You are on page 1of 89

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, Anexa nr.

3/60
COMERT SI ANTREPRENORIAT

CUPRINS

Nr.
formular

Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale
ordonatorilor principali de credite pentru anul 2019 si perspectiva 2020-2022

01 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat
02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Proiecte cu finantare nerambursabila
22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor
facilitati si instrumente postaderare
23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si
instrumente postaderare

Bugetul pe programe
26 Sinteza finantarii programelor
27 Fisele programelor

Programe de investitii publice
28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

pag.2
DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE
pentru anul 2019 si perspectiva 2020-2022

1. TITULAR: MINISTERUL PENTRU MEDIU DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT
COD TITULAR: 60

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

Ministerul pentru Mediu de Afaceri Comert si Antreprenoriat functionează ca organ
de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, infiintat potrivit
prevederilor art.5 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor
masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea
unor acte normative, prin preluarea activitatilor si a structurilor din domeniul
intreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri, comertului, antreprenoriatului si
investitiilor straine de la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri.
In activitatea sa ministerul aplica politici stabilite in conformitate cu Programul de
guvernare, aplica strategia si Programul de guvernare in domeniile intreprinderilor mici si
mijlocii, mediului de afaceri, comertului, antreprenoriatului si investitiilor straine, in
concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor
economici.

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI.

A EFICIENTIZAREA EXPORTURILOR

Programul: Stimularea exporturilor

Obiective:Dezvoltarea capacitatii administrative a factorilor din sectorul public implicati in
dezvoltarea Romaniei prin cresterea exportului, precum si a investitiilor firmelor romanesti
in afara UE.
Masuri:
- Acordarea de consultanta pentru operatorii economici cu activitate de export in
scopul elaborarii si implementarii strategiilor de export si prezentarii celor mai bune
practici in domeniul promovarii ofertei de export in vederea identificarii de oportuniti
de export.
- - Dezvoltarea portalului de comert exterior;
- - Consultanta pentru elaborarea unei stategii de sustinere a formarii si dezvoltarii de
clustere in sectoare cu potential de crestere a exporturilor.
- - Realizarea de programe si campanii de promovare a brandurilor/marcilor
romanesti pentru sectoarele, regiunile de dezvoltare si operatorii economici cu
potential de export.
Rezultate:
- Cresterea competitivitatii la export a firmelor din Romania;
- Cresterea anuala a exportului

B. CREAREA CADRULUI INSTITUTIONAL, LEGISLATIV SI FINANCIAR FAVORABIL
SUSTINERII IMM-URILOR – ROMANIA START UP NATION

pag.3
Program: Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale
în răndul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii

Obiective: Programul urmareste stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor
economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare,
creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor
antreprenor la sursele de finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea
echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la
nivel local.

Masuri: Prin Program se finanţează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri
depuse de femeile antreprenor.

Rezultate:
¯ Promovarea unui sistem de informare si instruire care sa faciliteze accesul femeilor
pe piata fortei de munca si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora in
scopul implicarii lor in structuri economice private in contextul problemelor legate
de mentinerea echilibrului dintre obligatiile familiale si cele profesionale si al
prejudecatilor existe la nivel local precum si stimulare autoangajarii, cresterea
gradului de informare despre importanta antreprenoriatului in randul femeilor;
¯ Cresterea numarului de IMM conduse de catre femei;
¯ Crearea unei retele de antreprenoriat feminin in Romania in colaborare cu asociatii
ale femeilor de afaceri;
¯ Imbunatatirea performantelor economice ale intreprinderilor conduse de femei prin
cresterea gradului de pregatire a personalului acestora ca urmare a educatiei
antreprenoriale;
¯ Crearea de noi locuri de munca in economie;

Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

Obiective:
- Stimularea dezvoltării meșteșugurilor și a micii industrii din România, a întăririi
clasei de mici meșteșugari și artizani, care își desfășoară activitatea individual sau
organizat prin intermediul asociațiilor ori al altor organizații, în special în localitățile
rurale, dar și în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de
operații executate manual în practicarea lor și relansarea serviciilor și a produselor
realizate de aceștia, în special a celor cu specific tradițional, inclusiv obiecte de artă
populară și artizanat, promovarea acestor produse și servicii pe piețele naționale și
internaționale.Un alt obiectiv este acela de crestere a numarului de locuri de munca
prin atragerea in astfel de activitati a generatiei tinere si a femeilor in toate zonele
tarii;

Masuri: Programul constă în organizarea Târgului Național pentru Artizanat si
Meșteșuguri
Rezultate:
- Castigarea de piete externe noi pentru acest tip de produse si servicii;
- Stimularea cererii interne de servicii si produse care presupun un grad important de
prelucrare manuala;

pag.4
- Cresterea vizibilitatii pe piata a mestesugarilor si a produselor si serviciilor furnizate
de acestia;
- Imbunatatirea accesului mestesugarilor la informatii de piata si facilitarea valorificarii
acestor informatii, inclusiv prin comertul electronic;
- Promovarea serviciilor si produselor realizate apelandu-se la tehnologii simple si
avand o componenta de prelucrare manuala semnificativa, in special utilizandu-se
tehnologii traditionale.

Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor
de piata

Obiective:Programul urmareste sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi
cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor
economice şi tehnice ale acestora, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul
României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate,
crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii
alimentare.

Masuri:Facilitarea accesului la achizitionarea de echipamente, masini, utilaje, instalatii de
lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, tehnica IT, masini transport
marfa.

Rezultate:
- Intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si servicilor de
piata;
- Cresterea nivelului de competitivitate;
- Cresterea numarului de noi locuri de munca in economie;
- Dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de
piata;

Programul UNCTAD/EMPRETEC - Romania pentru sprijinirea dezvoltarii
intreprinderilor mici si mijlocii

Obiective: Susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de
muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă
competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.

Masuri:
Prin Program se finanţează workshop-urile UNCTAD EMPRETEC România pentru
sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în domenii de interes pentru
dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu
aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.

Rezultate:
a) identificarea întreprinzătorilor de succes;
b) dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale şi a capacităţii manageriale;
c) dezvoltarea comportamentului antreprenorial cu scopul creării de noi afaceri cu
carcter inovativ;
d) dezvoltarea metodelor moderne de afaceri precum și generarea de idei noi de
afaceri și de produse noi;

pag.5
e) mobilizarea resurselor antreprenoriale româneşti şi întărirea dinamismului
antreprenorial al întreprinderilor mici şi mijlocii din România;
f) încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local dar şi la
nivel internaţional;
g) dezvoltarea capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii de a elabora şi implementa
strategii de afaceri competitive;
h) sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru extinderea pieţelor de desfacere şi
creşterea exporturilor;
i) dezvoltarea contactelor şi reţelelor de afaceri în afara României şi iniţierea de
cooperări transfrontaliere.

Programul pentru organizarea Targului Intreprinderilor Mici Si Mijlocii
Obiective:
Promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei
de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii
întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici/instituţiile publice sau
private care oferă servicii pentru sectorul IMM, în scopul creşterii numărului
întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM,
stimularea şi susţinerea IMM inovative, promovarea produselor şi serviciilor româneşti,
stimularea şi susţinerea internaţionalizării IMM.

Masuri: Organizarea unei expozitii structurată pe sectiuni concomitente dedicate:
- institutiilor si agentilor economici care furnizează facilităti, produse si servicii de
asistenta pentru IMM;
- promovării produselor si serviciilor realizate de către întreprinderile mici si mijlocii
românesti;
- promovării debutantilor în afaceri;
- promovării IT, inventică si creatie stiintifică;
- promovării educatiei antreprenoriale;
- promovării produselor si serviciilor realizate de către alte persoane juridice de drept
public sau privat pentru întreprinderile mici si mijlocii din România;
Organizarea de conferinte, seminarii, mese rotunde, workshop-uri si prezentări în
scopul cresterii numărului întreprinzătorilor de succes si a competentelor antreprenoriale,
îmbunătătirii performantelor economice si tehnice ale IMM, stimulării întreprinderilor
inovative, promovării produselor si serviciilor românesti, precum si stimulării si sustinerii
internationalizării IMM;

Rezultate:
- dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale între IMM,
bănci şi fonduri de garantare;
- dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial prin organizarea de workshop-uri
în cadrul evenimentului;
- dezvoltarea abilităţilor inovative şi consolidarea unui mediu economic competitiv;
- creşterea numărului de noi locuri de muncă şi a beneficiilor aduse economiei
naţionale de către aplicanţi;

Programul national multianual de microindustrializare

Obiectiv: Obiectivul Programului national multianual de microindustrializare îl
constituie sustinerea investitiilor în sectoarele economice prioritare stabilite de procedura
programului, cresterea volumului de activitate si a competitivitătii IMM din aceste sectoare.

pag.6
Masuri : Acordare ajutoare de minimis in vederea facilitarii accesului la achizitionarea
de echipamente, masini, utilaje, instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control
si reglare, tehnica IT, masini transport marfa.

Rezultate:
- Intarirea capacitatii operatorilor economici din domeniile de productie;
- Cresterea nivelului de competitivitate al operatorilor economici din domeniile de
productie ;
- Cresterea numarului de noi locuri de munca in economie;
- Dezvoltarea si modernizarea activitatii producatorilor autohtoni.

Programul: Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici
români

Obiective: Crerea unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de
dezvoltare economică a ROMÂNIEI şi a stimulării internationalizarii mediului de afaceri
autohton.
Masuri:
Prin Program se finanţează, prin alocaţie financiară nerambursabilă, următoarele tipuri de
activităţi în vederea internaţionalizării operatorilor economici români: participări individuale
la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu; participări
individuale la misiuni economice organizate în străinătate; crearea identităţii vizuale a unui
operator economic român (marcă, siglă, slogan); realizarea unui site pe Internet/aplicaţie
pentru mobil, pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate, în
limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională; participări la cursuri de
pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a
produselor/serviciilor pe noi pieţe; documentare de piaţă şi alte tipuri de activităţi de
promovare şi susţinere a internaţionalizării.
Rezultate:
Dezvoltarea de noi politici publice necesare relansării economice, reducerea şomajului
prin crearea de noi locuri de muncă;

Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici și mijlocii “Start-up
Nation - ROMANIA”

Obiectiv: Obiectivul principal al programului îl constituie stimularea înfiinţării de noi
întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale start-up-urilor,
creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului acestora
la creditare.

Masuri: Finantarea IMM-urilor noi infiintate si facilitarea accesului acestora la creditare.

Rezultate: Cresterea numarului de întreprinderi mici și mijlocii, cresterea numarului de
locuri de munca in economie, cresterea gradului de tehnologizare a societatilor nou
infiintate prin achizitionarea de tehnologii noi, innovative.

C PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA

pag.7
Programul ”CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE MMACA DE
DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE POLITICI PUBLICE BAZATE
PE DOVEZI”

Obiectiv :
- Consolidarea procesului de fundamentare a politicilor publice elaborate şi
implementate de MMACA în vederea eficientizării acţiunilor şi iniţiativelor orientate
către sprijinirea dezvoltării sectorului IMM şi îmbunătăţirea mediului de afaceri în
România;
- Creşterea transparenţei procesului de fundamentare a politicilor publice elaborate şi
implementate de MMACA şi eficientizarea dialogului cu reprezentanţii sectorului
IMM şi ai mediului de afaceri, precum şi cu alte categorii de factori relevanţi;
- Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului MMACA pentru susţinerea
măsurilor/acţiunilor din cadrul O.S.1.1. (Obiectivul Specific 1.1 al Axei prioritare 1 din
Programul Operaţional Capacitate Administrativă POCA)

Măsuri:
- Proiectul se finanțează din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capacitate Administrativă (POCA).
- Scopul proiectului îl constituie optimizarea proceselor decizionale la nivelul
MMACA prin consolidarea procesului de fundamentare a politicilor publice. optimizarea
proceselor decizionale la nivelul Ministerulului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat (MMACA) prin consolidarea procesului de fundamentare a politicilor
publice.

