You are on page 1of 1

‫מפתאילתוהסביבה‬

‫ב‬
‫מנחת‬

‫ק‬
‫יוטבתה‬
‫שחרות‬

‫ע‬
‫ת‬
‫יוטבתה‬

‫עו‬
‫ב‬
‫‪t‬‬

‫ד‬
‫ש‬

‫ה‬
‫‪t‬‬

‫ט‬
‫מליחת‬

‫ח‬
‫יוטבתה‬

‫‬
‫א‬ ‫יוטבתה‬
‫ש‬
‫‪421‬מ'‬
‫‪12‬‬ ‫שמורתיוטבתה‬
‫)חי–בר(‬
‫צומת‬ ‫ארגמן‬
‫מרכז‬
‫ב‬
‫סיירים‬ ‫‪546‬מ'‬
‫הטורפים‬
‫קע‬
‫ת‬

‫סמר‬
‫ס‬
‫יי‬

‫‪90‬‬
‫רי‬

‫צוקי תמנע‬
‫ם‬

‫מיכרות‬
‫מקרא‬
‫נע‬ ‫‪334‬מ'‬ ‫אליפז‬
‫ברך‬ ‫תמ‬ ‫כבישמהירומספרו‬ ‫‪12‬‬
‫‪870‬מ'‬ ‫צומת‬
‫מיכרות‬ ‫פארק‬ ‫בקעת‬
‫הקשתות‬ ‫תמנע‬ ‫בקעת‬ ‫תמנע‬ ‫כבישמקומי‬
‫תמנע‬
‫תמנע‬ ‫כבישעירוני‬
‫חורבתתמנע‬ ‫‪453‬מ'‬
‫עמודישלמה‬ ‫‪t‬‬ ‫מיכרות‬
‫דרךסלולה‬
‫מקדשחתחור‬ ‫תמנע‬
‫דרךעפר‬
‫אגם‬
‫נחושתן‬
‫דרךנופית‬
‫גדנ"ע‬
‫‪570‬מ'‬ ‫שבילישראל‬

‫‪12‬‬
‫גבול‪ ‬מדיני‬
‫מי‬

‫שטחבנוי‬
‫שר‬

‫באר‬
‫יישובים‬
‫אורה‬
‫י ר ד ן‬
‫סעי‬

‫רחם‬

‫אתר‬
‫פים‬

‫שמורתמסיבאילת‬ ‫מעברגבול‬
‫אורה‬
‫‪462‬מ'‬
‫ניצוץ‬ ‫פסגתהרוגובההבמטרים‬
‫עוזיהו‬ ‫עיןעברונה‬ ‫מאגרמים‪/‬מעיין‬
‫‪844‬מ'‬ ‫עמרם‬ ‫שמורת‬
‫‪276‬מ'‬ ‫עברונה‬
‫עמודי‬ ‫שמורתטבעמוכרזת‪ /‬מוצעת‬
‫עמרם‬
‫חזקיהו‬ ‫שמורת‬ ‫אתרקרןקיימתלישראל‬
‫‪838‬מ'‬ ‫דקלהדום‬
‫אתרארכיאולוגי‬
‫מ צ ר י ם‬ ‫אמיר‬
‫‪443‬מ'‬ ‫תצפית‬
‫יהואחז‬ ‫שחורת‬ ‫מצפור‬
‫‪769‬מ'‬ ‫‪586‬מ'‬
‫‪90‬‬ ‫חניוןדרכים‬
‫חורבתבודדה‬ ‫עקבה‬
‫גבעותשחורת‬
‫)המלךחוסיין(‬ ‫חוותגמלים‬
‫מעברגבול‬ ‫עיןנטפים‬ ‫‪162‬מ'‬
‫נטפים‬ ‫בי"סשדה‬
‫יהורם יואש‬ ‫ידידיה‬ ‫רודד‬ ‫חניוןלילה‬
‫‪680‬מ' ‪734‬מ'‬ ‫‪432‬מ'‬
‫אילות‬
‫שלמה‬ ‫פארק שחמון‬ ‫‪109‬‬
‫לינהכפרית‬
‫‪705‬מ' ת‬
‫יל‬ ‫הולנד ‪325‬מ'‬ ‫מעברגבולהערבה‬
‫א‬
‫לה‬ ‫בתימלון‬
‫‪t‬‬ ‫מע‬ ‫אילת‬ ‫בריכות‬
‫יהושפט‬ ‫‪12‬‬ ‫המלח‬ ‫נמלתעופה‬
‫‪508‬מ'‬
‫יוספטל‬ ‫ביתחולים‬
‫רחבעם‬
‫‪389‬מ'‬
‫שמורת‬ ‫עקבה‬ ‫תחנתדלק‬
‫מסיבאילת‬ ‫נמלאילת ‪90‬‬
‫*בעיראילתישכמהתחנותתדלוק‬
‫חוות‬
‫הגמלים‬ ‫הערה‪:‬גבולמדוייקשלשטחיאש‬
‫חוות‬ ‫בי"סשדה‬ ‫ישלבדוקבמפתסימוןשבילים‬
‫היען צפחות‬
‫‪278‬מ'‬
‫אילת‬ ‫מפרץ‬ ‫נמלעקבה‬
‫‪0‬‬ ‫ק"מ‬ ‫‪5‬‬
‫שמורתים‬
‫האלמוגים‬ ‫אילת‬
‫שמורתיםדרומי‬
‫מצפה‬
‫תת–ימי‬
‫מעברגבולטאבה‬

‫בסיועםשלמחלקתה‪GIS-‬שלקק"ל‪.‬כרטוגרפיה‪:‬סופרמיפוי‬