You are on page 1of 1

PRIPREMA ZA ČAS

Razred: IV Datum: Redni broj časa: 35.


Predmet: Likovna kultura
Nastavna jedinica: Boja: Hladne boje; MOTIV: ZALEĐENI POTOK
Zadaci: a) obrazovni: koristiti vodene boje pri demonstraciji osobina oblika, ponoviti o
osnovnim i izvedenim bojama, toplim bojama i slikarskim tehnikama; usvojiti znanja o
hladnim bojama
b) odgojni: formirati i njegovati estetske navike, interes za lijepo i ljubav prema
likovnoj umjetnosti;
c) funkcionalni: razvijati sposobnost vizuelnog opažanja, motoriku, kretivnost i
maštu.
Tip časa: kreativan rad
Oblik rada: frontalni, individualni
Nastavne metode: verbalne, demonstracija, ilustracija, samostalan rad
Nastavna sredstva i pomagala: vodene boje ili tempere, blokovi, radni udžbenik

ARTIKULACIJA ČASA

UVODNI DIO:
KRITIČKA PROVJERA ZNANJA:
- BOJA (osnovne boje, izvedene boje i miješanje boja, prepoznavanje i imenovanje boja)
- SLIKARSKE TEHNIKE (akvarel, gvaš)
MOTIVACIJA:
Vizuelno- estetska analiza reprodukcija (udžbenik, str. 18.):
- Uporedi boje na ove dvije slike.
- Koje boje domoniraju na donjoj slici?
- Koje su to boje?
Pregledam i dijelimo LTS.

GLAVNI DIO:
Najava cilja časa: HLADNE BOJE; MOTIV: ZALEĐENI POTOK

Ukratko objašnajvam zadatak (Naslikaj hladnim bojama zaleđeni potok).


Učenici pristupaju rješavanju likovnog problema.
U toku rada obilazim učenike i vršim korekcije u pogledu pravilne upotrebe LTS-a.
Učenike podstičem na rad i upozoravam na vrijeme preostalo za ovu aktivnost.

ZAVRŠNI DIO:
Vizuelno- estetska procjena radova sa aspekta likovnog problema.
Najaktivnije učenike ocjenjujem.