You are on page 1of 35

1

Cântări la slujba
Intrării în Biserică a Maicii Domnului
Hram la Biserica Doamnei, 21 noiemrie
Vecernia mare
După ce cădeşte, preotul dă binecuvântarea iar la strană se cântă Veniţi să ne
închinăm... astfel:
Veniţi să ne închinăm, glas T,  după I. Popescu

Pasărea ( după Anton Pann )

V   !S


e ni 
i iA 
i i i i i i i i i iţi ve ni iţi

]
să ă  
ne 
în 
chi i 
nă 
să
ne 
î în
 chiA 
năm  Aşii i 
i 


i 
 ii
să ă
 căA 
de e 
em
A la
Hris
to o 
os 
Îm
pă ra

T

a 
a a tul no os 
tru A
Dum
ne e e
zeu.  

V   A  


e niţi să ne în chi năm şi să ă că dem la Hris to o


os 
Îm
pă ra 
a 
tul şi Dum ne ze 
e 
e ul no o o !
os tru. 

V   A  


e niţi să ne în chi năm şi să ă că dem la Î î în


suşi 
Hris tos 
Îm 
pă ra a
tul şi Dum ne ze e
e ul no o  !
o os tru.
Sau altul mai pe larg, astfel:
Veniţi să ne închinăm glas 8 T , prelu-
  
crat după Macarie Ieromonahul de Nanu Virgil Ioan

V   


e ni i i i iţi să ă ne e î î să ne î î


în chi 
 i 
nă 
 A  
ăm Îm pă ra a a a a
A a A 
tu u 
u Îm 
pă ra


a a tu u !S
 lu 
u  uiA  
no os !
 tru Du um ne 
ze e e A

www.stavropoleos.ro
2


e 
e e e e
eu. 

V   


e ni i i i iţi să ă ne e î î să ne î î


închi i 
 i
nă 
 ămA  
şi i i săă!
că 0
de e 
e 
şi 
i


să ăcă
A de e em
  
la 
Hri !
is S
to os 
Îm 
pă ra a


a a
 a
A a
A tu
u u Îm
pă
ra a a a a !S
a tu 
 ul
A 
no 

!
tru Du um ne 
ze e e Ae 
e e e e
eu. 

V 
 
e ni A !
i i S
i i i iţi să ă ă ne în chi i nă


ă ! ă !
ă ăm 
 
 şi
i  !
să !
că 
de ee !S
  e e 
şi i !S
i


să 
că
ă 
 ă de 
 e 
em   
la Î 
î 
î în
suşi Hris to o ]

!S
o [o 
o o !o 
o 
o o 
os [   
Îm 
pă 
ra 
a 
a a ]
a '

a a 
 a
a 
 a Î îm

 pă 
ra 
a a 
tu uu Au 
u u u u ul   


şi  ne
Du um e ze e 
e e
ee !S
e şi   ne
i Dum ze 
eulA


no os 
tru u u  
u u 
u [ 
u u 
u u 
 u u 
u 


u u 
u. [k cC
La strană se citeşte psalmul 103.
Psalmul 103
inecuvintează, suflete al meu, pre Domnul! Doamne Dumnezeul meu, mări-
B tu-Te-ai foarte! În strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te
îmbraci cu lumina ca şi cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi
cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste

www.stavropoleos.ro
aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slujitorii Tăi pară de foc; 3
Cel ce ai întemeiat pământul pe temeliile lui şi nu se va clătina în veacul veacului.
Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui; peste munţi vor sta ape. De certarea
Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoşa. Se suie munţi şi se coboară
văi, în locul în care le-ai întemeiat. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece şi nici nu
se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul
munţilor vor trece ape; adăpase-vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea
îşi vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui; din mijlocul stâncilor vor da
glas. Cel ce adăpi munţii din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor
Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor şi verdeaţă spre tre-
buinţa oamenilor; ca să scoată pâine din pământ, şi vinul veseleşte inima omului;
ca să veselească faţa cu untdelemn şi pâinea inima omului o întăreşte. Sătura-se-
vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit; acolo păsările îşi vor fa-
ce cuib. Locaşul cocostârcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor, stân-
cile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vremi, soarele şi-a cunoscut apusul său.
Pus-ai întuneric şi s-a făcut noapte, când vor ieşi toate fiarele pădurii; puii leilor
mugesc ca să apuce şi să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit-a soarele şi
s-au adunat şi în culcuşurile lor se vor culca. Ieşi-va omul la lucrul său şi la lu-
crarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciu-
ne le-ai făcut ! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă şi
largă; acolo se găsesc târâtoare cărora nu este număr, vietăţi mici şi mari. Acolo
corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea. Toate că-
tre Tine aşteaptă să le dai hrană la bună vreme. Dându-le, vor aduna.
La strană se cântă Anixandarele astfel:
Anixandarele glas T,  după I. Popescu Pasărea
 Suceveanu )
( după Dimitrie

D !  


es chi zând Tu mâ â na a Ta toa te se vor um ple de bu nă


ta a !
] a a te e.
 
Bi 
ne
cu vân tat   
e eşti Doa a
amA
ne e.

I        


ar în   
tor cân du-Ţi fa ţa Ta se vor tul bu ra a a lu


a vei du 
hul
lo 
or
şi 
 sevor
sfâr !:
şi işi
în ţă râ 
na
a lor


se vo or în toa aA
ar ce 
Bi 
ne
cu vân tat   
e eşti Doa a
amA
ne e.

T   
ri 
mi te vei Du hul Tău şi se vor zi di i i şi vei


în no i 
fa 
 ţa
a pă mân
tuA
u lui 
Bi 
ne
cu vân tat  
e eşti Doa 
www.stavropoleos.ro
4

aamA
ne e.

F   !:  


i e sla va Dom nu lui în veac ve se li i


i se e 
e va DomA
nul 
de  
lu cru ri le Sa a aA
a le 
Bi  
ne
cu


vân tat   
e eşti Doaa
amA
ne e.

C      


el ce ca u tă spre pă mânt şi-l fa ce pre el de se cu


tre 
e mu u
 u 
ră  
Cel  
cese
a 
tin 
ge 
de 
munţi
şi 
fu u!
me e


gă ă. 
Mi 
nu 
na a 
teAe 
sunt  
lu 
cru
ri le Ta 
le 
e 
Doa

aamA
ne e.

C 
ân 
ta 
voi 
Dom 
nu
lui
în 
vi 
a   
ţa mea cân 
ta a
a ]


voo
 oi  
Dum 
ne 
ze   A
u lui 
meu pâ 
nă
ce
voi
fi i 
 i. 
Mi 
nu


na a 
teAe
sunt  
lu cru
 
ri le Ta 
le e 
Doa a
amA
ne e.

Î    


n dul ceas că se Lui vo or ba a mea şi eu mă voi ve se li


de e 
Do o 
o omA
nu ul. 
Mi 
nu 
na a 
teAe
sunt  
lu  
cruri


le Ta 
le e 
Doa a
amA
ne e.

L A       


ip sea as că pă că  
to o o şii de pre pă mâ â ânt


şi ce 
ei fă 
ră de le ge 
ca 
să 
nu u!
fi i e e 
 e. 

www.stavropoleos.ro
5


Bi ne cu vin tea ză  
su 
fle
te 
al me eu pre 
Dom nul. 
Mi 


nu na a teAe
sunt    
lu cru ri le Ta 
le e 
Doa 
aamA
ne e.