Rezultate:
- Elaborarea unei Politici publice de dezvoltare a sectorului IMM şi îmbunătăţire a
mediului de afaceri din România.
- eficientizarea activităţii administraţiei publice în domeniul sprijinirii dezvoltării
sectorului IMM şi îmbunătăţirea mediului de afaceri.
- Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului MMACA pentru susţinerea
măsurilor/acţiunilor din cadrul O.S. 1.1.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE
Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

Surse de finantare: Pondere in total
-%-
Buget de stat 100
Total surse 100,00

5. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE
Pentru anul 2019, Ministerul pentru Mediul de Afaceri si Antreprenoriat are
prevazute cheltuieli de capital reprezentând dotari independente necesare
intretinerii securitatii cibernetice a sistemelor de operare IT in domeniul investitiilor.

pag.8
SINTEZA POLITICILOR SI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANTATE PRIN BUGET

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

-mii lei-
Capitolul bugetar finantat prin proiectul de Cod CA/ Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari
buget/programe bugetare Cod CB 2017 preliminata 2019 2020 2021 2022
2018
Capitole bugetare finantate total 1 2 3 4 5 6 7 8
I 1.865.293 1.048.718 2.129.375 188.217 184.704 185.446
Capitol 1 5001 II 1.233.113 865.031 550.520 453.115 449.502 450.144

din care: I 2.072.127 1.048.718 2.129.375 188.217 184.704 185.446
8001 II 1.039.161 865.031 550.520 453.115 449.502 450.144

Programul 1
I 23.136 48.664 70.000 35.800 52.557 53.744
647
Stimularea exporturilor II 23.136 38.572 50.000 35.800 52.557 53.744

Programul 2
Programul de sustinere a internationalizarii I 4.000 10.000 18.000
operatorilor economici romani, pentru perioada 1785 II 0 3.589 10.000 18.000
2017-2020

Programul 3 I 890 890 890 890 890 890
II 890 890 890 890 890 890
342
Programul national mutianual pentru
sustinerea mestesugurilor si artizanatului
Programul 4 I 504 504 504 504 504 504
344 II 504 504 504 504 504 504
Program UMCTAD EMPRETEC Romania
pentru sprijinirea dezvoltarii IMM

Programul 5
I 1000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
441 II 1000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Programul national mutianual pentru
dezvoltarea antreprenoriatului in randul
femeilor din sectorul intreprinderilor mici si
mijlocii

pag.9
Program 6
Programul de dezvoltare a activitatilor de I 49.949 49.949 15.392 49.949 49.949 49.949
518
comercializare a serviciilor de piata II 49.949 15.392 15.392 49.949 49.949 49.949

Programul 7
I 5000 3148 5.000 5.000 5.000 5.000
1426 II 5000 3148 5.000 5.000 5.000 5.000
Programul pentru organizarea Targului
Intreprinderilor Mici si Mijlocii
Programul 8 I 65.848 74.359 22.678 74.359 74.359 74.359
Programul national multianual de II 65.848 22.678 74.359 74.359 74.359 74.359
1425
mocroindustrializare

Program 9 1.213.798 856.922 2.003.052 2.715 445
Programul pentru stimularea înfiinţării I 650.486 778.895 383.597 267.613 265.243 264.698
întreprinderilor mici și mijlocii “Start-up Nation - 1786 II
ROMANIA”

Program 10 I 5.000 8.919 0
Program pentru stimularea inființării și II 5.000 0 8.919
926
dezvoltării microintreprinderilor apartinănd
intreprinzătorilor tineri
Program 11 168 363 859
Cresterea capacității administrative MMACA de I 168 363 859
1877 II
dezvoltare și implementare a sistemului de
politici publice bazate pe dovezi

pag.10
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2017-2022

Anexa nr. 3 / 60 / 01 Pag. 1 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 preliminata 2019 descrestere 2020 2021 2022
tol graf Titlu col at 2018 2019/2018

A B 1 2 3 4 5 6 7
5000 TOTAL GENERAL
I.Credite de angajament 1.177.447 2.236.016 89,90 281.509 273.653 277.217
II.Credite bugetare 817.653 917.648 657.161 -28,39 546.407 538.451 541.915
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.176.897 2.235.716 89,97 281.509 273.653 277.217
II.Credite bugetare 823.590 984.963 656.861 -33,31 546.407 538.451 541.915
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 49.961 55.451 10,99 59.110 61.811 64.533
II.Credite bugetare 32.067 49.576 55.451 11,85 59.110 61.811 64.533
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 20.000 22.472 12,36 23.318 23.318 23.318
II.Credite bugetare 15.758 18.669 22.472 20,37 23.318 23.318 23.318
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 52.664 80.000 51,91 53.800 52.557 53.744
II.Credite bugetare 23.136 42.161 60.000 42,31 53.800 52.557 53.744
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 994.647 2.048.764 105,98 135.102 135.202 135.302
II.Credite bugetare 329.717 806.046 489.909 -39,22 400.000 400.000 400.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 53.931 5.405 -89,98
II.Credite bugetare 22.426 47.512 5.405 -88,62
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 5.604 23.324 316,20 9.859 445
II.Credite bugetare 400.486 20.913 23.324 11,53 9.859 445
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 90 300 233,33 320 320 320
II.Credite bugetare 86 300 248,84 320 320 320
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 550 300 -45,45
II.Credite bugetare 1.787 464 300 -35,34
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 550 300 -45,45
II.Credite bugetare 1.787 464 300 -35,34
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -7.724 -67.779
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -7.724 -67.779
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 133.286 110.552 -17,06 96.007 89.394 91.771
II.Credite bugetare 467.753 110.267 110.552 0,26 96.007 89.394 91.771
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 132.736 110.252 -16,94 96.007 89.394 91.771
II.Credite bugetare 473.686 139.801 110.252 -21,14 96.007 89.394 91.771
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
pag.11
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 01 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 preliminata 2019 descrestere 2020 2021 2022
tol graf Titlu col at 2018 2019/2018

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 49.961 55.451 10,99 59.110 61.811 64.533
II.Credite bugetare 32.067 49.576 55.451 11,85 59.110 61.811 64.533
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 20.000 22.472 12,36 23.318 23.318 23.318
II.Credite bugetare 15.758 18.669 22.472 20,37 23.318 23.318 23.318
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 3.150 3.300 4,76 3.400 3.500 3.600
II.Credite bugetare 2.949 3.045 3.300 8,37 3.400 3.500 3.600
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 53.931 5.405 -89,98
II.Credite bugetare 22.426 47.512 5.405 -88,62
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 5.604 23.324 316,20 9.859 445
II.Credite bugetare 400.486 20.913 23.324 11,53 9.859 445
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 90 300 233,33 320 320 320
II.Credite bugetare 86 300 248,84 320 320 320
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 550 300 -45,45
II.Credite bugetare 1.787 464 300 -35,34
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 550 300 -45,45
II.Credite bugetare 1.787 464 300 -35,34
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -7.720 -29.998
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -7.720 -29.998
8000 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA
I.Credite de angajament 1.044.161 2.125.464 103,56 185.502 184.259 185.446
II.Credite bugetare 349.900 807.381 546.609 -32,30 450.400 449.057 450.144
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.044.161 2.125.464 103,56 185.502 184.259 185.446
II.Credite bugetare 349.904 845.162 546.609 -35,32 450.400 449.057 450.144
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 52.664 80.000 51,91 53.800 52.557 53.744
II.Credite bugetare 23.136 42.161 60.000 42,31 53.800 52.557 53.744
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 991.497 2.045.464 106,30 131.702 131.702 131.702
II.Credite bugetare 326.768 803.001 486.609 -39,40 396.600 396.500 396.400
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -4 -37.781
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -4 -37.781
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I.Credite de angajament 1.177.447 2.236.016 89,90 281.509 273.653 277.217
II.Credite bugetare 817.653 917.648 657.161 -28,39 546.407 538.451 541.915

pag.12
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 01 Pag. 3 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 preliminata 2019 descrestere 2020 2021 2022
tol graf Titlu col at 2018 2019/2018

A B 1 2 3 4 5 6 7
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.176.897 2.235.716 89,97 281.509 273.653 277.217
II.Credite bugetare 823.590 984.963 656.861 -33,31 546.407 538.451 541.915
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 49.961 55.451 10,99 59.110 61.811 64.533
II.Credite bugetare 32.067 49.576 55.451 11,85 59.110 61.811 64.533
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 20.000 22.472 12,36 23.318 23.318 23.318
II.Credite bugetare 15.758 18.669 22.472 20,37 23.318 23.318 23.318
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 52.664 80.000 51,91 53.800 52.557 53.744
II.Credite bugetare 23.136 42.161 60.000 42,31 53.800 52.557 53.744
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 994.647 2.048.764 105,98 135.102 135.202 135.302
II.Credite bugetare 329.717 806.046 489.909 -39,22 400.000 400.000 400.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 53.931 5.405 -89,98
II.Credite bugetare 22.426 47.512 5.405 -88,62
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 5.604 23.324 316,20 9.859 445
II.Credite bugetare 400.486 20.913 23.324 11,53 9.859 445
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 90 300 233,33 320 320 320
II.Credite bugetare 86 300 248,84 320 320 320
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 550 300 -45,45
II.Credite bugetare 1.787 464 300 -35,34
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 550 300 -45,45
II.Credite bugetare 1.787 464 300 -35,34
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -7.724 -67.779
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -7.724 -67.779
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
I.Credite de angajament 133.286 110.552 -17,06 96.007 89.394 91.771
II.Credite bugetare 467.753 110.267 110.552 0,26 96.007 89.394 91.771
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 132.736 110.252 -16,94 96.007 89.394 91.771
II.Credite bugetare 473.686 139.801 110.252 -21,14 96.007 89.394 91.771
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 49.961 55.451 10,99 59.110 61.811 64.533
II.Credite bugetare 32.067 49.576 55.451 11,85 59.110 61.811 64.533
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 20.000 22.472 12,36 23.318 23.318 23.318
II.Credite bugetare 15.758 18.669 22.472 20,37 23.318 23.318 23.318
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 3.150 3.300 4,76 3.400 3.500 3.600
II.Credite bugetare 2.949 3.045 3.300 8,37 3.400 3.500 3.600

pag.13
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 01 Pag. 4 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 preliminata 2019 descrestere 2020 2021 2022
tol graf Titlu col at 2018 2019/2018

A B 1 2 3 4 5 6 7
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 53.931 5.405 -89,98
II.Credite bugetare 22.426 47.512 5.405 -88,62
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 5.604 23.324 316,20 9.859 445
II.Credite bugetare 400.486 20.913 23.324 11,53 9.859 445
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 90 300 233,33 320 320 320
II.Credite bugetare 86 300 248,84 320 320 320
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 550 300 -45,45
II.Credite bugetare 1.787 464 300 -35,34
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 550 300 -45,45
II.Credite bugetare 1.787 464 300 -35,34
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -7.720 -29.998
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -7.720 -29.998
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 133.286 110.552 -17,06 96.007 89.394 91.771
II.Credite bugetare 467.753 110.267 110.552 0,26 96.007 89.394 91.771
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 132.736 110.252 -16,94 96.007 89.394 91.771
II.Credite bugetare 473.686 139.801 110.252 -21,14 96.007 89.394 91.771
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 49.961 55.451 10,99 59.110 61.811 64.533
II.Credite bugetare 32.067 49.576 55.451 11,85 59.110 61.811 64.533
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 20.000 22.472 12,36 23.318 23.318 23.318
II.Credite bugetare 15.758 18.669 22.472 20,37 23.318 23.318 23.318
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 3.150 3.300 4,76 3.400 3.500 3.600
II.Credite bugetare 2.949 3.045 3.300 8,37 3.400 3.500 3.600
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 53.931 5.405 -89,98
II.Credite bugetare 22.426 47.512 5.405 -88,62
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 5.604 23.324 316,20 9.859 445
II.Credite bugetare 400.486 20.913 23.324 11,53 9.859 445
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 90 300 233,33 320 320 320
II.Credite bugetare 86 300 248,84 320 320 320
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 550 300 -45,45
pag.14
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 01 Pag. 5 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 preliminata 2019 descrestere 2020 2021 2022
tol graf Titlu col at 2018 2019/2018

