You are on page 1of 4

Sitivit Αnima Μea

Giοvarrni Luigι da Ρalestrina


(1s2s-1se4)
S
Ι

Si ti-yit a :IΙ -1Ι18 ΙΙlθ a ad De-um fοn-


c
'+t
Si-ti vit a - ni-ma me-a ad De-um fοn_tem vi--
T
.J
Si

fοn - tem vi

sr-n

ad De-um fοn-tem

Corαl Hilαriδn Εslανα


SΙTΙVΙT ΑΝΙMA MEΑ l Lloja" 2l4

.1ηη; qπan - dο ve-π-am,

'οc an

quan-- dο ni-am ei aP-Pa- re bο----.---.---..--

- i. ao-|ι. Γa - οi-em

C. οr ο-i Ηiiαr i οr' Εs iο'ι' α


SΙTΙVΙT ΑΝΙΜΑ MEΑ l tΙοja.3l4

3ο

U
i? mi -hi
I

Fu_ e-runι
ALι

U-
-_ ci-em De i? Fι- e- runt mi-hi la - cry - mae_
Λ

a$ Ξ|
em De-.--_.- - i? Fu- e-runt mi - hi la - cry-

e- runt mi

mae.--- me - ae_

οte, dum di--οi_fur mi - hi

Cοrαl Ι{ilαri6n Εslανα


SΙΤΙvΙT ΑNΙMA MEΑ l t1aja'. 4l4

45

dl
ιι
A' U- biest De- us tu us-

λ'
1: i.A
,
e, quο_ti - di' e: u- est De- us hΙ - ιls^

--bi
41t,rr
1rΘ
v_t1
.t
u
e, quο-ti -di e'. U .bi est De- us tιι US,

t-

-
quο- ti - di
quo -t1 -aι ΙJ bi est

ιium di mi iιi quο

?
Dc Ιl ( its. αιΙn, i,L

us tu-- rιΙr mt hl quο -


De-us τu us, De - ο1-

,a

=bi est De
- us 1_
.bi est De - us usi

^
rll
u-
l

ri -cij-e: l bi esι

L
,.-Ν
1*ρ.
i

t'-
'-

ti - dr- e: u _.-'-- bi est De us tu us. De - us ιu

(j οn a'' Ξi l αι'lοlι Εs Ιαι'ο.