S  
oa re le şi-a cu nos cut a pu u su ul său pu s-ai în

!S
tu ne e e ric  
şi i
s-a fă cu 
ut
 noa a
apA
te. 
Sla 
vă
Ţi
e


Doam ne  
Ce e 
lui
ceai 
fă cu ut  toa aaA
te e.

C !S 
â â ât s-au mă ri it lu cru ri le Ta le Doam ne toa


a 
a !:
te e
S e 
e  
în tru în ţe e lep ciu 
ne A
le-aiA
făA 
cu ut.


Sla 
văŢi

e Doam ne  
Ce e 
 luiceai
fă cu ut 
toa aaA
te e.

S 
la 
vă 
Ta 
tă
luişi
Fi u
lui
şi
Sfân 
tu
lui A  
Duh. Sla 
vă
Ţi
e


Doam ne  
Ce e 
 luiceai
fă cu ut
toa aaA
te e.

Ş A    A


i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor. A min.


Sla 
văŢi
e Doam ne  
Ce e 
 luiceai
fă cu ut
toa aaA
te e.

A !  


li lu i i a, A li lu i i a, A li


lu u
u ]i A
i a 
Sla 
vă
Ţi e   
e Dum ne ze uA
u le e.

A !  


li lu i i a, A li lu i i a, A li


lu u
u ]i A
i a 
Sla 
vă
Ţi e   
e Dum ne ze uA
u le e.

www.stavropoleos.ro
6

A !  


li lu i i a, A li lu i i a, A li


lu u
u ]ii
a A  
Sla 
văă
Ţi
i 
i e   
e Dum ne ze e u
le


Sla a a
a vă 
Ţi i 
i ii 
e. 
Preotul ( sau diaconul, dacă este ) rosteşte Ectenia mare.

Ectenia mare, glas T,  tradiţională la Biserica


 Stavropoleos
D !S
oam ne mi lu ie e eş te.

D !S
oam ne mi lu ie e eş te.

D ]
oam ne mi lu ie eş te.

D ]
oam ne mi lu ie eş te.

D !S
oam ne mi lu u ie e eş te.

D  
oam ne mi lu u ie e eş te.

D  
oam ne mi lu u ie e eş te.
Şi se reia de la primul Doamne miluieşte până se rostesc toate cererile (la ulti-
ma cerere, indiferent la care Doamne miluieşte s-a ajuns, se zice penultimul, ca
astfel răspunsurile stranei la ectenie să înceapă şi să se termine pe baza glasului ) .

P T

rea 
Sfân 
tă Năs că toa re de Dum ne zeu
T

 mi


lu ieş te 
ne 
pe 
noi. Ţ   A
i e Doa am ne. min.

După Ecfonis, la strană se cântă Fericit bărbatul .

www.stavropoleos.ro
7
Fericit bărbatul, glas T,  de Nectarie

Schimonahul, protopsaltul Sf. Munte Athos

F 
e 
ri cit !S
bă ă ăr ba a
a tu u ]u
ul, A li lu


u !u u
Si i 
 i i
a  
ca 
a re 
le 
en-a 
u 
um
blat în


sfa a ]
tul
ne cre 
e 
di 
in
cio 
şi
i lo o 
] o or.
  
A li


lu u i 
i i i
a. 

C   
ă şti i  A 
i i e Do o om nul ca lea a drep ţi i lor şi


ca a a [
lea 
ne 
cre 
din cio o
şi lorg
va 
pie
e ri i 
] i i. 
 A


li lu 
u i
i i ia. 

S    
lu ji iţi Dom nu lui cu fri i i că ă şi vă

1
bu cu raţi Lui cu uA
cu u tre
e 
 ee
mu u 
] u ur. 
A li lu


u u 
 ui i 
 i i
a. 

F 
e 
ri ci iţi 
to 
oţi!S
ca a a re 
nă 
dăj 
du ie   
e esc


spre 
ee 
e e 
Dâ  
â â ân
su u
u u 
uu ]
 u ul.
 
 

!S
A a a li lu u
u i i i
a. 

S 
coa 
 a lă  ă 
Doa 
 a
amA
ne 
mân 
tu 
ie eşte
mă Du u
u mne


ze e
e e 
 
e e
u 
u u
 ul
mee
e e
e e ]
 e eu.


www.stavropoleos.ro
8

!S
A a a li lu 
u
u i i i
a. 

A A  
Do om nu lui es te mân tu u i i i rea şi


pes te 
e 
e po 
po o
ru ul
Său  
bi ne cu vân ta a

a 
 a
rea 
a a a
Ta 
 a  
a.  
A li lu 
u 
u 
i i
i i


a a.

S A  
la vă ă Ta tă ă lu ui şi i Fi i u u lui şi i sfâ â


â 
ân
tu 
lu  A 
ui Duh. A 
li 
lu 
u
u u !S
u ui  i 
 i i


a. 

Ş     A


i a cu um şi i pu ru u rea şi în ve e e cii


ve 
e e ci 
lo o
o o 
 
o or.
A a 
 a
a
min. 
A


li 
lu u
u u !
u u
S i i 
 i 
 i 
a. 

A ! 
li lu i i a, A li lu i i i a,


A li lu i i 
a  
Sla 
vă 
Ţi i
i e 
Dum ne ze 
e


e e !
e e
S u u 
 u 
 u
le 

A ! 
li lu i i a, A li lu i i i a,


A li lu i i 
a  
Sla 
vă 
Ţi i
i e 
Dum ne ze 
e

www.stavropoleos.ro
9


e e !
e e
S u u 
 u 
u
le 

A A    


li lu i i a, A li lu i i a, A li


lu i i A
a ez
Sla 
văă
Ţi ie A  
Du um neA 
ze e 
uu u
le  
e ee 

ee 
e e. [
După Fericit bărbatul, preotul ( diaconul ) rosteşte Ectenia mică.
Ectenia mică glas T

D !S
oam ne mi lu ie e eş te.

D  
oam ne mi lu u ie e eş te.

P 
T
rea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu
T

 mi

    Ţ  


lu ieş  
te ne pre noi. i e Doa am ne.
După Ecfonisul Ecteniei mici la strană se cântă Doamne strigat-am..., cu Stihi-
rile pe 8, Slavă... Şi acum... a Praznicului.
Doamne strigat-am..., glas T
 Ieromonahul
după Macarie

D A !
oam ne stri ga t-am că ă tre e Ti i i i ne a u

!S
u zi i i i 
i i
mă 
a u u!
zi i
mă 
ă 
ă Doa
A  


a 
 
am 
ne; Doam ne stri ga 
a A
t-am
că tre Ti i ]
ne
a u u u 


uu 
 Azii 
i 
 i 
mă ia 
+ a 
mi in ]
te 
gla a!
su ul !
ru u S


u gă 
ciu uA
nii me e 
e 
 e
le 
când stri 
igA
către  
e e Ti i

www.stavropoleos.ro
10


i ne e e  
a u uu ]
zi
i 
mă ă ă ]
Doa  a a 
a 

am


ne. 

S A !A 
ă se în  
drep te e e ze ru gă ă ciu u u nea a a


a mea 
ca tă mâ â!
ia a !
î îS
î na i i!S
in tea a a a


a aTa  
ri di ca 
rea
mâ âiAni
lo  
o or me e e le e


e 
  
jert 
faA A
desea !
a a ră ă
A 
a u uu 
] zii
mă ă
ă ]


Doa a a 
a 
am
ne.  T 

P 
u 
ne 
Doa 
amA
ne
stra
jă gu 
rii
me le şi u 
şă de în gră


di 
re
îm pre ju u  
rul bu 
ze
lor me le. 

