You are on page 1of 14

Ljepota tradicijskog ruha

i njegova scenska primjena
"Ljepota tradicijskog ruha i njegova scenska primjena"

Izložba narodnih nošnji Folklornog ansambla
SKUD-a "Ivan Goran Kovačić"
povodom obilježavanja 70. obljetnice rada

Posudionica i radionica narodnih nošnji
Ulica Baruna Trenka 1, Zagreb

31.01.2019. - 28.02.2019.
Ljepota tradicijskog ruha i
njegova scenska primjena

Priča koju vam želimo ispričati kroz tradicijske umjetnosti nastojali
postav ove izložbe, daleko je veća prikazati na sceni onakvima kakvi
i dugotrajnija od sedamdeset su bili u stvarnom životu, na
godina postojana Folklornog terenu, ali prilagođene potrebama
ansambla Studentskog kulturno - scene.
umjetničkog društva "Ivan Goran
Kovačić". Kada govorimo o folklornoj
umjetnosti u Hrvatskoj, njezin
Ovo je priča posvećena svim onim najveći prezentacijski dio temelji
znanim i neznanim zaljubljenicima se na seljačkoj, ruralnoj, a tek
u tradicijsku kulturu i umjetnost nešto manje na varoškoj, urbanoj
zemlje i naroda kojem pripada ovo kulturnoj baštini. Stoga, ovaj
neprocjenjivo blago. Ovoga puta postav prezentira i naglašava jedan
pred nama su eksponati i dio narodnog stvaralaštva, uvjetno
fotografije koji su svjedoci jednog rečeno, onaj materijalni dio
minulog vremena, ali i vremena u folklornog stvaralaštva – narodnu
kojem živimo i kojega smo i sami nošnju.
sudionici. Davno je netko rekao:
"Ukoliko želite upoznati kulturu Otuda i naziv izložbe: "Ljepota
jednog naroda, ogledajte se u tradicijskog ruha i njegova
narodnu, tradicijsku kulturu" (kako scenska primjena".
je danas zovemo).
Već od samih početaka rada
Goranovci su u svojem Folklornog ansambla umjetničko
dugotrajnom radu oduvijek nekako vodstvo veliku pažnju posvećivalo
tijesno željeli (do)živjeti određene je pribavljanju ponajboljih,
elemente tradicijske kulture. Ne reprezentativnih primjeraka
one uzete samo kako bi se tradicijskog ruha otkupom
zadovoljile forme scenskog originalnih nošnji na terenu.
stvaralaštva, već su elemente Stoga možemo zaključiti kako

2
pojedini primjerci narodnih nošnji, se u Ansamblu, kod nabave i izrade
koji se i danas nalaze u redovitoj nošnji, prilikom kompletiranja,
upotrebi, imaju iznimno veliku uvijek pazilo ne samo na skladnost
kulturno-povijesnu vrijednost, a scenskih slika, nego i na
prema ljepoti i načinu izrade ni po individualni odjevni izričaj nositelja
čemu ne zaostaju za onima iz – onako kako se nekada
muzejskih zbirki. prakticiralo u narodu.

Zahvaljujući iznimnoj ljubavi i Današnji fundus narodnih nošnji
predanom radu dugogodišnjeg broji oko šesto pedest kompleta.
umjetničkog voditelja, Milorada Velik dio toga bogatstva
Todića Brace, generacije i godinama je prikupljan na terenu,
generacije Goranovaca odgojene a dio je dar različitih donatora,
su u duhu poštivanja, čuvanja i zaljubljenika u tradicijsko ruho i
pravilne primjene narodne nošnje vrijednih članova Društva, koji su i
na sceni, što se zadržalo sve do na taj način željeli doprinijeti radu i
današnjih dana. Ne samo da su prezentnosti Ansambla. Tako je,
generacije Goranovaca naučile primjerice, spomenuti Braco Todić
poštivati kulturu svoje zemlje, sam skrojio i sašio narodnu nošnju
nego je na jedinstven način iz okolice Medulina u Istri, koju
predstavljati cijelom svijetu tijekom ovoga puta i predstavljamo na
svojih mnogobrojnih putovanja. izložbi, kao posljednji njegov
rukotvorni rad u Goranu (a bilo je
Mnogi članovi, poneseni nekom toga i više). Radi se o vjernoj
čudesnom magijom i ljubavlju rekonstrukciji tradicijskog ruha po
prema tradicijskom ruhu, svojim su uzoru na originalno s terena.
osobnim zalaganjem, samostalno
ili na poticaj voditelja, izradili ili Ženska narodna nošnja Hrvata iz
pak reparirali pojedine odjevne Moravske u današnjoj Češkoj
predmete. Važno je spomenuti i da izrađena je osobitim zalaganjem