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 1.787 464 300 -35,34
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 550 300 -45,45
II.Credite bugetare 1.787 464 300 -35,34
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -7.720 -29.998
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -7.720 -29.998
8000 01 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
I.Credite de angajament 1.044.161 2.125.464 103,56 185.502 184.259 185.446
II.Credite bugetare 349.900 807.381 546.609 -32,30 450.400 449.057 450.144
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.044.161 2.125.464 103,56 185.502 184.259 185.446
II.Credite bugetare 349.904 845.162 546.609 -35,32 450.400 449.057 450.144
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 52.664 80.000 51,91 53.800 52.557 53.744
II.Credite bugetare 23.136 42.161 60.000 42,31 53.800 52.557 53.744
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 991.497 2.045.464 106,30 131.702 131.702 131.702
II.Credite bugetare 326.768 803.001 486.609 -39,40 396.600 396.500 396.400
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -4 -37.781
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -4 -37.781
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA
I.Credite de angajament 1.044.161 2.125.464 103,56 185.502 184.259 185.446
II.Credite bugetare 349.900 807.381 546.609 -32,30 450.400 449.057 450.144
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.044.161 2.125.464 103,56 185.502 184.259 185.446
II.Credite bugetare 349.904 845.162 546.609 -35,32 450.400 449.057 450.144
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 52.664 80.000 51,91 53.800 52.557 53.744
II.Credite bugetare 23.136 42.161 60.000 42,31 53.800 52.557 53.744
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 991.497 2.045.464 106,30 131.702 131.702 131.702
II.Credite bugetare 326.768 803.001 486.609 -39,40 396.600 396.500 396.400
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -4 -37.781
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -4 -37.781

pag.15
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2017-2022
(sume alocate din bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. 1 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 preliminata 2019 descrestere 2020 2021 2022
tol graf Titlu col at 2018 2019/2018

A B 1 2 3 4 5 6 7
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I.Credite de angajament 1.177.447 2.236.016 89,90 281.509 273.653 277.217
II.Credite bugetare 817.653 917.648 657.161 -28,39 546.407 538.451 541.915
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.176.897 2.235.716 89,97 281.509 273.653 277.217
II.Credite bugetare 823.590 984.963 656.861 -33,31 546.407 538.451 541.915
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 49.961 55.451 10,99 59.110 61.811 64.533
II.Credite bugetare 32.067 49.576 55.451 11,85 59.110 61.811 64.533
01 Cheltuieli salariale in bani
I.Credite de angajament 48.159
II.Credite bugetare 28.472 47.834 53.322 11,47
01 Salarii de baza
I.Credite de angajament 45.352
II.Credite bugetare 27.851 45.259 49.092 8,47
05 Sporuri pentru conditii de munca
I.Credite de angajament 1.733
II.Credite bugetare 1.645 1.475 -10,33
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
I.Credite de angajament 41
II.Credite bugetare 30 28 41 46,43
13 Drepturi de delegare
I.Credite de angajament 813
II.Credite bugetare 469 688 884 28,49
14 Indemnizatii de detasare
I.Credite de angajament 11
II.Credite bugetare 6 11 83,33
17 Indemnizatii de hrana
II.Credite bugetare 1.622
30 Alte drepturi salariale in bani
I.Credite de angajament 209
II.Credite bugetare 122 208 197 -5,29
02 Cheltuieli salariale in natura
I.Credite de angajament 591
II.Credite bugetare 591 629 6,43
06 Vouchere de vacanta
I.Credite de angajament 591
II.Credite bugetare 591 629 6,43
03 Contributii
I.Credite de angajament 1.211
II.Credite bugetare 3.595 1.151 1.500 30,32
01 Contributii de asigurari sociale de stat
I.Credite de angajament 321
II.Credite bugetare 2.579 316
02 Contributii de asigurari de somaj
I.Credite de angajament 17
II.Credite bugetare 76 10
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate
I.Credite de angajament 105
II.Credite bugetare 807 100

pag.16
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 preliminata 2019 descrestere 2020 2021 2022
tol graf Titlu col at 2018 2019/2018

A B 1 2 3 4 5 6 7
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca
si boli profesionale
I.Credite de angajament 12
II.Credite bugetare 24 2
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii
I.Credite de angajament 22
II.Credite bugetare 109 15
07 Contributia asiguratorie pentru munca
I.Credite de angajament 734
II.Credite bugetare 708 1.500 111,86
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 20.000 22.472 12,36 23.318 23.318 23.318
II.Credite bugetare 15.758 18.669 22.472 20,37 23.318 23.318 23.318
01 Bunuri si servicii
I.Credite de angajament 5.830
II.Credite bugetare 4.298 5.562 5.880 5,72
01 Furnituri de birou
I.Credite de angajament 212
II.Credite bugetare 191 195 197 1,03
02 Materiale pentru curatenie
I.Credite de angajament 105
II.Credite bugetare 74 97 114 17,53
03 Incalzit, iluminat si forta motrica
I.Credite de angajament 1.229
II.Credite bugetare 826 1.159 1.202 3,71
04 Apa, canal si salubritate
I.Credite de angajament 307
II.Credite bugetare 229 271 282 4,06
05 Carburanti si lubrifianti
I.Credite de angajament 559
II.Credite bugetare 428 500 534 6,80
06 Piese de schimb
I.Credite de angajament 131
II.Credite bugetare 110 117 128 9,40
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
I.Credite de angajament 677
II.Credite bugetare 478 613 788 28,55
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
I.Credite de angajament 186
II.Credite bugetare 134 186 190 2,15
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
I.Credite de angajament 2.424
II.Credite bugetare 1.828 2.424 2.445 0,87
02 Reparatii curente
I.Credite de angajament 41
II.Credite bugetare 106 33 64 93,94
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
I.Credite de angajament 205
II.Credite bugetare 667 165 219 32,73
30 Alte obiecte de inventar
I.Credite de angajament 205
II.Credite bugetare 667 165 219 32,73
06 Deplasari, detasari, transferari
I.Credite de angajament 2.256

pag.17
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. 3 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 preliminata 2019 descrestere 2020 2021 2022
tol graf Titlu col at 2018 2019/2018

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 1.656 1.898 2.080 9,59
01 Deplasari interne, detasari, transferari
I.Credite de angajament 573
II.Credite bugetare 346 521 672 28,98
02 Deplasari in strainatate
I.Credite de angajament 1.683
II.Credite bugetare 1.310 1.377 1.408 2,25
11 Carti, publicatii si materiale documentare
I.Credite de angajament 5
II.Credite bugetare 6 4 5 25,00
12 Consultanta si expertiza
I.Credite de angajament 8
II.Credite bugetare 2 8
13 Pregatire profesionala
I.Credite de angajament 123
II.Credite bugetare 134 88 311 253,41
14 Protectia muncii
I.Credite de angajament 48
II.Credite bugetare 3 35 48 37,14
30 Alte cheltuieli
I.Credite de angajament 11.484
II.Credite bugetare 8.886 10.884 13.857 27,32
01 Reclama si publicitate
II.Credite bugetare 18 1.000
02 Protocol si reprezentare
I.Credite de angajament 508
II.Credite bugetare 197 301 400 32,89
04 Chirii
I.Credite de angajament 8.497
II.Credite bugetare 7.637 8.331 8.667 4,03
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
I.Credite de angajament 16
II.Credite bugetare 5 16 16 0,00
09 Executarea silita a creantelor bugetare
I.Credite de angajament 483
II.Credite bugetare 3 457 350 -23,41
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
I.Credite de angajament 1.980
II.Credite bugetare 1.027 1.779 3.424 92,47
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 52.664 80.000 51,91 53.800 52.557 53.744
II.Credite bugetare 23.136 42.161 60.000 42,31 53.800 52.557 53.744
13 Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a
tranzactiilor internationale
I.Credite de angajament 52.664
II.Credite bugetare 23.136 42.161 60.000 42,31
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 994.647 2.048.764 105,98 135.102 135.202 135.302
II.Credite bugetare 329.717 806.046 489.909 -39,22 400.000 400.000 400.000
01 A. Transferuri interne
I.Credite de angajament 991.497
II.Credite bugetare 326.768 803.001 486.609 -39,40
16 Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si
sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si
mijlocii

pag.18
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. 4 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 preliminata 2019 descrestere 2020 2021 2022
tol graf Titlu col at 2018 2019/2018

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 991.497
II.Credite bugetare 326.768 803.001 486.609 -39,40
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
I.Credite de angajament 3.150
II.Credite bugetare 2.949 3.045 3.300 8,37
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale
I.Credite de angajament 3.150
II.Credite bugetare 2.949 3.045 3.300 8,37
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 53.931 5.405 -89,98
II.Credite bugetare 22.426 47.512 5.405 -88,62
20 Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
I.Credite de angajament 164
II.Credite bugetare 400
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 30
II.Credite bugetare 60
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 134
II.Credite bugetare 340
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
I.Credite de angajament 53.767
II.Credite bugetare 22.426 47.512 5.005 -89,47
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 1.684
II.Credite bugetare 189 1.179 97 -91,77
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 52.083
II.Credite bugetare 22.237 46.333 4.908 -89,41
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 5.604 23.324 316,20 9.859 445
II.Credite bugetare 400.486 20.913 23.324 11,53 9.859 445
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
I.Credite de angajament 5.604
II.Credite bugetare 400.486 20.913 23.324 11,53
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 886
II.Credite bugetare 60.072 3.140 3.421 8,95
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 4.715
II.Credite bugetare 340.414 17.773 19.901 11,97
03 Cheltuieli neeligibile
I.Credite de angajament 3
II.Credite bugetare 2
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 90 300 233,33 320 320 320
II.Credite bugetare 86 300 248,84 320 320 320
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
pag.19
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. 5 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 preliminata 2019 descrestere 2020 2021 2022
tol graf Titlu col at 2018 2019/2018

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 90
II.Credite bugetare 86 300 248,84
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 550 300 -45,45
II.Credite bugetare 1.787 464 300 -35,34
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 550 300 -45,45
II.Credite bugetare 1.787 464 300 -35,34
01 Active fixe
I.Credite de angajament 550
II.Credite bugetare 1.787 464 300 -35,34
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
I.Credite de angajament 140
II.Credite bugetare 964 129
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
I.Credite de angajament 49
II.Credite bugetare 397 41
30 Alte active fixe
I.Credite de angajament 361
II.Credite bugetare 426 294 300 2,04
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -7.724 -67.779
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -7.724 -67.779
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
II.Credite bugetare -7.724 -67.779
03 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
II.Credite bugetare -2.107 -67.779
05 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente fondurilor externe
nerambursabile
II.Credite bugetare -5.617
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
I.Credite de angajament 133.286 110.552 -17,06 96.007 89.394 91.771
II.Credite bugetare 467.753 110.267 110.552 0,26 96.007 89.394 91.771
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 132.736 110.252 -16,94 96.007 89.394 91.771
II.Credite bugetare 473.686 139.801 110.252 -21,14 96.007 89.394 91.771
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 49.961 55.451 10,99 59.110 61.811 64.533
II.Credite bugetare 32.067 49.576 55.451 11,85 59.110 61.811 64.533
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 20.000 22.472 12,36 23.318 23.318 23.318
II.Credite bugetare 15.758 18.669 22.472 20,37 23.318 23.318 23.318
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 3.150 3.300 4,76 3.400 3.500 3.600
II.Credite bugetare 2.949 3.045 3.300 8,37 3.400 3.500 3.600
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 53.931 5.405 -89,98
II.Credite bugetare 22.426 47.512 5.405 -88,62

pag.20
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. 6 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 preliminata 2019 descrestere 2020 2021 2022
tol graf Titlu col at 2018 2019/2018