S 
ă 
nu a
baţi i 
ni 
ma
mea  
spre cu vin 
te
de
vi cle şug 
ca


să tă gă du iesc răs pun 
suA
ri le
ce le din pă ca aAte.


C  
u oa me nii cei ce lu crea a ză fă ră de le gea şi


nu 
mă
voi în so ţi i A 
cu a le şii lor.

C  
er ta mă va dre ep tul cu mi lă şi mă va mus tra iar un


tul de
lemn
alA
pă că to su luiA 
să nu un gă ca pul meu.

C   
ă în că şi ru gă ciu nea mea es te în tru bu ne vre


e e ri le lor  
în ghi ţi tu s-au
lân gă pia a 
tră
ju de
www.stavropoleos.ro
11

A 
că to rii lor.

A   
u zi se vor gra iu ri le me le că s-au în dul cit


ca gră si mea pă
mân tu lui s-au ru  
upt pre pă mânt 
ri si


pi 
tu  
s-au oa 
se
le lo 
or 
lânA 
gă ia ad.

C A     
ăci că tre Ti i ne Doam ne Doam ne o chii mei spre Ti

ne
am
nă 
dăj du it să nu iei su 
u 
fle tul
me A
eu.

P   A  


ă zeş te mă de cu ur sa ca re mi-au pus mi e şi de


smin te e 
li le ce e
lor ce fac fă ră de le eA
ge.

C   
ă dea vor în mrea a ja a sa pă că to şii de o


sebi sunt e 
eu
pâ nă ce voi tre eA
ce.

C    A
u 
gla a sul meu că tre Dom nul am stri gat cu gla sul meu


că tre Dom   ruA
nul m-am ga at.

V     


ăr sa voi î na in tea Lu ui ru u gă ciu nea mea ne


ca 
zul A
meu
î na in tea lui voi spu uA
ne.

C   


ând lip sea a di in tru mi ne du hul meu Tu ai cu


nos cu ut 
că
ră 
ri
le me le. 

Î 
n 
ca 
lea
+ a cea 
as
ta în ca 
re
am
um blat   
as cun s-au

www.stavropoleos.ro
12


cur
să mi e. 

L  
u a t-am sea ma de-a drea ap ta şi am fu git şi nu e ra ci i ne


să mă cu noa 
asA
că.

P  
ie ri t-a fu ga de la mi ne şi nu es te cel ce ca a


u tă su 
ufle
tulA
me eu.

S 
tri   că
ga t-am tre Doam
Ti ne  ne
zi 
s-am  
Tu 
 eştină
dej 
dea


mea  
par 
tea 
mea e  
eşti în pă mân tul ce eA
lo or vi ii.

I a +
a mi in 
te  A
spre ru gă ciu nea mea
că 
m-am 
sme
rit


foar te 

I 
z 
bă veş 
te
mă de cei 
ce 
măpri
go nesc  
că s-au în


tă ri 
it 
mai 
vâr to 
os
de
cât mi ne. 

S  
coa te din tem ni ţă su u fle tul meu ca să se măr


tu ri sea 
as
că nu 
me
luiA
Tă ău.

P 
re 
mi 
ne mă aş teap tă
dre 
epAţii vei
pâ nă ce e-mi răs


plă
ti mi e. 
Primul rând de Stihiri, glas T
 
Podobie:O, preaslăvită minune...
pe scurt

D T 
in tru a dân curi am stri gat că tre Ti ne Doam

www.stavropoleos.ro
13
T

ne Doam ne a
u uzi
gla
sul meu.

A  A 
s tăzi cre din cio şii să dăn ţu im în psa almi şi cân tări Dom nu lui


cân tâ 
ânA 
du-I şi cin stind 
sfin ţi it 
cor tul Lui 
chi i 
vo tul
cel 
în
su


fle ţit  
ca 
re e a în că put 
pe   ne
Cu vân tul lui Dum ze eu 


cel ne în 
căA
put 
că se a du
 ce e lui Dum ne zeu 
mai
pre sus de


fi 
re
fi ind pru un 
 că
cu tru uA
pul 
şi o 
pri meş 
te
Za ha ri ia

ar
hi 
e re 
ul
cel ma aA
re 
ve se lin 
du
se de a ceas ta 

 nuu
ca de un lă caş al Do om lui. 

T
F 
i e 
u re chi le Ta le lu ând a min te

T
 
spre gla 
sul
ru gă ciu nii
me le. 

A    
s tăzi chi vo tul cel în su fle ţit al sfin tei sla a ve al lui Hris

  ne
tos Dum ze u lui
no 
osA
tru u 
 în tre fe mei  
na bi ne cu


vân ta a
tă fă 
ră 
pri ha nă 
şi o du 
 ce e să vie ţu ias


că în ce le sfin te în Bi se e 
ri
ca Le eA
gii 
şi se bu


cu ră îm pre u u 
nă cu ea I 
oa chim şi A a 
na
cu du 
u

A 
hul şi 
fe 
cio re 
eş
ti le ce eAte
cân 
tă 
lui
Dum
neA
zeu 
în

  lă
psa almi u dând
şi  nuu
cin stind pe Mai ca Do om lui. 

www.stavropoleos.ro
14
T
D 
e 
Te 
vei ui ta 
la 
fă ră de legi Doam ne Doam
T

ne ci ne va su fe ri?   
Că la Ti ne es 
te
mi los


ti vi rea 

T           
u eşti pro po vă du i rea pro o ro ci lor sla va A


po os 
 toliAlor
la u
da mu ce ni 
ciA
lor 
şi în no tu
i rea

 
tu ror pă 
mân te 
eni
i 
lor.  
Fe cioa
ră Mai
 ca a lui Dum ne zeu

 
că ne-am îm pă cat prin ti i 
ne
cu Dum
neA
zeu.
Pen tru  
a ceas ta


cin stim
a ta in tra 
reînBi
se e 
ri
ca
Dom
nuA
lui  
şi 
cu


toţi î 
în
ge rii îm pre u u
u nă: 
Bu 
cu
ră te în cân
tări 
stri

A
găm 
ţi e 
ce 
lei
Prea cu ra te prin ru gă ciu 
nea  tu
ta mân i


in du
u
ne.  ( de două ori )

P T 
en tru nu me le Tău Te-am aş tep tat Doam ne Doam


ne  
aş tep ta t-a su fle tul meu spre cu vân tul Tău 
T

nă 
dăj du i t-a su 
fle
tul meu în Dom nul.  Şi iarăşi aceasta.

Alte Stihiri, glas leghetos T 



Podobie:Ca pe un viteaz...

D T  
in stra ja di mi ne ţii pâ nă în noap te din stra

www.stavropoleos.ro
15

T

ja di mi ne A
ţii   
să nă
dăj 
du ias că 
Is 
ra el
în

  nul.
Do om

Î 
n tru 
sfânta
sfin 
te
e lor 
se 
a 
du 
ce cu  A
Du hul 
Sfânt


cea cu to tul sfâ 
ân
tă fă ră pri ha aA 
nă şi prin în 
ger
se


hră ne e
eş te Fe cioa a 
ra 
cu-a de vă rat 
Bi 
se 
ri ca prea


sfân tă a 
Sfân
tu 
lui Dum ne 
ze 
ului
no 
osA
truI i 
sus 
Hris


tos  
Ce 
lui
ce toa 
a 
te a !
sfin ţi it cu in tra 
rea ei


şi o 
fi rea me
nea
asA
căcea 
+ a lu ne ca tă a în dum 
ne
ze


i i 
t-o.

