You are on page 1of 10
ICS 91.010.30;13.220.50 SR EN 1991-1-2/NA Octombrie 2006 STANDARD ROMAN Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor Partea 1-2: Actiuni generale - Actiuni asupra structurilor expuse la foc Anexa nationala Eurocode 1: Actions on structures- Part 1-2: General actions-Actions on structures exposed to fire. National Annex Eurocode 1: Actions sur les structures -- Partie 1-2: Actions générales-Actions sur les structures exposées. Annexe Nationale APROBARE | Aprobat de Directorul General al ASRO la 12 octombrie 2006 ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO) Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucuresti Director General: Tel.: +40 21 316 32 96, Fax: +40 21 316 08 70 Directia Standardizare: Tel. +40 21 310 17 30, +40 21 310 43 08, +4021 312.47 44, Fax: +4021 315 58 70 Direcfia Publica Serv. Vanzzii/Abonamente: Tel. +40 21 316 77 25, Fax +40 21 317 25 14, +40 21 31294 88 Serviciul Redactie - Marketing, Drepturi de Autor + 40 21 316.99.74 TASRO Reproducerea sau uilizarea tiegrala sau parjala @ prezeniulu slandard In onloe publcali sr prin once procedeu (electronic, mecanic, folocopiere, microflmare etc.) este interzis& dac& nu exist acordul scris al ASRO Ref.: SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006 Editia 1 by imkobra for Docs Tartents,Ro - Knowledge Overdose Pag. 1 of 10 Preambul Acest standard SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006 reprezinta anexa national NA care defineste conditile de aplicare pe teritoriul Roméniei a standardului SR EN 1991-1-2:2004. Aceasta anexa nationala a fost elaboraté de Comitetul Tehnic CT 343 «Bazele proiectarii si eurocoduri pentru structuri», ASRO, cu secretariatul detinut de Institutul National de Cercetare — Dezvoltare in Constructii si Economia Construcfilor, institufie sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Aceastd anexa national - furnizeaza parametrii determinati la nivel national (NPD) pentru articolele urméitoare ale standardului european EN 1991-1-2:2002, care autorizeaz alegerea nationala, si anume: -2.4(4) =3.1(10) -3.3.12(1) -3.3.1.3(1) - 3.3.2 (2) -4.22(2) -4.3.1(2) = stabileste condi SREN 1991-1 le de utilizare a anexelor informative A, B, C, D, E, F si G ale standardului 2004 ‘Anexa nationala are rol dublu: = pe de o parte, pe plan european, conform regulilot CEN, ca anexa cu caracter informativ la EN 1991-1-2:2002, publicat de ASRO ca standard roman SR EN 1991-1-2:2004; - pe de alté parte, pe plan national, ca standard roman —_ distinct SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006, care indic& parametrii determinati la nivel national pentru evaluarea siguranfei structurilor expuse la foc pe baza prevederilor standardului SR EN 1991-1-2:2004. La proiectarea si expertizarea constructilor la inc&rc&ri date de actiunea focului se utilizeaz& prevederile standardului SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006 impreuna cu prevederile standardului roman SR EN 1991-1-2:2004 si ale Eurocodurilor EN 1991 pana la EN 1999, pe masura adoptarii si implementarii in Romania a acestor standarde cu anexele lor nationale. Denumirea sinumerotarea artoolelor din anexa netjonald suntidentice cu cele din standardul roman SR EN 1991-1-2:2004. by imkobra for Docs Tartents,Ro - Knowledge Overdose Pag. 2of 10 ‘SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006 |. Termeni si defini Pentru utilizarea acestui standard se aplicd termenii si definitile indicate in SR EN 1991-1-2:2004, 1.5, cat si urmatoarele’ 1 grad de rezistenta la foc capacitate globala a constructiei sau a compartimentului de incendiu de a rspunde la actiunea unui foc standard (curba incendiului nominal), definit prin performantele minimale ale principalelor elemente ‘componente ale constructiei: - stdlpi, diafragme, pereti portanti, - grinzi, plangee, acoperisuri terasa, ~ pereti portanti si neportanti, - contravantuiri, sarpanta acoperigurilor f4r pod, - acoperiguri autoportante (curbe) fara pod, ~ panouri invelitoare si suportul continuu al invelitorii combustibile (in afarai de tabla goala). Clasificarea elementelor de constructii cuprinde cinci grade de rezistentd la foc. 1.2 grad de rezistenté la foc pentru grad de rezistenta la foc valabil pentru prima perioad’ de tranzitie, adic& pana la revizuirea documentelor normative in vigoare privind siguranta la foc. Se noteazi cu cifre romane (de exemplu gradut I) 1.3 grad de rezistenta la foc pentru a doua perioada de tranzitie grad de rezisten{ la foc valabil pentru a doua perioadd de tranzitie, adic’ dupa revizuirea documentelor normative in vigoare privind siguranta la foc. Se noteazi cu cifre arabe (Ge exemplu gradul 2). by imkobra for Docs Tartents,Ro - Knowledge Overdose Pag. 30f 10