A B 1 2 3 4 5 6 7
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 5.604 23.324 316,20 9.859 445
II.Credite bugetare 400.486 20.913 23.324 11,53 9.859 445
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 90 300 233,33 320 320 320
II.Credite bugetare 86 300 248,84 320 320 320
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 550 300 -45,45
II.Credite bugetare 1.787 464 300 -35,34
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 550 300 -45,45
II.Credite bugetare 1.787 464 300 -35,34
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -7.720 -29.998
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -7.720 -29.998
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
I.Credite de angajament 133.286 110.552 -17,06 96.007 89.394 91.771
II.Credite bugetare 467.753 110.267 110.552 0,26 96.007 89.394 91.771
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 132.736 110.252 -16,94 96.007 89.394 91.771
II.Credite bugetare 473.686 139.801 110.252 -21,14 96.007 89.394 91.771
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 49.961 55.451 10,99 59.110 61.811 64.533
II.Credite bugetare 32.067 49.576 55.451 11,85 59.110 61.811 64.533
01 Cheltuieli salariale in bani
I.Credite de angajament 48.159
II.Credite bugetare 28.472 47.834 53.322 11,47
01 Salarii de baza
I.Credite de angajament 45.352
II.Credite bugetare 27.851 45.259 49.092 8,47
05 Sporuri pentru conditii de munca
I.Credite de angajament 1.733
II.Credite bugetare 1.645 1.475 -10,33
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
I.Credite de angajament 41
II.Credite bugetare 30 28 41 46,43
13 Drepturi de delegare
I.Credite de angajament 813
II.Credite bugetare 469 688 884 28,49
14 Indemnizatii de detasare
I.Credite de angajament 11
II.Credite bugetare 6 11 83,33
17 Indemnizatii de hrana
II.Credite bugetare 1.622
30 Alte drepturi salariale in bani
I.Credite de angajament 209
II.Credite bugetare 122 208 197 -5,29
02 Cheltuieli salariale in natura

pag.21
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. 7 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 preliminata 2019 descrestere 2020 2021 2022
tol graf Titlu col at 2018 2019/2018

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 591
II.Credite bugetare 591 629 6,43
06 Vouchere de vacanta
I.Credite de angajament 591
II.Credite bugetare 591 629 6,43
03 Contributii
I.Credite de angajament 1.211
II.Credite bugetare 3.595 1.151 1.500 30,32
01 Contributii de asigurari sociale de stat
I.Credite de angajament 321
II.Credite bugetare 2.579 316
02 Contributii de asigurari de somaj
I.Credite de angajament 17
II.Credite bugetare 76 10
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate
I.Credite de angajament 105
II.Credite bugetare 807 100
04 Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
I.Credite de angajament 12
II.Credite bugetare 24 2
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii
I.Credite de angajament 22
II.Credite bugetare 109 15
07 Contributia asiguratorie pentru munca
I.Credite de angajament 734
II.Credite bugetare 708 1.500 111,86
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 20.000 22.472 12,36 23.318 23.318 23.318
II.Credite bugetare 15.758 18.669 22.472 20,37 23.318 23.318 23.318
01 Bunuri si servicii
I.Credite de angajament 5.830
II.Credite bugetare 4.298 5.562 5.880 5,72
01 Furnituri de birou
I.Credite de angajament 212
II.Credite bugetare 191 195 197 1,03
02 Materiale pentru curatenie
I.Credite de angajament 105
II.Credite bugetare 74 97 114 17,53
03 Incalzit, iluminat si forta motrica
I.Credite de angajament 1.229
II.Credite bugetare 826 1.159 1.202 3,71
04 Apa, canal si salubritate
I.Credite de angajament 307
II.Credite bugetare 229 271 282 4,06
05 Carburanti si lubrifianti
I.Credite de angajament 559
II.Credite bugetare 428 500 534 6,80
06 Piese de schimb
I.Credite de angajament 131
II.Credite bugetare 110 117 128 9,40
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
I.Credite de angajament 677
II.Credite bugetare 478 613 788 28,55
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
pag.22
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. 8 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 preliminata 2019 descrestere 2020 2021 2022
tol graf Titlu col at 2018 2019/2018

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 186
II.Credite bugetare 134 186 190 2,15
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
I.Credite de angajament 2.424
II.Credite bugetare 1.828 2.424 2.445 0,87
02 Reparatii curente
I.Credite de angajament 41
II.Credite bugetare 106 33 64 93,94
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
I.Credite de angajament 205
II.Credite bugetare 667 165 219 32,73
30 Alte obiecte de inventar
I.Credite de angajament 205
II.Credite bugetare 667 165 219 32,73
06 Deplasari, detasari, transferari
I.Credite de angajament 2.256
II.Credite bugetare 1.656 1.898 2.080 9,59
01 Deplasari interne, detasari, transferari
I.Credite de angajament 573
II.Credite bugetare 346 521 672 28,98
02 Deplasari in strainatate
I.Credite de angajament 1.683
II.Credite bugetare 1.310 1.377 1.408 2,25
11 Carti, publicatii si materiale documentare
I.Credite de angajament 5
II.Credite bugetare 6 4 5 25,00
12 Consultanta si expertiza
I.Credite de angajament 8
II.Credite bugetare 2 8
13 Pregatire profesionala
I.Credite de angajament 123
II.Credite bugetare 134 88 311 253,41
14 Protectia muncii
I.Credite de angajament 48
II.Credite bugetare 3 35 48 37,14
30 Alte cheltuieli
I.Credite de angajament 11.484
II.Credite bugetare 8.886 10.884 13.857 27,32
01 Reclama si publicitate
II.Credite bugetare 18 1.000
02 Protocol si reprezentare
I.Credite de angajament 508
II.Credite bugetare 197 301 400 32,89
04 Chirii
I.Credite de angajament 8.497
II.Credite bugetare 7.637 8.331 8.667 4,03
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
I.Credite de angajament 16
II.Credite bugetare 5 16 16 0,00
09 Executarea silita a creantelor bugetare
I.Credite de angajament 483
II.Credite bugetare 3 457 350 -23,41
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
I.Credite de angajament 1.980

pag.23
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. 9 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 preliminata 2019 descrestere 2020 2021 2022
tol graf Titlu col at 2018 2019/2018

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 1.027 1.779 3.424 92,47
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 3.150 3.300 4,76 3.400 3.500 3.600
II.Credite bugetare 2.949 3.045 3.300 8,37 3.400 3.500 3.600
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
I.Credite de angajament 3.150
II.Credite bugetare 2.949 3.045 3.300 8,37
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale
I.Credite de angajament 3.150
II.Credite bugetare 2.949 3.045 3.300 8,37
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 53.931 5.405 -89,98
II.Credite bugetare 22.426 47.512 5.405 -88,62
20 Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
I.Credite de angajament 164
II.Credite bugetare 400
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 30
II.Credite bugetare 60
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 134
II.Credite bugetare 340
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
I.Credite de angajament 53.767
II.Credite bugetare 22.426 47.512 5.005 -89,47
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 1.684
II.Credite bugetare 189 1.179 97 -91,77
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 52.083
II.Credite bugetare 22.237 46.333 4.908 -89,41
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 5.604 23.324 316,20 9.859 445
II.Credite bugetare 400.486 20.913 23.324 11,53 9.859 445
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
I.Credite de angajament 5.604
II.Credite bugetare 400.486 20.913 23.324 11,53
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 886
II.Credite bugetare 60.072 3.140 3.421 8,95
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 4.715
II.Credite bugetare 340.414 17.773 19.901 11,97
03 Cheltuieli neeligibile
I.Credite de angajament 3
II.Credite bugetare 2
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 90 300 233,33 320 320 320
pag.24
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. 10 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 preliminata 2019 descrestere 2020 2021 2022
tol graf Titlu col at 2018 2019/2018

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 86 300 248,84 320 320 320
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
I.Credite de angajament 90
II.Credite bugetare 86 300 248,84
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 550 300 -45,45
II.Credite bugetare 1.787 464 300 -35,34
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 550 300 -45,45
II.Credite bugetare 1.787 464 300 -35,34
01 Active fixe
I.Credite de angajament 550
II.Credite bugetare 1.787 464 300 -35,34
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
I.Credite de angajament 140
II.Credite bugetare 964 129
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
I.Credite de angajament 49
II.Credite bugetare 397 41
30 Alte active fixe
I.Credite de angajament 361
II.Credite bugetare 426 294 300 2,04
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -7.720 -29.998
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -7.720 -29.998
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
II.Credite bugetare -7.720 -29.998
03 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
II.Credite bugetare -2.103 -29.998
05 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente fondurilor externe
nerambursabile
II.Credite bugetare -5.617
01 Autoritati executive si legislative
I.Credite de angajament 133.286
II.Credite bugetare 467.754 110.267 110.552 0,26
03 Autoritati executive
I.Credite de angajament 133.286
II.Credite bugetare 467.754 110.267 110.552 0,26
8000 01 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE
I.Credite de angajament 1.044.161 2.125.464 103,56 185.502 184.259 185.446
II.Credite bugetare 349.900 807.381 546.609 -32,30 450.400 449.057 450.144
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.044.161 2.125.464 103,56 185.502 184.259 185.446
II.Credite bugetare 349.904 845.162 546.609 -35,32 450.400 449.057 450.144
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 52.664 80.000 51,91 53.800 52.557 53.744
II.Credite bugetare 23.136 42.161 60.000 42,31 53.800 52.557 53.744
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 991.497 2.045.464 106,30 131.702 131.702 131.702

pag.25
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. 11 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 preliminata 2019 descrestere 2020 2021 2022
tol graf Titlu col at 2018 2019/2018

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 326.768 803.001 486.609 -39,40 396.600 396.500 396.400
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -4 -37.781
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -4 -37.781
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,
COMERCIALE SI DE MUNCA
I.Credite de angajament 1.044.161 2.125.464 103,56 185.502 184.259 185.446
II.Credite bugetare 349.900 807.381 546.609 -32,30 450.400 449.057 450.144
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.044.161 2.125.464 103,56 185.502 184.259 185.446
II.Credite bugetare 349.904 845.162 546.609 -35,32 450.400 449.057 450.144
40 TITLUL IV SUBVENTII
I.Credite de angajament 52.664 80.000 51,91 53.800 52.557 53.744
II.Credite bugetare 23.136 42.161 60.000 42,31 53.800 52.557 53.744
13 Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a
tranzactiilor internationale
I.Credite de angajament 52.664
II.Credite bugetare 23.136 42.161 60.000 42,31
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 991.497 2.045.464 106,30 131.702 131.702 131.702
II.Credite bugetare 326.768 803.001 486.609 -39,40 396.600 396.500 396.400
01 A. Transferuri interne
I.Credite de angajament 991.497
II.Credite bugetare 326.768 803.001 486.609 -39,40
16 Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si
sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si
mijlocii
I.Credite de angajament 991.497
II.Credite bugetare 326.768 803.001 486.609 -39,40
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -4 -37.781
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -4 -37.781
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
II.Credite bugetare -4 -37.781
03 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
II.Credite bugetare -4 -37.781
01 Actiuni generale economice si comerciale
I.Credite de angajament 1.044.161
II.Credite bugetare 349.900 807.381 546.609 -32,30
01 Administratie centrala
II.Credite bugetare 19.540
07 Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a
tranzactiilor internationale
I.Credite de angajament 52.664
II.Credite bugetare 23.136 42.161 60.000 42,31
30 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice
si comerciale
I.Credite de angajament 991.497

pag.26
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI
ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. 12 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 preliminata 2019 descrestere 2020 2021 2022
tol graf Titlu col at 2018 2019/2018

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 307.225 765.220 486.609 -36,41

pag.27
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 60 / 22
II. Credit bugetar Pag. 1 din 4
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2016 2017 preliminata 2019 2020 2021 2022
2018

5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 645.942 10.859 532.731 59.535 28.729 9.859 445 0 3.784
II. Credite bugetare 645.942 9.148 471.872 68.425 28.729 9.859 445 0 57.464

51015620 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 876 148 164 164 400 0 0 0 0
II. Credite bugetare 876 148 164 0 400 0 0 0 164