T
C ă 
la 
Dom
nul es te mi lă şi mul tă mân tu i
T

re la El   şi
El 
va iz bă vi pre Is ra el din


toa te fă ră de le 
e 
gi le
lui. 

F  A
e cioa re bu cu rân du u se şi în mâ nă pur tând fă clii


î na in tea fă cli ei
în ţe le gă toa aA
re 
merg as  
tăzi să


o a du u
u că pe ea 
a 
cu 
sfin ţe ni e 
în 
tru sfâ


ân ta sfin te lor 
ra 
za cea ne gră i tă
mai 
î na
i 
inA
tea 

www.stavropoleos.ro
16


tân du o  
Ce 
ea
ce a vea 
a 
să !
ră sa a ră din trân


sa şi 
pe cei 
dinîntu
nee
ric
să-i 
lu mi 
ne 
eze
cu
Du u hul.

T T
L ă 
u 
daţi 
pre Dom nul toa te nea mu ri le 
 lă


u da ţi-L pre El !
toa a te po poa 
re
le.

P  A
ri meş te ve se lin du u te a stri gat Za ha ri i ei


pro o ro ci ţa A  
na cea 
prea lă u da aA
tă pe cea  
pro po


vă du i i
i tă cu Du 
u 
hul 
de pro o roci şi 
o du


să se hră neas că în Sfân
ta
Bi
se 
riAcă
cu 
sfin ţe ni e  
ca


să fi 
i e 
stă !0
pâ â nu lui tu tu ror dum ne ze iesc


sca un pa 
atşi
po
la 
a tă
şi 
lu mi 
na a
tă 
să 
lăşlu
i

 
i re. ( de două ori )

T T
C ă  
s-a 
în tă rit 
mi la Lui pes te noi  
 şi
a


de vă rul Dom
nu lui ră mâ 
ne 
în  
veac. Şi iarăşi aceasta.

Slavă...Şi acum...glas T, de
 Dimitrie Suceveanu

S 
la a
vă ă Ta a !S
a tă ă 
ă ălui 
şi Fi 
uu 
 lui


şi 
Sfâ 
â â 
 ân
tu u
u lu u ui
Duh. 

Ş !S
i  
a cu um şi i pu u u ru u u u rea şi în

www.stavropoleos.ro
17


ve e
cii ve e
e ci lo  
o or. A a
 a a
min. 

D  
u pă ce te-ai nă ăs cu u ut tu dum ne ze ias că

A
mi rea să 
Stă
ă
pâ !S
â â nă 
ai 
ve ni it
în Bi se eA
e ri
ca 
Do

 
o om nu  u 
u 
u
lui  
ca să
te 
hră
 ă
neşti în sfin 
tee 
le


sfi in te
e lo or ca o 
sfi 
i in
ţi  i 
i i 
tă.  
A

 A
tu un 
cea şi 
 Ga 
vri 
i il 
 s-a 
tri 
mi is
la a
ti i
i ne e 


cea
cu
to 
tul fă ră 
pri
i 
ha !S
a a
nă  
hra
a 
năăţi
i e a


du 
u u
câ  
â 
â 
ân  
du-ţi ce e 
le 
ce 
re ! S toa 
e eşti


a a te e !
s-au
mi 
i i A
nuu 
u u
nat  
vă 
zând!S
pe e e


Du 
hu
ul Sfâ ânt
  
în tru ti i 
ne
A săAlăşA
lu u
i i in
du  
u


u u
se.!:
Pen tru a ceas ta a
S ne 
spur 
ca tă ne î în


ti i
na aa A
tă 
ce e  
ea ce eşti  
î !
î în
S ce 
er 


şi i A
 i i pee
 pă 
mânt slă 
ă ă
vi 
 i 
i i
tă  
Ma 
ai

A
ca  
lu ui Dum
ne 
 e
zeu 
 mân 
tu 
ie 
eşA
te
nea a 
mul
A no 
o 
o o 
os 


tru  u 
uu 
u u 
u. [

www.stavropoleos.ro
18
Primul rând de Stihiri pe larg, glas T
 
Podobie:O, preaslăvită minune...
pe larg
T
D 
in 
tru 
a dân curi am stri gat că tre Ti ne Doam

T

ne Doam ne a !S
u u u 
] uzi
 
gla a a
su 
ul
meu.

A   
s tăzi cre din cio o o şii să dăn ţu u im în psa a almi

!
şi i câ 
ân
tări
Do 
 
o om0
nu lu ui]
câ ân 
 tââ0
ân 
du u-i


şi cin sti i 
i ind
sfin 
ţi 
it
 cor 
tu 
 ul
lui 
chi 
vo
tuul
cel


în su !
u uS
fle !
e e S
ţi it
  
ca aA
rea a 
 în 
că 
 ă 
put
pe 


e Cu 
vâ ]
ân 
 tul 
lui Dum ne ze e
e eu Cel 
ne ]
e 
 î !
 î înS


că !
ă ăS 
  
pu ut ca re a du 
uA
ce
lu 
ui
 Dum
ne 
 e
zeu
ma 


ai pre su us
de fi ]
i 
 re
 fi 
ind pruu
u un că 
cu ]
u 
 tru 

!S
u u u !
u uS
pu ul
  
şi o 
pri me eş te Za a
ha a 
 ri

!S
i i i!
i i\
S !S
a a a  
ar 
hi 
e re eee
u ul
cel ma
a0
a


re e
  
ve se li 
in
du se de e
e a 
cea 
a as 
ta 
ca


de un lă 
ca aş
 a al
Do o o 
o
om A
nuu 
u 
u
lui. 

T
F 
i e 
u re chi le Ta le lu ând a min te

T
 
spre gla 
sul
ru gă ciu u
u nii 
me 
e e 
le.  

A 
s tăzi chi vo tul ce e el în su u u fle e ţit al sfin tei

www.stavropoleos.ro
19


sla 
ve a!
lu ui Hri is
tos 
Dum
ne ze 
e ee !
 e e
S u  u
lui

noo0
os tru u
  
u u 
u u
na î 
în
 tre fe 
 e
mei 
bi


ne cu vân ta 
tă
făă 
ră 
pri ]
i 
 haa0
a nă ă  
se a


du uA
cesăă
 vie 
ţu !
 u uS
ias că în ce e
le ]
sfi in 
 te 
 în


Bi se e
e e ri i]
ca a 
Le
e0
e gi ii
  
şi se bu u


cu ră îm pre u u
 nă 
cu 
 u
ea  
I i
oa 
chi ]
im 
 şi 
 i


A aa a
na 
a ]
cu u 
du
u 0
u hu ul
  
şi 
fe 
cio re

e 
eş 
ti i 
lee !S
 ce e e e e 
e te ee e!
e e câ ââ


ân tă 
lu ]
ui  
Du !
 u umS
ne !
e e
S 
ze eu     
în psa a almi lă


u u
dândşi
cin
sti ind 
pe 
Ma!S
a ai
ca 
a Do o o 
 o 
om

A
nu u 
u u
lui. 

