You are on page 1of 4

CONTRACT DE CONFIDENTIALITATE (ACORD)

Nr.______/______________
Intre:
S.C. ELECTROPRECIZIA S.A. cu sediul in Municipiul Sacele, Str. Parcului nr. 18, judetul Brasov,
inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J08/56/1991, CUI RO
1128645, reprezentata prin ec. Adrian Secelean– in calitate de director general, denumita in continuare
Compania (Transmitatorul Informatiei) si

S.C. ______________________ cu sediul in Municipiul __________, Str. ________ nr._____, judetul


__________, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul _________ sub nr.
J___________, CUI __________, reprezentata prin __________________ – in calitate de
________________, numita in continuare Receptorul de Informatii, a intervenit prezentul contract de
confidentialitate (acord).
PREAMBUL
- ÎNTRUCÂT Transmitatorul de informatii va dezvălui celeilalte Părţi anumite Informaţii
Confidenţiale (astfel cum acest termen este definit mai jos) în cadrul discuţiilor şi
consultărilor ce se vor purta cu privire la date legate de procesul de derulare a proietului
Norway 1 ( desene pentru SDV-uri stante tole stator-rotor), ca atare ambele Părţi vor
acţiona, de la caz la caz, atât în calitate de Parte care Furnizează Informaţiile cât şi în
calitate de Parte care Primeşte Informaţiile;
- ÎNTRUCÂT receptorul de informatii, în calitatea ei de Parte care Primeşte Informaţii, se
obligă să protejeze confidenţialitatea Informaţiilor Confidenţiale primite de la Partea care
Furnizează Informaţiile, conform termenilor şi condiţiilor stabilite de prezentul Acord;
- Deoarece Compania doreste sa comunice, cu caracter confidential asemenea
informatii Receptorului iar acesta, la randul sau, doreste sa respecte
confidentialitatea informatiilor in termenii si conditiile stipulate in prezentul
Contract (Acord),

Compania si Receptorul de informatii au convenit dupa cum urmeaza:

Art. 1. DEFINIREA NOTIUNII DE INFORMATIE CONFIDENTIALA

1.1. Prin “informatie confidentiala” se intelege orice secret comercial si orice alte informatii
apartinand Companiei, transmise catre Receptorul de informatii in forma scrisa, orala sau
in orice alt mod si care se refera la:

1
- Desene pentru SDV-uri stante tole stator-rotor necesare in vederea derularii
proiectului Norway 1 din Anexele nr.1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7.

Art. 2. OBLIGATIILE PARTILOR

2.1. Receptorul va folosi informatiile confidentiale care ii parvin, numai in interesul si in scopul
prestabilit de catre Companie.
2.2. Receptorul are obligatia de a nu divulga informatiile confidentiale catre terti, indiferent daca
acestia au sau nu nevoie sa cunoasca respectivele informatii.
2.3. Receptorul va da dovada de diligenta in protejarea informatiilor ce ii parvin in orice situatie.
Receptorul trebuie sa garanteze confidentialitatea informatiilor, in limitele in care orice persoana
diligenta, in situatii similare ar actiona pentru pastrarea confidentialitatii informatiilor proprii
referitoare la activitatea sa.
2.4. Intelegand sa respecte confidentialitatea, Receptorul de informatii este obligat:
a. sa nu copieze, reproduca, distribuie sau divulge informatiile primite, ori acte in
legatura cu cele ce i-au fost aduse la cunostinta, catre orice alta persoana, firma,
corporatie;
b. sa nu permita tertilor sa aiba acces la informatiile confidentiale.
2.5. In situatia in care Receptorul de informatii va afla despre divulgarea neautorizata, pierderea sau
folosirea gresita (abuzul) a informatiilor confidentiale, va notifica de urgenta aceste fapte
Companiei.

Art. 3. PROPRIETATEA MATERIALELOR INFORMATIVE


3.1. Receptorul de informatii recunoaste Companiei dreptul de proprietate exclusiva asupra tuturor
informatiilor confidentiale.
3.2. Toate informatiile confidentiale constituie proprietatea exclusiva a Companiei si acest contract nu
creaza Receptorului de informatii vreun drept prin licenta sau alta modalitate, la orice fel de
informatii confidentiale.

