You are on page 1of 1

Tugasan 2

“Sebagai sebuah Negara yang sedang pesat membangun, Malaysia perlu


menggunakan sumber semula jadi yang ada dengan cara yang lestari.”

Dengan berpandukan