T
D 
e 
Te 
vei ui ta 
la 
fă ră de legi Doam ne Doam
T

ne ci ne va su fe ri?   
Că la Ti nee !S
e es
te


mi lo o
os ti 
vi 
i i rea

T 
u eşti pro po vă du i rea pro o o o ro o ci i lor sla


va A po o!
os to o li i
lor 
la 
 a
u da muu]
ce e 
 ni !
 i iS


ci !
i i
S 
lo or  
şi î 
î în
no i
i rea tu 
tu u
ro

www.stavropoleos.ro
20


o o or
 
pă 
mâ]
ân  
te !
 e eS
ni !
i i
S 
lo or  
Fe cioa ră Ma

A
ai ca
luui
 Dum
ne 
 e
zeu  
că  
ă ne-am î 
îm
pă 
ca ]
at 
 prin
ti i


i i ne 
cu ]
u 
Du !
 u umS
ne !
e e
S    
ze eu. Pen tru a cea a 


a a as
 ta 
ci 
 in
stim a ta a 
] in 
 tra!
 a a S
re 
în 
Bi se

eee
ri 
ca  
a ] 
Do !
 o om
S nu !
 u u
S 
lu ui
  
şi 
cu 
toţi


î 
în
ge rii î 
îm 
pre e !S
 u u u u  u
u nă ă
ă ă !ă:
Bu 
cu
răte


î 
în
cân tă !
ă ăriS
stri !
i i
S  
  
gă ăm ţi e ce 
lei
Preaa
a cu


ra a a 
te e
 e  
prin 
ru
gă
ciu nea a 
ta !S
aa a 
a 
a mân


tu u
i i i 
 i 
in A
duu
u u
ne.  ( de două ori )

T
P 
en 
tru 
nu me le Tău Te-am aş tep tat Doam ne Doam


ne  
aş tep ta t-a su fle tul meu spre cu vân tul Tău 
T

nă 
dăj du i t-a su fle tul me 
e 
eu în 
Do 
o om 
nul. 
Şi iarăşi aceasta

Al doilea rând de Stihiri pe larg, glas leghetos T 



Podobie:Ca pe un viteaz...

T
D in
stra 
ja di mi ne ţii pâ nă în noap te  din
 stra
T

ja di mi ne A
ţii   
să nă
dăj 
du ias că I i
is ra

a
i 
il î în Do   !
o om  
nu ul.

www.stavropoleos.ro
21

Î 
n tru 
sfâ â !ân
 ta 
a 
sfin !
te e lo or  
se 
a 
du


u  
uu   ce e
cu u
Du 
u hu 
ul Sfâ ânt  
cea cu to 
o 
tuul


sfâ 
ân
tă
ă
fă 
ă ! ă
ră ă pri 
ha 
 a
a a nă ă
 
şi i prin în 


ge er se e hră 
ne A
e eş te
e e eA
Fe
cioa 
a 
ra 
cu
u a
de 
 ee 


ra 
a 
a at 
Bi i
 i !S
i ise 
 ri i ca cea sfâ 
â 
 â 
ân tă


a sfâ 
ân
tu  lui
 Dum
 
ne ze e
 ee  u u
lui 
no 
 o os tru
uI 

ii A
sus
Hri 
is
tos 
 Ce lui ce toa a 
] a
a te a 
sfin ţi   
i it


cu u
i i 
in 
tra a
a rea a a 
e e 
e ei 
şi i i


fi i 
reaaAo 
me e
e neaa !:
as că ă  
cea + a lu ne ca


tă a î î  
în du um ne 
e ze e i  i !
i t-o o. 

T
C ă 
la 
Dom
nul es te mi lă şi mul tă mân tu i
T

re la El   şi
El 
va iz bă vi pre Is ra el din


toa a
te fă ră ă de e le 
 e gi  
le lu ui.

F   ! 


e e cioa a re bu u cu rân du u se e şi în mâ


â â â
  nă ă 
pu ur 
 fă 
tâ ând ă cli ii
 
î na i 
in
tea


cli ie
ei
î î 
în
ţele 
e gă 
toa 
 a
a a re e
 
me e erg

www.stavropoleos.ro
22


a 
as 
tăzisă
o o a 
du A
u u că
ă ăăA
pe+
ea a
cu 
sfi in
  ţe e e 


ni e 
e 
e e 
î în 
tru
sfânA
 ta a sfii 
 in 
te lor 
Ra 
a


za 
ceane
gră i i 
 tă
ă maiî î 
na i 
 iintee a 
ră
ă A
tân


du u
o  
ce 
ea
ce a vea 
a 
] a 
a să se na 
a 
as că


di ii 
i ! i inS
trâ 
ââ
 â 
ân
sa a 
a 
a 
şi i pe


ce 
ei
diinAîn
tu u
u ne e !:
e ri ic  
să-i lu mi ne  
e ! e
ze


e cu u Du  u !
u hu ul. 

T T
L ă 
u 
daţi 
pre Dom nul toa te nea mu ri le 
 lă


u da ţi-L pre El 
toa 
a te e po o poa 
 a re 
e le e.

P   ! 


ri i me eş te ve e se lin du u te e a stri ga


a   
a at  Za a
ha a
ri  
i !
i e ei  
pro o ro ci iţaa


A a
na
a
cea a prea
 lă 
ă u 
da 
 !
aa tă ă
 
pe 
e e cea 

 po
pro vă ă du i A
 i i tăă 
 ăăAcu
Du u
hul 
dee
  pro oo 
o 
ro


o  
o oci şi 
 i  
a du 
usă
să
se hră nea 
a a 
as că 

 
î în Sfâ â â ân  ta a Bi se  rii că
ă 
cu 
 sfiinAţe
ni 
 i
e  


ca să fi 
i 
] i 
i e Stă pâ â
â nu lui 
tu u !
 u uS


tu u u ro or 
dum
ne 
e e 
ze ie e 
esc 
sca a
u A 
un pat şi
www.stavropoleos.ro
23


po 
o o la a 
a !:
tă ă  
şi lu 
mi na 
 a tă să
lă 
ăş


lu u i  i !
i re e.  ( de două ori )

T T
C ă  
s-a 
în tă rit 
mi la Lui pes te noi  
 şi
a


de vă rul Do  
o om nu u
lu 
ui ră ă 
mâ 
 â ne în
vea ac. 
Şi iarăşi aceasta.

Slavă...Şi acum...glas T,  tradusă după Iacov



Protopsaltul de Nanu Virgil Ioan

S  A
la a vă ă Ta a a a tă ă ă lui şi i i Fi i


i uu u 
u ulu 
u 
 u
ui şii 
i i i Sfâ 
â 
â â 

AâânA
tu u
 u 
u şi 
 Sfâ â
ân 
tuAu
u u uA A
lui
Du u 
uh. 

Ş  A
i a cu um şi i pu u u u ru u u rea şi i


i i i i î
î î 
î în
ve e eeci
i i i ii ve


e e
e eA Aci!S
lo o o 
o 
o ve 
ci i  
i A
lo ooo A
A A
or. mi


i 
in. 