3
obitelji Ivanković, na poticaj samog izradi prema tradicijskim
nekadašnjeg voditelja Ivice obrascima, posebno valja istaknuti
Ivankovića. primjerke ličke narodne nošnje,
koji su nastali u suradnji s
Budno oko voditelja uz neprestanu nekadašnjom članicom Društva,
konzultaciju struke, napose odnosno obitelji Hodak iz
etnologa i folklorista koji su Perušića. Vrijedne ruke tkalja
djelovali pri različitim institucijama, izradile su potpuno nove komplete
rezultirali su pred kraj dvadesetog muške i ženske zavičajne narodne
stoljeća pribavljanjem originalnih nošnje od kojih je svaka različita,
primjeraka narodne nošnje iz individualnog izraza u tkanju i
Bistre, Hrvatsko zagorje; ženske vezu.
narodne nošnje iz Plehana, Bosna i
Hercegovina; narodne nošnje iz U fundusu Ansambla/Društva
Osekova, južna Moslavina. također se čuvaju vrijedni primjerci
Osobito smo ponosni na komplete narodnih nošnji susjednih
replika splitskih varoških nošnji južnoslavenskih naroda. Zbirci
izrađenih prema primjercima koji se jednako tako pripada i fundus
čuvaju u Etnografskom muzeju raznorodnih narodnih glazbala, od
Split, zaslugom vrijednih rizničara aerofonih, idiofonih,
ruha u Posudionici i radionici membranofonih do kordofonih
narodnih nošnji u Zagrebu. kojem pripada navjeći broj.

Dio ruha izrađen je u radionici Jasno nam je da sve u životu ima
Kolovrat iz Velike Gorice; osobitim neko svoje ograničeno vrijeme
zalaganjem tkalca Tomislava trajanja pa tako i tradicijsko ruho. S
Miličevića otkano je platno za tim u smislu osobita pažnja
izradu narodne nošnje Turopolja, a posvečuje se održavanju i očuvanju
prema starinskom uzorku iz Donje kao i urednosti nošenja
Lomnice. tradicijskog ruha. Odgovornu
ulogu imaju garderobijeri.
Kada govorimo o suvremenoj Odabrani članovi ansambla koji

4
preuzimaju odgovornost vođenja
brige o narodnim nošnjama i
cijeloj zbirci.

Izložba je koncepcijski postavljena
tako da geografski raspoređeno
predstavlja tradicijsko ruho prema
kulturnim zonama počevši od
panonskog bazena, kontinentalne
Hrvatske sve do južne Hrvatske.
Jedan dio izložbe povećen je
Hrvatima izvan domovine. Dijelom
predstavljamo komplete
reprezentativnih primjeraka,
uglavnom odjeće za svečane
prigode, a dijelom pojedinačne
predmete.

Za Goranovce narodna nošnja
nikada nije bila samo scenski
folklorni kostim već pitanje
identiteta i pripadnosti određenoj
zajednici, iskazivanje poštovanja
prema tradicijskoj kulturi zemlje i
naroda.

Tomislav Habulin, mag.mus.