51015620 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

12115 Asistenta tehnica pentru Organismul Intermediar aferent ariilor de concentrare 5 si 7 din cadrul Programului de cooperare
Elvetiano - Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene
I. Credite de angajament 876 148 164 164 400 0 0 0 0
II. Credite bugetare 876 148 164 0 400 0 0 0 164

51015620

5101562001 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 157 37 30 30 60 0 0 0 0
II. Credite bugetare 157 37 30 0 60 0 0 0 30

51015620

5101562002 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 719 111 134 134 340 0 0 0 0
II. Credite bugetare 719 111 134 0 340 0 0 0 134

51015625 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene
extinse
I. Credite de angajament 102.730 10.711 32.399 53.767 5.005 0 0 0 848
II. Credite bugetare 102.730 9.000 40.708 47.512 5.005 0 0 0 505

51015625 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene
extinse
11496 Imbunatatirea mediului de afaceri si a accesului la finantare al IMM-urilor , aria de concentrare 5 din cadrul Programului de
cooperare Elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene
I. Credite de angajament 95.019 10.711 29.309 49.343 4.808 0 0 0 848
II. Credite bugetare 95.019 9.000 37.618 43.593 4.808 0 0 0 0

51015625 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene
extinse
12116 Servicii integrate de export pentru IMM-urile din Romania din cadrul Programului de cooperare Elvetiano - Roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

pag.28
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 60 / 22
II. Credit bugetar Pag. 2 din 4
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2016 2017 preliminata 2019 2020 2021 2022
2018

I. Credite de angajament 7.711 0 3.090 4.424 197 0 0 0 0

II. Credite bugetare 7.711 0 3.090 3.919 197 0 0 0 505

51015625
5101562501 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 2.321 0 540 1.684 97 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.321 0 540 1.179 97 0 0 0 505

51015625
5101562502 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 100.409 10.711 31.859 52.083 4.908 0 0 0 848
II. Credite bugetare 100.409 9.000 40.168 46.333 4.908 0 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 542.336 0 500.168 5.604 23.324 9.859 445 0 2.936
II. Credite bugetare 542.336 0 431.000 20.913 23.324 9.859 445 0 56.795

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

12098 Cresterea capacitatii administrative a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat de dezvoltare si
implementare a sistemului de politici publice bazate pe dovezi – Cod SIPOCA 5
I. Credite de angajament 1.390 0 168 363 859 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.390 0 168 363 859 0 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

12117 Start-up Nation Romania

I. Credite de angajament 513.342 0 500.000 4.194 3.052 2.715 445 0 2.936
II. Credite bugetare 513.342 0 430.832 19.506 3.052 2.715 445 0 56.792

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

13929 START UP BANATcod MYSMIS 103886

I. Credite de angajament 418 0 0 112 138 168 0 0 0
II. Credite bugetare 418 0 0 109 138 168 0 0 3

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

13930 Program integrat de stimulare a antreprenoriatului in mediul urban din regiunea nord est cod MYSMIS 105760

pag.29
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 60 / 22
II. Credit bugetar Pag. 3 din 4
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2016 2017 preliminata 2019 2020 2021 2022
2018

I. Credite de angajament 7.976 0 0 533 3.653 3.790 0 0 0

II. Credite bugetare 7.976 0 0 533 3.653 3.790 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

13931 START UP YOUSELF cod MYSMIS 104206

I. Credite de angajament 283 0 0 105 27 151 0 0 0
II. Credite bugetare 283 0 0 105 27 151 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

13932 Antreprenor 2020 ID 105025

I. Credite de angajament 5.810 0 0 153 3.920 1.737 0 0 0
II. Credite bugetare 5.810 0 0 153 3.920 1.737 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

13933 Antreprenorium ID 105026

I. Credite de angajament 4.398 0 0 144 2.956 1.298 0 0 0
II. Credite bugetare 4.398 0 0 144 2.956 1.298 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

13934 START UP PLUS INTEGRARE ANTREPRENOR NORD VEST

I. Credite de angajament 8.719 0 0 0 8.719 0 0 0 0
II. Credite bugetare 8.719 0 0 0 8.719 0 0 0 0

51015802

5101580201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 83.814 0 75.022 886 3.421 1.481 68 0 2.936
II. Credite bugetare 83.814 0 75.000 3.140 3.421 1.481 68 0 704

51015802

5101580202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 458.515 0 425.146 4.715 19.901 8.376 377 0 0
II. Credite bugetare 458.515 0 356.000 17.773 19.901 8.376 377 0 56.088

51015802

Cheltuieli neeligibile

pag.30
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 60 / 22
II. Credit bugetar Pag. 4 din 4
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2016 2017 preliminata 2019 2020 2021 2022
2018

5101580203
I. Credite de angajament 7 0 0 3 2 2 0 0 0
II. Credite bugetare 7 0 0 0 2 2 0 0 3

pag.31
Anexa nr. 03 / 60 / 23
Pag. 1 din 11

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
Program/ facilitate/ instrument: 55 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor
economice si sociale in cadrul UE extinse

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2017 preliminata 2019 2020 2021 2022
de finantare 2016 2018

Proiectul: 11496 Imbunatatirea mediului de afaceri si a accesului la finantare al IMM-urilor , aria de concentrare 5 din cadrul
Programului de cooperare Elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul
Uniunii Europene
Fond de finantare: 25 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul UE extinse

5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 95.019 10.711 29.309 49.343 4.808 0 0 0 848

II. Credite bugetare 95.019 9.000 37.618 43.593 4.808 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 95.019 10.711 29.309 49.343 4.808 0 0 0 848
II. Credite bugetare 95.019 9.000 37.618 43.593 4.808 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 95.019 10.711 29.309 49.343 4.808 0 0 0 848
II. Credite bugetare 95.019 9.000 37.618 43.593 4.808 0 0 0 0

510156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
I. Credite de angajament 95.019 10.711 29.309 49.343 4.808 0 0 0 848
II. Credite bugetare 95.019 9.000 37.618 43.593 4.808 0 0 0 0

51015625 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
I. Credite de angajament 95.019 10.711 29.309 49.343 4.808 0 0 0 848
II. Credite bugetare 95.019 9.000 37.618 43.593 4.808 0 0 0 0

5101562502 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 95.019 10.711 29.309 49.343 4.808 0 0 0 848
II. Credite bugetare 95.019 9.000 37.618 43.593 4.808 0 0 0 0

pag.32
Anexa nr. 03 / 60 / 23
Pag. 2 din 11

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
Program/ facilitate/ instrument: 55 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor
economice si sociale in cadrul UE extinse

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2017 preliminata 2019 2020 2021 2022
de finantare 2016 2018

Proiectul: 12115 Asistenta tehnica pentru Organismul Intermediar aferent ariilor de concentrare 5 si 7 din cadrul Programului
de cooperare Elvetiano - Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene
Fond de finantare: 25 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul UE extinse

5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 876 148 164 164 400 0 0 0 0

II. Credite bugetare 876 148 164 0 400 0 0 0 164

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 876 148 164 164 400 0 0 0 0
II. Credite bugetare 876 148 164 0 400 0 0 0 164

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 876 148 164 164 400 0 0 0 0
II. Credite bugetare 876 148 164 0 400 0 0 0 164

510156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
I. Credite de angajament 876 148 164 164 400 0 0 0 0
II. Credite bugetare 876 148 164 0 400 0 0 0 164

51015620 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica
I. Credite de angajament 876 148 164 164 400 0 0 0 0
II. Credite bugetare 876 148 164 0 400 0 0 0 164

5101562001 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 157 37 30 30 60 0 0 0 0
II. Credite bugetare 157 37 30 0 60 0 0 0 30

5101562002 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 719 111 134 134 340 0 0 0 0
II. Credite bugetare 719 111 134 0 340 0 0 0 134

pag.33
Anexa nr. 03 / 60 / 23
Pag. 3 din 11

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
Program/ facilitate/ instrument: 55 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor
economice si sociale in cadrul UE extinse

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2017 preliminata 2019 2020 2021 2022
de finantare 2016 2018

Proiectul: 12116 Servicii integrate de export pentru IMM-urile din Romania din cadrul Programului de cooperare Elvetiano -
Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene
Fond de finantare: 25 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul UE extinse

5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 7.711 0 3.090 4.424 197 0 0 0 0

II. Credite bugetare 7.711 0 3.090 3.919 197 0 0 0 505

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 7.711 0 3.090 4.424 197 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.711 0 3.090 3.919 197 0 0 0 505

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 7.711 0 3.090 4.424 197 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.711 0 3.090 3.919 197 0 0 0 505

510156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
I. Credite de angajament 7.711 0 3.090 4.424 197 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.711 0 3.090 3.919 197 0 0 0 505

51015625 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii
Europene extinse
I. Credite de angajament 7.711 0 3.090 4.424 197 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.711 0 3.090 3.919 197 0 0 0 505

5101562501 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 2.321 0 540 1.684 97 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.321 0 540 1.179 97 0 0 0 505

5101562502 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 5.390 0 2.550 2.740 100 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.390 0 2.550 2.740 100 0 0 0 0

pag.34
Anexa nr. 03 / 60 / 23
Pag. 4 din 11

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
Program/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2017 preliminata 2019 2020 2021 2022
de finantare 2016 2018

Proiectul: 12098 Cresterea capacitatii administrative a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat de
dezvoltare si implementare a sistemului de politici publice bazate pe dovezi – Cod SIPOCA 5
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 1.390 0 168 363 859 0 0 0 0

II. Credite bugetare 1.390 0 168 363 859 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 1.390 0 168 363 859 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.390 0 168 363 859 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 1.390 0 168 363 859 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.390 0 168 363 859 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 1.390 0 168 363 859 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.390 0 168 363 859 0 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 1.390 0 168 363 859 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.390 0 168 363 859 0 0 0 0

5101580201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 235 0 22 76 137 0 0 0 0
II. Credite bugetare 235 0 22 76 137 0 0 0 0

5101580202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 1.155 0 146 287 722 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.155 0 146 287 722 0 0 0 0

pag.35
Anexa nr. 03 / 60 / 23
Pag. 5 din 11

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2017 preliminata 2019 2020 2021 2022
de finantare 2016 2018

Proiectul: 12117 Start-up Nation Romania
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 513.342 0 500.000 4.194 3.052 2.715 445 0 2.936

II. Credite bugetare 513.342 0 430.832 19.506 3.052 2.715 445 0 56.792

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 513.342 0 500.000 4.194 3.052 2.715 445 0 2.936
II. Credite bugetare 513.342 0 430.832 19.506 3.052 2.715 445 0 56.792

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 513.342 0 500.000 4.194 3.052 2.715 445 0 2.936
II. Credite bugetare 513.342 0 430.832 19.506 3.052 2.715 445 0 56.792

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 513.342 0 500.000 4.194 3.052 2.715 445 0 2.936
II. Credite bugetare 513.342 0 430.832 19.506 3.052 2.715 445 0 56.792

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 513.342 0 500.000 4.194 3.052 2.715 445 0 2.936
II. Credite bugetare 513.342 0 430.832 19.506 3.052 2.715 445 0 56.792

5101580201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 78.869 0 75.000 0 457 408 68 0 2.936
II. Credite bugetare 78.869 0 74.978 2.254 457 408 68 0 704

5101580202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 434.473 0 425.000 4.194 2.595 2.307 377 0 0
II. Credite bugetare 434.473 0 355.854 17.252 2.595 2.307 377 0 56.088

pag.36
Anexa nr. 03 / 60 / 23
Pag. 6 din 11

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2017 preliminata 2019 2020 2021 2022
de finantare 2016 2018

Proiectul: 13929 START UP BANATcod MYSMIS 103886
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 418 0 0 112 138 168 0 0 0

II. Credite bugetare 418 0 0 109 138 168 0 0 3

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 418 0 0 112 138 168 0 0 0
II. Credite bugetare 418 0 0 109 138 168 0 0 3

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 418 0 0 112 138 168 0 0 0
II. Credite bugetare 418 0 0 109 138 168 0 0 3