D AAA  


u pă ce e e e e e e e ]e e e te-a ai năs cu


u uA uAuA u u
u
[u u
u ut
tu   
dum ne ze ia 
 a a


a a a !
 a aS
a !
a aS
a as 
că ă ă 
ă 
[ă 
ă 
ă !
ă ă


mi !
i i rea 
a a să
ă ă ă [ăAă 
ă ă
ă Stăă

www.stavropoleos.ro
24


ă pâ â !S
â â â 
 âA 
[â â â
Stă pâ â
â â
nă 
 ai 
ve ni 


i i 
 i i i 
[i 
i it în Bi se e e 
e ri ca 
a 
Do 

!
o om nu 
u u !S
u u
uu u
u
[u 
u uu
lui  
ca 
să 


te 
hră 
ne 
e 
e e e Ae
eşti 
în 
Sfi i !
i iS
i i 
 in
te 
e


e e
le sfii 
 i i i i inAte
e e e
ee !S
e e
lor 
ca o


o o sfi in ţi i 
 iA i Ai
A i ii
[i  
i i i
tă. 
 
Atu 

A
u u u
un 
cea
şi 
Ga
a 
a aa 
 vrii
 i i 
i 
i i


[i i i  
şi GaA vrii 
 i i
[i !
  i i
il 
 
s-a 
tri 
mi A Ais
la


a ti i 
i 
 i
A i [i i 
 ii
i i 
i 
ne
 cea cu to 
 o
 o

Aoo 
tu 
u u 
u u
 uuul
A fă ă
ă ă
ă ă
 ă
ră 
pri i

ha
 aaA
nă
hra a ] a
a aaA
nă
ţi i i 
i ii i i i

!:
i e ee 
e e 
[  aa!S
a a a 
du u
câ ââ 
â â 
ânA

A
du
u 
 uu
[u u
u u
uţi 
 ce e
le ce e e e eA
A re
e 
e 
e


]e e 
e e
e !S
eşti toa a a te e 
e 
 e 
]e e ee
e
s-a 
au 
miA


i i i 
nu 
na 
a 
a !
a a
S a 
a a a
a
a 
a a
 s-a 


au mi 
nu 
u u
na at 
vă 
zâ 
 â
â 
â â â
ââ

!S 
â ând pe 
 e e 
  Du u u u
u u hu
uul 
Sfâ 
â A
ânt în
tru !
 u u
S ti
www.stavropoleos.ro
25


ne 
să X
lăş 
lu i 
 in
A duA 
u u
u
[u  uuu
se. 
 
Pen 
tru 
a


cea aaaa
a aa 
a a 
a a 
a [aA a aa 
a a 


a as !S
ta a a a a  a 
a 
 [a 
a a a aA
A a 
ne spur ca 


a a
a a
 a a
 aa !
 a aS
[a aa 
a a 
 a [a  !S
a a a 

tăă
 ă 
ne-n
ti 
i i i 
i i
na a  
ne-n ti na aa
a
tă 


ce ea ce e A 
eşti în ce 
e 
ea 
ce e 
eşti î în
ce e e

!S
e e ]e e e!ee 
e e 
er [
şi 
pe 
pă ă
mâ âA
â â

!S
â â â âA
ânt slă 
ă ă vi i iA
A i!S
i ii 
  ii
[i  
i ii
tă 


Maa a
aa !S
a ai
ca aa 
MaiA
ca 
lu ui  Dum
ne !
e e S
ze e

e
e e
e e
e e 
eu [ 
mân tu ie eA
e 
e eş ]
te 
nea a


mu 
u ul
no 
 oo
o o
os tru[
u u u uu 
u u 

Auuu uu 
u 
u. [
Preotul (sau diaconul, dacă este) rosteşte: Înţelepciune, drepţi ! iar Strana
cântă Lumină lină astfel:

Lumină lină, glas T , de Nanu Virgil



L 
u mi nă li i i nă a sfin tei sla a ve a Ta tă lui ce


resc  
Ce e
lui fă ră de moa!
a S
ar 
 te  
a sfân
tu
lui fe


ri ci 
tu
luiA  
I i su se e 
Hris
toaA
se  
ve nind laa

www.stavropoleos.ro
26


pu 
sul
soa 
re
lui 
vă zând lu mi 
na 
cea a
de
seaA
ră  
lă u


dăm pre Ta 
a a 
tăl
pre Fi iA
ul  
şi pre 
Sân 
tul 
Du 
uh


Du um ne zeu  
vred
nic eşti 
în toa 
tă
vre e
mea a fi 
lău 
dat
de
gla 


suri cu u
vi 
oa Ase  
Fi 
ul
lui
Dum
ne 
ze 
eu
Cel 
ce
da 
ai
vi

a A
ţă  
pen
tru a ceas ta    teslă
lu mea ve e eş 
te. 

Sau astfel, cu sfârşit:


   te
lu mea slă
ve eş  A
tee e.  
Preotul: Să luăm aminte. Pace tuturor.
Strana: Şi duhului tău.
Preotul (sau diaconul, dacă este): Înţelepciune. Să luăm aminte.
Strana cântă Prochimenul zilei.

Preotul (sau diaconul, dacă este): Înţelepciune.


Strana: De la Ieşire citire.
Preotul: Să luăm aminte.

răit-a Domnul către Moise, zicând: În ziua întâi a zilei întâi să aşezi cortul
G mărturiei şi să pui într-însul chivotul mărturiei şi dinaintea lui să atârni
perdeaua şi să aduci înlăuntru masa şi sfeşnicul şi jertfelnicul cel de aur pentru
tămâiere înaintea chivotului mărturiei şi să atârni perdeaua la intrare în cortul
mărturiei. Şi să iei mir de ungere şi să ungi cortul şi toate cele din el şi să-l sfin-
ţeşti pe el şi toate lucrurile lui şi va fi sfânt şi să sfinţeşti jertfelnicul şi va fi sfin-
ţenie mare. Şi a făcut Moise toate; cum i-a poruncit Domnul, aşa a făcut. Şi un
nor a acoperit cortul mărturiei şi slava Domnului a umplut cortul. Şi Moise nu
a putut să intre în cortul mărturiei, căci îl cuprinsese pe acesta norul şi slava Dom-
nului umpluse cortul.

Preotul (sau diaconul, dacă este): Înţelepciune.


Strana: Din cartea a treia a Regilor citire.
Preotul: Să luăm aminte.

ost-a dacă a zidit Solomon casă Domnului şi a adunat pe toţi bătrânii lui
F Israel în Sion ca să aducă chivotul cu legea Domnului din cetatea lui Da-
vid, care este Sion. Şi preoţii au adus chivotul şi cortul mărturiei şi toate lucrurile
sfinte care erau în cortul mărturiei. Şi împăratul şi tot Israelul mergeau înaintea
chivotului şi preoţii au băgat chivotul cu legea Domnului în locul acela, în casa
lui David, în Sfânta Sfintelor, sub aripile heruvimilor. Căci heruvimii îşi aveau
www.stavropoleos.ro
aripile întinse peste locul chivotului şi îl acopereau. Şi nu era nimic în chivot, de- 27
cât cele două table de piatră, tablele legii, pe care Moise le pusese acolo în Horeb,
când a făcut Domnul legământul. Şi fost-a dacă au ieşit preoţii din locaşul cel
sfânt şi un nor a umplut casa Domnului. Şi nu au putut preoţii să stea la slujbă
din pricina norului, căci Casa Domnului se umpluse de slava Domnului.

Preotul (sau diaconul, dacă este): Înţelepciune.


Strana: Din proorocia lui Iezechiel citire.
Preotul: Să luăm aminte.