5
Program otvaranja izložbe

1. Tri jetrve žito žele
Slavonija
Glazbena obrada: Zvonimir Ljevaković

2. Prosijala sjajna mjesečina
Bilogora
Glazbena obrada: Božo Potočnik

3. Ljub' me dragi
Ravni kotari
Glazbena obrada: Joško Ćaleta

4. Zorja je, zorja
Remete, Zagreb
Glazbena obrada: Tomislav Habulin

6
7
8
9
O povijesti i radu Ansambla

Folklorni ansambl ''Ivan Goran koji je plod rada naših istraživača
Kovačić'' osnovan je 1948. godine folklorne tradicije diljem Hrvatske.
kao jedna od prvih sekcija Tako danas Goranovci izvode
istoimenog Studentskog kulturno folklorne plesove i pjesme:
umjetničkog društva, a pod Zagorja, Prigorja, Posavine,
okriljem Sveučilišta u Zagrebu. Moslavine, Međimurja, Podravine,
Ansambl u okviru Društva djeluje s Turopolja, Slavonije, Baranje, Istre,
ciljem očuvanja bogatstva kulturne Like, Dalmacije (splitski plesovi,
raznolikosti hrvatske pučke i korčulanski plesovi, dubrovački
gradske tradicije. Generacije plesovi), Dalmatinske Zagore,
''Goranovaca'' su postepeno bačkih Hrvata – Bunjevaca,
afirmirale vlastiti identitet u širokom mađarskih Hrvata, gradišćanskih
polju hrvatske kulture, paralelno Hrvata.
održavajući ljubav prema
tamburaškoj svirci, plesu i pjesmi Ansambl je sa svojim repertoarom
kao i nošnjama naših starih. sudjelovao na brojnim smotrama
Identitet Ansambla kroz ove folklora u Hrvatskoj, a predstavio
godine srastao je s identitetom se Hrvatima i strancima u većini
Zagreba, posebice zagrebačke zemalja Europe, zatim u SAD-u,
Opatovine, a već 70 godina Kini, Kanadi, Brazilu, Venezueli,
''Goranovci'' su nezaobilazni akteri Peruu, Novom Zelandu, Australiji,
zagrebačkih urbanih legendi, ali i Ujedinjenim Arapskim Emiratima i
stvarnih događaja, a gotovo je Izraelu.
nezamislivo da jedan Zagrepčanin
ne zna za ''Goranovce s Veliko bogatstvo ansambla, kojim
Opatovine''. se naročito ponosimo, predstavlja i
650 kompleta narodnih nošnji iz
Vjeran poštovanju narodne svirke, cijele Hrvatske, dijelom originalnih,
pjesme i plesa, već od prvih dana a dijelom rekonstruiranih, od kojih
postojanja, Ansambl je polako se neke procjenjuju kao muzejska
stvarao cjelovit opus vrijednost.
koreografiranih hrvatskih plesova

10
Ovaj bogati fond plod je, Izvrsnost Ansambla potvrđuju i
ponovno, dugogodišnjeg rada brojna nacionalna i
naših istraživača na terenu, gdje internacionalna priznanja i
su brižljivo birani i otkupljivani nagrade, među kojima izdvajamo
dijelovi nošnji, a koje su potom Rektorovu nagradu Sveučilišta u
generacije Goranovaca čuvale, Zagrebu, Medalju grada
održavale i obnavljale. Zagreba, četiri nominacije za
Danas Ansambl djeluje pod Porin. Među najvećim državnim
vodstvom vrsnih folklornih priznanjima je i Povelja Republike
stručnjaka, a broji 80 članova – Hrvatske za izniman
plesača, pjevača, tamburaša – dugogodišnji doprinos u
većinom studenata iz cijele promicanju kulture i folklora u
Hrvatske. Republici Hrvatskoj i svijetu,
uručena uoči obilježavanja 70
Posebnost Ansambla je godina djelovanja.
okupljanje čak tri generacije
Goranovaca, od dječje do
veteranske sekcije.

Uz plesni repertoar, Ansambl još
izvodi vokalni koncertni program
hrvatskih marijanskih
hodočasničkih napjeva „O, mila
Majko nebeska“, koncert pučkih
božićnih napjeva „Oj, Betleme,
Betleme“, koncert tamburaškog
orkestra te sudjeluje u projektima
Gradskog kazališta Komedija,
glazbenoj igri „Đerdan“ Jakova
Gotovca te u predstavi „Narodil
se mladi kralj“, veselom božićnom
prikazanju s pjesmom i kolom
autora Vida Baloga.

11
VODSTVO ANSAMBLA

PREDSJEDNIK ANSAMBLA : Danijel Vukobrat
UMJETNIČKI VODITELJ : Dubravko Radić
VODITELJ PJEVANJA : Tomislav Habulin
VODITELJ ORKESTRA : Mario Pleše
GARDEROBIJERI : Lucija Novosel i Filip Jovičić

IDEJNI VODITELJ PROJEKTA : Danijel Vukobrat
AUTORI IZLOŽBE : Dubravko Radić i Tomislav Habulin

Fotografije: Dražen i Suzana Bota, Studio Bota, P. Berislavića 7, 32100 Vinkovci

Projekt realiziran u suradnji s Posudionicom i radionicom narodnih nošnji

STUDENTSKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO
“IVAN GORAN KOVAČIĆ“

Opatovina 11, 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 48 13 321
Mob. +385 91 48 13 321

www.igk.hr
info@igk.hr

facebook.com/FaIvanGoranKovacic

12