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 418 0 0 112 138 168 0 0 0
II. Credite bugetare 418 0 0 109 138 168 0 0 3

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 418 0 0 112 138 168 0 0 0
II. Credite bugetare 418 0 0 109 138 168 0 0 3

5101580201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 61 0 0 16 20 25 0 0 0
II. Credite bugetare 61 0 0 16 20 25 0 0 0

5101580202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 350 0 0 93 116 141 0 0 0
II. Credite bugetare 350 0 0 93 116 141 0 0 0

5101580203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 7 0 0 3 2 2 0 0 0
II. Credite bugetare 7 0 0 0 2 2 0 0 3

pag.37
Anexa nr. 03 / 60 / 23
Pag. 7 din 11

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2017 preliminata 2019 2020 2021 2022
de finantare 2016 2018

Proiectul: 13930 Program integrat de stimulare a antreprenoriatului in mediul urban din regiunea nord est cod MYSMIS
105760
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 7.976 0 0 533 3.653 3.790 0 0 0

II. Credite bugetare 7.976 0 0 533 3.653 3.790 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 7.976 0 0 533 3.653 3.790 0 0 0
II. Credite bugetare 7.976 0 0 533 3.653 3.790 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 7.976 0 0 533 3.653 3.790 0 0 0
II. Credite bugetare 7.976 0 0 533 3.653 3.790 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 7.976 0 0 533 3.653 3.790 0 0 0
II. Credite bugetare 7.976 0 0 533 3.653 3.790 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 7.976 0 0 533 3.653 3.790 0 0 0
II. Credite bugetare 7.976 0 0 533 3.653 3.790 0 0 0

5101580201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 1.570 0 0 453 548 569 0 0 0
II. Credite bugetare 1.570 0 0 453 548 569 0 0 0

5101580202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 6.406 0 0 80 3.105 3.221 0 0 0
II. Credite bugetare 6.406 0 0 80 3.105 3.221 0 0 0

pag.38
Anexa nr. 03 / 60 / 23
Pag. 8 din 11

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2017 preliminata 2019 2020 2021 2022
de finantare 2016 2018

Proiectul: 13931 START UP YOUSELF cod MYSMIS 104206
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 283 0 0 105 27 151 0 0 0

II. Credite bugetare 283 0 0 105 27 151 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 283 0 0 105 27 151 0 0 0
II. Credite bugetare 283 0 0 105 27 151 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 283 0 0 105 27 151 0 0 0
II. Credite bugetare 283 0 0 105 27 151 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 283 0 0 105 27 151 0 0 0
II. Credite bugetare 283 0 0 105 27 151 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 283 0 0 105 27 151 0 0 0
II. Credite bugetare 283 0 0 105 27 151 0 0 0

5101580201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 116 0 0 89 4 23 0 0 0
II. Credite bugetare 116 0 0 89 4 23 0 0 0

5101580202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 167 0 0 16 23 128 0 0 0
II. Credite bugetare 167 0 0 16 23 128 0 0 0

pag.39
Anexa nr. 03 / 60 / 23
Pag. 9 din 11

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2017 preliminata 2019 2020 2021 2022
de finantare 2016 2018

Proiectul: 13932 Antreprenor 2020 ID 105025
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 5.810 0 0 153 3.920 1.737 0 0 0

II. Credite bugetare 5.810 0 0 153 3.920 1.737 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 5.810 0 0 153 3.920 1.737 0 0 0
II. Credite bugetare 5.810 0 0 153 3.920 1.737 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 5.810 0 0 153 3.920 1.737 0 0 0
II. Credite bugetare 5.810 0 0 153 3.920 1.737 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 5.810 0 0 153 3.920 1.737 0 0 0
II. Credite bugetare 5.810 0 0 153 3.920 1.737 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 5.810 0 0 153 3.920 1.737 0 0 0
II. Credite bugetare 5.810 0 0 153 3.920 1.737 0 0 0

5101580201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 979 0 0 130 588 261 0 0 0
II. Credite bugetare 979 0 0 130 588 261 0 0 0

5101580202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 4.831 0 0 23 3.332 1.476 0 0 0
II. Credite bugetare 4.831 0 0 23 3.332 1.476 0 0 0

pag.40
Anexa nr. 03 / 60 / 23
Pag. 10 din 11

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2017 preliminata 2019 2020 2021 2022
de finantare 2016 2018

Proiectul: 13933 Antreprenorium ID 105026
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 4.398 0 0 144 2.956 1.298 0 0 0

II. Credite bugetare 4.398 0 0 144 2.956 1.298 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 4.398 0 0 144 2.956 1.298 0 0 0
II. Credite bugetare 4.398 0 0 144 2.956 1.298 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 4.398 0 0 144 2.956 1.298 0 0 0
II. Credite bugetare 4.398 0 0 144 2.956 1.298 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 4.398 0 0 144 2.956 1.298 0 0 0
II. Credite bugetare 4.398 0 0 144 2.956 1.298 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 4.398 0 0 144 2.956 1.298 0 0 0
II. Credite bugetare 4.398 0 0 144 2.956 1.298 0 0 0

5101580201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 760 0 0 122 443 195 0 0 0
II. Credite bugetare 760 0 0 122 443 195 0 0 0

5101580202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 3.638 0 0 22 2.513 1.103 0 0 0
II. Credite bugetare 3.638 0 0 22 2.513 1.103 0 0 0

pag.41
Anexa nr. 03 / 60 / 23
Pag. 11 din 11

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat
Program/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajament
II. Credit bugetar
FISA PROIECTULUI
finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicilor Comune Agricola si
de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
- mii lei -
Denumirea si codul proiectului/ Valoarea Realizari Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
surse totala pana in anul 2017 preliminata 2019 2020 2021 2022
de finantare 2016 2018

Proiectul: 13934 START UP PLUS INTEGRARE ANTREPRENOR NORD VEST
Fond de finantare: 02 Fondul Social European (FSE)

5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 8.719 0 0 0 8.719 0 0 0 0

II. Credite bugetare 8.719 0 0 0 8.719 0 0 0 0

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I. Credite de angajament 8.719 0 0 0 8.719 0 0 0 0
II. Credite bugetare 8.719 0 0 0 8.719 0 0 0 0

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
I. Credite de angajament 8.719 0 0 0 8.719 0 0 0 0
II. Credite bugetare 8.719 0 0 0 8.719 0 0 0 0

510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 8.719 0 0 0 8.719 0 0 0 0
II. Credite bugetare 8.719 0 0 0 8.719 0 0 0 0

51015802 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 8.719 0 0 0 8.719 0 0 0 0
II. Credite bugetare 8.719 0 0 0 8.719 0 0 0 0

5101580201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 1.224 0 0 0 1.224 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.224 0 0 0 1.224 0 0 0 0

5101580202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 7.495 0 0 0 7.495 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.495 0 0 0 7.495 0 0 0 0

pag.42
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 60 / 26

Pag. 1 din 8 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 TOTAL
2018

60 36904021 Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament
1.387.893 1.048.718 2.129.375 188.217 184.704 185.446 5.124.353
II. Credite bugetare
1.387.893 865.031 550.520 453.115 449.502 450.144 4.156.205
Buget de stat

I. Credite de angajament
1.387.893 1.048.718 2.129.375 188.217 184.704 185.446 5.124.353
II. Credite bugetare
1.387.893 865.031 550.520 453.115 449.502 450.144 4.156.205
338 PROGRAM

338 Program national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri

338 TOTAL PROGRAM

338 I. Credite de angajament
22.717 22.717
338 II. Credite bugetare
22.717 22.717
338 Buget de stat

338 I. Credite de angajament
22.717 22.717
338 II. Credite bugetare
22.717 22.717

pag.43
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 60 / 26

Pag. 2 din 8 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 TOTAL
2018

60 36904021 342 PROGRAM

342 Program national multianual pentru sustinerea mestegurilor si artizanatului

342 TOTAL PROGRAM

342 I. Credite de angajament
10.917 890 890 890 890 890 15.367
342 II. Credite bugetare
10.917 890 890 890 890 890 15.367
342 Buget de stat

342 I. Credite de angajament
10.917 890 890 890 890 890 15.367
342 II. Credite bugetare
10.917 890 890 890 890 890 15.367
344 PROGRAM

344 Program UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM

344 TOTAL PROGRAM

344 I. Credite de angajament
4.729 504 504 504 504 504 7.249
344 II. Credite bugetare
4.729 504 504 504 504 504 7.249
344 Buget de stat

344 I. Credite de angajament
4.729 504 504 504 504 504 7.249

pag.44
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 60 / 26

Pag. 3 din 8 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 TOTAL
2018

60 36904021 344 II. Credite bugetare
4.729 504 504 504 504 504 7.249
441 PROGRAM

441 Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM

441 TOTAL PROGRAM

441 I. Credite de angajament
5.138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.138
441 II. Credite bugetare
5.138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.138
441 Buget de stat

441 I. Credite de angajament
5.138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.138
441 II. Credite bugetare
5.138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.138
454 PROGRAM

454 Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare-START

454 TOTAL PROGRAM

454 I. Credite de angajament
114.741 114.741
454 II. Credite bugetare
114.741 114.741
454 Buget de stat

pag.45
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 60 / 26

Pag. 4 din 8 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 TOTAL
2018

60 36904021 454 I. Credite de angajament
114.741 114.741
454 II. Credite bugetare
114.741 114.741
518 PROGRAM

518 Program de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

518 TOTAL PROGRAM

518 I. Credite de angajament
160.639 49.949 15.392 49.949 49.949 49.949 375.827
518 II. Credite bugetare
160.639 15.392 15.392 49.949 49.949 49.949 341.270
518 Buget de stat

518 I. Credite de angajament
160.639 49.949 15.392 49.949 49.949 49.949 375.827
518 II. Credite bugetare
160.639 15.392 15.392 49.949 49.949 49.949 341.270
647 PROGRAM

647 Stimularea exporturilor

647 TOTAL PROGRAM

647 I. Credite de angajament
229.970 48.664 70.000 35.800 52.557 53.744 490.735
647 II. Credite bugetare
229.970 38.572 50.000 35.800 52.557 53.744 460.643

pag.46
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 60 / 26

Pag. 5 din 8 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 TOTAL
2018

60 36904021 647 Buget de stat

647 I. Credite de angajament
229.970 48.664 70.000 35.800 52.557 53.744 490.735
647 II. Credite bugetare
229.970 38.572 50.000 35.800 52.557 53.744 460.643
926 PROGRAM

926 Programul pentru stimularea Infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor apartinand intreprinzatorilor tineri

926 TOTAL PROGRAM

926 I. Credite de angajament
96.875 8.919 105.794
926 II. Credite bugetare
96.875 8.919 105.794
926 Buget de stat

926 I. Credite de angajament
96.875 8.919 105.794
926 II. Credite bugetare
96.875 8.919 105.794
1425 PROGRAM

1425 Programul national multianual de microindustrializare

1425 TOTAL PROGRAM

1425 I. Credite de angajament
91.628 74.359 22.678 74.359 74.359 74.359 411.742

pag.47
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 60 / 26

Pag. 6 din 8 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 TOTAL
2018

60 36904021 1425 II. Credite bugetare
91.628 22.678 74.359 74.359 74.359 74.359 411.742
1425 Buget de stat

1425 I. Credite de angajament
91.628 74.359 22.678 74.359 74.359 74.359 411.742
1425 II. Credite bugetare
91.628 22.678 74.359 74.359 74.359 74.359 411.742
1426 PROGRAM

1426 Program pentru organizarea Tirgului IMM-urilor

1426 TOTAL PROGRAM

1426 I. Credite de angajament
53 3.148 5.000 5.000 5.000 5.000 23.201
1426 II. Credite bugetare
53 3.148 5.000 5.000 5.000 5.000 23.201
1426 Buget de stat

1426 I. Credite de angajament
53 3.148 5.000 5.000 5.000 5.000 23.201
1426 II. Credite bugetare
53 3.148 5.000 5.000 5.000 5.000 23.201
1785 PROGRAM