şa grăieşte Domnul: Iar după sfârşitul acestor zile, în ziua a opta şi mai
A departe, preoţii vor pune pe jertfelnic arderile de tot ale voastre şi jertfe-
le de împăcare şi Mă voi milostivi spre voi, zice Domnul Dumnezeu. Şi am fost
dus pe calea porţii celei din afară a templului, privind spre răsărit, şi aceasta e-
ra încuiată. Şi a zis Domnul către mine: Fiul omului, poarta aceasta va fii închi-
să; nu se va deschide şi nimeni nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui Is-
rael a intrat pe ea şi va rămâne în chisă. Cât priveşte pe rege, el se va aşeze aco-
lo ca să mânânce pâine înaintea Domnului. Pe calea porţii va intra şi pe aceaşi
cale va ieşi. Şi m-a dus pe calea porţii de la miază-noapte, în faţa templului, şi
am privit, şi, iată, era plină de slavă Casa Domnului.

Stihirile Litiei, glas T



S 
ă se 
bu 
cu
re as tăzi ce e e !
e ru u
ul de e su 
usA


şi no rii ve se li 
e A
să  o
stro pea 
a as
că  
pen tru mult lă


u da 
te
mă ri !
ri i  ne
le Dum ze e e u
u
lu u
ui 
no

oo 
o 
os
tru. 
Că
ia 
tă 
u şa ce 
ea
ce
ca ută
spre ră


ă ă să ă
ri i ii 
turi
năs cân du se du pă fă gă du


i i
i in
ţă 
din cea steaa0!S
ar pă ăă 
ne 
ro o
di toaAa 


a a
re  
şi lui
Dum
ne 
zeu sfin ţi i
tă fi i i 
indspre
!See


lă ă
caş 
 
în Bi se ri că as  
tăzi se e
e a a du ce 


ca o je e e !!S
ert fă ăă 
fă 
ră ă
pri ha Aa
 a a
nă.  

www.stavropoleos.ro
28


se bu 
u cu A
reDa a
vid lo vind 
în
a lă u u!
tă ăşi i i 


i ziA i
 i i
când: 
A du 
cese
vor Îm 
pă 
ra 
tuu
lui
fe


cioa are
e în ur 
ma a
ei 
 ce 
le
de a proa
pealee 
ei


se vo 
o or
a aa 
du 
uu 
u u
ce  
în lă un


tru în cor 
tul !S
lui Du u
um 
ne e
zeu 
în lă un trul al ta a a


ru u
u lu u ui
Său 
să 
se 
hră neas   a
că spre fi lă 
 ă
caş


Ce 
luice
fă ră stri că ciu !S
u u
u 
u u
ne 
s-a 
năs 
cut


mai î na in te
de ve e 
eci di in Ta tăl spre mân tu i i


rea 
su 
u fle te e e
lo o or noa a
a a 
as
tre.
Glas T

A  s  
tăzi Bi 
se ri ca ce 
eace a în 
că!!S
put pre e Du u


um ne e
zeu 
Năs 
că 
toa rea deA
Dum]
ne 
e 
zeu  
în Bi se ri


ca Do 
om!
nu u !
lu ui
se a
a du
 A u 
 u u
ce şi
Za 
ha ri

!S
a o o o pri i 
me 
ee 
e 
eş
te.  
As tăzi
  sfân ta 
sfin te


lor !S
se e e bu cu
u ră ă  
şi cea ta î înAge
!S
ri i i


lor cu ta 
ai nă pră !
ă ăzS
nu ieA e
 e eş
te 
cu ca 
re


şi noi prăăz!
nu u
i i 
ind
 a A a 
 a as
tăzi 
 cu Ga 
vri i

www.stavropoleos.ro
29

i 
i !il
să 
ă 
ă stri
 A i
 i i 
găm: 
Bu cu
răte
ce 
ea ce
eşti

!S
cu ha a ar dă ă ă
ă ru
u 
i 
i i
tă 
Dom 
nul es A
te 
cu u 


ti i i 
neA
Cel !
ce a a !
re e
maa
re 
mi i
i lă ă.

V  !S  


e niţi toţi cre din cio şii să lă ă ă u u dăm pe cea


sin gu u ră !
fă ă !
ră ă
de  
pri i 
haA a
 a a
nă pe 
cea 
de

!S
pro o roci măr tu u u ri si 
i i
tă 
şi 
în 
Bi se ri


că ă 
a 
a 
du u u 
u u
să  ca 
re
mai î 
na 
i 
inA
te


de e  
veci a fost rân du i tă a fi
ii
Ma!S
a ai că 
şi în a

 
niimai de 
pe e 
u u 
ur mă s-a a ră tat 
de
Dum 
ne
e ze e eu


Nă 
ăs
că toaA a
 a a
re. 
  Doam
 ne
pen tru
ru gă ciu u !S
u u


ni le e
ei 
pa
cea Ta dă ne o
o
no !S
o o uă 
şi i i  !i
ma


a re 
mi i
i 
lă ă.

Slavă... Şi acum..., glas T


 
tradus de Anton Pann după Dionisie Fotino

S A!
la K
a a   
a a vă Ta a a tă lui şi Fi u u

A
lui
şi i
 i Sfâ â â â
ân tu u
u lu u 
 ui Duh. 

Ş A !
i a K   
cu u u u um şi pu u u ru rea şi

www.stavropoleos.ro
30


în ve eA
e cii
ve 
e ci i lo o o o
or. A
Aa
 a 
 a min.

