, hogy megismerhesse
önmagát, a környezetét. Az olvasó sok érdekességet és újdonságot
fedezhet fel ebben a könyvben.