ART. 4. RESTITUIREA ORI DISTRUGEREA INFORMATIILOR CONFIDENTIALE

4.1. In baza unei cereri scrise a Companiei ori la o data ulterioara Receptorul de informatii va inapoia
de urgenta toate documentele confidentiale primite, inclusiv toate copiile acestora.
4.2. Aceasta dispozitie nu absolva Receptorul de informatii de obligativitatea respectarii
confidentialitatii prevazute prin prezentul contract.

2
ART. 5. DAUNE/PENALITATI

5.1. Compania isi rezerva dreptul de a cere daune/penalitati conform privatiunilor pe care le-a suferit
in urma divulgarii intentionate sau din neglijenta, a pierderii ori folosirii gresite a datelor si
informatiilor confidentiale care i-au parvenit

ART. 6. DEZDAUNARE

6.1. Receptorul intelege ca orice incalcare a contractului precum si orice posibil abuz al sau,
pot prejudicia in mod grav Compania si intelege sa dezdauneze Compania pentru
prejudiciul suferit.
6.2. De asemenea, Compania intelege ca in cazul in care acuzele sale se dovedesc a fi
nefondate sa dezdauneze la randul sau, prin orice mijloace, Receptorul de informatii..

6.3 In ambele situatii, dezdaunarea face obiectul unui proces de negociere in functie de
prejudiciul suferit.
6.4 Partile sunt de acord, ca orice nerespectare a termenelor acestui Acord va cauza un
prejudiciu imediat si iremediabil celeilalte Parti. Astfel, si fara a aduce atingere celor
spuse mai sus, si fara a afecta drepturile si masurile, in caz contrar, disponibile, o Parte
trebuie sa aiba dreptul la scutire echitabila prin ordin judecatoresc, sau alta procedura de
urgenta, in fata oricarei instante competente, in cazul in care cealalata Parte incalca sau
amentina sa incalce oricare din prevederile acestui Acord.

Art. 7. DURATA CONTRACTULUI

7.1. Prezentul Acord se încheie pe o durata de ________________ şi intră in vigoare la data semnării.
Obligaţiile din prezentul Acord care revin Părţii care Primeşte Informaţiile in cursul derulării Raporturilor
intre Părţi ulterior semnării prezentului Acord rămân valabile şi produc efecte asupra tuturor Informaţiilor
confidenţiale primite, pe întreaga durata a prezentului Acord precum şi timp de 5 (cinci) ani de la data
încetării acestuia sau de la data încetării Raporturilor intre Părţi, oricare dintre aceste doua momente
survine mai târziu.

Art. 8. MODIFICAREA CONTRACTULUI

8.1. Prezentul contract poate fi modificat numai in scris si numai cu acordul ambelor parti, prin
reprezentant autorizat.

3
Art. 9. NOTIFICARI

9.1. Toate notificările între Părţi se transmit în scris, prin e-mail sau prin scrisoare recomandată
cu confirmare de primire, la adresele de notificare sau menţionate in preambul. Notificările
trimise conform acestui articol vor fi considerate valabil transmise (i) în cazul expedierii prin
posta, la data menţionată pe confirmarea de primire, şi (ii) în cazul transmiterii prin e-mail, la data
primirii acestuia. Oricare modificare a adresei va fi valabilă pentru scopul notificării numai dacă
este comunicată celeilalte Părţi cu minimum 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data transmiterii
notificării relevante.

Art. 10. LITIGII

10.1. Părţile se obligă să acţioneze de bună credinţă pentru a soluţiona amiabil orice dispută,
controversă sau diferendum pe care l-ar putea avea în legătură cu prezentul Acord şi să depună
eforturi comune pentru a crea condiţiile necesare realizării obiectivelor acestuia. Daca Părţile nu
ajung la o soluţie amiabila, Părţile sunt de acord să defere respectiva dispută, controversă sau
diferendum instanţelor judecătoreşti române competente.
10.2. In situatia unor neintelegeri grave si ca urmare a nerezolvarii pe cale amiabila, partile
inteleg sa supuna prevederile prezentului contract judecatii in fata instantelor
judecatoresti competente de la sediul Companiei Electroprecizia S.A..

Prezentul contract a fost incheiat, astazi ___________. in Sacele, Brasov, in _____ exemplare
originale, in limba romana si s-au inmanat dupa cum urmeaza: un exemplar Receptorului de
informatii si un exemplar Companiei.

TRANSMITATORUL INFORMATIEI

S.C. ELECTROPRECIZIA S.A.

DIRECTOR GENERAL

EC. ADRIAN SECELEAN

RECEPTORUL DE INFORMATII

S.C. _________________________

DIRECTOR GENERAL

_________________