S  
tră lu ci i i i i ta zi i de bu u u u cu u


ri i i
e  
şi 
săr 
bă toa a 
a aree
e e
e prea a


ci iiii 
 i in
sti i i 
[i 
i 
 ii
tă  
că a a 
 a 

a 
as 
tăzi  
ce eace
mai na i 
i ii 
in
te 
dee  
na a


şte reAe
Fecioa 
a 
 a  a a
ră  
şi 
du 
pă 
na 
aş!
te e


re e
  a
ră 
ma 
a aas
Fe
e
cioa aa 
 ră
 ă
 ă în
Bi


se ri 
 tă ă ă se e a a a a
ca cea sfâ â ân a 
duAu
 u 


u ce. 
Să se bu u u !
u uS0
cu u re 
 Za
ha 
ri 
i 

i A
i abă

ă trâ â â
nul  
ta 
tăl 
Mer gă to oA
ru u lui
î 
î


î î
î na a i i 
in
te  
şi 
stri i 
gă 
cu bu u
cu

riAi 
 i 
 i e:
a 
 pro
pi aa !S
a a 
tu u
 u
u
s-a a 

aa
năă
de 
ej 
dea 
ce 
lorA AnecăA
ji iţi
 
în Bi se ri ca


cea 
sfâ 
â
 ââân
tă 
ca  
a 
 a aoA
sfâ  
â ân
tă 
 să
se 


sfin ţea aa
as 
că ă 
 ă spre
 sălăş
lu i 
i 
 ii i 
rea Îm


pă ra a
tu u
u lu ui tu u u 
 u
u 
tu Au
 u
u
ror  


se ve se lea a 
 a a 
as
că   I 
oa 
chim taAa
 a
a
www.stavropoleos.ro
31


tăl 
şi A 
a a 
na 
să 
se bu u u u !
u u cu 
u 
u

!S
u u u 
u u
u
[u 
u u
u re  
căau 
a dus!
  lu ui Du 
um


ne !
e eS
ze 
eu 
 
ca o 
ju 
ni că
ă deA
tre e 
e eeAe
ei


a a
[a !
  a a
ani   
pe 
Stă 
pâ ââ 
na 
cea a
a fă ă


ă pri i i 
 i
i ha
 Aa 
 a
 a
nă. 
Ma aai 
 cii 
lor 
îm


pre u 
u 
 u 
u u
nă 
 
bu 
cu 
ra a a 
a a  !S
a a a


ţi i ii Ai
i 
i vă
 !
ă ă
ă   
fe 
cioa a a
a re 
săl 


ta a
a a A A
săl ta a 
aţiA 
şi ce le ste e 
 ee er
pe 
îm


pre u u 
u 
năăă   A
dă ă ă 
ă 
ă ă A
ănA 
ţu  
u 
u


u 
dă ţuu
ăn i 
 iţiA  
că 
ne-a
des chis 
no !
o o S
uă  îm
 
pă ră


ţi i 
a 
ce !
e eS
ru 
ri Ai 
 i 
 i
lor   
cea mai na in te rân


du i tă 
Îm 
pă 
ră 
tea a
a sa 
a tu u u 
u
u 
tu Au 


u
 u
ror. 
Bu 
cu 
ra 
a
ţi i
i vă ă
 ă
no o o
 o 
[o 


o 
o !o oS!S
o o o roa a !:
de e
S e
e 
e 
]e !
 e e S!S
e e e


e  
şi i 
 i vă
ve e
 se e
li i iA i i A
 ii   
iţi.

www.stavropoleos.ro
32
Stihirile Stihoavnei, glas T, Podobie:Bucu-

ră-te cămara...,potrivite
 de Nanu Virgil Ioan

B    


u cu ră te ce rul şi pă mân tul pe ce e rul cel în ţe


le gă tor vă zând 
mer gând în Bi se ri 
ca
Dom
nului
 cu


ci in 
ste 
a se hră ni  !S
sin gu ra Fe cioa a a ră şi fă


ă 
ră
pri ha aA
nă. Că 
tre ca a re mi rân du se 
Za ha ri


a a stri gat zi când:  
U şa a 
Dom
nu
u lui 
des chid ţi e u

şi
le Bi se ri cii  
bu cu rân 
du
u te 
dăn ţu 
ie eş
te


în trâ 
ânA
sa
că 
 e eu am cu nos cut  
şi am 
cre zut că ia 
tă
va ve


ni a ră tat Mân

tu 
i rea lui Is ra il şi se 
va 
na 
şte


din tru pul tău,  
Dum ne 
zeu Cu vâ ân 
tul 
lu 
mii 
dă ru ui i


in du-i
mare 
mi la Sa. 

Stih: T
A
 
du ce se vor Îm pă ra tu lui fe cioa re
T

în ur ma ei  
şi 
ce le de a proa pe a le ei se vor


a du ce ţi i
e.

A A
na a du ce cu ve se li e as tăzi în Bi se ri ca


lui 
Dum
ne zeu 
cu 
a de vă rat dum ne ze ies 
cul
har pe

www.stavropoleos.ro
33


Prea cu ra 
tă 
fi i ca sa 
Pu 
ru rea Fe e 
cioa a
a ra


ca 
re
i-a fo ost 
dăru
i i  0
tă. Che mând fe cioa re pur tând


fă cli ca
să mear
gă î na
in 
tea ei şi zi când: 
Mergi fi


i 
ca
a mea
spre a fi ii
Ce 
lui 
ce te-a dat  
dar
şi
tă mâ

â
â ie cu buu 
nă 
mi 
rea 
asA
mă. In 
 tră în ce 
e le 
ne in

A
tra a teşi 
cu noaş te tai ne le 
 şite 
gă teş te să fi să


lăş 
lu 
i i
re lui I i sus 
 ve
se lă şi fru moa a 
să 


Ce 
lui 
ce dă ă
lu u
u mii 
mare 
mi la Sa. 

Stih: T
A
 
du ce se vor în tru ve se li e şi bu
T

cu ri e  
a 
du ce se vor în Bi se ri
ca Îm pă ra

 
tu lui.

Î  A
n lă un tru în Bi se ri ca lui Dum ne zeu bi se ri ca


în ca re Dum ne zeu a în că put 
s-a 
pus Fe cioa ra Prea


sfâ 
ân!
tă ă şi 
fe cioa re 
a cum  
i-au mers î 
na!S
i i in


te în mâ â 
 purtândfăA
nă clii. A
Sal tă năs că to rii eife
ri ci


ta în so ţi re I 
oa chim şi A na 
dăn 
ţu i ind că 
au năs

  0A
cut pre ce ea ce a năs cut pe Fă că 
to rul a toa a te.
www.stavropoleos.ro
34

 
Ce ea a ce dăn ţu ie 
eşAte
în lă ca aşuri
le dum ne 
ze


ieşti 
şi 
se 
hră neş te de la aî î 
în ger
cea 
cu 
to 
otul


fă ră pă cat 
s-aa 
ră tat lui Hris tos Ma ai 
că 
Ce 


lui ce dă ă
lu u
u mii 
mare 
mi la Sa. 

Slavă...Şi acum...glas T,  Dimitrie Suceveanu



SA 
a a a vă Ta a tă ă lui şi Fi u u lui şi Sfâ â ân tu


u u lu u 
 ui Duh. 

Ş A  A


i a cu u um şi pu u ru u rea şi în ve e e cii ve e


ci lo o
or. A a 
 a min. 

A   


a as tă ăzi ce e e te le cre din cio o şi


i i
lor 
a  
du nâ â  
ân du u ne du hov ni ce eşA
tee 


e să pră 
ăz A
nuu
 u 
u im şi pre e dum ne ze ias ca fi

i 
ca a
a Fe
e cioa 
a a
ra 
  
şi de Dum ne 
zeu  
Nă 
ăs


că ă toaaA
a re 
ca 
a re 
s-a+ a dus în Bi se 
e 
 ri  
ca


Do 
om 
nu u uu
lui cu 
dreap
tă
cre din ţă să ă ă o lă ă

Au u
 u 
 u dăm.
Pe cea mai na i in 
te 
a lea 
să
din toa te


nea mu u
ri i
le 
spre 
să lăş lu i 
rea
Împă 
ra 
tu
lui tu 

www.stavropoleos.ro
35


u u tu u ror 
lui 
Hris tos şi
Du 
umA
ne e zee 
e uA A
lui noo 


o 
os
tru. 
Fe cioa a 
re 
fă cli ii
pu 
ur
tâ  !
â ând mer


geţiî 
na i
i iin
te  cin stind
 
prea cin sti tă pe 
tre 
 cee A
rea


pu 
ruA
rea
Fe A  
cioa  a
 a
rei. 
Ma 
 aicilor
în tris ta rea 
toa a 


tă le eA
pă
dând A
cu bu cu ri e
îm 
pre u 
nă
ur maţi

!S
u dând pe ce e e ea ce s-a 
fă ă
cut  
Mai
că lui 
Du 
um 


ne e ee
zeu 
şi so
li toa aA
rede !S
e e bu u cu ri ie

A
luu
 u 
 u mii. 
To 
oţi
îm pre u 
nă cu bu 
u
cu u
ri


i iAe 
bu  
cu
ră tecu

î î 
în 
 gerul
să 
stri gă ă ă !ăm

ce lei


pli i 
ne
e dee
har  
ca 
re
pu 
ru 
rea se 
roaa
a aa ]a


gă 
 pen
  
tru su fle te e e le noa a a 
a as tre 
ee e 
 e.

www.stavropoleos.ro