1785 Programul de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, pentru perioada 2017-2020

1785 TOTAL PROGRAM

pag.48
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 60 / 26

Pag. 7 din 8 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 TOTAL
2018

60 36904021 1785 I. Credite de angajament
4.000 10.000 18.000 32.000
1785 II. Credite bugetare
3.589 10.000 18.000 31.589
1785 Buget de stat

1785 I. Credite de angajament
4.000 10.000 18.000 32.000
1785 II. Credite bugetare
3.589 10.000 18.000 31.589
1786 PROGRAM

1786 Programul pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii ”Start-up Nation - ROMANIA"

1786 TOTAL PROGRAM

1786 I. Credite de angajament
650.486 856.922 2.003.052 2.715 445 3.513.620
1786 II. Credite bugetare
650.486 778.895 383.597 267.613 265.243 264.698 2.610.532
1786 Buget de stat

1786 I. Credite de angajament
650.486 856.922 2.003.052 2.715 445 3.513.620
1786 II. Credite bugetare
650.486 778.895 383.597 267.613 265.243 264.698 2.610.532
1877 PROGRAM

1877 Cresterea capacitatii administative MMACA de dezvoltare si implementare a sisitemului de politici publice bazate pe dovezi

pag.49
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR Anexa nr. 3 / 60 / 26

Pag. 8 din 8 - mii lei -

Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 TOTAL
2018

60 36904021 1877 TOTAL PROGRAM

1877 I. Credite de angajament
363 859 1.222
1877 II. Credite bugetare
363 859 1.222
1877 Buget de stat

1877 I. Credite de angajament
363 859 1.222
1877 II. Credite bugetare
363 859 1.222

pag.50
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 1 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

338 PROGRAM :

Program national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Contributia la cresterea competitivitatii economice in Romania, prin dezvoltarea IMM si crearea de noi locuri de munca

Data inceperii :01-01-2002

Data inchiderii :31-12-2020

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
22.717 22.717
II. Credite bugetare
22.717 22.717
Indicatori de finantare

pag.51
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 2 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 338 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament
22.717 22.717
5001 II. Credite bugetare
22.717 22.717
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament
22.717 22.717
8001 II. Credite bugetare
22.717 22.717
800151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

800151 I. Credite de angajament
11.050 11.050
800151 II. Credite bugetare
11.050 11.050
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament
11.667 11.667
800155 II. Credite bugetare
11.667 11.667
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

pag.52
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 3 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 338 I. Credite de angajament
100
II. Credite bugetare
100
REZULTATE ASTEPTATE :

infiintarea a 5 noi incubatoare de afaceri, infiintarea a 50 noi IMM, crearea a 450 noi locuri de munca, incubarea a 100 IMM

COMENTARII :

Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare

342 PROGRAM :

Program national multianual pentru sustinerea mestegurilor si artizanatului

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Stimularea practicarii mestesugurilor si a meseriilor tipice micii industrii, promovarea serviciilor si produselor realizate

Data inceperii :01-01-2002

Data inchiderii :31-12-2025

pag.53
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 4 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 342 FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
10.917 890 890 890 890 890 15.367
II. Credite bugetare
10.917 890 890 890 890 890 15.367
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament
10.917 890 890 890 890 890 15.367
5001 II. Credite bugetare
10.917 890 890 890 890 890 15.367
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament
10.917 890 890 890 890 890 15.367
8001 II. Credite bugetare
10.917 890 890 890 890 890 15.367
800151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

800151 I. Credite de angajament
3.681 3.681
800151 II. Credite bugetare
3.681 3.681

pag.54
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 5 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 342 800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament
7.236 890 890 890 890 890 11.686
800155 II. Credite bugetare
7.236 890 890 890 890 890 11.686
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

sustinerea mestesugurilor

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

REZULTAT

1800 Numar de beneficiari eligibili
145 140
COMENTARII :

Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare

pag.55
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 6 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 344 PROGRAM :

Program UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Instruirea intreprinzatorilor in vederea unei mai bune gestionari a afacerilor si stabilitatii economice

Data inceperii :01-01-2002

Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
4.729 504 504 504 504 504 7.249
II. Credite bugetare
4.729 504 504 504 504 504 7.249
Indicatori de finantare

Buget de stat

pag.56
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 7 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 344 5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament
4.729 504 504 504 504 504 7.249
5001 II. Credite bugetare
4.729 504 504 504 504 504 7.249
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament
4.729 504 504 504 504 504 7.249
8001 II. Credite bugetare
4.729 504 504 504 504 504 7.249
800151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

800151 I. Credite de angajament
694 694
800151 II. Credite bugetare
694 694
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament
4.035 504 504 504 504 504 6.555
800155 II. Credite bugetare
4.035 504 504 504 504 504 6.555
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100

pag.57
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 8 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 344 II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

stabilirea a 4 centre regionale Empretec, organizarea a 6 workshop-uri, instruirea a 150 antreprenori, crearea retelei
absolventilor Empretec

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

REZULTAT

2957 numar de antreprenori instruiti
106 120
COMENTARII :

Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare

441 PROGRAM :

Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

pag.58
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 9 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 441 DESCRIERE :

Dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM, promovarea unui sistem informativ care sa
faciliteze mobilitatea femeilor pe piata fortei de munca

Data inceperii :01-01-2005

Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
5.138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.138
II. Credite bugetare
5.138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.138
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament
5.138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.138
5001 II. Credite bugetare
5.138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.138
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

pag.59
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 10 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 441 8001 I. Credite de angajament
5.138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.138
8001 II. Credite bugetare
5.138 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.138
800151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

800151 I. Credite de angajament
1.480 1.480
800151 II. Credite bugetare
1.480 1.480
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament
3.658 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.658
800155 II. Credite bugetare
3.658 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.658
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

stimularea auto-angajarii, cresterea gradului de informare despre importanta antreprenoriatului in randul femeilor

Indicatori de fundamentare

pag.60
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 11 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 441 EFICIENTA

2543 Dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor (nr.)
10.500
REZULTAT

2544 Numar participante (nr.)
1.200
COMENTARII :

Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare

454 PROGRAM :

Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare-
START

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Promovarea unui sistem formativ care sa faciliteze mobilitatea tinerilor in sistemul de invatamant si piata fortei de munca
precum si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private

Data inceperii :01-01-2004

pag.61
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 12 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 454 Data inchiderii :31-12-2020

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
114.741 114.741
II. Credite bugetare
114.741 114.741
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament
114.741 114.741
5001 II. Credite bugetare
114.741 114.741
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament
114.741 114.741
8001 II. Credite bugetare
114.741 114.741
800151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

800151 I. Credite de angajament
44.602 44.602

pag.62
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 13 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 454 800151 II. Credite bugetare
44.602 44.602
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament
70.139 70.139
800155 II. Credite bugetare
70.139 70.139
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100
II. Credite bugetare
100
REZULTATE ASTEPTATE :

dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale si gestionarea optima a resurselor, sprijinirea demararii si dezvoltarii intreprinderilor
nou-infiintate si facilitarea accesului acestora la finantare

COMENTARII :

Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare

518 PROGRAM :

Program de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

pag.63
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 14 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 518 PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Programul se adreseaza modernizarii activitatii de comercializare a produselor si serviciilor pe piata

Data inceperii :01-01-2006

Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
160.639 49.949 15.392 49.949 49.949 49.949 375.827
II. Credite bugetare
160.639 15.392 15.392 49.949 49.949 49.949 341.270
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament
160.639 49.949 15.392 49.949 49.949 49.949 375.827

pag.64
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 15 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 518 5001 II. Credite bugetare
160.639 15.392 15.392 49.949 49.949 49.949 341.270
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament
160.639 49.949 15.392 49.949 49.949 49.949 375.827
8001 II. Credite bugetare
160.639 15.392 15.392 49.949 49.949 49.949 341.270
800151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

800151 I. Credite de angajament
33.777 33.777
800151 II. Credite bugetare
33.777 33.777
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament
126.862 49.949 15.392 49.949 49.949 49.949 342.050
800155 II. Credite bugetare
126.862 15.392 15.392 49.949 49.949 49.949 307.493
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

pag.65
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 16 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 518 crestrea numarului de comercianti care isi imbunatatesc activitatile de comert

Indicatori de fundamentare

REZULTAT

2926 numar de beneficiari
217 200
COMENTARII :

Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare

647 PROGRAM :

Stimularea exporturilor

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Programul urmareste promovarea produselor si serviciilor intreprinderilor mici si mijlocii pe pietele externe, stimularea
comunicarii si a parteneriatului in afaceri, pregatirea intreprinzatorilor in domeniul tehnicilor de promovare a exportului

Data inceperii :01-01-2009

pag.66
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 17 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 647 Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
229.970 48.664 70.000 35.800 52.557 53.744 490.735
II. Credite bugetare
229.970 38.572 50.000 35.800 52.557 53.744 460.643
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament
229.970 48.664 70.000 35.800 52.557 53.744 490.735
5001 II. Credite bugetare
229.970 38.572 50.000 35.800 52.557 53.744 460.643
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament
229.970 48.664 70.000 35.800 52.557 53.744 490.735
8001 II. Credite bugetare
229.970 38.572 50.000 35.800 52.557 53.744 460.643
800140 TITLUL IV SUBVENTII

800140 I. Credite de angajament
229.970 48.664 70.000 35.800 52.557 53.744 490.735

pag.67
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 18 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 647 800140 II. Credite bugetare
229.970 38.572 50.000 35.800 52.557 53.744 460.643
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

Facilitarea accesului intreprinderilor mici si mijlocii pe pietele externe, valorificarea potentialului de export

COMENTARII :

926 PROGRAM :

Programul pentru stimularea Infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor apartinand intreprinzatorilor tineri

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

pag.68
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 19 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 926

Data inceperii :01-11-2010

Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
96.875 8.919 105.794
II. Credite bugetare
96.875 8.919 105.794
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament
96.875 8.919 105.794
5001 II. Credite bugetare
96.875 8.919 105.794
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament
96.875 8.919 105.794
8001 II. Credite bugetare
96.875 8.919 105.794

pag.69
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 20 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 926 800151 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

800151 I. Credite de angajament
52.000 52.000
800151 II. Credite bugetare
52.000 52.000
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament
56.117 8.919 65.036
800155 II. Credite bugetare
56.117 8.919 65.036
800185 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

800185 I. Credite de angajament
-11.242 -11.242
800185 II. Credite bugetare
-11.242 -11.242
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100
II. Credite bugetare
100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

pag.70
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 21 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 926 COMENTARII :

Programul are ca scop stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, cresterea potentialului de accesare a surselor de
finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private

1425 PROGRAM :

Programul national multianual de microindustrializare

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Crearea unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilitatilor actuale de dezvoltare economica a Romanieisi de stimulare
amediului de afaceri, in vederea mentinerii activitatii si a locurilor de munca in randul IMM-urilor

Data inceperii :01-01-2016

Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
91.628 74.359 22.678 74.359 74.359 74.359 411.742

pag.71
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 22 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 1425 II. Credite bugetare
91.628 22.678 74.359 74.359 74.359 74.359 411.742
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament
91.628 74.359 22.678 74.359 74.359 74.359 411.742
5001 II. Credite bugetare
91.628 22.678 74.359 74.359 74.359 74.359 411.742
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament
91.628 74.359 22.678 74.359 74.359 74.359 411.742
8001 II. Credite bugetare
91.628 22.678 74.359 74.359 74.359 74.359 411.742
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament
91.628 74.359 22.678 74.359 74.359 74.359 411.742
800155 II. Credite bugetare
91.628 22.678 74.359 74.359 74.359 74.359 411.742
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100

pag.72
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 23 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 1425 II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

.

Indicatori de fundamentare

REZULTAT

4927 Numar de beneficiari eligibili
177 400
COMENTARII :

Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare

1426 PROGRAM :

Program pentru organizarea Tirgului IMM-urilor

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Asociatiile profesionale, agenti economici din tara si din strainatate

DESCRIERE :

Organizarea targului bianual (primavara si toamna) pentru promovarea produselor autentice romanesti

pag.73
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 24 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 1426 Data inceperii :01-01-2016

Data inchiderii :31-12-2025

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
53 3.148 5.000 5.000 5.000 5.000 23.201
II. Credite bugetare
53 3.148 5.000 5.000 5.000 5.000 23.201
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament
53 3.148 5.000 5.000 5.000 5.000 23.201
5001 II. Credite bugetare
53 3.148 5.000 5.000 5.000 5.000 23.201
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament
53 3.148 5.000 5.000 5.000 5.000 23.201
8001 II. Credite bugetare
53 3.148 5.000 5.000 5.000 5.000 23.201
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

pag.74
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 25 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 1426 800155 I. Credite de angajament
53 3.148 5.000 5.000 5.000 5.000 23.201
800155 II. Credite bugetare
53 3.148 5.000 5.000 5.000 5.000 23.201
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

.

Indicatori de fundamentare

REZULTAT

4946 Numar de participanti la cele 2 editii ale tirgului
450
COMENTARII :

Programul intruneste scopul si obiectivele din Programul de Guvernare

1785 PROGRAM :

Programul de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, pentru perioada 2017-2020

pag.75
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 26 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 1785 PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Programul urmareste, prin acordarea de ajutoare de minimis urmatoarele: a) promovarea produselor si serviciilor
întreprinderilor mici si mijlocii romanesti pe noi piete externe; b) stimularea comunicării si a parteneriatului in afaceri; c)
pregatirea intreprinzatorilor in domeniul tehnicilor de promovare a produselor si serviciilor pe noi piete

Data inceperii :30-01-2017

Data inchiderii :31-12-2022

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
4.000 10.000 18.000 32.000
II. Credite bugetare
3.589 10.000 18.000 31.589
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

pag.76
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 27 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 1785 5001 I. Credite de angajament
4.000 10.000 18.000 32.000
5001 II. Credite bugetare
3.589 10.000 18.000 31.589
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament
4.000 10.000 18.000 32.000
8001 II. Credite bugetare
3.589 10.000 18.000 31.589
800140 TITLUL IV SUBVENTII

800140 I. Credite de angajament
4.000 10.000 18.000 32.000
800140 II. Credite bugetare
3.589 10.000 18.000 31.589
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

.

Indicatori de fundamentare

pag.77
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 28 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 1785 REZULTAT

5506 numar firme participante
500
COMENTARII :

.

1786 PROGRAM :

Programul pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii ”Start-up Nation - ROMANIA"

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Programul pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii “Start-up Nation - ROMANIA” este un program
multianual de incurajare si de stimulare a dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de catre Ministerul
pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), prin Directia de Antreprenoriat si Programe IMM si Oficiile
teritoriale pentru IMM si Cooperatie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin program se instituie o schemă de
ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind
ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind
functionarea Uniunii Europene a ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.
L352/24.12.2013.

pag.78
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 29 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 1786 Data inceperii :15-07-2017

Data inchiderii :31-12-2022

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
650.486 856.922 2.003.052 2.715 445 3.513.620
II. Credite bugetare
650.486 778.895 383.597 267.613 265.243 264.698 2.610.532
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament
650.486 856.922 2.003.052 2.715 445 3.513.620
5001 II. Credite bugetare
650.486 778.895 383.597 267.613 265.243 264.698 2.610.532
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5101 I. Credite de angajament
400.486 4.194 3.052 2.715 445 410.892
5101 II. Credite bugetare
400.486 19.506 3.052 2.715 445 426.204
510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020

pag.79
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 30 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 1786

510158 I. Credite de angajament
400.486 4.194 3.052 2.715 445 410.892
510158 II. Credite bugetare
400.486 19.506 3.052 2.715 445 426.204
8001 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

8001 I. Credite de angajament
250.000 852.728 2.000.000 3.102.728
8001 II. Credite bugetare
250.000 759.389 380.545 264.898 264.798 264.698 2.184.328
800155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

800155 I. Credite de angajament
250.000 852.728 2.000.000 3.102.728
800155 II. Credite bugetare
250.000 759.389 380.545 264.898 264.798 264.698 2.184.328
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100 100 100 100
II. Credite bugetare
100 100 100 100 100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

pag.80
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 31 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 1786 Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

REZULTAT

5511 numar IMM finantate
8.444 10.000
COMENTARII :

1877 PROGRAM :

Cresterea capacitatii administative MMACA de dezvoltare si implementare a sisitemului de politici publice bazate pe dovezi

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

Academia Romana

DESCRIERE :

Organizare si desfasurare sesiuni de instruire

Data inceperii :01-06-2017

Data inchiderii :30-12-2019

pag.81
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 32 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 1877 FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament
363 859 1.222
II. Credite bugetare
363 859 1.222
Indicatori de finantare

Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament
363 859 1.222
5001 II. Credite bugetare
363 859 1.222
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5101 I. Credite de angajament
363 859 1.222
5101 II. Credite bugetare
363 859 1.222
510158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020

510158 I. Credite de angajament
363 859 1.222

pag.82
Fisa Programului
Anexa nr. 3 / 60 / 27
Pag. 33 din 33
- mii lei-
Cod ordonator Cod Cod indicator Realizari pana 2017 Executie preliminata Propuneri 2019 Estimari 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Total
program 2018

60 36904021 1877 510158 II. Credite bugetare
363 859 1.222
Rata de finantare din :

Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament
100 100
II. Credite bugetare
100 100
REZULTATE ASTEPTATE :

Elaborare de politici publice de dezvoltare a imm si imbunatatirea mediului de afaceri

COMENTARII :

pag.83
Pag. 1
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2019 2020 2021 2022 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2017 2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 2.637 1.787 550 300
II 2.637 1.787 464 300 86
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 2.637 1.787 550 300
II 2.637 1.787 464 300 86
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 2.637 1.787 550 300
NEFINANCIARE II 2.637 1.787 464 300 86
50017101 Active fixe I 2.637 1.787 550 300
II 2.637 1.787 464 300 86
5001710102 Masini, echipamente si I 1.104 964 140
mijloace de transport II 1.104 964 129 11
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 446 397 49
alte active corporale II 446 397 41 8
5001710130 Alte active fixe I 1.087 426 361 300
II 1.087 426 294 300 67

pag.84
Pag. 2
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2019 2020 2021 2022 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2017 2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C - Alte cheltuieli de investitii
5000 TOTAL GENERAL I 2.637 1.787 550 300
II 2.637 1.787 464 300 86
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 2.637 1.787 550 300
II 2.637 1.787 464 300 86
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 2.637 1.787 550 300
NEFINANCIARE II 2.637 1.787 464 300 86
50017101 Active fixe I 2.637 1.787 550 300
II 2.637 1.787 464 300 86
5001710102 Masini, echipamente si I 1.104 964 140
mijloace de transport II 1.104 964 129 11
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 446 397 49
alte active corporale II 446 397 41 8
5001710130 Alte active fixe I 1.087 426 361 300
II 1.087 426 294 300 67

pag.85
Pag. 3
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2019 2020 2021 2022 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2017 2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
b.Dotari independente
5000 TOTAL GENERAL I 1.550 1.361 189
II 1.550 1.361 170 19
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 1.550 1.361 189
II 1.550 1.361 170 19
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 1.550 1.361 189
NEFINANCIARE II 1.550 1.361 170 19
50017101 Active fixe I 1.550 1.361 189
II 1.550 1.361 170 19
5001710102 Masini, echipamente si I 1.104 964 140
mijloace de transport II 1.104 964 129 11
5001710103 Mobilier, aparatura birotica si I 446 397 49
alte active corporale II 446 397 41 8

e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor
5000 TOTAL GENERAL I 1.087 426 361 300
II 1.087 426 294 300 67
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT I 1.087 426 361 300
II 1.087 426 294 300 67
500171 TITLUL XIII ACTIVE I 1.087 426 361 300
NEFINANCIARE II 1.087 426 294 300 67
50017101 Active fixe I 1.087 426 361 300
II 1.087 426 294 300 67
5001710130 Alte active fixe I 1.087 426 361 300
II 1.087 426 294 300 67

pag.86
Pag. 4
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2019 2020 2021 2022 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2017 2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL CAPITOL 51 -- AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 2.637 1.787 550 300
EXTERNE II 2.637 1.787 464 300 86
BUGET DE STAT

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 2.637 1.787 550 300
EXTERNE II 2.637 1.787 464 300 86
510171 TITLUL XIII ACTIVE I 2.637 1.787 550 300
NEFINANCIARE II 2.637 1.787 464 300 86
51017101 Active fixe I 2.637 1.787 550 300
II 2.637 1.787 464 300 86
5101710102 Masini, echipamente si I 1.104 964 140
mijloace de transport II 1.104 964 129 11
5101710103 Mobilier, aparatura birotica si I 446 397 49
alte active corporale II 446 397 41 8
5101710130 Alte active fixe I 1.087 426 361 300
II 1.087 426 294 300 67

pag.87
Pag. 5
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 28
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
-mii lei-
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
II - Credite bugetare efectuate pana preliminate 2019 2020 2021 2022 anii ulteriori
CAPITOL/GRUPA/SURSA la 31.12.2017 2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
C - Alte cheltuieli de investitii
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 2.637 1.787 550 300
EXTERNE II 2.637 1.787 464 300 86
BUGET DE STAT

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI I 2.637 1.787 550 300
EXTERNE II 2.637 1.787 464 300 86
510171 TITLUL XIII ACTIVE I 2.637 1.787 550 300
NEFINANCIARE II 2.637 1.787 464 300 86
51017101 Active fixe I 2.637 1.787 550 300
II 2.637 1.787 464 300 86
5101710102 Masini, echipamente si I 1.104 964 140
mijloace de transport II 1.104 964 129 11
5101710103 Mobilier, aparatura birotica si I 446 397 49
alte active corporale II 446 397 41 8
5101710130 Alte active fixe I 1.087 426 361 300
II 1.087 426 294 300 67

pag.88
Pag. 1

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 29
COD OBIECTIV 2 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b.Dotari independente

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 2
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2019 2020 2021 2022 anii ulteriori
la 31.12.2017 2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 1.550 1.361 189
II 1.550 1.361 170 19
5100 AUTORITATI PUBLICE SI I 1.550 1.361 189
ACTIUNI EXTERNE II 1.550 1.361 170 19
BUGET DE STAT

5101 AUTORITATI PUBLICE SI I 1.550 1.361 189
ACTIUNI EXTERNE II 1.550 1.361 170 19
510171 TITLUL XIII ACTIVE I 1.550 1.361 189
NEFINANCIARE II 1.550 1.361 170 19
51017101 Active fixe I 1.550 1.361 189
II 1.550 1.361 170 19
5101710102 Masini, echipamente I 1.104 964 140
si mijloace de transport II 1.104 964 129 11
5101710103 Mobilier, aparatura I 446 397 49
birotica si alte active corporale II 446 397 41 8

pag.89
Pag. 2

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SI ANTREPRENORIAT Anexa nr. 3 / 60 / 29
COD OBIECTIV 5 FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT SI SURSELE DE FINANTARE
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare Cod obiectiv 5
: - mii lei -

Surse de finantare si costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Propuneri Estimari Estimari Estimari Estimari
de finantare efectuate pana preliminate 2019 2020 2021 2022 anii ulteriori
la 31.12.2017 2018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 1.087 426 361 300
II 1.087 426 294 300 67
5100 AUTORITATI PUBLICE SI I 1.087 426 361 300
ACTIUNI EXTERNE II 1.087 426 294 300 67
BUGET DE STAT

5101 AUTORITATI PUBLICE SI I 1.087 426 361 300
ACTIUNI EXTERNE II 1.087 426 294 300 67
510171 TITLUL XIII ACTIVE I 1.087 426 361 300
NEFINANCIARE II 1.087 426 294 300 67
51017101 Active fixe I 1.087 426 361 300
II 1.087 426 294 300 67
5101710130 Alte active fixe I 1.087 426 361 300
II 1.087 426 294 300 67

pag.90